Goudsche Courant, dinsdag 9 december 1919

M m f StMrfinng GELD I r aerwliatiM a il I tOO 1a ae 2i Hjpvtimk SilaeBlni vaa Iraim PallnM au s 2 i Ambtenaren zonder borg ariivi mat Mttz oar antmarl ZiMarliri llttbaat WUII TM TIO WTTHuii WITTE BIOSCOOP Buitentewoon Succci Hal eipous Trio KIM voor GrtD utcLsL exi OMCL tr 3ice3a BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN IKGk7 NDiiN MEDBOEBLINOKN Op de voorpagina 60 hoogar Gewone advertentien en Ingesonden mededeelingaai bQ coatnat tok saar aeiften pt s UtioU letters en randan wai dan berakaad neer plantaraksta Advertentien kunnen worden Inga a e n éa n door tuaeBhankomst van Mlia4a Hiakhaa dalwea Advertaaflebnraaiu en el 1 4 raola IJt elke nwil maar l M KIP KOP Deze bijzondere film trok in de grootste theaters van on land stampvolle zalen Ook wq moesten reeds velen teleurstellen om dat ons theater te klem bleek voor zalk een toe loop van publiek 5689 30 Dinkt U ir ain wij vartONM daza film kaallai maar aan waak AduL itmtiu 1 lelui tl t tieke groepen d bawle verdragen t tee k nen Volgens de Petit Panalwi zal hM niauae oemeenKhe kabinet het vi ri v n ag at Ousianrlik tMè aM m t voonoehotuf vp het stuk der waadibotigen voor de mili taini inladeidwdea IJoyd Oeorge hmft zatenlac In d Man thestei Kefonn CkÉt waarvan hij onlaajia tot voorsittw w nl g9kmm en belaag tiike redetuerlng gaJ l o w taa ov r hiaoaa naoiaadAohe angeiegaHliMlm Dfl praniier w ee tx de aioailyJÜMden tllM de cluBb in d laabUe drie vi r Jaren lad gehad HiJ y dat hU liJn plicht had gedaan om aan plUaing te rooriutacn Amiumi heeft giiaayl dat de t d gokomea iF wor harvaMliw vaa den pajtt trtid Oil waü spr niet nMt ham mb Ib Amerika had men ezien hoe d vrede n de voUuo boial in gevaar waren gebraakt diwRlat da partijütryd te vroeg hwvat wat De gerol gen dsarvan moesten voor Sngeiaad md HAarsohuwinc z n Ik ben voerstaader vaa i m rtiiea handel verklaarde de ininlaterprcswlent Vervolgens sprak Uoyd tiaorga rer Home Kale Hij uitte de hoop dat hU hiar mede dr oploflain van de lerseh moetltikrliwien mogely k had gemaakt De Unionisten waren bereid tot gixwte affera om de natlonale eenheid te verweienlyken Om aeae eften was het mogelUk iat de coalitie d grootste waartK rg voor den vooruitgang Mas S rnmige mcnsciien vervolgde Uoy i orwfff nmmett e mu vt wi u iia n l willen tenvUl w een waakxame vüand ioi eiu v r ons staat de natie venl ten door i libfffile paitüen te vereenigen ten he iKvf van Duitsche dumping methwien Ik in et toegeven dat m jn Unionistische cel riru tot diiHv r al hun beloften zijn na e Komen zeide de premier Hü veridaawk crdf dat de Parijsdhe resoluties e n veel jri tpi nmenging m den Britxchen hanael h teeKonden dan de anti dumplngrwet H w genie itelhg aan te nemen dat vrü I imdel niet te scheiden was van wat bekend cl md als dumping Adfeileert in dit Bl Het benclit afluMiibtig lut h r n cJif oroii atfi tie op L ea ultimatum gelykende nota lei eaUieartl n readb iian den Duitat ben jiwaiit oii Lerener waa oveihaïidigid i geblertea voorbarig te zijn Men zou te Parijs a willen lat het al zoo vei v as om dat mei nieth kever zou auen dan liat de akbuü fffthe l weni lamgeela en Men jieeft te vroe ejuioht De noU ib nog niet naar Berlyn gezonden en z araa t luet het karakter van een ultimatum Ze a ïelte nog niet definitief vastgesteld Alken jb bekend dat de eiflchen die tot Duitsciiland zullen worden geuclit en die te Paiya wenlen gefoimuleerd Biutla Zaïei dag be langiyn vei aoht zyn Dit ju te danken aan hngelanti en veimoedeluk ooli aan Ameiika Deze landen hebben minder belang by een igebroken z n van DuitBchland dan i rank Jtjk terwjji ze b een eventueelen oorlog üllioht een belangryk aandeel in den stru A uidien moeten namen Lcn aftZiOnoeiluke ooriowsverkJanng aou met noodig zyn Zoo ianv da uitwiaseling d r ratificaties van tie vrede niet iheeft plaats gehad blyven ae wapen stilstamisbepaliagen van kiathL zooaja die zon vastgestsdd by d aanvuilingsuvereenkomst van 16 Pölwaurj löW wat beteekent dat de pe lstIIst nd elk ooigen llik kun worden opgezegti en op een ktn ijsgeving van maarschalk f och met een termyn van drie dagien kan worden geein digd In Elngeland nam men een ttRemoetIromemlp ihomding aan Lloyd Goorge wilde e nota aan Duitschland ter inzage hebben alvorens ze aan Von Lerener werd over hamugd Als gevolg van de bemoeiing van Itn premiei zou met alleen de vorm en tten mi oud dei dreigende nota verandaung hebben cndergaian maar ih ook het proto ooi vaiL 1 Nov dat de Duitscheis weigerden te teekenen gewyaagid zoowel ten aanzien van de vergoeding van 400 000 ton dok en baggennatenaa vooi het tot zinken brengen vap de vloot van Scapa Flow al ten iianzien van de militaire waarboigen die in e laatüte paragraaf van het protocol wa ren ojjgenomen De oorspronkelyke tekat liiervai luidde Voor het geval dat I uitöch land ïyn verplichtingen binnen den gestel den teiTnyn niet zal nakomen behouden de allien de en geassociee de mogendiieden nch het recht vooi al die maatregelen van militaij en dwang of andersz ns toe te pas ten die hun geschikt zullen voorkomen Uit de verschil lende benohten meenen we te mogen foncludeeien dat de nota die nu N V DE TilJÓQEESH TrrkMnq van 900 nufflinim ten gvfraiawi vKW KWiHi a S MUÜIE Maandag 8 iDeeambar IMft Pm va f 2000 62 3 f 1000 86i I 400 156 1 165M f 200 14 27 1S7 100 39 1861 5349 lOtW 13684 15725 Ptllza van f 90 eigen geld IJ 3090 5 99 76 10675 13386 16023 IMOJ 112 3150 5415 76 76 13417 35 13 45 3325 49 90 85 42 52 86 73 37 55 32 9610815 47 5318700 206 58 38 771410974 56 55 6 34 785631 26 11021 6616104 11 356 3407 58 83 24 13525 47 92 62 12 76 87 11137 37 48 18817 79 3515 5710 99 38 66 83 23 W 16 5813 7811 94 7016265 83 24 31 7980 11210 80 77 18937 32 48 99 6413619 8319027 83 5947 8034 83 2316306 41 7 55 111300 8016420 7 772 3649 60 72 60 89 53 93 76 3753 63 8113 7613704 1652119106 92 3809 6027 831411434 13808 3019309 29 84 84 66 80 35 31 8410115131397616618 36 49 38 82 90 41 4 56 8528 11627 92 72 19477 58 8735 1173B 14024 7619502 83 73 7 47 16703 21 16 4097 6145 98 11916 96 22 53 21 4113 54 88Cü 17 14119 52 81 8 51 56 10 25 14103 87 1967 67 6229 48 35 1430816832 80 12 4209 35 6 64 14465 68 19717 61 69 9071 12032 11617 16991 55 83 95 38 3617120 19829 87 9125 47 56 31 3i 87 6338 38 71 97 41 92 52 4390 85 92431211914753 6519921 509 4 3 6414 64 26 68 17274 54 13 43 41 9363 77 7817304 99 28 51 78 9548 78 93 43 20131 1620 60 97 965612234 14803 64 41 42 4509 6508 92 87 46 17446 85 1793 33 56 Ï774 8814922 17502 20262 9 47 78 9012382 S3 25 94 1870 56 6618 9802 12556 67 36 20344 2018 99 32 57 62 72 17607 66 2111 4612 62 99è4 12649 79 29 76 2218 45 63 10075 5015000 48 87 47 4703 7610108 80 7 17719 20477 87 7 6770 1512752 25 30 20587 2493 45 6808 67 6815105 17813 94 2524 72 69081021412846 42 62 20689 49 4855 90 36 78 8417901 207J5 52 84 97 7J 98 91 17 77 97 4904 7003103131294315351 18046 209002682 20 22 20 78 92 7 H 2707 9d 41 941302415407 ISItt 16 18 5061 5310412 29 50 45 67 98 5116 61 23 57 87 182452810 31 7128 5513106 19 46 30 51 56 63 241 96 66 3 73 720310 66 4315688 94 68 5235 66 67 13274 15782 18400 1036 55 7 82 861586418486 70 53 J 7303 10646 13301 61 18529 n M r 21 63 1415908 82 BUrrBN LANDS H NIKUWS DumscaLAND I Ij i II11 I 1 11 h rt t 11 i 1 1 s e II X z a n tHöh ap x bo 11 w II ixru tK L omUu laitM Ilttrhji II an gt Len n inMi fd ndi ut piwten iri Hl waclii voor hl Itrltwhe g £tint liji t l onu bfii t het i liVrniii van WolII É ipin iiM le ipfJiin wird gk lnaii van den hi nd aolmnriiaa d Het hlukt dat Zatw d givtiKl m liet get i UH vin het KnjiW tl K a ntaoii p te FU rlljii eoi zwaie briLiid iiiOffak IM dak valt al HjKMidig lil gla i tintaam dh de Wnnen il i r en afltiitcn l nkjeUiik iu i acr dal Ln tm i wua h t iwm aWI bij rw Jtt hri h ar U vra fen antljei n Vx g htj d n hoek ont I 1 n nr tusiunuren voorbij daarhg A k lm ImiU van juffrouw Krtlgi ra 1t r it uiiderliiki villn daitf gjlnflterde 1 v ii 111 LÜi m i hobt Ü ned n v e hfl n ikMïker 1 bitialeiir ntot gft lotm od K fhiiing Ml liij lil opmi en ataptt haa4tu binnoii Da r kwun juwt juflruuwkri g r lilt lia r k ikr ii enii k H lad nut a tverk dnt zij drocgr vu ritikilnKl op diii Jrond o ju fr uw Krüff T heb Ik n kden M ivoii Hl laii tt zl h n lilelp liaar b I h r ei e ht t lal l nrftenbunp in lit di nktve portal IT de eoBwwvfli opraiwn De VYW IweMf Uen het bWü II hiM I Mvnoeiiielijke l4iwmteiMng f rak uil l Ai lJiii p rt Men toofu Ik ja Hl dv W 11 dan iftt h w iiiffr Mivt Krtt er ij ga Im gtMHi nitrtwoord Um nio 4le rdiit IJ lah uit hur hurkend hmi d iiK op t u v iuiic lie I1H4 ttaar aobarvto nu naar di k 4iken Motir Mooir U f lier zi i hctó a I grfli idtte roiiw de oude ialfrouw kKigtT wrwii wa lij took aoo pt i I rokkiMi Vaa hg dsolit r niet vrfr i oMT fti liliMi werd b giaceodaur I d l ov t wonlng af k ot ge pund n ItooY ÜK zidi m nen kaara li de hand o er de iMiiriqg Dochters van Hecuba door LAKA VIKBIG UeauJoriftwnie v rtaiui vm fiVR I ffEriaELlNK v ROa UM NwLruK varboiiM 36 Hf wafl een vroojijk iirultjiwitfui ge f oiriaaks dm ernM van deai tijd ftodfuUü HttdMig Bertüoldi Üe haa i TT fi l ilUtje gew ronton inde luewt en diwir steeda weer aau jot en tpoiy Zij voelde niefa Hjeo an lart haair jon Ujn oon te moeten mvea zij voel L geen amart erover baftr ondflte haar ii rgon ook vorliet zy o 4de iiog flltoohia de ouruat van een artHijke zekeriiettl Ak leta uevelaohtig u5 aag verölaiord v i Uet om haar hepn en moot haa ffas or nog v 2 J öoh aew algflonat Zoovee uren B w fc n niBauden vm oiinofliiieiijk ajpen Hoe moert Jtet hun U luoeileznn v r wie Ue geheel en volkomeft a n een v2 ü ï iac en dwaalden wes vwrfertp tafel dwaalden m bet ItK njs ge iï an lladdenien dan toch naer ham De oo 8ii v n luur ntaü die Md imtAu 1UM ook Qlet Uiioa AGENDA IV inlicr 8 uur Sao lo B uiiJ Voor IrKhlBBind Nii 9dBl nneeient I l rolw T4 uur NfcMwe Maar liiii na im Ti lltrMhWih Itodelijl knO 1 DiWïiil 8X uut Ca Ijnti mHillurwK Atd Sou ZnU HcH limfl an 1 1 voreeni 4n 11 riBXnber TSj uur ScK d Ktott Vo wlra liteTOml AM Ooud laiw Q miota diep ▲ wnifii w a uxm aomi VEERMAli Het OEMEENTEBESTUÜR van OOUDERAK T r g t een VEERMIUI u en ÏEERKMECHT Het looa van den veerman bedraagt f 40 per wee e met vrge woning doch onder verplichting voor zgne rekening een door het Gem iMBtaur goedgekeurde knecht te honden Aanmelding bg den Burgemeester vóór 20 Dec 8 v m van 10 12 ore 5687 22 LBS t mmid n S Eleotpo techniek Briaran onder no 5681 bur Goudiche Courant T HUUP tegen 1 Janaan een gsstoffasrde of ongemaubileerde ETAGE Toor kleta Kezin op goeden atandBr onder no 5688 bnrean OoudsoheOonrant 11 Buitengewone Algemeene Vergadering DKB II V Howniiimsl en StoomhoutzaïarQ DE HOOP k H J Nidirkorit ttolwl lMriluli op ZATERDAG 13 DECEMBER 1919 des namiddags 2 uur in Hotel De Zalm te Gouda Volgens art 17 der Statuten hebben houders Tan aandeelen aan toonderop vertoon der aandeelen toegang totde vergadering De te behandelenpunten liggen ter vuie ten kantoredar Tennoottohap 5686 30 De Q odelegeerd Gomm H J NEDERH0R8T NIEUWE SCHOUWBURG OOUDA HOCIETBIT ONS GENOEGEN CONCERT op DINSDAG 9 DECEMBER 1919 te geren door het UTRECHTSCH W STEDELIJK ORCHEST onder leidinK v d Heer JAN VAN Gil SE Entree voor Leden der Sociëteit hunne Dame en Kinderen lAge Stallefl of Balcon ƒ per per oon Nietleden Loge Stalles of Balcon ƒ 1 26 per persoon Galeru ƒ ü 60 per pei soon I erhngen der Stade Muziekschool kun nen een persoonlijk bewi 8 van toegang bekomen voor Loge Stalles of Balcon van ƒ I per persoon Alle prUzen worden verhoogd met 10 A voor auteursrechten PLAATSBESPREKING vanaf MAAN DAG S DECEMBER 1919 van s morgens H 12 en s namiddags 2 4 uur 4 010 De Zamldeuren blijven gedurende de nil voering der Muxieketukken gesloten Met het oog op het vertrek naar Utrecht KBl het Concert aanvangen 7 1 uurpriolii EInët half titn 4 8 I ea 7 emt SIQAREN levert U TURFMARKT CMI ia imJ fijne kwaliteit Tlb K en Sigaretten be aedcB concurrentie 5685 5 Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeehg adres COHEN Co ARNHEM Fabrlak van RslliillMB MirklMsn Zoniistslwrimn Tntin Otkklaidsii na 36 A t fair SMrtt te aautnlna i H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA ï WUDS Vpdagt uwen Winkeliéi VAN NELLE S GEBROKEN TMCE f 1 25 pér pond CZOMDER dpdimfc f f 45 i ROOD opdè ufc f 1 60 u ZILVER oiidvnik f 1 75 ji AFTERNOON TEA in haifponds ons en haifans afcj 8 H KAWASAN 2S3 0 bakatid palaalUrd middtj le en pl nlqke IroabaJe of iluri Urinalooalnt 1 Pnit f 40 m f 4 H TIMMERMANS Firma H aiESTELHORST Blactr Biljart an Matibelfabrisk ILEIWES tl Tlltlaee W SOUDA N V Mij SAMlTAS KHiDklilk iisdgitcirl OOIIDA Lanic Tlandawaf II DEN HAAG Haidarlaanli 9 10 2620 46 SANGUINOSE Vinum Sanguinasuni in waouo Bi bleekzucht bloeUrmoode zenuwzwakte i meestal het gansche gestel lijdende Storing m de epghverteiing j ebrek san petluet een vale kleur een onzuivere Lemt dat zi n alle teekenen dat de sappen bedorven zyn en het bloe i niet is wat het wezen moet In al zulke toestanden is de Sanguinnse het middiU dat u helpt Bij gebrek aan eetlust bi aiapelooshoid gebipk aan kiacht g donge vermoeidheid 5f83 jO 427 510 23 95 Neem de Sangulnoscl z bevat de voediugszoiiten uit da pUnteu wereld in een vorm diö gomakkehik in het bloed wordt optjenomen Zij vermeerdert de roode bloedlichaampjes maakt uw bloed weer gezond en njk en geeft aan uw lirhaam binnenkort dat gevDol vin opgewektheid dat bi eent volmaikte ozoqdheid bthooit WACHT U VOOR NAMAAK Sangulnose kost pei fl f 2 G fl f U 12 rt f 21 853 36 909 39 1033 73 51 97 1113 3915 Te verkrijgen bij de moeste Apothekers en goede Drogistende RiemerstraHt 2f 4 VAN DAM Co Don Haag j BUKEmBAlLAGE 1205 3l2 97 1414 42 lETAALWARENfABRIEK ERSiJOOM DORDRECHT FABIIEK ia HERSTELPLIIIiTS van NEXnUISEII en MOTOIEK AANLBQ van Electriscbe Licht eo Krachtinstallaties J VAN DUIN A Co Oouda t Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoona I I I I I I I I I I KINKHOEST De dikke kleverige alijm welke zich bij kinderen die Éin deze ziekte lijden in de tuchlwe en ophoudt veroor zaakt de krampachtige hoeelaanvallen en het vreemde pie pende geluid dal aan de kinkhoest zoo eigen Door deze slijm te verwijderen kunt U het lijden van Uw lieveling veel verlichten De ABDIJSIROOP oefent een Terzachleadc werking uit op de ontatoken alijm vliezen en doet door haar alijmoploiaeode elgenachappen gcooie hoeveelheden hiervan loakomen Na eiken lepel Abdij iroop worden de kinderen gewoonlijk veel raatiger krijgen meer lucht Behalve in gevel van kinkhoeit wordt de Abdij tiroop ook zeer geprezen bij OatlirrllÉle aandoeninfleM dar atlamlialinoaaroaaen verfcoudhaid haast alljmhoaat influaaaa branohltia grlap hoalkoaHa aathma £ DeRP WEREND Prija per flacon van pi m 230 gram i 1 60 van pi m 550 gram f3 25 van pi m 1000 gram f5 Alom verknigbearEiacbi roodM band mei onze kandteckening L I AKKER Rotterdam 3B8S 74 ffo I4I82 t H DiofdAg O December ItiJf mimm gohmt tTie a w © aa A d v exta3n ti©TDl©ucL VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNBMKMTSPRMS per kwartaid 2J 6 per week 17 cent met ZewUgablad per kwartaal 2 90 per week 22 cent averal waar da beaorging per liwpar geeehiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 7S met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagelijks aaagenomen aan ons Bareau Markt 31 GOUDA bg aaze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVb BTENTlEPRIJS Uit Gouda en omstreken beboarenda tot dea besorgkringj 1 6 ree ela ƒ 1 05 eiken regel meer ƒ 0 2 Van buiten Gouda en dea beiorgkrlng 1 S i egels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Advertentien van publieke vermakel kkadas 121 1 cent lier regel Advertentien in het Zateningnummer 20 toealag ep den prijs lelct laMtu sAa liureau MARKT 31 GOÜÜA De toestand minder drergend G eii ultimatum aan Duitsctüand Het protoeel van 1 Novembei verzacht Monarchistische en levolutionnaire beweRJng Finme dooi Italië bezet Een voorloopige oplossing Roemenië tedcent onder voorbehoud Rede van Lloyd iieorH e ONS OVERZICHT volutionnaii e a ïtaties Oobteniyk lieelt te klampen met hon errelletjeB en ook in Boe dapeHt xwam het tot botjdngen bondag middarf drongen joace werklieden n kIu denten d edrukkeig en cte bureaux van het flociaiuhsche Uyud Nepaaava bannen en aiflhtten er een gi oote varwoeating aan An dere betoogers vielen h t bureau van het ni WagbUd 4z Eat aai waat f vcneenH bchade ir aaftgeiKdit PolrUL en veiii iieidatroepen hebben de menigte u tocn ejaagd eA tal van betoogers Ingerekend De eerste uumatei Hujwar heeft icli t enovei het Hon Kon Bui schelrp fkeu end uitgelaten over deze relletjes die liij ven vinne K 8 noemde als de rooiie ter itur De 3t lmid igtn zeide Haazai zullen vooroeeldg geatraft worden De regeerjag zal niet dulden dut na de roode een groene lerreu nimuve verwoestingen o rei het luul blMltft In ItKÜe behooren d onhiflten weei tot hH vetleden De ariMid la zo o goed uld o eral hen at De pohtwtke criin i even el niet opgelost li n everrtueele wyzigmg VHn net ministerie v nnt een onderwerp an hl prekimg in het kabiaet waarbij vul gtnri het liomate rf Itali geschillen zyn voorgekomen De Tiume k et itie ich t baar oplossing t naderen ie Home ia officieel meegodetli dat Itihaansche legeennj troepen in ovcrleig ïüH i Annunz 10 Fiurne zyn binnense ukken De troei en van d Annoiuio hebl n zirh inet de retreeringMKlKpen verbroe etti In Italic is deze tydmg met groote yoestdi ft begioet Zou d Annunsio ais gevolg van deze verbroedering van verdere lo itati alzien Destyds h eft hy verklaard dat hy zyn chouAvrn als de Italiaapsche regeering ver kluAnic Piumc niet te zul en afïstaan Dat ie hierop geen plan ha l viaa al lang du lelyk de intocht harer troepen m Fiumt n de verbroe lering met de militairen die I urne als een onverviesmttbaar deel van Italië besdhouwen is een opentyke erken n ng van haai bedoeling Volgens uen cor r hpondent van de Daily Chronicle zou de 1 lume kwestie tot bevredigende oplossing zi in gpkomen Zy zal door het terugtr ken an d nnunzio en de l eaetting van de etad óior Italiaanache geie elde troepen als © en nieuwe nteme kme tie basdiouwd worden Generaal Badog ho is acht dagen geleden n heen gegaan niet eer scherp afgebalcen de instructief van de Italiaansohe tegee 1 ng 1 ihschen den generaal en d Annunz o een protocol tot stand gekomen waarin fl Annunzio en zyn vrywilii ers zoo goed 1 613 erkend worden hun fyngevoeligheid ten zeemtti ontzien wordt en waarborgen gege ven w irden dat de tiezetting van Fiume looi Italtaansohe geregelde troepen zal du ren totdat de kwestie definitief door het nterna onttle gouig ten gunste van ItaUft geregeld is De Itahaannche otiuor v©i iiacbi de Ie publicatie van dit protocol Df tocitund dei vrUw Iiïtc troepen wal 1 len laatfeten tytl onftioudhsai gewordao V iin d n VI md konden zij niet leven n d bevolk ng van Fiumewkon geen hulp wriaanen doai zy zelf eerst door de MoUiade rn daama dooi den volleiiiigen stiUtand d r znken eet te Itjden had naai i uitadxlaod zul wonlen gezonden ial cifachen onimddellljke ondBCteekcmng viUi het protoool v n i November dat evemwei fceUngryk gewyaiypd is zoodat aan enkele van Duitsthlanril beawaren wordt tege moet gekomen en tlat by weigenotf zal wor den gedieigd uwt hervatting van lan ot ug en de blokkada Om de vra g te beant sooiYlon of DuitM Üazud nu tot teekenen bereid zal zyn looden w moeten weten hoe VT de aai rebi aclhte tegemoetkonuog strekt Op t oogenWik weten we dat met We mogen e intuasdhon wel op reke nen dat de re eering te Berlijn al toage ven wajuieei de uyugingen van dien aard 7un dat ze onderteekening van het proto col tegenover de nationalisten maar even an iwhtivaanUgen De Opperste Kaad heeft lumidt cls te bedenken dat de politiek dae tot 1 eden tagenover Duitsöhlaml is gevoerd moet Ie den tot ineenstorting van de tegen V ooixlige negetiiag wat üe moge ykheid ai Duitsohlund aan zjjn verplichtingen sou vouloen nog geringer zou maken De po itie van de huidige regeenng te lierlyn is met b iZionder erJc Tydens Hin lenburg veri lyf in de Duitache hioofdsta 1 knamen allerlei gevoelena van anttpathit togen het thans heeiachend legime aan den ag en sindsdien is de aandacht geveatigd Ke1 levcn op Hindenlmrg De mogelykheid is eoppenl den gryzen maarschalk uit te oepen tot ryks president doch de conser atieve pers s voor dit lenkbeeld met te vimlen De reden iH lat de monarchisten reezen Hindenburg als mwldel vw r hun j ropagimda te verliezen als hy het ambt an hoofd van den staat zou aannemen In 3 omifeving van den veldmaarschalk wordt M zeke tl dat de opwinidmg m de lecht he klingen ovei een candulatuur van Hm denburg zondei grond ts H j kan ei vol yens 2ijn monarcJiistiache beginselen met 1 in ienken als president van een lepubliek op be Iroden Niet alleen tegen de monaiahistische ttrooming moet fle regtenng te Benyn stand houden De commun aten zouden zich alh ze er kans toe zagen graag van de nMi ht meester maken In democrat flche kringen meent men dat een nieuwe revo lutie dreigt Overal steekt het spook van oproer en i volutie het hoofd weer op In Engeland j doen jeruchten de ronde over geheime re D oviigave werd ten slotte © nvennyde lyJc De Daily Ühronicle vindt de schiUüng tt rp ht zeer vreemd Het ia maar de vraag ftf de uid Sl V6n hiermee genoegen zullen r 11 1 n Intussc en klopt de mededeeUng van en BritKc en dagblad correspondent wel mrt ie boren vermelde mededeelinc betroffeiwlo e JongKte gebeurteniAMn m Fiume IDe stacheiiUngsbewtgütg van Voi alabca g zou blyken een bericiit van liet HollawUch NieuwïbureaiU dooi de geallieerden woMlen g 8teund Tot heden hadden we daanvan nietu gehoord en het persbureau maakt aan var ook slechts ttrloopf melding Het semt uit Berlin Door de via Zwit uerland in Innabruek bekend geworden be lejdwitligheid dtr Entente tot bcvordeuiig van dt aanfluiting van Vorarlberg hii it eiland heeft in Iirol cie beweging voor Lhitelu t ng by thiitschiand iiteuw leven ge kie n In den Tirolei Laiukla beutaaL er c n tarke meeiderheid voor De loor de ntente begunstigde plannen tot vorimng MM on R H Duitaoh ukhia h t u u ut Tirol en Oostenryk woixien afgewezen De communistische bewagmg in Inmibruck welke het gebrek aan even mnidelen bt I Lt n l mn iia te wmn n voor de raden republiek scönint gieen uitzicht op duur tam ucce te hebben Dit t onit een niiuwe kwestie waarmee dt Opperste Raad of do hem opvolgende It ia l tn gezanten zioh zal heW en hcz tt hou f en liet leekenen van de vifde dooi Koeme me sonynt Lindelyk zyn oeslag te zullen kiy gen Feaillatan d r l i oii andiiffh l ii npen uo zoo g Iwel and n Iflcr dw lIa m4 m U yo fhikc geWtJelMkliedw do vi tibitlo imf Il i Boht t M lan o on m 1 do a rn im v pd4nii n t 1iloei iidi Laiitieiii h ui tMit icJiitdorilpn e tïc iite tapitteii dp d Bt i ki iiwibeW al de we J li ile geit t rv 1 hai ft4ii kan tn gf i leh wringen on i iid kwT rtkcnen om eMir scfcn nnar 7ijn tttand t voorwAim U kome i d kH t4 n voi kleeftni tn iinif goed vn op d tniei zll er en porweleki ais vnnzelf s rtkenil 4kp niaalujd njMiJ v n Rocl oon in at aH ffif ie weluwe v tn dpfi arineii ma oor m aa i gedrukto s 7i at Ba t nMMÏ n i net kristel en itle l lo euLs en acht g oei itór 4 rifc riiBiofWtaf 1 1 In haar nart zijdim jftpon waarop zij tor eore iiQ hiar doolijT heden de fan iHe iera i n der von Uwi r had siMt iia a wil bjne ais uU zwart b ar kunatlg g viiïOLteii eo In elkaar gaashakelde ijzvea kettine waaraan en Mot nitd lloo Uoc De ooi waaixien waai op VaUia Voivod het nieu we kabinet heeft samengebteld lwi z ch van den s teun der partyen te verzektieii met het oog op de onderteeJcontng vQn fiet venlrfv van St Germain zyn beken I geworden Volgen berichten uit Itoekarebt te t ürys ontvangen heeft VaUia Voivwi de nieuwe minister president ten jccooiii gesloten met de ltf l r van do veiBchil ende par yen wuarcloor het mogelyk woiilt de verdragen 1 in St Germain en Neuill te tee i nen Het is dus waar chynlyk dat bin lenkoi last 7al wor len gegeven aan cl toemeensnhe delegatie te Parus om vol j ens den wensch van een zeker aant po roon OU wuptri hut iMi iirefliivftiir di iiiool n feiii akt wo mm h goud n SI rand dit df ovw roobiKJ v sn den lli oor iMite in de rMli 4dr oil gin itnn Il vadi naüil ♦ mi ol t i hul gei ra4dit l c ht r Iiiiiztvi kl ik d s ui l s met liaAr p u ZHMi Zij dankt ph dionk tvn kjpm slokje in dtii cli utipig wanrvan in liaaji gila Jilb fx hiuii ti IwenMi WHh Zij had m lf taiig Uti ii é iian IJ as iir ijiet aan n diiii p gne Ie driitfi in hij iMuikti huur ook ni l Er was ItM hittwrw aan n to Mer neaite lut oi lelt D hw r BrtrÖioidl sehept r n geuoo gen in Ie beidir jonge voi I brgit in ri2 tn t f lionk i IMn itota n 7 i t 1 4 n hWwM U H4oo en owler lun h fc l d hikkwi te cii Pilkaar iX ni u w U h gfheol limeniot ii lm i f liiuc d nt hun rondi gt e JiM n i U o t d t ii i giiliikzali lie ia h l kt id 11 it uu In inm kamr radim m ni ko ps ze gtn chf mpftgnti p hx nJvpn i ii e 1 raIl hf Ijftmpaffu 1 Oveniw li Umi L IhiiIIoi n hipï ijn gtfl oiÜHK a Op Ju VjH an Icn kapitdn onzen gSarden giywllftpr on loonvfldir lio ra h hjrra hoM a kraiaid ook F loii nic zijii ovpr i iand ongen lim VnniWig kceiv de wriiiivn i di majoor nsir haar ht4d iaagMi zooiiit konken zi niet te vm4 BertlkokH ratelde haar lochewl geruft n at hiH o ik 7oo iiioirtïen kondeti ziJ tocb nog iiltal ien Hij had plaziw tn de ioogenér aan wleii iniMi kon rien hoe zij ipmoten Hij radeneer de met hen rij wtmlen ipaandeweg zoo mmm Ut UJ M 3 n iQoeat Vu Jon g tis ina i liij uiivkto uiit hoe b biih hijzW 1 i iad t 4ai iignlnk iiieUiiüd Nprak ll i jotift gelrouvvdf paar fliit ftt le zacht 1 Knnr oor hm heiden w wi n tvi ai ï rt eii w ir n alle amtertii c niet De oupn lil liiidoM Hiraaldm dadnlijkzon HntniBri un uiii i op Ui Hi lioar brii d kUx aflenulgtn Ich mmt he vertiv4 g rivfi nwkdi i wildin vftiiivond no r ar i ri Hen ril f i diar d paar lafa van Int fl tof iiug ge lf Uu Heaiir M rbiioidl ar titte Mtiohto o v dit ü eiddik dan kon ouk hi gaan itij wa d t K bi if dag r o uiiffedukt lioe tinh i dl iifinitidaK vi rd trd en dii avond n lint df Ie ongediikligT wtird liij £ ii iiKn dan Qoolt i AiBn De joot ge liuwd iibiin kon nlit WM lan Mitior zijn fdulHljk t lon e ottleur 4oop lirt liubt uil Mirktvtuirdt bii had andaa h ltelfd g nofJ niK op zijn oftrsio Hluippatroiulle d i IW viiri P oj w ideDh 4d die het blo prikkfh n loth wnü lilj kottl daar 1 j ijrftoiid lood k lni lier evetutedaar gm ï het om 7ijn leven Zou hij hoop mo g n hehlien aot dii tofdcoriM Dat ntoeat hij hednx vernmuen In dit laaMe s 4i 4dHimr ir dt n v oc nieili ImuI hij den g n chon naö w wadiker gelogen lob idk hftrrr Brekk voor d n geert ronixMid elk woord dit 7ij ïpHHproten brff wiklre en we gelid 4ti fwhVieniB gevend aan hrt een V viaU VI oord Zij had heui geen hUk gfc Hmk dfc meer getoor had dan o Pf iuM Ee vrlendeiljHietd zij had h donr ak lm bclooU door dM BlMoaa l t f I