Goudsche Courant, dinsdag 9 december 1919

li JT ft si flo l4J8a 4 Dochters van Heouba door OlARA VILBIG 0 au orbeoniLe veviaUng van WEVl I p ffESSELINK v R088UM NadnUe Tarbodan J 38 III moot u bijUditefl Mijn nuaaie h iW eBBan he lUdi op de irap b fwid n g Zij rtep het hali r et u vroolijk lil haar coon ImuÖftolPrid die haar ff m iM m i Dü ooion mhetblon o hoo d dnt uüh ioorl het kaad f Ucht uls m AraJonkram oii oveai omlaag hadden donkere raoidw on waren nifttjUTTluk groot ijn U ii P en toedwo oiift otTiug P p den niai bo oi stoniioiide ain luet 0 hamjea zo i hi do g Mi Idc hebben Hien om aitfli ftpiictfen hooffhoudw J zoo xoor altijd iTa i Mft Twwt Mc4 vxiriif tPÜlmde Uppen g P hjj h r hanlMi Zij trok ttfug W T overviel haar zou hij aW Abdijsiroop Meybelkoopjesü TrBUwm Soliede Salon en HaitksmermeubelenaUTafeli Stoelen Linnenkaalen Spiegel Schilderijen Theelafelt Eikenhouten Buffeilen Boekenkasten Clubfauteuil Zi denpluche Ameublementen Leerameublementen Kapokmatraiieo Wollen enSatijodekem Stroomairnten enz enz 5396 SPOTKOOPJKSIP 20 BBSTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWKLIJHKSPLANNEN nStllltJtT44i tio eBliHiM t deScliiekiile ROTTERDAM Tetefoon 12800 I IS uilw s j uur CM S iuil i il l lr i t r u1 r n Afd iowii 7ri S ItuiUwoh I I frt nijïing 11 LV I i T j uur SM d Kiuiue oofli il i id Af l OoutI Naftwr laintiTi j iiootóch p 11 D wnhrr uur OM S 1im5 m I f pn K rgiduring SalirwwHi Wki ktl 111 h i a7iinln dlen l l l eli ld r o l Pii WIJ Mii eM j vlr rlugdii oauemJwi vanOilo W h tfiu d a In fliiua tgtuM DORDNECHTSCHe MtTAALWAReNMBRieK ïoorKaen Wed J BERKËK5 1 ZOOn DOKDKECMT Adverteert In dit Blad eiaetitaha B iW U HtENKMAM HXMI NATIONALE BANKVEREENIGING vraagt stos lo AanmeIcJing schriftelijk Hu IBRAÈLIKTISrH ARMBESTUUR v n GOUDA bteri de eer ter kenoi ta brenlen der InHezeteBeo d l het Toornctneni ii i VnliOaa It DECEMBER eeoe COLLECTE e doen houdan en bcboeva iljser armcD Het Armbcituur voornoemd neemt de vrij beid de endachl cr op te veilifen dal dece collecte ilecbti eeoi per jaar gehouden wordt wetbelv het Armbestuur deze aollecle in lodert weldadi beidHin aanbeveelt HET BESTUURQouda 9 December 1912 5697 20 GERZON ROTTERDAM KONFECTIE Water en Straatvreezenden Vraagt inlichtingen A J TIMMERMAMS SCi S Magn M pnB i ur 16 la Middtllandilriat 81 Rottardam 1 Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP COHEN Co ARNHEM Fabriek van Rollulksn Markiezin Zonnaleharmin Tenten Dekkleedan Afnt voor Qouda in omstrtktn H J VAN SCHALEN ï WIJDSTRAAT 21 GOUDA y Abonaeert U op dit BIsd KIRBFIJN TANDPIJN AANIiEilCHTSPIJN II hinnen t half t ir cnvieR door he iehruik vin VISSER sKIESPMNPOEDERS Pnibf r dit I TrliaTOet p dooaje WORMEN n S FI en 11 KI l erdri ven do r het et ruik vnn VISSER WORMPOEDERS Denk om U w kinderen laai hen niet met wormen looperv daar het estel en alle or4anen daardoor te lijden hel hen PrijB per düoije O 40 Fabr P VISSER Ëmniererf SobefdcDVecn Verknilbaar Ie Gouda bi ANTt I OOPS Wi dalra 3 H e LOON Maikl 6 te Oiid waler bii Wed K V 1 BREGGEN 5033 30 Vonv matrat V B MKINDKRSMA d n Maa GOUDERAK AdTMioitMn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLBe EBRT eooderak lESfLIH SE E iromEIDINK JNGE HOyTSTBIlT 28 1 TE llilllllEllliGe BIJKANTOREN 5383 70 AMSTERDAM ROTTERDAM ORONINOEN Dimrik 92 SihlMlimichmitt Karkhol It 31 Dec Hypotheken Reaer ea Dividend 1914 27fi276 296 67650095 22 pCt 1915 28 120 144 39 721 484 89 22 pCt 1916 29 367 856 66 855 482 57 22 pCt 1917 1 30 207 116 89 934 278 69 22 pCl 1918 1 30 721401 1052 639 41 32 pCl 4 i2 0 Pandbrieven è 94oo 5 o Pandbrieven a 100 varkrijfbaar aao boTengeooemde fcantorcii aai de AÉ oliabappen en andere Btfeotenkautoreo mmm VRAAGT UWEN WINKELIER Koude huiveringen Xija 4ewoonii k hel lienleekcn van i naderende hronchilia of influenza Voorkomi hel gevaar door li dig IC nemen De Abdijsiroop is een alom Ijnroemd middel bi lioudhaill hooikoortss hoest haeaohheid koelpliB branohitie influanxa griep thina kinkboaat aliimhoast etc Be denkt dat voorkomen gemakkeliikcr is dan Ie Jenefen Heeft U dui neen Abdijsiroop in huia haal dan no heden een flesch bij Uw drojiiat en apotheker Pnj per flacon van pi m 230 Jiam 1 1 60 van pi m 550 ram I 3 25 van pi m 1000 ram f 5 jj Alom verkrijjlbaar Eiacht roodaai baad met onae h nduekenin I I AKKER Rotterdam 4704 76 HUISHOUDGOED Weder alom Verkrijgbaar PER HALF ONS MARYLAND No 9 20 Cent MARYLAND No 10 22 MARYLAND 12 24 MARYLAND 14 27 MARYLAND 16 30 PORTORICO B c 25 PORTORICO D U 30 VARINAS F 35 PRUIM No 10 p 20 PRUIM 111 w 20 SHAG The Risir g Hope 20 5173 148 OPRUIMING VAN DAMES en KINDERCONFECTIE ZEER LAGE PRIJZEN Voss ï 7 DriTüDaÊË5r TnhkN van 500 nuinmtrs leiiowulswi van Notarij fl S MULIF tUnaitii 9 December 1919 Pril VUB I 1500 20469 I 200 H667 100 3677 1534 10 47 1S Pflliea v n 1 90 elfleri ldl 2290 5430 8251 10711 IV3 l6iW2 18230 U12 59 83 79 53 l SK 2 90 36 5531 8469 10802 68 6 1 i30 78 34 8504 11084 S5 43 88 al 2410 95 56 96 11813 78 ij lls 95 11120 39 16209 1844 42 28 8626 31 47 10 = U 5755 8 61 65 16330 18519 85 58 33 11232 89 52 186 9 M 54 41 16 14125 59 1S72I1 6 J3 36 55 91 93 200 202 iinn 68 8737 89 74 16421 94 Rotterdam K Hoogstr 5 7 26 18904 65 26 76 97 93 19030 97 74 82 40 11341 77 3S6 79 5938 42 47 14121 i 2848 61 8826 11407 14213 61 2982 68 43 11594 16 66 3038 6017 5611670 21 I7 fi7 17 8901 99 69 16598 ÖJ 3l5 76 11716 H4U2 16675 1921i Sn 67 6159 94 11842 41 88 69 3206 6H3 90n 12061 14427 16749 19306 aS 3370 44 39 90 80 86 92 sJs 3423 6347 57 12100 4544 1680719 41 32 3590 48 85 30 69 4 66 28 9 41 16 9621 49 9 ft 50 15 85 66 59 3669 90 9244 68 90 76 99 79 12285 14613 f tZ 9 123 8 5 38 IV ll 90 r 17057 7 8 6 50 948412433 489 75 4l 6 89 9 5 27 175 9 200 9 1119 17 7138 80 63 521 26 66 67 89 90 51 48 83 97 71 24 31 7 79 7270 9645 2690 35 77 9 4200 83 9739 12728 74 17606 iim 75 9 6 28 0 76 30 w 4112 7308 93 28 15312 57 20104 1 47 30 9817 70 17 17770 99 tl 53 27 94 76 780120202 liS 6 7420 9949 2921 80 1120305 16 20412 62 35 86 74 91 20622 98 25 43 99 38 20715 54 1 76 63 99 J I 45 7508 1C 3 28 15420 7904 6 1707 65 92 10126 13059 22 J4 70 7702 33 79 74 59 18001 86 32 S 73 19 4313275 5633 1906 4729 53 48 99 71 67 801023513318 77 4813 7803 72 65 15743 M 82 351033S 93 72 joS 4906 45 51 13433 99 M 14 8210444 46 15849 S 31 7933 66 8915986 18105 87 MM 72 9613515 16002 14 20892 SJ M81 105 13608 4 25 2093 M 5256 63 86 58 59 59 S3 a 5377 7310665 75 66 9 I 525 LM M Naoanbfr 5288 AGENDA S 5402 8241 10 i4 13728 76 18209 Woensdag 10 December 19f mmimÊmgmgmniimm immmf G011MHË mRAJVTa iTie xa T © oxx A cL ©xt©XLtielDl©ccL v oor O o cudLa aa Oaaa cx©lc©3a VLRSCHIJNT DAGELIJKS a m BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPBUSt per kwartaal f225 per w ek 17 cant m t ZcadagabUul par kwailaal ƒ 2 90 per week 22 cent everal waar d bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal f 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Xbenneinenten worden dagelijks aangeoomeB aan ons Bureau Markt SI GOUDA btj ue agenten den boekhandel en de postkantoren ADVKUTbNTlEFKIJU Ült Gouda en omstreken behoereode tot d n beurgkrinv 1 6 reireis ƒ 1 05 elkea regel meer ƒ O 20 Van buiten Gouda en dea bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 ito elke regel meer O 25 Advertentien van pttblieke vermakeMjkhedn 12 1 cent per regel Adrertentiën m het ï aterdagnnmmer 20 toeslag op den prtfa INGEZONDEN MEDEDRELINGRN 1 4 ragda 5 elke n el nuer Mfl Op de uorpagina BO hoegar Gewone advertentiën en ing condeit mededeellngan btf coatraat tot saar gavednwerden pri n Gt ooto letters en nnüeD worden barakead aaar plaat nUait AdvertaatiSn kannen worden fagaiondan door tuaachankomat vaa Mliada Baaklwadelaren Advertentiaburaaiuc en oua Agantua AdioiaUitiratis I Talaf laiMOa 82 liedaotiei Telef latere 546 Bureaux MARKT 31 GOUDA De laatste sommatie Geen ultjmatuin Rekening wordt gehouden met Duitschland s ecoaomischen toestand De bedreiging met dwangmaatregelen verzacht Vredesvoorwaarden der bolsjewUu Een regebng met d Annunzio Polk vertrokken Nog geen oortog met Mexico De RoemeniërB in de Dobroedzja ONS OVIRZICHT De conferentie te Dorpat is daannee begonnen dat tie belde partijen Hun vrcdra oorwaarden bekend maakten Buwteft uerd deze vooiwaarden mat te pubhoetmiNiattamm weet tie Vosauche Zaïtung da voorwaarden der bolajewik t melden Deae luidM 1 De aovjet regeefing wordt ericwid J Alia troepen solion van de Buaaiache grensen worden weggenomfln AinnoHtie voor de poIlUake gavaag oen Hervatting van de diplomatieke en MndoIjhetreUangen u Ontbinding van alle vrMBXle agar troepen wier tegenwoordlgtieid den vrede n gevuu kan brengwi Volgens de Berlineke TideiUte oiKoen de bobigewi8iiat n vorder vr handeUvarluei over Fthiadh gebied ao verlangen ztj dat de vretle tegelykertijd met den wapMUtit htand wordt goabten De Lltduueri tijD nog niet te Dorpat aangekomen Litwimrf de holsjewHeksihe ondernanfiol ar ue te Kopenhagen met den Engel é hen afgevaardigde O Grady confereert over t r uitjwsflselii g dar gevangeneii heeft in een interview gewezen op den nood m I etrograd Het ia diungend gewensoht dat kleercn voe lsel etc naar Rusland worden ge ond n Speciaal hield Litvvinof daarvoor het ooi gevestigd op Zweden iieu Wat w na ontvangst Mr nota et moedel Ik ook zal doen De Hizonderlyke oota betr £tende ovupa Uow wi t t op DuitsohLands ciiiiid aan het tiït ziiAen brengen der scheven waarbij nordt aangehaald de onlangs gepuJt l u eiilo brief van het hoofd van den Duitschen ma r nefltaf aan den commandant der Du Liche vloot bÜ Scapa I Uow Von Kouter die de volg ndo zinsnede bevatte rHoe ook ooit het lot dezei schepen onder den druk der gebeurtenidsen moge uitvallen daar vtr zal n et zonder ons beshst worden W auden het ize i uitvoeren en een ultlevenn aan don vyand blyft hüitengeslurtan In d6 landtn der geallieerden ia deze uit lating opgevat ats een bevel aan Von Keu ter twn de schepen te doen stuken wnt door dt Duitsche pers reeds ie w tr egd terwyl ei ook p geweücn werd dat wanneei Von Keuter n it van zyn reigeenng a ge neden Mas gewfost hy de solhepen niet zou heb i en iatpn zinken Hoe t vi de entente handh lait in haar jongste nota uat b j Scapa blow een schending van den wapen ïtilstani heeft plaats g had Samenvattend De vooigeatoide arbitrage zal dus nifl plaats hebben De l j anBche blailen zooals we bovtn al lerloop opmerkten zyn ontevreden over de laatste sommatie der geallieeiden aan Duitschland I e fclair diukt don teitst af onder het opschrift J e laatste e fver bochen ng hen goedaard g stuk dat aan lenlyke toegefelijkheid toont en Saint Hiice chryft m het Journal feen ultima lum zou snel een eind hebben gemaaitL aan het gesnork van Noeke Wat zulicn de Imittscliers echtei zeiggen van deze soraina tie dif door de langdurige behandeling ten slotte zeel gematigd geworden js Deze ontevredenheid komt voort uit de roes ddt Duitschland te kiachtig blytt een vreea ü e naai men weet versterkt is dooi d mededeehngen van de Times over een Kroot Dmbsch leger ilat in t geheim wordt i eformpei d Churchill denkt echter vry 1 alm ovei deze aangfelegenheid In het Biitiwrhe Logerhuw heeft hy in I antwoord op een vraag geaegd dat hy geen t iniiohtingen had ontvancen waaruit bleeic dat Daitschland pccmgen zou aanwenden cm xyn letrer te reorganiseeren voor aan I vallende badoeUngen Integondeel weei al iA er op dat het geregelde legsr werd te luggobraoht overenkomstig de vredaavoor v aarden col vaa 1 November betreft u de Opperste Kaad yan meemivi dat de onderteeiuniug van het protocol en het deponeeren van üe Kurkonde van ratificatie de inwerkinclre f ng Tan het vradeaverdrag en daarmee het van kraoht worden van den vredestoestand beteekeit Van dat oogenbhk af wordt hei nakomen van de voorwaarden van Jtei pi o tocol de voorwaarde van het van kracht worden van het vi edesverdrag gewaarhorgid dooi üc aligemeene voor aarden van dit erdraf op de gebruikelyke dooi het o kenrecht vastgestelde w jzc Vooi het van kracht worden van het vredesverdrag her jnneren w y ei vooa de laatste maal aan dat de opzegging van den wapcnstiistand vol oemle ih om aan de geallieenie legers het reoht te veileenen tot alle mihtaue maatregelen die noodzakelyk geacht v oixleii In lezen an vei wachten wy de onniiadtlljke un ierbfcekeniag van het pioto Mïl en het deponeeien van oorkonden an rati ficatie Aldus de hoofd nota Hoewet ze veizt kert dat liet protocol Hordt gehanduoafd 11 den vorm waaiin he tot dusver was veiivat worden toch bëlangruke concessies gedaan Uit hel aanwezig materiee dry De Duitfiche muiL tei ran BuitenJandsohe Zkkfin Muller zou giisteren m de Nationale Veivra ieniig een verklaniiff afleggen aan j iande de ondeilLaiKlelingci met de enten te ovei het aan uJitifffiprotooo Ug heeft ar echter het ly ijigen toegtdaan eo de ver klann achterwege galateii omdat no geen fntttoonl vun de entente was ingccomen AIb vmi dit iiiUtel geen afi tel in geuonien inogen we dezer dagen een redevoering van hem tegemoet zien De entente heeft geant woord niet met een ultimatum doch niet twee nota H In de eerste worden due bezwa ren van Duitschland weeiiegd Ie het met terugtkfcci en dei ikrygjagevangenen 2e het hezjwaai van Duitschldntl teg n de afleve img vnn de 400 000 ton scheepsmaceriaal tn 3e het bezwiaar van Duitschtand tegen de bepal ng van het aanvulimgspiotocol dat i f goallietrdefl ook na hel an Kiacht woi tien van den viede muhta re dwangmaatre felen tegen Duitachknd zouden kunnen ne men Ten aanzien van de krQgsgevanïenen wordt pnieuiw herhaald dat deze zullen te lugkeeien zoodia het vredeaverdia van krairfit ftordt De kneatie van Scapa riow wordt uitvoerig in de twee le nota hehan deit doch in de eerste w rdt leiOfls opge merkt dat de gDalheetden nitt deeien n de Duitache vrees nopens de economische KBVolpen voor de Duitsche havem Zy baiwlih ven het protocol in 7un vorm van tot lusver Nadat de gealheerde en geassoci terde mogendheden de volledige opgave hebben gekregen van de drijvende nokken drtjvenf e kianen sleepbooten en baKSer verktuigen die zu in het protocol nebben geeischt zullen y kennis geven van hun keuze waarbu zu rekening zullen houden ii et lm algemeenen economisohen toestand van de Duitache havens Als dan de Duit 3 Ae regeermg meent te kunnen bewyaen itt een der gedane eisohen er toe kan lei len Duitschland ernstig te benadeelen m e vootzieninig van zyn gerechtvaardigd eiMhen nopens het in stand houden van zyn nviervaart en ander economisch levena belangen kan de Duitsche regeenng aan de ïoornaamste geaUieenle mogendheden haai tegenei ohen stellen en iullen deze mogend leden hunnerzui s bereid zya ieder dezer na de commissie van herstel gehoord te JeW en in den geest van reohtvaardigheid te onderzoeken l itde laatste artikelen van het pioto in het Lagerhuta heeft Bonar Law ui anl ivooiyI op een vraag mcegedeald uat ar geen ondethantleUngen ook m t inXor i ie l tiabbcn plaats gevonden tu schen e Bntflche en ï ranaohp regeenngen voor n afrondtrlyk Kngetsch Franwh verdrag VOOI d verdral gmg van I rankryk vffor het gfval do Vtr Staten mochten weigewn eon iteig tjk verdrag goed te keuren Hy gaf de verzekering dat de Bntacho legeer ng geen nieuwe verplichtingen op ich zou nemen zonder oerst het Huis ge ta lple Fd te hebben Ibttvyl DuJtd hland duui zyn viucgctc gaiu at wuneiul wordt aangCtfien tteett iitc rouatb vvoiii iut uiUlruKt netkracntig te bev is geleverti van zyn goeden ou zu veien wd door zyn aoivlacl in ue orant wuork yklhe d met te vot uilen Dt arcluef 1 lukken vcrzame d door d üautaky vv enx toeiictil ng op Ie documenten rutos i ge pu lic rü wonten thans openbaar ge naakt i Lze uitigave onderBcticidt zioh van üe tot Het benoht orvar een of knieing vau oe iume kwwitie is met bevestigd alleen meldt een yaag Kxdhange telegram dat met d Annunuo oen rG Ijng Ja getroffen Volf ens de Giomale d Italia heeft het 1 ibinef zich Maandagmorgen gerulmeo t d zig gehouden met de kwestie van Kiume Nitti de premier zette aan z n coUeg s i bedoeling van Scialoja s reis naar Lon den uitfen en de houding van df officieele i ngetwhe kringen ten aanzien van de rege 1 ng der neg hangentte Itatiaansche kwes t es vooral ten aanzien van de Adrlatiache kw estie Het blad voegt er aan toe dat Nitti go z gil z u hebben dat Engel atul een ornnid Irllyki oplo ing van het geval d Aununzio c höhte vonder welke ei geen bevredigende plofwirg inzake V lume was te herenten Sitti oegde er aan toe dat het niet vmarschynlyk was dat de verantwotirdeltjke l ngeli he staatslieden x ch tegen ItalJi s aanspraken zoutten verzetten Geheel rustig is het met aan do Dalma t hche kust Tt Spalato ir de Italiaanache t pp6dojagei Irreguetto aangefcwney met en bemanning aan boom die zien voor Annunzio verklaarde To Spalato ih men h erovei verontwoardigd Men weet dat de Zu d Slaven omanga on beroep hebben gedaan op den Opper teti Riad om besehermnng te vrann tegen ufivci uitgegeven kleurooekon door lULai uitgobie tiheul en vooral dooi deu goesl aaruit 7y voortgevloeid i Het ia geen ujtifMtoxen collectie die er naar atreeil do L gen regeeiing tot eiken prys in het gciyk tt stielen zoo ill ie meeste kleuiboeKtn iraai een uitgofartide uitgave van a e at chiet tiukken ii e van beleokenis zyii voor de kennis van de laatste iuze der vwrge thiodtriis van den oorlog met hoi cemg doel de waarheid te dienen Van coi men taar is volledig afgezien Wolff iiterkt hierby nog op Ondanks uile pogingen h het door io Duitsche uitgaven alleen nitt uogelyk et n volledig m tht te veikrygen D t kan eerst verkregen WDtden i Is ook It aroh even der andere lan ien go tpeml zullen zyn Alleen de krachtige aan teii du ting van de goetlwiiUge en oprochten 11 ulle landen kan de wcrt idorde dei toe i niHit op waai eid en gerechtigneid grond vesten Dt DuitBOhe regeenng heeft den Kuj ju h sohen bolsjenv ibten leidei Radek ryge laten om hem m staat te stellen deel te ntmen aan de viedesooderhandeüngen met i stlanti Hy heeft de lepubhek nog niet erlaten aangezien Denemarken en ïolen eni tOb mi toe geen verguniung hebben ge geven door hun land te reizen en de 1 610 naar Durput langs een andei n weg onmo gelyk IS F iiületof lilt liafOi ir uin oogeui k zij hom vol vurdroaw n a n neen dio on ni t nieolit van haar dem en iiooll Hot giiuiw iijii dt viTlofdig u i jrhijge Aaii zei ZM zioli lol en liHtnjo IhIh t ti dp ofschoon Imair hart wfeofli van inotxleloohlit dfl Nu ging luj goedo I ve nuiu lözt loaji dii luar voor koriLii tijd nog vrtHjiiiÜ ai g wee t en meWK n i ij tocili rttidfi zoo v rtroiiwd wim alöüt ZIJ hjiji too xtwordt il ei wawgixnhwleidtndo klove öen volk én vaderland ikii g iKKwtftland u toch htt iioo it iitt ijn Zii Il zoii hi dai log met proi n h i hfljMMi biJ li voor Imar olt ir iKl oimI i hold Hij ll O t to h Inzien dat zi iiUt whrs kon niet iiidctr iiwWit ziju O wa hij Lx 11 Uövt vcrtrokktn zoiidei al schtid r neiiKu Dan zou ij mi htbltn uiiiiou WK iKii toot ni mand g wi n I i mu wn et n niar j liig Iw l roii h oAir zoor golukkfiR iXit WflM wil on ikk 5t Vraag rawnr i wiisi ri ii t iiitwi nat if liigiiiin z u l ei bruohi iuiAr gehftel m vorwWirlnj ht li haai zn oiafRiJtroki n nart m yo gji oI zoo g hppl riukij vvar i dan iu lo i i ri dl i 1 ir 1 11 zoo tUsii uijW tMMi a ron I hu 1 oii tO i e en Dozp h I li r i laru K ii dnikiin e en zoov 1 U V i 7ty i I l ierhw 1 uk ea ok I ll tr iiwe v ip ve Ztig txh t n i or I rfiet ZIJ idt ViMiitm zegt u laii UI ht geheel n ifa Ik mag mot i n in klouk s lnrv a V m opwinding Nu gre p Itlj hiarliMid zj w ikle Ihnn dit zaïM oirttreJtW nmaa ui lue si vt iwd Morg umoet iJ we g wie v et o Ik frugkom Mt V rotivv mag fk Ivipeii hij til tt luö tk eiMiln lioop kil dwi o r loa jUfiOiiHiiit bottigo hoopt Fentif Iwwpi I Zij htvhaaldo hot siecht nvrktiiBpciijk Och zij wist nvaar al te gj d wcfifv h p hij hrdoeldt Maar kon iiiocliit zij hem hoop gevx nV Itaar w ten jral tug n de bergheilhuiJ w romho de wiideu auliiden en de UMnea dond rden liuur hij dSe Avu ruatt boorde iit l dat Aiizcni ei donderen luaai hij hooide ho zij ju wedttwo on Ucrte gtu d eu atulort u man prak Hinr hart klopttj aiige4ig f a blo van MluiainU lit dulut hoiM Mook geliM Ijaaie uam H hnil dtf IJ htt liooW Ik I en oo hip l d n rouw biiitMikeittl keerk zij daarl j huar vrueiul aan dt iiittlmkkiiig van liitar O0 oii had l fet aoiKloenUjkM Ik kun u geeu lioop iiieegLveii niet dt h op dl gij bt loelt Hij Hikie o p pringeii It zt ti iel rotpeii t olireeuM n Zlj z i tii Haar u eoke f tom dio en w inig b td gttjeeU werd mi vast Ik z iti i j ovir mijzelf uioeton tjohomui aW ik oo iOniv koD vorgettn w i ge we4t t U Ik htibiitijii annon iiwu fKu ztur ztxtr lielweliwl ij iiiAakU do hand dti hij mig Utljd va thiold VTij als Ittt wart zfeh wii hullend ITok kjj haar zwwrtt kleal van irtr om z e4i heen im donk ik er ov 11 m lioe treurig Iwi t d t alItM m gu koniüri Ut fin iptii höt go ij x proeWe te gilralaoheii Op iihi rtlg kt i den longeo men aan Crolottft gij iloi op den duur In Italiè zou hobbii ktin ncn l6 en Ik hnb dat Ual V t iiuiar 0 1 Nctu het KOU nooU wt r gmil gi worden zi n Het U Iwler roo Hij w Ido hur hMtd weer grtip u hij gre naaf haar beVl haiidtii uli ael zIJ bet booli zeU liiot naa tTK d dat ze VTl geworlen wan ItUte ng Itanr niet meer ftan hier hliïr wa IXillDiTtiJniKl i de Helde van eon Duitw Mni imwi Mi ImI fUn nuft zijner Ik W wilde hij haar 10 zioh trok ieii Uaj r tjorwpett hojider iiioaI d iiz n ln aHi V Tg t wat WM g nl wa iH Ik heh u lUI U heb u U I Maar hij t r u ht nl k van dtt lih i uu Als in v iljorf den alwetr Irof h m liaar blik zij woa terug Alflot zij at zijn gwlaohen raatUe zal z I AU gij wwKwIgh roijin viiend iijt t ogt gij nitt zoi t t mj rMiei Ik aM uifta hoocen Ik w 1 oo nl voor den twttulim kmv all fottTi g on aajpH va hit vtaoli on doormvki iHo ik ri edaooos lub doorgiöiiMiakt ik kin ik kan het lUft Vaarwel b le rieial t Nu vïltile zij nva Ixvile hmd reiken Mnar hij zag d bi w ing met wadnww zij zo hem tot wak Hij ItMotrMe oo ntot h c bleek ïwtat gt aat wo we k ean sng Htlge gefo tc dt iilblniKkintf in haaroogMi ioii Hij za Hledtfci d vt z lentgwettk liwi erkle iaol hasf afwerV iinditont niichterde htmi Nu hM nteldp hij ii we r gAiCfi Hij rek m h uk iftjf hij iloh It ei Iels n oe t vinlwMgfMi ni t tooo i ho hlj h t zWi avotro En toch obwft Ik III het luvoa pii teUtig 1 zon ÏTh oring det wat f vtxrovfven was obl meer iwov riagHrwa7 rd Hij sou lii op tiwi groftl hoh en kuiintm w t en lideen v t Tliair tlge ag ii Maar hij wwg voor hl mvi geiuaaku h flelljkhi4d m wl Orwel Mevrouw l e traoen sahoten haar ta d oofen o kU hij wl hot het MMr te moele waa Wezdl f nr f4