Goudsche Courant, woensdag 10 december 1919

I jJ d 11 t iliir ligi 11 groo van zjn n va I r don lil Uil van Uoqakartao oir wol I 10 É raak door H M inot etm kjrt Hooi d v ifpl l Ui woorl i if Uoowhcid noo 1 k Koninigjia nanwns i in I 11 veus ziine rzijde een voor de ri w Lv=itoniili gift tiofflA Corr Bar Het Rotterdarasche SOAP orgaan Naai vernomen wordt heeft net bestuur t er f e Itrat e Rotterdam der S D A I aan let Paitybostaur geadviseerd aen heer J O van der Veen te benoemen tot hoofd re iacteur van het eerlang daar ter stede verschynende oc dem dagblad De iieei Van tier Veen 3 thans Itotter damsoh redaoto ur van Het Volk Ingtnieur Abendanon onderschtiden 1 en Havas telegram uit Parijs meldt dat e Atadein e van wetenschappen altlaar den p ijs TajJial jef 3000 fr heeft toe p ektnd aan den heer Abendanon myn ngen eiir in Nelerlandsch Indie De n yn mgtnieui E C Abendanon heeft dezen piys naar het Vad verneemt ont vangen vooi zijn boek in ver deelen ovei eleben een bock dat eerst m t Neder landsch en latei m het Fiansch is verfcthe non ala uitgave van het Koninklyk Aaid 1 ik kund g Genoot chap Vrocp er heeft hy van de Société Géogra fpuo de I rance te Paiyt voor ditzelfde werk een verguld zilveien medaille ont vangen BelaHting en huishuur Men soliryft uit Deventer aan de N CrL In de pers circuleerde dezer dag n een Ler oht Witleond aan de AvonapoeC hou emie mededeel ng lat de Haagsohe inge netenen by totpu ïo ng van het veiaienig vuld gingscyfer i van mkomene van ƒ 2500 m ƒ 636 van ƒ 500 pi m ƒ 880 van 4500 pi m ƒ 1U4 en van ƒ 550tj pi m ƒ 14U lillen moeten afstaan Naar aanlei I ng van die veibaaingwekkcnde cyfers Yr ft lp hoer F Kagei gemeente ontvan t te Deventei een onderzoek mgtbteld aa V n hy in het Dev Dagblad de re aJtiten vermeldt Uit zyn informaties is 1 t g 1 Ie en d it n de Avondpost op de v olfl eme grotKislag en wt d berekend viat n gehuwde beWst ngp cht ge zonaer km eren in l 20 aan huishuur en be ast ng OU nijtten betalen mdien zyn inkomen ge 1 e l u t beioep of bedryf dus niet u t ver ngen voortvloe do Inko nen f 00 ƒ 3500 ƒ 4500 ƒ 5500 n shuur volgens schatting ƒ IfO ƒ 425 ƒ 500 ƒ 600 Gemeentebelaatmg f Ih O ƒ 268 20 ƒ 37 30 ƒ 480 30 RyksinkomGtenbelastmg f 6112 ƒ 106 i7 ƒ lo3 76 ƒ 203 75 1 e f onoe belast ng volgens schatting f Jb ƒ 80 ƒ 108 ƒ loOOÖ lotalon ƒ 6 6 52 ƒ 879 57 ƒ 1114 05 ƒ 1434 10 hen uitgeputte ly t Ie Vlu o doet üch het geval voor sd rytt De ly dat een raatLsiid ta zoouani zal a t itn en lat hy n et vervangen kaïi wor tn Ui de candidatenlijöt waaiop hy gtko en ii komen n 1 geen namen meei voor 07ndat ei tr weiiug candidaten zyn gc teld De geüiipenteraad zal dus tot de vo eiide algoneene verkiez ng onvoltallig blyvcn Men kan dit een leemte in de kietwet noe men maar or zal ook eikend moeten voicen at ei binnen het stelsel aer huidige kieo et net m kan worden voorzien Te vemg aandacht wordt er geacnonken aan het teit dat de kieswet uitgaat van de neen ng dat de kiezers zullen zorgen v i een beiaoorlyke functionnee ing Zy bwlreigt wei sL if tfgen kiezers die met ter stom bi s komen maar zy dw ngt niemand tot het ste len van cand daten ot tot net ime vtren in een lyst die een beihooilykcn voDiraid candidaten bevat voor viei jaar Wanneer de kiezers daar niet uit eigen beweg ng vooi zongen of ze zetten op de lyst peisonen d e het geen vier jaar kunnen i thoui en dan kan het gebeuren dat de geneenteraal in dien tyd verloopt eJfs is het geval denkbaar dat er heel geen ge meenteriad meer is dus ook geen wethou Iers V X r men g buigomeester ware lulka een 1 uitenkansje De kroonpnns van Diokjakarta I M k Koningi i heeft htidpffkuu Idag t urt Wl tpgunwoord giheid van Z K H 1 11 l ri VS aiidionl vorrioid aan Pan p riii Ailipiti Anom Hnmiun foe Nt goro Kroonprins an Djokj kirn Uitenunt ko I 1 Mn a n genera n stal vnn hert Ntd Ir isölin l ger adjulant t b d van don t IV rnfiir Gwi rsal il ontv iaE t f nl plaatw in do kloino dm a vnii b H pvWe Noor lft r e i tip ran d hit fa ams fh HofooHmn Iroiir witl v p z I door den n sistentrewdent iiw Vftrlof I R A nvk lo Tonp He OJWi 7 R Is t w pvoogl pi ais fc lk hti eoiiie 7ijne Hoo i i 4d tiraoht WJ dfwe e en l Annunzio De C pentte Raad Heeft even V el iiietH van xJefa latm hooren De rerfeting van da kwestie met Duitachland nam hem tio in beslag dat h igeen aandacht aan Ie klcme naties kon teven Cen der voornaamste led i van den Oppersten Raad is vertrokken n 1 d Aanen kaamthe gedelegeerde Polk en met hem f e geheele delegatae Van heden af hA de heer Walace gezant tier Vereemgde Starten t Pwrue aan de z ttingec van den Oppersten Haad deelnemen Walacd IS gemaditigd d overeenk jmsten met Roemenie en Hongarije te leekenen Polk heeft n juist kunnen deelnemen aan de besIiMmg over de verdeeling der lichte Duitsche oorlogsschepen In b insel Kwam len overeen deze te schenken aan e kleine mo fend hedn voor hun kustverde digmg De MexicaanBche kwestie Btaat op het oode punt Pre i lent Wileon heeft een brief geion den aan Senator Fall nopend diena motie om le betj ekknngen met Mexico af te bre ken De president egt U zou het enutig betreuren als een depjeluïte motie door hei congre i w ntl aangenomen Het zou een omwenteling beteekenen van onze constl tütioneele gebru ken die zou Icunnen leiden tot een ernstige verwarring nopens de lei mg van onze bmtenlandache aken Den 4eii December h ben do Roeraetn Bche troepen het in het verdraig van Boeka lest van 1911 aan Roemenië toejrezegde gebied aan gene z de van den Donau tot S lil atria bezet BUITENLANDSCH NIEUWS UIT CHLAN U rloli Ivoint ur good af fti enti a oiiiUr gpooltri topluop van piiiKL 4t hu HGILAN i ropagartda oor o e i a I i 8 atio Gla rMi M t IxMi Ion li l iiite ig oo a tMveail iiJ8i i igrpfl g pe kI t p hf rL kiiiiSt ai hl fi t 1 der rf t irinj om Ic po K i ti eA ht dw arb i Iwh to bevr li Kdt Wtil aiijk nHViilo Bt iiMii ii is lii no Il aan iwxiiKii ti gaat an lutop iii vnn ifü propf andivtl lt voord HOctaii nJ d mljiun Ir i i l lüt n J I briiBri wo v en buL e nj woDii xtrtgr if Kouticn I RANKRIJK Dl liiwtoriHchd Kam rz ttiuK lu aJiiiv I ig saai iU Itriotitn ui m t ren 0 j k tjMiiing aii de btm H Ik Kajmr ui Ig n It Na k vtM üln rn ai dr I nn jii i biwtH leJiienwa i d Irihnm t mitdi U i vn ii onvK ük a ll vr h w jgfi n I ia pr 1 1 r daarop zili MPAlarln o i I nk Ie o ioJ wlpii di hon I 11 I dl 1 1 1 U rede viüleii w rlcii algi KiiHuwJ door diL iiWMsrdiorh jit V in d K wiior pvoJ ti MPHclnen A rt lbo m op II I litpri iKgiistatlli oin t vk aiing oor A 1 011 aii de ftac partj maar 1m LvocTttiir nd ia vaai djl W amWe parlijon maa tui inaftKt i n woojtI n wivr r laawfiaax Lr was aio ri uit op niihn dt lliomjrt wii pa gigo wl on dopHiPoiipf 1 iu ie vorkliiiing dor IzaHI lhartiKgorf dit daar gunde allo pmtitn onloT ui 70iudti Tiiig in Jo vcrk cain wikrltt h hun oivoraiidorlijiie goh ch hevi aati Iraiwrjk lu bbm l i uigid Uij Btfinniing v n t aioue uitgemaakt liat adiet n d ro io rdn r n van 1 rjm ois rn iMiionotaii n lu da dn Alliort rhonii zilm worU n aangi plaitl wnir na de zitiii wtnl or Kihe an Ilcl g irag an op olii Ie uit Kam rl I 1 tjg 4io v d Hjcirtliwd tn wonU door ojilpr nluldtni blu l n gB a ak Sipokftolia ndaal To I aiHiB h wn liep giP i inokkolaar i nan s i sw tiKn niciosti o ui r f icinren Aan Ih t boot 1 fit Mwi oon oom nandant di iij deiw Imi 03rlo bj dt iRSörbnoorrail ig had gewejkt ff 1 w ii4 M Ikhi voor up 1 en t der lo r ndrrwirn U l trfli gn en onder vooinwimd ni int dn go do roti v rdior aim d Purjaslio Iw vol lig zondon crkor t warbn Alls wirl pcli ttv n tr Diiltsr ULa lid gcvotird n daar te RVU f lorAo prIj Z Ti vorfco ht Op ol en wflgiin dion men v p7 i Uii koin v tA n rvi nti 10 000 fr gowonmi Onier d bc 3oTi en bevindt zinh oo a n lagt r l4jhea n l di ve rtten maal pi r li ror dT vjflraHd worl OO0TSNRIJK Hulp aan Oo ttanrtjk Het Deenache blad Pil iki n hpp t 700 veel ïpld voor do We nso iv ktndflrcn ver 7flmeki l t hft htad r d in trtav pp tt ei9t U tWee tfenon ini t levoiamïild lim III Hr A Olosto njkatlif hoofdstid lZfnden De 7weedBCihe arbeldor l J n l efl1ot n 3 uur over te w kon ten gfiatlie van do Wernncfce binderen Lit ItfliliP n een trein met geooodtMi t rd melk meel en et verzonden met h 4ii mMa voor hel Weeoiscihe kinderhO pilial De pr o tOH tat a k i Qig Uugevolgo van htt bealuit dat de Aut r cihc arlx l rfliveroea ging hje t gtnj iiv WUB dt pjtajmiAJil is idtgwoepcn mar aanli idi 11 van de anv tt llo van la miT 11 k liWen gi cva ood ajgeniceri I öj ki ig MroKte zloh o a t t de rjn clif Ha pva rtbawfl uil in Ocüi gficrt fttvoflil golmiidieii visrgiadiv na holilMti dt Hootjjli iflolie wproKorn nan raie tot w rk lieden u hervallen l vttFfltTOoming ltnge otic van en onop oulolijk nwr toomiindMi rfgim h Wwn tr in Vlaand r n cnüKi K oiamiroofliiiii n plaata geliul Kirui tn t Pt a i l ekl i ern iti bad aingyM imt ÜINNUNI ANÖ De onderhandelingen te ParijR Het verloop der onderhandel ngen te Pa rijs 18 naar het Corr Bureau verneemt oor NederlamI zeer bevre hgend In ver band iret den t idely ken terugkeer der Bel gische gedelegeenlen naiar hun land in di aer ageTi ook de overkomst t veiwachten der Ne ieiiandwche delegate Dl conimiss c loopt den 5en Jimuuri hare weikzaiaiHiie en t hervatten en bij die gelegenheid de en kele punten te regekn waaromtreni nog een algcheele overeensteQiimmg wera ver kregen en tevens de samenstellmg van haar ii ppor ter hand te nenen Intueschen wüivit oor de delegatie mot iiare regeerin gen het noodige overleg gepleegd over de tefinitevc redartieH en hetgeen verder m verban met de beëindiging van hare taak ioor de comm sftie nog moet worden voor bereid Prov Staten van Zuid Holland De najqar z tting ib gisteren g opcnd loor den comm sarin der Koningin baron Svvoerts l andas Wyborgih De frnffier deed medetltie ing van en in feekonii n kenniftgeving vin het overlijden van lift Stdtenlwi ir Deking Dura Vor+ s vermeldde de vooiz tter het ovei ijden vin den heei van I ffland wiens na edad ttnia hy huUdigde als d e van een ijve 1 g ef i jk en trou w Statinlud In de vaca ture van ï lefland b voordien door de be noemin van dr A C A Hoffman Deze end na beeed gmg to relaten In de vacature Deking ii nog niet voor zien De vooi ittPi deed mededealing van tuce ngekonitn voorstellen van Stitenledtn Ie van den leer ten H pe stieleKenlo f n een comm = s p te benoemen voor net in htellen van een onderzoek naar de moge uk heid VHU afischaff ng van de to len ap aj e Wegen m de prov ncie 2p van den ho ZadelHoff om Gtd Sta ten uit te noodigen een onderzoek in te stellen naar de mogelykhe d om m zoo froot mogelijk aantal gemeenten in deye irovinfe schoolartsen te doen aan telitn en om m de aanstaande zomerveigadcring aaroier lapport uit te brengen en even tueel voorstellon te dezen in te dienen Bek p voorstellen zullen over 14 dagen in idhand 1 ng komen Lr ontstono een ge discussie ovei he fe t dat men voorgesteld had om lp voor teillen intake de regeling van jaarwedden van an btenaren en bölienden bij Ie pio v nc aic griffie personeel van de prov v a terstait en werWieden gedeelt ijk naar de f leelmgen te verzenden en gedee telyk r ban on van een commissie te stellen Ge Wezen werd op de wenstïhelijkheid van één led in de behandel ng Ten slotte wera ten 1 anz ei van de versohiUende punten der agemia besloten de zaken te behan den ivereenkomstig de getlane voorstellen Bespoediging woningbouw De Minister van Anbeid lieeft tot de Com miflsar = sen der Kon ng n een aanschrijving gercht vvaarm hy mededeelt dat h m bij lerhalng klichten bereken dat de bouw van v oningen wordt vertraagd doordat de behandel mg van de verzoekpn om boüWTcr gunning by de gemeentebesturen zoo lang uurt De Min eter zegt dat het hem voor 4 orat dat in veel gevallen de weg d e leidt lot de bouw vergunn ng veol te lang ir en uat m n ge verzoeker ontmoedigende erva 1 nigen opdoet die bespaard hadden kunnen A orden De vootvienmg in den wonin ood iNirdert dat de ambtelijke omsiag voor leze venoeken tot liet uiterste beperkt wordt Daaiom worden de Commissar seen lier KDningin uitgenoodigd den genetnte te ïturen te verzoeken ernstig te overwegen of niet hetzy door instructies voor en toeZicht op het personeel hetzy door wyzi ging van belemmerende bepalingen in de verordeningen de behandel ng van verzoe ten o l bouwvergunning vooi zoover die veel of betrekkelijk veel tijd vordert kan worden bespoedigd BurgerlUke pensioenwet gevlng Alfl vervolg op het rappoit van de Staata fomm sle inzake de herz en ng van de bur gerlüke pens oenv etgeving zal binnen kort verkrygbaar v oixlen gestela een publi catic behelzende de verhooren te dezer zake Dr A Knyper In verband met berichten omtrent een tmstigr ongesteldheid van den minister van taat Ar A Kuyper kan het Corr Bureau 1 ledodeelen dat hij in de vonge wee c m derdaad aan een ongesteldheid heeft gele den die zjch aanvankelyk ernstig deed aan z en donh dat op het oogenblik dr Kuyper nagenoeif tfl hersteld T INGEZONDEN HEDE DEELINCniN j i iii i iiii ii in i iiiii ii i i i i ii ii iiiii ii ii i iiiiiiii i iiii ii i iii iiiiii ii i ii ii i ii i ii ii i i i iiiii i i ir i ii iii iiii 1 iiuRQENS i ipftfJlMTAl I J J i ANTENBDTEII i VOEPZAASi MEeRLÜK VOORPEELIC 1 ijiiii iüii iiiUi iiiiiny jiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiuinMniiiiiiiiiiiiiiiiii 4noi 36 De nood in Weenen De Provinciale Commissie uit de Veilin gen in Noond Holland najn m haar laatste verga icring het besJuit om een extra tre n geladen met groenten naar Weenen te zen i en mft het doeï die aan de in nooü ver eerende bevolk ng aldaar ten geschenke te g even Van ie directie der H IJ S M hettt de 1 rov Oommisaie bencht ontvangen aat zij wagons gix enten bestemd voor de bevol k ng viin Weenen bu n tzondeiing kosteloos ovei haai lijnen zal vervoeren Vudienties van de Koningin Maiu we vernomen ii de Komng n voor nemen binnenkort zoowel in Amsterdam lis n de Residentie audiënties te verleenen ie oo toegankelyk zuilen zyn voor auto iiteten corporation vereenigingen en part culieren uit andere provinciien dan die vnai n H M v rtoeft Andere mededeelin en betreffende deze aud enties zuUen ty lig in do dagbladen wonlen gedaan De rbeidscoiiferentie te Washington De Suday Times publiceert een mter V ew n tt den heer Nolens waarm deze zei de e hopen dat de internationale ar Ie Isconffientie tot onmiddellyk practioch rt ui a zal hebben de goedkeuring en on titcekcnng van de tegenwoordigi en toe kom t ge leden van den Volkenixnid Hoe verfach llend onze denkbeeldtji ook mogen jn de conferont e te V aaliington p e ft vooi de eeiiite maal uitdrukkingen aan de samengevatte algemeen mcemng van de weield t Duurde ang voor het pu tliek geweten ontwaakte t Is dertig jaar teledfi dit Ie encycliek renun uovariuin vei Echcen die veel verander ng bracht in tt n f er ng met alleen van katholieke werk tevera maar van de geheele wereld De laai in genoemde gedachte van den acht irenda is n veel landen in practyk ge 1 lacht en de wereld a evaardigden te Was ngtor hebben het princ pe ook aangeno men De h er Nolens veikiaarde hoe economi sthe overweg ngen tot de gedachte brach ten iu de phyaieke draagkracht van dt n s erk I an grenzen heeft De wereld is er thans van overtu gd dat de werkman niet Heen voldoende vryen tyd moet hetoben or lichamelyk ki achtfiherstel maar ook on a ch te wijden ain de polit ek den goda1 rast en zyn inteliecbueele ontwikkeling D t vva de bis s waarop de afdeeiing ar led zich by het vredesverdrag heeft ge I laatst De heei Nolens zette daarna breedvoerig de m t even u toen van do Nederiandsche legeer ng vooj de verandering van de ar I e tiswetgev ng en vertelde hoe ver Neder li n 1 an lere landen vooruit is De heer Nolens zeide dit het resultaat van t l ijepnkoitist te Washington een soort van schen a zal zyn waarop kan worden voortgebou w d Latere conferenties zullen het kunnen hervormen Hot nteiview werd gehouden door den heer Suvdam die tydens den oorlog Ame kaansch gedelegeerde wa in Den Haag by den inlichtingendienst TWEEDE KAMER r nd ng nn Dec oar l h o Ji Il ffiooting van I lil 1 van Doorn om trt verplaatsing Hii Ir L j roi i r 1 Innfllsiut van Maar t h i 1 nar llaarn ai t ftvro te gwm ttl ur ii i iliarov r m t het departBii enit van on l iviis is ovorlofitt wenl venrorp nu 10 t g i W 9l nmen H o m ndt n i vnn W nltorg n on not fixiblii VOO r iKvt ci nirail hiroim voor voni4 MVAp en to vrirhoogwi tot f 10 000 on aan hi e nlraai Uireaii vt or Kith I si 1 h Aolio f 10 000 ubHldi t 1 en n wew+I door d n hoer Scha 111 w l n p be lireiien Deze steiie V tor illeon aan hi onntrasl bireauvior mciiIp Ad iyei f töOO ni r te geven D liepr Troelfttrn lap achtte h nmi ndeim nt van Wtlnbergim str idlg II t dp paoifinAip op onderwyfii elledDo M i n i i t e r nam h 4 amendeoKmt V a 1 W imbergen öv r Dl wr Se haper edap diende dnarip en Miionde ment in om d n poet lo verminderen mt f 10000 en profeteer dp 1 i m dl bo idwi van den Minister l i h or van Wiiuhergen rk vfirlojfni de Bubsi la voor he4 O ntraal Hiironn voor KaïtH Soe uln AcXle die vo eia hom nlii4 poll Ion en separistisch is Vm amend ment au den heer Snoeck Ii iUonwns om de enbaidfe t latm op f SCOO vrvrri erworppo Hot amenderoeot Si b j IKt wei vl aangienoinca met 40 i mi Ü ntMmueoi Dt hoor VlHSer v IJzendoorn vj Op dit er 06z zal Itodioo Tonlen bMllst De bourwüing van Arüöid weed z ö t a i gtmomea Mlannobegirootinjg De Muijster van Marmo de hoer B n J 6 V e I u verKJaairdo naar aaiiieadiog van do gtruchncai wel e or Jo i liitsten tlid l pen dat hij de böigrooopjg zal UandhaV tn zoolis ZIJ l ij do M iwrio van 4fl woord ia jpcwijzigd De hoer ll u g o n h o 11 a d a p merk te op bt d ïlmiLstiM op 5 Dieuc nl eir 1 1 pSkUcuaer oüdoruoud méa vaa mee m Hg te z JU dat liet bUer waa ife krui H iis af til bouwtn voor algeneeae ijel oiijiciu ot voor viai vörjooa ialjopiwiïou £ ijt ineoidc do Alanl Jer oafioonamiaahzijn n d Kj iiiHwrs x uden voor tioapvaArdii iotl lilden oiignjsoliiikt fteaen ii ti gtoa voitfouweai ia dan Mi nt fer die doJT diwj wijt ule houding ziin pre s iiiigo m lie t land en nj de cA Cl n n hoeft spr diiiid laai op fm inoüe iai waarla wordt f i Aigfl dait de voliioni ni ontroddeni dar MBiifto jowtl wat mate Piaalals wal peiraoneeil aau it ooi gi3 iWiii te g 1 ij tihokl ia om tot liquijaio er vloot over to guan heer De Ml n r i I t v 1 wüdc il bouw dor kruiper i tJt dt i ifoinp om dan I ztea of o in eoii of ander syoteMiipiMsen IndiKu oniiuidd Ititk Mtakmg an bouw II l ooirflv ni n t zal spr t üen fc Iw grooti nfe Htenunt ii Il dt omlvtigali ring kwam ftllif tr t aan k ortic de ultkeorjng 1q tnf aan am l to naren 1 lir tr Ho I d i n gen sdaTp 8W il voor li t iiiniHUun 1 cdrag voor dieiut k r lig t l rMi in op f 300 De iK fr Mn 11 II k ar achtte het onblliiik dat de ieffir i dctr gomeentjli r en liljzondeare gi in nwla en ho gMe b irgtradioleni kvpfei J ioluoWn on vakacho iin vm de u tkooinne yn uitgeaSoton Sp Ktollc een motie voor om allegiots p 11 di e ndT de r g lliig van doaduui tijotslag 0or lioit jaap UI vallen ook il a niinerking t doon oimn voor de uit ke pmg ineoioe 0 5 liooiT Oa ondorp si dap vet tt iagd rh giphool m t doz i imotte evoa 0 is io h eiPtn Ketohavr O to en Snoeck 11 11 tinianK rh hok r iïult n rk klaagde over d groit h fhinfli ijd waarin k on iirw izcragoziJiin n v rkeoa fni D iii n i fer va i I iwincatn Ion zirh met d uwM l Sir enk iMCt vcTM nigiin Ie groo dm daam jor zijn miftt voldoen Ie ainwBzg ZIJ zou zoUs asiK oliliBg gpvern tal venr giniiji con efiuoiitl d wt h t hjaoa d 1 op findmciioei gebiel l hf r Os endiorp C ® d a pi Hen it ee i inot Io w aa nln dt Kim zich zou u pr k n dat do idd oeffingen voot l Jan lari 1J20 moeten ziiu uil taaM rVzt moto ond bi den Mdnister gwn I Waarr tii vvird £ h st aangenomea IX si jemtiiiiiig ovtir U iiio los van d iiftrim Ilt fi lflii 1 en Siieeak wordt he paili op Dindtvnda bij do 0 eniiag der v rgaiiioirin iï Dt V r tsomtw cirpt n woi l n aangeiioiiH u z tl st t V niiliS liPt wrtjsontwtwp bolt ff mU io iiltke o r ng inoene aan Ic aaib t iron en 1 aji bioi li Inde Rii dfl Hogrootang vaa Justi i in pkflïtt do htMir ff o 1 1 k a m p i I wd van vtwi mg voor iiotJirifePtn 1 Ik giwjl dl nt h I aantal pUatseii 1 w or Itid ntgo brtid i heipr SaniiOH J a j vroeg of i Miiiht I iHM oid ie bj en volgende gr n Ivv Hts k i ioinlng voor tö Mollen do let k nrcchisprank in do rTOndiwot niogplijk tt ilih n i braoht ter tprakt het v © I I 1 1 d tl IX Iz 1 m o IK la ui i o lio 1 van Kappad I v 1 b snod lo dKn dio mvu ring van lo r htspraak wciiiaoiion IN h i van S c li a i k r k boWl Ixi r rtgclliij oiir d kofttwlooiU r lilsbij tand aan l f heor B r a 11 1 1 g a m fl d p op do V routier ng van het Welhoek van de KffliKir van KoopJimdei IH h fpr Oud vd verkiaoïdi ziA lig n vryhtuj xa hi i nolatriiat IX verriari aring woird daarop vemtaajpT tot Ih den 1 una Luchtvaart De tocht naar Italië Oigteien heeft de Ie luitenant O A kop pen met den Ie luitenant J J Koopman alfa pa sa ier zyn reis per vhegtJig Mar ïtaiie aangevangen Luitenant Koppen vhegi n een D T W toeetel een iceurig donkei e machine met een nydi wolfde beschilderd Het toestel is voontien van e 220 paards Benz motor en heeft een extn benztm tank waanjoor het 5 i4 i 6 uur h tcreen vliegen kan Om kwart over negen steeg luiieoai Koppen met zyn passagier op onder groote belangstellmg van vele SoecteriJergenaaw en enkele gasten Het weer was zeer fra en spoedig was de D T W mt het geacW verdwenen m de nohting van Fary eerste landing plaats Daarna wordt Jfr land te Lyon missdhien heeft nog eeW landing plaalia in Marseille en verrolga gaat het twer Nice en Genua naar TuriJni v aar zooals we reeds mededeelden landffenooten den Italianen de contra maken zullen Kea up to date ingericht vliegtuig De n MWM Handleypage machine welke r hundclsdoeleinden is ingericht kan 15 tat 20 passagiers vervoeren en een lading meenemen van 2 ton Er li voor de passag ers een groote salon ritaite ingericht met tapyten gordijnen faateuila electnadh licht klokken apiegela toiletgclegenheid apparaten voor craadlooze telegrafie telefoons en bloe nienvazen De Napierlion motoren die een maximum tnelheid van 112 myl per uur en een nor male snelheid van 90 myl kunnen ontw k Icelcn zyn voorzien van speciale toeHtellen om het geluid te dempen ten einde do con veraatic onder de passagiera mogeiük te maken Op groote schaal kan reserveki acnt woi en ontwikkeld waardoor de matJime in tiat wordt gesteld op te stygen met haai ma tmiumladmg vanaf zeer beperkte ter ifcinen terwul zy op één motor In de lucht Van blyven in geval de anciere motor defect mocht geraken m iji mmzt l iihsi Roemenie teekent l Ui i 10 Di De 1 ranöoht pers vjOi itl dn i oonieniiö bmnen iOrt dt twet re l iveipdirat fin met Ooat nnjk on Biuiga ri t tl g raa 1 vordrjg o tre j ft H Ie lun ill rh n al t kiont i M i ii iil g u b 0 1 d Hooiiooni 3h go teiü pik n dio no 1 lai 7jn g leven to dnmou gogonn dat z van hm rigoern een t le grir liiwlUiin out aj e i viaairin dt o iwo üfielt lAt boreii is oa i tUJolliijk de lo vipbe6ooll rt 1 1 6pctr gou lo te it nea l dl 7t g oivgfcnUn naai Parijs 71I zcn dr tjt i t on r 01 Voor ijn vejirt ok hooit Polk do Ainc rlkaanot ho vorlegenw ootnhgOT den tokst van h 7 v rza iituMgum get H f o i d Vila porourlïoh Uig dn omst vin de luouwo Amm m w Ivo gedojogoerdt n Het histonsdie Kamerzitting PARIJS 10 Dec De geheele E zas Lo Iharing ehe pers wydt erkentelyke besohou wingen aan de eerste vergadering van de nieuwe Kamer 7ij waardeert het dat de ge beele bevolking het eens js met de vader andsl evende verklaring die de Flzas Lo rhar ng ehe afgevaardigtlen hebben vooige lezen Het Nouveau Journal schryft Dr i lan 901a heeft gesproken uit naam van al e F zassers en I othai ageia geen u tgezonderd La Republ que verklaart De gevoelens Jie de e verklar ng hebben gedicteenl zyn t ezelfde die de veiklamng van Bordeaux m 1871 hebben ged cteei d gevoelens van on ïiankelbare 1 efde voor Frankryk en de vieugdH dat niets de prov nc es heeft kun nen torughouden van hun terugketr by het Fiau Tfhe vaderland GEMENGDE BERICHT EW De Maas buiten haar oevers getreden I iiigkvoigt dii l ooirt luTtiKle rogeiiH ifl I lu j Vladjliiü biiittn lurooevLirK gttr 1 11 Ik luloirv aiardtn zijn iigticel ov rslrojml tn ooi o n gilwlte van Utm g 11 1 11 Lfclmno lat rctdw onder wattr VKl JdnmUi4 Ti iijn digor itn stroon 11 oUigenoeird lm Vlaa nou zijn re Je en kt ktldtrfi uiiidtr wattr gtlooptn on liat v p l O o i ia t t rtn Ib oM gewifltn itti walT dr Staking m het elettro technisch bedtgf opgeheven H t oor I 11 ivf i In de atintdigaiid I I öhkI Ji 1 1 J ig van mr dr J H ii nUn pUitd gitiui 1 oijMiiJe vergad rag vm Vijr oijjenwoordii fTs ior vvwi gl r en wor noni ers m n ekotro tecli r ch btsla ijf me atgi iietme h cnuiitn l amvauiiJ ja ook 11 d ladenven dilöflngtn ter V fftoi ij ngen aiikoOiomeu zo hl at o tr üii nwiiiii iitSiïOhen wtirug on+oiwork lnii Vfl i ijt ïtaiitl ei onwn tu het Werk ht1 n zal worjdWi h at De vjorw iraIou waatrjip overeenetwnmin if vtïriipcgen im de volgeüulo vojr do geniePtitfn AiuBttrdam Itojkfrdaan en fa Gra venhaige all bot tn miuiLraMloon toratonlna do optieff ng dtr rvuiking wtvrdcn gpbraclit op coni per uur voor ekv aiiie inon leiUK b5 o u voor monbeurfl m M cent oor hmlpuwnwurs hg oii n 4 urigo wer w x onJor bojulinig dat ootlra Ie w t iiood aak t tot iimnering van et n 4o ur ign wopiweok het uurloon vaji lederen werJi iiuner vtnrt lvg zal word n VKirlioogd Do IjpRiaande gror pBmn iiH Li n i blijft voor hopif goiiftndliaafd et al evenwel een coinmibBie wordoui b notntl dl zoo mogtlij vóór 1 JftMift i 1020 voor In gehtieie land een dra lende u tap rank zil geven üver de verUaudini weUvo zal worii n in wotrd van 1 Januari 1120 af ö zoo i mtsppaik lattr dan 1930 mocht wonh n grgpvpn van het ooganbl k af waarop doff iiili praaLv ig goeman r p aklrns vafitg elde rM tdin zal gel l il lot 1 Ootober 1 20 iiit den trein gesprimgen Pr r hoo voiii het g n Kraaiendorp ovpu vjor do spoorbrug ovor ie Mais bj MaaqHrbht ig 7ondajgia vond oraareeks 1 uur PM inan uit di n trein gosprnngon Men vöPiiioedt dat bet o n ontvlucht vo ieene U Die waagihak la er watrsohijnlijk goed alg tooinen mei beeft getn spoor mtjer vaa den man gevonden Orgeltrapper af oor atlou ly m di j naam oi trap ptr f windinaker V b veiraadorondii ndpu iH oen iUtkom t Lo nleuwa bona il ing U lo ktrkerafld van de Doopsge zitide g m enlc t llaliuni hoeft uitgedacht du n i In het orgaan der genio ate ot licilonltTi oprj pt lOor At betrekking van opwe ktr au kuostmatigu adenhaling vin hot K uotntt oTg 1 Du Kifkiiraad intig we4 tnn toealag IgO I oor rt inanw viedlokaartje TELEGRAFISCH WEERBEKICHT Verw ichting tot den volgenden dag Matige later wellicht toenemende ittjie yke trt vvestelykfe wind toenemende be STADSNIEUWS G JUbA 10 December 1919 AfdeeUng Gouda EHBO Van d r tflHrt t no 35S ïiju loeflfo vDcgi d Kon gi3 dg4Aeiirdc utitaten lor jf Gouda t an do Ned Ven esmlging Eer sii Hulp lii Oji tukkon Zuid Hullandsche IJsvcreeniging De Zuwl Hollan Isclie IJi vereeniging neeft giistcrenavond in Het Schaakbord hare jaarvergadering gehoutlen onder voorzat tersohaj van Di S S Hoogstra Het door den Secretatus den heer J A W Bnart uitgebrachte jaarverslag werd goedgekeurd evenzoo geschiedde met de ekening en verantwoording van den pen pingmt ester d e een saldo van pi m ƒ 200 aanwyst Het b eek dat weder tal van leden die i dh bt den laatsten wintei dat er ijsver maak w is had len opgegeven voor hun lidmaatscinp bobben bedankt Dat is wel ten onpelukkiig verschynsel daar de afdee 1 ng vóói het beg nt te winteren moet kun nen rekenen op flinke inkomsten teneinde alle maatiegelen te treffen om alle yswe gen rondom Gouda in orde te kunnen bien gen voor het veikeei Ieder se vatsenrydei d e nog geen lid is loet z ch bepaald opgeven Tot bestuursleden in plaats van de hee ren H H van Heuveln en 1 W Koole die bedankt hadden werden gekozen de Iieeren C Slegt on W G Frcderikse De heei J A W Baart werd met algemeene stemmen herkozen Aan het alüt dei vergadering werden ttiiyke zaken ter epiaKe gebracht oa de verschillende pogingen om hier een goe de ysbaan te krygen de vaststelling van ijBwegen enz De Staatsloterij De mtslag der trekking van heden na by het tel perse gaan der courant nog niet ontvangen Gonda Vooruit D l i i ai do Hiïwoij joiiia o r il orgit el ede vo r los aotityls on M itiij Trijks oo od d e week On d 1 do 4 oot vojrwdhidiJeiheid van i H pr gira iiti nxK non wo in d ocratapliah ntf i Ui 11 van zooir reciint n daituin lo dl ur V in d n g ool n polltKïiia I Do lil Ni iw nimirt Het U kIo h s oen I n fH u miofoi niitaanii tl 1 onirtxrt zo tooi dl jir don t Miff ndtm cnvoil 11 t hoo rdmiiium r van d vi wee gttl l U i t minitn to liiU 1 oot cti voor s tiling g v ai an n piH It nlt h t lovdi vm do Vokndaimaners De f 1 1 i dtffi film I stjh en ZIJ liot pubÜ k ook dank i I gioftJo expficatio wel te boelen Do film IM 8tarende Wtemen wordlot S ir navjnd hiil liin no in GoudaVoo lift vorwaoht loon op dat imr defilm ir na nked wm b aloot dw Dlroi levoor d tilMirgMteUe heyoekprs hetlonavoni oen sppcialo voornteLling te org niP iron weilko lo l BOSKOOP Bij d il nf door notaris Maarschalk ztjn dl ptroooioT In bod g braoht als VJlg Porc oJ 1 7 riMle tulnveW ine4 daarOp rtaondf paklooijft op llwijk op f1850 poroel 2 42 roodo tUnveld met iaarop ataandt kwookkaedon m t ve rwRinnln4 Hloe ei en pip n werkhok eo f k en pot tonliok B ïhtT perceel 1 op f850 en pprcoil 1 10 9 roi e ti4nvoM met den akker n tier peP 2 op f9 flf OUDBWATBR Vanw de Htll Ulj ym Landbauw vvur U tuor een ouraua in Paardonkwuis jfidnoud eui onder HUng vau dt n hcw D dir Neen Zaterdag liad d opooing philw In tn lw oon l l lle d ra B en W 0 1 ff heiblxm d v volgiendo vo dr t vooi onlrwiz ivB op i niaakt No 1 Paaaini U Itoiiachop No 2 A H Ko © lo Baarn No Thi H Blok KUNST Utrechlsch Stedel k Orcheet Kn tftaat dit prachtig geedioolde ensem tile nu te verdwynen als met inel en kiacht ladig ngegrepen v ordt zullen ongetwy feld velen zich al dadeluk hebben affe vraagil na de bewonderenswaardige weoier gave van de heerlyke rkuryanthe Uuver tuie van von Weber tn degenen die zich welven deze vraag stelden zullen er toch zeker tegeiykertyd v el bij gedacht hebben Kunnen de plaatsen d e door dit in ons land zoo gunstig bekend staande orchest geregeld bezocht worden ieder voor zich n et ietfl er toe bydragen om Zoo iets te veihoeden Immeis welk een invloed ten goede gaat ei met van een uitvoering als G e van gisterenavond uit Zou steun aan it kunatinstituut met evcnala andere nut tige en goede dingen ook van overnoids in casu gemeentewege bevordeixJ kunneii w orden fOUKta IS in dit opzicht op den goeden weg Immere op de gemeentebegrooting oor 1920 is een post van ƒ 1000 ge brncht welke bedoeld is ais een eerste po gmg om een ieder m de ge egenheui te A ellen van werkelyk goetle muziek te ge nieten o a door concerten als van het iHrechtach ordhest mogelyk te maken Steun verdient dit orohest ten volïe De wexleigave van Weber s bekend opus at zidh nog maar steeds niettegenstaande het oiigeveer een eeuw oud is jioo uitne irtend weet te handhaven was wel zeer ver 7orgt en gaf alleszins aanleiding dank zy de Weldoordachte en rustige leiding van Van G Ise tot dankbaarheid De grootste indruk maakte op ons de Se lenade voor Strykorkest van Tachaikowskj Peter Ilj tsoh len fynbesnaarden Rus Hoe trof al datlelyk het feierliche ma jestueuï e begin als tema door het geheele werk vafttgcïiouden en hoe liet de compo r st yn im Grumle weich veranlastc ly 1 sohe Natui zooals wij in een ovei Tsclia Kowsky u tgegeven biografie lazen n het hecilyke Tempo di Valse uitz ngen niettogcnstaande het geheel een elegisch kaïakter draagt De heer Van Gilse schiint it werk wel met biaoauleie toewyding be ttudeerd te heibben en de kracihtige byvals ctuig ngen waren dan ook door hem en zyn trouwe medewerkers ten volle ver end Na dc paiuK weivl I r WM r xlArfi oavertuie Cyrano de Bergerac uitgevoerd de een pi Tchtige w edergave genoot doch iiaii on7en h 1 aak echter nk Tschai kowftkv wU wat ongunstig op het programma geplaatst was Hoe schit alle conventional ame heefl onze 1 olland t ie cjmponist zyn alleiwegen zoo gunstig eooidf oUl werk Zyn vioegere stadgenoo ten Zorgden voor een vu edergave die ge tii g len van nthous asme voor Wage r s toonstuk De Suite Arléfiienne No 2 van Bizet o lule hettweeic hoofdn immer op t pro gramina en overtu gde ons nog eens te meer van het veelaydig en gi oote talent van den ihelaas te vr eg heengoganen hransohman dt vnichtijöai talent dat tot verryk ng dei muz okJiteratuui zooveel heeft bijgedragen Karuktei letiek van bouw en melodieus van l ewerking vermoclit d t werk te boeien Mevrouw G Huticheniuvter vertolirte de harp on de heer C KwEnt de dankbare fluiteolo op een wyze the waarlijk bizontleren lof verdient hoe laten s ch dezt infitrumenten dankbaar com bneeien en hoe stemde ona dit hiet tot tïl genot Tot ft t de Piet Hein fantasie van Peter van Anroov guitig aangeduid als Hol landsclie Rhüpsodce Inderdaad welk een peelsch vernuft spreekt ut deze fantasie en hoe pakkend de bewerking van dezen lof ang op onzen zeeheld met den kleiene naam l e grappige herbalmg o a eerst door den klagenden hobo direkt gevolgd door den 1 emachtigen diepen fagottoon liet niet na lun natuurlijk humoristisch bedoelde ut werking op het auditorium uit te oefenen Intu ssclwn leek ona dit laatste nummer met 1 et best gesQaagde toe Over het geheel genomen een avoml van I og kumstgenot voor meer dezer hoog staande concerten houden we ons aanbevo len De Schouwburg was goed bezet hoewoliiet beter kon en er nog te veel stoeienonbezet waren Wan het een bioscoop offifé chantant avond gerweest dan had dezelemerkng miesohien achterwege kunnenblijven Dat men intusBohen van een der I elykeji avon 1 even voldaan thuis zal komenals van d en van gisteren watgen w j te be twijfelen Er is alle reden om den Utrechtpchen kunstenaars dank te zeggen voor hetvele U zy ons te genieten hebben gogeven tt MARKTBSRICHTKN KummtM Bodegraven 9 December 1919 Aanvopr 55 partyen waaronder 8 met Itijkamerk 23d stuks wegende pi m 14154 KG Pry Goudache Kaas Ie urt ƒ 73 76 60 2f üHf 8 72 met Ryksmerk 72 ƒ 76 haaclel flauw ffoflpd n lü Doo 1919 Ainvow 71 partijen l rW Ooud wbo KnB 1 jort fOft l 2e Jot f 6ft Ö7 1 ADOrt uht KIJkmieirk 170 73 Haivdil traaft tNOKZONDKN Buiten verutwoordelUkboKl d r Red Aati de UecMotle der GoudMthe ouraot l a lltt It ilauUe In Uw Mal van jl At Ktjl ond thrijf l Oiki r de mbrlok Uil dea CionlNnhin Itaal dat de proffTOBuio Ut ciis lH la lDig tiiilof aiet op rekeoli ft + lii Ln imig ttOinkn van de hoor v d Wrl imr dit tu ioJ is vtetgei toen I ze 0een raad W meiT wbm en dat er 0Vi n i4on n ee 1 dfi igtil k voorstel van aiidüffj ra l liidcn lu bobandoUng wa Tj mijn Hpijt moot i tt gon doze voor fttlting vaiu aken pirotortlrorcn en Ik 7al I aant ionen dat II t min hobt hl UI haid a wo eeo tirle wftsriu tl eenlge pro iv ie wa n l vaa 3 1 io 4 1 t DW ollftr vaji 41 pU r l I erf4kt b j pom Inkomen van 1 2ft00 io lioot ir mil omt nn werlmi belast m t i t 1 h II t r Q een amlor tariefitworpii met al Iwognte poroentilge 5 7 i I on amin irki llijke vonhooglng du iir d b oigir itiT im ii zfi6 z ltl dat I woÉhoiidor van l maiifliltn o r aaiivan I Ijk c Hi znaar hoofd in had on t wellal kriA vomt Do finaiidlecrie oood tl g iiitHnti Eun inmid lt i toe en men goodie algtintvQ diit OT leitH gedaan moeftt wordii Onlftsxfflt a ijkertij 1 had ook do II llr M ll1ll en o t otn voa Kti ngeIl lil lat HO liter geen meordore rnifroH le wlldt doo h meerdin Atfl lag voor kmtteren I d voorK4 Ilo n zijn lativ b vhandold tk i iH lom gion rindiail humt Ik mijne bil na o 1 w Ijv Cïklf aaiiBonöinen het loor I i Bro bjid tn m rk gfl ijs i 7nn dl g 4oliiedc iiiM en nl anlorH Bij de n iiitirailwv rH livasen i ook rotnl tCiIrlt A en dat uien otw dt oir nliA nt ai h t Hl do wpdi d J m dver bolaagrjli zaak uu fidcHt n do auti trov het r il ioi i t vovr i 1 van Imn wba I I otic ff M g dcii td 11 w g op DU V lil lilt Tlijk giuiigKl ntt mee Vr mi nog i amlorrt Do heec v d uu htpfl b h t boflTMXliiiKïwirklut go r du 11 I n t k b c mï v d lioK I W rf tl oors ol wlkle Indemntor ib I ri vg l r oiii lrtrfti ztir H3l iTi en doch 1 h h r V d ff rf flluh op h t laat itsunhl Il ui eriigffetrokken iu Ki blijkbaar H nen om te bov ij i Uit Ik gt V Kurt laiidiT was van t I 1 n w Ur a larVtregelin t ot IcW dor g ll W ok Ligt 11 l V6 viiaP4 JUng nvM ik op n 111 11 m ik iifi t rugi etrokkotn bob 4iin litb U 71 kor lK i hopdMv p van d p liKj l iHI Is ilv s len lu oen antler voor I du im T kftiw van Mwi hal bv f 1 i iiitl Ud n eer gt nvkkVIljk om i 1 iii Oil Id gol iko wi i In di Hoho n n t i lV m d p rn on la kwei tl U iir toai i 4 blJ looh de jiilst im i tr ir4 h t nt i nltt Dt VI varh IJ w dit Dt fliiari heraitning m U17 witó toen tw bolangrlik on t I trokk 11011 waj n is zot r mn Ingo nou n D herzl n nig wiis geMOMivl nt overlap 1110 do onlflrwi zorfl 1 h o o f d Ml IHt ovcrU g hal ik d a fl Hden vin iwli i ijri den hoor KiHit iiftilUT tiJen Ik Inm er zeker van dit I hetn Kmiltel zo uoolttf zal vtlien t t 1 dii ik k n knrbt oprook m inrn il t r ve lgn lal ik Ih mijne E aan bb yv 1 aaiinmi i Ijkt ularlsfvtr 1 ingi U V £ ri rijgi n ff Ik t and rn V OOP it 1 iit Ui hik voor d pliU tf nig on met vr grod n lloofaolttend Uw dw F V d ff PItP U b vtnH wid tni den Ujer Vm d r t f vereiflclüi een enkeJt aaite iieimj on r ijdi 1 fi i liie itt vidor d f4 hu vooifkouien lUoI wii uuT ig Jl aan it oer van I 1 bir an doir W loiidfti hebbe v lo k rt i i laan loor iKitg on wj ten nanaltMi V Hl lie ih eii tio over hei beAa nfyrttA Hl ik Hiibrtvnn Dit in v 4n kt nial hH ev ai iisU r f i op dt hoqfpLc Ih van do g ntoJIjko zaken v Hrt p r food óai Ie i II Van der Worf m UU bij den Uaai vj T ip hofft Imgodlond Ih oo h1 ii i iUiri proip wHi l brtnfpvn in don be jflMingaamtJag enflag l pa 331 dat itiiigi mianltxi t vofen een voor llrtiO ihuiatn Ojr Vorui g 1 16 pa was io elieal beoogen t een progre l 11 ivlfcrt4t U 11 ij n bij het bvzit van ine r dai ftéu kmd Op bilU voorfltelleo Itn prj Jij iw loor B en ff ullf brat hi h vi eJk naïtn h g ovt rmmtoa dier Miio vooroit 1 n beteekmle Vewl 1918 18 15 1 In dl t pracalvies word dan k g Y ® dat B wn H lidi inol tfe Jlfre kiijg an bolU voorflr JUm la hoofd zajik kon n vorviUy n In hetzo fde prat advifs ni di voor Oo tMde progrefwfta ic ir iiulig j enoMnd Haar hei om gdn n hotgmn wij nohr i ti dit Hoowol de hetv Van dor Werf l ira or Ui den Kaad wan in zijn voor tl vergpn nwn door B en W endo v 1 Haad in zijn gpjieel MOgk oamen J IIh ijn an Ilberilo zijde de hooren V ia I ijk tm Van der Want apg po R aimïf ond het l cdra voor h 4 nietlielit taar Intomen hoo r te if llen dftnbot voontelvan d r Weri beowtU Uiurno dcti hevr aii d r W r do er gtvfikt bcKii toukonit meonon wij looli i iiiueuin zeg i I wur do KiumI zonder edit i ocl a4 JouioorMt hel vooritel a i ranr lf ddt oen oce aoo dent rm ië Jttciiu niet dt n i kiruK moot tfiobloa to iri iCken twf van tkitru iijde alk n ook in Ik op ulM htü ia te VAObten IUm nflff dw lietvr Voa kw Wfvf toeii oot bi uttul zijn tkw eou proijtreM du ti n gt Li ig ree la Itt werd tunuvoerd ter VJ d fioo 4 ui3uratea niet In d n KMd woi i n vt rtugtvwoonli idi Wat ht oviriflo aiDf U bet n nliU au uiiiM iiiarop van nutwoont I0 ditoaea Rechtzaken De noord te Gogch Fot levcnMlante g vwig iijHitf f mo r detkt Dl nioMtiai t te i iUi iogt vjhoMoli vorutrtbfwJiU gtMer n iooiuu wogwuii nnorl n t dt4ianiilt l iig t Uu0Ji to l vvud n e gtMwvgti i rai overoon u inB g dm i4 De moord op kotenol Van Bllktt lx rwutibiuic to Vriiiem veroorde o K i liic dtn UiUtdMv A Toortttfft wogt ibH Um ittoord op hm puoMltmneordon Kolïitl van Hlliifi tot viltden mï g vaii gl 1 iHNtraf t i iL 4i wan ton aar KANTONGERECHT GUUDA Lilt praKoii van 10 IXwembef 1M9 g iw twot p rj i i K J L LJ 11 Je oitn tt Uoud tm tA t gdin uv r I dl ig iig MiiTW igwet N t f j u d II r A i it t Z ü 2 I u lu 1 1 I to HO t rdam J L rt D li ijïyideii u Criiuia ixkv 1 mMDd 0 ittHli ru pro lijtl 1 u i j HM ovi pilr Vo OM i w 1 O do UK UU iiUtw EJU H JU d lk 4 L U f J K J d b llh J f 5 é 5 d h alon i Uoist tv ii ov rtr lol Ver taddiaxv u 1 b tt s liruvtntiigl f IU f d 1 D tt t WaiJlinkveoi I O dU 1 gutiWti II II tl Boskoop 11 h 1 d h tt gtiH ov rtr Molor i tijwlf4w t M M I U cide J ma 1 I s J ina 2 d h tttg nH uvi rtr Let rpUofïïwtt i X o ÜleiHV K f lu 15 il h 1 V 8 to l Iswijk f t d h J d J te Vta1 luxMyn f3 h 3 d h J de W 9 1 IJMüv xn n H HO d h J K te jlKunlreoh f l i d h Dl ka Wad diixvtnn U li te Bijlw ljli D v d j k t apiHu n tV U 1 L do G J K b lit I t Moordrecht k ivs t 8 d b M li unt tlag n van tfnXAn r 4ging K f ii l d h A C d l 2 moal f a M mill 3 d h A dl L tl 1 d 11 AlUfl leOotuia I O 11 i dy h n r n j I h bibljUn lo HH kAnxve ix W gil ovtïM s Fol er Oouda h N fOoO s l d h U D on J v d M 1 1 4 I 1 h allen ic Oouda Wwg i rijh n mol rijwl 1 tonder b 4 tl K z V fJ 2dii H gon i rj l li tn t rijwi 1 owfcr llohtM IS t 7wammor lMD T 1 B to Qoula i V D it Bodo avfa J M Uu ln rdr wlil A M di II U ttouda V JI J L V H L H jdli Ch lH födh Ik doii tl ffaddiiuvooa A K f A ff I lx iUn I tronda t v B 1 v i dtr f3 s 1 d h C D to Clou d rail Ut do II J r il alkn t iiJi UUt 15 8 10 d h U d 1 U Betniwijk D f 8 Je l trocfcl N Il Oouda iwkT I i b d b C V t Mctiwtffktrk t W m H A I w Utl r fa 10 d h egen iiopon op verboden xroiid C I Ie Il wljk f 10 H 20 d b tAATSW BKRICHTBN Het ntacho antwoord UMtiWJN i Jt o De Berlfai M jung vornoeiirtBat b t antwoord T a d l diN Iit n eeAg aan ki Eotsoto he vol ude zal bovatton J Dl IkUtuHi rugoiu Djt laat baar ojuh U liet MSlieWag reoht ukHfinutk lal doen n d s kwpv aaitkwe 4o v ltn daar M lieotJl dat op likwuUgdng van dflMikolKMi nJot vaH i rfk iiei Vorder tal de pwlk fli ri eoi4n r op wijzen dat hHfWr nog ftiot mogelijk m hut pirobHol 1 te man wMiaeor lm c pzlKïhle van Vttaan van di 4OUOOO ton dokwo keu wonM vaat gw toiidtn Hot i in het voomemea ow lij t op IO maken vmn aUe DMi i h Mnw rken welko te Taisjw door deakun dti n zii WJtHen toeffeUcJit De DuHseho rogtering U vol gotdea wil ook IM ov r odü niining to konteii Het aohljot haar loe d M uiot ni n xiden iriU nu gfHJk id Wonen velii d ea tot op lot lng ti komen l Bwtotte 2 dt I iUu he r e iitv te i Mij de VTiag doM atjllen weUe oit iogi iig g ven looet nopïcn aan do m d ie 4irp dat de vreleatoeitand tta de iiltwlHi i kt dor rAMfk U n toocmi ua tontckecreix