Goudsche Courant, woensdag 10 december 1919

Treltl ing van 500 nuniiiiï it trn sviritaan van Notai is S 3 MUÜIS Woensd tf 10 Dec m1 r 19l9i m vu f 1 15108 0 1 1 J 9ie 165J5 tM 2253 12944 I m mi 15421 f 100 8951 8225 IS687 lOllt PrllECD van f 90 eigen geld ii 2528 5588 994 10 1 11491 16271 leoog 7 2659 93 flIO 10 56 13602 16304 91 2t 93 5603 11 10600 77 16J01 I910T 19 85 T6 20 62 88 15 31 52 2706 mi 30 9 11740 94 8 70 2808 5823 46 lOTVI 3 ll 79 19204 75 74 5923 54 10 1 t 51 10557 20 07 S936 48 T7 44 0 75 U 45 009 8231 49 O 19662 1947S m W 8102 14125 85 M 429 TOl 10 0 38 87 19511 509 il n 57 10803 14218 16798 07 40 5J m 98 47 15 09 19949 81 69 178 8409 03 0 10899 56 4 9101 89 8518 u4 14300 16924 n 754 7 96 29 10987 0 1 50 75 03 76 6237 8608 11010 11410 17093 1971 05 isa 12 49 II2 I 5 810 1402 55 82 70 14 70 77 10804 21 34 63 71 91 74 1 t 14 17118 24 2S 35 33 92 1108 38 17217 46 87 68 62 8771 H I 48 22 19914 9i 91 6413 B8 114 12 3 40 15 iKfi 1174 15 88 30 fvS 1 j24 22 77 75 80 81 8 49 77 47 4 8Ö 01 me OlU i 69 147 11 17420 95 IIUI 09 66 50 71 07 56 20001 1210 Mil 91 51 HOT 17517 S 01 95 6603 54 29 Ht 22 24 62 3727 9 0111 40 A 29 49 71 4 6750 92 1 11631 51 80 94 04 511 6904 4 82 62 17078 20168 1J02 1840 36 78 11764 69 87 T7 hO 88 54 9383 11800 15132 08 20216 1404 4014 69 9401 19 15219 17778 20J07 2 4137 94 6 54 70 17859 71 1555 73 7016 18 99 93 94 20494 ca 4255 24 24 11904 15310 17952 20500 ICOI 79 42 67 44 25 97 67 J 4324 56 87 12190 46 18119 20610 71 4427 70 9515 12224 1 410 l 53 171 49 7107 16 5 1 15 H 77 58 42 94 46 70 r2 11 83 71 7H 4625 51 9673 I M 15 84 77 80 75 85 87 84 It 18212 20711 91 8 7248 9751 1 102 80 17 59 IHIl 4804 7315 99 49 82 47 65 ib 5016 76 98o8 L 15011 74 73 47 fl 77 10021 1 747 1573 18326 20851 1904 68 7401 90 1 815 15131 08 20992 2041 5121 6 10114 71 59 89 80 2i H 29 43 21 79 I5 50 I9II1 1 77 47 59 86 19062 18554 2211 5253 7511 88 1 006 83 07 70 94 72 10305 50 19103 18653 09 5100 7616 16 13011 37 61 2 120 78 72 18 52 56 18771 f Cl 551j 80 45 89 74 18882 j m 17 7712 96 111 75 18910 V 51 18 10411 fi 93 32 81 es 7855 11 13379 16 19 14 J478 86 81 17 68 52 77 ftT s i ► = f w o 14184 5707 9 Brand I en anijwondeo ontvelUngeB uit alag smetten icbrijaende huid r Gebruik rUBOL om de goederen welke men nog v44p Kapalmia saatoomd of aavaPicI wil hebben N v r 55TiJoa Éff 704 10 Dochters van Heouba dxMr CLARA VIEBIG OeautoifceenU vevtaMnf vm V R j p WBflÖELINK T ROaRJH Nwkuit firbodM 37 ing hit an haar weg xm oMr wfgi eo zg zou bean toch l h heel precis oen ooni een JIL ademtodii en het wa t J J hij bdioefd geea ew h p nf t l agen maar zij l Haar uTflge aad waa nog jg w a 9m fn oiiteprolen op het gcé haar mn z j wa oog gebonden Zlj h r cv cflMp Bi te leggen wn l i die v K dood mm maor wrtiaf ag levond Noffi zij kou niut wre zoo moeat het l oheld biijvod HKKJh Jet andera zijn zii k Hi OM veriüwlMen dat de P Hij ï M n t K n terug JJ J haatr de l U g u wa hij b Z± i riirf lUeh en vraH Anga siroop I De beste Borstsiroopl Per flacon f 1 50 I Verkojl i pot i roJijtenJ Haastrecht Abannemeaten en adrertoitUa voor lie GOUDSCHB OOUEANT en de H2 JiSTRECHTSCHE COURANT worden te HaastMcht aangenomm door ODien Agent J SCHEER t HAAi TRErHr vm KIESPIJN TANDPIJN AANGBZICHTSPIJN tl bionen t faalf uur encseB door h t jfbruik van VISSER sKIESPIJNPOEDERS Probaardill Prija 70 cl p dooaja WORMEN iiin SNEL en ZEKER Ie verdrijven door het ebruik van VISSER s WORMPOEDERS Denk om Uwe kinderen laat hen met met wormen loepen daar het eltel en alle organen daardoor te lijden hebben Prijfl per dooije i O 40 Fabr P VHBER Knavrarr anbaldasvaaa VerkniJbaar Ie Gouda bij ANTON COOPS Wijdnraal H v LOON Markt 6 te Ondewater bij Wed E V D BREGGEN S033 30 Vonr naroa Fa B HEIND RSHA a Hul Ahonneert U op dit Blad AGENDA 11 D v iub i 7 i uur Sou d Itóunln oorlrachla on l Vfd Gouda Naiuur kundig G nootfichap 11 Iteamher SJj uur V Ji ScJianlftordOpetib M rgid Mtn Snlarisa tit Wfciktl OU ïiR inhcdiond nMelecid vorzoetion wiJ geregeld tijdlamvdedeellD te mogeo ontvnogeo vaa vargflderingen eon erlni vactimkelllklMdeBenz om d a In dm in ld i ElMttiaete Dtlikk i A BRINKIIAN ZOOM OOCDA Scheepinaliers GEVRAAG twee bekwame Scheepmakers tegen hoog loon eti vast work by a VAN WAVEBEN Soheepsbonw t Mon ter bg den Haag 6713 14 VEERMAN Het GEMEENTEBESTUUR van OOUDERAK vraagt een VEEIMMi en een VEERKNECHT Het looa van don veormau bodranKt f 40 pn week met vrge woning doch onder verplichting voor zijne rekening eon door het Gem bestuur goedgekeurde knecht te honden Aanmelding bij den Burgemeester vóór 20 Dec a 8 V m van 10 12 urn SbS 22 Hoer I b b h VRAAUT farstond oemeubileerde kamer m t pension Brieven onder no 5712 bureau GoudicheCouranl Markt 31 1 12 D spraakbaupt In het NilTUUIIKUNDIIi GEKOOTSCmiP DONDERDAG 1 f DVC 1S1 In da Sociëteit Ue K unie dei ivonds om half chl vervuld rordcn door Dr P J MONTAGNE Conierralor bij de Anor aniiche Chemie aan d Bijka UniverBitcit te Leiden Onderwerp Over Verbraiidlii aT raohÜiia Uo lm bat d eliJliaoh Ut ii met proaren B liwtni tDipinptbepilIngan VM Nameni het Beatuur Dr E J HAMBURGERS71I 2S Secreiarii AlgeDi Hederl BonilvaiillaDileli eDKa loorbedienden VAKBROEP WINKEL EN MAGA IiNBEDIENDEN Afd eelmit tjQUD A OPENBARE VERGADERING OP OONDERDAQ 11 DECEMBER du ivonili 8 uur In da liovaniaal van Caté Hat Schaakbard Klalwag Toor alle Wiakel en Ma aEUnbadicnden oowal VroMWalijka U Man lljbe Ue alechte aalarieerlDg voor het Winkel bedrijf in Gouda maakt bel noodzakelijk door een eendrachtig gevoerde actie een redelijk bcataaa ta veroveren Toont dui allen dat bet U ernal k en steunt onze pogingen tot flalariiverbatermg door op das Vargaderlag aaawaaig t aiiD Behandeld wordi Hot hit best onit miniffla door to vooran Silirlwrlni mnr venrtdlg mar dt duurtt Spreker de Heer O nOTMANS Jr Bondibeatuurder K dam570S 30 Namena hel Beatuur J P DE ROTTE Secret an r In één nacht I genezen Thermo tabletten uw verkoudheid heeichheid en keelpijo Zi luiveren de mondholte lotaen het alljm op en geneaen uw boaai In dooten van 50 en 90 et 3706 Bj Apotb en Drogiateti 14 Meubilkflopjes Trouweii Soliede Salon n Nuiikamermeuhelenall Tafeli Stoelen tinnenkaiten SpiejeliSchilderilen Theefteli Elkenhou en Bulfeiten Boekenkaiteo ClubfauieuiU Zijdenpluche Ameublementen Leeremeublemeolen Kapokmalranen Wollen en8ati ndekenB Siroomalraaien enz cna 5396 8POTKOOPJES lil 20 BESTE ADBES VOOR JONGELUI MET HUWELIJiarLANNFN SilllSmilT44libo iBliiili flNeSclii8li3de ROTTERDAM Telefoon 12800 Water en Straatvreezenden Vraagt inlichtingen A J TIMMERMAM8 S69S Magil Hfpaaliaaur 16 la HMdallaadatriat 81 Rottardam ggj TSffTBE BELkEFD VERZOEK I welke men nog v44p Kapsimis saatoomd ZOO spoedig mogelijk In behandeling te geven opda men van tydige aflevering verzekerd zy Rouwgoederen binnen 2 a 3 dagen desverlangd binnen 24 uur enz enz 99 DE PELIKAAN 39 Stoom Wasschepij VapvspiJ an Chemisoha Wassohapij QOUDA Kanloop Talaloon 19a inm a uup a avonda No 4Te Winkel MARKT 41 Telefoon No 253 5703 UI NAAISIERSaEVRAAGD Tee en zeer boot loon kunnen MachInaatikataPa B volkomen bekend met ronfoode GEPLAATST otdoo Aanmelden HARTOOS Co Keerwaerlnan b d Binnen weg Ritt rdam 57 U 26 M Ondergeteekcnde bericht hiermede zijn clientèle dat A J VAN OS niet meer in zijnen dienst is en dus niets meer uitstaande heeft met de door hem overgenomen zaaic van d n Heer J VAN OS J VERSCHUUR v h J VAN OS Telefoon 203 Kleiweg 69 A C COSIJII in Assurantiën 5710 Talaloon No 81 0 Vraag tarieven voor Ziakta wapzekapingy Bedpijfs wepzekiiring Vepzskepïng tegan aansppakelijkheiri tegenowep depden Van Blankénstein Goudriaan De Haan Effecten Deposito s Vreemde Wissels ROTTERDAM NIEUWE HAVEN 70a T l Inlapo 12172 12171 GOrOA KLEIWEQ 84 Tciafoon IntM oomm ISB 80 Talagpam Adpaa i X T N S O SANQUINOSE Vinum Bangui nosum In vacuo Bi bloekzucht bloe larmoede zenuwzwakte m meosthl het ganeche gostei Ii dend6 Storing in do sp svertenoi gebrek aan eetlust oen valo kleur eon onznveie leint dat ziin alle teekonen dat dn nippen bedorven zijn en het blood met 18 wat het v man moet In at zulke toestanden is do SaDKumose het middel dat u helpt By gebrek aan eetUict bi Blapeloosheid gebiek aan kraoht gedurigo vermoeidheid 5b83 lO Neem de Sangulnose I 7ij bevat de voedinggzontea mt de plantenwereld in een vorm dio geinakkeli k in het bloed wordt opgenomen Zy vermeerdert de roode bloedlichaampjes maakt nw bloed weer gezond en rijk en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bi oene volmaakte gezondhoid behoort WACHT ü VOOR NAMAAK Sangu nose koet por fl f2 o fl f il 12 fl f21 Te verkrygen by de meeste Apothekera en goede Drogistende RiomerstraHt 2c 4 VAN DAM Co Den Haag ItH Jaar aoj Donderdüg 11 Deceoaber 1919 VERSCHIJNT DAGELIJKP OOIMM OOÜRjUÏT BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEELINOEN Op da voorpagina 60 hooger Gewone advcrtentian en ingezonden mededcelingan bU aoatraet tot uar g n erden prija Groote lettera en randen wertlen lMi kand aaar plaataruiatla Advertentien kunnen worden Ingeaondea door tuiaehankomit vaa fellada dalaren Advertntiekuraaux an ense Agenten 1 t ragale fLU atka r al nwat ABONNGUBNTSPRUS par kwutacl 2 2e per wadi 17 cent mat Zndagrid i p r kwartaal ƒ 2 9fl per week 22 cent overal waar de beiorginc per loopar geschiadt Franco per post per kwartaal 2 7S met Zondaisblad ƒ S 4a Abusemeiiten worden dagel ka aanamomea aan oni Bareau Markt SI GOUDA bü anie aienten den boekhandel en de poetkantoren AUVkJtTbNTlEPRUH Uit Gouda en ometreken behoeren4e tot den beiorgkiin l 1 6 reirels ƒ 1 U6 eiken regel meer ƒ 0 10 Van buten Geuda an dan bemrgknng 1 6 cegela ƒ 130 elke regel meer 0J6 Advertentien van pnkliake vermakeltlkkadaa I2rt cent per regel Advertentien In het Zsterdacnumnwr 20 toealag ep den prU A4nikan ati 1 1 J wiw e 82 lUaaotiwi ïel f Umïïo a4b Ifureau MAKuT 31 GOuOA L kijunei kcndi trekken zyn geweest vaii onze buitenlamtsohe politiek den vryen tt u gel hebben gsiaiten aan wenachen die zoo e r in stryid zyn met het belang van ona Naar de fcftoile Beige meidt l kr Jltena een overeenkom t betreffende de ver Oeeling van de geallieerde troepen op dtt Unkieroever van den Ryn besloten dat e n batal on Belgiaohe infantene de plaats BenraiUh zal bitzetten die binnen het brug gohoofd van Keulen is gelegen op eeoige K M afstand van DuaaeiUiorp De Be ische troepen zullen de Engelsohe afdeetingan vervangen en tla Clemenceau van sUe Frant Jian Duitachland het alterfwrt k nt Du zyn klanken die voor Sjsmeon geeii vnendelyke ontvangst voorspellen woumeer hy zich na riemenceau s terugkeer m Parys by den Oppersten Raad zal vervoeg R Dooh ook over andere kneitiea auhen de beide prenuers van gedacbtn msaelen Volgens de Daily Mail zyn er twee voorname punten waanoTfir de besprekia gen tuaschen Clemenceau en de Pjigolsche regeenng zuUen loopen Ie de aameower king van de Franaohe e ftlgelsche pou t erf m Raslaad en Mndden liaropa 2e de ecoooniiache vraagstukken die in trankr aan de otde z n en de kolenvoonLening van dat land Die BameiiW ildng van beJd r pohtiok beteekeM niet tem iillerveatie in de UiissiMdip aangeiegenaieden maar wil zeg gen f at Frankrijk en Bngeland dexelfda houding zul en aannemen tegenover het ctoJsjewisnie Sn dat Is des te meer nood zakelyk omilat ile houding van Apienka onzeA i is egt het blad en het is van htt iri otstc belang vooi Pranltryk en Enge 1 iml III gecamenl k den toestand in de neuue grensstaten te rege en welke alle aanspraak heUien op onzen moreeion steun en onze sympaHhie Misschien komen nog andere kwesties tor sprake o a de Turksche aangelegenheid en Ie mogelijkheid van een afnmderljjK ver drag tusschen Frankryk en Engeland tegen I mtiichland Het bericht dat Engelamt nu Ajnerika den vrede nog niet heeft gerati fceerd met Irankryk oen afzonderlyike overeenluMiMA heeft aanffegaMt waarin het tulp belooft by een eventueelen onveinoed hen Duitschen aanval heeft Bonar Law in het Lagerduus tegengesproken maar dat 1 tt en nog wel vanuit I urgs de wereid werd ingezonden bewijst dat daarvan we spra ke IS In ieder geval zou Frankryk het een gcruatfcteiling vinden wanneer het éie toe zegging kreeg Wanneer Clcmeceau gele genheif heeft zal hy stellig dit punt aan loeren tenslotte is er de Belgische kwestie die niiscihien en onderwerp der conferentie zal u tmaken Onlangs verluidde dat de geaüi eerden België s neutraliteit voor een tyd perk van b jaar wilden waarborgen De Bel gen zien haerrn een terugkeer naar vroegere toestanden die ze met terugwenschen In verbantl hiermee heeft het Belgische oomite de politique nationale vergaderd en de vol gende motie aangenomen Het comité de politique nationale heeft den plicht in het openbaar zyn teleurstelling uit te spreken over zekere denkbeelden geopperd m het buitenland nv aarvan de strekking is om Bel gie te herpiaabeen onder het stelsel van de gewaarborgde onzydigiheio Het betreurt dat de afwezigheid van een zuiver iiuicht en het gebrek aan kraoht die tot dusver dijrheid togen de Amenkanen t n do l hnd I ie vengelijking tusaclhen CarranM m Iiern torff is goedl Ze brengt om niM ea lp het werk van de Duitecha oaderaoeui s oranaueifi Het krygt er wetkelyk de ohyn van of ze de pauze In hur werksaiuiihoden tot in t oaetodige lou laten duren Van meuwv vortkooren insake het uit tel ren den vrede wowlt gee gewag t Duitschland nog niet besloten Duitschland vraagt toelichting Deskundigen naar Par s De Opperste Raad heeft vacantie Clemenceau te Londen Bdgië s neutnUiteit Mexicaansche samenzwering in Amerika Carranza een twaade Bemstorff Het onderzoek naar de schuld Proces tegen Kautsky De conferentie te Dorpat Servië op t ooriogapad ONS OVERZICHT De Duitjsche bladen zyn er daadanig aan l wen I iedere nota die van de entente on vangen wordt scherp te gjapen dat ze nu ülechtti aarzelend dlurvc n toegeven d t ter het barsohe geluid wel eenige tegf moetkomemBieid verborgen m ZooaU we vepwacihtten worden de beloften dei geal hwnlen min of m r argwanend opgon men i ooh de Duübsdhe i eg nng zal Eidi met de beloften moeten tevreden otelle Van d n ach tcrt arbitrage heeft ie aJ a genen evenwfl ia ze niet gematjgeateld het punt betreffende de uiUevenng van Je aOOOüOton De geallieerden hebben gezegd een keuze te zullen doen uit den opge even voorraad havenwerken Hieruit kan woitlan gelezen dat niet de aanvankelyk gevraag de hoeveelheid zal orden geeisohL De r geering te Berlyn verlangt intusschen nt dere preciseering In een vergadering vm de commi f sie voor buiteniondisdie zaken ie ffflijk de Bcrlyjische bladen ondanks de fatreTi p veitrouwelyWheid der bespreking kunnen mLedeelen besloten dat onder 1 oing van Von Simson een afvaardigmg naitr Parijs al gaan om de entente aan de ha l van een nauwkeurige opgave van het v oVr Jianden maiteneel van de onmogelyjcheW der eisdhen te overtumgen Vermoedelijk zul senator Petersen van Hamburg de voor zttei der democratiMie part deel uitm ken van deze öommiaaie Men herinnert zich dat Siraeon de mtfa li die Parijs verliet om aan zyn regtenng nadere instructies te vragen toen hem h t beruchte aanvull n probocol werd vooigt legd In de Fransche hoofdstad gaan nu stemmen op tegen den terugkeei van Siis son Men wyst er op tlat Sim on den steun moet hebben van een der twee partyen die zidh m het Duitsche mimateue van buite landflche zaken moeten heWwn gevonnd nl de party die een onverzoenlyke houding fn den terugkeer tof de traditie van het oude stelsel aanhangt Simson Ldis wonit gezegd sdhynt nooh wegen 4e farty die hy verteigenwoordigt noch ao r C € wy e waarop hy Parys heeft verlatep Be geschikte man om de regeenng opnieuw te vertegenwoordigen die zich vooi deme cratisc en vredelievend uitgeeft Intufcsciien kan deze afvaardiging be tchouw worden als een gedeeltelUke inwü iging van de eiachen der entente Deie immen heeft volledige opgave gevraafd un al het aanwezige dokmateneel en ein Toch uU btmienkort de sohukUnreetie opmeuw aen de orde komen doch epeeiwl nzake de wrantwourdeUJUieU roor hit iHitata Mi van den o 4og De eerste tb comjnnlasie van de pni mentaii en iU8teooin Oiesla die de voorg pcfhiodenls van den oorlog moet onderaoe ken heeft een vragenUMt opgestaUi die aan degenen van wie opheldenng verlang or it ter aohnfteliJTte beantwoonDiig sal worden toegezonden Daarop ifja o a de volg endc vragen gesteld Hoe was de po tioke houding van von Tsehdrschky tm Weenen na den aanslag te Serajewo en la uel ken geest hebben de politieke en null taire bureaux der Duataelie regeering ia vloed op hem uitgooefendT Welke poUtieka n militaire onderharHlelingen hebben den 5 ten of mogelijk den Sen JuU te Berli B of Potsdam plaats gehad Wanneer n op Aolke w ze heeft d Duitsolie regeonag iaar standpunt bepaald tegenover de Oostenr Hongaaniche regeering nofMas liet ultimatum 7 Waarom Is de ooinmieeie roor buitenlandache zaken uit d n bonds raartl in den t jd tueaohen éat aaaaiag ven S ruJeuo en het uitbreken van den oorlog n Pt biieengeluxmen Bg dez enquête zal woitlen gebruik gt 11 aukt van de archiefstukken die Kautshy leeift verzameld Ze zijn thans verschenen ip V er deelen en Dinwiag aan de vcrtcgen oonligpis der bladen oveihandigd TevenH weni hun een aantal telegram men in uittreksel t r hanil gesteld uie de btworkers bijzonder belangrijk achten De 1 eihe t had nu gezegd dat deze leiddfiad o eI het algemeen tel rammen en iMta ii u bfvatten die de Duitsche politiek in etn b trokkelyk gunatig licht plaatsen enz Pr Deutsche Allgemeine Zeitung voert a irte ïen aan dat ieder der betrokkenen t ich or k ovei de volletlige uitgaaf beschikt r du ok ze f kon uitotiaken wat iiU het be angrl kstQ achtte Het blad voegt er nog tn tor dat het opmericellik is dat het on afhankelijke blad Kautsky a commentaar juist flfht en hem verdedigt terwijl het der rtgeermg het recht ontz de stuxkca Uit te zoeken die zfj belangr k acht Wegens de uitgifte van i n boek l aut k een proces aangedaan dat giaterenoctitend is begonnen Het gaat uit van De Amerikaanache Senaat maakt zich op t oogen lik met druk over de vredel kwest c Waai schynlyk zal hy niet voor het und dei Kerstvacantie omstreeks B Januari een besluit ovei het vredewverdiag nemen liezoigder nmakt mt n zich in de Ver eenigtle btaiten ovei de Mexicaansche kwestie Naar aanleiding van Wilaons ver Mt tegen hei veritreken der betrakicingtta met Viexico heeft henatoi Fall naar wt Washington gemeld HX rdt een menioraa dum uitgegeven waarin wordt aangetoond dat de rad calen m Mexico met medeweten en steun van president Carranza een sa menzwenng op touw gezet hebben om een revolutie in de Vereenigde btaten in het Itven te roepen en dan van die geJt gi nlieid gebniik te maken om de rantistaten te ne mtn welke de regeenng der ereenigde taten m 1848 verkregen heeft De Wablungton Poht ztgt dat het me i oiandum van tall Carranza heeft ontmaA kerd dat hen hem in hetzelfde licht plaatst als graaf Bemstorff en dat de publicatie van senator I all die de bewyzen bevat van d beschuldiging welke hy tegen Carranaa uitbrengt toont dat de officieele vertegea woordigers van Carianza in de Veieenigde fataten samenwerken met de radicalen in e Veieenigde fataten die trachten slakill gen ann te moe li en op bevel van Car lanzd en bolsjewistiadhe propaganda ma ken Het blad zegt verder dat Carranza door geheime agenten getracht heeft do ereenigde Staten te betrekken m binnen lamlbthe arbeidsmoeilykheden tei wyl hij en campagne in het leven heeft geioepen welke het kweoken van stelselmatige vyan ileneelyke iyat aai um m jui t oaa d fa Oppersten Kaad voMlesig a Wat ait b treft behoeft het antwoord van Duitscnland itiet te worden uitgetsteld vooif de nadere toeiUchiting op de uitlating omtrent d lut te leveren 8ch en is v rkreg n De Lokjil Anzeiger deelt dan ook mede dat de DuitM ie antwoord nota omm ellyk zal worden verzonden Geschied t dit inderdaad dan zat het mol poQdi un beihandeUn worden ge nomen want naar verluidt tal de Opperste l aad tydenb Clemienceau s afwezigheul met byeeakomen Blulflbaai wordt ei op gen tend üat de preawieDt van de vredesconfe lentie Maandaig weer teruggekeerd i hel zelfde benohit zegt n 1 dat de Opperste Kaad dien dag z n eei e bijeenkomst na n korte inistpootj zal houden en als dan Kenner hooren De Ooatenrijkfiche staats kanseliei komt den geallieerden persoon ufc hulp vragend vooi zyn hongerlydend land en ftoiKit op dezen tocht vergezeld door dr xoenvenfeld Russ den staatssecretaris voor m voedselvoorzieniDg Keich den staats becretaris van finoociea dr Faut dan titaatBsecretaris vau vet ceerewezen Zerdik den staatwsMretaru vwi Jwndel en induB Kne en de af teelin schefs Gruenberger b deies en Schuller Het heette dat deze dele gatie lo December terug zou keeren maar dat zal wel met mogelyk zyn als Renner dien dag vxmr den oversten raad moet ver s hunen £ e al emeene belangstelling zal zich dus leze iKi du pea drouuendea kiaok fcto ttiljk lo luU n Dourfii klupton runtn wurdtiige opiwl vfv id oi driwuial gl udi hiU u eiraat widh opeen ruiuou rlgl de tfejukore pi aa lioikr g HOrdmi IH iuidwn hiei 1 o eüTli rf óuili wetit rfirfigdt nog ooiis eii teven wenl voor den deitten kiitr g I lid Migiiïa iiitHHekeii tsümji ettlnjelI hwfdHtaii UI Montaif ro was genomen wwr eeii tad H X UJl vrLK l Wanneeir tm dio nitiiw gevomKle trowp n ni d iiitlitairf fc inan M rtr jk ttt n or i 4onki u do hoer is nlot iiüwr lo J luid D oorlog liturvU rot Ik t Img twe oor oe Hoip v lïtor me loudt dit nl Dt i rlofpmg PM die uu htn If tw ii kwam hi hadd n huUT rlngH kAewl din an v itll g 11 womVi r c i iiierngtu Jwi fli kerel II HH xtT f rp gok ml hid a koufip ril log y ffl ik n rwi f lt p H iihinlp hu d t Monetipgro om r U Inlvtr ooht de klitiüo nev ii liaiigt menoj le groote Iwii men looptn H g 4Iiijl was ff ge 1 rod In di u iht F loei fkifinm lU natuur van de koiondft hvn t toonen U t v wn vroeg oorii ar R edH In Frfïnian dtuisitwu Ih riMiggi i iMivftn Ie oingeöpttte t tin ii In omhOo gaaiido zutc i Ij voe4 i n a roo tijkpn dfui uit Fn hu v ns OTk een d i t v or Vit dun maai tti Woed o W aiidaag tt riHgkwaiu kon van piiak prekeu De vrouwen di ttlrteo dm hivn manoNi t j VlerJun narefi liepen rotul als ttoemiem die de hatik opjaa © Wa w één oïviev tear die beüllet kon z fguk mün mu lijk op hiAr plaaisiy Zoo donker de av oud zto iwijyend do werwld z j eensaam iiex hu n ZIJ £ ij btsfiden sleobta golieol ad ioen r n iwlten nlwtó dan eiloai dan airijd Hmi ax hem na homterughou den wi zou li iar daarin Maar zi oog z ijgend ftföühddnmi uil 1 Pt boofd x lgrie hwn op Iu4 por aal hiog iicli o T fit tm A uiilii on w iM h m na Hm k H mit l moor om kooL uitt mcci luflr liaar op U oen blmdc hart Hrtnz Bertholdi hr t huirt rtrlil jn In mijn oo n ttiitym dt doi pr striftt nog donkoivi r en zijn oopeu naren iloo zoo doof waren zij rüöt ge wcimt iLa dag nilRng trommelvuui Zijn kiuetin kjilktftH en zijn gel it trilde Zijn zoimwfO waren hem we oene de baas pf tnalrt defl ljd r na d rgPt dagen aai do Wne Len aohelle oreel deed hem opiW hriklien andere iirvieti w den Het wake n kJid iTii die aoo luid schreeuwden Van het Rtitlon df hooMrtrail af kuamen zlj aan gv ri id Bnella hjppelcnide trippfilpiide o U n Een ffcAiaar jongonA 0a p4ie ii l l nln óf i diepen nioWer Óp pla apattwi i acr wflde de e ffs e wjn Zij ki1 chtm ZIJ laiAten zij verkondllsdea ubelead en VflrtieugtfaD zich monp i BonnscJiool morgwn gieen acèooll £ q éur lM OttQ n da klokken fit revd Ittft nog j1 Ürievtti on kaarifn bleven uit Postbelt Uenonug Lr kouden ou ook getO pakjLj vorzouden wordon Lu dac was bijna het hardete Hoe graag ou luuu van de vieehconsorvou vin dt co g Dacilo ohi H van du vloüHObpaMeku on tiariAM gekocht hebbon mx ia ohoooMo tabkttein en bonbons He onianks d i boogesi prijM uit de wLOKelramen vitrd nt n vea nal als de w lul kaf doet dwarrelen Meii od gaf or 0111 ho4 laat Rtc iMukpapiertje op de toonlmnk to Jeg gen voor oen eokeje ItJckormj Da 1 héd lo luaai W rii eena een éeug waiirop h nii n 1 naakt Mouig qtoelertie protMi rite cüM met beeohoidon Ukken d zottigh id dw ZIJ mpikte ja die wa nog got d nog niet mkel irrogual Daar wan iu echt ummI in eohte bot r L e ioH on ai iltijd soo graag kook Lu zlj meoHmilde I zichzelf en had die zonei 0ui iak nog op hanir tong abwij zelf droog brood kauwde Met het 0 r liU it itteof I dm 1100 AtSaraeOdUhovur f Hcltlge uagev ecii b ti Men wbH loC wft dal bt toftveode il de biitlviwijk WW van ai de vroti voH wier man bij 1 uhin nog ulet v rlc fd hwl iMt hasjbtaiU atis met achreti luaj ie haar ierdtv uti ongvruui luj had U vjrtta o £ne vaak ge obreven £ n altjd mawwMnlg Lleve Miiika ïk ben gesooi lotweerzidnt 1 Ocsroet vau je l aAiflfaue f ZIJ da OU lae of nlel Hij kon nietg H d tnx dt pvtix omga v sij 00 1 meihl haar gobojctopl wW OppiM Slloli heelver ne t waar hij in de mijoi n wecüte zlj hem had U r a kannen t iisa slj bijhet urtflr ijvt n br aurjen v an do kolen oMpkwoiiii liK lUet op Mthoonschrijven aan ii M staniijjaus nr ook ii oud voorbijna voe lg die leerde M ni ine rbel r Outt Itij zou ook oog wfl in ht tkvem zijn tiU de love God bit zoo wtlil Zij wiHt uog luet e wM iw I nauwkcuTg of hij juiöt vifliw