Goudsche Courant, donderdag 11 december 1919

AdverteerciarSi wilt gi in in bullen Bautfi goede reclame maken wendt U dan tot onze afdeellngAdvertentlBbureau die van vBrschlllenda groota ondarnamlngan da gahaala publicitei t voor Nederland accuraat an tot da maaat billijke prljian bezorgt Volledige Inlichtingen gratis Markt 31 GOUDA Talephoon 82 groot Nederland speelt by het steunwcrk t L n lo dende rol Up het station detien de üiifiul gt neraal een gezantschapsatteché en dc vice iburgemeester het gezelschap uit gcletle De verzorging met thee cacao en wittebiooil voor de reis ha lden de Amen jiancn op zioh genomen Naar Weenen en Boedapest Het vertrek van Rotterdam van tien iwctdcn trein met levenamiddelen voor Ooö t nryk en Hongaiye is volgens de N K Crt voorloopiK vastgesteld op aanstaanden Uaandag De vooi eieidende maatregelen voor het laden yyn n vollen gang Vrijwel zeker is nu reed da do trein xal bestaan uit 40 Op het terrem van de Rotterflamsche I lov 1 un de Lloy4kade wordt eciaal ge laden oor het Ne ierlandsche Roo ie Kruis ondes d algemeene leiding an den heer D 1 Tluys die namens het Ned Roode Kiuis ls ho fdgeleider de leib medemaakt D heei Wni F G obins uit den Haig zal hem a i niet egel elder vergezellen Uil üinkoopen gedaan dooi het Roode Jiiuis ut ngozimolii geld heeft de heer Kuys 1 in de I lo dka Ie ree h doen laden f en bpjonvegwagen met 3000 kilogram sui nei 20f kisten melk FUHI kilogram haver lout 000 kiilogratn margarine 200 kilo Tam p eitraan en 500 kilogram cacaopoe ei ai ps vooi Weenen be temd Boven lier yn lan datzcifdo teirem reeds geladen 10 wag m i voor Boedupest met 10 000 kilogiam rijstemeel 10 000 kilogram ryst 950 kis len gecondenseerde melk 10 000 kilogram w tte boonen 2000 kilogram groene erwten 000 k c giim h ivcrmout 4000 kilogram nargai ne 1000 k logram cacaopoeder 500 k logrim chocoladereepen 2000 klagiiim gortmojt 4000 kilogram suikoi 30 kisten en 5 balen met kleedmg en veitlei ge ohfinkfn van partioulieien uit veracJiilien de pla itsen an ons land waaromier msten met bjssen cacao huisihoutlzeep bouillon extract ma ena havermout gecondenseer rifc m Ik consei ven Sn vleesohextracten onen erwten enz Terwijl men hieimede aan de Lloyuicade tag in lUg uit volhandig is heeft de fimia chenk r Co geheel gratis op zich ge lomein de expedit e en verladmg van den irem Tin het Maa station Aan dat station komen alle geladen wagens byeen wordt de trem siimgetstek en vandaar vertrekt h Ut Het totaal der Maandag te verzenden goedeten woitlt nu a op 750 000 kilogram grsohat De dnogmaking van den Westeinderplas te Aalsmeer Uit Aalsjneti chiyft men aan het N V d D Men heeft in vcisohiUenile Waden binnenkoit vunnen eren dat aan den beer Korthals Altes concessie is verleend tot hetdioogmaken van den Westeinderplas te Een cnnmissie mt de afdeeling Aalsmeer van de Ned My voor Tuiiüwuw an M VcilagiftHeüscTiaft fui Tolifk unti in ichtehte De regeering ha i met de Verlagr ffeHeUsohaft fui Politik mul GeacKicnte een contract gesloten lat dexo omlcmeming bet reoht gaf de vier deelen dooumeïiten uit te teven Om leden die nog niet bekend zijn had de regeering echter het verschyi en van de deelen uitgesteld I oor advertcntien van Ca wii er en door benohten m de ibuitenLancUuühe pei werl ntuswlien bekend dat Kautsky b i Catipi rer een boek zou lajten verschunen j etite l Hoe Ie wereldoorlog ontstond ho bock waarvan de Nieuwe Rotterdamiche Cou rant d evertaling reeds heeft gepubliceerd De Berlijnsciie Verelagigesellsch ift tt a meert nu dat het verschijnen van K uts kv s boek het uitgeven van de vier deelen documenten geschaad heeft aangezien deze vier deelen 30 Mirk kosten en Kauts y s boek f echts 6 Mark De Berlünsche Ver siaggehel schaft verlangt nu dat tiet boek van Kautsky met zal verschijnen en dat iille rewis gedrukte exemplaren zullen wor den vem etigd Eigenaard g ia dat de ver edjger van Cassjrer mr Grunspach is o e ook Marloli heeft verdedigd Dt belangen vin Kautskv werden door zijn partijgtnoot Oscar CoJin icn bekenden onaTiankeluken i gevaardigde waargenomen Berl nske Tuiende bevat bijion lerhaitn over if re Je mnferentie te Dorpat waar oe onderhande ngen tui fichen Rusland en Estland reeds een bevredigei i ie ullaat moeten hebben opgeleverd Men i hel ov r twee punten eena geworden nl lat Eet lami cnafhankehjlk moet blij en en ton tweede over de vooi waarden an een wi pcnetil tand Nu söhynen Je FHhindsohe gexleie eenlen het onder e kiar n et eena te zyn over cic andeic punten ei een ge eelte der afva vd ging is dan ooi n i ir llova ft trokken om met de rege rn te om i rh ir delen Van hun kant kun en de ten en Letten het ook met eens worden De com miis9ie die do grenzen nphen de twe lond n moest bepalen iê werr ontbonden daar zij tot geen r aultaat kou kumdn Aan het Natwa front hee ht betrekke uk rust nadat men er 20 da er lang 7 aar heeft gc oohten De bohjew z i en n et minder dan 24 regimenten in liet g heel 110 duizend man waarvan 50 OuO mfi nier e op dit front hobben veroen gi Dg bolsjewiK Het Neue Wiener Jo ir uil meldt lut Agram dat het mm sten van oorlo te Belgrado bekehd maakt a h p ehecle eerste en vierde legeiknips jch in op manso i bevinden naar D l nut e en Alba BIJITENLANDSCFT NIEUWH DIHTSCBLANB onK ftwcl g li r t I r X De oHiioinr van iiisH tn i U iti h leehlbai heeJt iii iI iM ld lo n oh ter van itia ruode l i li rKiilpniik gn oii KeJk den pJii aiiilt laar w n n nfiiam w imiJ giD d in ut prcKk s LjRt i MaTl i mn bLivcI tit tali in it ma k ning heeft UI gie a nl ï l w mw m mini stuk Iv 1 V n ftlsüli ng i 1 III Il iiü üt ts ri hil tl dat yii Kr 4M 1 ffl ji t ii ni I g m Km e ft Oipi OAloteji V Oil I i II 1 11 e r o 1 r d i e h t l n n k Vjor het vojks gi rwTl Jtof tt Mu iclw n ego i DHniflIaff ht l proo s f en dtn h giT L miner pïI zjn hkOi p lohti i n w v gutf n inoorlaflt Ing ip niuUsUr ii r m den moord S i 4lB ItM rwrliin afgf vaatrdli glfl Gael en op iiwijoor Giinift Bij zMn vwrJioor gif lJnd r u Kenmn dal hi hpt dooir Ik iii tp iiHiii l r Au r gUo te BOh t alB menscli i reiirdo als jwljtien l itH hoiiMd lilt Vu oelir r aU opp verraler dor rp olui ip de uit I n wt g goNilmd mï w a den BökldJVRdp oiitkenjt d overljc ohott n BBioor a snovonpl gd 0 p oi majoor Cïaneifl gerfewi rhn gelost I hp l Wii Het voriioor dier inleri d li txik ingü n lie mil medopHciht ftth ld o hiilpN rkf nin Horden be iWl gd I irdi g n ini on depheden op flti lelangstelling li6Üv AaoT h 4 orJe pniWi Mk i vtD het Engolsdw pirlouwnt hotfl aan d pers epn p nijïohrijvm g vonden waar in zij d fflo BELGK Steun aan den vijand Voor hei Aseisonhof an Hinti uwen word Lx en ert9 tor da I sipwrdeebl we g iw l€ eTlllgloJl fcttn den vtjami he er raden van mïlsfciWTg ps a n de Di taoliorH het steunen van de pol tlok an den ij aii l en opicftiüng Lottiflorig hsd de do portatie van Bolffische wifirkjleden in de hatti gewiertit Het hof heeft den bekl l ei VOTooiKte tot bstilinir van 2 000 fr Bcha Ielio iicBitelliiH aa i A n BelKi ion Htm Me n 4i oiïi Ie pnrtil hid eWold De medebekla i vim L 9Tiaeurt i V1k mhwdO w rd wo i cp Jchtlng tot 5 aar Hf ftngeijj = ttw veroordeftkl o r o t UH t A t a k i II k i ii d i t I Riiiter llnit dat dc arbeid tt ntw r pm oMoral np do gtwoiie wijze t lur nt M ijn werk ïH mt iktng D r jnoldt Öat d iiii nwerl er van T v il fflco ikooimJjinii m do l rinftgt f n aft wp40lK i leiJ lil li ootnujruil In hei bpkken an ChftrlLrul In tnakiii j jn 1 gatui miidAl i I loon hi yg4n i l clien SPANJE O n r i I l gianh wn l Uga aiii uil ln lnxl a in il K i i ifi W tn r t H It loiia niHfP i en Ljd m pol tH b a iinlaat n D Biikinifeii gfwin mr t orivt ruiJ irJe tikt k voort Ini 11 lang r p e a t evi udt i i it U ITI en l slllnd ui tin l xi I l ek g iH afg ikoiirdigl l 11 liakhr DO li inl 11 14 volg m do a i ig 1 Marltrnd irr dagicn y luK 1 ei g zd BINNKNI ANB De Relgiïtrht hichtelingtn Ve enfn it het vei t van dc weHt zaaheden drr Centiale omniisse tot be Il ntir n g van de belangen der naar Nttier aii u tgpwekcn vluchtel ngen 1014 i Hd In t verslag dat vele lluiti itios btvat ndt men de door de Itegeermg benoemdecomiuif e tot hebartiginK vttn de bt l ngi n tn naar Nederland utptwokenen DcLorum SIP l e tond ui f W C H baionvjn 1 Jvll van Sertoskoriten Velsen v or7 tter jh 11 Chi J M Ru = tie BeerenIrouf k fMTi tHcht tndeivooi z tter J J A kn itr dtn Haag scciet penn ngmeestor B J VrUlhu H AmstprUm 2g ecct C A van Vuuten f den Haag J Tt noock HenKemans bc ievemngen jhimr A 1 I Melvill van Timbee liijzen buipr A V in f sden Jr Utre it M H ill Fiedeldj Dop Am tci lam A Robertaon Wi lïotter lam T D it3 vanHeyningcn ilen Haag n i Tli Stuar Amstcnlam bainse J B A van It teiFiim den Haaig tn n evr M van Rv ke tspl barsse r e Hieberetein Dori ilo oh Dc opdracht der commisaie was lö aan vlucht l ngon die niet jfehee an Dl hielen van bentaan ontbloot waien ontierko incn en vop ling tt verft haffen te en b 1 ijkon p i s en 2o om vluclitel ngtn tlie van i p p ens iiiiddekn ontb ont waren en van r jijeerings wege ondei dik wenlen gebiachl zo veel mog li k U gomoet te komen en li irin be npTin n alle opz chten te behartigen i I I n dt tvveeled ge opdracht der Re penner heeft da ommias e z ch in twee ibLonimsMpa gepitst een voor ue ver Tiofj fii e en oen voor ie Hrmla=tige vreem el ngen De tomnusHH vei klaart dat haai taak fi t hpt Ned vol ten zef iate is veiucht Haar L t n aard der raak liad de tweede ufbooiiim Sie een mof lijker tn ojn ang 1 ijker Imk dnn de et 1 ate Voorai begin Oc tober nt4 toen meei dan een m llioen vlutihte ngen over d gionzen stioomden en de piovinciale comité s vooral die in irt u m om hulp HoKipeuw len toen een f nsw eit met 1500 mwonei q 000 vluch telingen herbergde w lk aantal nog eiken in aangroe de toen Honten sse stikvol zat f n in e boerenhoeven 25 tot 2oO vlachte mgen per hoe geboigen waren toen in Hulst duizenden onder den blooten hemel noestf n ovoimaciiten terwyl m die dagen onze Regeel ing ook nog de haiutlen vol liad met het intetneeien van de Belgische en lnpelsche troepen die na Antwerpen s val on lanci binnenkwamen Hop het koloss lie werk ge laan wem ileelt het Verslag uitvoerig mee De commisRie ontving aan particul ere tïiften 111 f 56 ULt Denomar en in chrij V ng an dn Berlingske T den lc en Uter nog uit dezeftdc bron f 1441 ƒ 10 000 van net Bizelsch Comité ƒ 6200 uit Zweden 5300 uit FngelantI ƒ 150 81 i van Ne l particul eren In het geheel zijn 1 066 000 vluchtel ngen n ons land ge tomen 450 000 over Zeeland 06 000 o er N Brabant en 100 000 over Limbujg In Octo bei 1914 is aan 719 000 nuisvert ng verkend In N Brabant 410 OOÜ r 176 van de 184 gemeenten Dit is het grootste aandeel in een provincie In Tries iind 2fi00 in ifi v n de 43 gemeenten kleinste aantal In Z Holland 57 000 in 22 van de 188 gr meenten Van de 1120 gemeenten iti ons vaderland herbeigden 811 in October ltl4 vluchtelingen Op 1 luh vns waien er nog 101000 BelgihChe vluchtelingen in ons land waarvan 30 tot 4C diii end aooi onze Regeenng werden gesteund Do ommiRflie gaf mt 1 530 172 van de N© l Regeer ng ƒ 344 008 van het Deen sche fonds ƒ 150 315 particuliere giften mt Nederlmd ƒ 120 8 voor beroepsafdeelm gen en vakscholen ƒ 49 216 bouw voor ekenng van minister Touüet ƒ 11927 50 bouw van de Nederl Regeenng ƒ j893 exploitatie Deonache tk rp te Ede f 116 805 tK r naai en breiklftSBeil ƒ 440 779 voor bouw en exploitatie der gezinskampen on f 272 18fi voor steun van de gezinnen der eintem mil tairen te zamen ƒ 8 1S2 195 De commissie heeft zeer veel gedaan voor ruttge werkverschaffing Hiervoor heeft ch ook zeer verdienstelUk gemaakt de War Victim r Relief Committee of the Society of Fnends Fr lyn vaksoholen opgericht in de viuehtoorden te Gouda Ede UtJen Amersfoort Harderwijk Nunaipeet en Scheven ngen 7vfeiitn betaaldQ de lohool te Gouda Denemarken die van Ede en Uden de Belgische goei ng nt untte modo kiacJitig ruim ƒ 14000 onze regeenng lietaftlde en onder r tid dt Hthoo te Nunspeet Voor werkverschaffing en ondeiTvys aan viouwen heeft de Rockefeller Founuai ion Aich u ter t verdiensteluk gemaakt door de vorm ng van naa 1 en breiklassen m 29 fateaen van Neder and Met goedJteunng van onze rtgneilng heeft de commissie dit weik in Jun 1915 an de R F overgenomen oo He R I bestoml reeds zoo n brei en raaikla JBe te Rottertiam door een comié al nai in het kven geroepen Toen de Com het wtik overnam waren ei 3665 naaisters I n bip sters en 5 directiices weikzaam aan 446 naaimaoh nes Het maximum antal i mu n heeft 4840 met 570 macJiine be dragen waaivan 70 tloor onze Regeenng zijn aangekocht De Commissie meent ook over dit werk zeei voldaan te mogen yyn an grondstoffen wenl in 4 jaai bütaalü f 1 12i 0 i3 i tor de Ned Regeenng ƒ 1200 ojr het Deenache 1 ontls ƒ 46 805 doii het Ten behoeve vin het lager onderwijs is tkïiam geweest een daartoe speciaal in efate de Ned Belg commissie ondtr lei img tn het Tweede Kamerlid P Otto Zu heeft zegt liet Verslag dit zoo ge t ichtiye vo ksbelang in het geheele land feregcl i en hare bpmulde ng verleend tot let tnde wijaerf schoollokaleh en Ipermiflde Ion Aan kleed g h volstrekt van ƒ 180 661 De Commiss e e ndigt met den be rchei den wonwh dat 7u ipts moge hebben byge d pgep tot leniR ng van ilen nood van de Uclgiofhe vlui htehngen en tot bostendi F ng der gfie Ie veistand hornhng tuaschen tiwei ntHirge volken die in vertrouwen en vr ens öliap naaM elkaar moeten leven en f tandt 1 bpïiooren t e wiardeeren POIITIFTROFPEN Dl tiamenstelling van het corpM I till IK 1 h t aii 1 iiirthtiin püli efll i JiiigfMi w ori n uit ii r 1 i t 0i lipKtp Jt wo kn IngiPlti d lii 7 ooinpig Pn do lo o npTÉ iij t Ifraicnln li Jt U Aiit e rJanii do h l Bre a t t 1 Apml lOJO s Hirogenboecii il U t ffta ri hit de fi l Nijniegui d lp D uit r en i t Oroiii Pii i tou wgiio wordt iiPi tld 11 alt 1 r n 1 a 11 ng lu i rc ppen I l lu r iK rt nil K o itnni nd cird ioor eP n kn i f 1 ll mi 11 afl Olni dei f 11 II nint t gr Mp dnr 1 out 1 fi lil oiiipigriii worlt 11 Ml uit or uhidiii flraK lil t 11 1 mt n u r ii Ir lotenr n een fouu r g 1 H lit opl ttfintpdotaoh jin 1 1 Mm k poli etro pon in i Lig rpiiu Uuili pilil triKp n e ïdu d r d m ti in r IC m Viaii nha i= ti e niov r in t i ptrikkoii li i i o miniiii la i 1 1 11L h Oil llogk r f I in Vf t urs tn dr ni a 1 on 1 i ofh ¥ non en min 1 1 11 b I I pobti t o en gijw lijKvlt Imr 1 n cmii iian linl d V poli 1 t 0 pftn m o r I uifi h b t ok en li i i c onandi 1 11 1 I t N p lfik ger o t iiiM piv oth IK vl rtt der po tl trofi pen Imdrsagt i lioiRvi 20 oFfioi r n oi 1400 onler liflci rt 11 i n mil loren Hm H M De Ruyler l on l 0 ji iM 11 hi n nil lat llr T iitM PHi 11 p D fiiiyt q op tn or lm Mill Ij r ai Miniu ia bepalen i 1 u II 7al worien M U n t gasitp ld n I ll mot o enig ii ot iiMLi n dauim de k p I fin ter 7 A C e io iclie ire oo rvol n n I h e 1 ib van hot b m o er dion ho lei Vernundering an de OorlogHbegrooting De commissie van lapporteurs over de oilogfebegrootinig heeft volgens de Tel 4 mendtmentPn mgcd end waarvan de sirek 1 ng 3 de begrooting met een bediag van 1 ma ƒ 1500 000 te erm mieren Dozo vermindering heeft ten doel d mo toaftiteling op bescheiden schaal in te 1 chten Venici om De quaestie Blom Dt R K Kiesvereeniging t Scnoten heeft gisteravond den heer Ch A Blom als ld gerojeeni Hy staat dus taiten ae Kechtsche raadsfract e en hiervan za ken ns wi ryien gegeven aan B en W terwyl een verklanng zal worden afgel d m de eerstvo gende openbare raadsvergadei ing De achterstallige salanseen De Bode bericht dat in opdracht van het H B vaji den Bond v Ned Ondcrwy zers Mr Memiels een nalatig gemeeniebe stuur neeft aangeschreven om het aditer stillig salari der ondeiwyzpr u t te beta l n bij gebreke waarvan de gemeente voor den bevoegiden rechter za worden get aagfl Hulp aan Weenen De ft eenache correspondent van de N R Crt SP nde gisteravond Vanavond is de HoÜandsche hulptreln onder geleide van de dames Herweyer en Wachtel met 500 Weensche Innderen uit en middenstand vertrokken De trein komt Donderdagmiddag te Rotterdam aan Ik heb op uitnoodniging van ons consulaat alhier lie dimes voor het vertrek bezocht Zü pmKcn haar terredenheld over de aotie uit en deelden mee dat het werk voortgezet ml worden De dankbaartie d van Weenen la Plantkuwie benoemd vo6r dat er no spr ke waffvande nu bekwMl geworden conceesie verleemng om de meening der Aale meeracihe kweekere over de droogmaicing te onderzoeken rapporteende dat btjn alle kweekers om bovenomschreven redenen t gen de drooglegging iwaren In de laatst gehouden vergadering van genoemde afdeeïing werd aangedmngen dat het bestuur aan de hooge regeenng zal me dedeelen dat Aalemneer bpeciaal ue Unn bouw tegen divxjgmaikinig van de fteatplag wat het bestuur toezegde De mtlatin van den heer Korthal Altea in een omiej houd iat m een der groote bladeii ver n eld H tiat vooral de bewoners van A ii meer met verlangen de uitvoering van de iv ogmaking zullen tegemoet zien a waaihchynlyk geen betoog bedoeft ii darom n et juist eiker ncoben vele Aalimecrsche kwoekers m den loop der mdw BcOiacle zelfs zeer groote schade geleden a ui hun landeryen waarvan groote atuitken v rzonken doch desniettegenstaande zullen z yhuii uiterste hcst doen om het heil hun rer cultures den Westpias te behouden De dne bneven van Rembrandt In h Muritslniis te OrnmjiH flzijn Li lci k teiloongtstild drli or gin vloljrio pi aji Rembrandt U R OH V uilen xMij hw PI i lojgondt bi 7ond Pliprl n I tink 7IJ do boi ohikkiig mui iK Ro iiigJi h in M MniriLshuw tenb Bgn fold o n onylneelo bri f an Ro mlirandl ni liMi weon tiH ifl vAn rirttlerlk HüOfiril rcfn Aan iin Huigionft n g datoord 12 Ja uniii IfiÜO Datrbij 7i n g i o q3 twcf iiidor hripvtn vin don inco o e enoem ai H irgeti welk brii n Bindn e 1 t 11 uil En el oh b t lu ddt mo Il N lUf linrit r iln o igi gaan D o Ip p bri en heTpFeii lo leVg n Ioor P fiïbrindlf an tw t ds r thtuis te lUncImn l w nardio reek an pafHieelul Ml wn FV Heinlc Hi mliri ii di hit Bf lainirA flii l t t itkfct iH af edru l ia Hot ode It Groot s l rkiind n her Sm brinlt fno0 05 00 on welk Ineï I dn II to an htn h Un tekat wil 11 U utii p ren bij Ac hi oven ifi gdegd r rindpl nu IniUrrp amt i dc wyyi u ftohryvea 1 11100 to do de i ingip is am penseel t iiaii t en tf k nstit g weiil litbbflnhÖ I t = 5hrinen Onhvillt kon d n t nWO ii H b I inn lofpf lar ll Ik ook niel hrlifppii o m1 irtht i o t etoiift Dp ePoti irndo iTi ie loi en hflei 1 ver iiH nd nl ninir dc Prtouininns Zii viüt nl d n t Kin f h t to im lig g 4 Tuilt 1 lïeiiliranU hondt leh uHo i halve aan il f I oiron ian den iif tin I tufwchen ïf il 1cr 011 prin M ikon prt ptaris wiiBs Jiiu il ni zo fs ni t e n t goei af gMt Ti in rs in O n Ier brie n b t tp t hij om In plaati van nnet II or van 8uT iclioiii met TI eer van Rtolmivlpnbur è Il 1 kon wol niooir niet op dp Pi eilÜag flii oei naoin komen 7 in ieerl n Jou r ill noemt h i biii eiii de zoïluUl ioor dr Briyiliïfl uitgegie pn oirkondfii 1 otns Tftioldwlilti tltiii w r lodder Ir on 7oil Todderml Dp M iven 11 oen dpr eii loiizal n t n oonTVflteH li e i di ir nog godiireniie iigi iiflinilen TWEEDE KAMER orgad oring van 10 D cwivber 1 Votf z Mt D I c1 Kamer verlienle vtIoI aan dei ni t er van 1 Izondoo rn lot heit hou den van om int pf latflt OM r het ve Jiag an lf 39 iX V o o r 7 1 1 i r dt t td inoio dat do Ligwiing do vir len a llee n wi bMnt woonlen in ooanUè gi inprrml Dl llel Viaser U7Cii iooni 1 wa daaTinode levrediii gjiMlfld Hij vtT laarie vollPtlfg vorirouwen to holilwi n hot iiiitLinilandiwoh btil ld der regee ag iiiEOmderheul wat bet re i do herben ng iet Lr ctiti n van H3 Ziin opir tn kut all ittnil een gevotg van h t V rii igw lU de Kamer zal worsh n ingeafit HK t rt i nkt Si aer a worn bepaald Of Maandflgano nd i on oor el an den ViiiOTzitler o I fli clio brgroolidg ni d Oo rl g8bM ting t b hvndelen word aangenomm iW 5 togen 4 at Marinebegirooting De heer Staalman cdl noeraie hel rine vt rfflcdiij nen van den Minister vanM op dtio phat eeii aoplot baarraM o oor heel het lind ee i da eijli h jrootpr wordend taöoo Jor hft lin o i n den Minister 7et sprciker wensoht met nee ie doen me II t roekelooze flppi vlin 1 il t mrter In ako eea vloot van kWm niateriee D i sledhti miliéiwetifMihon ftcinin zclepr PR hl v wrzoolit in alwaoiiing aii wat lo vol tenbond 7al brengt n iederea nl ö wm aniibopw te alaken Naar tpr me n ng kan do iidnivter ajll en Mf g doen voor de marine ai f lil hpenga De het D m v m a e r r TwUt ar vtrkliirdie woli v oor ftït ouw van de Stal tpsi die onniiMiear zijn voor een vloot van kl ln nwtjrieol De hew Oud vd wtnfl We n flchton w at do de nltie t TOg lTng intornataonalp varhotulin Ti ad renïeo meer owAti in het jirtBM iDaarom nweten de nii r nietwcM M nfig botiwii ook al kwnoen dMnrwdf rompen wonAen af EDnaakt om de h aea vrij te knigen Dit te de knuaers niet paeetn van doaea ménliter De heer Bomans rk vOTklaw Ich n t voWaen over e Me infleirfnï I i Wt uBieplaninen De algemeene Ip dien d MemoHe vnn Antvoord irellt M ddljk Idit brsoht op pr maakt vredig ii l J kon l rourl jftii ieate oii bc uinlging ftio bpr liwU ultjd lain uitUcïieil govenficlit gtiiUit Etbttr moet iP MinisKr tliar mn aojzt r zijn il Je am Mt aodtii d t lit op dyu daar toen Hiel tot IxszuinfJiiiig zou Spr dironi er op aan dat zal worden ha nu if onlerZN i drs m vfttf r li tu t n iiidordajail oiiuWwar zijn voor de kiitï osilHlis iiiiï l t iiflod van bn Mi nlfl r notnil spr t wtlIelenKl waar dorir 11j n t het vol i rtrouwon gt lint Sir bep iittt v oorlfi lp Infiloiling van é i df ni ement v n Lanfteverdediïgflng en fli itfl d volgende inolii m rie Kannr vnn oordid dit voor ver deluging van het Iti i in Furopa met één dcplriiiioit vnn 1 andavprlJediging kan w rlui loleaan giflt ovtv tftt de or io v den dag 1 oor itt r stddi voor deze mo ie op een na4er t i pil n dag t lie hirtlelan W liei r van d Ir Noirt v itij ir voiid dat di iin t r iiieiT ht liiclil Ie op hozuiTu iig dnn op weerinaffiii Nailr pr ni Mini iiiotli n Il kTin WFV flf ehHivvd woriin dl ii oet op il l Mting gelhraoht vioHei hi ni t al bouw zall de Uarini va i pii oiinii 1 air hl pltvilipl lierootd worden lïiditn de KoJner di iiiiioineii voor de virjivl ing vin liidliji ii i t wi ge ii ri f op hmi k V mtroordi liirf ieiii ril v rsllli iï iMPi iniop vinaafid I l I II 1 iinr 422i TAATS LOTERIJ 2e kl Trekking van WotnsdaK 10 Dec 000 no 19507 ƒ 151 0 no 11351 ƒ 400 no 8497 ƒ 20 1 nos 2602 HM 2084 ƒ 100 nos 12018 139J6 14648 19728 Pruzen van 30 82 16fc 160 171 180 226 239 260 288 334 476 491 626 648 573 688 6b2 837 872 903 1WI4 1039 Uil 1112 11 2 1291 1301 1312 1342 1344 1369 139S 1433 1664 1676 1687 1641 1716 1795 1829 1837 1870 1933 1960 2162 2194 2269 2329 2338 2381 2603 2639 2727 2736 2740 27J7 2810 2894 2947 2984 3000 306 3070 3091 3332 3463 3661 3613 3616 3700 3762 4012 4082 4140 4191 4214 4317 1321 4323 4380 4471 4494 4634 4546 4666 4668 4661 4752 4823 4938 6045 6060 0 1 Hij 6161 5271 5344 6406 5607 6545 6637 6704 6770 6878 6904 5936 6940 5966 6077 6186 6198 6320 6323 6336 B366 6409 6446 6486 6613 6706 6 66 6860 6 6 703 7044 7046 7061 064 114 7243 7246 7249 7382 7409 7428 7433 612 7548 7633 7b6S 7683 7692 7738 7871 7899 7910 7927 7976 8006 812S 8160 8204 8239 8276 8486 8493 8609 8550 8679 8643 8701 8 21 8732 8 42 846 8802 8834 8884 8903 8916 8934 8983 983 9070 9124 9149 9187 9202 9210 9242 9281 9369 9374 9375 9411 9660 9678 9731 9819 9822 9834 9849 9882 9923 9978 10026 10046 lOlOO 10120 10126 10278 10340 10367 10471 10477 10611 10617 10668 10616 10626 10646 10708 1071 10767 10760 10766 10836 10839 10866 11027 11079 1U44 11163 11201 11269 11266 11288 11306 11365 11398 11577 11671 11684 11723 11724 11736 118 i3 11890 11906 12023 12070 12116 12142 12190 12207 12222 12246 12250 12311 12601 12609 12o77 12628 12637 12662 12676 12766 12776 12783 12802 12811 12897 12923 12926 12960 13049 13062 13064 13129 13163 13186 132 6 1S296 13319 3327 13326 13331 13332 13436 13443 13461 13514 13643 13681 18706 137 2 13849 13919 14124 14191 14198 14222 14294 14297 14372 14468 14479 1461 14533 14666 14706 14721 14766 14831 14838 14842 14882 14975 14989 14996 16O01 16107 16112 16124 16174 16224 16267 16282 16333 16560 16665 I0686 16 20 16785 16791 1856 16864 16910 16911 16972 16981 16013 16036 16060 16061 16109 16120 11641 16203 16264 16406 16486 16563 16694 16634 16653 16794 16810 16883 16901 16963 17063 170T2 17098 17123 17371 1738317406 17438 17453 17466 17480 1767b 17624 17634 17641 17665 17718 17768 17806 17816 17846 17969 17969 17976 18049 18220 18269 18276 18291 18365 18388 18422 18461 18480 18663 18674 18776 18847 18363 18948 1911 19169 19244 19306 19371 19374 19 83 19407 19431 19435 19644 19567 19660 19563 19593 19631 19669 19672 19706 19836 19879 19S80 19896 19967 19994 20129 20224 20236 20 28 20346 20393 20432 20631 20663 20574 20603 20669 20761 20871 20907 20927 20944 21076 21123 21180 21141 21174 21202 21226 21257 2 267 21292 21323 21370 21373 21410 21435 21640 21661 21681 21610 21668 21688 21704 21767 21798 21813 21877 21890 21942 21962 21996 22013 22054 22164 22179 22200 22241 22248 22302 22324 22334 22384 22420 22462 22466 22476 22493 22516 22629 22646 22780 22746 22796 22801 22830 22906 22909 Vorige Hjat 20897 moet znn met ƒ 200 No 21900 vervalt J Trel v a Donderdag 11 Dec ƒ 400 no 4033 ƒ 200 no 21261 K Pryzen van ƒ 30 L 20 2139 2421 2911 3097 36S8 98 4602 6237 6803 6S60 6420 6468 7184 7443 7462 7636 7739 7882 904 8184 8360 392 8762 8917 9026 9181 9218 9231 9285 9679 9816 9913 10266 10328 10389 t ï 11027 1167211862 nsso 12452 i S 2 2896 13046 13127 13494 13806 13879 14497 14873 14880 14967 16462 16663 1M70 16737 15840 16966 16288 17093 17099 IJ 2 17S63 177R4 17890 17966 18107 JnT 1 96 18714 18836 19228 20028 20067 f i i 2 2 6 20389 20426 20464 20717 20778 22737 2 lELEGKAHSCH WEERBKUtCHr Urvmnin t i u jlg iaen li J tiidihk violllciit kraoJi i Zuil Hijie 01 Zudellj i ol Zuil e telijk pmbBWijlc bmrolkt vrelnig ol Mn nliir tehte ro l HiI m hel liliiit ovonl Het S B Van Overstraten H t enielil t p di n dagm du li t blo oiiideJiip 11 0 iM Htr ite i an de KoriiinkUjko Pak viiart Mliatpeiiappii dal 7 ii op weg naar NtyJeirla i Ncii Indit h iiid ni ruim oen paar weken oviir tl 1 vroB Naar wij verimnon moe d directit gis eren mist uJt Batavia liwl s U lu lil i ont viiRen dat hi t fld ip dnar m aini oko nten Riy GEMENGDE BERICHIEN Staking van journalisten Jiii dl i U ltllüko trilJuiK li k Suite i 7ua t Zwotlo gtWt to t ii et 11 Mnallu ü ip in een toreaJji an dit torenijc Is tfii d i afgvitimmcird y r d per diL hifir hoel uH de l oo ïte ncor l an zitn p de StatcnloJpii lïet ge ro euo driugt uT oiulaidtiijk naar Ikjvi i k or Teg n Ic hadhii trade is maar niiiik v or twee vopslaggu ver zoodot van d ijr ld r 3 1 iiwe igo joiirniailtött n tvvee f iodoenid ijn steels pir him conlraers lieim to ml 4tn i n to rekkeui oin af eii im xskgiimp ai tsfii S prek ir orp it tiinK ii Er lu o t r j klaagU oiidtir r iUi l Va II h tiiiR IN t r nut Totii hit iiii jl Dins da 4 U U1V zoo diomter word dat schnj e oinini T liu vnm IviMien alle vier k ptn r hj iKifFgltgid Nu het b ut h i 1 tot uir g flii V jiiixl gi not d r ffriKuT zjiïl kaï Blinde marconiat Voor Int SBsJKTf ll 11 li lil illllt t l tid irwMs an nllnden t VintTdiii hor de examien comniti 1 or ra ilo ie Tifl ttfj enomnn examon jfwln vi dc idf wppket ng G r riiini 111 iiem 7 il hit dnploiraa ufgereikt Mopd fli dat lonr lu I iireot Mir GenemJ t n Po t Tii ii n 1 Trifie oor hiiidu imrroniit n l in KENNISOEVÏNOPN MiLITrE p Verplicht ingen van verlof ganger il lU l MRUsTI U 1 lil i l l I r n f t oiirlpr d aimdu ht v m Iw lang I I It 11 da op n ilicu ha mui v 10 grooV rlof 1 orl H n til ronUr voriH Ui ïp i lili ii pm ruetai tn dal mt IilI luat n d c n i an deae FKPI IOHTINOKN 1T R 1 RLK m GROOT VMUOF Hun li fiui da n 11 1 dm lijf wairop iim n inJ eden tta olbnuH wtt 00 tl ing oor do u pat inaifil r ot rl iH rtvnd nwH i hj zitli oo ien i ill tilof i m perwaoii ndruntlten bij i I UliBfïHiiCK Witer van et n Nf r anr l8 he ar 11 n ci ton euidi in It t v ïf u ff m ri t r t worten ItiRe wnrmen vplilyft luj edit ir In h huit nl n 1 dm uiiaiit li aauüiitlding ook wonlen je ill dooi 11 aMior ii taiirl d or d 1 vilüJ inj w alchriMiik eWnuliLiCicI ia I atiiiiiilliinig nnet pliat liür l fn in c gdiiitMiit waarin dö erliiyaft ffr f ft tif d w of li h vdfliliigit lii i uirf II l 8lroot Tlof vertrekt imt j ii i ki nan oiling nj Wirho en is on ooro fri d umi liiiinen lm lAgPn n a d n daif i i ii ii liet M iM w verleond De iirloEsii ï r dfli zmi guit vi t n til tKH andere jifenneinle m Ne i rland dan lit aar h I In h t ir t d Kfrsp i l r nnt ituTesthpovtm moet tian van niiia ï Oü awi den Ikirg Wiv L w ter vam liit lbe dodk gifine nt tdterllik den vijTNi da n dnt hij de giesneente w tnr hi ge e ti l ifi liMftt liinn n tini d agen na dim 1110 tt hit 7icli in p r v oii annuity Iffli bij dt n Biii iitt 1 1 vnn lo g nïecnte wairn hij zi h o 1 1 Pt 1 en and er geldit ook o r diMi vel lofgaiiigpr dip huveirfiRndft geivestigil is of liu i tóiankd8 vcirili t t n zi ii iu St Ierland gnat vcitigem In n aniore stt niee 1 11 dafli i ir hj ia in t vertotgiiigö e rc ltr ing khncuii itajt r kaim ge liii inag ï lrMttlijk nor den gwlaian dobli d asninetd ng in do entenlT waar de n iniwp Mooiipiuts o verblilIplïBte gargeft Is iii t frteel doo I wvijfgiaogw in pernio 1 plaats brt bon Il t ifl rrlitpT raadzaam ook de kon Qlo J v ng in ptwouon te ém n I e verpHelidnp n wolke betrekking hth hoi op V Tanderiiig an woïk liat f rbli fplaa e geiden omk oor hesu dh in he g not It van mtsM vnn eer oeleiuiil Om aolrterefm olgons l ngnr dan dne i aaiJen hiiit ia and te ve biiiwn of oirt dt Imcflilanthich zeevaart ol tl zi e t wliorij buitensslaivla utt t oe incQ moe dt MgainR T oe tei nnil hebtin l refffB van of vanwege d i Min =ter mp MoTint of an Oorloig naar gelang hij ot de zeeiiuiiie of tot de iiii i L te Iwrl h hoorr Deze iieefteaamdog inoet m het Igemetn norden aangev raigil lui d n Comvrft iris der JSonin ln la de previa cie De ainvraag moei gescbio iei bti ftr MiiHster wanneer bei b4reft een edmlll cie die in liet bulteataal wenecAit te er bUj on of wflwc he betrrft een wr Ijfgiii iT vaü dB ndOtia tai land die eloh HiiitLii Europa woiwoht op It honden IV IXn veirloljui irg wordt n liun t n Ulnug dfliii ovl atanhtivolen ti 7ori fen da hun nnuwkcurkg alro te alltui t jde I itn IUirg ntN t4or bekend wvii zlJ bin icnslindB nif rij buiten lande verhlt f ho uien oor nalt ro kijzonflerhedcn zIl men of licudo EftniLWge l v en STADSNIEUWS GOUDA 11 Decombei ni9 Helpt de hongerenden I Neen ZÓÓ ontzettend hadden we ons de gevolgen van den nooid in Weenen met kun i en voointeUen Dag aan dag hebben do bladen ons veiteld van den hongt r u de xou d e de Ooetenrükaöhe kleintjes voort ttiirend lijden van raohitis en tubeicalo e diie er taUvose i lachtoffertjes niuakttn v e iyn overtujgd geweest dat het ot an dt kinderen in Centraal Europa afgrijselijk is maar nu e de filin hebben gozen in No venijber door YiLly Mullena in Weenen op genomen nu moeten we erkennen at onze Terbeeldingskracht tjoch nt waa te kort geschoten De eersbe kiekjes die werden afget rauid leKen niet zoo erg huizen vaarln kumeiD due tot woonplaats voor 2 a J gezinnen die ren menflchen iniet bleeke ingevallen wan gen d e in het Wiener Wald 10 K M van Öe stad verwijderd even ver als de afstand Oudewater Gouda hout gaan spiokkelen om maar eeiiige brantlstof te hebben het a lerergste krwam later Toen tmkken voor by de lens k mleren die de oorlogsjammer oor bun levMi heeft verminkt iongeim en meisje met skippe kromme ledematen Mjmmu en hintend op krakken anderen iro 7aam voortsukkel ena op de wankele krithtelooze beenen we kiegen een Hijkje n f al het u geen weeWe zyn wanneer ü 700 n aim ujtgèhongerd kindje wordt toe vertrou wd vï anneer ge dat warm in de kleeren moogt steken het mag koesteren lan uw haaiil en flink kunt voeden Het za tn pleegoiwierfl een vreugde zyn wanneer weer een geaonde blos op die wangetjee omt w tnneei de oogjes van nieuw leven aan tintelen en het pleegkindje weer leen Ipchen Want nietwaar moeders en vadere I e deze film genen heWwn aarzelen niet langer maar geven aioh nag vandaag op cmi een Oostenrykertje te herbergen Laat men nu toch geen boBwaren meer hebben V pegt Cl we een bezwaar op tegen fp geweldige verantwoordelijkheid die leder üie tot helpen m staat iB draagt de verntwoouietykheid voor een kinderleven Bedenk dat wanneer ge lut lakschheid of ioor overdreven schroomvalligheid nalaat een kind tot u te nemen misschien een jong Ifventje verloren gaat dat dooi uw hiulp nog te reddm is Uitsluitend g 7j0iHi kinderen worden hieAeen ge atuur 1 komen ze met spoedig dan behooren e ovp eenige maanden cveneeu tot de ïieken Ons w i niet uit d ge daohte de jongen die door gebrek an voedsel zóó was verzwakt dat h naotm Ilfks nog staan kon op de nrmaigirde adappe voeten een ten dkwde gedoemito die misschien nu al veiloat la ttit z n l den fe wonden ala the jongen la het lot van alle Wensche kunderen wtmneer niet 100 spoetiif m yk afdonde hulp opdaagt We her nneren ons de lange H al met t b pat entjes van wie teker enkelen on geneesl jk njn Ale deze plaftte nuiken voor anderen zal onder hen inogelyk ryn het kimlje dat ihad kunnen opgroeien tot een kraohtig en gelukkig mensch als g i voor den laet der Tersorring niet was terugceschrik Daarom helpt nu het voor velen nog niet te laat is Laat u inechryven voor w huiRvestmg van een kleine n vreemdellnsi e Doet het nnt De bioscoop Gouda Vooruit heeft een i oecI werk verricht door het Goudsche publiek M beeld van de eJlende te laten titn We bopen dat dexe propagsQda funke rasoMaton afwtttpt Aan h fe ead ter voor telMnfr erd e n collecte rehoaden Tenalotte willen we er nog t en op wy en ddt n et alleen in Weenen liongersnood heerachi Ook tn Hongarya t hoofdstad lloediipest w dc nood hotug fflategen De Hongi artjeti maken eveneens attnspraak op tnren daadwerkeli ken steun Berfiep Vh litHi Vi IMU eoiul i tt dt4i H 1 1 r nlu litl Itn iktxro p qqlTiEoff n naar d N tl Hen G tn t Hsf biJ Vi e Benoeming I urK ini 4 ter en Vi iou l n le er ge iiuitt hf iliin bitioiinl tot lioofUvni II1 r l Kit 11 r tir cr npe r 1 Tctarii t Oipdl op dl I fwvel tn tot li tiniin taeatuT Hia tn iui den http tt IluïT nu itT nfttmot Wyinniip lei s I K npit t Doilrcoht Oprichlmx Bouwvereenlfing Vooi de Chjistelijkp oestuurdetsbond trad dezei dagen op tie hter P J Koi in mt t h t ondenvcp Hoe komen wij tot oprichting van een Bouiwve eeiiigin Dc heer Koiyn wpm p de groot bel orfte die ook In Goutla btstaat niet alleen aan goede maar ook vei beterde aibeulerawomng n on n tte dr fmanc cele zydt v in het vraagstuk yp duldeHike wUze uiteen Aan het oind van iyn betoog sprak de heer Kolijn de ensch uit dat tie Christelijke Beatuurdtrs tond net alleen een bouwvereen ing zal opi thten maar ook tpoedig met fftn bouw van w ningcn zal beginnen Van de aanwezigen gaven zich direct een tiental alfi 1 d op uit hen werd een comnissip benoemd beittannde uit tie heeien 1 Kioon r J Hordyk en J Veraep it by wien 1 en zich als Ud kan opgeven BMKOOf Aanbesteding t I dl 11 MO Vl 4t IlU kti iig ti l tl iH a iii it sLtxtl df bouw i vsn solieep w if III I h llii tt i ir 1 tiOep W I blOlll ll IKt I i lu ah ol I Hli l tl11M l t Ml llWOTKirk al I TM voor t il OBi 2 I I Du Uiulft o r lll t ai r r I 11 l all IV findwrak en Üon I vu r flt Mt I ud thn Oudi n 1 I I al Kiju V n r fKitJOO 5 A 00 Imitifbil ll euwijk voor 144 37 O I inn tn h K t r tt ill nxv ii t li7T 0 iiiiimi il na I 1 w 1 U n tl Ih ii M uakt QOUDERAK ii tt rt iilfl 1ag ut d t roobiiul Ititr Idi My k iiiti i n pitird m wa t n iin I t iif Itij Itn landlxnintr It Koot d n lijl opnidtii lotii het piard bijna lm Mil t p dhn hoa i 4n tlijh niti giiiitf btt m il nut n irttrlte paiard en stag n 1 1 k ih pi W wagtn w g ho ir nj ild 1 pt inl ku isit r nit t iM t jiiar hi lirnn iiKi af N kon to n intt jn p rnnl inaar 7C ii r w lif II liui waitris Ic itn STOLWIJk Mi Kon bt HiuU van Jil Si miImi is aa I divt gi ntviik iiig t lg b t piliu 11 der ttonJiigWf tcg m e 11 fiit iin IM p t pi n Aoojsohot uit fl Kijks ka verKüenri an lm l ooï te f IIH 0 111 luTMt l H5 p t gedureinl 51 jirin te V ddooii lm eind tlt jftiiit itl 111 t lal t itLHlIeii lot ikai Iwkiw n Hl iitr Htl iirtvttoniiiR n op ain li4 11 IT irliik m IxMuur in i rïpiöht to i tf rijgi 11 lirnlj en 71111 oop t legekonli wttpiv oiw lal iijkHdh bijdfrngfn Ln Ip k til iNg m 1 iviiulfU van Ik t c r ln t i tin uii boog to 78 1b ei f 7Bt 72 MARKTBERICHTEN an l 11 IX amibtr A H Vanicfntwrtl VS ïariiion huid luiw 1 kw l f70 78 Je kwal f fiI met iUjkaoerk tn Üi rfuK Goede aanvottf hinbl flmw Boelwer f 1 bO l 70 ffpl m er fl40 lf 0 Vl LMAiRKI Mts kvw gwiaiuoor 11tP Vir4pnH rifl aanvoer bindel matig fOW OÜ5 per h f K G Mm tTp Vwkpiis yxHt aaavof haiu l flitMr Ifttifr tttf i teT haif K G M SMe Q ltn Mde am o T ham lel vl yii i per we tc adiapen js een aamotr 1 aninieve spicde e i i pr hEindel ze r t ai f MMiJ Nuelriere kaivuren weinig aaa txr iMn It l vhif f27 ilO Grasjih rtïi w fai i vwivow hfl4iA ti flOO 10 f IFRiFA weTnlg ain otr han lel vfy per lÜO Htufc 27 ffl GltVM lN Pititfa kwiHtMt vri w lyi H hn ihrwi Afwijkondo pturtijtKw inoeAteKIcte 1 gtr alfeva j Ier f l 10 12 Vt Itogge f S0 HlMT t 3V 37W ErwM fiO U Itfulif Ixion n f ti VHlÖ aJU e p r 100 K RECHTZAKEN SdiendhiK Tan het lelegraaffehaln Tte üJKslefl n rijk tl 7railM L J v t vro BT to GriTenlt3i itliat 1 ni 1ordiiiii fltond t r oht hi 7 ak4 dut hlJ op 14 JiMjl terwijl HJ alii riJk to gra isi kl dienst wft J an n hlrfrtwfltdtoor dpn nlnlelar ma JaHltta aan dm pmni rpi T neraal U n en ani g iit q ifijchrift lie ft f nompn en Vi aan onh RgltHi heeii mede ed s Gedimnidp zijn verhoor M rkliftr4e bt il Ibii daisf betsst te lt in iixi hel overspir HU au teln runuMU ÏIlj bnl n i l ittgs A wnouiea dM vf tfen orifwiavun eeq te egr un veo den mli Mnr vno Jun tlib ftin di n procureur mrwtt u Aiu sttmlaiii waM liltmciVi kt im n llt kl het ft zich tM4i diin iihoud tt dit ttltgru lul 11 motledtvl L en Iw t gautonlp a np B h tt eii dt door iti tvpl t laten t p ii tn Iiot daaroa pt r a3nf 4 e id Mctirlj ven aaii ntr Tiot Mi p T ailrwr den wt tlionthr VItt igiMi t AiiMtsnlam fpxon d Mi Dmi vnrlgiii da r had hij op lns tdti wilzt den liiJioud van b i4t r n vin till z kfren Dr Hd O M utodbti een 0 anb ia a rai f ai il llUHlvlAi Als t dedl a van be t irad p tbjl il Uoiulels ONZE ORAAOLOOIE lUIST Het Duitiche ntwoard LONDEN draadloos van Horaeit 11 Dec De Duitache regeering houdt tich be ïJC met de besohiouwmg van den beide nota s der entente Naar verluidt tal haar antwooid waaivohUnlUk morgen wordtn av iiKap iind De eoMferentle te Loiiden LONDEN drawlloae van Uorwa 1 Dec C omenceaiu wonlt met voor moryea x htenti te Londen verwacht aangoiien hU onderweg zijn reis wdt ondeitreken In off cieele hriiigtft W rdt d oottferentie O e te Londen zal plaats hebben beschouw 1 als van zeer gewd Aitliffen aard daar x niet al een sai worden geJaoiKien dooi Cleuiencew Ltovd George en het Bntfwrhe kabinet maar ok Sp aloja de Itaiiaansche nimijiter vin bwteflUuwlaclie xaken daaraan zal d eIiMmen De discuesJee zullen met suivcr 1 tiekking hËU en op Britst h Franac e a É gelegenliedfen De rar Bohe bladen hechten groote kètoekeniK aan do conferentie en geloovw it zni worden getliaeuMieerd over een Ui 1 taiip overeenkomat tuasdhen Gnfelaai i 1 rankt Uk en België De hoop wordt g A t dut Itnltfe tUn aAtaesie aftl btftulfen mt pn tlergeHjDi verbond Belangrijke ministerraad PARUS U Dec Woendatf is een belai lyke minibteiraad gelwwlen onder vtwnftttiwhfip an Polncapl Deze Raad die lilaat hatl eenige uren voor het vertrek van Clemenceam naar England htehi ver bami met de kwestie die de premier lal I ehfct n te befitudeeren met Uoyd Gtor e en de e len van het Bntucfia loiunet en die an bu tengewoon belang x n Na bp preking daarvan h Mien dc mi n stern een aantal tlecretett aan den pres dent ter teekening vooTveleffd Het Twtr k vaa Clemeneeau PAltVS U Dec Pe NMtaent van den mia bt naad heeft WoenMagairoml I rija met t 11 extra trein verlaten HO weft vergtzeltl Ioor gpnerual Monlae de heeren I till ppt en BertheloA a gev ardigtl n van Piehoii den oiliuateT van buit iUuidw he za k R t op t o4 vcnbhk on eeteld la Sir hyre Crow Hntsch aCgeraardwde Ur re levonferentie i met denxelfdea trein rtrokkcn Verplaatiing der vredcacoafereatler LONDEN di aaidlooa van Horsea U Dec Naar verluidt Ik Ctemeneeail tegen het voontte om de vredeseonfeKntle te verptastflon van Parus naar Londen De onderhandelingen m t HoiifarUc l AfUJfs 11 Dec t temenccau heeft uit naam van den O fpantm Bm$d mn 1 rt antwoord gezonden op twee nota s wan n lluHzai de nieuwe Hon ra mehe miniatarpresident vtmrwendaels aanvoerde om Mn nd i4i mleta rH naar Neulliy t lewteftTDe Opptrjte Raati xegt Clemeneeau a doounant heeft kennia genomen ran het aatiraaivl der Hongaaredie reg erlng waaria rl meegedeeld dat de drie personen di u ich voorsteltle te kiezen tot vredejc e Vaaidigilen op t ooRenbUk door RtwnuMië yn geïnterneerd Oe Opperate Raad lal ai i niet me en I een KweBtie van desen ard en herniafb t fry de Honcaamohe Regeennc zijn uitiMofging MO poedlff mofelijk afgeraaidfr oen nu ir Neullly te eenden LAATOTR RERK HTiCN Jamar aanhoadütg ANTWERPl N U Dec De Raadkiitoer lit eft jrieteren de aanhoudlng riwTelen Ufan Jumar en de beide andere ocialUtisch W d rs bekrachtigd Vcmdar veraMdMU ANTWERPEN U Dec De rroegere volksverteBrenwoonllger Leon Aurietijn i I oor dc rechU ank t Antweipen ooder be MhoL H hw den pnfeet van het Antwerp H conservatorium Jules BaellaeVs aan de lïiMtschen verreden te h bben verooBleel t tot drie Jaar fevantrenisstraf 600 fm boete en lovcnalang rerliee mn de burgerl jke rechten BUROERUJKE STAND ÜOI OA GKnoKFA rVt V M i Pi t V t van MjRon en toedhart FTimiWD 10 D c J vao DuUieo I Vi A PriM en N Tïw GlaM D Dnn tfo J Jt jite p aolMJitn i rioiit 41 O J aroerc A K via der sbiijf en J Meijrt o BKI r N 8 IK Miri F J JI Tmithpiniw 2 mod 1 D Urlet TW H Fnd wed n C aiertrcclit a L