Goudsche Courant, vrijdag 12 december 1919

k OfB pre 14185 Vrüdag 12 December l iy 6Ht Jaarn ani GÖllMHE GOIRMX lïTio va TTcrs © aex A cL ©3 t©xi ti©TolsL voox Q o CLd ® aa VERSCHIJNT DAGELUKS A 4 BEHALVb ZON Ë N FEESTDAGEN i ureaut MARkT 31 GOuiJA heaft IS h toch knap verwmwa dooi d An nunwo Natuurlijk vormt Jt M MMfUct met Dnitarhland een belanffT k onderueel der o scuseicrs Ie Looden soh ht mes wel hoop te hefeben dat deze zaak hoe dan ook tot een bevredigende oplootiing tal iroraen grebracht Balfour heeft in een rede verklaard dat de vrede m t den voomaamstea tegen fctande waarmee Duitshcland wortt be doeld reliswaar niOK niet £ orme i geaJo ten IS maar dat men dan vrede toch feite lijik aU verzekerd kan besdiouwen Het antwoord dat den aaa de geaUieer den i geven is te Berlyn nog met vastigestald De regeenng beraadalaagt aaar over nog en eveneens over de ameniitciiing der commissie d e naai I s zal gaan oor evenbueele onderfiandellngen naar aan leiding van Scapa How Bi jU aar ke ft ze eandacht geschonken aan de Fransclie pers stammen d e zich verhieven tegen dan te rugrkeer van Simson Er schynt geen spra ke moet van te zyn hem naar den Opper stfn Rda I te zenden en ook de onderstaats cwrretaris Von Hamel komt met in aan merfcing Ala dobkundige zal Peltzer direc teur van de Hambur Amenka lyn tie dele gatie vtrgtzellen De Hambui gsohe senaat leeft ï ih tot de regeeimggewenÖomerop I te wy en dat het toegeven c de no i der entente liet herstel vairf het onomiscn leven van Duitschland onmoge k zal maken I e mmiater van buitenlandsche zaken Mul Ier heeft ook gibteren zyn aang ekondigde rede over den toastand niet gehouden IntuscJien blyft de Daitsche regeenng haar goeden wjl toonen waarvan Wolfl eer etn staptltje de wereld inzendt Het perstoureau verspreidt het volgende bericht De Rykhraad heeft het wetsontwerp tot vervolging van oorlugsmiiidaden en hande bngen aangenom n I t wetaontweip be H gt alle mtsdad ge handelingen de Duit s ers tegenovei vieemdeliingen met n imfc m de bezette gebie len bodieven hebben btrafhaar te stellen vooi het rykageiecht an dcp procureur generaal te verplichten e n v l olg ng m te stellen We vrillen er hier op wyzen dat ae ge allieen en reden he iben dtt met uitsluitend tt besciu uwien als een teeken van Dj tsch land 8 goeden wil De entente heeft de uit tver ng getiHciht van de schuldigen aan ooriogfm adaden Die eiach ia by het ver irag van Versailles aanvaard Diiitscnland heeft daarna herhaaldelyk te kennen gege ven zich niet te willen onttrekken aan bet naleven dier voorwaanie doch tevens ge wezen op de groote moeilykiheid verbonden aan die uitlevering en vernKdit bedoelde personen in eigen land te mogen doen von n een door rechtbanken waarin vertegen wwjrdigera der geallieerden zitting kunnen liebben Het komt ons voor dat bovenge noemde wet op de eventueele inwilliging De bidden houden itich gezi mot K ib 3Ui ffn e voorBpell ngeu Ciele nbeLd te over t m er luatig up tos te fintasecren Het Duiteche antwoord aan de entente het be Mk Tan Clorn nceau aan I oaden dp vrede mef Turkse en ta ran awle e vraafiütuk Ven romien danikbare oftdenveroer voor hen de graa LIm i George zal hier J rekening moeten hou Ir 1 met t meenin i er vanvc een gm gr in deze Men herinn rt zich dat de Bntsche anbeid W zich ste ta hebben ver Bet tfgen interventie in nusUin i lat et mede aan hun macht gen aandrang te danken was dat Engeland zijn iroepen uit de streeJc bij Archangel terutrnam De ztens iri tze der werklieden ia onvi anderi wat op hft vakvereenig ngacongres dat dezei ria en te Westminster ia gehouden tot iritang kwam Hill deelde mede iat nog al ijM ti oepen naar Rusland worden geitudrd waarop Robert Williams verklaanie dat vele bankwerkers liever munitie maken voor de sovjet dan voor den bestryder der bols ewiki Den kin Di ziie ujt naar den t jd Mide hy viaan Lenin en Trotwy hier even welkom zullen ï n ala Botha en Smuta liier jaren geleden waren Tenfilotte werd op voorstel van Hill aan de parementaire comnueaie uit de vakver eemgingen last gegeven een afvaard ging naar Rusland te zenden en verder aan de regeer ng te vragen om een onrerwUMen Tredr met sovjet RusIand te overwegra de Woldcade op te heffen en den handel vrü te Ongetiwyfeld zal Lloyd Geoi e lidb niet 9 heet kunnen onttrtUun aan den invloe d ie aldus op li m wondt uJl eoefead ranseie irtdk n Tiad moetou ophoudtuj ou daarrt et rwt wt tfr nieuw wark nio 4zookt II ttnn WW Lk iüt4 zooveel ton acinar K riakt Hw trtioza ken ni aien breng iiitt Mjov i oj VwgM imj Zij kil 1 t rrd op kin rand aii don oanrj l ai 14 1 18 voor leliriiMi u wnoht iio d n u iioor WoiiH 1 Mubro siU sobon zicli op nit iiH m n det d wtvï klo itj sniUfw in lifl kt jr rfHra iill ii wjj Ook on tJv 1 iuf Y h MK Nil flt t er nog ijmir manjidi un 7j IioA luul Trok K h ui zoi n gozUjÖ jiiHer j u m d I hW 111 niaar olluten dk lp tran f oh vtri Jaaii Mer nid weii lde Ich a zou i las CK li no f dkirv n tf0 at i n I k iHctH IJlt wa iiog vrot in den morg n df zo WWii ig nlH op on voohllg i vt i grauw whetM ipIe looar de aai iij lagü n nii1f n va i de ktaiHic koukf n an4 tui tin Iigeni rk vetdm die op lui voorjaar IwiohttcTi maar zij waren n tg ktnid lii I g t m V an fH t korcm b l nog geen war nu tint H woud m de ver iftg I lod gni Op hot twf klapte d f lartecSifl w nd ino dÖ sifliuurdwr Fji door i en wind moest Girtnid na heengaan i fen hem rijden zj rÜde van kowle ffl jt z 0 i ed zijn Minka om op tk kleine te Iftttn Hij l eft Juist melk gedroitkJn Zm epje voir den luJddag heb Ik op lio pijp i9 et Met waar pj mH hem nlot v eig Uet gebogen hooH aloop Dochters van Hecutjta door C1 ARA VIEBIG Geauborlaeeiito vertaUng vmi Vït j p WïaaELINK r ROflÉUM AdwtaitUn ca op dit blad worden aaagMumM tmt BeriUBwondeOarp dow A BOOM Bsrkanwouda Toor Barinawoode Achtnkodi do I HHMEN bJmcki STIIWIL Ak d ern ligf oojmi van biar huur orwijtefkl met oen elcore veruteh u Y wn ikte zij die t dofli die Gertnid Haeselhslb w tooh mot leelijk dit had betrok kunnen M J cn di bel trftte Hi a sftvands n t haitr naar hei taüon te iTrÜl soldBien die im Ider w ffarra owi la n b j joffnouw I ieü lch S a koobta of het h ofdboilwht op hef ll i hew en w er dJTi ook een ge on w jn dl wat U d fïei de n m van Trtirud j he armoalig Gertrnd was met fo huuraofatet gïa uüct t IL Ü te ÏÏ i J o i het aoh taaj nirt geaijlt makan Aant ir ïï voor de WM haard i zifl d ro wam Zij was rtnH atoof er kte È Jm om 11 I Km er Vy uur Soc de lUfflll Vooi ir ohta iiui AH Gouda Naiaor loiHutig Gunooteebap 11 D wi w üii IMP OM ffdkieXMri Openb M rg i riiig Salariaanie Wki k l m MagazijnbedlAodfu BeleeU reraxtkea wij ereceld kjdll m dedeeUli te mofNl ootvangen vaa nreoaeerlaD rmiakeliJUwiia aa daae la au Od dertronwd O K PEL m A O VERGEER Ooadt U Deoembw 1919 Buvilqlitvoltrelilimg 24 December 6715 Qeen ontvangdag 13 GEVRAAGD op een HANDELS KANTOOR een BEDIENDE eenigiziDH bekend met de moderne telen 16 Br even onder nummer 716 Bareaa aOUDSChK COURANT Markt 81 Veevoederforimizen TE KOOP EIVOEBCRFOIlnUIZEa 125 Lll r 150 L 20i L 300 L ZOO OOED ALS NIEUW SPOTPRIJS P e SCHARLEMAN Nltuwt Mirkt 19 5717 10 Mivbelkeopjitü Trinweiü Sollfldo Saloo D Hulikimerineubeleo Il T f li Sioelen LioDcnkaiten Spie elflSchilderiicD Theetfelt Eikenhouteo Bu fcil n Boskenkaalen Clubfautruila Zifdcoplucho Ameublemeaten Leerameublein DUo Kapakmatriiaka Wotlea od Satijodcken StrooinaUu o e eat5396 gPOTKOOPJES lil 20 BB8TE ADR88 VOOR JONGBLUI MET HUWELUKSrLANNEN SIMmTIIUT44blnHibuts DNekliiiikiile ROTTERDAM Telefoon 12800 KIESPIJN TANDPIJN AANI KZ1CHT8PUN biDDoa I h lf uur tenesea door het gebruik vko VISSER sKIESPUNPOEDERS rrobendill Prul 70 ot p doaai WORMEN i D SNEL o ZEKER u rerdri vea door bet gebruik ven VISSER s WORMPOEDERS Deak om Uw kiaderen lial b n met met wormen loopen dwr het feite en lie organen daardoor Ie lijden hebben Priji par dooaje l O 40 rabr P VMBEE Baaaaarerf eokaidaBTaaa Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wijdatraat S H v LOON Markt 6 te Oudi waier bij Wed B D BREGOEN 5033 30 Vonr Bgraa Fa B MEINDER8MA Haag lirand ea o woadcD onlvelltngea tiii I alag iflietlaa ichriiamda huid Haastrecht AtMHmemMitcn n adrertcntiéi voor de GOUD8CHE COURANT eD de HAASTRECHT8CHB COURAm worden te Huatreeht sangeoomer door oman Aiant J ftCHEER f HAAHTRRTin UKI immBIlT 28 TE iülllElltttl UKANTOBKN I S38Ï 70 Pandbrieven è 94 AiHSTERDAIH ROTTERDAM QRONINOBN DnrtkM ietlidmielHrute t K Mit tt 31 Deo 1 Hrpothekeo Reeervee Dividend H14 1915 1916 1917 27 27 692 96 28 120144 39 29 367 856 66 3I 207 116 89 30 7J1 401 676 500 95 721 4 4 89 855 482 57 934 278 69 1053 639 41 22 pQ 22 pCl 22 pCl 22 pCl 32 rCt iOl H ol 5 lo Pandbrieven é 100 ▼ rkrljgbaar aan boTaagaaoanda kantoraa aaa da Agaat h ppaa aa adar BtTMtaakaatoraB SANGUINOSE ViauRi SsnouiaoBUm ia v OH e By bleekzacht bloedarmoede zenuwawakte ia meeatal het gaoaobe gestel Igdende Storing in de sp svertenng gebrek aan eetlust een vale kleur een on z u vore temt dat zqn alle teekenen dat de sappen bedorven zgn en het bloed met ia wat het wezen moet Iq al zulke toestanden is de Sanguinose het middel dat u helpt By gebrek aan eetlust bg slapeloosheid gebrek aan kracht gedurige vermoeidheid 5683 50 Neem de Sangulnüsel zq bevat de voedingszoaten uit de planten wereld tn een vorm die gemakkelijk in het bloed wordt opgenomen Zg vermeerdert de roode bloodhohaampjes maakt uw bload weer gezond en rgk en geeft aao uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bg eene volmaakte gezondheid behoort WACHT U VOOR NAMAAK Sanguinose kost per fl f2 6 a f U 12 fl f21 Mdzeef IS qjgnezerv Te verkrggen bg de meeste Apothekers en goede Drogisten de Riemer8tra t 2c 4 VAN DAM Co Den Haag If nfu hud kunt U verkr laen ann U B rdiiekte Urll sllcrn door rrn vloe al welke doofde por en In de huiddr nql kunt U vc lekerd Ii n de huid ie gemier U ïul verbs d Ilin h w na I ei Nflnwrl defi v n D D D een vloeibaar Hene imitdel de uk d reel v minden en de on Mekmg ver 1 nl en na korf thrv k d hu d lel ecl flH I en getond wordi I c c lalven kunnen U niet gfutttn n dr ngen nel door de f en der huid DDD i een lacl e vloe stol en bei biionderr geneiende beitandd elen Huide Hen zonden dank lf u gingen er bevolen het nderen H der aon Neemt een protl 1 ei ee flevrh DDD vBnfb7 olfH nhoud S mi zooveel dui veel voordeetlQCf Vcrkr igbnrir b ANT COOPS Wllditratt 2t Oouda iu niei vtrkr gl i r wende men ikh tot alleen veneg r oo i flcr Qrm Ü Melo krma C ti Haag 9be k 111 1 ijnu n ïffl tiEci Htm Wat s Jtd HsUn én hdt haar ymM Mt ff Wasch dadehjk Uw haar iet den haarvoxoiger LAX LAX veiwijdert roos slot neten en ailc onrein LAX btvonlcrt dc tuMgroci i geeft gUai en golvmg Per doM 25 Mat voldoende voar Ut t hygUaisck koofdwatei E e ki fel itke d keadieek l L I AHER BiXterdeB VerkrIUkur kil i aieeeu dri i ea GOUDA Antoe Coope S H v Looe BOSKOOP Q i Spijker J C Uev Wed JSpriml Leo A Blaak BERKENWOUDE G deo Hoed OOUDERAK P t Oen J J 8pekeo der MOERQAPELLE C Strqdbinl J i Tol W Helder MOORDRECHT 1 i 1 T Gennep NIEUWBRKERK a d USEL P Oelel i O Verkaik REEUWIJKL Ver eU C Verlmk SLUIPWIIK C Venni C VaiOeek WAODINlCV EN Ara T d H i C Tlauta ZWAMMBHdAMi J W H i y n n WW O FmilER n KtminUTS ni ffUlfHiSEI it MKIIEII AJUILBO vmn Electriidie Licht br IracbtlR aUaties J VAN DUm a Co Ooutfa til It V Seheepvaartmaatsohappij TRAJCCTUM Hoof dkantoop I UTRECHT Daa ll ksch Motordienslen tasBchen ALKMAAR ZAANDAM ZAANSTREEK AMSTERDAM HAARLEM HILLEOOM BUSSUM DTRECHT ZEIST WOERDEN ALPHEN BOSKOOP BODEGRAVEN OÜDEWATER OODDA LEIDEN DEN HAAG DELFT SCHIEDAM ROTTERDAM 4871 Alireer eiden kaatoren 50 Kantoor OUDAi HEaERTESSEPUIHTSaEII 2 Tolofoen SIM Abonrw erl l op dil Hind N V DE TIJDGEEST Trehtimg van 100 nummers ten overstaar van Notaris A B MULIE Oondordac U Oecembor 1919 Prua vaa F 20000 16130 1 12254 1 Wl 17019 30302 J 17828 01 II 12527 1S340 93 30100 13870 04 84 lOw 72 10332 IPiS 7444 lim 142 5 71 10540 49 1$8 14316 16468 19021 7018 11982 14499 16598 20004 K 75 I2a l WSa 16732 10B 1000 lOSIt I24II f W 20 I 100 3774 Prlliea vaa I M Wgen geld 3iB4 5353 3380 II4I 09 01 23 34 3 0230 MO 3SI3 0369 Ji m 4330 2131 4803 300 4940 97 9037 3M4 5III3 Bij evatfe Koud Water en Straatvreezenden Vraagt inlichtingen A J TllllliERilliaNS S695 n Hfpootiaour 11 ti MiddillHditraal 81 Rtttordaa VASTZITTEHD SLUM OP DE BORST BROMCMITIS HOEST LUCHTPUPKATHARRC ASTHMA SIAAPSTOBCNDEN HOESTPRIKKEl HOEST BIJ OUDEN VAH DAGEN KINKHOEST EN SLIJP1HOEST Deze siroop werk genezend ilumoplossend verzachlcnd zuiverend hoes shllend Maakl de ademhalmi ruimer Pnjs per flacon fiso Om b l onshula he zlJ opreis n den Irem bj samenkomalen veröoderinoen of op Uw werk een oood hoe5t5hllend middel bil de hand Ie hebben fabr ceeren wij Anöa Bonbons VerpaüT n oemakkelik nUwiOKle dra cn dooien aniötn 90cer l Verkri ba r bij Apofh en alle dro Ji hen F M A MUHHARBT phmm rABii2ii3T Dans en Feesttenten te HUUR of te EOOP AGENDA Voordeelig adres COHEN Co ARNHEM Fabriek aa Ralliillui MvUtiM IsiMM eaa 3 H J VAN SCHALEN WyOSTRAAT 31 OOUOA i A BBOaatAH KMM OOBBi A WQDS w ïL r t Z lag l d par kwartaal ƒ 2 90 per eek 22 ceat overal waar d b rgu g per l p r geachiedtFranco per post per kwartaal ƒ 2 5 mot Zondagsblad ƒ 3 40 neecoioai Abannementen worden dagel ks aangenomni aan on Bareau Markt 81 OODDAbg anie agenten den boekhandel en de postkantoren uwuüa ADVERTENTIEPBIJS U t Gouda en om ekon behoanaid lot da baaorgbing 16 rewU ƒ 1 05 elke regel meer ƒ O 20 Van builen Gouda e dea beaopgkrtaT 1 8 regel ƒ 130 elke regel meei ƒ 0 25 Advertenlien van publieke vermitaJSkadaa UH nt per regel Adverlentiwi in het Zaterdagnummer 20 loeaUg dm prij KedaMt I Telwr Inters S4 £ Clemenceau te Londen Gissliiiren De Brita he Arbeiders weniiwhen vrede met de bolBjewilu Begprelüagen orer Fiume Een brief van Wilsou aan NittiT De Duitwhe regeenng beraadslaagt Bimiwn gewraakt als afKevaardigde De vrede met Turluge Voorwatirden aan Hongar e Tirol irMfKbt aansluiting by Diutschland De Amerikanen verlaten Europa Mqnwerkenetiiktflg geëindigd ONS OT ZIC0T Iet VI y veti aekei ht tl kan woruen voor speld dat ook het tiume cvutlict te l roiiideu ijiMler de oogen zal wordon geuea V at zou a € ItftiiaaDHche mmuiter van biutenlauosche zaken bciHioja anders tewlfd r tyd diü Lie menceau te Loodea moeten lutncüitenT Bo Vi nd a moet Nitti de Itaiiaaiibohe nuni I tor praeident van plan zyn li D eland eei onmiddeJiyke oploaeang van d AxinaUsohe j kwesti te vragen In ten interview deelde Scaaloja aan een medewerker van de Momin post mede dat 1 y hoopte het briUwhe voik het italiaaiutche ettnlpunt duuielyk tti kiunnen maken Pt in nstcr hennneiile er aan dut o choon Joe ffovluv t thana een bevi code mogendiheid ï tweeuerde van zyn mwoneis tyiien3 den oorlog niet alleen Italies vyanden madi atlfs 7yn heftigste tagenatanderB zyn ge weeat Daaioni moet nien wat door de vm gera z en mdien UaUe emgBama geirr tterd Mi over de vei geveafigeiMnde houding tegenDver de Kroaten Hy wees er op dat I Annunz o janile t in strijd met oe wen üc hen van de regeering en dat h j de beve Ifn van tien eersten n imster met gahoor zaamt s llin sters doel is te trachten een pioesing te vinden welke wellicht met de instemming zal vimlen van d Annun jo en de zynen doch de UaUaansohe nationale ge voel ens zal bevred en Scialoja ontveiasde 7ich naet dat Amen ka op zyn stuk blyft ataan Dit zou Wilson nog ecrts hebben dmdelyk gemaakt n een perHounlijk chryven aan Nitti Hjer dn publiceert het bureau van buiten landsche piopaganda dat d Ammnzio te tLume heelt opger cht den tekst naai het oorapronkelyke stuïc dat het bureau op de een of andere mamer m handen heeft ge tragen Wilson z u in aien bnef aan Nitfci o a ook nog gezagd hebben Ik zal ter wille van de zaak der bcbcha ving i en uw collega s van de conferentie te Pal ja vragen om zoo spoedig mogelyk de Aiir attache kwestie op te lossen De noodaakelykheid van het herstel van fcujora wordt door alle volken van de wereld gevoeld en het land dat zich daartegen verzet un myn natie noodzaken om on aangename maatregelen te nemen daar haar r geenng het onwnkbai e besluit heeft genomen slechts die tanden by te staan m hun eonnomisch herstel weJke Kch aan ons poliitjek programma houden Ala Wilson den bnef met geschreven draaiJc daar iat nu de vrouw iui en vemgmoegd Ji do ariue Etenièrowfftii lag tp vfide in een raoAkm loopgiraaf of iiHj eh n in i sa bloed hjt kwam haar i t in de keel m wilde er uit maar zij iiwest elk wKwd IneUkken l i haar oogeii ntgpttten niet spreien Zij kwam toch om i t xragti Sfel neergeelagen oog i nallordc zij iiits lai e i zf4 viouw Dombrowfl 1 en kraijde m Jmflc voUe haar Ik ga 110 wat Üglgeu Sb iiog oo iTot Daar ZIJ tiroi zonde sp tp staan ppq kopjo naar zich toe fn txriio ik m daar drinl jo oere etu 4olv koffie Veen tiaiik ii Gronnid diohi dat ij fp er slok kofft aaa mocht uemeu eii tjch drong do gyur haar hoorlijk m d n ntm Urt wae nog oohtt ofR Idiig Iit I lau hfld ZIJ die ultt iiM er giepi oefd Hot m aj Heart IicgiJJi zij stotte end iimar ik kan u de huur de Ikhit kan iK wa riiot i ta n aJl en i rstd noh UTi arfigie I Nu ja Vrouw l nt6row8kt geeuwde MO ïveeJ b i Je mij dan nog scbulÜg llerf fp nifai nog ze Gertnid zacht I riotótling Word zij vuurro d De mooie j Minka wond zich niet op Dst i zoo g é Zij kK hl Daairdoor zal ik Dok oog niet van hon per omkomen Je lunt tnp de volgende maand aJIos l gi liik 4 B ik dat maar Un Een befefcm nknndo angjHt inaaküe d e st n van Gertnid beet zadM Al het fekid niet zkk geveM wv ik durdoor afat ntt lut INGE ÜNDBN IIEDEDBBUNfflEN t 4 ragalB tJS alka naai maar i M Op da voorpagina 60 U heagar Gawana advartantlfai an Ingasondaa madadaaliaiaa b eootnat tat laar gandi erden pr s Gioote tetters ea randen wardaa barakaod aoar plaataauiasta Adverleatlën kunnen worden Ingaaondan door tuaadunkomat van aallada BaalÉaadalmrea Advartantieburcaax an ooaa A g a at so i fanmm wi iiiei l t l lawra 2 Uoo üf uoit gi evea wordt van dit v i zoek vooruitloopt Unuiuk u uiKiersch den ge CdullttB lapieettt icn in L i feianü woA nog over net liUi ki KUt wuiüen van den vreue ÏU ia viuu iiaiK tte vemeoait dat luon hfuua te i onUtui ae ratuicatie Ibe oei i 3 net umj u c tut uitwiMiouag aoi ra faliiuttM ue reeü vrouger Aauotui piaatd ttwiJMi viin Het vreüOHvertLrag varwacuk au uut nel besooK van tieuiieocvau n oriiwue i üirtt vtioanii staat Ue i ranaciie stuaU I an wenacDt ie geffgeniLend te u woon 1 n I il jyu üeorge ae po Hok Oer gua iietr ten t baaproKen weiie na de rauiicaUe van tt vrt it venlrag met Uuilwciuaau zal uixlen gevolgu H nn nkort zullen wc ons met meer n gistiiRjien belwwven te vennepen en auUen t e biai eii met meer sekerneiö meu j ieei n fetn kunnen doen L lemeuceau is i teren tt Londen aangeitomen waar hy aan het diu t 1 V4n ui i vuaiu b ti liel lUiit t ea tfpjteralttiii itaiMi vvrMKnii t ikuuiutsuuu m ue Mo eu ie p t on ii me toe g u w i i a waren geKk ea uit ue inturuttwi iig k MiA b uan un iitfi nooguuiuune goi txi te oat I iMueii L wstyutt wtiAbu we er at op umi ti Kuuineo uca a t uaaiaan vt niioeutuvA luvt ïouutu stolen ua iuuKi vno vyi nviat aattt uau o Mt met aan e n xueuw etiit gt wiMgit üu uen jAn van uungaryo vertVOi Mi aiwI vtiiurag uat Hongarv i wwruan vouive egu a intuatKUitiji ai geietid w ue ttaua i itóie i rt iae oowvori u t net oji üe voi g juie bepMidn en buvat i uougar e lat u i 14 Koui t tcin DOükaan a net luat ma nen i o jaar Jtt mtmaru vuor het narMW uer aungeruuito aooaua aan ue entente iwuuaa rin neemt iju deel van iie totai rtaatri cnuia oer voorniaLige iMuaumonurciL voor yn rekamug iv uver Wu ataabsvoiAt van net laad uu en vouuatommiag oesiiaaeiig 4e Het hum iiaiUaburg uytt vaa oa r ng over Hungafye uJc 10t a lede tot die omdeiwtrpen de zich ty uat Lt k leenen tot bcAchcmvlngen De 1 arysche intragsigeant meeni Ie we ten oe htt ontweip vredesverdrag voor lurkjju qi in iioofdzaak zal uiLiien ii lein Azie ae rt de Intranatgesut al VOO t grootste X onafhauiuiyk blu ven echter oiuler een inttmiatiouaal toe i oht dat vermoodelyk den vorm van een tommissie van herateJ zai krygen De Voi kenbun l krygt het mandaat voor Iwa tan t nopel tiriekenlar d krygt bmirna onder aarixugen voor de Mosiimathe bevojung j rankïyk kiygt een mandaat vooi byrie Ingduml vot r i alestma en Mesopotamu i ngeland zal trachten een veraoeiuag tusscnen i rankryk en den komng van ue iedzjas te bewerken De Hpann ng is ti ou wens al afgenomen sedert het ondeihoiui tuiBsohen Clemenceau en emir Ifajsoei De lletiiZjas wordt een onaf ankeiyk ryk Voorts komt er een republiek Armen e be taamlf uit de vyf wiiajet beoosten klein Aaie en een deel van ihet witajet irebi zonde Het blad voegt er aan toe dat het ontwerp stellig niet voor Maart gereed kan zyn v at beteekent dat bovengenoenide voorwaarden ontstaan z yn m t bre n van een of ander iransch d omaat do wil aangeven hoe de vrede met Turkye er in boofdzaaJc aonf moeten uitaien Voor aan onderhandelingen met lurkte lan wonlen gedacht moet vrede gedogen worden met Hongarye De regeenng te Üoedapeet talmt mee het olt M een benciht uit innabrdck heeft ie iirum Landdag een door aUe paityen cnderteftkmd voorstel aangenomen waana de r iv linng v orut aangespoord en taaisie beroep op de l ntente ta doen met het Ytrzoek iirol fiiet levensmiddelen te voor Kien by gebreke waarvan de aansluiting by Du tschiand zou plaats hetdfen In de geheele Weenwihe pers heeft het besluit van den lirolei Landdag om aan de tntenU te vtraoeken of Jeze de conouw be aansluiting van lirol by Duiiaöhianu wil toestaan groo opisien gewekt Htt lykt wel of Amenka zich xoetjed aaa aat onhloen van de zorg om de zaken n ruropu te helpen beredderen Het Neue tbr lilatt te Weenen deelt mede De Amenkanen verlaten met aheen i arus maar ook geheel Kuropa met in Ltgrip van den uad Slavischen staat tjtertraai Baiuiholtz de vertegenwooruiger van Amerika te Boedapest is ook terugferoe Itn en zal weldra vertrekken Ook de Anieukaansche commissie te Weenen za Uin lenkott haar werk staken en ÜXiroj ver i iten De Amerikanen te l arye waien m e hun miffifies in gtheel Luropa in rethtdreak cm teltgrafiHclie vrbindiDg De tctegraaf t esteilen werden door matwaen van Ame t kaanLthe oorLogwdiepen bediend Ook ueze teiegrafiBOhe stations worden opgeheven en de 5 Amenkiaansche telegrafüten d e in Furopa werkzaam waren keeren naai JAmerka terug Dit vertrek geldt natuur lyk alleen voor de politieke en fmancieele commtesieij De Amerikaansche InsteHiagen van wedadigheid blUven beetaan Reuter seint uit ImUanovolis dat de mynwerkemstaking in Amerika geëindigd De brandetoffencontroleur he t mfn edeeld dat desniettegenstaande de brand iitoffeabeperkingen toch van kracht btUveii IL g ii i i Ll JlIL IN iiwi dl It totiranleut f I ooi c iiMMtii voi zoonirieobte VTOUWt Hair luan la t vi klo on z J eobJl zloh ontt ptuwwben een niinfti r aan Hij kooM nKl wrlof komt nervier dan zijn bri t r ji h t baar zou ntai v Hij tat met lunajil het IttUs liie i iii aiüdonitereu nacht ktaiuieft hij oe tirep op tn de Acker Wifcee acntor op d binntflpiaMd vier trappen utoht heel zaoM wat zaJ xij ich ve rlKnigm m hoort bij Mnoen etw mannwiattin w t nu ie te i r Jan txj haar V Hij k il do itNn niet ffp V riftindbiini en laaofa HO luUf twee Hlj kIjLt door het aljui t ht do aliittol Hte 4i er van bfcinen in bij aan niet en nMifir oimW d deur aobenert zwak Itelii 7ij M ui t aiieen zij beeft kunand Wj zith Nu licht zij zijn vrmivO hOf r Hil hiJ haw aai b icliaal En l v far zijn die twtv Voor d ft ddi rW Tervlookt tn hij de naao etM bix buiten en kmi ar niet In 1 0 tivMi heelt hij fe dmr la 4mp I ri rtKlde r een £ n t en biJ ak een bom in zn kftikvn naar bktnen ro4ds zag hij wai r ffi bnurde Jul4 op beigeritveov bJk ron heWt hij dM kerot vmnoerd Kan m n been dat kwUijk nemen V bn hswr baar Heeft hy haar vat gtJaan vroeg Qertrud beTvod U wwt hei nl It Zy heelt atr waan zinnig ge clMrecuwJ Hlj b u ba zeier julA RKtaan h iliea toeet er omacriau kwamen aanloo M n Janiow btj bad haar ook mMtwt reniDordea ktH r g Hew t dat vrouw DombrowsJd ver gelt had uaair hot kind te kijken Hot ht uog eveut rt vtouw Doni brow fki Zij prong op on li p de afldare aclitonw tto luoole Iftnka wa met haJtdragend op d oogonbUk ag zij lUteen htl treurigP gwelctj van Ortrud cm daeïit nn mwir aMi den voraohtoiljken blik OD dat ziJ niet Hl t haar wtar het Klaioii wtldf gaan Zij doeg baar voUe ttriiha om do aohaud re van bot medsjo Nu ko u weM vroolijk Dit JodehiLUT Tiv bi en kunt dat is ul a erg iMar IJ liop Jiard naar den ttaard pakle h g Ui eo wtitle het Gertlrud terugj e cn notsn dat oot loaar tsnig Het het den tjd nog wei Crertrud nam bet geld niet t mig Maar toeu ZIJ naar het ataèoa Uep in t ranel den pae liop de godaan i iter vrouw inet de vYitie bomt en ht der rondkijkedid OJg Mi altijd voor hwr na Die dwwretde ntole in den gioremlen wlai Eu oek bij h werk kvain ij ndet uil twirogedaoh tl Wat zou r van komen olK liMr man er ai iter kwam Wnka Uet Zioh niet waftiwdiuwtai pü hei wa we mw hI tijd deaeilde De vrouwen die asi haar op do koude groote bbkoefipIaM van eeo rorgere 1 w p V rooeakkea naatóea badden vait ag voij vertetieo Vaodiag wer ke er nvit zo0v el Aukn al ele vegrd ala aulerw zet de ijverigete atukworkster hl vandaag va k eens up Zij wor n allen zeer opgewwndeo Uad de Juffrouw Iwt taA bIm catecu Mr elnrf iMh 1