Goudsche Courant, zaterdag 13 december 1919

CJ INGEZONDEN MEDEDFEUNGEN Notans N F CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA zal op DONDERDAG 18 DEC a s bu inzet en op WOENSDAG 24 DEC a s by afslag en combinatie telkens des morgens elf uur in hotel DE ZALM aldaar publiek verkoopen No 1 Een WOONHUIS en ERF aan de Stemkade 3 te Gouda In eigen gebruik Nos 2 en 3 Twee perceelen bestTUINLAND in den Voonvillens teGouda met een SCHUUR op peic 3 resp gi sot 65 50 en 73 40 A In gen gebruik 5b46 26 Aanvaarding en betaling 22 Jan 1919 Alle werkdagen te bezichtigen MODEPRAATJE HloUioiiseii Dit IS een artikel dat dkntjls jarenlang verstoppertje speelt dat in zóóiong mat ge zien wordt dat men haaiit verbeten u hut eloUtou en er uit z en Ën dan piobbeLing komt het weer opduiken en piykt in alk iltstalkasten m volle glorie m zooveel boorten en kleuren dat het op t laatet i ot men niet meer ziet dan alobkouoen Er 2ijn veel niensohen dip een te n2iii liebben tegen slobkousen die ze met mooi of venwTjfd vinden staan af zelfs het idee oeflfKrttel k Tinden Tocè verzeker ik u dat er aeer vtc vóór fJobkouiien te zeggen valt en dat zij ineei voordeden hebben dan u wol denkt len éérste homlen zij besliat uw voeten en bee nen warm zelfs als gij het oiïgelu hebt in een onverwarmde tre n coupé teiecht te komen waar de kouile onder de deuren door langs tien grond tiekt en als gij geen slob k msen hebt om ze te beschermen uw voe ten weldra verandend lijken in twe stukken UB ï an sparen uw sltJikousen uw hol oenen aleer veel en vprdtr kunt gij heel vat lee Iijlte geieparcende schoenen af lragen onder slobkousen at g j ande onmogfiyk meei op straat zovdt kunnen dragen iic bedoel feOhoeiien met een scheur die met een lap leer owerplak is of letb dergeluks Gy zult het allen wel eens onderbinden hobben dat dooi een bui waarbij uw schjoe nen dóómat regenden het bovenleer barstte miBcchen noig meer door het haastig tn wat invocrzichti dragen te dicht bij i n ka ohel dan door het natregtnen Kt z lf hfib eens in niijn leven zoo ren keurig paar adhoenen dat ik heel laag tlioeg bedorven Het geval moet wel een luepen indruk op my gemaakt leobcn want hoewel het Rtelhg al wel Sjaar geleden IS 71P ik het tooneel nog levendig voor my e karhel die gezell g rood stond en de 6 5iioen n de t r by stonden te drogen Ik kwam toen kyken of de aohoenm al droog waren en vermoedde mets kwaad tot ik zt goe br eek en aa dat van dt ttne i ohoen het bovenlcer doorgebarsten was Ik reeker u dat het my nooit meei zal ge beuren een panr hchoenen gauw dRiiL by en k irhel te 1 iten drogen I Maar hoe ik toen ook inyn onhand giici I iU de gloeien Ie kachel verwenscht lm mee kwamen ingn rfohoenen met wcei lieel 7jj ïyn j er siot van reken ng keur g ge maakt maar tooh ha l ik altyd het g voe dat ik een stjhoen a in had met een stuk ie leer beplakt en hoewel men ei we mg van zag waa het nets prettig te weten Idt het by nauwkturgp he ch juw n te 7 en w s Ik ben toen de schoenen ev n aktl g en leelyk gaan v nden aN ik z ee t mou voniu til hei zt zoo gd uw moge g aigc m najt Vvartn tiotn de ülobkouöen niaaj n lit JioUa g ftceat duiï had m van het j ebt urUi heel weinig labt en ei gemis ondcrvüii len want dan was de btwufcle plcK bt iLkt ge veest pen p tk d l k natuiurlyk vu nn ei ag dan dmicieri hoewel ik my vti Kt II tsat dt bl kKcn van allt mtnschen I t nu l my ifiraken naar myn i choentn ui Iwd a deo Waarsdhynlijk hebt gy dat a tn sl cen ordervonden Alh ei iets aan uw kite mg manueel l n ygt ge een gcvotl of utbl kker van alle 0111 u hten aanwti t p i onen uh op de bewuste pieK aU 11 ten Liumtpunt van stralen vereen gtn dï na luurlyk louter verbee lng is De slobkouöen Aunnen du d enen oii mimler mooi gerepareenie sehoenen It bt ekken en ook mimlei e egante cl uencnA ant gy lult verbaast staan als gy zeiboe een paar goe l aansluitende obttoustnuw voeten aityd keurig geschoe il ouMïhun n wat er ook vooi schoenen oiuleigedragen worden Alleen de neuzen en hakken komen er onderuit te voorschyn en deleuBjes iyken al gauw aardig en c ogantonder een paar alobkoosen uit ook al ib deschoen m zyn geheel met zeer chic van mo iel I k neem deze gelegrenheul nu ik tochover Bcdioenen spreek te baat om u aan tetporen elke wedk uw schoenen na ie kyken of de zolen nog goed zyn de hakki nniert Bcheef geloopen en of er mets aan heibovemleer mankeert Als zy geregel 1 woroin bygehouden komen de repar itie ulang niCt zoo duur te staan en uw sgI en nzen er altyd veel npiter uit Want gij zultmy we wallen toegeven dat een paar keu 1 ige schoenon met s eef geloopen li kKèft alle civc verliezen r zyn tegenwoordg kleine ronde guminthakken die pikzwart zijn en aan de hak aansluitend haa t niet te oDderBcheiden 7yn van het leei Doze kan ik u zeer aanra len ten eerste htbl gy üan a tyd keurige rechte hakken en ten tweede doet gy zeer lang met een paar gummih ken van pi m ƒ 080 wel een paar maanden terwya giJ elk oogtnbl k uw scheef geloopen hakken moft laten by werken eike 3 of 4 weken mmstene Dit bewerken kost u naar gelang van een eer ste of derde klasse schoenenzaak ƒ b i 0 fe i 1 Gy kunt du gonnakkelyk ien dat do gummifhakken veel vooideeligei tutko men Dan is er nog één voordeel De gum nihakken kunnen meestal direkt opgo schroeÉd worden zoodat gy er even op Kunt wadhten terwyJ gy voor het byweriten van uw hakken uw schoenen een pair t agen k 1 week missen moet Voor hen die hun schoen werk graag onberispelyk heb ben ly er gummihakken te krygen m oen vorm van de omtrek van de onderkant van d hak van de schoen Deze loopt men aTCnfwel ook weer scheef daar zy niet ge Iraaid kunnen worden aanijezien de vorm it met toelaat Het eenijce voordeel hier 8n ifl J s dat er cauwer een paar gummi hakkel onder gezet lounnen worden dan dat de gch eDeii gerepareerd kunnen worden Wat de Bi rtifcoii6en aangaat moet gy 4762 ii zeer voel overleg gebruiken in de leui en et moüel dat gy kie t Het mwiel moet onbti fcpelyk zyn en ge licel dHn uw voet en been aansluiten an eis kunt ge ze beter niet nemen Ge woonlyk motten er in slobkousen die gy gemaakt koopt eemge kleine veiamierin g n aangebracht worden willen ze piec tb passen wat voor de ch c absoluut noodza kelyk i I W It gy ze zelf uit laken vei vaarujgen lan moet gy zorgen vooi een uitnemend atioon en n et op een paar uurtjes kykcn met p isen Want s echt Bluitenue sloh kou n IxHierven uw goheele toilet terwyi i oe lpassende het keung afwerken AIm 1 of st practiBche kleuren kan ik u donker ry looker paars of zwart aanraden De chte gry e en lichte brujne zyn wel th e 1 lar erg beimettelyk Men moet na tuurlyk met zyn coituum te rade gaan oeft men een rood groen of paarscl cos Uium rnet grys afgezet dan vormen giyze lobkousen hiprmede een pracht g geheel Hiaffg men daarenteigen een bruin pax dan 1 oot men besli jt bru ne sloiAou n erby if bbFTi W 1 men Ie slobkousen beslist zelf naken in moet men net alleen met het model 7ncr vonrzchtig te werk gaan maar ook et de afwerking Het doorklikken n de knoopsgaten moe Ifn onbei spt yk zyn I genlyk zou ik u inreden dt artikel gem lakt te koopen vjlfit t e gengemaakte zyn gowoonlyk d fct te hei crnnen tn zeer zelden oliic Ik hoop u hiermee overtuigd te heoben lat g f aoowe nla bescherming tegen de rtoude lis bedekking vooi oude i cl oenen en tr gplyk vooi ie chic niet bete kunt loen lan een piai onber spelyke lobkou en te koopen MADDY BRAND BTNNgNLAWB Triif BHMnck ovtr het Vnmwenkiebitcht I e vrouw in de nti H v Kitsvereeniging 1 t 1 U Luttl i H i g I r 1I 1 Ki H r iiJ lil S 1 rirt ld 1 Ornul t Vim Unliiuii ff t r I uóiii m h t i lj uiw oor Un W rK nl n iiilgjhoii I 11 piak l rof Dr I llnml lil Ur I rf Iviiiir oKr li i il rw 1 rouw tn Ie poiili k pr RiiLs tH ir t 111 I opUwn t diir ro 1 wi iibewKgiiiig III dt 1 uw In 1 rank r i Sc dbor I a ii il n an ii 1 11 i or Napoleon i 011 liir Ir ikt M iri u ni mi iimo 11 ifp UI l 11 Ut le r 1 1 1 w tm d o nii t 11 111 1 b nlicnnt II ii ii j l bl i bl o w f d w rh 11 1 Ui pjli Ivo i uw II iix r in bel imd iapp k i n 1 b irtiig iia ir rouwi Lkn treiclit w f I ur r i dniigwerd vet ht rlnr 11 dit l U oo hu I 1 too can ïig an li 1 ku y lit aan d V pouw i gfriiomi n IS I danktui aan dooorlot oiiiiHl indighcd n i it d ir uw u nook r plaat li I h n giiTiXdi n li t III u ls happtlijk b il D 4 d mii n 10 ik rocliit I rich4 111 o n iitiig an II t knwri elit Win nil va iw mi JIt likw 1 1I gooppeirdt linftiurl h tt bwwnaTg at nW op luir K oiwbwluiii fb id ittr roiiw m h luiw li k nl t iinhut e u po I iiokt ori7t ICr Wiid i J ld li i m 1 de 11 M $ ill De vraag I c bi 11 l n 1 boi b vroiiwoi 11 k ie re lit niooU ii g Iniiikin 7 A pren sd rft dat dr r ji v n li i U r i ic t vertemgin n nvvi 11 w ori 11 en t $ eu Igon parijij nyoeton sücIUmi De kie rtr ifiigi li L n sullen de vrouwen pol ti k moe IPii opvoeden ij into en mi nals It man n inaicbt krijgi ii m de hiinioul iigva i k U uflt en voord m dt e tjdeu waar n uinjghe d giebiAMi h kiiinoi do vro 1 wtt e n zeer go i n iiivlool uiiotf i nop 1 staiMJuil iiTudi ig De tiak v m d n HM oan Hteedli meer In gmpen In het II Hijrfiai pelijk h m bieuign di Overhfsd op V ïTtiohLMofli ie tc rrom n wair ie vrau w i bolöT thuis zin Da r kan de rjuw ufl goed wer t VB ricUtöi Bij de gaiwhteawï aiiÉF vroeg tien der aaiiw 07 r en ot niet diMr aaav ard iQ £ vwn h t vTHiwenwlcareoh een der be ln ien der A It pairtij vorlcöwi 13 gj iaau Len andere pr vrot of door de ftuLVjmrli ig vaji de Wijzig lig vrtti dt ar öO on lm vm do Gcoüiwft de A K parlij haar oerK goboort ooht vijkoCiic beeft voor oen acho el liivzeiuivo J rol ÜBi laLOv aniwoordde hierc dat vai iMfpnAel v t7 ij ti ge n spifiVke 1 dan P hier gwn prine w vin Ix inspi dwli 1 va i ini pr i v üie van ec i aJfeeitul l eig nfeil Daaruij iteelt iiicn r ke jiiife fe iii Hidj n me d te Jvpnen dfir ujd n I rh oopang an hc c reH boortereci L Uiii ojii mi t gi ypia ven w anje i llWgvdjn Uidig Htóji de orü L eytii van dm Iwrzle iHiig dtr twee artifttlin wa un ihuJlie e i MMi Miiiial r I ort V I ljil i doch utlu n Ic ar ik len a uotui ir ijk wuavn be biiwlwid dan zouden z Licii M Le 7 j n a ui giiniiieM al had d her i 11 n m art eO uit I nu ihüiiiMi ininl r Kteimncii gi liad lt voorzijer l r d M r i Dn pi 11 Ik t 1 fkti re giii II MiL da alL ii al 1 J ti 1 r kt kuvora d4 fi eii i k op 1 oogy n UI titj g nUt tot IJl dicao ojiw kkiiig winl d jOI eii I loor i gsvtn Ontslag bd huweiyk U g mocvn raad an Hiinc luilt bevloE II ni t awlH tftg u twti st mill 1 diton hrw j i rt 11 Ui huwdyk onldignio I II vru n NOG f Jt 111 van lilt hoof tbertliiur van lul N rlanlsijh Oiuhcwiivorw Qeiiijo io lap if lil il V a ailuri 111 1 W Staiii gi ko m 11 I ni iiiniiih iiit t 5 stiuiiii u u n 1 iPiiiitwi op dwi lieer M M 1 r Inspecteur van bezuiniginK 1 f uw lit laid lil iii j nlum l r lonii j i ioitn dr V lil av t gMH nl in tj UI an bwiu u i nvf Uitbetaling ondcrwyztrssalarutseH In orieg 111 1 l Hoof Hi entmir van Il lioiiil ari l Oiidü wiiitTH i n s door Vil Mill I m lt limun I il njfaliige nw mf b ytureu langt I I li l nmlij r willig iiarii dat Il 111 cwi rwi irJ in olge de wel D i M ir V n I iJii 1 H f af v irwobn I d j i oav rv ld ml 1 b talt n m I III I li elin i t i i gkVH 1 iri b r hl II HiigeriiiK 1 I t r tlH 1 dl w I I II g laa l 111 e iiigo l1 UI liM V I II kwam r is b njfit In 1 t I b 1 I n f t t I tabii iin oivcrgifgnii MlnlHter Bylevtld netmt untHla 4 H Offl Biiriiiiii v riH i iit kit Mi 11 r vim ifa nni b I oom iiïr n h fi lunr aan nü n van I v rw P iii g 11 Uif i tllf04gmt 4 m fK o4tt r in out lii 1 I FI r d Ko iiii ii lil i die n Ut air B in ill v pi nt nbr dn Il f Votum o erli r Ir kkt id rt ut 1 h il K vl 1 1 t I li tib n De InvalittiteitHwet op de Veluwe Min tr briift sn I li a ui In Ellild i OOI b iia allff wirkii 111 r op d N on i t 1 n v Mi titd tot Niinwp t pel I i wji al in l Hl b t r inb 1 n w ivlt Mr7ooiuer di ifvaiig jupt nevl w ng ii w irl than d r n i aarl der fi liiv i flitpdtisw I am d Rahnvan i ijl Tg zond tl k i M i it til 11 Hfiaii Hit rz 11 t m Iv KpmU or 11 i r nj ewc k to litung der w t wwral a an b iinmb r on wikkeM u 1 utvlr ilH 7g gi u I y wann lii I 1 nyiïl ir voor t l t if l vUi v m Uil I k Iwv wareii iijil n 7 in Vertraning m de mail uit ïndie Naur 111 n iialei I b tt di N b ilanii Il liUf i ihif iiuil weil 1 Nov iKbfl jl iit n iiiba is doorgtviii hui v rtragi ig on d rgnn n U zi uu ór li Dvccm u lui r t Ifinde ku men worlmi vorwac il De berecht g van den ex Keizer 1 onl Irntwl Pobo 1 0 liLior gwier l pra 1 iii aic la lil o n itm t ginrt i a oni op tl 1 gp jt V fiffid rm 51 Krad fori 11 7 ijei d t m i m di ru ruig in bf 9 luiidigti liad di Iwiivoiting van dui tx koi7 T op dl 1 ng hiaii U wbiti viïi Iiïcïi kon bij ver rn dat hii r koin n op re ten U lal wanne T lio vreleni tTdrnii h idi 1 k m wet king 7011 1111 getnilfu de irtiivi Ui U b tciiv 1 h bUMi op Ie b re h ng t 1 oJb zo id n niui 11 tgftvüOrl 6EMENGDE BERICHTEN Ten koste van den Staat Il lit g i iiiBg 1 i i nl buie 11 som II go goJf e t n van Ui 3 1 el hebb n ill or nu I bdt III dt 8iK K1ü laars ten n4tl tl vnn bjn fi Idri nen 1 K niark n ih liiolit waar lan voor b n getn spoor van rl ioo vorbonbn IS doob wairtlé r dt Nid rhiidMlie htaat Tp slshvndi i io w ze lienadecld wo It Dt UI Duii hhiul hi ir ina ionfiiilf po twi i toeiii waiTftp hi ud b t litm e Il 1 In iiiirkei veniitM is wordoi op H Nt ifaber j I t li kó rw voor t lait t vawigerJeld dooT di n Iml u 1rnli d r Portfiriiein ortff rc end op 0 10 p r inrk tirwiil de benirft toer 1 iid we en ti chen 5 en b o p whoin nMl Vfin iBt grooe veröohll nu maken de smokke asrn B irUk door hl fl t iande aaneen bank zidv va markon te voorrlen en dttuj ujce o or do gp OB te trokiien om ze tT te dfa tn aou eeo iAiiiWneii remuö met het vftTZoeK om ze pt ponitvmeei ttruL tij zendcu iiaair Niikirland a un t aarwj vaa d n leveranueT iloofk a die tftiU geitoineci weer den poMiïV9 jel oat vuin it iiU hij ten 08l anu re NcderIa ndHcn fel II tj n oeüi ko e vaa I J lü cii vor uioiU du eii aun met zija liu tjolu u banj lajigT f 004 i fütij op ol e ark it i kwU vftii den Nrtler ontttKJhLii ot Il Lib ela godeet vin tut giroiiaigebKKl w dit eteein van hoi uljljnjven naar ai iiet tli kl V til IxtroiLUOdre zi d werl niedtgxjieold be iig ztor bediMiftel j i e a nieiiiu en aan te ninnoi tm op lat de s tut OOI gr ww veirleam b ijio gpvTijwaarl zou htt aonJer tWijb l gtweiuio t zijntlat tr oiLiuidjdelUjk iiuiJirtg loi wtirdoii g 110nu 1 waATiwi wttrd b jiaaid dM ulttfuliiny V II 1 in n rKeiL gee tide p i tw u Wjri plorJiR zou imhlxu tegea d 1 bouiöüOcrs vaijJen lag dtT uitlxtiling of w anueer liit ttlan 1 i voor do po van d i daifixaa n ooi ifgiarfiudeii dag Dan zou d ka ie op litl 1 jtleu van vorlifs nvoi groot word n als de kaïia op t ntue i vau wiuot zoo Ut aiai don zweiiJtl iiitit yifn lag oin md Ou zjijn gonia i ki Kistje met bankpapier Ki dem nurfcen viun den 2 öttu Novoni Ijer is aan OMt woiung fn tLo Kftu orsliraaL It I 11 CU Wiais aiiia ni t en b diag va 1 uji i t T f 4HXJ aan baiikpjp ei em zl trlw IS en oü n taitje p ijrt r waarop metiiollood in IruKl Sttt s wa gewcbrtvin i I n aden w 4 hrimtn N i Voor de klas doodgevallen D jiirJtrw iztr 1 t 5 tmik U L lo II te sbJtJOi door e 1 be oirl getrofienwaarloor hi bin kin rmielt oogk ll lik tnoMrIced II dJM khitit dorpj pliii i no inwoiw hj 1 du r edft k l ij de plotselinge t rfy vtl m dit janr liott Rubberfabriek te Velaen afgebrand ai mvonl l du rubbf rfaibrn k Hot liiil t Geen bigamie Naur ttunliidiug mui i n b lHtrtf end IwnciJ waarin weffJ iikil g itnld dat de weed vrouw Vofn dn lieer te Kot Lwdtun tn klatht zon h bben iii g li id oi etilïjfiwii idtng detU n n onfl van wet ing li i zijde htt vo iimiK mode In lid a 141 wn Zti btr ia den httr i imt b ritilii du ijii t ir ft vrouw was rlbiU fi II I It nh daarna kinnen zijn wt nli vDiivv n trouwde haar na too miiimg van Ie Betsiüohe iniUtaire auto uu vn l aor vernam hij dat Ijn oör Ht vpoiiw dfo zich niit de Dudtscher op niidor oflWjaro v i 7e hul braig gehiju it ii 11 g Iw do waarop hi onmMJlijk clu li tJt eoht clioid ng ki l i 1 stel Ion wel zaak voor de roohflba ik r © lUrtterdiini I i t 0 htH r i IS dius vtriko iieii t gJe I t ouw til van op M ib gnn aprakn emeentel ike kindervoeding in Amsterdam lil Itu tiein tntoraii an Am t rdaiii 1 uriivialdt I k gpe ktaögHl ov r ond ugd lijkt 0 mI1i dw van g iniien wei vcrR rtkt 1 w ré m rhan liS witr volgienu de 1 J on dfugdoliik vtxlw m dei keuken ter ge iH 1 1 lijki Km l nrvoilui ontdiekt Nu w rdn n bi i1o rvon wortj en m de keuken a arigetrojfoi o 1 madoii in die siiikoriMwdtr onfiiti Deend Do vraowelijke raiOitelobini in vrouw Thiol Vi hrheini on inev rouw van Ze ror v 1 lïfirg M tl en zich van deze fe n op de b oo 1o g sted J n ondtrzoek naor h t Rwbeurde w irlt bert ids 1 igesteld Het einde der Kmokkelaara s l rt en t d igfiii zijn to Zovoiaarcn jmge Ing fjl vaoi gT ii8i ewon r9 dtie eer 1 ds me het smokkelbed rijf een rijk be st lan volli n opniwiw in militatiren du nst E elen De nieeft n zijn Rbrnalainn en Il r lil Wil m b iteflT De Duurt Tegen de duurte nier itwdin van kU R rtttir lfl nwioho In üoopv reenbging ho bt n v ere liillende oon imi ntemvereougiiigeiu eein tjHitooDfltel 1 ig iiii i gfilog mlioul tot ver oop In heit er Kiplokaol te Rj t rdaiii geexrgMuaft d Dl Ze V rkoopttmtoonMallimg is liecteit ge opend net een kortt 1 mleudini van den oorzHfir lUn heer S M Viseer die uit e ii tte hoo dt duurt h t optred dec c t uimniitn noodzakolijk maakte De prij zrii 7iin in Ilt Teiijaeyen 1 2 wiiiilepirijs f 04 ik trajpiiaainKtich£n f 80 tv ten 0 Mit Bili ig liluft 2 inaawlon ge o vnl Wtillfioht dit diarna de oonwiinien t n V m tnie inlewi s e een zaal krijgen w n vr Aij hun t deren kutiuien vorkoopen en zt bjn nutjg werk tot bato van de verbrui era Icimnen voortzetten V n min Jt nU t n noj noodlg te en di Rott rd maclie wïnkehere voor tfe i tud bun prMzea ineer In ov ereenfltenrning hebben ga iv M miei oen eerlgke winsVnairge IN DEN SPOTHOEK De Minister van Manne t Is m onze Staatsmachine Wederom geen koek en ei De Minister van Manne Maakte eerst de kind ren bly Met twee splinternieuwe schepen Heel veel vreugd lag in t vei schiet En waarom werd niet begrepen Nu geeft hij t beloofde niet Gaat men met beloften paaien En stelt iedereen teviee Och dan gaat men loerloos draai Op de Politieke Zee En dat zal h ondervinden Spoedig wordt hy dit gewaai Mee te gaan met alle winden Is toch altyd n groot gevaar Maai voor n Meestei m de Rechten Valt de zeemauschap niet mee En met wetboeken te vechten Is toch andeis dan op zee Gaat men al te veel verzuimen En men faalt dan al te zeer Dan moet men het veld ontruimen En legt t Byltje er by neer ARN VAN RAALTE Luohtwaart Luitenant Koppen j lukikig is or unUljk lier o 4 gekomen om rMLt Ie luitó Koppen en Kooptnsa goed Ijoriohfcl ium telegTam vn flem heer Ijflt ouol ère mt Paj li v rmelddc ihitlul Koppem een uoodtini ng liooll mo tMidoWi It Vie bij 8uro3nie tus iitn ideMt8 B omjAègino Dot l tkiB iii dd n in het bel waiar de hei Igs striid tttttgtsWMJ Crtcn o JUin ura atJe idyklen iim joojiai iBh l tu ze heSe e nden moet n loopea Uxi hcbion Maar g iikk tgy die tjd m lie makea f ftu vt onlUtffctiïilinigi 11 is o ritdj Hetlt t n paimu g weost n G idlank niois e gexff lil t goede iKTialit Werd in het vliegkintp N3ogl iri rg nut b gnipeJijke vreugde önt an n HbLl SCfIKIPVAAKTBUUCmKII De J P toen In aani l nuiig op mis bi ioit in zike h lielUMidem aankotnr t va de f f P Coeu l obiiibo kan nog worden g nifU dat het sahïp aiiiair kol n heJtin g euomwH wBAfna de reü naair o t ImUii werd voorti ozet I yn Hambur Rotterdam 2uid Amerika Het Hbld verneemt dat de Brazil wd River Plate Service en de Amenkaaasehe Red Star Line besloten hebben Rotteiuam in haar vaarplan op te nemen Het plan be rtaat een geregelden voorloopig maande iijkschen dienst te openen tusschen Ham burg en Rotterdam eenerzyds en BraïihÖ en I a Plata anderzijds en teruig De dienst za worden uitgevoerd met tchepen van 8000 tons modem mgencnit en van koelinricht ngen voorzien Het stoomschip dat einde December van Rotterdam vertrekt is de Manasset die ende lanuari gevolgt wordt loor e iani Hill De lyn zal aoowel te Hamburg alB te Rotterdam vertegeniwoordagd woiden door e firma Phs van Ommeren KUNST Mahler feest Hel Möhier fonn t lienoht dat mngroct Tintal ititnnoligSingea vOir het a J Mahler t t te Ain terdBm verzonden zijn DMr kui t naar m Frmknik TtaUé Üosiefl ri k Dn I bland En pelind en ABXtfl Il epHiflil leidjende nxieicï en JoupMI ttn l4 n gaiven pe da tocai og ▼ hun konw toorit uUen ook ibwtouv Alma Maria MalJer en baar AwWertjc aanweig ijn ADVERTENTMN De Heer en Mevrouw Di E J HAMBURGER VISSER geven kennis van de geboorte van hun Zoon JACOB WIEGER Gouda 12 December 1919 B792 Eemge kenmsgevmg 1 VEERMAN Hot GEMEENTEBESTUUR wn OOUDERAK vraagt een VEERMAN en een VEERKNECIT Het loon vnn den veerman bedraagt f 40 per week met vrfle wonmgi doch onder verplichting voor zgne rekening een door het Gero beataoc ïoedgekenrde knecht te honden Aanmelding bij den BnrgemeMtm vóór 20 Dec vm lO JJ MAANDAGMORGEN tien uur begint onze fiROOTE UITVERKOOP Alle nog voorradige WINTERMANTELS en MANTELCOSTUMES worden ver beneden inkoop uitverkocht Bijzonder voordeelige aanbieding in COSTUMES ROKKEN BLOUSES Groote keuze in COUPONS STOFFEN ZIJDE en FLUWEEL Zeer groote prijsvermindering van alle nog voorradige HOEDEN VOILES enz als ook van al het nog voorradige BONTWERK Beleefd tot n bexoek noodigend Gez VAN DANTZIG Hoogstraat 9 11 Gouda ni Ruwe liuid Openbare Vrijwillige Verknoping Dn Notitritien J P MAHLSTEDB to Bergambacht on P SICHTERMAN e Meerkerk Ei n vooi numena op Vr dagen 2 en 9 Januatl 1920 ttlkeni les voormiHdft ii half elf uur in het koftiMhuiH van don heer T VAN ÏOICSI te Bergambacht in het openbaar te vellen en te verkoopen De Bouwmanswoning 3 l ERFPRINS m banle hnnde iprmgcnde lippen Gebruik PUROl Rookt ERFPRINS prima 7 et Sigaar ADMIRAAL fijnste 8 et Sigaar WINKELIERS FABRIEKSPRIJS es Trouwen r K BERLIJN Sigarenfabrikant Soliel ShIixi Il Huitkamermeubelennis Tafcli Sioeleo Linn nkaiien bpiegeliSchildenien Theciafeli Eikeahou en Hulfeilen Bockenkaiten Clubfiuicuilt ijdenpluche Ameublemenicn Leeramcubtemenien Kapokmatmiaen Wollen enSaii ndekeni Stroomatriiisii enz enz 5396 SPOTKOOPJES lit 20 BESTR ADRES VOOR JONGEI UI MET HUWELUKSPLANNBN nilSTRililT44li I i veiitim8 n Netekade ROTTERDAM Telefpon 12800 Tel Interc 589 St Anthoniestraat 16 Gouda WESSANENS KONINId FABRIEKEN oevestigd te WORMERVEER a ldl D I mnt vt rdijre Ketiinmttrien on erf bent vtins diverse Kuettofl uitmuntend Wei en Hooiland wog en watering ntaande en gelegen in Tlftfcboltnan ondei Bcrganibacbt III de nnmiddeli ke nahijhoid van het doip bewoond door dtMi heer V it van Wijngaarden Tu zamen groot 5758 12 f6 Hactaran 97 Aran 2 Canllarm al ie inhchtingen geven genoemde Notaiii sen btj wien tMvena veilingboekjüK veikrijgbaai ayn OPGtHK IIT 1785 Voeden uw Vee el de ZUIVERE 4863 26 0 £DERFWER£Nd LIJNZAADKOEKEN merk STEK en W L Hitftiuntcncle door groote voen ngswaanie Eere Diploma Paros 1900 Negen Gouden Medailles O PRUIIVIING C ONFECTIE tegen g66r veriTiInclercle prl a en AboBoeert U op dit Blad te GOUDA op MA ANDAG 22 DECEMBER 1919 deb avonds 7 uren in het Hot I DE lALM ten ovei staan van NOTARIS J KOEMAN van Een WOON en WINKELHUIS met BOVENWONING aan de Gouwe 161 en Nonnenwatei 1 te Gouda groot 144 centuien Alle MANTELS en COSTUMES zijn enorm in prijs verlaagd BOT Het pand waann sedeit vele jaien met goed gevolg de biood en banketbakkerij wordt uitgeoefend is dooi gunstige ligging voor vele doeleinden geschikt Te aanvaarden de bovenwoning teistond de benedenwoning enz 1 Mei of zooveel vioeger als met den eigenaar kan woiden oveieengekomen twee zolders zyn by de week verhuuid voor ƒ 2 te zamen MM En een PAKHUIS met BOVENWONING Achtei de Vischraaikt Nos 84 en 86 te Gouda gioot 60 een tiaien Visschersdijk Noordbiaak ROTTERDAM Te aanvaaiden bij de betaling der kooppenningen Te bezichtigen 19 20 en 22 DecemJ Koeman te Haastrecnt Nadeie inlichtmg en peeft Nol iisber van 10 tot 3 uien 5610 47 UWE TIEHOEWEB 17 Tal 113 Verkouden I HEEFT IN VOORRAAD Adverteert in dit blad Nsein Aoga boeboai In dooxen van 50 cb 90 VerkriHb bi Apoih ta Proi 0 et AAN DE VRUCHT KENT MEN DEN BOOM AAN DE GLANS KENT MEN DE Blauwe diruivenaSinaasappelen Citroenen Bananen J 8AALBACH lUiav o tl £ M Aanlig Mr LliM tn KriektiMtallitlti Raparitla aaa Dyaa a a aa Elaeiramotaraa Autamar Malaa an MatarrIJwIalan SpMlisI adru voor Eloetrlteh Auiamobltt Verllehtlng Tafelperen en Appelen Nieuwe Vijgen Kastanjes diwars ort at SCHOENCRjME GEEfT ZELFS BIJ BECEN NIET AF Wicht V voor ii muk Blikgroenten tigii stirk niurrurNii irizM enx enab m