Goudsche Courant, zaterdag 13 december 1919

sa hHt aanlil o 4 n hrij ingoii 41 411 nut KH IOj 1 4 4 eii h t aantal iÈ iueH Si ü l nw f 2Ö 289 426 70 kil W3rd vi offi thiaai 1h bij nota an wij7i n4ï oorfci te Jd oiu de O n i vaii lic StnritMiMHirMf ni mei 1 TanimH t it maar inr4 I Tfuuiart l tSO te doi ii plaa i Mediioh Praatje Waterpokken Wtwv wy lihans tie gewone pokken en de daarmee m verbaml staande vaccinatie met elkander beaproken hebben mag zeei zeker b yven tiftanitle aandoening niet achterwege blijven Hoewel de naam dit sou doen ver moeden heeft deze ziekte echter niets te mfliken met de reeda besproken aandoening VolledtgfeeMlahalve echter en tevens omdat de waterpokken een ziekte U die nogal vry veelvuldig voorkomt wil ik dan hieraan ook een woord wgden De benaming waterpodoken echter dateert uit een tyd waarin men meende dat de waterpokken en de ge wone pokken met elkander in nauw ver band Etonden Het laat zich begrypen dat er moed toe behoorde om te durven ver klaren dat de eeratgenoemde aandoening een betrekkelijk onaohiuldige kinderzieicte WiSifl en Ihet verwondert ona dan ook niet dat vr j langen tijd verloöpen moest alvo rens men tot de ooncUiaie gekomen was en de bewijzen fliiervoor had byeengeoracht Slechte enkele wil ik u noemen ïïet is u allen uelhcht wel bekend dat degene die eenmaal ptAken heeft ehad vryiwel im muun voor deze wekte m t vervolg is uus ni a w zelden of no6it ten tweede male door dit lyden wondt aan jetaet Wan neer men nu waterpo kken had gehad dan leerde de ervaring dat men geenazmfl tejten de gewone pokken beflchermd was m de toekomst en bïj het uitbreken van een epnloni e Van deze laatste ewM goed de 1 okken kon kryigen ala Ieder ander il p een waterpokken had geha i Dit gat due te denken Er wen eohter nog naar im er bewljmnateriaal gezocht dat men vond m htt volgende Het was nl opgevallen dat ri wms ïeer veel gevallen van wattr pok ken Vioorkwamen zonder dat de pokken hceretöhten en omgekeerd kon een cpulem e Eich v ordwen zonder dat de waterpoKken de bevolking aantastten Dit was dus een bewyü dat de beide ekten blijkbaar niets met elkander hailden utt te staan Toen nu de vaccinatie min of meei beKend uem en meer ingang vond ti achtte men ook langs dezen wet de waterpokken te voorkomen Helaas levenle dit een negatief resiltaat o Door dit alles nu was men wel genoni zaakt er langzamerhand toe ovei te gaan de waterpokken Ja een geheel afzonderlijke ziekte te beschouwen De waterpokken zyn mi het eerst herkend en bepchreven als een Ceheei nieirw ziektebeeld m den tyd toen men xich teer veel voor He jWïkken in t algemeen interesseerde Het waren d iLn gelachc Medici wien deze eer te beurt viel omHtrceks 1770 Wy w Hen thans t een en ander medciilee len oivei de ziekte zelve en begannen op te merken dat de waterpokken in hwf zaak een kinderiieikte Is Daarmede is eUiter met uitgesloten dat volwaesenen altyd vry uitgaan Vooral tydens een epidemie lezer ziekte komt t nogal eena voor dat lie votwascen mensch wordt aangetast Het incubatu stad um dat zooaU wy gezien hebben by de gewone poliken een kle ne 14 dagen in beslaig neemt beeft hier een etwat landen n duur n 1 van 16 h 16 dagen Ge durende dit tydsverloop zyn de kinderen en event ook de volwaasenen soms wat nanger g hebben wat mmder eetlust Is deze periode voorby dan komen blaasjea tp voorsöhyn die vooral zich vertoonen op de hu d van den romp en aangez oht ter wyl dae van de ledematen niindet de voor keur srhijnen te heW en Wanneer dit proces aan den gang is pleegt daannede ook de ten eratuui te stijgen Ja kan IbU kinderen vooral deze een vry aE nzientOke hoogte bereiken In t al gemeep is de lichaamstemperatuur by itinkeren veel labieler dan by volwassenen en zoo b j eenige ziekte dan komt dit hier zeer ueker tot uiting De duur der ziekte is eenigsz ns afwisöelen en hangt dit samen met da bovengenoemde blaasjeavorm Men ti eft nl gedurende het verloop der ziekte blaasjes aan die in vereohillende stadia an ontwikkeling verkeervn Zoo zyn er die m opkomst z jn weer anderen die hun ïolle ontwik kei ingwpe node zijn ingetreden terw J een derde categorie na Hun vollen wasdom gaan kwÜnen Uit proces houdt nu een dag of tien moMtat aan Gedurende cezen t is het jféwenscht de patiënten onrier den wol te houden hetgeen vaak heet vrat moeit kost daar z sioh meestal be trekkeiyk weinig ziek gevoelen De inhoud der blaasjee i niet water zooals de naam lou doen vermioeden doch een wa terachtige vloeistof die in geringe mate ettertwudend is WÜ hebben gezien dat b i de gen one poUten dit proces veel inten lierer is zich korsten vorsnen litteekena nelaten etc Van dit alles is nu bj de wa terpotdcen geen sprake De mtsiag die by deze laatete ziekte zioh vooHoet bepaalt zich dechtfl tot de oppervlakte ïoodat men aan de huid na afloop mets kan bespeuren Ik merkte reeds op dat de waterpokken meestal gunatig verloopen w od t men van een sterfte door deze aandoening als zoodanig met of nauweiykiB kan spreken t ZUn oan ook de complicaties waarby die van nieren n luchtwegen meestal een eenste V 00I pelen dje om een oog je In t zei moe n doen houden Hoe ata t t nu met de bemuttettjkheid deser ziekte Dit valt meestal nogal niM Ithaw wilt d Tolwaasen penenen betr ft 7i ln er kindeien in huls dan doet men goed deze n et tot de ziekenkamer toe te laten Daar dit meestal een halve maatregel ia ifl t Vanzelf het meest gewenscbt om broer of zus een paar weken uit logeeren te zen a n inciien daartoe gelegenheid is De waterpokken komen nu nogal eens voor onder de kimleren Doet deze ziekte in een of andere streek haar intrerle dan legen doorgaans tal van gevallen opeen gehoopt voor te komen Gelukkig ia t een aamlocmng die vry onschuldig is en wei nng offeis vraagt zoodat ik kan eindigen met de opmerkng Zoo kwaadaardig m de Il eest gevallen de pokken zijn zoo goed aanl i ïijn doopgaano de waterpokken TWEEDE KAMER VoiifiUriiig aii IJ lx imUir V r q i 1 o ht cr U e M I r a 11 ui lae oan hrjviii voor vai liuï Oh lyr tik vol loujl du d Miiii r op 22 Noveaiiber Il il l 01 f r l lfcl l i van ik kruip ra U l ur l rt olliu fl l 7elJc g 1 veiTtrjiiwt 1 m den W iuSlCt te heb I ri die op II Novomli r pnifi urplitiu t e 1 lrl ü s j ioon l j oor Aoh asi IiobIo I I v a t g II KfiiiiMr te loiiwoi Bo Vil lull I hMI mr n bn f oor zioi K tid Vt f d M li i4 OU goJaite rd op 1 No lil r itii Ij jttjtliiig d r plaI II I 1 r Hutgt fft irj D hir 1 oiiinat tk zoido 60V rivj K I l J ri d r d w oordon van don 1 iiiif r do h er K o 1 K m a n r ftlool i h li orbij aan l o ii er lel u verslaafde dcni tyi I r niet li kuniun itounoii dlu g eu k 1 i J iHJiil en pruMUJit mwU MiiU4ttr vir harJe di moto lgtr + oniannuiwMijk vvajfop dw o do r üto iijtroU U i t Jhi iiliot Jixpulaho vaji de vlot w rl vtrMorpon mill tc n 20 rniiiii i i n iiiotii van nfkutriiL van d 11 hotr l tv n IJni K w irl V two r Kn m t 40 te I 41 HjCfjiimeii Ik iigrooUiig Hird v rwoirptn met 4f w 11 t toiiuiM ii Vóór al T ik Katho w tl JirisiJ ilift o isolMfi i i Anti lil loJUa rt n STADSNIEUWS GOUDA 13 üecBDiber 1919 Verloting Arbeid Adelt Uy Ie door de vereenngmg Arbed Adelt geiioiic en verloting zyn de pryzen geval len aW volgt No 204 sprei no 64 werktaech no p7 nerkta ch no 106 vvccktasoh no lli jurjt je no 114 kussen no 169 kalender no iil kUedje no 54 kle lje Cursussen S D A P Dooi de afd Gouda van de S D A I zullen op de Zondagen 14 en 28 Dec en 10 Januari in de bovenzaal van het Café HaiTOonie cursusverga iermgen worden ge houden loor den heer B Biimholt uit Am tteniam Bphaiilelt zal worden Oodad enbt en So aalisme Kunst en Social sme en Voiksont wikkel ng Liefdadigheidsconcerl De Crtmengde Zangvereemging Excel nor directeur den heer f red J Bade ia voornemens een concert te geven waarvan de opbienjrst zal zyn voor de noodlijdende bevolking van Weenen Keedd hebben zoo mekit men ons enkele tadgenooten hunne medewerkin toe e zc d Geen spreekuur Wethouder A J IJsselstün Az zal ver hmdem zyn m de volgende week zün ge wone spreekuilir te houden Belasting tiy den inspecteur Her directe belastingeen alhier is ontvangen onder letters N N ƒ 44 75 en ƒ 442 72 wegene te weinig be taalde belastingen Afd Gouda Holl Mü van Landbouw Voor de ftfd Gouda van de Holl Haat uvhappy van Landbouw zal op Dins lag 16 December des avondiS 7 uur als spreker op treden Dr S Mogendorff dierenarte te Schoonhoven met het onderwerp Opbre ken en kalfverlaggimg der koeien welke z n de oorazken en wat is er aan te doen 5e AbonnementzvoorsteUing Woenada 24 December zal in den Nleu A en Schouwburg de 6e Abonnementsvoor stelling plaats hetoben door het Rotter darascii Tooneel directie van £ yaden en lartaud Opgevoerd wordt het tooneelapel m 4 bedryven van Hendrik Ibsen Rosmere bolm De medespelenden daann zjjn de damej Alida lartaud Klein Lena Vervoom Kar btel en de heeren Ghrwpyn Senior Fnts lartaud Jules Venstraete en Uuis Ver voorn De hulp der arbeider MwiTitlig hpi ben wc gmnell dat eMi 00 mi uk de pIiflW tijko wcrhlieden orgaoi w i e i een iitinoodlgiii zou richten tot de p troms nih or voor eei bonforoaif ten einde o er f t pleigcn In zake do eun hiwei ii C a Mi Ooat iwijk OlMeravond Ia i 1itj t lUimrt g ndea in De R nio Epn uïtvoerisp venrfa an het besprokene in dejw ei iorJnfC zullen Wfl niet govt hp n ii p der diffdu ee wiwvrij whI irihil wat biJ den iavan reeds waa e voor7l n = ioolitt zenr enke e patrooo mfrnftilw warm VEM t itw w oruJji wat ituu aAnijk tl wijtcn v Mi iian te lUe oiiiVaij lor convoojii lu 70oa de iwr JiWu Ailuideir op ucrJt al rim i t til U o iMtdiuitjiu Jd üi t ao pdiivooauiiL li I diji dit artwiiiiw sMKiOeii gtkOtoavoor 111 aaii JOwitMirijK ili ge ol uj wi J iKt bestjur ai d aaikvvNazige pAI1100118 waitii i ïiistscheii m iiiooniii ooi op dvzo ePiiadrtTiiigi tol niiitu kon woffJtfl bi tOeii L e boer loh M ildex wtvaopJe wen ui j jiduid da d arb Uois organiHS liph ecTMt hiiL lod n voor dt Ijowdgmg vviiiiürti v door en gtroo vtr ulenng ut t 8ehr viL waij d f Ui Het eter viiid H vsiiiii OU kiimioii word u vtriu jnd Uo andir piutroo ifl waren va moomng dn lul ojiimié ach eerwt moet lerHtaan III i It WLpAiiBmorH voof vtrdere sla ppei kiinn n w r n ge laan Dt Iwt r Vlioma ne Mild voorin Ut ojiiiLé lijrftti al tr iJiK l n V V d arlteider ilio w lUon moe l 11 oaii i steeitii towctgiiig on ctót d 7f Ills n V irv lfetjia aaii de b troKkon pa troo 1 zuiaii wor ion ter bml gWojl De 1 n arclii o de iie vr Kooi w et j ir o itat d rog ing Viii lem eictra tti ml 1 iriitj Lri orgnjiiswt om 1 giptcdi i km w erkpt laitfl gew jztü mo vv rd 11 lwv li o il dan niet aan i f st un bm rinig worlt iiK KJ dafln Het coniw o i kuniun oi tiaii met i d ron paitroon t v ra jK n of bij xmad Iff melo te w rkon 1 I oiïiir iCliwdei p rwnwleii kunnen li 11 mati d n bfttrokkefli patjoon overleg Un dw hiKtniirHtifel werd voor de ver öhifiii gMiiU iiM tilngiein weJ iet ivAlïI o i word van die zijdo nog je p rd d mog viij4ih id dat In lodert fil l ii of w ptpl iAls hot ptTHiDiniW een c mtit v rm om i o zaïk IVii iwftwizig I patroons wtrd v rzoolil 1 hin oPganisiJ w voor h4 gwd d el 1 I r n ht 0511 nió voor zioh al de iik 1 en lens in Ie organn tuiiTi tiT spira k I in ïvn N I Op r oo va n d n iiwer Mon KiiXn w ri nïppig id 11 dat gcJdien eveo tuil k i iiion wtrit si gozondtn nan den h i vin Koot n 1 notmttniaf it w ri It vftyidtring gv otwi De heer fcdo h mmen becretaiia van het Internationaal Verbond van Vakvereem g ngen 13 naar Weenen geweest en hy heeft aan het Perburearu V D een en ander meogedeeld over het plan van het Internatio naai Verbond Het plan bestaat z hy vooi de tien tallen milljoenen guldens die moeten inko men o n eenige beteekenenxle hulp te bieden levenwniddelen te koopen welJte naar Weener worden gezonden De Ooatenruk sche Vakcentrale zal dan zorgen voor ue verdeel ng dier levensmiddelen De arbei tiers d e m staat zijn te betalen zuüen do levenamiddelen welke vermoedelyk zullen Seataan uit boter kaas en gecontlenseerue melk moetpn koopen natuurlijk tegen zeel lagen piya Het daarvoor te ontvangen geJa zal door de Ooetenryikisöhe Vakcentrale in een afzondcrlyiie kas gestort worden Voor dat gtld worden in Duitschland sanatoria en hotelB gehuurd waarheen de z eke en zwakke Oostenryksche kinderen geaUturd rullen worden om daar te kunnen w rden verpleegd Tal van moeilykJieden zyn ech ter te overwinnen met name de transport moeilijkheden die zullen ontstaan a s ge volg van den grooten uitroer der levens niddelen vanuit ons land naar Oostenryk Behalve van Irankryk en Enigeland neeft de heei Fimmen van alle centrales steun toegezegd gekregen Vamut Noorwegen i reeds ei n geldzending onderweg Ovengens worden ook n ovm land maatregleo getrof fn om door de arbeiders een aanzicnlyk be drag byeen te doen krygen En zoo hoopt cc se retaria van het Internationaal Ver l ond door den steun Ier arfwiderz m staat te tijti Jiet Weensceh volk voor ondergang te bewaren Er Id in dit bencht eenJge onduuieltjh heid merkt het Vod op Zal de heer Fim men alleen voor de arbeiders werkm en bedoelt hü met hen uitsluitend het Ween zcbe voljt De Goudaehe Wekker Blaken mededeeliag In de Goud cche Wekicer ven heden ia de kans zeer groot dat dit soc dem weekblad zal worden geitaokt De heer P de Voa lejrt met 1 Jan a a ztjn functie ala plaatselijk redacteur van dit orgun neer ZoobIb men wellicht weet is dit weekblad één van de serie kopbladen die door een Amaterdamache firma voor Noord en ZuidHolland worden uitgegeven Waar reeds elders werd gemeld dat de editie voor Delft die onder den naam van De Wekker verschünt ophoudt te bestaan en nu in de editie voor Gouda en omstreken eveneens van stopzetting der uitgave wordt gewaagd heeft het den schyn dat alle tot de serie behooiende soc dem weekbladen als slachtoffers van de AteediP stukende dnukpryoen zullen vallen BODEORAVEN De Raad onzer gemeente is in openbare vergadering byeengeroepen tegen Maanda a B voormiddags lOH uur De voiRende agenda zal bebandeld worden 1 Ingekomen stukken 2 Benoeming van gemeente geneesheer Vroedvrouw en Leverancier van geneesmiddelen d Verfiuur van balans en sohalen 4 Adres van de woningbouw sticht ng over grondaankoop 5 Verorde rang op begrafenierechten 6 Uitbreiding van school C 7 Reclames tegen den Hoof elyken Omslag 8 Suppletoir kohier v d hoofd omslag Rondivraa By tie ingekomen stukken zal vermoede Ijk etn voorstel zyn van den heer Veerman om de vergader ngen met gebed te openen De heer Mr H L La Gro alhier benoemd tot onder Directeur van de Incasso Bank t Amsterdam heeft dese benoeming niet aan genomen en blyft in functie als Directeur van de Nationale Bankvereenigmg alhier BERGAMBACHT De heer L J Zlebitra arts alibier is met ingang van 1 Januan aji benoemd tot gemeenteKenee eer deier gemeente BERKENWOUDE Door den heer J de Visser hoofld der School alihier is tegen 1 Mei 1920 uit die betrekKing ontalaig aanigevraa d osKoor De heer £ h I van der Leeafc aitlmini strat ui van de brandstoftencoramissae al hier ip benoemd tot klerk Ie klaase b i de gemeentebe irj iven te Schiedam Door Bungemeeeter en Wethouders is be noemd tot Commandeur van bi andspuit No 1 de heer G J de Butter 9TOLWIJK N lar wi m go A liron vernomeD heb I 11 de lo n van lm onitr Bond van i ouw a arlM der aJi Stolwljk beeliteu up 2 11 KiTV tJfig of twee vrije Zïdierda iiBldi if n t work Mi en biH vordlendo loon a t tragen voor dt noodlijdende bovol kiii I Hf iM n Wit np n dat tilt gO dc voorbeeld ook h unit re oitig orieiftn van arl ejdor tot iflihpeimg mog iin ook lof lo doen V K i iki7o 700 7waair getriHen bevolking PREDIKBEURTEN ondaK 14 December GOUDA REMONSTRANTSCHE KERK 10 u V m Ds H van Assendelft ST JANSKERK 10 u vm Da J Borger C u n m De Kieviet te Benschop vuc Deur KtRK PEPERSTRAAT 10 11 V n Ds Kieviet te Benschop LLTHERSCHE KERK 10 u vm Ds Th Scharten BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KEEK 10 u V m Ds A Jager NED HERV KERK 10 u V m Ds Nieuwburff WADDINXVEEN REMONSTRANTSCHE KERK 10 u V m Ds Lintieman em pred te Zeist NED HERV KERK 9 u vm en 6 u nm Ds Steeirfïeek MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u V m Ds Kniphuijzen GOUDERAK NED HERV KERK 2unmI sJNNrd Heyden te Berkenwmide STOLWIJK NED HERV KERK 7 u n m Ds B J Kanis EVANGELISATIEGEBOUW 9H u vm en 6H u nm De heer Dou ma te Scheven n eli HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds E V d Broek GEREF KERK 9 u vm en 6H u nm Ds J L V d Wolf AMMERSTOL NED HERV KERK 6 u nin Ds Plantinga te Bergambacht BERGAMBACHT NED HERV KERK 9 u vm en 6 u nm Ds A v d Valk te Vlaardin en BERKENWOÜDE NED HERV KERK 9 4 avm DsJNvd Heijden fNOKZONnKlV Buiten veiantwoerdelIjkheW der Red Soeplllsten der Mde Soepkokerijen De onderstandsCommlssie van Armenzorg beveelt 2ich aan evenals In vori re jaren voor de toezending van soetilustea CAor particulieren teneinde de bona nit te telken aan haar welbekende beboeftiffen De O C voornoemd I VAN DANTZIG WUdstr 2 J V d JAGT Hoogstraat 16 J V WALSUM W Haven 44 Gouda Dec 1919 SPORT Pe wiedfftrijdon van morgen VU betniKnlkMe xunueUng nor de la kliww geldt de plattrwUlk deiby In da Mroi tiawicliwi A I co Blauw W t Nu sniaiil t de Alax inancter be sooeaeo de iH 1 iiignjM r t o In ontva igst tg aij a v60r i oo MJUirtau z jn n vlojswi He AiiBteKtooMou pao 5 kiuinM ie i ri ïjn oa oilt ioouo B 1 l We poi u k h g l t l züJ iB J Mw wc WAoui n zijn zi i ij T rdJil ejaipl voLo eii ftoa j en hyiT Ktküm hemocn zioh van eca pUatsT ztktnl rtij ftageu o9hi ii j j uu vü r= p iU ji IA taasooM ll iJ V o C TOTuit de tdcede u 1 bodt puii iee wn ik lla rlo u ploog weA dl mtu fcnaw a i og boiroiui mw dlwaoii ajt urnijl ot ovw geen tjam oescUaj iltQ Kiiuupijtiirititil zai veroveroa aJ itoiuot 8 Haa i l 1 ean Oct JT kibi wyruiu aaikgomoriit lie oiwiiioeii yen in Ltonit Hieat 4eo Haag en 1 treo K zuita een immH n tiui b i j i loKlj een dor pioegeo oiu voriwt IJl O MVjungl oiiiiiKsiiic horfi al i o tiiiut 111 Majirvan d uitilag vaa twlan 1111 7 JU 11 tiijoaoorJ opartaaii 1 1 11 de iloUe JaiuiuiiM or lo Id on i liaii t ktopj d n gaan Je AaiKt luiumra i n srjoto jip torug Via iiank lit kauipioiMiscliap on heeft V V ojrloj i ig i n oo nupen4 lumer Unr ens h l i ai de gatOwTen door Iwi ojnIcHl u i eigeu tarr lji d boM gile gi iiü d do pu iten k i ijaiineii Dl e kiosKi A blivat voor morgaiJ r Huni iirfarijd Oooda Uiympla Up n bpyritamiji liebboii do rood witten in een spjjuniidoa Dtrgd do uieordsrlield n uljni u moeten erkeimen Het zal er oir gen ii l milkier Sjuiiiwu Boj pie litbben 1 m allpff waawloor Uoudi uiV koiiu 7iHiiT iCoüiLiw ea Ulyii liel iwii stet dfl zoidcT Siinivoin moet aWleiL Griida zal dy puiiliee nut iImu eu iiiiar ij oluen oi mpla in gtajl e u flrov ren DM zaj de gcWitlé van venleiregk ei lUM llorlMleii terwijl Hjrtus iauliwlll DO O za kloppan en Vviooi le iuver A mol a ilo krachten zal beboarni in to sipamion Voor dl d Ua se zujlm eue lood zwirk Hui pnooten de zoovöelae Min laag iuLkn al tieObou ze ons m eeapsai outinoeliiisieii te K dam verrast Lmaeess zuiltn 1 rfli i ïvalia en V M zidi nipt kunnen haniUiaven Terreinnood Niwr we vt rftaiuan is hot lerrela alH do Kam in l loot aangetooht dojr I K liouw veroeniiging on zal blafle t 11 Igd Gouda on 10 1 ronder taw la KouiHtn i lnanaetj staan aid rwgel die t piatt w etngiingtn Uwr te grooto ki eteii er met 9cnitU ren l voor zowiat dk voor beWeo eoii gjwoidlge tjjjwiölag K die roote e olgi n km nebapn We iWJ en bier tsrem op aUxMen Loostaiul waArin bei G ti V icvrdii rer kwrv In d n ziolk gpiwelddg outwïklKelBUlen i d nairin we lö n kooit Wewweiate chu n ten lüdiM problwan naM v wiaraam onzt pLaitecJilke rei oMdec ot ttia m d n Haa Arnliem bChneJên Ln tfclcdie en btiiine aandao it eena Beiwci ie wijden UECHtZAKËM De inbreak Jn de Alexuidentraat it im ug In don nacU lan 9 op 10 Au urta j 1 w Hl n een viertal Inbrekwis zlöa fc gung It V effsdia t n tot de woning vaa miivr de wed f aan tie Alö andi9retra te stOrftv enJiage door oen keUerraam Mn dö BtraRiz ijde weg te n jnai Len masl dl btrujukBtH staalde ijzerea kast D © brandkaet baaliien zij leeg eem tal aidwe kaate werden door hw ojMli gtbroiken ben giroot oamtal tïifeoten gJUdeB muii wn zilveTt n voorwerpen voi l ida koötbaarfeedpn on iwee njwlelea Un 4 aU buit nieo Als vopiaolït van dezen dielOal owl voor de iwobliban tarecsbt tie a j i ïüX piuan tt b de 26 iir o labrieKearb d A M G G de 2b jangB wliik x dieiiide Dl h S en de att jarlge J 1 H K zonder beffoep a4fta wonend 8 GravetiWia e thaaa gedAWJerd Aan den eerrften i laaüiten bokij vvae Iwvendien oo reOtdii e ten l lt d Alb beklaagden ontkenden iet mettlM za k te mai en te hohlien Zij vax a W AmPterdam waar zij zaken dediea toeuul Worden goirrtfctetrd overigens wet t van de geaeele ziaak niM iS Ia verband met het nïet versohiiMO Mi eenige ge uii pen wend de J bindelln der M k gpflcborat tot Vr l 19 DeooHiber MARKTBKKICHTBN Coöiwritieve Tiii iewv re ff Gotidft em Otuittkm Groentaaveilins V ltng van 12 Dec 1919 bprulten f 23 36 id Se o l Z Roode kool f 1 3 70 Gele kool 3 3 ï een P 510 8 20 Krot i 1290 410 otten 1 0 30 5 60 Uien 19 40 10 W 100 K a Groene kool ïl 90 Ö Boj rool O 50 2 20 Andijvie lÖTO W r 100 atiJos Pi l 23 8 30 SeUK SO 2 10 por 100 lx Gieeo 7 m n 1610650 KWpew MOM O Bj ré 01ifc eau fiS Jodeopwrf 480 7 ofti NoWe f O S srippel 112 Joiidreinel f Sthijvtr I 40 por 100 KG WeteiuehappvlUke Berlehten De ongelukHdag 17 December Prof dr A A Nyland schrijft aan de N B Crt Uezer diffen heeft in de pers een bencht de romie irödaan ontleentl aan Amerucaan hche b aden volcrens zekeren professor Porta zou de onjuncturur conjunctie der planeten MeiTCuriUB Ven uiB Mars Nep tunus Jupiter en Saturous onderling en met de aanle een buzonderen invloed op dp 7on uitoefenen waarvan het jïevoiK ia dat op 17 Dec a s een zonnevlek van lor inidabele afmetinfc zit zal vertoonen Ver oer zaï mede tenjfevotïre van den stand der planeten de aande wekenlang geteisterd worden door orkanen onweders a rd beyin gen heviffe koude enz Naar ik van ver sohillenide zyden vernam en ook zeii heb kunnen oonstateeren heeft dit berioht jtroo te on t rustheid verwekt zeer velen 6ch oen met an st en beven den fatalen 17en December tegemoet te zien Voor die onjte rii3tht d bestaat met de minste reden Ik ken prof Porta met maar dit ia wel zeker dat het Amemkaansche berioht zoo het met eenvoudig hunKbuff is bestaat ei wel een aBtronoom prof Porta in geen geval ernstig moet worden opgenomen Ge Jk ik al in Buiten med deelde zullen de V jf heldere planeten Jupiter Satumu Mars VenuiS en Mercunus en de aon half Oecember op ongeveer ifeluke afittanden ran elkaar ten naabteby 25 gr langs de ekijptika ataan De afstand zon Ju piter bedraagt 127 gr en van een coniiuu tie is geen prake Maar dit daangelaten Geen astronoom veiwacht met of zonder P tane ten oonjunctie togen half Dectmber een buitengewone zonnevlek en geen meteoro loog collega van l verd ngen hoofddirec teur van höt Meteorologisch instituut mach tigt irnj hier namens hem te aprexen verwacJit buitengewone storingen m den dampkring of in de aardkorst De De naam van een prof Porta komt niet voor m den Annuatre General des Uni vei atés voor 1919 Red OHZh imAAOLOOZF QIEIIST De conferentie Ie Londen LONDluN draadl van Hopsea U Dec Het bezoek van Clomenceau trekt eer Ie aandacht Men hoopt dat zyn aanweza rheid hier d kwest van den vrede met lurk e dichter by de oploas ng zal brengen In Turkys heeisdit m politiek en econom 6ch opsicht een chaos waai uit de voorwaarden voor rust en orde met kunnen voortkomen v or e vnede met dat land it gealot n De toekomst van Constantino pel ia nog onbe hst dp Adnatiscitie kwestie nog n et ge rogeld en dreigend het grootste deel van entrfial Europa is bloot gesteld aan hon ger en wanhoop tengevolge van het tang unie luden Hieronder zyn kwesties waar over Fiankryk en fcjigeland sam n moeten ï preken en bovendien moeten ze diepgaan der ge lac4iten wisse 11 ngen voeren over Duitschland en de ratificatie van den vre r Iransch Br tsehe samenwerking PARIJS U Dec Aile blatlen wyzen op de be ingrykhei 1 van tie onferentie ie op t oogenblik te Lon len plaats heeft en mer ken n t byzonder op dat Scia oja en de Aner kaansche gezant Pav s aan roi ferentiL hebben deelgenomen Op t oogen bilt worien bcspioken zegt Le I eL t Jour na de Adriatiaohe k went e de tot um n Husla id de toekomst van Turklie en de ihoudnA van Duilsohland Men IS overtu gd geworden van de nood zakelykheid van een nauwe aaneenrfl uiting van een volkomen overeenetemm n tiis Bchen alle geallieerden A en heett e fs de algemtene formules kunnen vjiidei tie tot basis van de entente zullen dient maar de detailJcwesties moteen nader beopro ken worden Nieta is minder waai Un lat op t ooigenblik reeds een belangryke btap iB ge laan Ixiucheur minster van herstal van zyn kant met werkeloos gebleven l en overeenstemming fcuBSchen d twee re geeringen en groepen financieiii ui Lnge Und en Fiankryk zou binnenkort kunnen wonden gesloten wat zal veroor oven dat uitgebieide handel se redieten voorden geo pend omler voorwaarde dat die creoieten jitöluitend vu orden g ruikt voor het her ttel de imlu trie of otn deze aan te moe rilgen Mijnen opgeruimd PAPUS 13 Dec Het opvasechen en on sohadelyk maken der mynen welk werk de Fransche eskaders zonder oponthoud sedert bet sluiten van den wapenstilstand hebben voortgfzet kan als geëindigd woriten be fcohouw J langö alle Pansohe kusten en langa do kusten van Algiers en Turns Ook het KPootste deel der Syrische kusten is van iniinen gezuivend LAAT8TK BEKICHTEN De conferentie te Dorpal UJNDEN IS Dec Uit Helsinitfoii wordt gemeld dat de vredescoaferentie te IJorpat verdaagd is tot het ejml der maand Finiand reeft verklard dat het met aan de confe lentie zal deelnemen Spasnech kabinet UJS 13 Dec Uit Madnd woidt kkwnnd dat een nieuw Snaansch kabinet la ïoyormd onder voorjatteisohap van Allende bala zar Onrust op Trinidad U NDBN 13 Dec Volgen de txiJree f op Innidad mstlire onlnaten iilaate gelind en zun de zwarte muiten ecduiende ene daaren meester geweest van de rejree jfboiwen un de Swumache haven lie 1 chte Vruieer Calcutta heeft niann iroepen ontscheept waarna de rust is tefugfriteerd Hel onderaoek naar de adiuM 8ERLIJN IS Dec De eerste aiA esm miaaie die tot taak heeft een enquête m Te stellen naar de verantwoordeliikheiü voor het ontBt an van den oorlog Red G Crt besprak in haar zltUng van gisteren de kwestie van de vaststelling der termünen bnnen welke de antwoorden op de vlagen ysten betreffend het tu lperk vin den moord te Serajewo tot het zemlen van het ultimatmn aan Servië moeten binnenkomen Het vroeger genomen besluit ook de I uitache keizer tloor bemiddeling van Hol land aan het referendum tf doen deememen 1 opgeschort tot de ovenge antwoorden rullen zyn ingekomen De cersWolgende ritting der Bub oommiasie al m Januari plaats vrinden Verkoop van kolenmUnen u GHRISTIANIA li Dec De groote ScJn dinaviAohe kolentnaat scihapipuen op Spits bergen hebben het aanbod van Engeland aangenomen waarby haar kolenmijnen op dit eiland voor een bedrag van 2 millioenen pond Rterbng in Engelsc e h nden over gaan Het Duitsche antwoord BERI UN 13 Dec Volgens de Deutsche Allgenie ne Zeitumg zal het antwooixt van Du tschland aan de entente volgens diplo matiek gebruik net worden gepubliceerd voor het te Parys is overhandigd t r Hoogcr Beroep Uat n Hertogenbosch wordt gemeld Jan Jonker veroordeeld tot levenslange gevan gen Bstraf wegens dubbele moord te Goch P tegen dit vonnis m hooger beroep ge gaan KMKNGDE BhKU WTKÜ De stak als Ukkernii Jltei aA UntüEtMi woMei n it gogüLja OU liu iiic t r vaui 01 c ptl Itotwei het v oe l l als z itxl lUiig v olaixti t lüot k v er nMtt tikn ie VIVI ztii 1 kitU nvk L Jli a i li gotxi siiun nJ dat van oe n hwia ol komjn iiiioii tjctii zal lumimiul wf ttowuHi ecu örtc KiittoNV weoh v orarlwrtin Met ii kei is dit h3t e Ud ge a l Doch lutt o orail lm Fma irjk w srditin dt laJ km al ling U oon bkliorii j Ije oliouw 1 L op ho OQ Jii iIik 1 liet in l H nde n iLsliiion Hl ttkikon Ionian cahi m de Üo K Wijk wA r di vrpoiiMWingva wononen iiK in illnbl kldiw r aiiftiiraot5 ail rl i vropinio lini rn op de m mis vlniit Dl eikoo ti Hink wor lt WiU iii g Vf t ix tikt knoflook pptersolle oin botor 1J e3Trc e inanaor om zo to v MMt e r li alliu niot etm f wciml siewt tm 4 Ij wi idi htt s akke ibiLU je aaati vat t n t in kklii vor vj © wwrJt vi cUeir ut lU oi iiUl gLprikt Dan doo 4 men lul lil hpl Hoiisie van lx tor p teowolie en kil iflook n et Int op i a kt 1 worUn als Jio rs t ioii re8 igvlen en iTMet a soo Iteerbjk zljn van aifilirt t 16i Wie ze eoiunoal proeit k n Itvcn Img eon B fhobber büjtti Hbld agenda Ij Dw 7 rnir M 11 it hiakbordl I twin AE I Ooiida Holl Mij v l aiid lw iw 1 IM Njc De KéiinU H mtr on w rt Kunst nng 2 l c i Hur jf xAw Üouw m ffo iiuij otziclu iulorfl aiii1 oommi s e Ar t iL na g TELEGRAFISCH WEEKBERiCHT A Cl w whting tot d n ol i I n da hi r to luaiige uidoo t ljko t 7nl de K wik Il veiig tut 7waarl ev olkt w t lig r gfHii ri v r 4ag lioti c d 0i BURQEMJJKE STAND GOl I A GLllOliEN l Dec Kffïlni l v i Vt tl Mie t n V le Jooile 10 De H o Üna H jnindn d v 1 T v Dunren on r LiijnenilHirg Abraham 7 ï Ie Korte n II UaklttY U l MiaffdiiiH z II van dol lUuvU n H I Afl Hlouwienihiuweo ONlfElRfTiiOUWlD D an dor ïfoov n 1 M D MAIJm J T Aan di Gierta I D tbop MB Blok en 1 11 H rtog 1 IWoin on L Tm Itr Ha n Brouwpr de Koiniii en il rodif H J u Dubat m M I IJ Masftirp G K Pel on A r OVbHIiFDFS 12 Dol WCiwlnii Hiwr 31 j VDVKRTENTIeN Heei wenscht les te nemen in Fraflsche Conveisatie Fimsclieiiiiiiielscoiresponiientitii BoeldioyileB Brieven met opgaaf van prys omgaand onder letters B P aan MATHOTS BOEKHANDEL BOSKOOP f 25 BELOONING HUIS te huur gevraagd m centrum der stad Huurwaarde 60j tot ƒ 80 per maand MET SPOED TE KUNNEN AANVAARDEN Bneven no 6790 Bureau CoodKbe Ck urant Markt 81 15 GEVRAAGD een STRIJKSTER m k Qn w by V LEEUWEN Half weg Haastrecht 5770 9 Oiilwililielil Persoon GEVRAAGD dame of heei om lea te geven in M hlne hrtjTen aan inrichting Soil vtór 16 Dec a 8 inzenden ondei opgave van leeftyd kennis enz ondel no 5789 Bureau Goudsche Courant Maikt 31 15 nn Personen gevraagd voor het beschildeten van lampekap pen Gelegenheid vooi ongeoefenden om vooi deze bianche te woiden opgeleid ondei bekwame leiding Bij eenige vaai digheid kan hiei mede een hoog loon worden veidiend Kan ook als bijverdienste worden beschouwd 21 Bneven onder No 5774 aan het Bui eau Goudsche Couiant Maikt 31 3a4 te huur gevraagd of ETAGE Huurprv s ƒ 80 per maand Blieven ondei no B791 Bui eau Goudsche Couiant Markt 31 15 NIEUWE ROZIJIIEII voor Boerenjongens THOSROZIJNEN BLAUWE ROZIJNEN AMANDELEN ABRIKOZEN GECONFIJTE PEREN ZOETE EN ZURE APPELEN 5782 21 J C FICKWEILER Tel no S4t k L vAn DER BEEK En gros En detail Z ml l p Z mdo Kan Sponxvn Dwrallan Cooeswrarkbopatals CooosaloHaps ns lsoh Bezams 43S6 20 anx nx T ANDERS Flm Wed T UITENDAAL m llorft lfabrik iiS Kleiwegstraat 13 1 Gouda Ondergeteekende bericht hiei mede aan zun geachte Clientèle dat zun IS verzonden Zn die nog niet in het bezit daarvan zyn gekomen geheven hem dit even te benchten J VLAG KUIPERSTRAAT 43 45 Tel 59 WEDEROM VERKRIJGBAAR do van nud bokfnd prima pakfes vepfp n diverse kiemen om zelf kleeding stukk in met saccei te vervon 703 13 c C KROM Harkt hosk K rkslsi TsIsl 11S Vraagt overal Wijtenburg s Prima f Herder s Taliali II V MODE ETABLISSEMENT SOmü MARKT 26 TEL 131 is j EIZOEN f PRUIMING Buitengewoon lage prijzen voor alle S Costomes Mantels Ma Mm wmmmm mÊÊmmm Oe aanvullingsbrandstof voor dezen tijd ta Baggerblokken geschikt voor alle kachels en haarden Aanbovulend ft7l R S D VERMIJ TELEF 181 1 RAAM 24 Mi Onze TERRAZZO VLOERCM worden vooral in WINKELS etc in den kortsten tijd degelUk Ml concurreerend gettgi Stachiiule afwerking AaiiiMvalaiia H L7 VAir WINGKKDBN KN K n EN C 7CI 20 BIcekerwunKel 13 Gouda rheuiwiek OHGteWtUI Ik vrees hei niel Een enkele koket in GOIFDRON HBERtCaUIM IVOOR BARNSTEEN C ALSIN BRUIJLRE iblelten heett me nezeii Het proóas rn onfeilbaar mtddti tt tt KOUDC CH PUN m DC LIBCrWTCH J spierpm rheuiimfiek Qewnrnfspijn stijve haU spit in dcti ru inllucnza jiclil hoofdpijn oorpijn adn ezuM pijn kiespijn FVrkokfi 60ct 5 nk rifl70 4 krJ tlJil i en trwjtaler NMUiiKA A MIJNHAROT Aanstekers 12 maanden Rarantle f3 Aanstekers Uvens Zaklantaarn ƒ 1 25 Aunl eve end TJlllil EM SlfiJUENHANBEL ProgU tTlj HA RKT t Klieumatiekolie VAN LOCMM vm rr a r KLEIWEG 87 6787 30 GOUDA Wat It kt Neten ia het haar ERA Waich Had lyk Uw haarmtt l in hanrvoreoiger L X LAK dood levendonrein on ver i di rt netin lontt en stof L X bevordoit den haai groei giwftglani en gi Iviog OniniS baar voor whoolgaandekinderen d i73 45 Prijs per d jos 25 rent voldoende voor htof hygiöniach hoofiiwater Bu nile drogiften L I Akku Rittartiai f ïh Zóó w ZIEt EEN BUSJE BESTB POETSPOMADB n iM WWW M J i HS S ERUIT ê