Goudsche Courant, maandag 15 december 1919

1 i en andeic btlanjtiutto vfaijfhtukkeii lit de ifteenkoolnuvetiieid raken besloten hebben jodurende de eeretvolffende zee weken een HTOote OMDpttffne tt voeren jedarende welke zii alees in het erk zullen stellen om ae raffeennc en da nati voor het deololMKld TED national isatie t vmnen Hocht de cftm ocne haar doel miuen dan zal op een vakvereen ring cong re8 dat In Febnian xal worden trebouden voorgesteld woidfcn de alf meene staking te proclameeren die al woiden gesteund door de amleie beidf leden van de Tn le AlIiaTitie De spoorweg en tnuuportaiibeiders kuI len aU voonwaarde van hun steun de Inwil iigiitg van hun eigen el ehen stellen BUrriENLANDSCH NIEUWa DUirSCILANI t I ii aftDihDiiél ttgi van Marlob Df onattiajikt lijken htAihm tegwi inw gwi prwlo ma B w id ringori Mcgil aU prol ff tagati het vortfüê ïa liPt prooee ASaxloh holder il r d o lil o o r a t e n Op dm Parjjdig te U4pz ia dr Po UTf m UI de plfwu van dfr aj de iJwit wiio do iKxrallwohe parlij J e vitfah tefen Lindner Zotürdattr U Mllikohcn d M rtjvi t n vmoa er an tiW O M In h prooe ligcn J In iinsr ui iH woord ffi wo wt Üjj Ucvti tegMi lAiiMur Mpg ns pj in tul iiKWlU Op mlnWT Au T 10 jaar t icht hii t tra rti v egt itt pof mi ot iiK rtl op ii iJk or Tohrprifi 12 iftir tic ithiiip grtHlscit it lni ff liA l oülittT iooht RWi tiich luivMraf an l5 jiair T c O i ly an iiie iiiit g dul dn afKi aardjJgplet Om j dour M ïi aohol dAt ftn de rUxm gi foH t wtnt l od oéi ij n i i U 4 dou 03k dii nai klJdJt t n Lindni r diiaa j nf i aii e val t ii l WBn ht k iflgdf Frt h c4 5h luj loor tf i rfegivn van hulp bij deu moord t ftuhiolAluil el verdfM 4adit ttt il i Aira 4 n an O en 10 nuioiiKlon ipnvan iilwtraf oor 1 twti andort Wxlaag i a Mf lAn n V KkELGIiL VVflou i an iiiiinwerki THj taking Ik inijriwcirkw o oritu In liet ritarli rrfbakktm hoaft be j otcii xaiKlaftg d algt rti i nt Htikjrig t i roi wiKicTtii Öo inttiiai brnvofipr ziuloii lift soor J ed dir mijnr w ilkerö vol tn In do aiit re mijiidMtiric i i l am dft pifcfoon x n terjiiijii tol 15 lanuArl loe Ktam voor d vemooglng d loonen HONGARUfi IV r r o r L M11 ir r o o r 1 1 t 1 rt Oe laat8C wfkiMi m to Hi eliipe t ge oerd luA p r l tf ii n oot Ebintil UqrM luiis IwBohuMigd niooird hc Si Ifof mji H Pt g peelirtffiyf hwft vourtien b iliagdtn t r doorl v öüPd d nl Lis ïiy i ni r KakaM Notin 4 r Li ethfo Pap ilonyhaU J Groo Mt fl SM OH Hiux iffiT a lutii KUv T al l i wogwn iiioi rd oï aiivpfcjii dö Vf ot en roo Dti o M b ifia i d n wtnvit n lol tiuIrthiüsWj iWe iroorJ HMd ZWITStRLAND N l e II w f p r e 8 I l Mi t Ikt hJaHoiwU Raad ui den Bon Uraad Irliljdi a vfv fi i r Jitmg Motia trfpre i ent van Z vii riaiid g Wfii en Söluill Iht tot V ico pre iJwij BXNNKMLAJ1 NKDBRLAND EN BKLGIK GrenswysIgJngT l e BruaaelBche correspondent van de N K Crt sttint De XX Siècle mektt dat de Nederland aohe oveiiè ul op het oogenbllk Iaat opne men hoeveel H A belgi che londbouweis op het oog fthlik i ebouwen op HoUandsch gebied in de etreek van Baarle Hehto en hoeveel H A Hollandsche landbouwers op Betginch gebied bewerken Men vraagt zich af of deze atatnetiache werkzaamheden kom in veriïand ttaan met plannen tot greuiwUu uic Een bencht jn het Dagbl v N Brab be vestigt dit TWUOBKAIuri WIjEigiag der SucceHfewet DUjknttt bet voorlot lg wsli g drongui eeiJtfe laden aian op iavo nng van t tp erfreictii hniigif ABdor merttten op dit hn wpiinlg er ciiil luaAkt of nun éen staal IR lut Bungjerlijk w Ö ook rifcocht gfit dun wel miA wrtbig ho i In eKk giwallen behoort naar dn nH üng ii d z lUen da opbrengt aXa kapitml hMOboitwd en bnbandold te woyden ha kelc lelfA verkUuurden ov n oetii aucoo ii 4 ed üriini Bt ümM aw cne ooitkblna tie V4n heide at imlH Af voorkeur to gu ven f JDisiiiSeii EOudcii gaariw h t buaiiiinde KoU aJ pMMhfiA 7ten ËentgKHi wenwhien IhJ ovevgLuicE van kleine kapi ea o kin deren i kleinkfitieren deztMi vdj te at leti o i ftar te l 4aMen Deze beeohou tt lmgien v tidpn t€ n praak bij tnlen d in de stvï Ams ef t lNMl 9 uiot Ka en eene belaAtlnif op di j vertiMgionMaiiwas maar een tnhUel otu door Uj vetvterf iiBar ver4uHi ig tot do grootte taimefliend deel van hei v noiren aan den Stiil telrek k n knotere gelijkheid in dn enleellng der vennoepen to v Tkrljjen Vele leden koidwi zich met Ae vayr c Dtdéa verhoogt wen vereenijen Zij aiAttea date wet het oog op dw toeaten t der PnauiAn noodig en oodeff olireven de 1 nwvnïot der B eenn dai en zeer hoo j De kruuterB Uit Den Haa bericht men ons In parleonntaire kriagen vsordt verwacht at als gevolg van de over de kruisers gelAoerde debatten dé afbo vb desei schepen rl t verdei al worden voortgêeet dan noo igr il om ee totvrymaking van de hellingen Uwater te laten hetgeen naar schatting nog ongeveer ƒ 400 000 per schip zou koftten Voordrachten van eeonomi ch n aard voor de KoniniHn Pi of mr dr G W J Brums hoog keraar aan de Nederlandsche Handelsschool te Rotterdam zal daartoe door de Kon ii fm t itgenoodi d op geregeUle tydstippen voor H M voordrachten houden over verjchil lende owlerwerpen van eoonomischen aard Vederland en Dultachland De bekende Duiti che economist Pruf van Sohielzt Gaevemiti een der leiden van de fif moci atiKche party en oud progrebamti ich arjfevaapdiigde m dp Kyksdaff die een uittCebrt ide 8tu lie heeft gemaakt van de Engenschc vrijSiundelspolitiek en vryhandelstheorion vertoeft op het ooigenblik m ons land Het Vad had een onderhoud met l iof Sciiuize en sprak met hem over de betrekkingen tuaschen Nedeiland en IHiitschland Er bestaat aldus meende hg ten zen uitgeibreide gemeenaehap van beIdmgen De economische opbloei van Neder iflnd ftinds het einde dei 1de eeuw hield gelykep tred met de ontwikJcling van het DuitBche achterland In de eerste plaats eeldtdit vi or den Nedeilandaohen tuaechen handel en de Nederiamisohe soheepvaartbelangren Nederland is echter ook expor teur v4n eigen producten en dit met alleen van landhouwvoortbrengseien maai ocA en in n laatsten tu l meei en meei van fabrikaten De lage mariütoera sluit voor loopig echter de voomawnste markt voor e Ne ierlnndsche exporteurs af Ik ben veriieugd en vei rast te zien zeade prof Schuize hoe men zich in Nedenand van dien fvtaat van zaken overal bawust lü Ik geloof dat Nedenand het de welis vaar altijd beperkte maar toch zeer groote kracht van i n kapitaal Duitsch and by zijn hertitel zeei veel zou kunnen helpen Hierbij denk ik met in de eerste plaats aan rrediet n op langen termijn Nederland heeft tengevolge van den oorlog zelf geen te groote vooi schotten van kapitaal Maar ie NeflMlandBche handeishuiyen en indus uieen die belang hebben bij den invoel in DuitBchlamt zouden ioh met Nederland ache banken moeten vereenigen tot het vereenen van handelscredieten op korten termuo I i w rfi t ii msdsii lUn na enfcelé weken dooi Duitachen uitvoer gedekt wor den Nu het Duitsohe bankaccept zjn inter rutionflle beteekenis verloren heeft kan de plaats der Duitsohe banken door de Neder ian lsche banken die nu overigens veel ka ji taal krachtiger zijn worden ingenomen Het i een kwtstie van banktechniek op welke wijze het hierboven besproken ruil verkeer goederen in voei tegen goederen itvo t aal geoi aniseeitl worden en wel o dat er zoo weinig mogelyk tusachen tiodieten voor noodig z jn Kintiolijk wil rk ook nog wyzen op de noodzakelytóheud van de inrichting eener termijnmarkt in Duitsche valuta Dit is een mafwuBbare eiscii van den solieden warenhandel die zich op zulke termynmarkten tegen de schommelingen m den wdssetkoers moet kunnen verzekeren Tot myn groot ge no en he ik gezien dat het uitstekende vakblfl nomische en Statistische Be rohten zich ook reetls voor de anrichting vin zulk een termen markt heeft uitge Bnpoken Zy moet zoo spoedig mogelyk Worden ingericht en daar gevestigd worden waar de omzet in Duitsche valuta nu reeds liet grootst la De M nenooneejiaJefi in Marokko Mr J Limlbur Iwt van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland en oud Iid der Iweedc Ka iei in opdracht der regee r na naar Parys vertrokken om daar als Wheioarechter zitting te aemen in Ie Inter nationale ArUitrageconimisrsie welke zich bcziglMpIdt met een onderzoek naar de gel igheic van verschillenile aanspidiken op iTiijncouceasies in Marokko Het departement van Bultenland iche Za ken heeft den referendana mr A T L A Heyli ger aan mi I imhui g t oegevoegd Vr deaievel Hoogat waarachijnlyk zoo vernemen wy C ontftreeks Kerstmis in dit jaar de internat onale verkoop plaats vinden van een TedeB egel dat gedurende een nog nader tf bepalen tljdatip aan alle poatluntoren in Nederland verkrijgbaar zal vrorden igasteld tn waarvan le n ibrengat zal trekken tot wederopbouw van de kathedraal te Rheims DE DUURTE WET Advies van den Nüverheldaraafl In de laat lA verffuteoin en van dt Q Njj vi h IwrHAd werd het onJiw orp Diiurt wet iittioerig boffprokei Sadit de ooftoliisim waartoe d RsaI as g ïomaii non Mi ir df InÜening an hei ontwerp 11 d rwe le Kamer t keOnle van den ini I frter flH Landbouw Sijvarl kl on Jland waren gehrecflit Ift aan dw mi niJ r op I Dormnber hA defl Uaf ad f a ttw ezonrien waaraan het alf Olabi onüieuii De MJverbedcteraad heeft loel belugwtalliag remits gtMiomen an het outwarp jFuu Mutu lt U d in t oulwerp op liWiKB twipiiiaigon bffllaan bij dwiUaaJ trw uU Ulö btvwami dlo nadeic zulLui ttt nieii onlwiüivtid Mtt dwalgeinewi 8Lre i kiijfc 1A I Ut ontwerp om voor zoover zJl Joor ovLnieij niiia jjel i nwigpolijlt is t diutjtu k beistrijdtiti kaïi i Itaad sich imbuiwlM qi veo ecni III tett taorbij ephlM voorop 10 da door ii wettölyke rogoiofl Iioe ftoi 1 oo r die duurte luet i ii weiggono iitfii worden aaji tfl©n dilM vooral haar oUT pnn viiuH in e ïn te geriiige wtr d 2o lA de wet U da aijg moet wofdon likK vioJit dai dow hwt toopaweing mot de lifjliKtlt likctf tit lande noCi dr aariVow lil citer worde Wpwlct waardoor Iwt oiiig Ivfordi woinlt bt roiKt an wat imido Wil wwrd e Hi Dok m aiKkfi ai zcJUtn dieiU meii v in l w ruing ai U wet Keii Mtt M al II it dt Xu ivli di raad ioo 1 1 r i ii 9pg i iierkt de toU4indkoiniii g an i II Wel t l ngiel n ter a e van k iluiiPt ttd wcnaoi rfüijit upaaldcJijh hM 71 1 Ln twinjiig de i p oegiahoail tot midiy zoftt Inj tvrt J aau don i tMVtraildn ijuurU ïiAaa oji wlragen U liaati ifi aii mntmng d U di duurte vüCTil i l C Volg i4 Vdii ln t nemtm an oiigk lif nie wm ui dfKir fibrutantoii allen yimder önle Ji U r i jf fe cwftlfl lil do A wordt oi i viJi tri oimiial g bl Il contracten yii u i uiiö hU nel grjol elrjjr aaiigaal fh l Ji ilijk ijii Na4trc ojii ClirijMftgtlaar lil a0ü dj uaa l gfvrtn elil lid in do iH f iLOiiiKle r jewujKkir70uk j ii II Kaïd iwd zoo diop iiigiiji ejulc linultiliiiö ta t dt Hrtiid 70U wuj iei tlat niiit lA l trj o crfj tjaaii dan aada at rwier Uer r iiiiohi ing ou Ucb r g yei on i l inet enonltwotH al i uösolitu lu t £ ih liA ijU tjotij vtii plaats te nrJjjcn tt II lil V w rJt vaatjwl hl wat dx r den ij t ruil rt Ad a anAt fsj f tt nd be KUiouwl mtar in lm in itno ilrterp uit J J tUjiv lutiOlll Htit d0 l VAU lli I t NüiiHwerp m d dinirit oe lnölrijtii U d wiJ igeii dus bj sta pwlari iM lo i do Il 111 1 vdi lm hot Ie anautei geveii i I g oott vtr ïohil dM tir Kan tj Haan i iui ii d pfj iiitUirfowUu til vtrsjUiU ii d Iil riittani nn wi de nt el ertiid wer hin dti de H t uu raag en aaii x d iq i 1 hiiwlo ojdat per sl t van ri ii ni ig i i prvi ü S an dit vtn iuiieiido fjbno n lil don lift Biel ti oii tóftftjrinalcn pnjs h il w liet dm lilj fLUt dU men khu uorUuJtn ü etn arut d in ziJ g l twJ il yl il t t lioog 111 pnjs liat ijinar nut o iiii li Mauilo IfturiJüJi o fljwipt re of e i meiti m Wiist iiiaanl Hel dooi ah de wet is du hiurtrj t bt vir If 11 dcKÜ nil om zaKisagelioinii n van fiji l aneii piiWipiK o ain couranion benul t nil tn Oaurom mpc nl d Nijver h I raiul dat hot nu4 iti dt Iij ti an net jnwtrp h 0111 ooais 111 ajtu W JJ wvntt iH pi tt de verhootn van gi laigtn 11 vuiiiiligm ala ntgW m h t openü ar dkvi aiiciilcn tn hij ïïo U loge i deze b pjj 111 1 ook ern l ivrieti lignin It n HiiAlc in de iverlirdsruait van oor I ll ial nel Wl n oll J jk zou zijn oven üU w 4k p hui evftl IS met dt lirllsoft 1 rofileenny aW 14U de wet slecbiwvojr all bcfpu tldun tijdsduur te dom gn ktcis iiiti de I J aeltnig hare wer uig lo dotu tljujr n of haar altham belangrijk t wij g ri n uin or dt l g ftrtio rdiigo biiilenge ni un tn ndji g iflhn met mur li taan Verzet te en de Invaliditeitswet Men meldt aan ie Stand dat door de 1 andbouwvereeniging te Melissant met ai gemecne stemmen js besloten ala protest t gen de verzeJtennffSwetten geen zegelJ te plakken en een afwachtentie houding aan te nemen tïemoedsbezwaren teigen Invahditeitfi vcraekering De gemoedsbezwaren in het ressort van en Raad van Arbeid te Got hebben meerendeels hun rentekaarten en boekjes aan dien Kaad teruiggezonden Nu hebben allen den volgenden brief ontvangen Waarschuwing Aan perJJonen met gemoedabezwaren Hierby doe ik u toekomen de door u te niggeaonden rentefcaart en renteboekje voor do laatste keer Ik deel u hierby mede dat u zioh zooals ieder staataburger heeft te onderwrepen aan de verplichtingen di € de van God ge t lde ovenheid u oplegt Te gen GotU geboden gaiui de beslist met m want indien U nooit van de zoogenaamde verzekering die vee juister verzorging genoemd kan wolden eenig voordeel wilt e nieteUf kiunt u dit bereiken door er eenvou titig noo t om te vrag n Doch betaald moet er voor u uorden zoolan r de wet in zyn tegenwooirtli n vorm bestaat en mdien u xkih dajirtegen modht willen verzetten zal da We in al nijn geslrangheid op u worden toegepast fodef die andere mededeelingen doet isof nifct goed op de hoogte of spreekt onwaaiiicd Gtj wetischt voor u zelf vrijheid Gun die dan ook aan uw wcrfcgever en geef hem uw rentekaart m bcwiinng Indien te eeniger tUd de wet wordt ewytigd zal daaraan voldoeode bekendheid worden gegeven thans cvenwii valt er mets te doen dan te gehoonaman De Voorvlfter van den amd v n Arbeid te Com W Mr J W flOEDBLOED AcUe spoorwegpersoneel Naar het Utr Dagbl meldt heeft deze week te Utrecht vetigaderd de commiasie van acht onlangs sadnengesteld uit de iKwfdbesturen der vyf apoorwagorganisaties Deze coramiaaie weHte bestaat uit 3 vertegenwoortbgers der Nederl Vereen v Spoor en 1 ramwegperaoneel 2 van St Raphael en van den BANS Neutr Hond en Prot Christ Bond ieder 1 lid heeft een langdurige be réking op dez j vergadtrmg gevoerd over de te voeren actie ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het geheele spoorwegpersoneel Aifce meen was Tn n van mecning dat de organisaties in den loop der jaren de directies en regee TiTtg moiuleling en chriftelyk voldoende overtniiigd hebben dat men steeds is geble ven vèr beneden de door het personeel ge fctelde eiechen Met algemecne stemmen wenl besloten lat intiien directie en ragoering met vol doende tegemoet komen aan tie gemeenschappelijke wensdhen van het spoorweg personeel de staking moet woixlen geprociamerd De commiasie zal ilit besluit ter kennis van de rewp hoofdbesturen brengen w aar hij de commissie tevens aandnngt dat on middellök ïnoet worden begonnen met het vormen van een weeratandskas Alle besluiten werden met algemeene stemmen genomen De R kB nibtenaren en de aalarlsvoorateDen De Centialp Nedeilandsche Ambtenaarsbond hield gistermiddasf in de Beurs te Amsterdam een openbare vergadermg om te p oteateeren tegen het uitblyven van voorstellen tot verhooging der salarissen Na Weedvoenge besprekingen werd een motie aangenomen waann gezegd wordt dat door het uitblyven van de efinitieve ooratellen tot verhooging van de salanesen ten behoeve van het rykspersoneel de kan sen op Liitbetaliiïg der vei4ioogde salanasen ler 1 Januan 1 20 steeds kleiner worden en dientengevolge groote ongerustiheid on der belanghebbenden ontstaat dat tengevolge dezer toenemende ongerustheid bÜ het pt iRoneel allerlei alarmeerende genich ten srietig ingang vinden waardoor de f teinining onder dit personeel in ongunst gen 2in wordt be nvloe I en dat op de Re geerinif de onafwysbare phoht rust er voor te waKcn dat belang hebbenden met de du ffi wolden van den vertraa e totstandko mmg er nieuwe salansregeling Aangedrongen wordt ten krachtigste d t zootlanige maatregelen worden genomen ht de nieuwe salansregeling ten spoedig i te tot stand komt en in afwachting daarvan doorbetaling van het inkomen per 31 riec 10 wordt gewaartiongd De Vrije Socialist li h i CKHim oncordia t Vsttrdaui t l jWcnUigavond ten bjKniiumist pluata m Qfg vaardB wn aa vrijt wjoaJintea il an j ami ik vtreeiKi n on eü porso iin iiK M iwhlilltmIe pitjistn van on I bn t om aaingttóuai Ltond Niwuwenhiiiaj jtifio wts etaoni i h ing had bdpaaid oat ji i lad ai jn ulid inotwit 0 i im uJt n ta It i v Hin aan an lcrea dn vnjnofiiaten ü tid tlfn m t l einotid an titBlvjort II tl en iv otü vpraKen al ot niet iivi oial II liu i vo jctbtwtajn iJi ingailfini ng HorJ oo bij pttwooiii Jojr dt eoiiigi iioolf vain wglca Doinoia Mfiiwtnhiiis lil lim he or xïltnoi dit op rzotK van l oit ola Nieuweihiiis gedunnk dieas zielvti de redacio had waar f tiomein Üe lioUifi werd mtK 1 Januan 0 1 nieiuHs lid ondier den titeil do VrjeïKUlirii uU tl i en lot roJ otpinr werdlil n teiml U nn r G RijndïT to Ainslordaim i n inrtlow Tki rö aan be t blad van wij 1 11 Düiniwifi Ntcnwenhiiifl zejidon ook hunnelew rising aan het niouwe blad toe a 0 11 jt ir zai opnieuw orgiidord wor tn oui na Ie saan ol tiet blad al oï niet 1 dt n insoiitni ooflt geppdlig wrd ia w f M rt Oe Ouurtoa fegen de duurte iip tutaaitiof vain d drie Kijikriïindden tui UidvuHivir de heeren KropVtld Nou wens on ttn ll tf vui giadiflnltai to Amsl rdauii de drie MidleostiJi WwMideii met den IjiiilfJitkeji Itond tot bt etrijd mg dor tl urtf alwüok UK l dt vertet nwoordigei d tr ni ng Het Nederlandfioh Fftbri kHiil 1 v ff gateruig wfml gifleia door den li er Kroi veM tl m ijn openingffwoord ri Pril idtKoanew dU gobiekon wafl uU de racli iikm h ftctifs der genoemde vttfoeai g n ci d it anii3n orkin wemeeJielijff waaf 3 n tligeineenr iniatregBleii t beramen te g M de beerftohende duurte ior vtv adorinfï waren aanwezig van d ii U k Mydlm iuidBibond prof M J A vaapl I Hoi igihoilö C J h fiïruvokfn m 1 van der Vellen Vanden Nnilreitii Miiddi Mtandi ünd de bowen bolmiinna n Engmool de Graal vaia Bom iiie V KI dmi Oirisielijken Mlldens4amlsl i nd tk iKWen Zwngtvinaii van der iK rtthf re t n Alten Van den Lan d llJto n Bond ter hestrijdiag der daurte ü htvrtWi RïDmeester Goedhart Jhr Momi an s Grwwizamde Boewijk Sterk I icr der H ST k Vaa Ie veiwn ng lift Nf ItHFariJsch tabrètaat de heraren an Udth de Ifiaio on bnoek Bfvfloten Ht rl ecui studi 3oinnWsBie tebenotinfn die een idiwi van acille ooiwer pnr zat tevens oaderz oek i hoe eThnr ki den inoeicn wordon auiieai 9eateld en wa hunne vreiflcwljze kijn uwet ten ndo do itwrte mot miKee Ie beei ydon TtversB werJ er hc lotoo uaeawerkin k zot kcii met de fabrUtantou en d otfl Liwl oigkwuu die MorvojT In awiniet kini kOT w zooftlfl de Niji OTheKiBraadtn dL Liidyn andrtraid U iedlen der OtuisnleBie werden uooge vuztn bohajve d drie RijksmWdensianda a KÏSMir de lioei en Goedibairt Phil Mr J A Veraait Lfcmeeatw v Bommel 1 itTwittr an deee ooninif iie werd opdriflht geglevpn v Sór 1 Januari as ver slaiS uit to t Ogett over de mog iijichjii SCHEEPVAARTBBRICHTBW De Batavier UI geatrjiad Het Ned stoomscihap Batavier III a gisteren door de mist op de Hinder ribben gf strand De sleepbooten Atlas en Ur fiUs gyn derwaarts vertrokken Gisteratond Ijn Uit de Hoek van Holland te Rotterdam de paspagieii aangekomen Zy zijn met een qleepboot van het schip afgehaald hetgeen zonder eenig ongeval plaats had aangejzen dp zee zeer kalm was Er waren ongeveer 30 passagiers onder wie een aantal dames en dl IL kinderen Latei IS het scihip inet hoog water met fileepboothulp vlot elkoraen en opgesloomd naar Rotterdam Kngelsche lichter aan den grond Volgtna de kustwacht zit een Engelacdi geluden lichter in het Westgat aan dm grond Een sleepboot is ter assistentie ver trokken Wrak gesignaleerd Volgens by Dirkzwagers scheepsagetthHiringekomen draadlooe bencht is het Now he stoomschip Zeta op pi m 40 mijl t BNoorden van Hoek van Holland een vak f epafiseei l waarvan twee masten cm rMt wen water steken M Ct Het verkeer met IndW Naar aanleiding van geruchten als BWi dien vele Indische verlofgangcrs nog vWr liet verstiyken van hun verlof naar Indié terugkeereij egens de enorme drukte en het woningvraagstuk hier te lande waar door de stroom van naar Indie vertrekkende of terugkeerende reazugers nog zou wor den vergroot heeft een reporter van het PersiHiieau Aneta van © en bekende per aoonlykheid op sdieepvaartgebied te Rotterdam vernomen dat er honderden aan vragen meer ztjn dan besöhikbare plaatsen Iieder die patasage vraagt wordt ingeschreven maar het kan waanden auren eer hy aan de beurt komt Voor de Taha nan die 27 Maart as zal vertrekken zijn reeds alle plaatsen beoet Zelfj b bcnaderng 18 met te xegigen hoelang da nio al ik eid on paiBsage te ikrygen zal aanhaiden Het is een internationaal verschijnsel mt al heeft men nret gebrek aan plaatsniiiBte te kampen en daann zal eerst voldoei verbetering komen als er hier en elder meer schepen worden aangebouwd aoodat men veilig kan aannemen dat de moeilijkheid nog wel enige jaren zal aaii uden Omtrent eventueele plannen van aanbouw der Rotterdamsche Lloyd konden geen medetieelmgen worden verkregen Van In diBChe verlofgangers die wegens de duurte hier en de moeilykheid om aan een woning te komen weer zoo spoedig mogeljk naar Indiri wenschen terug te keeren had onze zeigsman mets gehoord Aneta fl Amaterdamstihe correspondent had over het vervoervraagstuk een onderhoud met een tier heeren van de Stoom vaartmaatschappy Nederland Het was hem niet bekend dat Indische verlofgangers wegens de duurte en woningkwestie weder vóór het eindigen van turn verlof naar Indné wenschen te vertreUcen Hij sahr ef de overvoering van het pasngeverkeer toe aan het feit dat vele die belangen hebben in Indië nu daar heen gaai aar er t Jdens den oorlog weinig gelegWil itl bestond en aan tie v le verlofgaajw o e dadelyk na het eindigen van dol 0 Wlog lijn overgekomen en nu natuurilik rug moeten daar hun verlof om is Tot 6 Maart izjjn de afvaarten bekend en alle booten vol zoodat vóór dien tÖd geen passage ia te krygen Het volgend jaar komt de Koningin Neder anden vreer m de vaart daar Amerika het beslag he t opgeheven de Jfthan de Witt een niwïwe Hwot die nu flOt op de werf is komt vermoeddel ik met Jm üi de vaart waardoor Ie moeilUtóieden ten aanwen van het reizigersverkeer vaa o naar Indie eeni ssins wonjit verminderd ONDERWIJS De gehuwde onderwijzeres Het hoofdbestuur van den Bond v Nid OadervijMrs dat in beroep was gegaan teg n het ontslag gegeven aan een onder wyzeres te Katwijk a d R n wegens hatf op 6 Maart 1919 gesloten huwelyk heeft hli besluit vanll Dec van den Minister bercht ontvangen dat er geen termen jjn het genomen besJuit te vemietiigen De Manister le t dat het niet toelaatbaar b dat een gemeentebestuur als regel a pnon besluit een onderwyzerea wage baar huwelyk ontsla te vorleenen elk geva moet op zich zelf beoordeeld wordea en daarby behoort elke gemeenteraad te beoordeeVn of het even van ontslag i niet m het belang van het onderwijs i In het onderiiavij e geval ia de minirt van oordeel dat er niet geblakan van IJ sondere onutandigbedm d e 4ict in foa Wtjven van de mderwljiem weaa AeljP tnaken zoodat het ontslag gehandhaafd bluft 6EHINGD8 BraUCRTUN Bloedige twiat Tc A re H kTciien twee jwgeUeden v n lü on 18 jaar tHe re A mecffnialen do oin rtjTi Jiiii WLuion afstroopten iiai nifloop van hun daigdijksrhen tocht zoon hevige ru7io dat dt oiil te vm zijn wapen ebruSk Ufsakti en zijn kameraiid in de i ni0 scltoot Dt e ziiut Wï lönd tneon De pi Uüie heeft ilui cNh gevat ÏH siiohloffer ari wrt 11 U nfl MWir Ongeluk met doodel iken afloop Op do liraiiikoo loiitgiiuiin0Grae LlieHe bij tt rd iH de 24 jarige J K ulti Rotd loordi U wn vaieid rail hem bij den loHp iiu hel h ofl t ol gedood Het N V V en N A S N at d T 1 vwneonil ia li do heden irtiMag l AnWPTdnm tionden vcrigodoflii vftii de tM iturt n ni do bij h Nalio naail VrfHiil ccrciiraat aan jffwloten er e liËingPJ ffroJl niiwrderhoid hcnlfi l i t sanieiwoTklo inf i hi t N V V in zn do adie tt m do duurte Do op h t cxtnff ft l n do duurt vooir oötel 1 rpscrfutlo wenl evoiieoiif ifn groote uki nS Wi id aatgi iiomon Doodeiyk ongeval iia dtn iiii iilU t I Itrittiiifl oud 30 Ja ir gt hiiwcl wïinoid ie Heorlfnlieide I Ofi HfriP vïTg eon ongeval o erivoonon iid Ik di ii dood t a V0j o haul lïro4 is wiw liwj de n m van don lo oiiioilif V1HS 11 7 tten Daar d raaöhini tiid I di liiinhUie wor tn gjif liij order ni i n rflokir de iiiiohLie n veratotton Hli 1 1 tin g i MMi tn dootlTedru t iiiv H in UarK Jiggt fl on haaaiiiyers van I li fïnLohi Onze oesters en mosselen in Belgiè l g i nlh Itklien st vun de Stad Brui 1 Ik t ft i U pers n bpritïht on I 7ii fl hnk lilt in on vwr drie wok n vt i rii n g vadlon n wbr s t pJioUla jn Piiiafr nen In o ti H londi H ii ge nu iWi bokend om barwi grooten iitioor V 1 Oosters en ni3 eien naiir Beli Ö f enrtiii l i Mn In t gcb ulk van oestoi a die Mar vaiflam alkomrtig i n is du iegMO sko V arziHi igjlioiitl piraion Naar ianJl ld ng van dll boricht hotft de XtPHohfiij oiirant Ie ler ti e di platta lil hinr bffl H i odiiïloelo infomnadios KI nomon Hot w oiK zogi hot blad geblektn dat J Itnii oJsolio wmrRidniwiai n ohmt on ï niötivioord I te noomon In Imh4 Iirfl ke konen op hürm la 9 ï irMwn gfivallcn van tvplwi vioor wBJur 1 11 8 1 jdorw zijjL hwiedpn 15 ia r Klfchis 2 van de 9 gezimioii zijn bij de m stfrindu im betrokken l I fJofu dcztT giw iincm mogon krach fis wttt ilMl t bppHilingen n oon tjdvak van oniïo eer drrio iinandon nit t met hwt h Irijf lil aairftking otr vn qi r inii ln der oostt rputton of ri r geva r voor botndllig danrvan h ftl ol mt g on gp Vdö r SoveiL riund niediJopJiügon geput ui nffcK lo bron worden bf e t gd door do V ilgi ido goniMstt Ml nigs de de N R Voart Üim ml ilttan dt looiUt n putt n on j rcoolon v in mkjWivso ondpt s roisgv OJn M h G rcfiEold en nu iiioOr dan ooit Wor li 11 It o t rs tn hH wn r uit do put n n van dt poro olm barteriolopifloh oiidoizotfit j o ai wi andrr niet vrij van Kf liadiJlijkrt iMWjjMvn dan wordoti geen irtifioïii 11 afgpiwozcn ndor welko nlot d RECHTZAKEN De moord in de Jan van Xassaustraat te s Gravenluce Op 31 Dec zal vooi het gerechtbhof te Den Haag in booger beroep worden behan W d zaak van mevr C J v B S door le Haagsche rechtbank veroordeeld tot 10 Jiiw gtvangeniMtraf wegens moord op haar whtgenoot m de Jan van Naseauetraat al faar Mr D van Houten zal beklaagde evenals m eereten aanleg verdedigen De moord op kolonej Van Hlllen I e verdediger van P die deze week door Ic reAtbaak te Arrihem veroordeeld werd t t 15 jaar gevangenisstraf wegeoa moord P den kolonel Van HiUen te Arnhem heeft van dit vonnis hooger beroep aan eteekend De moorden te Goeh Doo Jan Jonkers veroowieeld tot levena ange gevangenisstraf wegens dubbelen noord te Goch u lhoo rer beroep tegen het wmnji aangeteekend loodat eerstiloage de aak voor het Bossche Hof wordt behandeld Te Uge ainglfte rt gereohtdiof te I euwarden heeft in n g r berwn He beide Vonnissen bevertigd MUI lil rrn van de lecbtitrank aklaar waarby K H oud 418 Jaar fabi lVant te Sneek wegens te laffe aangifte in de vermogens en verdediigingsbelaisting Is veroordeeld tot 7 dagen gevan genisutraf en wegena te lage aangifte voor de inkomstenen oorlogawinstbelaating tot 3 weken gevangenisstraf STADSNIEUWS ÖOUDA 15 December 1019 Cand evamen reekten Te Leiden is gediaogd voor het candi oaat xamen rechten onze voormaluge stad genoot de heer M M Schim v d UoeW Jr Diploma Handelaeconomle en StatlaÜek Aan Ue Handels Hoot school te Rotter dam weid heden het diploma Uandelseconomie tn Statistiek behaald door onze stadgenoot de heei J H Krom shulent aan de fechnische Hoogeschool te Delft Voor de Weensche nood I oo tie arbeiders iiiUitckvereeni ing De Piomer is besloten onder nadere goedk i r ng van B en W van Go icla Zaterdagmid dag dd straatmuHok te maken tn hioibO geloen in te zamelen ten behoevt van de njoiydeide Oialenrykache bfvclk ng f enigo dames hebben zich beschikbaar geste om Te Pion ot lir hij pzuim lo sijn by het izameei dei fc don Fee tuUvoering Thalla ter gelegenheid van het 25 jariK jubileum van den heer Ant Bouwmeester De Gouidflch Bouwmeestei herdacht aterdug den dag waarop hö voor 21 jaar als dillettant tooneelspeler de planken betrad Dit heeft de Vereenigmg Thaha aanleuiing gegeven om den heer BouwmeeB ter in de gelegenheid te stellen dit jubileum ook op de planken te herdenken Een feestTVoorstelling werd georjfaniseerd en de keuze viel op De oude kaasier van Ro B er Paassen een stuk w aann de Jubilaris reedfl vroeger den titelrol vervulde en af gaand op de vorige perabeoordeeimgen met succes Zondei eenige verdere cntiek kan gerust worden getuigd dat de heer Bouwmeester dt kracnt van Thalia ia Dat dit door Jet bestuur en da letto wordt op pry gesteUi book uit de toespiaak van den voorzitter na het 8e bedryf toen heer Bouwmeestei temidden van alle leden door hem werd toegesproken en uit zyn handen een zilveren lauwertak een beschilderd wandbord en een lauwerkrans ontving als blyk van waardeermg vooi hetgeen door hem votir do vereenigrin was gepresteerd De heei Bouwmeester dankte met een cn kei Wïord en hoopte nog lang voor fhaIia te kunnen blyven werken Ove het algemeen werd er met ernst Ën toewyding ge ipeeld al bleek het du det k dftt oen tlcr l jlt tuit baVen d Vraehten van de acteurs gaat Een woord van lof konat toe aan niej Nieuiwenhuizen inej Keiikhoien St ns die echter haar uit praak moet corngeeren en speciaal aan ton heer B Gompers die wat losheid van tpol aangaat het beate vm allen wa De t eer Sine kon ons minder voldoen Hij speelt to veel op zich zelf en legt tie klem toon d kiwyls geheel verkeerd een euve waaraan trouwens meerdere leden van deze vereeniging mank gaan En echt Goudsche huisicneoht gaf ons tie heoi A V d Rosoh ovengena goed ge tvpeerd En ast not lea t de Jubilaim do heer Bouwmeester heeft een goede vertolking in Wn ouden Balman gegeven Al hatUlen we hen in sommige tooneelen gaarne krach liger pezien byv m tic scine in het 2e bediyf met jn zoon over het algemeen had hl een goede opvatting van zyn laak znntiei in overdryving te vervallen Reeds bij de vonge opvoering van I halm hebben wij erop gewezen tlat de groot te scènes op het 2e plan werden gespeeld Böha ve de heer Gompers kwam geen der spelen verder dan de in het midden van het tooneel geplaatste tafel De gnme was m uitnemende handen ter wyi een strijkorkest de pauze opluistenie Na afloop was er een zeer geanimeerd bal en waar nog menig lang zal hïj leven oen jubilans werd toegezongen en dat tot vroeg r den morgen duurde Vergadering Nederlandache Bond van VaksdioeUamren en 1 enimiim Op Zaterdag H Dec went in t ifebotiw 4 anei de eerste jaarvecgadAnng van tl af dool mg Gouda en Omatreken van bovengenoeiiTtle verpenigmg gehoutlen Uit het verslaig van den secretaris bleek dat het ledemta in den loop van t jaar was to fenoinen I e rekening en verantwoordin l Vltn den penmngmeester wenden goe Igekeurd De voorzitter deed eeni mededeeliiiften in verband met de salaneenng va i het personeel aan Vakscholen De beapr éne der aigenda vooi de Alg Vei aderinff Tserd met t oog op den ttj l van vertrek van leden naar eWera eenigazma bekort Besloten wenl eventueele op of aanmerkin gen 00 den beschryvfngabnef te zenden aan den afgevaardigde Als zoodaniir erd benoemd de heer P D C Herteg BJ de penodieke baetuursvorkiezmg werd de aftredende voorzitter met algemeene stemmen herkozen BERGAMBACHT Ds D Plantinga alhier is beroepen tot predikant by d Ned Herv Gemeente te Voorthuiien osKoor Tot commandeur aan niit no 1 ia door B rg en Weth dezer gemeente benoemd de lieec G J de Ruiter WMende urn de N eufwatrsat nu 46 aulk la veiband mak de vatature ontstaan wefani het vertrek uit de gemeente TU den Heer D J Dcrk Dt heer K E U v d Leest adminwtrateur van de brRndstoffeneommia e alhier ia beaeetnd tot kleric la klas van de gemeen tebedrljven te Sduedun HAASTRECHT De kerkaraad der Ned Herr Gemeente alhier beeft tot ouderling herko en den heer M BaMier Ala oudertu vacature W Beukers weid gekocan de heer Ohr Kolenbrander en als diiüwn Tacature Chr Kolenbran Ier de heer G van dar Reeden De gedcoienen hebben allen hunne benoeming aangenomen De tneede lezing vooi onse afdeeUng van den Ned Prot Bond zal op Vrydag 19 Dec a s de avonds om half i t geJlioudai woroen In het Bondagebouw Ala iq reker hoopt axi te treden Ds L J van Hoek Rem preti to Schoonhoven met het onderwerp Beroep en Roeping Deze bjjeenkonurt is voor wiereen teegankeiyk Wy hopen dat velen door hunne tegenwoordigheid bl van betsngsteltir zullen Mej C van Oudheusden die ala organiste in de Ned Herv Kei ontslag had aan govraaffd ic op haar besluit teruggeOtomen zy zal dua ook na 1 Jan as hare betrek king blyven vervulleai SPORT Ie klatiHe U rïror U i C 11 I O Irti nlBmi Spairia UBS l J Xnuvtmlnu ia3tinii w it 1 O liafltl m n VA A F C 4 2 l tnti 1 1 V r QuWc 1 0 Ho Hem Hnrliiu V O C J J Ov t itgi ng io npe i W niiLrveer MIF T i Oool 1 l oiKnIiuii I e onoonï SparUiaji V i i Ill a n rdUHercuJee 4 l n n lUag V I ƒ R F C i t VntJlmlain VVA SVV 0 0 til lain Hl VM St J imvo ppl l l Je k a A rHidi Gouda I I mpla 2 3 Hlv r im Vicora DEC 0 4 llK lit Vaetbwt OverzUbi Dt i poi li4M lt fleren veol afbreiiir g daan aan gpel s po en zelfs vel torrei n n ftl imit ongetfohd gemaakt voor voeibil De btMire Itrrtslnen l rfe n pwden wrjhTHtanrT waunlMW Tt f de W M te kla s lil Oiver anigtxoiiipcitiitle alle wed lii ltn IJttJUTSpaiLg vouilcn In en bijzjud r spiinondyu wjjdrtrijd Ai UI tiJK IteÜt hmiT hoogtepunt beII Ivl bt Jt i x door eei uit een euraf ii p pi 3f n twipunt aan RIauw IVH de 2 ktx+t ar i puncjo o ntn iiion naj rd oorde kaïiH IL der Zewa e wederom Ziija f tlaal I Op zivr yeJiikikége wijz wlM V O door oMi gira pn bhinhr van den H do I wifctóor ileii staiul o p gi4i k n oit te biengon iii lat de vollo ttje llaarloiii ploo I t I min vv r lut nJf in wn nwol Ki tiHokltn Hodmjrij l Ie l 4diiig hid Zooals tt vopwioiten wdH veHiotorie H V haair lOsLin iloor li een goedon v lug Kin w d tk Ml l tf kiopptm im daai imr d Iti pli t i U bflartteik IM V bohiaUo wn mngtii ovta wln ii iW o i hol Hi i g tih Qulok ki wtAke omtini lng H o i ih ort p Wlo iii iiilerna laialoi t riii 041 de vtu gffe W Ruitonwng Il bdw iig hl li FttSTPn hot einde ont K pi bij on ztMi e llJn elub inK een m loiidbii r s i lio4 ih leM Il r wist il I mk door eon UJk s rtt mrt bniiVn w nd aan V FC oen punt k oniftitwitn waarloof dw trljd um de liai4t ph i uiterst ftpanncnd UCtiXlt Voor df v ïigniJs ii p ti lie fcFeiJen öird do S nrtian fppkl p v ardo w do i j 4Ce v ii V nog ihpo asoii zjjn i fbetM Indhen o tt l i nuiiuete geen H p or had aniMkt docc ttgen 9VV oii iK ii iHiretn gelijk ie apelen De ï vti Men wl stitt h t n4 bK te vinden en hi lUpH £ iti DeMe fiun f gen dod voor toori Mlng f he joirfen Fort n 4ieettha r wJuoi abt fc wHÏ lo=i i iei daar ven 1 II V I i or tl 411 54 R F r Ie klop pH wMMdoor do 1 kWendo ot w zijn af g iHK 1 i Sl 4idedaiii m Hoi ioen i rtr w rd de p inl w vervlBokt aoo 1 t Ie n bulten 11 viiri H Ming hobbfn geWpoeH Heroii I kin dM miMfti k htar nieuwe om 8 1 tf3VH gDed ee d n n HH nn dl if do punj a M Hl Ifelfl o ir I Je kl wtso A zorfifla OI mpli vv u pen overwinning bij var ra iiin Gmi4i telde 2 Otrmpli 4 in iiiron t TrtjI geapïrtd word op AMmas tnti vett kleilattt wiwirdoor vaa eenig voothal liï ÜvkfcK oI on doïr de oerou vo lWigt toanM in oombinileffeea prako wm Ibt 9 min voor het eltkie be IMl UoMte de ItMin epham bezld d plo xiRg door t n doulpuU vauEiJk dli de hoop reeds opiN wnt we van hwni m $ iiiumHT be ben gezien en mm dftuma la ml uiteti 2 ffiaJii vxMJraljore j ring Over Ik geheel waa Oooda do muenUee doa v Jaic do rtaÉ 3iid VE C b ii een fout Ww4jt Vetos ovon ivi M iTlet nd uit dan itrljdkwan Hot nO rf n t a r w4 Zoo oak allo wMlsMdon De Ot nipi M vrvM moeelav veooeui on ollodtg ulUrek ii en do ovonriKihl am die van A laten k or dm 0V 1 weitlen iiJIo wedntrtj d II iil W De wed rlld iMiu t OlyuiHita i H iidok slliu iiaiv ii ir den ïmx 1 kfM vonM ghetoroii deeen wedstrijd ptaate biaBchin J maal 11 0 etb altfp el e r a op o n lmT 4ii dM alk Kfiuut voor mvider ge ijk oobnottllttg nn p Mtky t la 1 ii lit r t aanv al ia voor Uoud ea wordt voor lk 4 01 pU doel oonlgie malon het n in Mtor giropt zioudi r hct net k i£unaen Union Ala v u Bljk doontfeekt aefthlj ovt aaii Jen linkHil ult i dio n Mtt r olilH Ito R bunf t deal g vl Op on looi t zoo good ui zoo kwa d ale hel kan op r re ni r a ea Uivt lUntfling gpvevi in twt naniw die doa W 1ft het tijnotvan ijn 9 on lo4 loop I K toraer live nn iiieti op tivvJJl van Dijk tweemaal acMirttn op ol lo kaimen mlM I nlor t iri d ri tiliUirwing van 0 o ii ojtimt di lui oin x olri p naar Utikn vtit iuiat vonTzi t kfopl Vin Ejjk onluMalbaar lairgH BM n O l Kenige oog vi ilik km i Olyiiipta aanveillonci docii ldia kUJgt van dc llMft eon inoole kan B 14 d bii o t r di 4ClC oiiei van MallongliJU on luj aihi i InMWu voor zk beeft Door U gtadlield kit U o k zljn wlvot mi he gowir a g w kon I in nof t ©n p iar ainvAllisn on met ilulon Kinnk luit da sj 4u IdMTOtibh r ruHt a l odorMii wordun dt JS apetertt op du g4l iIh rip iuA ia gtJloteii ouidioind door wn lii it van tMwoliottwwH 4 njcn dtk Goiidi oeeiM kn zunechAod be ei ol in liindMi of M r tr t do lowwte ketvon li t n bM lot T ijAt zoodioiulo voor de 0 fi il li ijil zw von Op hlc van l n Tg oiwwrtciiltir wij vhdldwroicht r oiiVorwaoht met aLrnkkni vIii iot irtiir de gpiowtlti 4i i Crroontwond pkiUs üdcli Aobior hot hwr ilooh ecdU t kHUnnli te on li lu Goiuta rtult 01 duinia g iool hi fa ont nAh Ih uader tot Bremer hvn oMaet wonl 01 nofttxiMig al k bal dijoi 01 I pejer em kwirtlv na dehor vriting in eïgon dool wv rdt ffatoopfoi en d partijen op gwlijueii v k i UrMbgt I 1 I in lU til mlnptcn neidJt Ol dan da ovorlt ui iiiatr kw o eii uln dlolpunton iimktji on moi t vopd T hot wooci aan Gouda laten apoodli g we van d Hx fl ui o n voorwH vfli llcdt s Gouda Ao 11diR i OF on wfl e zi behoudt lot t on 1 al nun voor he olndc Zeer tolonrgo t Id tri kkt I l 01 euppirttTfi ret d af kpfi ooli nu te aaiiHichomioo hoo vrtii Lijk o a do Iwwp r bi entz onkoii uh pl l i 1iig Stopliamis voor eon horle vltv dir fH voorhxtlo xorglL on wi oor Z4 rtu t i iiia die In btwtts Ulton Hp ipi iili wtiml via do hanilen vanlJoe ro ii M no depone 1 2 2 Nog 2 mliHiten Ofyniftta neemt wodxr om li t looj ovtr on tST fliMitU jan dm chnlk l kon n U dopomor van Fljk on itor ii afMtand ao 8 In liot Inel i i weh xoo SinwoMjks wa do M weiv amhatro In iliTJltl toon H j r dsn 4vtor PtepMhn dbricit tot n rfc 4diwecihUT Pieper 0111 floot Hor het g4 eol was deze h L Uroolitin üH bariJiMid vi or oen der K iiki pèkvlmlljkn onni in MARKTBERICHTEN KaaaaurkL omtH vni Jt 15 I i ni9 Aanvoar paHij i 1170 HtiikM gowkJilit 850 KO Prijx Goud who k w Ie loorl f tït 65 2 Hoort f ït 62 hendel traaff aiu oRAAOLoaze ükmt Duitachland a antwoord PARIJS Ifi Dec Volcens aanwv BCtn de de offlcieuse Beilynsohe bladen hebben Tfflreven tal de Duitsche antweord nota vragen dat voor het protocol ceteekend v ordt oor de Duitsohe aügevaardigden de geallieerden een onderzoek aulttn in tellen naar d D toastaad van het materiaal in tie Duitsche havena en aantaven dat deakundi gen die naar Parya gexonden zullen wor den de onmogeiyieheld zullen aantooiun vui Ie uitlevenng van de geéiachte 400 000 ton als ichadelooaatelHng voor de vernieling van de vloot by Scapa Plow Deze houding K in tegeniq raak met de aommatie die den Sen December door den Oppersten Raad naar Beriy is geridit Het Kabinet Bauer heeft m lUjn zitting van 18 Deeenrfier de C HnmiBiIe benoemd van deskundigen die zich naar Pnrija zal begeven Deie eomittlaBie aal uit htm perKonen beetaan Ultatet van Wtallng LONDEN drattdl van Homea 15 Dae De NewYorksche correapondent van de D ly Chronicle semt dat de ratecnni vaa de Vereenlgde Staten heeft bealeten é geallieerden te veroorloven de bataluDf vaa da mtereet van de 2100 miltioeB pd st die ge durende den ooriog geleend werd drie Jaar uit te stellen De bysonderfiedaa over dit i tste1 worden nader uitfewerkt tuaachen Washington en I oiKlen Het Mie IMa BËRLUK 1 £ De Het tatwB tk mle ee mit van het Reode Kniia deelt mftie dat de tiende iatemat onatc eonfemtbe van het Boode Kruis In S t t mb r t Qmktê wordt ehowdtn t De Britaeka taektvkwt IX ND£N draatU van Honea 16 Dee Dr mlalater wor de luektraart daalt mede bet bedraff noodig voor de luehtrtoot voor l 20 te begroeten op M 30Bv860 wat ongeveer £ 12 469 150 minder i dan da ramHw van £ M 600 0000 daan In het Witboek in Maart veraohenen Als gerolf vaa den voorttfang die Is gemaakt met d organisatie van de luehtvloot op vredeebasls Ia het mogeiyk geworden het pn ramma wwr aanvulling van da luchtmacht en bemanning beknopter te maken Ken gi oot deel van de xoor 1919 1920 gwrraag e a la noodig om koRtcn uit den oorlog voortvkMiend te lekken en dat xal in normalejaren niet non t g zyn Het voor 1919 1920 vereischU be tlrag omvat ook de aom nooili f voor d betaling van den koop van een groote voorraad vltegtulgen en uitnutlncwtu3cken die voor hot sluiten van den wapenatiUtand waren besteld Op den dag van het ilulten van den wapcoatilitand bedroeg de ultgwe voor de luehtvloot meer dan Mn milltoen pd at per dag Cammunii u4 uvcr de eeaterantla 1 Vit Ui 1 Deo Do prcwideot v ndea lil iiw orraad do iidikL rier van ll rs ei go ikraalH iUuntaoi n UdrcbakM uil Kng 11 hd tt riM lkterond zijn Zontta te l arijA a VI goKuiiKtL I leiuenoean ie voktun over i i rtON ikiar Londe De beHpre4ncea dK plihtt 4 liaddeu waren zeer hartettjk Ut MiiKOnv tJln tmaHOtini Kr uiktijk n l iigoiaut U lot In bJJvxmderhcden fwo 11 IX F ranifoko preniter ie op een ab jiiiu V If eudNtiliapiftf IJk vo b o tk mjke wii7t onbvani u ob van tijn kant heeff t li nit itct a gettvfft van tte voovttkirMido KENNMQBVINO K mH HU ArbcM raw t UmlwUillt im ttOmi BVKitBMElSaTim a WETHOUOEW l r OoiiiMntt GOUDtA Gelet op artikel 11 tu het Kimn maatt voor de Kune van Ariieid HerinMKo de hooMen tt twatuBrdan van le navolgende bedrijven het beweriien van Kout StMn en Mc talen het SAIIder Behancen Stuk doorti MandennMütefa Riefewerker Aardewerkerfl en Straatmakerabedryf 9iet ontwerpen van en het houden van toelicht b l het uitroeren van Bouwplannen de Boek en Coumntilrukiterllen do Aardewerken rttpenfafcricace aan hunne verpllchtiiv n om vMr IS Januari as een IDat of aoo noodif Itfatw op te maken van de namen tn de voornamen i er mannelijaie en vrouwelüfce peraonen die n hun Jwdrflf Uana het ïehled der Ka mer van Arileid aU patrooni of in hun dienat ala aerklieden werkaaam s fn fe e Ht radurende het laatatwioopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft iredurende het laatste tDdvak van aeven maan ien dat in M bedrijf ia gewerkt en om ie lijnt of luiten vöór li Januari a i te zenden aan Burgemeeater en Wetfaoudera Op de lljiten mogen niet vermeld worden x j die gedurende den bovenMUlgeg v n tyd met binnen het gebiei der Kamer van Ai l oui b j hetielfde hoofd of denulfdMi be iluurtier z jn werkzaam geweeat Op de tUatcn mogen met vennatd vorden zu die geen ingeaetenen dea Rijka of geen Nederi indera z jn of op den IS FAniarl a n den leeftUd van 2S jarvn niet nillan h Aen bereikt ZU geduramte het laatatverloopm kalemlerjaar of wat het bovwrak batraft n et gedurende het laatala tVdrak van Mem maawien dat in dat bedrijf ii gewerkt ia het bedrijf van hetaelAle liooed of deaiaUden bestuurder weritzaam tUn gawwlt m die aanapraak kunnen makm om op aan tclaaeralijat voor de KanMr Tan Altaid W w Kien geplaatat wordm er Toorto aan harinnard dat i daarvan vMr 16 Januari a a aangifte kunnen doen bH Burgemeeater en Wethouders voonoemlL De formulieren dar lljaten ea im aangiften zijn vanaf h den ter GanMMta aMratine kostakm Tiibüitaar nouda tin IS Dae IMt Hurfmaaataf en IVatlwadan woni ULBO J lUiL D Santtuli O j t Fwr TRUtGRAPISCB WBCBBKKICHT lloqjM alMid I2 Ie Hemoaul L i 4e sfuid 7a l la Veaknamr Ven BrMi in den vor4pK lm A Z alJte M oMlp ZnldooateliJkK lot Zul Mlj e vtnl ne Wig um zwaarbewolkt weiivg of gam nMe 4aa lUUe ikwl tn M yijd w eat in t kei italdaoals h ne Miilt 4