Goudsche Courant, maandag 15 december 1919

i V i 14188 MduKWi letoC aMN S4B OMS OTMIZICBT iAenieruxua besit toch wel een tmiteng ffone geestkraoht en dooraettungsvermosen D u jttdrde irnuuohe minister predideiit werd op sqn reiA naar iiui eJand naar eai at nu wonlt gemeld aan boord vaa dvn orpodajager lemeraire gewond Uoenlai hy tengevolge Tan het nwe weer tegen een ist w nl geworpen Ë en geneesheer con rtateeri dat Clemenceau een ri gebroken had Hoewel hu pun leed heeft de prenuet Io conferentie latMi doorffaan en b iJfbaar met met minder kracht en overtuig ng dan ondew het geval zou zyn geweeat over de aangelegenheden dte i raiütrgjc in t oQzon der raken geaproken Het is hem gelukv Liloyd Geoi e te doordrmgen van de nood adceluttihe d dat een militair ORgaiusnie on oer leiding van Pooh blyft bestaan Een draad oos telegram deelde daarover giste ren a iet mede en m de rede die Llo d feorge gisteren in het Laeerlmis zou hou eny isa wer dit militaire lichaam wel meer worden gezegd Veraer ia naar verlfuidt besloten dat een FrwMiift l ening m U a el m ad aal wenieM toegeetaan en heet het dat het Turkac e vraa r tak in voor Frankr fik gunstugcn tan opgelost l Yankrijik zou oc Damascus ft Alepim kryigen Clemenceau fl i is ie Kia met te vergeefach genveest en de con feren ic is beiden staatslieden boo goed bevallen dat overeeogakoimen werd ekkaai in t vervolg vaker te ontmoeten Het plan moet ijn iat Lloyd George nog vooi t e nd van dit jaar een bezoek aan Pargs zal Jorengen Haastrecht Abonnemtaten en advertentün voor de GOUDBCHE COURANT en de HAA8TRECHT8CHB COURANT woidfn te Haaatrecht aiiBgenomin dooi onzen Agent J 9CHEER HAASTRECHT Q Bij § evatfe koude InbijBschen heeft Clemenceau na zyn te rugSteer m z n woonplaata toch eenige rust moetea neanen waatom de wtting van den Oppersten Baad werd uitgesteld vermoede luk tot morden wanneer hu kennis zal nemen van het Doit che antwoord op de no tn a der geallieerden betreffende de krygs orevanpenen en Scaï a Plow Von Lersner heeft d t Maandagmorgen overhandigd aan uen secretaris der vredeacönferentie Dutas ta De oon van het Duiteche antwoord is Beer tegemoetkomemd De Duitsche re ne T ng maakt geen enkele tegenwerping tegen de bepalingen van het protocol dat 1 No venber openbaar ib gpottaSgt ncfpens het Seapa FIowHgeral Zd ïöoot 8ich tevreden met detti uitleg dien de opperste raad gege AtioDnrert D p di Blad Dochters van Hecuba dow UARA VIEBïG GeaatoileeenLe vegttaUog va KVK j l Wii ïSh UNK v K08SUM Na4n varbodM il H t nrtm Qog ttiet beelemaai donker de wttböae aivoiKi wae nog nidi geviUen i 2a i la vfU op den grond aohemty n Btt toei s ruiiokte ij wat waadaiii I tr Wng lete ana haar voot Jileiue bl em noppea van was wUti blooinetjeB ve Pt groen Het leek wel eeo dood n Angstig g onleo door liaw Wj loo 01 2a sij om zwh heen GWujhei 0 ft aiitwwni J c mooier dIj oofsmm naar de luo mn zortit wae boo ooiundjft da de eeoe Ww na den el evw opvian deuieiijk uügmff EiodelUV wan € f ucflt uufcr lagen j dowkwe rok de don T 7 Gretaien vandaag bad op deu gwnd en daarovarfat STw a WW Wa4 w d 4 w t MS dat toth Th J i atzeUiag verlamde de vrmW d De i p deri w GOUDERAK AdTCTtentUn ea abomiementea et dit bbtd worden aangenomea door L VLE60EERT Gmtieni Dec 7 wir CWé Hot Sobaak I ozliig t t Ooiida Holl MIj v ÏMii blHiw 10 Deo ao Do Réunie 8 uur Oonowt Kunalkitae 19 Dbc S uur Ootiowt Remoii lmjits Korte 2 Di 1 uur Gebouw Douw ca Wo nlnlEKnlcJit Onderatandaoommurtie Ar nwiMtg Beleefd v o k n wij gnr ild tljiUf uicd tl eHn te lïvogea ontvingeti van ver ridorlngon oonoertco vormakehjkhsden onz om dwe In omo a 5eods te r meltien Omkkasd A MmnKii 4 coQM aoini Qoudsche Courant Gouda hi ttki Mimiiii ïiriiiNiii vu AANDEELHOUDERS op DINSOAO 30 DECbMBER 1919 des ii ml ldaKt te 3 i uur In Hotel DE ZALM te Gouda De pant i van behandeling liggen TOor Mindeelhondera ter ineafie ten kantore der Vennootiohap 5802 23 DS PRESID COMUISSARIS mi lll lillM Ml 11 Ml Opeiiliare Uihoeriiii o Wo nsdag17Decembar1919 4 i MnMdiit 2 ar M 4m if iMi 7 uur Zaalopening dei nm te l t nor en dea aT nda te 6 s nar PlaatibespreUng Dinsdag 16 December Tan 10 12 en 2 4 nar V B Daarvoor de toegangskaarten meebrenrea indHRUVINa van LEERUNaEN DON DERÜAG IS DECEMBER dea n m 2 5 nor 5801 30 JaMflUkKhe verfiooghig VRIJDAG 19 DECEMBER des middags 12 aar Dans en Feesttenten t BUUR of te KOOP Voord eIig adres COHEN Co ARNHEM Fakriek raa i tMMm MarklHM ZmimralrarnH Tntn Dekkludu 36 fMt nef IsMli aa amstralnn H J VAN SCHALEN BOSKOOP twep dit Mad onton uairwionai dmtr P A WR Fi 7M w r72 U WUDSTRAAT 21 GOUDA Zóó ZIET EEN BUSJE BESTE POETSPOMAOE 61H ER UIT 25 Miss Harding s I Dans instituut De varte anwoordl r van daD HS aCHOOL van MISS NMaDllia habban hierdoor de eer kennis te K v n dat hunne lessen In de allamtoderhsto dansen een aanvang hebben genumen Tot het nemen van privaat of lublessen bestaat lederen dag van 10 ao tot 3 uur gelet onheld In het Pavllloen DB OUDS DOELBN te Sckevenlngaa onder leiding van Mr ANTILL en Mies YBCHAN Op andere uren volgeaa afspraak Onderwlls wordt gegeven In PPX THOT ONB STEP BOSTON MAXIXEiTANOO JAZZ HESYTATléN TANOO WALS en PASO DOBLE Voor blxonderheden en voorwaarden gallevo mon llch te wendentot Mr ANTILL HAtel DB OUDB POELEN daa Haal 5103 40 TIMMBRMANS Fb ma H OICaTELHSHST BlIJirt on MnibaKabrUk 17 Tsislaeii IH aOUDA DiVfiR fr 2620 46 UIGE ISOTSflilT 28 30 TE S EilfEIIUlie BIJKANTOREN I 5383 70 AMSTERDAM ROTTERDAM GRONINGEN OsmrakSt Sebladaqscliersst i A Ksrtksl tl 31 D Hypotheken Reiervei Dividend 191 1915 1916 1917 1918 27 27 692 96 28 120 144 39 29 367 856 66 30 207 116 8930 721 401 676 500 95 22 pGi 721 484 89 22 pCl 855 482 57 22 pCl 934 278 69 22 pCt 1 0S2 639 41 32 pCt 4 2 ol Pandbrieven è 94 5 o Pandbrieven é 100 v rkilj b r boT nMoid kuloren u d Ad BtMih pp n B Bd r Btr et ak Blor n Sprifloeode liaodei waarvoor mets hielp werden vaak spoedig genfzen donr de heerli ke KLOOSTERBAT SEM welke nlttt bl lf eu by voortgezet gebrnik herhaling voorkomt Wintervoeten De grnwelijka jeuk veidwijnt door üw voeten eiken avond en morgen met don KLOOSTEriBALSrM m te smeren Het resultaat 7a verbtalfend zijn Do Kloosterbalsem ia Mn heerlgk middel tegen alie oegoinakken van d n winter als kloven in de lippen schraalheid winterhinden en voeten en een beproefd wrgf middel bg rhenmatiok icht spit in den rug stramheid in de ledematen stijve nek ischias Prdt pir pf van pi m 20 gram 65 cent PM Wm so tram f UOi van pi m 100 eram 250 vanplm 250 gram fS Alom vtriri giaar EischlrotJen band mflonxe handleektnins L I Akker Roi Td m 5764 Sf ff HUISHOUDGOED DOKOnECHT CHC MeTAALWARINMBniCK voorhatn Wed J BEKKKnSsZOOII DOIlDnecnT 1 FUIIEI n lEISTELPlUTS nn WEKriilSEÜ u MÉTIIEN AANLKO vam ElictrJicliB ucbl m MlioiliillitiBS r J VAN pUIN Oo Vaat laa iii iia Adverteert io dit Blad WpT KOKO een luivere tfcldere en niet vette vloeiilof bcvor4prt den haargroei versterkt klieren en huur M worteu voorkomt hel lighten en uitvallen Hoofdzeer en rooi vetdwijnen nadat men KOKO ceo paar malen heeft gebruikt men sprenkelt cenvóiif N dig KOKO op het haxr dan wrijft men het ucht In oederwaarticht tfchtln B ea borstelt flink Verwaarloo nooit Uw Haarl Kffii stellen geen dwaze of onmogelijke eischen aan KOKO maar wij zcggch en honden vol dat geen ander puparaat KOKO luis een 2ulycr genctsmlodel voot net Haar kan evenaren WAARSCHUWING Ut op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flescb KOKO wordt nooit los zonder vene gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht PrU 1MkMiia4liMlMen IJ0 rMt flwch KOKO Shampoo Poaitn f 011 per pakje éJ VagktUghav bU Ap tk kera raibta m ParfMarUkaaMuM Verkrggbaar te Gouda hg ANTOüJ OOOPS Wnd traat en te Sohooahovei btj A l VAN ZESSEN Meubelkoipjesü Trmwen SolMe Silon tn HuiikamermeubelenaliT Ieli Stoelen Lianenkaitea SpiegeltSchilderijen Tbeelafeli Eikenbomen Buffeiten Boekenkafteo Clublsuteuili Ziidenpluche Ameublemeotcn Leer meublementen Kepokmalraiien Wollen enSalijndekens Stroom trsHen nz en 5396 SPOTitOOPJES 111 20 BESTB ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SimiSTIIUTUbhoveiiUi DbdeSclueye ROTTERDAM Telefoon 12800 UNION een kracWio def eesinidd l VASTZITTtND StUM OP DE BORST BRONCHITIS HOEST LUCHTPUPKATHABBE ASTHM HAAP TORCN EN HOE TNIKKEL HOEST BIJ OUDBW VAH OAOtH KINKHOEST EM SLIJMHOEST Deze siroop werkt Jenöend iliimoplossend vertachhwid iiilverend hoeststillend n M d d mhalin0 ruimait Pnjs per flacon fiso 662 M Om bultetishuis hetzij op rets n den I re n bj somenKomsren leraadennqen of pp Uw werk eer öosd hoestah lend lïiiddel bj de I and te hebben fabnceeren WIJ Ancja Bonbons Jraoen ipmn v nWw 0c5 ll VsrkriJöbaar bij Apofh en aire dr osJIaVen üt A M JHHARDT wmmfABuZiiii Zenuwzwakte Zenuwzwakte is de kwaal vande twintigste eeuw Door zenuwzwakte overspanning en uitputting lelden honderden en duizenden een verdrietisr en ongelukkig leven 5755 40 AGENDA Wanneer g Ijdt aan zenuwzwakte en gij w It i r stellig en spoedig van verlost weaan pro beer d n de SBnguinose i eiken dag twee eetlepels Saugmnoae zullen U zeer spoedig be nnen te helpen on wanneer gq volhoudt dan wordt Uw lijden ge heel overwonnen Neemt er de proef van Sangulnose is voorhuiden bij alleeersteapothekersen drogisten SANGUINOSE kost per flacon f2 6 fl fll 12fl f21FiesBchen worden terugge omea Wacht U voor namaak I VAN DAU Co Den Haagde Riementraat 2c 4 5 f jS ff 1 r rifi fm Dinsdag 1 De mW l fV v oox O o cLcL aa OacaouatxolcerL BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN GOllDSCHE COÜRAMT VERSCMUNT O AGfeLIJKS INGE NDKN HEDEDHbUNOENi 1 4 regels flK alka Ngal asas Op de voorpagina SO heeger Gawone advertentUin en ta e oaden medsdeeUagea kg antrast let saar erdan prOs Groote lettan en randen erdta ABONNKMENTSPBUS per kwartadi ftM per week 17 CMIt Zeadagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent everal aar de besortinf per l per esckledi Franco per post per kwartaal ƒ 2 7fi met Zondagsblad ƒ S 40 Abemtementen worde da el ks aaii enomeli aan ens BanaU MnU Jl GOUDA b eaze asrenten den boekhandel en de postkantoren AUVl RTBNTU PRIJ3 Uit Goud ea omstreken behoenmde tot dea beiorekriMr 16 ntrelt f 1 09 eiken regel meer ƒ 0 10 Vaa bulten Gooda ea den besorgkriag 1 t regels 1 elke regel meer ƒ Ja Adïertenbka van publieke vermakeÜkkedan n v cMit per regel AdverteatUa ia het Zaterdavnumaier 90 toeslag op dn prtjs Advsrtentiën kunnen worden taigaaondea deer taseebokemst nn sdMa ddlana Advartaitiakarawui aa oass Ag taa A4iBMitnd lal l mmm KI Bureau t MARKT 31 GOUDA Duitsciiiand verzoeningsgezind Clemenceau gewond Be Franwhe pnnuer heeft het pleit gewonnen Neg meer eenferenties Diiitscidand s latwoenL De vrede naderbq gebracht Vrqlatug der Oostenrqfcaciw gevnogenM De Uzeren divisie temggekeerd MgcmeeBC staking in BeIgU Otazekere hooding der regeering Engehuid s gegag i edreigd mflim NDH MFDRDEELINGaN Sfeffruffieri Kerst Reclame ven heolt nop ui het slotartikel van het pro kocot betreffende de mogel ke dwangmaat regelen en neemt kennis van de verldar ng dat de teni ending d r krygagevanganea geschieden zal na het vm kracht woï en van net vredeavenlrAf Hot voorbehoud der IhiitBcHo ragvenoff heeft alleen betreUung op da uitlevering ▼ het dok o havenmaterieel DuitschLand blgft er b dat het niet verantwoordeluik 19 voor de venu tig ng van I et aBiftUeel maar veidüaart zidi m ttemin bereid een cchaxieioosateUing te betalen Hot vraa echter m de gelegenheid gesteld t wonlen aan te toonen dat het niet a rtaat 15 de 400 00 ton dok en havenmate neel to lereren die geeischt lyn Daarom endt het deskundigen naar Parys die Lullen trachten aan te toonen dat do uitlevering v ti dMe 400 000 ton de Duitsche scheep vaart voUtomen lam zou slaan Het sptignt dat de overhandijring van het DuitMhe antwoofwl den datum waarop het vei drag van kvaeht lal werden aanzienlük veel natter Seefl gebncbt jvlet de konnjénde d igen dal is vast en gewis Bereidt e ontvangt dan het xij hier uitdrukkeliik vermeld ïen hall pond extra vooi hclzeildi geld k DE GRUYTER ZOON genwoordiger van het mii gterie van arbeid en een mamne deakiundige Voorzitter is een deskundiga voor de watnoKüftgiu dl tot Iwt d mrtoment van bultenlamtache zaken be hoort De vredes afvaardiffing die Hongarue be tiloten heeft naar hrankrijk te zenden zat roo mogelyk onmiddelluk na de feestdagen naar Ne illly vertrHeken In de nota waar mee de Hongaaraohe regeenng h ervan ken n geeft aan den Oppenstén Raad waagt ze het nogmaals sohuchttu terug te komen op haar etsoh dat de Roemeniera voor het begin Ler ondei4tandelingen het Hongaar srjte gebied ontruimen Ze spreekt de hoop d t dat de entente voor die ontruiming zal 7oPg iragen 1 tevens voldoen aan den wensoh dat naar de in de nota van 3 Dé cember genoemde gebieden een commissie al worden gezonden Het Hongaarsche ant woont besluit Het nwilligen van dit ver Aook 7ai alleen de gemoederen ka meeren the tengevolge van de door de vreeiii Ie be yetting veroonaakte trugsche gebeurtenisfen stnedfc meer opgewonden wonden Turbuc heeft nog wel geen uitnood ug ontvangen om een vredeiideiegatie naar Prankruk te zenden maar de rageering te Konstantinopel die popelt van verlangen de vrr le angelagenheid te mogen rt len heeft lil vast een leider der eventueel te sturen afvaardiging benoemd nl Teu f k Pas n uenator ouid gezant te Ixinden Jie in OA £ digeIuh iiMifUstad m jtf l it i W iaaf zeer gezien ia F en kwestie the tot veel oaaanganaamhoden tuaachen Duitsdiland en de gealli eenlen uanle ding heeft gegeven zal binnen kort voor goed van de baaa zun Het Bat Hch gebied ia thans zoo goed als geheel van Duitschers gezuiverd De Uzeren oi v 8 e beviiuit zich voltallig aan de Doitsche 7u le der grens Het vervoer der troepen raar aet bmnnenland van Duitsciiiand be S fit heden Van de IJzeren Div Je zijn nog s e MB zwakke afdeehngen aan gene zijdA der grens de naar alle waanschunlukhoul heden over de grens zul en kinnen Na een ge rustdagen i eg nt dan het vervoer er d V e naar het binnenland Duitschjand begipt vandaag te Aken met Hetg e de economische omierhandelingén De on erstaatssecretans aan het departe ment v in eeonomisohe aangelegenheden professor Wirüi zal optreden al eerste onderhnndelaar voor Duitechland België staat op t oogeiüïUlt voor een Arbe deciisi Na Engeland Amerika en itahi heeft onze naaste zuideluke buur x n grootfl vtaking doordat de mynwerkers vrij gem en den arbeid hehben ncergelcid Fen medewerker van Vaz Dias in 1 ver In Duittwhland beschouwt men het als een hoopvol teeken dat de Ooatenridkers die ïch nog m Fransche kryg gevangenschap bevinden zullen worden vnjgelaten De Oosten ksche vertegenwoordiger te Parus rohtte den 8en dezer een desbetreffend verzoek tot de Fransehe regeering en reeda hvee da en later werd hem benoht dat het veraoek waa ingewdlitgd Den autoriteiten wepd opgedragen zoo spoedig mogelijk met lie terugeendme der gevangenen een aan vang to maken Ie Berlin ziet men hienn een aanwu ing dat ook Dtiitsehland s zonen sooedig lullen terugkeeren maar wat men hoopt gelooft men graag De Dmtache oowmuHie die naar Pargs onderweg is al VMmoedeiuk niet spreken over de vrulating der gevangenen of het moest zun in vopiMtnd met de wyze van re potnoenng In t ms nder wordt er dan nadruk op geleigd dat ze zal bestaan uit ikskuniügMi waarmee men te kennen wil geven dat het gaat om technische ea met om pol t eke besprekingen De commissie zal bestaan uit zerven leden vertegen voor gers van het departement van buitenland sche zaJceo de werven conunissie de ree lere het bureau van watertwuwkunde een j c eskuodige voor de VAamgeulen een verte I band daarmee mltohtiiwen gaan vragen op het ministerie van arbeid en bevoorrading atwMtr v4M4tia ni Hcrd dat de kweatw d r binnen en buitenlawfiche bevoorrading 1 ing van bet min van ecooom xakeo Da secretaris van den minister deride mode dat voor wat aangaat de verwarming ao de zuigiKmipen in de kolenmijnen tot ao toe nog geen enkele maatregel genoinaQ werd Op de vraag of de regeering over vol doende macht beschikte om parsonael te schen ten einde do mijnen voor overstroo ling e vrijwaren werd goantwwird dat m vorige jaren bij een dergelijke criaisals hui ligc soldaten ter venangiog oor ijnu erkers werden aangewend Het staat nog met vaat of ditmaal weer een tiergfl I jke ninalregel zal worden genomen Men Hohijnr alle hoop te stollen In Het oiucr bood dat ie mijnwerken en de patroons met minister PouUet JaiiMrd en Waater i hetlenavond zullen hebt en Op hf ministerie van oonotniaehe ukan beschouwde men de criMs als zeer enutig De neer Thiry secretana van den m aistdr verkiaarde zondor omwegen dat de crisis v J iklkel jk is Over de vraag at morden zal van den uitvoer van koirn naar nlri Ult en Engeland moende htj dat kior op allfPn oen dwkundige kon antiwoonlaB Daarom zond hy den verslaggever niMur oMi heer tans Deze verklaarde d c de ngM rpg al het mogelOike aal doen om d i vhikbare koten zoo goed mogelijk t vtt fMIllMMil Daar dlocig do k rl hktk L e vrouw tel o God iu len homol wti het lujt tijk Neigtn uur 0 t wm üij tocfc maar oIpL M tigsgi gsiaii Ilad ZIJ bTt h i ajir luet alliHii Ui lil gakteu en uw fe nOret hut luog Altijd niat ÜwW Ree lfl dl wijJs hid juffrouw Dieèrich op li iar louhtar iiMu teii uad tL n uLs tie n tl de uU ain ip i ij uiniiere aJttj I eigea £ I nlg Itaar gang dwi hielp g ea tmeeki n otx ook geen verbod Mn ir vandaag kou Zj b WMübten luet lolhotidm letH ol rk fl irha trn ui e de la de kh iii ka iiflT het bf ki oiüp luiir zoo4l ij imi tienn jskou I w d tm bit liiuir l i w ht loiuikl heAA niMu iuM imolil M eeg VUir lel i edACtitvii kuajutvi bij hiukr p ver ftrorngtn i kaar joegt n e KH r ua dr 41 dit ot en Ur inotKler wee het hum uit I anniat op Fomt natu h nAatha Li getiagc hoop lehldn h ir uks M lu n oiul hl w doch er daar nog te wachten MemAin hat Or lie g tfia 1ww 8P 4ft ni d n iun lan deii lai aQg at het tiflon en tuupiic do traa4 op en ai ij Iwörie aog atijd d v nWaaldeo bjod jniikfn Hh as een niooli kl me kug h tngi iv ld ni n uig h t geel gla tzen In hiit salujnAel tan de Umaarn met smeek I IK e oagt i z ig liei Umijo tuuir a u het hiid vurAgeod ijn ioa op Zij snwllehei worbij OflvVhfn Chreèohen ri 7t ia z ohw f H M iporkluiglljk sAo zlj den weg III luutf io woiduig au OeMrucftHle itelhalm OeHrod Hi dhahn wltóo JuIm naar be4 jpinn H kindje Üep vtwiw Dombrowskl iNia Hl waarom aoa aU sooMOUiabUj I p £Him M ua uioi nKyilig ilat zij g Un r lfh U h am a I a boor It IJ I iiir iiiiaiii r f peui Door ftcgr tii kUik liH liiigig rett n 4if l als d rtxp All vn lUuJtijU l e powi un h t rf ia gwlot er tönil btjitMi op d rtui I dsnai leui in i dl ha iT rfcv ij le I M raaiii oiien wte i kiarl k i tïh i Hlei lh ho I U G m é n I IJ I f hifrmiM i it trlch Neen OretalieA ik niet ii r ftaelit t uv 1 ik komuiarbul Uu i na lebi In Ie iffein tan dit tr iw M GnHnwl iB i mcdftijdon vervul I n binr t vuiw hciriWKi ple 4ie moe d lit hjAT kimt Kil 1 iiog iUe ur dan luMr ala ee pfjjil Htji loiid d T iwyr u dei inUu op Lil niiu uut it HtHuUwf H lip Mkem Miiikjciiiiiden hiar vtietHig koud t ivtptm Io haiMl van 0 rlrti4 Tl Mkmi y weg o jodl U irit o in aiiwi Jotfronw Hlrt IbtHwvrTtaatt iwlt ai t IJ zooh a be4dtHi Nu neAt iang Ztj fti tHi idK e w hof lïH al iJn tnv T iwen Mrwt teWe ov de Awliwv l tl I Ijexf i liaikleu zij den vnitrek van vi Itttii eii het iutok erf al aoohl nar mi aij itot dwlwiy el k n lotó zMii mf fle 0 tnku4 dsj ChrMWfl tewur had wHlra H 70tL n Na xo 4M to zij vt riier btilh nat t i nq a en r itpen A rjd om l i lr aanu i4tw jan crtk fa Rioe d r £ kA rti lukl al iMg vfw ad dat b4t mt4 Ur ülMti itl i ifotil OH tt Oaopo n Zij hAd het taieen idet wilUi M het zlpbsell telken weer tiM het booU praat i luui h4 ok D t kUBnen zfigUoi met I tiioiwl j4i zt uv T iMm iigbi aprtHtea I xt lat irn iK s iii 4 uifriiwHle Kihii Hi r nu ikaodaag Ik kan at 4 1 r MJjgtu tWi doaki u dat zJJ a db H II liH f galKoaP if rtnbl kktndo de Uiwlon op eikMu tfil w f dit gfnwiiaigl Ja ooit xij had af ifMig gtvlaiht U alitw e viimt wa fjTiÜJheti vert X U ii Ifti UesgofOrfWif V u K u 4 n ii M ht men liat nl i ooe iiM u tetigkud nikt u het arioe oMiiw Hij ii jeton t VffkKtmn jnirouw Die I h set ZIJ iv ï Ufc iM Gretotuii iiiti Hfj itUt n imnr huLi glian mlfMWkileti t zg ni ei ihui 7o9 niet dan loop U gatiH la r ti poiUf KMiiL Dat n 4 nu avi t t vooir d VMcrwen die fc t Oifge h n dtg to r dua boterwin kr t indi n Xixni Jj ander 00 ovw hpi m i KTtin hi wt en gopnaf U ylaag kiiml bet tvmr nixta ia tanj Dat wsh i K h v rwhrlklkefijk i 4 d UM voUk rH rirh a zou aa mar t i dori moe ten Aij t yffsgtf iMp ii v uM or Ma 1 t ni f n W In hatkr w4 e i pon Ou leritttn ronflofli iu o i 1 de Mjn aaten lk M m rth n oe4ue e zj waa weg Jutfnouw Dletrioh nik1 It ka l Open al h r owl was er VUeeu do inaatel onititMk aan dm haak Vtaar wflh ZJ UAii lo a r bet stiijn haar iiwetkt tegï muetf Ctah 04 ui Naar lioar uitiiuLu juibvuH iüüselbahta Ooh neen ZJ wufi iiHOvm d Bulijk maniHoiiMwohutv z I kwaiR ncdtCwvi meer i H A i bad ZJ weei eeu a A jjasohreien en braoh Uo au madf dt3 pont Ooh noeu hot 20a wel kumea zija Mir hé WïU4 uiet zoo Pai vo Mu de moedor plowetfn heel du j dulijk GfsvMIaim wm weg OrotciteDdwaal dl bfUÉen nt Ms rood vjortgedro sadoor eeoi ot aoddr i n M werd aa 4lt Hoe lang MU zij aj wc zgn Ato zj nu ina v teiiu kwant ale zIj tooli maarepoe dig tenÉ kwa lievfliid dooraooht de vrouw alle booken DMtf eeui iMnpJB in de hafld of zij een ft aoT v ond En plo tBel ng be Ni zij m gfoote W te sehreien haair kind baar GreAcliea aln haar maar niet letiv erfl o c rlv a l ij rukte Het ruam ojmi en Blaarde naar bdfcw INk Mr 4 De Arskt wajs Xmg ZoDdo sstilte Oiod aAA de awieve tj te t toul eeo vetdvaaMe boivl te iukkcn üet ww verifdirirkfHlJI ooi aiu te liD irwi De ftMMgHtigide keoi nande kJok dia i toud op vlar uur Er HQ een oei oad r gozet be glaaei elHixije ïat hel uurwerk AtxA eéood opi 1 Otu vier uur wiw ij dun nog Mer geveewt i had dlkvijl i goktoagd de kfaik de kyk die dmiut wo fai mijn booU zg bad hm dw k r aW h im staui Nu w het vwiMMtaw uren later