Goudsche Courant, dinsdag 16 december 1919

STADSNffiUWS ÖODÜA 16 December 1919 Aanbesteding De uitslag van de heden gehoiKlen aanbe Eteding vnor het bouwen van een School voor M U L O aan den Burgemeei ter Martenssing l te Gouda is als volgt N V Aannemerabedr f vii W Boikhoven Gouda ƒ imZO C Middelkoop Gouda j 18178fi NV tot Aanneming van Werken V h H J Nederhorat te Gouda f 181343 J Amesz Gouda ƒ 185639 J E Vlaming Schagen ƒ 185985 J J Duym Gouüa ƒ 194963 H Zanen Czn Gouda ƒ 199300 C P J Jansen Rotter dam ƒ 199850 A den CXkden Moerenpelle ƒ 202850 M de Jong Az Ouder kerk a d IJsel ƒ 213700 N T Macda C van Lceu wen Cz Nieuwerkerk a d IJeel ƒ 217300 D Klnasaen Rotterdam ƒ 227900 Gebr Bal Rotterdam ƒ 227000 Verbandcursus De efdeelmg Gouda van E H B O houdt op Vr day 19 Dec des avonds 8 uur in het Blauwe Kruis een verbandcursus onuer lel ing an dr J Hambunger Voor beroep bedankt De heer W Deur cand tot den H D te Gouda heeft bedankt voor de beroepen naar ic NhJ Herv Gem te Goudriaan Bentliuizen en Amemuiden HAASTRECHT De Gymnastiekvereenig ng Olympia alhier zal op Zaterdag 20 December a i haar een en twintigste jaarlljksche uitvo ring geven in het ge uw Conodrdia met welwillende medewerking van de mueiekvereenigiug Pnma Volta Het programma vermeld versoliillende oefeningen van de opleidingsklaase hoofdpursus en damesafdeeling De ivond wordt besloten met een blijspel in twee bedryven getiteld Lot s Hiüavrouw Na afloop is er bal NIËUWEBKEKK d U8ËL Op de oor ru ht oor oen onierwijio t i uan d Vr=ii openbare ejhool allüor komen oor twtL onderwijzeira 4en aandetwee d penl flnp s hooi zijn de vooniraWiton 1 II Ilicth L Paflng en F H + lirdre ii en 2o L PaIIn A H tlacb il II Sli dreeht Mij a Boije n tijdelijk onderwijzeres aan Ie eraU op nbiro oliool alhier staat niimmtr één op dj vooirdVaoht voor een oiirUrwij erf aan de lA eede opertbai hUmxH Oiid kerk ad IJwfloi 1 0 heer I Kfflpteijn orulerwijzcT aan d opt ui nr p Bolvool op bet dorp hooft we tiH wridtireride ona ost 41ihfMd een vtr lof lanpr vraagd an drie maanden OUDERKERK a d USEL ► p de voordrauM voor oiderwijzerefl aan d opemifflre 1 gtre aihool 1 dorp zijn geplaatst 1 ineij Th II Bbk te Gouda 2 mei T Verhï f Ie Ennnpen ad Lek en 3 HKJ U H V d Meulen te Maas ftliiit Op dl oor 9 Jioo II NesBo zijn gtpluit 1 mei Th H Blok te Gouda tilt T Vwhoeff te KKinpeu a d Ivek eo H nvj p d Pelt tl Dordrecht OUDCWATER Tot machinirt van het te stichten motoigemaal van den polder Groot Hekendiorp is benoemd de heer A Vermeer te Maasland De heer H Diedenk alhier Is benoemd tot conaerge van het Gemeentehuis te Reeuw yk STOLWIJK Maar de h tt vornwmt hebben do lediii an dm P intr Boni Kn Bouwratariieid rs a d Sftolwijk besloten op 2en KePtiiiiig of twee vrije Zalerda pnÜidagen trt wrrken en hrt veidlende loon af tedragt i voor d noodlijdeode bevolking van Ween n GEMKNGDB BERICHTEN Verduiatering Op verzoek van den commissaia van po1 tie in de tweede afdeeling te s GravenlUhge IS te Rotteradm in een hotel aange houden M J T directeur van het effecten kantoor Voorhoutbank aan de Bierkade te s Gravenlhage die dezer dagen in het al gameer politieblad gesignaleerd stond om dat hu sedert 1 dezer epoorloo ventwoun was zi n kantoor onbeheerd achterlatende en omdat er bu de politie aangifte w nn ingekomen die grond gaven voor het vermoeden dat hu verschillende hem toerer trouwde geldswaardige papieren heeft ver uistera De aangehoudene di naar Den Haag la overgehraeht he Ft bekend ii h aan vrduisteriDg tot een bedrag van onge veer ƒ 6000 t hcUiea idiuldig ftmaalct H iB overgebracht naar het huis van bewering Met eigMt motwbMt rrlaewie InbrekeHk Men meldt uit Gonnchem aan de Tel Onxe ijvenge remeentepolitie is den drie brutalen inbrekers tie Woenadagnadit bfj de inna Van Soelen ea Zonen Ingriindcen hebben te Rotterdafii op het ipoor De deftig gekleede heeren ze droegen o A itobkousen waren hier per ipoor gearrhreerd Nadat Xe hun 1 gMiêgtn haddea T rtnUrini te s niKlits te lutlf drie met Ina deelm Op kolenlevenng uit UuttMhlftml n t met veel te rekenen zeide hy daar Ihutachlaod nuiar 700 000 ton kan u tivoe r n jn laats van 1 750 000 ui zelfe de 20000000 ton die het Jaarlijks aan Frankrijk vcrsciitildi is niet kunnen woitien ffclevera Hoewel cao en electricitedts fabrieken bevoorrecht mllen worden by het verstr kken vaji steenkolen zullen zekere verbruiksb terkingen ingevoerd moeten wor tien l e cnsis ib nof verergerd door het f it lint de verbruiiura die voor den oor log hun kolen in J mtachland kochten nu erveneenfc hun voorraden hij Belgmche mig nen op4ee De regeenof weet nog niet hoe iii zal hanoeten mcit de Belgische sloe pen diC zeer noodzokeluk sjjn om het ko lenvervo nacur het buitenland te doen plaats heU en Ondenüuuwlelingen zgn hierover evenwel aan den gamg Ook om te we ten welke heading zal moeten wonI n aan genomen tegenover de zegge 700 a oepen f ie xioli te Antwerpen bevinden en waaim men een groote hoeveeliheid steenkool heeft ontdekt naar alle waarsohunlukheLd be steaid voor den woekei andel De regeenng te Bnifiael zit due vrywel met de handen m t haar i n kracntig geluid als de Bnteche en AtneriicaunBche bewindfimannen lieten hooren bu hei uit breker van de spoorweg en mynworkers staking vem nen we uit Brussel met De mUnwerkers kunnen uit deae onzekpere hou ding van de r eerlng niet anders dan voordeel kunnen halen In Amerika Jtwlioort de mijnweiicerssta king tot het verieden Ze heeft 40 dagen gebuurd er waren 400 000 man bvf betrok ken die totaal 50 millioen dollar toon aer ven De ojArengist der mynen liep genu rende iien tud terug van 12 mfllioen tot 5 millioen ton per week terw l hf t weke lykeoh verbruik 8 millioen ton bedraagt Uenrolg i dat de kolenvoorraden na eaoeg opgebruikt zjjn De oonferentie te Londen heeft voor zoo ver valt na te gaan geen invloed geha l op de Riwtaische kwestie De geallieeiden zul len niet interven leeren en ook geen vrede uiten iftet de sovjet TVich zullen de geal leerden iets moeten doen Ze kunnen de oogen iiiet sluiten voor het toenemend Ifotsjewiatisch gevaar De Times puibliceert een artikel van een Husai Khen autoriteit in Aziatische raken waann de aandacht wordt gevestigd op heft feit lat de bolsjewistische leiders meer n meer ten blik naar het Oosten wenden Reeds hebben zij een aanzienlek deel vaOi Trani aultuaife en van de MuUlen Aziatische staten Z dnoomen van een o tand der millioonen in China De nauwe betiekkiQ ren die zy aanknoepen met Afgamstan geven hun nog een vendere kane om hun sitie jn têie uit te fcwiden D bolsje wilü verkondigen den Afganen jn Kaboel Wfü Sngeland aan door Indiè Ëoevitaky een bolsjewistische agent ttflt Baiitengewone eer te Herat ontvangen Hoftdiprden Hindoes moeten in de bolsjowis ttMhe propaganda worden opgeleid t Mo u CU enkele huniMr lijn ruim voordien van bolsjemiatifich goud op weg naar In rtië De afvallige Hindoe Baranaoela die aan het hoofrl stontl der joneiste Afgaansehe nu ie m M oeikpu vertdaarde dat z in lioofddocl was de Engelaohen uit Arië te verdreven Zomien Denikin en Koltajak wonden ver slagen dan vreest de Times dat bolsjewis tische lagers Afganietan zoudeq binnen wekker om gezamenlyk met de Afganen een n euwen aanval op Indië te doen Ook Aemewnt het blad dat de bolsjewiki In nauwe relatie staan met den Turkschen op fftandeling Moestafa KemalPasje in KleinAzi dat zy de Jong Turken van geldmid delen voorzien en dat zy in Georgië en Aïertifidajan een opstand trachten te ver wekken Dit zal de Engelsche regeering toch wel te denken geven Z zal met kunnen dulden dat aan haar gezag in Azië afbreuk wordt gedaan BUrrgNLANDSCH NIEUWS OUITSCHLAND Lifidnor veroordeeld De vjiktweo iB ank te Miüaoiwi het t L ndner tot 14 jaw tuohtihuia voroonleeld mt 5 jiar vnrUoe van bui erroohteo FtiBoh zijn niad p otwl kroeg drl r en zm maanden gevant eniAttraf Mor katt oil bold ui i 4io Lindner hij ztjn vhjoht bohiilpaaafiu warwi iiregion onder e Aie ide iiijii 6 weken en 6 miantlea g vangeniflBtraf De vojfzittfr de tde moe dat bet von nis me algemecne f t tninpn door de gf zWenen ii uidyeapfokiMi waarop fV sch uUriep Glj h l t ons onwhuidlg veroor deckl Köp eniokl ade Zaterdaig v noh n to Aken a t dskan tor van de Bankvereonivslng Prob ea o een penioon d e dn unitorra van een liiigfacfli kolonel droeg verier 5 pol tlu pnten eei 6 gewapende BtlgSaclie ftiUaten De kolonel bew l e lojr het BWgi sthc mJairtwie vnn JuAtltie b I t t Jjn Ie ondfimooken of da ban c in het bealt wae vian effooten dte tn 1911 in De gl8 waren prtolen De koonel gaf aan bon kier Prob hel bev l de brandkaa te ope nen Toen dtt geMhlMl wen stuurde de kotend het pers neol van de bank niap huid en bankki Prob wati In een preek kamer van do Bank g rtot i en door e 4i podltleaigent en drie BcJ lsctie aoldla if benraattt Een kwa Uer later atuuidn lï katooel de aoditen weff naiiat hij vooraf Mn oédaat met een mat g4ld ge vulden koffer had we ggeciaalen In liet geiie l werden nuiuf iOOüOnu tl OJi tca meojfi i wntan ikt g la t Ilu bj i iier ikm iletgNi u iU kiu Jl uogolerkL ic doen vOifja De i ya iioh oer it OKAt dit iH Muê wjont ca vtin daa r iiutr een aiiflor rMili uadTit htj weer In I lir er h lt Lron V aJlwll Ui net bozitvai dtn bowivvten koUer i p dat ooigaabith weed hij a itfeAouddn a a tn d Begi sohe aait riteUen uit ue ti l D iT ver icl arde Ihj l icuiachiiian te zijn Oe f ir ma t roit ureeg baur g kl teru r Het i no lUiM va itt flotd of de aan judene lul of 1 ranscunon l KNOKLANa erg itlttc Haiiioiizweriüg V j gein dl DdJiy MhiI zoiMltii de au lonkit i l LomVn w aoiik r zija goko intn dat ir ati hiiin 1 ean eaiiimuzwenug ut gitniiteeJ Oiit dea pnn vttn Wales tij UI I18 zijiL Villi ruiiaoiiiisclie TiAS t ouilvoeri i Dn 20U gtïtHmreu aan oen etidoii uir ijii tri 1 HidLuclfJ Do LuijKUotK g M u k t a uu ii Herd iiig ltulit on airi g o4g diji van werd n de ii4ï otive4 jcluwi met de Ijtivv aking an den priaa g woflrBchuwl Lr aoiilm zelfs bij Utt iiittMt aigfU ff n Maton waair do koiuok Hike tnm top ooNotil iiumsoi ien drtt k e ecu züor Vuddotjiuli badJneriidng op I MiJtii Ihii plan wae dm prins ia eenaiitü U Qftt lorrri II uiar eAu vmlij plaatrj waar hij iii gij oli ig zou orden getiou lUii tjd n ondorhmdiQiiig4 n tueaolien Mriii Ion It ie h t rh rogvering ton aiin itvtf dl r Ijjt koiiH i t rt gct ring van U rïmoi 008TBMKUK Hoeiieah kiudortn d ar Italië MVlam heefl naar de Difcly IcJegrai 11 Idl een rti Wmg gob üfien om oen aan til Wipeiwrfie kill ia ea tiiawOheu vïor e n twaalf jjinar op b tieiiun de jamgo kin df fen zuÜph aan de orippn v in par lou fU n g i innon w ordm toov erirouwil ter wi I de oal ren in groepen naar herfltet II S5HoorJeii ziilJiw worK n g oaJ n oor luiiolijk niAr dp Hi l ra De kindertn 7 illen doir h in oiiderw ijzirs rgv zpM wordea AJb on ofit n 7iil itr MOrJeii pflftroleii doir publieke In H 1i ijvtngen t i bijdragen door do ge liwontf 7 0Owp1 olrï doior den Sttat Het V r iliif der iTiiiderpn waarvan di porstogritp vnn twfolwndird nog oor Kerst tii a BRAZILIË ntriking vorbannlngs b o fl 1 11 11 lUj dt n Htviaat van Bnaeihö is eaui wetami u4ri Iti jtiiciidi w iiwit j dt Ijwluit n lol vwlMi ilng der vroL g re k zerlijkp f Hijle an Brai lit wonden Ingetrofcl en Pr zai van 1022 tot m toen een ri uliiljj er oqg eind aan Inaa t eon kd irrijlv 5Pwec t Handige ont na pitig llJilktiiH x i Iterlcht mt SOfia vehoog 1 n kil den i Dw ivbe ak gendar iH n niK iiide Maco lonl rs aan do ge HU iii t watiT g iioranJ Pi riogiornef bo ImMiftHi Rn imsliaad tijdeuB de beaetlm V ir S rvi üclt gf ied waH opgtwfloen ii giv n oor lat zij h m naur den ii liiir xn InBtr wti ib os n bn ngen 1 gei iiij ei 1 ajiiblcMWW n Iro iw len den H aiii ni aan hm tie oti ftwlM dien l i He gpinwair zocik G blekoit w ddt do twe Mh ivlo ii r loor hf4 Ma odonlsoJie oonii t warein ui tvondei oio Ihmh t t evrii lui BINNENLAND Minister Byieveld vraagt ontslag Men setni ons De Mimster van Marine Mr Byleveid heeft heden naar aanteioing van de ver werping van de Marineöegrooting aan H M de Koiungm ontslag uit zon ambt aan gevraagd Voor Ooatenryk ra HongarÜe De tweede Nederlandache trein de Kerst trein met levenemiodelen kleeding onder troeïi hospitaalgoederen enz is gistermid dag te 1 uur 06 min onder hoede van het Noderlandeche Roode Kruis van het M a8ï tation te Rotterdam naar Oostenrijk en Hongarye vertrokken De lioofdleiding van het transport berust y den heer D T Duys d erecteur van den I otterdamschen Lloyd en bestuurslJd van e Rotte rdamsche afdeeling van het Roode Kruis modegeleider is de heer Wm F Go b us u t den Haag De talryke wagons van den ta in Werden op het rangeerterrein van het Maastation itan elkaar gekoppeld de trein vertrok van het gedeelte van dat terrein naby de Oude plantage Daar waren byeen om de vertrekkenden uitgeleide te doen luitenant generaal Co lette hoofd tevens legercommissans van het Neder andache Roode Kruis Jhr Quareslvan Ufford secretaris van het hoofdbe frtuur van het Roode Kruis de heeren Vincent van PeskI en 2 Marcella voorzitter en stcretaris van de nfdeelin Rotterdam van het Nederlandsohe Roode Kruis de heer W Graadt van Roggen uit Uti ht 1b vertegenwoordiger van het Centraal comité tot hulpverleening aan de noodiydenden in Oostenryk en anderen Van den trein zün 37 wagens bestemd voor Weenen 7 voor Boedapest 8 voor fnnabrlick 3 voor Gra en 3 voor Salzburg zy zun heofdsakAluk geladen met rijatemee ryst geeondfenseerde melk boonen erwten havennout margarine cacaopoeder cfaooolade gortmout ralker klet ding ondergMd en hotpltulbenoodigdheden Van dece wMrenj i n er 9 geladen by de firma Rugs A Go op het terrein van den Rottenlamschen Lloyd voorts kwam er een speciale xeuduif van de provincie Zeeland en wel 9 wagens uit Middelburg en 2 uit Goea verder een uit Oes 4 uit Wuuscho ten 2 met 1000 kisten slaolie van de olie fabnek Calvé uit Delft 1 met groenten uit Zwijndrecht 1 uit Halm 1 met hann u t Umuiden 8 uit Hoofddorp in den Haarlem mermeer 1 uit Steenwyk 1 uit DeLden 1 uit Deiden 1 uit Vlaardmgen 2 lut Neede en 1 van net Groot Oosten uit Den Haag de overige wagens zfjn alle geladen door de fiima Schenker Co aan de suiker loods op het jrein van het Maasstation De heer E Mann directeur der firma Schenker Co maakt de reis naar Weenen mee In den trein bevindt sicSi ook een D ry tuig door de directie der Ned Spoorwegen ter beschikking gesteld voor den hoofdge elder en het begeleidend personeel De heer D T Ruil heeft dit rytuig geheel la ten inrichten voor meerder gemak enz ge urendq den langen reis Ruimte is er in gevomlen voor een keuken en waschge legenheid en m de coupe s zyn doelmatige plaapgelegenheden enz aangebracht Van hier gaat de trein over Emmerik naar Passau en van daar naar Vl eenen aan het adres yan de firma Schenker Co De geheelfi verzekerde waarde van den trein badraagt ƒ 430 000 Aan aankoopen voor Hongarye is voor dezen trein door het Nederlandache Roode Kruis ƒ 45 952 besteed terwijl aan goederen in natura van particulieren ontvangsten voor Hongarije voor een waarde van ƒ 80 OOÜ meagnat Het Nederlandadie Roode Kruis heeft uit de opbrengst van den weldadigheidsavond m het hote de Twee Steden voor een be rag v n ƒ 12 175 aan levensmiddelen voor Weenen aangekocht die eveneens met dezen rein worden vervoerd Voor het overschot der gelden van dezen avond z n kleeren en I ekens aangeschaft Voor Oostenrök zyn door het centraal comité tot hulpverleening aan de noodiydenden m Oostenryk voor dezen levenamiddelentrem aangekocht tot een bedrag van ƒ eoOOO De waarde dar bydragen in natura kan gesöhat worden op ongeveer ƒ 300 000 Voor bewaking en hulp gaan 12 man t happen mee voor de transportcolonne van he Roode Kru s onder wie de ser t eant majoor F van der Pol en de sergeant ï Vonk Nederland en BelgfS De correspondent van de N R Crt te Brusciel seint aan dtt blad Seg4 E g de eerste Beigisohe afeevaardig ie te Paryjj geeft aan de Metropole onder ütaande ulichhngen over de ioopende onder liande ingeii iussehen België en Nederland voor e comrr jiwi6 van veertien Npar men we t yn de Belgiache en Nederlandache nfgftvarjii dan eemge dagen geleden naar Jiun laiid teiruggekeerd De Nederlandache tfgev a t4pden hebben hun goedkeuring geh eirfTt aan e n ontwerp poUtiek verdrag Dit zou bepalwi dat het vraagstuk der waaiflï rgen voor Bel ie nopens zyn veilig heid tfr vervafl ing van de waarborgen van de verdragen van 1839 zal worden onderworpen aan den raad van den volkeiitwnd aan wiens beBliesingen Nederland z ch zal ünder erpen Qip het oogenblik zyn er nog onderhandelingen gaande met de kabinet ten te Londen en Parys om na te gaan of de wsarboüg d e in 183 door Groot Br t lunnie en trankryk is verstrekt zou kun nen Wyven beeiaan ter verzekering van de i nafhankeiykh jd on de onachendbaarhe d van Belgisch gebied tot op het oogenblik waarop de raad van den volkenbond een bc sluit zou hebben genomen Wat het verdrag aangaat dat een oplossing moet brengen voor de Nederlandsoh Belgische vraagstuk ken zyn de Belgiache en Nederlanüscne af gevaardigden tot overeenstemming eko men behoudene over enkele artikelen van minder beteekenis die nog geregeid moe ten worden Op het oogenblik bereiden de beide afvaaidigingen het rapport voor dat aan de commissie van XIV moet worden voorgelegd die het verdrag juridisch moet bekraclitigcn Dit ontwerp ia voot beide lan den bevredigend Het ontziet zooveel moge lyk de Nederlandeohe souveremteit maar houdt ter zelfdar tyd rekening met de recht vaardige aanspraken van Belgife nopens de Schelde het kanaal Gent Temeuzen het icanaal Antwerpen Moerdyk het kanaal Antwerpen Ryi en het aftappen van MaasA ater ten behoeve der gpoote Belgische ka nalen De afgevaardigden zyn overeengeko men zoo spoedig mogelyk een eind aan het work te maken en 5 Januari te Panja tenig te keeren om het verdrag met de byia ren uan de oomraisaie van XIV ter hand te stel len Ons gcaantachap In Tokio Naar het Corresp Bureau thans nader kan mededeelen staat het vast dat de Ne dertandsche gezant te Tokio Baron van As beek na zyn terugkeer hier te lande met verlof zyn post in Japan met meer zal in nemen In dit verband meent het Vad te weten oat vooi den gezantschapspost te Tokio be itemd 18 r mr A C D de Graeff oud vlse president Van den Raad van Nederlandich Indië De Ned Gezant te Waehlngton Men meldt an de Nieuwe Crt dat na de tweed operatie de gezondheidstoestand van den h èr J T Cremer Nederlandsch gezant If Wasïungton minder gunstig Is Anngann van een geldleening ten laste van het RUL Naar aanI4dliic van de In het VerAlag maaklf opm rkHigen leroorlocrft de ml niHti r v n l Ininciën z iob inaie te dooien lij m overleg met de N larUadaehe ilank © m reg Jg zal getroffen worden wfikp het ov eoah bij de vorigp crisss enU m mogaiji zal inaKcii de stuiuccn d r meuffne iooiung fianbtjiids Ie doen atnKkin ale onddurpjDd voor de eventueel k 1 iittn belnxi ngi zoodat ook ditmaal zi dk iHin Miuuon wen oh n te belee niii Kiiiioen voi taan met een beporW be fliag aaai C3nti ten en e feo o Ier ver citafflifcg n het verwfiBhte wirpiu Broodkaarten De minister van landbouw nyveiheiö en handel heeft bepaald dat voor de 31si oroodkaartpenode als witteijroodkaarten aanvul mgakaarten voor witteibrood en dag broodkaarten zullen gelden kaarten van verschillende kleuren en wel voor he tl21ate tydvak de nood gekleurde voor het 122ste tydvak de groen gekleurde voor het 123Bte tydvak de paars gek eurde in voor het 124ste tydvak de ziwart ge kleurde Dez kaarten hefa3 en een paamn ondergrond Brandapiritus en houtgeest Ui luljiuüu viui i luaiiUiiii Uoeft bepaald Ui iiioL iigi ii van 1 jauujj i as voor viniK iiij i4f van gedi J et ru toturaud opirluH üwiuaii vour nxi ren Jioclo itei iiii i iein aiojUGi daun li t gy Udiui t erü t ij Ij o VaX ZH woitleu totj evtw iwtse i t oen luivt Litur ii i ui ot i4t een nalvo 1 ir potroileuüiij 1911 1 laat ueiievens vijf co biliui eeiu r KiitAjropiO aiug ik i rijH an Kinderverwrging en opvoeding 1 H Tfi dJUftKi 1 1 iievordtinng van liet uiKit rvvija UI undorvor iiitiliig on opvooai 1 i ft atcrmag hüoT aiiftjumane ver H 1111 It l jri ot tt tjououcltn ouder lei inK al pT f ivoiiwtr ftie geriiige re I tii w izif iii4 en Werd hol huWwiudelijli r iiiiicii aaniinnoiuen Do sejtfe tirU üeel di nu do dait in eJ 8 h tiende provincies 1 uIh pijiiiiiielijJiu aftetUi en gevormd oj in wtnlnjf zijn De di Jaeöiee betroffen oorittineijK lo weiT wijze der voreenJ H iiig H i i dt l e 10cJiüg voonloopig zoo vul iiïjgouj de ajdeeitagen vrij lo la ttn in naar wtr iWijzo oiudit ailje no 41 wonlang ib tn uK n nog door de er rii j iii pt leeren Dt vtrgLfU 1 11 5 Ko a Ai vore fligen met d door ntt hJotlbem uur oorgewtölje can d dittn iotw l t algwiiiown btiötaur en lut aan h it iicfluuir ovw do aanwijzing der jedon mi d finauojieeie eojunix e tot tiet u len dor reKoiiinj Het ontwerp Duurtewet Het dageiyksch bestuur van het Vertoond van Nederlandache Jb abrikanten Vcre igin Sfen heeft zich met betrekking tot het in e mende ontwerp Duurtewet met een adrei tot de IVeede Kamer gewend waarin het te kennen geeft dat het de striking van dit ontwerp toejuicht vooi zoover beoogd ordt den woeker te bestrgden en te be vorderen dat een juist inzioht omtrent redelyke pryzen by het publiek zoo apoe iig Tiogelyk terugkeert Dat aaressant echter tegen de uitwerking zeer ernstige bezwaren meent te kunnen naar voren brengen die hy zich veroorloofd I eeft n een brochure samen te vatten en hetwelk adressant verzoekt te willen be ahouwen ata toelichting tot zyn verzoek om bedoeld wetsontwerp met aan te nemen dan na daarin de wyzigmgen te hebben ge bracht die in de bedoelde brochure women aanbevolen Wethouder Stirlemerer De leer H Stulemeyer wethouder van Rotterdam gevolg gevend aan zyn reeds lang t kennen gegeven voornemen heeft g stèren zyn ontslag bIb wethouder inge end Mr Mendeln 1844vpromoveerde Mr Mendelfl te Leiden op de desertatie De aansprak ykneid van den staat voor ona ethtmatige liandelingen larer ambtenaren als Doctor in de Staats wetöU chappen Aldus heeft hy binnenkort en 25 junge practyk aohter den rug Mr L van Lier f Te Utrecht ia plotseling overleden mr L van I er directeur en mede oprichter van de Utrechtsciie Hypotheekbank oud lid van de Provinciale Staten oud bd van den ge ineen eraad en oud wethouder na het over yden van dr Reiger is rar van Lier gedurende it maanden waarnemend burgemeea ter van Utrecht geweest De ovei ledene was voorzitter van het laraelitjsch weeahuis pre aident conunissans van het Utrechtsch Dag blad en ridder in de orde van de Nederl Leeuw Knngraden van de Neilerlandsehe Vereeniging voor Volkenbond en Vrede Vanwege de Nod Vereeniging voor Volkerenbond en Vrede wordt gemeld In het laatste jaar van zyn bestaan waa ie N A O R in aamenwerking met den g Ned Bood Vrede door Recht begonnen m verschillende provincies Provinciale Comité s op te richten Eenigszins ala voortzetting van de comity s zyn thana door de op 26 Juli 1919 oi gerkcht Nederlandache Vereen ging voor Volkerenbond en Vrede in zen pro nieies Prpvinelale Kringraden geconstitueerd welke tidi in het algemMH ten doi tellen een schakel te z n tnaadim bet hoofdbestuur van deze vereeniging en de afdeelingen in eenoelfda provincie Zoodanige Kringraden werden geïnstalleerd door den secretaris van het hoofdbestuur van de vereenigting voor Noord Holland op 11 November voor Utrecht op 15 NovembeJ voor Limburg op 19 Novemiwr voor Drente op 26 November voor GeldeN land op 8 December en voor Groningen op 9 December Voor de provincie Drenthe heeft men dne versdhillende Kringen ingesteld met de zetels resp te Assen nnien tn te Meppel De leden van de Knngraden bestaan ten deele uat personen aangewneo oor het hoofdbestfiur van de vereenl an ten deele uit vertegenwoordigers van it afdeelingen en de Correspondenten van tfr treffende provincie a De werkzaamheid van den Kringraad bestaat iM hoofdzaaik in het bevorderen vm de oropaganda voor de beginselen der w eeniging voor Volkerenbond en Vrede gehjk deze zyn neergelegd in art 3 der sta tuten en op den grondslag van het isrogram van actie bedoeld m art 4 der statuten Verder behoort het tot de taak vaa den Knngraad om In plaateen van de provincie waar nog geen afdeeling is gevesUgd de oprichting van een afdeeling te be vorderen Staking epoorwegperscme Het gisteren door ons aan het Utr Dag blad ontleeoide bericht over de actie van het epoonvQgpersoneel wordt thane door een inzender in dat blad aanigevuld maar ooli weer andera weergegeven Men Eohryft In de commiaaie van adit op 17 November j 1 ingesteld en bestaande uit dr c leden van de Nederl Vereen gag twee van St Raphael en elk een van den BANS Neutr Bond en P C Bond hebben vorige week langdurige besprekiDgen plaats gevonden waaromtrent geen befllissing viel om er iets van m de pen t puibliceeren Aan het einde der vei adenaj werd een door de verteigenwoordigoi da Nederl Vereeniging gefomluleerde luaie voorgelegd waarover zich geea eucele vertegenwoordiger der andere organlaatiei w Ide UTtapreken en die verwezen werd naar üe retpectievelyke hoofdibeaturen teneinde in een volgende commissievergadering een bealissinig te kunnen nemen De Nederl Ve ieniiginc stelt verdere samenwerking af hanke yk van het al of niet aannemen harer voorgelegde conclusie De mededeeling dat met algemeene stem men besloten werd dat indien directie en egeering niet voldoende tegemoet komen aan de gemeensciiappeiyke wenachen van hpt spoorwegpersoneel de staddng nwet worden geproclameerd ia dus onjmst even ala de mededeeling dat de commissie nicl ulgemeene stemmen aannam by de reaf hoofdbesturen te zullen aAndnngen dat on middellyk moet worden begonnen met het vormen van een werstandakas voor die attie Wy vernemen dat het standpunt Artwelk ie andere organisaties tegenoTtt t der Nfd Vereeniging innemen terzake W stakingsactie en duidelyTt op 17 Novemfcef j 1 19 uiteengrezet waarvan verslagen in de dag ln len voorkwamen nog steeds hetxelf de is Bevroren rundvleeech IX MiiniatPT Vin UmJHiiuw hwfl tot de Imrgenïoeeters een ciro liwire gier o it wsar m hij mededeelt dat tliaiis de gelegen held Ie ojKUgeeteliJ t t het hotra eken van bL torün nindvleeflch uit do voorraien welke viooc rokeamg der R geeTing ia e niie vne nnrlcihttngen zijn op oaia ea Dio gftleij oahtll in opaageftteld voor a g necntoieetjren b iiriclitmgen van er feClMlIeindcn aaird ajlam jle aJagiers of riagcrnconmiMtiee die ter name an hei lü kfl Cenrjial Adin inl rati antooa vow dj Di tiUitie an I enointldelan eeoe bini g raia iio ebeliien bij de Itobterdamsol Bankvereeniglng H ïl l efifcii dat van uSïtakiande kw lileit Is wordt m elke gewenaohte hoevtelheii gftloVL rd tsgen den pryavaafltf ptr KG m hot boon af naaetbgaÜB l rl inniMlit n 4 nW dien veratande alfl retfol do purtijen uif evffliv 5i V9or ais aohtervoeten zuUon bestaan EfWOfdt dut ton manöte één vjot i één a ter voöt g ie 6rd Hierbij zij aaogffteokeod ctet g Mfa fbeatiran deegewenscht met fe fltaSW huBient ovoreenikomsten kiianon t effefliti zalve priizen waarvoor de verMblIleaJe soorten leeeoh als bi ï iik rib lajipe gthakt enz alKoraatig van dit bovrofea riindviJee oIi aia de v irul ers beiworen te worden afgeJovord Mocitton de geneen tt bostufren dte prijl on als max njumprtj V a tgofïteid wenaohen lo zien don kuonea 7i aich met voorsteillen ter z ko tot W D pal e nent an Lanlbouw wenden lieslftllingei moeten eKen MaaMJag tWt i2 mir flmldflags zijn ingekomen bij bWRljkfl Centraal AdinidnlatraÜekanto r vo dp Dfetnibutio un Lwen widddelen voorde heihoeftg in de daarjp voJ jende wfltóMbobt naar hot oordeel van een gemeeO tedeakundtge een partij ooBowMit voor oonfluinp l zijn dan kan b iinen 34 l n dei datun van de ontifanget een ler oek aan h t Rijks Cenpiai Adnüfli9 ratiekantoor voor de DSstpïbiitie vanl von wnéide en wojden MO arrrMfi VoorkomiBg van dabbcle bda ti l In zijn Memone van Antwoord imrJster van Flnanclfin o m roede het de botoeWng i trtr aTO tn nen van de riods h ii ww tng lïW d wet op da in comabüibelaeüng b de diibbeJe betadoff Öe tntüKhe boeren en de ln ali liteit8W t lal Au Ijotiren in tnv ind sbtcvidca iiog n fl ami de vojfv OhuiUbn dvr lavalil leitriwot Zfij redtiu HueD aldus loen fy EMieurwei eer wm Moorden wij ons ilAer OOK üi aan er is ous oieus van ovenioinon en nu m die wet w er ingetro ii i terwijl de boeren die wèl ewoeur dfii dtlardoor sonaiie leaon rfw zal hut met do InvakkUttiiflwet OOK wel gaan tn ddöro doen wij niet inte Regeling van de inkomsten en uitgaven van de foxteryen de lelegratie en leiefonie voor het dienstjaar 1920 Uiijkdijn htt ontwerp van wet te deaer iüki wunlt üo Dügrojt ng van iuiKoineten I uiLgia m voor de pOBiüTijen de l tv grafie en töletjnt oor den üisnet van IM voöiiiiteid in ojitvan it en m tfaaf j n fel Gouderak ƒ 216100 op I m x i 01 1 aai we in dit Menuxrie van TooUcb uiig kaen l de mi uster van WatafStnat van o rdetl d ht ji r ly iü een over gang n ar meer odf ninje t jdHoiii tïndl heien Wfl lie oïi vangtailen betreft is op onder sjnsdcne punten reioiiJng geJiouden met Viel virij grfiotc stelkigiiLid ma worden virwaolBt diart ook do Intemauoiiale tarie Mn bunnen niet o l tt lin en tijd verlioogil zullen worden iiit wolke verboo ging uiteraard o it a oor hot Nederland wrh siaai9ij Èrijf tij beJingnjke baten iriion vooitLvloeaen Hjbjven op den du ir d exploitalfie in konislen niettomm onvoldoenle oan de koe ten dpr oxploilatlp aa het bedrijf dek ken ook wanneor oon maer staiilale eco nomiöohi tof tand zal zijn ingötryiern dan i 1 opnioiiw ovocwwg n moeten worden op weko wij c dt ln mn9ten tjt eon vol doend ptfc 7ijn op te voeren ItnlkenH em biigevoeg len toelichtenden rtaat oor het dcnutjair 1920 worden de siliiitHiEviiifigoven geraand op f 50 7fiS 352 n Ik bidlra I to venneeMcren mot do flcra iiwlo afHCiir jvln n oJ f 2 3ti3 500 roodat de lotial oxpbtalie uugivaii bedra en f il 011 3i52 De orplo ti ie dn tocisten wonl n g raanid op f 50 1 7 fiOO zoodat t Mg ftillo Moopt f2 81 12 i2 het w Ik ala uiti ri iig mi Riike middelen iH o pgienomen TWEEDE KAMER Vwgtidwring van 15 l ecion er VoofZ Ml D rock Ooriogisht rooting lx lieir De Muralt ui couita loerde dat de Minbrftor met De h er Ter Hall n p dron aan Op Rpop H sjilairlerf rtl ng oor de onJer of t leren De hwr Ter Laan ftap be oritlseerdio het deoorreeren van genoraal bnijdersi meende dasjln een piÜekedaad te moeten zLn Om tot oniwaponing over t gaai l ohot onfl laad nair 8pr 8 mec diifi nut t waplvt n op doi Vol enbon i r he V Duymatrv fwist ar 8t JIe He heer Marohant vd wees op he wiHseJoind inlicht van den radniater en notmrïp di bozuiolgimgen die vtMin eetoTd worden nitst zorgi uldig overwoigen en voor ber Geen enkele nioune aanschaffing o aan bonm moet w rden toe re tian zoo meende pr De begrootiig had in afwachting i wat de Vakenbond oie brengen zal foohtfl fpj cHediotwet behoeven te zijn Spr diende daaroni dan ook ean motie 111 waarin word gezegd dat in afwach f ing van g pven8 t beoorieelmg van dn partüft vin NMerUnl m ititernaitionaal verianM de bft r ati van oorlog zooda ng moet worden beperkt dq zIj alleen vat wat nood g w om den dien gaande tp noüuden I ï i WaruJïla in en in KhxndeÜng komen De heer van Zadelhoff sda p fong aan op ver ete log van den geeet II bet It er Oe ber at iaBiii en werden Jaamp ver ï asd tot heden UU twaalf Van tot 11 unir vergaderde d Kamer it genenal waarin behindeld werd at WeVSfl T van IJzeadoom om ren ond r rtte Mi tot herziening nn de trttstaten van im motorboot die aan het itoombootlioofd l r Te Hardinxveld kwam er een defect aan den motor Vandaar ia het trio naar Dordrecht geloopen Verder heUten ze de r a per Fop Smit baot naar Rotterdam geinaakt De bemanning van de nwtoiiioot en de helers van het geroofde ztjB jongelieden van 19 en 21 jaar Zij zUn te Rotterdam gevat on gevankelijk naar Gonncham oveiige raoht De inbrekers z n nu ooAï b de poHtte bekend fien autobaadlcnat De firma Hudi en Veder heeft een voor Rottetdam nieuw plan ofiyevat zy wil natuurlyk met medeweHdng van ander belonghebbenden en belangetellende finna s een autobuedlenst openen van de stad naar het havenkwartier dat zich de laatste ja ren m er en meer ontmikk d heeft aan den MaB oever in de nchtlng van Schiedam Personeel van tal van flrma i moet amots halve bezoeken brgngen un boord van m d e westelUke haven ligfmd schepen wat cteedfi veel tlJd koet zoowel per bootje als per tram De bedoeling ntoet a n dat het materieelgeleverd wordt door de Haagsohe OmmbufMaatschapp dat eonceaaie voor de exploitatie zal worden MUigevraagd en dat dedienst ook ter beschikking sal komen vanhet gewone publiek Het is nog niet zek r of e plaats van vertrek het Weatplein of de ichiedamscèiedijlc hoek b de Nieuwiteegzal z n Rett Mbl GeeUkt 1 e Ot MceeHt k Za erdlc on vr k n fltUKje lee w i gestikt Droevig leven hbri ge en stond zexere M een jong iiifruam vin gioeden luüze te AiDsteardini terec wegouH h 4 plegea an beroovin ei in n icliUiiuJzen Ulj bwl o m oen ritnd zijiiA vad tra nuur Atnstordani ge loki ihet n heer In keonlH gebrjobt met t II meiL e eo hem Men a naobts van tJOOO beroofij l eswege Wfd do i nge i 1 lüt aar gevanijeniflljtrail veroor detUi Doivlerdag etonj de medapUohtige lurecht Itet metale J 9 H t kind waa al op jarigen leiftijd aan haar lot over gi Jtt n en tien den 4a rfMi wt opgiegAxn an Mi had ze f IHOO gekregen a s wiiideel in d ii buit Dit gpW waa baar H xi iffyc vri aKten onistölen llot roeiöje SCHËEPVAARTBSRICHTBN Vcchtpsrt Mn boord Men seint aan de VTssebery Courant ait Umuiden Aan boord van den stoomtrawler Lnca IJM 384 heeft op zee een drapia plaats ge had Het st eepevolk heeft de netten ge kapt daar er mynen inzaten Er ontstond een gevecht tussdien votk en aidupper daar de laatste de netten met wikle Laten kagppen Het voLk heeft den sclnpper vaat abonden en de netten tooh gelupi en zoo is men huiHtoe gevaren De Que VadU Vonderdac is In de taavn van Torbay het Vederlundeehe s s Qon Vadis uit Rotterdam bxi een hencen storm van de ankers gesla gen en in aanvaring m t andere schepen gekomen Eerst liep het t gen bet Belgische s Preaident Bunge op daarna tornde het tegen de i uwe pier og en bracht daar aanmerkelijke schade aai toe Een sleep boot nam daarop de Que Vacbs op sle touw maar de kabel brak en de Quo Vadla awam n aanvarinc i t het B a Fairfax uit Goole Daaroo wetd het Bdup pnie w op sleeptouw gemmien en in de binnenhaven ge bracht waar het op den rrond vastliep De airfax wai nog zeewaarcig maar de sc de aan de President Bunge ia nog niet bekend TEUëGRAFISCH wbbrbgricbt tr wiIiMng tot d i tg Iul n dag wakk tj n a ZiMiodtolijk wind nevtlljf tilt zwairbewolkt Mfiiig of gv en neir la taroperatuur on het vrl punt tn Ie K r k oe m tn het Zuldworten liohte lot ma t e dooi LAND EN TUMBOUW Nedcriand s Land ei TujnboHw H t F raoMebe H JMgWhe tljtUsMft La Mf rlooH et rui al wijdde zijn nummw var t ec 11 gnheel en al aan den land i Tuinboiiw van Hol and Het ar tlkej in t toiyk hel V j der FraB9cfa Lantlboiiwkuni gie niuBi w ce ten getal nn 25 looialUeiten oodw WdSng van Dr Boirkw een officieel beaook ain on laid htdli ffebrariiL Uet tyjfkKh koeten der V ooirettamsi oentra op het fSiiBd gelUu atreerd tevens met plaitjee van vtm eo adtinvplaaten geeft M em ntt tekeod g looiiiuenteerd 0 er l 4H r n oo gebwie land en Land en Tuinbouufcundlg opxlcbt Wat de boonikweekerlj aamgia gMit het een ktj i ener kweeka lj In Laa c Bonkoop en e n ioweekerlj van voraip ilm te AatMBMT en daarlilj een boKiMjivfn volgt Ue oom twee Lorijen vau NnJerlani ii ulaan ei u toiniu oppurvljAte van iuOO ll A w ar au 9J0 ti A la Z ri 4 In Noopl Jiracunt dUu H A n N 41 2110 ff A in GeiderUnd 130 H A la Untburf Ltezo iUO H A wonJen beaweeit doorIM zaken dat gvuidueld l i U A pwexpkitani Ue ivuvoaf In IVU a etig tot 11 ulUoen ki40fraitt In i Mt itijn de 915 HA boomkweelt re 0ev adg i t Uoa o p m t do oniUgven de dorpen Aipneii H uerriWoude nad tËiii0Hveen eb ueettwijx vtvidio nol belan j rijKMte ooobwn vonDon niet alookiu ia deze proviwxe doch in gk liue Nederland 1 r Qd bestaat uLl vmaotitlMar e n d4i vrtawiwar gehoudm wor it doorflioote zoc en tJa t e oeuteNitnff De kw rerijen woeden q ral oiurbigd do ui oreede bnair4iare RK oiea uSdbOAenie t awpori uiiddelen ïoot bet ver x jr dor pnxluotea eii de outv H v ui benooii dltirxiea De moeite gtoota awee r epnuteneeo of meer ire iiiide talen wat de nandelar lalios zier bt ofdeil Uan vo een opnMithS an de dlver H planton die voor de dlvemo Und m V or Kport wjitlen vaftM iüopt Zoo bevat liet booKje een beedHrgvin dor andore booiiUAweci rijen in oiia land Alameet Oudenbaaelt Zuoieri Naarden Bil4fluui enz De groentsn en bloamencultuur met handel de veeteelt de 1 imÉoouw de viect cuHour en do vi herij i i t j oi de ge ho le prodmode van Nedt laud wordt er In op een aangnnaine en heUlere wijke heBpïWken Ook heil en jpeeda Ho ll nd ühe ftfmaaop t k gebied alvertentiM in dit nuivner dat uij aai onze do traa litie taal maohUge land en tuinbouw lezer zeer boe let aan hii len Buiten veraotwoerdelUkbeid der Hed Duurtebeatrljdbig ConaBmeatenvercenlfflng of Distributlcl tkrhrtjver dezes plattelander weet nog Tt et V aaronder de Lectuur van Illuatratiea er Periodieken voor kleine stad n en dorpen moetan gebracht worden De groote plaatsen hdbben haro door R k en Provincie genibaidieerde openbare leesza en binnenkort hare gesubsidieerde tooneel en operavoorste Hingen doon de intellectu en ten plattelanJe kunnen daaraan wel hun belastingpennlngen offeren doch er niet van preflteem Die waren aangenvesen op hun leeskringen en circueerenoe portefemlles De periodieken worden nil b j w ze van ttust comlblnatle voor de 4 maal venhoogd op grond van hooge leonen Vooral Tal van leesgezelschappen z n qp het punt te verdwenen De periodieken en ook nieirwere romans worden onbetaall aar en bUfven du alleen voor openbare leeataltn Wat kan er in deZe voor de intellectueel ontwikkeling van de niet groote plaatsen gedaan worden Tuschenkonurt van de R geering h hier besjlat noodzakeltjkl H KUNST lltreehtscli Stedtdyk Orkest Het HhU verneemt uit Utrecht uat het gevaar voor onünnding van het Utrechtsch Sted Oritoat geweken ii Sr hebben aich reacb elfhonderd leden voor de nieuwe vereeniging aangemeld I uis Bouwmeeater naar Londen Er zÖn door bemiddeling van den heer J T Grein ondertiandelingen aande betrefende een gaatvoorstelling van I ufs Bouw meester tydens het bezoek der Koninklyke Vereeniging 4Iet Nederiandsoh Tooneel aan Londen in de Koopmaa van Venetië dat op het oe eirt Iik In genoMnd theater ge peeld wordt Het plan Is d t Louis Bouw meester in het Hollandaeh sat apelen met de troep van het Kon Court Theater Iieta dergelfjka is al meer gebeunl oa met wyien den grooten acteur Salvjnj Vaetgesteld ia door den heer J T Grein dat Louiq Bouwmeester een galegenheio zal hebben in Londen met een Bncetsche troep in genoemd stuk in tjjn eigm taal op te treden Ook met de Kon Ver JI t Kederiandsch Toeneel zal Louia BouwnwMter Shylock spelen RECHTZAKEN De Rechtbank te Rotterdam heeft gee scht tegen J B recidivist niet venedtenen wegens diefstal bU herhaling te Krimpen aan den Uael ran een r iel eigendom vas S P Blonk negen maanden gevsagenisstt A G 1 jaar klompenmaker t KnmP n ad IJsel we na diefitgl van ongeveer 7o bag rturfj IfMdflcn van M P van der Blom aldaar ƒ 10 boete sub 10 agen heriitenta KERKNEUWS PredikuU raetCM it B Tc I iden hoek lich getvnai t ena isto b m het viKlirlJiMk na m bAoor lljli tpünwieal voor b rraltknilM a r N l He Ohd kar Zij r o A JM tétiMin dier oraMi nj ll g éw ram i wlljluil e bJjilniso ia lr i krM n l vrrlp oeu fe ven de htotwaijk m ouHtc Fr 1 h iloal tOOOO Mr IM noo 4te 71 pCl j d l o 4i om t Het V tltu r nem la Mim virhoo wm lïJOO lol IJOOO t 14000 o mo itaob fittt flWMmfvff Dr BitlMl lil SriW LONDEN drudl tu Honaa 1 Dm fi D Keut r t l rraan uit C lro nüalU nal liac TUB belanrrljke a tanlalatrati f w Bi Iniwi In SjprW Hat t dat alla Br taelM tnwpen uit Syriè x n t niM tivUum en dat bi t Britacfae oppertwvel heeft opg bmoen t beataan Het tarugireUun der ttritflche troepen heeft londer incid Bt n ptaata gehad Het bestuur van Silezië en omatreken bolwiid ala bet door dea vtfand beastta gebied We t met Inbecnp van LiuuwB LMroe A Tripolie en Aiexandrette is oTtrgegeven aan den ïranafhen hooffen e imisaana en opfaerbevekhebber Goumud Het Floorden en Noord Ooaten van Aleppo WBar het bestuur onder Turltaoh geoag blijft ia cvenreiia uoor de Franaohen bevr d Het gebied bekend ia door den vtjand baset gobied pOoet met inbegrip van Damdacua Uoma Kama en Al po ia aan hnt Amblache bestuur overgegeeen Dene wiixiglngen beteekenen dat de Kngelschen aich hebben teruggetredUten ten Zuiden van de lijn Beiroetli Oamaaeua l e lilngclaclMn besturen nu de kuat niet ala grens e lijn van Beiroeth ten noorden van d golf van Aiexandrette met een spliaer ueh uitstrekkend van Alexaa4lrett tot de Eupbrant AaaMlIu en de mi LamxEH drudl va Horut 16 Oee Betrtfteide do nededselliw gedaiin door het Witte Huis te Washington dal Wilnon met Tin plu is een compromis te ahiltn met of eenige concessie te doen aan de repobtlkeinen en de leiders in den Senaat inaake bet vredeaverdng wordt gesneld dnt de leiders der repufalUteiBeB voortgann de volte verantwoordelUkdieid te dragen voor hei lot vu ket veidrac ea de tatemrocrdlge toeetand in de w reld tengevelfd van dat lot BeUngrIlke beepreUngen LONDEN draadl van HorSMi IS De In het Lagerhula deelde de premier Uojrd George mede dat vlaoount Grey heeft ge vraacd t del uit Washiiwton te me terugkeeren teneinde belangrüka InaeUas inet de regveri te Aie reken Llojtd George over 4e ee eren LONDEN drudl vu Henen M Dee Lloyd Oeorge lieeft met betrakkll tatt ds Jon rste conferentie der geallieerden te Londen geaefd dnt beeloMn vree d tutfUte vu een Franlehe ieenlng in Engeland toe te staan Hel Duitsche ulweard 1 AIUJS U Dee D Oppamte Snvl verjfadeiKie heden om het antwoonj vu Duitschlatid te ondenoeken Wegena oiyerteklhed vnn Olemenceni bad de bUeeakoinat pluts ten huise van den pramier In do Franklin straat Sir Eyn Crowe de llritiiche afgevaardigde die is teniggekMrd lilt Iximlen woonde de vergadering bt Het bcb nt onmogeiUk een beeiisaing te nesnen n de Scapa Flow kwestie xomler de marine deakundigen te hooren Een until teeknici waru opgeroopu voer di ilttla nn ie l mm rgm het icliltnt onvermüdelUk lm te hooren tegelijymet de DuitlAe desÉmdigen die vanmérgen Biaeetm aukontu l er geiecenheiit van dele on oetllgt wBu ce de kundig van de ftallieerden meCeu kennis kunne4 nemen vaitde nog niet uqarWng bepuMe heiMellindKi die Dultatkland luldiied iW plaats vnn het havsaten W laal dat het niar de regeering te Beriyi boweevt niet ii tut is te levvren h ie4er geval zullen de discussies met laiv duien en kin het vu kracht wordu vin du vrede ais seer nsb j worden beactiowrd De loeilud vu CleaieaMu PAKUS J6 Dec Clemenceiu is Huidig g durende den geheelen dag niet op ket ministerie van oorlog gekomen hij heeft sUn pirUculiere woilng in de Rne fVuklln niet v jrlitu rour l j heeft duren dsa geheelen ochtend met milder hlnl gurbeid net sun medeweikelt Oe doktoraa Ledour en Lebinl die hesn s oebtends out I stralen liiMien ondeniociit hebben d premier s avonds opnieuw ondeneeht n net volgende bulletin uitgegeven het radenoek met i itnien heeft een luwk na de achtste nb un d eliakersijde met n fennge Tersdnivlng ungetooad Gea keie cotnplicitie doet ilcb voor De illerluute benchtea luuUu nesstealt guitig BUROEWJJKE STAM UOI OA 01 B0 u Deo Jacob We w f fc J lilmbuiser en a Vtastr AdriaiiK s V L v d Hcll aa ea A Koeirter 13 Deo Henliiu N at4e J il r Jo kh a en J O leiec TmiuJo 4 V D Stout en A O B Heena d V K Wensveeo m f t Knegt WiheJmuii Cornelia s t f n dw Kleljn èn 8 li n U Dat TheoikinH JaHswas en PeknnrfU Wtt Mnini Mvrn i en v n TV J Kritljs ea K de Jon f BeHna t T A i d Lua eo J A WlKadnic PlWer Alle T Boom ea C Kool APVüKTKWrWW Zit en slaapkamer met Toiladig pansion OEVKAAOD t P 8 IH 6 0iidarKo tó IJH Bmmh OawiMii Coo not Harkt 81 it