Goudsche Courant, donderdag 18 december 1919

o WIÖO ÏHUEREs THEE ItiaA va amaak en fQa van geur zjj i8 goed waterhoudend whenkt heldei af en laat geen drabbig bezinksel achtei Pi y pei i k G ƒ 1 41 1 1 80 f 2 1 2 50 en f 3 vooi handen b L P HOOGEKBIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V vh GESR DERCKSEN Hoogstiaat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER vh L v d Beek Lange Tiendeweg 46 Tel 648 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMBNDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 612 VAN EUK Turfmarkt 101 5828 50 R terdam Sop hlakadt 59 Gouda L Tiendëwêglï T n kantore der N V KAABHANDSt Uil Oocda wordt gevraagd lefl steno typistle in lUat dictaten m d moderne talenop te namen en 5812 19 een bediende bekttndmet de buitsDlaBdiobe expeditie TB KOOPi jf In één nacht genezen Thermotabletten u verkoudheid beeichbeid en keelpijn Zij uiveren de mondholte loeien het eliim op en leeezen u hoen In doosen ven 50 en 90 t S8M BB ApOlb en DcegUl u FERWERDA A TIEMkAti VnjNHMtOKLAlHm AANBEVOLEN MERKEN 170 I Witto Bergerac 2 0 m 260 270 280 C tea de Blaye St Jahaa Médoo La Roue Ludon Chan Hallerei Gravel Blano Loupiao Spriogende lippan ruweenscbralehuid bsnten kloven wmtsrhaadcn winiervoetcn Gebruik FURDL In doozea van O en 60 cent Bt Apoth en Droiiitrn Fa MULDER OOMS OROENeND AAL BS an B OOUDik TELEFOON INl ERC 594 Wl bimtMmn aan Prima JENEVER f 2 10 per liter BRANDEWIJN 230 Prima Prima Bisswiopwijn Boerenjongens en Meisjes Rum Aral enaiie Punciisoorten Advocaat Cognac enz enz Ztear oonourraaranda prilzan ffvci1i rt in dil i ONTVANGEN EEN GKOOTE SOR 1 ÊERING I mmi mm eld near at WW die eohl vronwclljir en ympa r eoMM Ij a le l e n Ked iï lK h lH a ver GEZaVANDANTZIG HOOGSTRAAT 9 11 met grootia TUIN oak aear geachlkt om Winkelhuia van te naken Kan hypotheek op blijven staan Brieven P C W BEGEER Tarfmarkt 108 Gouda 5829 16 UK ét hand te koop MJBiilielbn huisraad en landbouwgereedschappen tl STOOMKOKER SCHOUW KRUIWAGENS KASTEN STOELEN TAFELS FORNUIS ena eni te bevragen bg 5831 30 P HON KOOP BwMdenkork STOLWUK Kunstkring Gouda CONCERT te geven door de beroemde Hongaarsche Celliste JUDITH BOKOR op VRIJDAG 19 DECEMBER 1919 s avonds 8 uur in de zaal Nut en Vermaak Sociëteit De R ume Aan de Plano JAAP SPAANDERMAN PROOKAMMA Werken vui Boecluriiii Saint Sséni Tachnikowak Finrf Valenitn Dopner eni Fntréc voor leden van den Kunstkring iienioonlijk ƒ 1 Entree voor niet leden IJiO Entr e Toer leerUn B dar Goadaaha Muakkaekool fl Kaartni voricrügliaar bt da flms A BRINKMAN ZOON Markt 31 en 8 avonda aan de saai 5886 SI Miülniknpjts Tremen SolUde S loD en Huiikamermeubeleo U Tafel 6 o l n Lian nkaiten Spje eltSchilderijen Theel feli Eikenhou en Buffeilen Boekenkailen Clubfaul aiili Zijdenpluche Ameublemetilen Leerameubtenenleo Kipoknuri ieu Wollen enSatiindekeni SlroouatraMea eni ena 5396 SPOTKOOPJE9 lil 20 BUTE AO B VOOC JONOBLUI MKT RUWBLUKaPLANNKN SIWnn IIIT44litnnkiii ililtStliletaile ROTTERDAM Telefoon 12800 Anga siroop DfttoateBtrstsiroop Deca iroop auivert de lon£en ven MIraea elke iloh la de diepere luchtwe ca hebbaa vait ciet erkt leerecreachlead bocitilillend ill moplMMad en betpoedltt de enseia Jjkjlj Per licon 150 Vffkr lift bil ApaUi en On H p nr Rcmlrwpsl Waat U wel dat onze Sigaren 2 IM en 4 cl per aluk gnedkoaper z in danj i anderen betoekt daarom In uw eig ba 688 117 et lang TimrUARKT 64 S ana van et U U 12 14 14 1 IC Tabdi voorradig PUIHM v NMtt D lulii ij V Kaaaun aMm EilMMa H l èMlw9l aiaWl1 UtSfm PMJIJW aft 230 280 286 Mnaeaat Frontignan Liebfranmiloh vanaf Roode Port Witte Port Psle Sherrj PRIMA BISSCHOPWIJN f 1 50 8PAAII80HE TJ ELWIJllEII CrrrE ordcaux f 135 1 50 2 VINO DE RIOIA rood LA PALMA wit LA ESTRELLA BLANCA wit ALLB PRIJZEN PER PLBSCH D pot t QOUDA Firma Ta CR EBAS pubbelebuurt 7 Tel 40 i C COSim in Assirantiiii EOIIDL 68iW Talafoon Ne OT BRANDVERZEKERING op beurs polis en maatschappij polis van fabrieken goederen pakhuizen woonhuizen en inboedels SISAL HENNEP Genicht vasten VERTEGENWOORDIGER voor den verkoop van Mexlcaansche Sisal Hennep Brieven met uitv ml ondei lettei 14 H HECTOR S BOEKHANDEL N Blaak 59 Rotteniam 5827 20 C imCltAËLIS Sohoenanakep 40 MS OKLBKADK isa sn Handel in Lederwaren w o Damestasschen Portemonnaies Portefeuilles SIgarettenkoJcers enz Sprakers reilenatn onderwijzers ailyocaten looaeeltpelera laccar kortom allen die veel lebrulk ven hen Item moeten maken eulleo te de LIA tabletten een uimekead middel vinden om hun alembaodeu te ver or en en heeacfa Worden ie vodKomea De LIA Prijt i0 7Sperdooa elk inho lende 3 haadiitekokertiea Bi alle drolialeo en apothekaia 5815 44 Alleea echt mei onaa haadleekeninl L I Akkec Rotterdam laktaMa lelea feoMav eer bnadkeM keelpijn be Taltea eaa verdoo Uim ts3 m üudVerteeit io dit Bhd vende bëataoddeelen Donderdag 18 Decfmber 191V VI Jai ri finj GOllMHE COllRANT iTieia wrft eao A dLTr 3rt XLtio bl d Troox Gho cud eaa OapD itx lc VERSCHIJNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AlOKNKMItNTSPRUS par kwartaal ƒ 2 26 p waak 17 eaat mtt Za la aUad per kwartaal ƒ 2 M per week 22 cent evaral waar da baaorgiac pet laopar aaeUedt Franco par poat per kwartaal ƒ 2 7S mat Zondagsblad ƒ 3 40 AlxnuMuaMaa woidaa dagalflka aaacaaomaa aaa oaa Bareaii Markt 11 OOUDA bH aaaa aieatan dan boekhaadel an da poatkaatarnD ADVKÜTEMTIEPBUSi Uit Gtmda en omatrekan bahoatoKla tot dan tieaar kr i i 1 e rerels ƒ 1 DS elkaa ragel meer ƒ aj Vaa bulten Gouda aa den baaorgkrila 1 t regel JJ8 alke regel meer KÏS Advartantlen van pubUeke vermakalitkkadaa 11 cent per regaL AdvertaatlaD In hat Zaterdagnummer 20 toealag ap dan prt 8 INOE ONDKN IUIDKOKf UNaBNi 1 4 ragala IM alka nfal aar Mt Op da voorpagina 60 baogar Gmana advertantUin an tavaiaadea madadaallagw bU coatnat tat aaar g llii ardan pr ja Groote latlara aa laadan wardaa karakaad aaar il aal M i Mk a AdvarUatUn kunaea waidaa iageaoadaa door t u aa rt iaaka ai at na aalMa B ll M l H dalaraa AdvertaatiakiiraaKa na aaae Agaelaa Hadmtiei Telef iatwe 545 tfurMu MARKT 31 GOuDAa ton geiirek aan betir f kapita l Vai Onder groot opaciwdding stelJa hÜ dttrna de vraag of Erzberger de vtrWariag van het miai teri van Justitie wel JuM weergageven had waaruit hiJ liJk v ru H won op de baloaglooAeid dar KaimO tm ojwiohta van de opbrwigat m hot f offeoput Bl jiens de berichten heeft Knberger in de Nationale ViTgwiering op inedbarg aanva gereageerd Hii nooind de b iw ri gen van Frietfberg als dsM in da dig bladei Juist weergetfenwn ztjn nwiuur m gefantaseerd Hy Ercberger hactft fftM enkele correctie aang bra M m da ver klaring van het departement van JosticA over de kwestie of de Entoat bat raeht had om baidag te lofgan op de opbrengst van de oorlocahoffing Htf gaf aUa groote bevreomdlng te Junnoa dat Fnedberg dia toch langen ii tuH ham aanwgMrwkt had detv lU berwanngen had kunnen UitM Wa bat benveerde voorrt l vu da PmlBische regeering botraf dit was lUeti p deni gow e t dan een verzoe om Jn da wat t bepalen dat het geheels ooodoffor uit een oorlogsleening betaald moeit wordoBt welk vcrsoek de Pruisiadie mimstar fa fi nanclën ontvangeen en aan het njkaminis teHe kwrgezonden had di daaraan na tuurljjk geen gevolg gaf Mt l wal d llelijk la da kamaada maanden Aullen wé gaan parioda van raat ba teven In 4 landen ia er aan omwaatalingantTginK een Tcrlanvan het baituor ta wdmion la l n ar a nrlaagaa wla li nioaan4tIe teruf an in noamaai dat aef ten koninkruk t tou man het wal aeaa w Hen probeeren mat dan npukUkalnukaa btaatavonn Naar de National Zaltunf tut Boakaratt em en t brpidt aich in Raaawntè da npaMlkcinache bewagtaf maar en meaf uit Hat fut Ut de Koning de vormtBg lan hat ha Ijinet fnn jwtttieke paraonan uit Traiuylvanië beeft toevertrouwd heeft a ontana denhe van het volk doen loan man Taka Joneecii en Generaal Averaaou da taidara yan de republJiaiMOha party voann aan energieke propaganda tegen de ondertaaken ng van het vr deaverdratf Tu Hraila an te Gflati lün reed a eidenradan goïorm 1 Ook In het leger heeraebt ontatom ming laar de troepen on ta rn den li n over e ontrukning van Kangaroe Te A mul aa Oroamardem heUwn RoemeenMiia balalJons geweigerd aan da ontruiming tmalg te gaven In Ierland hearacM toanamanda oOmndonh over hM op da lan baan HkuJ a en van de Home Rule kwaatia Uoyd Goorgj heeft verklaanl dat da ragaartiw geenfkatu net nog ilaae week de vaiav te verklating omtrent leründ tt ta laggeii Hulp aan Oostenrijk Graan en geld voor Weenen Am nka moet helpen Onzekerheid over het Dultsche aanboda Verstrekkende etachcn aan Estland Het bolsjewistisch gevaar Nieuwe revolutie verwacht Erzberger aangeralleii RepuMikeiiisehe strooming in Roemenii De Ieren ntevre den Uitbreiding der munwerkersstaldiig QMS OVMmCMT pa alleen president WiUon s toesteoimliie 13 nog nootiiig In de Vereeiugde Staten Hcht men financieelen steun aan Europa ook een t duifler Fen draadloos bl r Klt uit idiys wilde ons gisteren doen falfvren dat ie JDuitechc deskundigen daazvan nog geen nauwkt ung umHchiyvmg hadden gegeven die gisteren gebouden werd wel geaaan Waaruoh nluk hebben ze dit in de byeen komst cie gisteren getooudwi werd w l ge daan Een Reuter telogwn spreekt van vergelijken van gogvvens die de Duitachew verstrekt hebben met gegevièi der geatli eenden ZiJD ce oDdeiitandelingett m t de commissie van herstel geëindigd daf tal het be sluit tan den oppersten raad worden meegedeeld die daarmee het mtwoord aan Duitfldhjand zat opstellen dat volgens denParUsohen corr apondent v 4 N R Crtongetwiifeld het laatste sWstl liia datDuitaahland zal worden toeMionden Hetantwooid xai behalve een twpeling opde vergoedingen jurwlisehe ïrerwegangenbevatten nopens den tet ugkafr ter krijgsgevangenen en de uitler lng van deFchuldgen aan oorlogsnwalbrtiiken maardeze pottsage zal meer een formeel karakter dmgen daar Duïtsehlaad op deze pun ten geen voort ehoud matH oor het tee kenen van het prot col Dq geallieerdenpullen echter nettend d M gelegenheidanngrupen om aan I uitsdt and duidel icUiteen te zetten welke httS Wtding zyn zal I i spoicn In het Oo ten Htaan de bolsjvwiki aU le machtigee tegenover Estland dat eiBoher van ingrypenden aard wordt voor gele d De bolsjewik verlangen van Est land dat het de betrtik agen met J Geallieerden en met Finland zal veHareken en dau bolsjewlki het recht van doorvoer n het recht om de stiandsc h v ns te gebruiken ai verleenen DeKe eiMhen zou den li tlaiul feitel k tot een deel van boisjewifltisidi Rusland m kn De cateat is Oo t ni1 k wel b ionder fonst s geiiod De Opperste Raad heeft er Toor gfottrgii dat het noodl enae land met 1 TBrbraitkeld woïdt de wenaoh vAn Vorari I berg om sidK van Oo tenivk lo te m kett la afgewe en Vorarlbeng en oveneens oal buiiB dat roote naiging vertoonde met Beleren amen te gaan Bullen de lasten TUI OoBtenrt mee moeten dragen De klei ne nwffendheden die tjjn ontet un het i alteen Tallen ran de Troegrere Duhbei mo s rt4ii j moeten voor hun bevrgding flmk betaler Ze morten samen met imnder dart 60 millioen pond betaien waarvan fsjecho Slowakge met èO miUioen pond liet leeuwen aandec Hun respeotievel k aandeel wordt gebaseerd op de inkomsten van de gebieda deelen weUce zy uit het r k va de Habs huTgers he bben veritregen door den oorlog luet inbegrepen de inkconsten an Bosnië en HerzegowinA Voor de bevrijding van M treken van het ow Ooatenr jkHonga rije welke nu door Italië zyn geannexeerd cal dl laatste land bedragen op dezelfde basis a s de genoemde ataten De belangryJcste huljp aan OoBt iuri A is voor t oogenblik de umAmg ma l vem 1 nuddelen Zooals een draadloos bencfat uit PanjB giBtereo meldde krygt Oootenryk 20 00 ttm graan die t oogenbiik in TÉpst ig en en waarvan 12000 ton onver wjld naar Wewien worden ge ranspoiiteerd Bovendien heeift de perste Raad zyn goedkeuring gegeven om de onderiiandelm gen vaa de Oa8tenr jJcsd e regeenflg met een Nederlandsch coneortium teneinde te voeren nopens de verpanding van het Oos tenryksche talbakmw nopolie Het hierop voorioopig ontvangen voorschot van 30 m llioen Keder andisdi £ iguldens zou in de eerste plaats moeten worden aangewend voor en aankoop van de noodige levens middelen Da nto elu1 theid van een leening ordt overwegen Renner heeft het financieel pro gramma van OoBtenr jk uiteengezet en de opperste Raad Week wel geneigd Oobten ruk zooveel mogelyk te steunen Evenwel ie d mcdewerici der Vereenigde Staten voor het herstel van Oostenryk noodig en fciervoor wordt de toestemming van de re eeering te Washington afgewacht Deze non met lang ujtblüven Gisteren wenl i eeds draadloos Rcseind dat de Senaat auto isa tie had g egeven voor een leening aan Euro xa k van eigec belang Op venioek van de Amer kaansche handelskamers heeft een Belgische zending een reis naar Amenka gemaaJtt en b haar teiugkomst in Betgib ihaar indrukken aan het Handelsblad van Antwerpen meegedeeld Ze vertelde dat men in Amenka begint te hegnjtpen dat de ryzing van den dollar noodlottig is met alleen voor Europa maar ook voor do Vei eenigdo Staten waar ieitel k Europa geen aankoopen meer doen kan De afgOTaardrgden keeren Uis terug met de overtuiging dait m Amerika maatrege len sullen genomen worden om aan Europa de credieten op langen termijn toe te staan die het noodtg heeft om zloh te herstellen De volgende dagoider dpor de banuclers van Chicago goedgekeurd vat t best den toeetand aamen Na Iteraue genomen te hebben van de mlichtingeai door de vertegenwoordigers van het geldwezen uit al de inter geallieer de lanaen van Europa verstrekt drukken de hier aanwezige baalnem vaa Chicago hun wil uit steun te verleenen aan al de fmancieele maatregelen die zouden kuniun genomen orden om den ecooomischen toestand van Europa te herstellen en den teiugkeei tot een nonmalen financieelen toestond te bespoedigen Met den financieelen steun aan Oosten ruk zul het due ook wel in orde komen Ren ner kan over het resultaait van zUn bezoek ain Parys tevreden zijn Hy keert niet met ledige handen naar zijn ongelukkig land te uilen e Djitscihe te Ani i die op t oogenb k te Parys ondertiandelen even vol daan huiswaarts kunnen keeren We weten het nirt bom nuge optimisten gelooven dut dank zy de mondelinge besprekingen die nu norden gevoerd de vrede nog voor 1 Ja nuan 1920 v m kracht zal worden 6ns iykt die datum jvel wat vooi4 ang genoemd Ook al nemen Ie geaHieerden genoegen met het Duatschc aanbod dan zal voor all byaon dertieden zoo ver geregeld zyn dat het beruchte protocol eindelyk kan worden onaer teekend nog wel een aantal wekn moeten verloopen Over de vraag welk aonhod I Du tschland heeft gedaan tasten we nog in EsUond hoeft toj nu toe geweigerd maar daar er Ib bolsjévistischt divisies te n J Estlanlsche aa het front staan vreest de J 8tlan Hohe nliieertiv den tegeiiatond niet lang meer toncunnen volhouden enwel t iotland w met zoo geheel op zicdiself aaive eE n als Duitsdi aoll Het lafft hii Pintand om militaire hulp aangeklopt n er daai ij op gswecen dat als de Esttandsche slagboom valt de boiijeiwikJ wellid t het gah ele OostseegebM sullen overatroomen de hüfvens Reval Ri en Ltbau bezetten en in rechtRreeksoh contact met Duitsohland zullen komen Naai verluidt heeft Finland geantwoord dat hc geen beslissing kan nemen voor het mefrr de Entente regeenngen overleg heeft gepleegd x In Amerika had mem het ofintboud m de vredesondertiandehngen m t uitinurtend kunnen benutten om het ver drag van Versailles te ratifioperen zoodat de Vereougde Statm toel Mg tageltf met de overige geassocieerden i e ratiflca tie potocolien hadden kunnen uitwisselen en daardoor deelnemen aan de uitvoering van het verdrag Men la tx Washington met de vreaeAiwestïe niets gevorderd De hoop vorige weel gewAt door een berirhl dat preeident Wilson reserves zou voorstellen is ven logen Wilson denkt er niet aan een compiNnnis te sluiten of concessies te doen De New Yot4t l mes meent nu in den Senaaï een neiging om tot een comprom s te komen te hebben beapeurd doch dat zal wel epn I ata Moigana zyn Twee re olu ties van senator Knox zijn tot de voljelide week aangehouden Ze luidden 1 De Senaat der Vereenigde Staten van Amenka beveelt aan i stemt zonder reserves toe m de ratificatie van het ver drag van VeraaiUea i zoover dit verdrag voorziet in het tot stand brengen van den vrede tusscben de Vereenigde Staten en Di soUand 2e Het Congrea vertriaart dat er vr de iB tusschen de Vereemgde Staten en Duitadiland Oip de conferentie te Dorpat gebeurt in t klein hetzelfde wat w te ParUs ien Volgens de Deutsc Allgemetne Tages zeltung heeft Estland xioh bereidt verktaard een guleelte v i de Russische staatsschuld naar den maatstaf van bet aantal der bevolk iiijpop 1 Noveumber li 17 op zich t nemen De bolsjewlki eritenoen van hun kant het reoht van Fsttand op een deel van den Ruealsctien goudvoorraad die nog in bet b i yui de Dtutcche R t ihBh n s littiauen heeft verklaird ook bereid te zyn aan ie onderhumlel ngen deel le ne en In zyn verzoek om steun aan Finland notmt Fatland het boLsJewisiiach gevaar als voornaamste motief om ter hulp te snellen Voor Duitschland klinkt dat niet erg be moedM end Met weet dat de Duiteche re gcering buzonder bevreesd s voor een n ouwi communistische beweging Minister Heine heeft onlangs reeds gewezen op de lx l8je istische bedreiging aiki de Oost prena en nu heeft h in den Pruislschen antidug verklaard dat er met een ntcuwe omwenieiinfivpoKing voor dezen winter moet rekening gehouden worden maar dat de rei eering bereid is de orde te handha ven Zouden de onlusten waarop we deoer da gen wraen daarvan de vooHwde z n In tezelfde vergadering van den PruJsi schen Lsnddag heeft de democratische af gevaanligde dr Fnedberg een aanval gedaan op nuQister Erzberger Het waa wol gena hem onzinnig om een belasting als het reichsnotopfer op te leggen op een oogen blik at e r in hst economiaehe leven lolk langzaam p ij al ewii non tufl 0n deDl t pi hurandijes omringde perkon nti endm phikbe ziJ cea viooUUo iiuiar geenlaohjo i vtam daerljtj op ivt ometigt geLimt i en geloei van rijkfltwii ovaröUoomde h jojii mevToww B t boldr ItaBB ine liaar r oaijtiiten iaoh wïWeTPiag Mjzoiider viiend ik ziin zg daar gioia whi iimnoTH Mfo arm En alsof zo intl lïiene D had weg ie ge ec zei zlj l i fit aifijd zoo alloeji loop toch w er fviifl o r dDp u hoy 71j lak haardehanl toe Nu slimlacJMe UH zlj aam de SMge boden band maar e i word die uiWru kin van haar oxiiM wéer darlelijli ent trttg T TTt ilMiupiiMul zöldt aij Ik ben nu t 7 alieoo niija moL der woont littiiöra lnr Mear zi tvtr ik zsl grasc uog kvhi komen nuoinKJ v Doldp dat eide ze iitAar zoo flMu urlijl zo i xij iidel komen l it was Ion 2ij waren tocfa bo doa Jong zij zou d n gonl biJ olka p r en Met al den wn o l ran haat oni UM zij rol die iN vltl haar nu eenïïUiaJ mi dwjsou zich iilH met en pnuMji vAn Mb n koinl inxoeni bMi lict ale iNlbzegt Ik rn graag wii ee kom n ij opende den itwod en nchudde I el hoofd neeu Itamiede btn ik léH tevreden I u moi i z iggco Ia morgw venaor gen Of st or iMjn pari aenl o cr drie dtigeii Mmv u moei zegf m Ik kom 1 bont tDdi ook fong Ik ben bdteo Ho ld beo u Vijf en Iwte I A1 mt en IwtKlg Mr dM ts ixiwtn u Atót moettj bohe wl lv iij ziaiij i HP l t niet loonea hoo iiaar dit trof Nu ooret niowt zij ov jt heat tobben daar woe nu allo reden voor Vtt iger I Vïé l H at ha 1 beu laarioo g lr ou itssthlen ij z Om Oodwril mfl liL bu nacht dien UU Mdrua i r iMTaoitt waa zij erg aketi Wm het oiet dwsw at nj befu zoo bad laten gaan BM i Had sIJ heia dau niet kunnen niet mogen zeggm 0a au Mmot U je I nM uMul ben ik do uwe Had do dood dan allo roatrtw de lovende geen ft ei 7i wi t veel van vli su i m t on Kon z ch w l voorsleUtn dat de beenwlnppij in dtf hidii een joftgoo moedigen nun prikkelt Maar tuwn dai had kj ooh nlei mogen docn Vlat hij ddn niet dst zij nu bier In sngM du ha dna zoo vMt In ai kaar wroim bit de gawtiuMon kraoiUwt ij kon goen slaap vliMn f en oogoubdk ooh zlJ zou nooit iae ir ruA una n m tapen Met bwndende droge oo Bn keek aij naar het portret aan den uat Ovorhem hfxi ook ao githod lij had ao sl zuttjftjn ja ik hiu do uwe daar u n ndjl In harMooUelijka onruat woaU blonde rrunw in haar kuMna ta IQ mi neeiwtof t aU hU door het aiwatT viMe van den ujaod gtmittm of door eeii tm der alomantan lloaI MIJk nraal windf Zu lil lieaa daarvoor var BUlwoonMjkl Zij kreunde tM De pijaIijke eouaomhi van dan n illt aoMUalda luw allm iia vemebrWu afer Ia dan weer waa lij ook liooa op hjül Zij had looit piti meer kaoneo loonen lan ay ga Ikwi had U kan nlet oar den tweeden kow al do loileriBgeti m Jm a m vun het wanhtaA dootataao had üi bmt pmtfi had kj dM b n niet elatardr Ciebounl maar nlifhagrapenl Zooi y aa ak i toa i gtHHi vrouw ui iemand dU haar on mtMMlUg la Itoe hMl hij ko p van liaai weg kunnen gaa i too kwai aoo kinleiwAuir heleedlad da dij bat r nu op Moleffio tijn iov jn ta varHeaea Zi aatgen aim allen oA eatrait lot de ton da hi Men VMi de lueM I la de eeuawe duisInuK die baarbed oi a ta LiU ploUi Ui lijn aoo lliT too jot l gf WiM en dikke tmaeu bagon n n laofKaaiu o er haar wanffao teroltan Kom terug ZIJ hari in hi laaMe o kf eahjfe an he af iolK kl Iwanefl niet kun 04 0 er hlnd fen dal di A wonnlen aaat hiai lippen ontalapt waren nnar ij faad V geAiifeèw 800 cnoht dat l oavar aiawbanr gf evan waiau Dochters van Hecuba CLARA VltaBIQ QrautoTtKanle veRaiUiia vmi WVH J p WBB8EUNK T BOSWk Nadnik Tvboda 43 ïii Had TOhtw niet veel met l r ïim Mn prM n haai jhoonmoalor had ui tooMaank hot gwprek gmopTd Zij pr o r dm dood va lult ll h hg gevaU w do loahieuKind winp nboantwoord ZJ lwa ikl a daarbij uitt eai vir r rui te J imie uitdnikking e kMiiM r w alond m p tn Z l P en bokeak m m de hTOi oJounr porlM n mijn zoou BHwler Tom l a n liohta iMa g aa iHk üj het toch ook nog jong Hei ou zoo prettig £ a al wij eliftftr mewf zigen Lii se ir ven tlfor eon plolwÜige kDputeie l Met 4 eii ge o l dat niet goh el rij van tiiinrtelijkm jiaij er ko f iadat IJ ti a tndit eerau gotjprek piet de ï vrouw n Kulolt lJ ribolti Dat wa oen eItitkiji minMjhl Ou U r tuiï nwi n d shJeii ir eentg m iik k ge t nite4 onder i ni tn v ek r m de eeolge D nkuintu wd reu gauHer gelu klg zolfa luo Ijd iruvtil voor h u geluk inoe h haar m i daiv niet ikkig gewe tii ijn fHnjd lil zijn tloMi En was Heftiz oi efukkig op ziju vü iii rliii e had da kieren kannea neonate adle aojara tivu we wier man te vt k ia Maar nu kwam er aa hij haar angat leta aulera Er vtrUel iteb Id haw lata teg aMsalt Waarani waa li aoo afwiJtCMi gmreeal had aij cloh aa ko 4 gvJloudeQll Vaarom had nlj 1 1 to da deuffl der onwankel baar tn iKt wedliwo K id waar haar hai toch raeda geheel bol en waaf Waaron waarou loo i ikibxall Wijven va lieffeo V aru0i zou t too weJo WevOt d aebijnen too gevaagea n de ntruiandar waraki waadn aaa M 99 Ulk daiA hr wa4 aietti o ivaleikrbi ki dat Lilt drjuiig VdY uw HOW h ar Bwager prwraagihad Uo wiiM wol dit zij luitenant Bertiwïli dtkwijL oatntoet Uti Maar Anne wairh haoa ftfOttÜK da4 tM vr geen trinoetlH gjw k Anaamaile eenlgwkbs niauwA r e 1h vlle r gewofdrti wwmwi ver baofet I dal soo Zn L toeh we doen Geen L V L iv enea gpen tr iriil rta aw e UH hMJ een uitMe niet kroanra on dtnlnikken E o oclt wa ha r oat snapi zij wat seor bkwk gmroffden de tadite bkw op hMr waafm wm ftkMl