Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1919

Aiiibweremi M J VERZIJL Kleiweg 36 Telefoon 379 giilukfclgcMi moge hot h duk ijn aaoh4 i ton zgn voor h i Ue l zij i bUjven ia het een ver de o t ei en vr En ovenU I fon bet T t orden De fu4ii i m de tul l l bla toe en de roZ an i f r P k a wam top bonf ölwir aleo het Dooft wint gr Berth e andere die hier a pato and zat antwoortde r Wi let in haarTïïl 2ar tf tar we Hedea orerleed te RoUerdin mi ii kuwd Broeder tS40 IS C J VAILLANT lelel l ealelir JB dev Midwdon vea 64 eree J W R VAN EETEN Ooiide 17 December 1919 Maximum Loon Meubelmakeps EVRUflD bg ÖEBR GODSCHALK Oppart 113 Round 5843 8 IEMAND m hot beiit van een Schrytmachinc had gaarne voor de aronduren COPIEERWERK Bneren onder No 5839 bareaaOondaohe Courant 10 TB KOOP Een Heeienhuis met grooten TUIN ook zeer geschikt om WinkeUiub van te maken Kan hypotheek op bleven staan Brieven P O W BEGEER Turfmarkt 108 Gouda 5829 15 NET PERSOON PO vraagt tegen I Janaari a s een net Kosthuis met haiaelyk verkeer Bneven met opgaaf van prija onder letter B Hnlp poitk te Ooaderak 5841 12 OS VR AAQDl Zit Slaapkamer met volledig pension Brieven no 5848 Burean GOITDSCHE COURANT Markt 31 10 In d Vleeschhal op Stolwijkersluls VRIJDAGS en ZATERDAGS verkrggbaar Prlmi Rundvltateli f 0 7S pond Varkansvloesch 1 00 Rookvleetch 0 80 Matwortt 0 80 Aanbevelend A M V d HEK M44 as hiBdan n wiolervoetcn ruw buia b rat o kloven priD aDd Uppea Oebruik rUKOL Winter Haastrecht Mtonne enUB en advertoitUn vooi de qoUDSCHE COURANT en de IIAAOTRECHTSCHE COURANT worden t Haaitreeht aangenomen Agnt J SCHEER la BAAOTKBCIR CLAMOR KOMTI MEVROUW £ Heeft U al aeni vleeeob beiteld aan onderataand adrei P PHJï n xijn ohspp oonouppsarand en PfUMA VLEESCH LAPPEN POLET ROLLADE ol RIB R08B EF or LENDE BIEFSTUK OSSEHAAS BLANK KALFSVLEESCH per 5 oot I I 10 110 125 125 130 130 FILET SCHIJF LAPPEN ea GEHAKT POLET ROLL ADE OESTERS uiiiE limiuT 21 30 TE uummi BUKANTOBEN 5383 70 AMSTERDAM ROTTERDAM OitONINOEN DiiarikK SchMimicliivnt A Kirthef 11 31 Dec 1914 I91S 1916 1917 1918 Hypotheken 27 17 692 96 29 120 144 39 367 856 66 207 116 8930 711 401 Reicrve 676 500 95 721 404 89 855 482 57 934 278 69 1053 639 41 Dividend 22 pCt 22 pCl 22 pCl 22 pCl 31 pCl 4 j r Pandbrleven è 94 o 5 Pandbrleven é 100 verkrljcbaar tma boT nl no ind kaatorea au d A ottsliappaB aa aadara Elfaotaakaatoraa DER CZEMA per S OU f 120 110 100 100 090 130 Te Oonda bg ANT COOPS Drogist Wi tl traai29 en Mej S VAN LOON Drogiste Markt Abonneert ü op dit Blad Spriogeode Mu waarvoor niets hielp werden vrf k spoedig nezen door de het rl ke KLOOSTERBALSEM welke ntot IMftv en bq voortgezet gebruik berhahng voorkomt Wintervoefcen De rrnweltjke jeuk verdwynt door Uw voeten eiken avond en morgen met den KLOOBTERBALSKU in te meren Het resultaat zal verbluffend zijn De Kloosterbalsem II een beerlgk middel tegen alle ongemakken van den winter als kloven i de lippen sdhraalheid winterhKnden n voeten en een beproefd wrgfmlddel bg rhenmatiek jicht spit in den rn tramheid in ile ledematen atgve nek isohias Vv er reat i 20crtm Snmt VMplm SOgnm lSO vam pi m 100 trmm 12 fO H m 2iO tnm li Ahm JIrtriukur EiseH mil UnJ ml tMilJIttinlml L I AMIM BwlOTde 57 4 U Vertamden en Siechtleopsiulen Vraagt Inlichtingen il Je TIMMERMilllB 5846 wi Hnaatimiir 16 It HMdallindstnit II RttUrdam Dans en Feesttenten te HUUR of te EOOP Yoordeelig adrM COHEN Coe ARNHEM kriek TU Rdhllnii MarUdtn Ztmnnhormia Tenlen DekklMdu Aiant voer Swida M geistnlm H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA kM i WUDS i ÜHION ZenawzwaktCe Zonawzwakte is de kwaal vande twintigste eeaw Door zenuwzwakte overspanning en nit putting leiden honderden enduizenden een verdiie i en ong lnkkig levttn 5755 40 Wanneer gij Iqdt aan zenuw zwakte en gij wilt r stellig en spoedig van Verlost wezen pro beer dm de Sangulnose eiken dag twee eetlepels Saugnmose zullen U zeer spoedig beginnen e hglj n wanneer gij vol btfaSt dan wordt Uw lijden gelieel overwonnen Neemt er de proef van I i Sangulnose ib voorhanden bij lalleeersteapothekers en drogisten 8ANGUIN0SE kost per flacon f2 6 ft f 11 12fl f21 Flesschen worden teragge omen Wacht U voor namaak 1 VAN DAM Co Den Haag de Riemerstraat 2c 4 RREUMATICK SPIT ISCHIAS SPIERVERREKKIROEN Allea welke hienan H deode iqir j wordco uii ooodi d amaai teb nk e maken van mSER s RHCUM tTfCXOLli Zq kunnen dan de heilieme kiai ondervladen Pnie f 1 45 Voor oiiYeraio endeti i it de e beroemde olie retia bs den I CebrHieiit P VISSER Emmer Blfaeh Ve VmUtê mr H Ooude U ANTO COOPS WIjdelreni S H e LOOrJ Merkt 6 Ie Oodweter bn We E T D BREOtSEN Voor wegrae Be B lUINBEkUiA HaM X MvMlBH I dit Blad BBNWiaOBUriNOKN 1 I 1 K trib AAi t JlAl I Hl l Oi ien art rf dw Hlmterw lK ou tó wet n i ut ZIJ tj uninc IioUjju terlewtdaaa de j ogf tmii eaéti ondot de iiita I aa a r lAiidvn iSz en cijoq riolitverKr jgeiiid n tot Jaet uubrtadeazijaer x T rnktti dJW bijptjateiug ao een tl H irwiMxor O l is voor het m be nogiii brurt teai Vian tna fltopverfmaoti vcrtwaiH oa inongpnaotuue iii het peroft pUaltieilijk g eim rüt iurxmarkt no 13J Ul dt raal bmeaü geiueeute Oauda saUeB o 11 4 011 na iiiiii i U r oOt ub r 1919 üurgmueeatiH en weftsomiera roan ÜiAiO J MiJS i e beoretoMs U J J l Uff iMU HlINOJ KUNNl A Jt MUUh AlttN wil jVviIjUA Utjlet ïp ite airti II der Hindenret t r ngtiii ter al me nc j Miiue dat Op da loTe 10 t v 1 X iB ia gel jgkl eea vtrwek met bjidgen tta ai J vaa VUet te Ui uda oiii 0rt$uii 11110 tot üet pUM toa i lil et i dabbeen ft9otöiiU 4ovoa lapiaiu au ikyi J waiuid n goff J QöQ ovoa lu net p r M gKiogoa Urt e euaia oo d2 ica i MtaaJ fjoKOHd jecme li No i VM op i Liajag di a 30 Ueceraoer IVlJ df UAitudtlti lea l uiro op Mt KAAOILL 11 KUMgumeid ii om haavraxaa iyea tw giLVrua Mti V OdV iii ig io te bruofeaea Im iurtniido drit dit s n vótx dlM da op 10 dtii S elairi dw Ufiduaanto raade 1 r zaKu iugi jkOiiiea aah tturf n laa rtt deH kenfiis genomen iJn tbUMRCht wordt er op gmowi dat volgieii f dii bcxt MTiidö iunefpmdeiMe itle4 tot oroep gioraühtigd zijn sij dU a M oMTeeniKofiiHt turtuvel 7 der Hiodemret xoor lirt Gi nica t€tieBtuur ol een ol me wjn r leden zijn wMheona ten émSm aivnaa IxvwareilL inDiniie Ltiii g toe teüobten tKMiilft óm lU Decüimjer 1919 IJnrwonietwitir m Wethouders voom LLBO J MUS De beopetarie U J J POT LANDBOUW Akkeitouwvra De Vereeourmg vaa Ned AWtt iouwew heeft eergi tttren m Parkzicht te Anister dam een alscdneene vervadaniv jehouden ondeir xoonuttersohap van den heer A Co 1 Uit Nieuvrar AxosteL De Toomtter dniktt er zijn verwondenng over uit dat er zoo we lug leden uit üooaé Hsllaod rjeboraen waren daar moeil e tyden wer tien luTidbouwer voor de deur staan en orgmnisatie noodzalteliik i Üog weinif ia b den landbouwer doorgedrongen het beee L at de tyden van liooffconjunctuur vooibu zijn Eï zyin lAuins hooge pedi ir zen hoog lanaprÜa n en booge e xploitatie prgaeii doch c 18 een arm achterland dat met neer aal kunnen afnemen wsatii nog komen de vaiuta vephoudingea Pro M F ViflSOT van de Wagenhigache HoogeeeiiDol hieid daarop éen voordracht over d waarde van de raotortreUun trac tors voor den imüctdadien landbouwer De heer van der Hout B Gravenuada betoogt e met nadruk de wenacÉwlijkheid dat in den tuinbouw het hetbahngsonderwus van 12 ot 19 Jangen le veipueh lend woMt gest Tot hoofdh ibuunl den werden beiwemd de heeren hMe Britzel te Uaquert voor GnmJngen Vg CoatermanB te EUt voor Gelderland K Simcenk te De 3Cam toot Overuse C Veldhuizen te Utrecht wor llfcrecM P M Sneep te Dinteloord voor Noord Brabant en Pb J van Duchoom n C J V d Werff voor Zeeland Daarop werden nog © enige huiahfludelflto zakm besprokeK Pasfkantoor Qouda LIJSfl vTAiD oabefltplbalro bna eu ttbri kttOTtwi v u welke de aïzeiidere oiil l ijn rsrugüiiivangffli in é Ie heitc der nw DtcembiT 1919 UiwnerLiauI Brievpn Cdt Se Comp l Jï 13e R 1 Rowmood Qkr J d iienecfeop Infi5 ec t r D B Gouda He V X t 343 vljk wui eteekend Kina b Jigen P Vmeteritom Leeuwen v den Hm I Tfaeeoeaho Bouuwierij HumaDeio VcrhiKg J Stolwijk aaug tentend IWnofKaarien Be en W y Dordreoht Bcrgbutte J RoU auii Groeoeodijk Q WBémeoaat Kói A de den U m NÜtoI u W VibevMifT OH Poie C Rol iert am Zut Me AA A me r 4 zonder 4dro i Bulïciiiatid Brie eii Wffller A aoiin gen AGfiNOA 19 Dec 8 uur BlMwe Knia CiWMia 19 Deo 9oo D3 R6itide 8 utf Coofiert KunMfcnw 19 o S uur Coooait RenunptrwlMlie 22 Dfeo a uur Qeboww Bouw ett VonüitfowMit Amkyfturtninini n Ar Hi Jnn iino o I4l t Vrüctfig 19 Deofmhor IHJ JrniM GOUDSCHE ÖBIBAM ik cL v xtexi fcx©TDla d hrooï Gho va d a ao Om tx© k ©3n LIUC 1 ï üAGEUjKS 8LHALVL ZOIs EN FEESTLAGEN AaONNEmENTVBUSs mr knrtaal U6 mr weak IT mt wel ZoadagdM per kwartaal ƒ i M per week 22 cenl everal waar da beaorïinii jier Ichhw geaekiadt BUieo per poet per kwartaal ƒ 2 5 met Zeiedagablad ƒ 8 4a AlHiancuustaa tninUm dagelgka aangeaoMaa aaa eau Baieau Mwkt 81 bOUOA bij eaze affenten dea boekhandel en de poatioMteten ADVtKTBNTIEPBUS Uit uda en oauttakn behooteada tot du bauirgkrliHrl 1 oreiil IU6 elkeanwelmeer OlO Vaa biiitaa Q Hl aa daa baiorgkriaK 1 i Kels ƒ 1 M ke ren neer ƒ O 25 Adverteotiëp aii pokUaka vemakelijkkedea liVj rent lier reiiel Advertentifea iD het Zaterda ummer 20 teaalec op den pt a INOnoNDSN MKDBOEUJNaKNt t 4 nfaU IJl all Meii mai f M Op de vdorpaKina 60 heeffar awoae ailverteatWa en lagamidtn mededeel lacwi b eeMlMt M aiar feea crden pr e Oruote lettere en raadea weidaa ker a k ea d laat plaaluwlasta AdvertaitWa kuBMa wentaa Isgaiondaa daar tiiilnekiimH vaa lalMa TiiMlH dalana AdvartantMurMU oeaa A a taiL It t terv 54 S AaasiiBlatmtie lelcl iateire N il t I 1 IJ HU ygp g Een oplossing nabije De eiMente neemt met mindei genoeiren Kentenng in Amerika Eett geiuststellende nota aan Renner Nadere besptekinKen ovei Flume UestrudiBK dea bolsjewlki BeiniMit m DiutHcUand De üerlUniicbe lestuurants Kealoten De ra r Bwerkerwit kinK Het vei drag van 18W QMS ovawiicin schynluk dat hjj lat nu lal doen m vei bowl tiieit ziin benoeming tot pre dent vaa den ItAhaanachen Senaat Het is met waar 1 Met ue bolniewiki zullen de eATUeerdeB neb voorloopig met Inlaten Het vredesvooï Btel van Utwinof n teruf eatuuKi en I zelfs de owieihandelingen die deze sovjet I flfgpvaardtgtle te Kopenhagen voert met den Br tsebrn a evaardigde 0 Grwly over ue uitwieseling van gevangenen hebben tot nu toB geen resultaat opgeleverd De berichten u t Londen klinken weinig hoopvoj en het i te voorzien dat de beaproklngoa uilen mislukken De vemebillen Ie bench ten hetreffende de varhouding tuasthen de entente en de bolajewiki atenunen nJet al tijd met elkaar overeen maar in t algemeen mag toch wel worden geconcludeerd dat de geallieerden eerder pineigd ijn de bolft w ki te bcDtriJden dan ze de vrienden hand te reiken Zoo heeft volgens hei Neue Wiene Joumai op t o eiü lik te Wccne een gedacbtenwlaseUng plaats tuaachea vertegtnwuordigers van de onderscheidene n t boUjewhitiache RuashKhe partijen ea vertegenwoordigers van de Ëntmte Het herat van Rualand op iemocratiacliea grorntelag wordt besftroken Aan da debatten nemen deel vertegenwoordigers van de kadetten van de mensjewri sten vi q dt GeorgiKbe repuhliek van de octobriiten van generaal Dinikin van de aociaa revo lut onairen van een groep onafhankelijke ifocial sten en van de Joodsclie arbe Iers parti Men ui slechts dan met Moskou oodcrhaiKMlen indien de Sovjet regeenng er toe besluiten kan Leuin en Trotaky te doen heengaan en de verandering vaa de regeer ng op te dragen aan de tkscom nfisaarlssen SInowjef ez TiJttsJ rip Het e rucht looprt dat de Tsjechiedic iiunister van buitenlandache taken Dr Bent d hienomtrent te Parüe met Kerensk beeft ondeihindeld en Dr Kramarcx wel lts ook te Weciien met de Ruwen zuUer onderiian delen Ook de Poolscbe reg eeür lng schiijQï van plan te zijn aan de ondeihanilelin en deel te nemen Doo deze beaprekingen lal de conferen tie te Doipat aan bete kema ver eïan Tr uwens of d ze iets boiangruki heeft uitgevt erkt is niet btikenl Giatecdi wera gemeld lat Eatland zware vredeavojiwaai den waren voorgelegd Nationa eitung verneemt thans dat Eetland Joademuj hepflt utgewezen oon gunsiJger vre lesvoer waarden van de boUjewJd U verltrugen d cb d Russküje Scbin beweert juist da Estlai 1 zich bereid verklaard beeft de wapenen tanig te geven aan het N W leger waarvan Joedenitsj aan t hoofd t taat en deel te neïnen aan den upmarsch naar Pe tPffgrafl Deze berichten xijn met ikaar m etiijd en dienen i le n om ons t overtuigen van de onmogeiytdie d om ees beeld tj vormtn van den toestand n Ooat Puropa Korten tifd geleden weitl hier bc vig gestreden door Joeden UJ Awalof Bermont CS maar deze veldheieren latM we n meer van aieh booren Bureaux MARKT 31 GOuüA ien ötiujv an Ajnerika lU Üg Veer z n vertretis Renner een W aangeboden waann de geallieerde en gli üocieerde mogendhe Vn nadrukkelyk ve laren zich te zullfn terzetten iofsea afiM idmg bewegin en van Vorarlberg Salziburg en l i oi aan gezien een df rgeHjkf cheWing de volkomen reenstorUBg van den OwtenriJkMhe ataat tengevolge mw h W en het evenwicht van MKlfien lüurop u kunnen toren Vt radkerd wovdt dat d territoriale ea andere beptóii en van hel vmUwverdrag van 8t rennam millen wden gehand haafd Da de Opperste Haa l ee sbetreffendbesluit had genomen was Ifl bekend doeknifnw voor ons ia4at n ar Ambtenaar ditd nota aan Reimer iverJitóidï rfie opmerkte de hierin weergcg even betlimingeo spon taan en uit vrije overtiuigiKg genomen ea reeidM vó r het veivebgsen Tan den taats Jitanseher vftor den Opper tfn Raad warea ivaatge rteld j De Uppeiate liaad zai in tegeuwoordigs samctistelihig en vorm versd Ueode hoogst belan ryke kudetiea met meer behandelen dooh overlaten aan den meilwen Uaad vaa tien tot weliki Insrtelltiig ojf de conlerende te Londen is besloten Als Mrete punt op de agenua van de en Raad i taat naar vei lu dt de Adriatische kwesti4 In welK sta d um eze op t ooget blik la kan met recht wondeiL uitgemaakt De laatite bericbtea betref entle een overeenkomat tusschen dAnnunzio eb Nitti en de b ïettiög tan tiume door geregelde Itan buche troepen onder Baidoglio wekten den in Ëruik dat een oplosemg veri regen is Toob is dli wasrschynlyk met het geval NiWa beeft zi n verklaring over deie zaak die hij in de Ka mer zou aflegigen tot nu toe acbterwc f gelaten De wa rbt zou zyn op Sciaioja die Lit Londen een meBnoraadum meebrengt Volgens de iecolo draagt het sleobts een informatonsch karakter bet zal aan den ministerraad warden meegedeeld en ver votgeoe in bovengenoemde samenkomst van het nieuwe cbaam der entente gorden behandeld Voligcns den Lon4ensoben corrMpondent i vun de Secolo kwam het bealait der Lon densche conferentie nopens Hume neer oj een soort mtstel Lloyd George had name lyk voorgesteld dat cki Vereemgde Staten een gevolmaohtigde zouden benoemen die op eigen verantwoordeliJliflieid een besluit zou kunnen nemen sonder genoopt te zjjn over tike kwestie ruggespraak met Washington te houden Het antvtroord der Italiaanacbe regeeringi op het memorandum oer Entente Wordt bin ren etn tiental dagen verwacht Voor dientijd kan due moeilijk aprake zjjn van eeq oplaMing iionnont ote zich een beruenten naam verworven hee t aooröat by ü g tJzar Jjivuiie van DuitacmanM aiviwitf uaaaM neeit evanaw ioetiemta dea irv luoehn StaiMB Men sou werkelyJt guan gelooven dat het nmterend Kenttfeeat de vertagenwoordigeri dor entente te Paiy m een milde stemming hrenjj iehBt heeft de Opperste Baad den IJoftteai ykschen ataatakanaelier Renner Tersch iiende toeBeggingeo gedaan en nu Tinden de Duitsohe godelegeerdeè een wel wTlIewl ontvangst dan na de conferentie te l onf en kon yamAen verwacht De Parysche draadl dienst meidde giateren romsch dat DjïtschlBnd als vergoeding voor Scapa Flow ongeveer de helft van het gevraagde wil gwen 4iet siot van het bencht kiook eveawe hooirvol In Fraakr ik s hoo d tad geloof men dat de vrede ondank het feit lat hei DuitBChe aanbod onvoldoende iB met lang meer aal uitlhloven waaruit w dus mogen lezen dat de geallieenlen zmIi la t me t ondais kan maar met de Jielft zul len tevredwi stellen In dcise moet Engeland den door laff geven De voorstetien va e Duitsche technici rullen onverwuid aa e Briteche regeeni ais voomaamate be lanis h bonde m deze zaaOc wonlen voorgelegd verneemt het Hollaadacli Nieuw u reau fu met jI kwwtie van Iwt z g n oltimatTum dat naai Berlin zou wordei gefltu ird 18 gebleken dat Engeland met de engste vijand van Duitsohland ia een ovei eenkomst zal dus zeker niet uatblyven Ti LoTÏden verwacht meo zelfs een zeer Bpoe dig besluiA der vredesonderhandelingen 1 Janiian wordt genoemd als datum voor let VAn kracJit worden van het verdiag vaa V raa IV waarmee de Volkenbond autoinatiHch zal ontstaan Dit brengt dadelijk nieuwp ff wicht ge wpritzaamheden met zioh Binrtn 14 dagen nadat het statuut in wer king getreden moet het bestuur van den Volkenbond byeenkomen om zyn vertegen woordigers in de commissie ter bepaling van de grenzen m t t Saardal aan te wij s en Het la waarsohunlgk dat het bestuur 7 of 8 Jamian te Par 8 zal bijewkomen De vefgadeii laat8 is nog met definitief va st gesteld maar waarachunluk zal het zijn de kanaeiarti van het legioen van eer op de Quai dOrsay Blijkens een on ang8 gega n mededeehng m het Lagerhuis zal graaf Cunwe waarsciibnltik de Engelsch verte gemvoordiger zyn zegt de Mormng Po t iMn Bourgeois zal Frankryk vertegen joorri g en waarschunlök burggraaf Ohindï Japen Titton sou ItaUe vertegenw dt d beftben maar het is oirwaar achyn jlc dat de Vereen btaten vertegen Hoordigd zulen z n Een andere belang riJke taak van dit bestuur zal zyn de benoeming van een hoof n commissaris voor Daiïtzig Sir Reginald Tower is alecht be noertwi tot tyidelyk boogcn comoKiasiaris en is op et oogenblik naar Londen terugge keerd Gezien de zeer gunstige ontvangst elke hu m Donteig heeft genoten ib het w aarschynlvjk dat de Volkenbond zjjn be noem ng zal bevestijren Pe leden waarom H ordt vermoea uat Amerika met m den Volkenbonusfhaik vertegenwoordigd zal zyn is gelegen in het feit dat Amenka den vrede met heeft gei ratificeerd en men met weet of dit nog voor 1 Januari zai geaduedien De nwge y heKi van een zoo spoedige ratificatie is uitgcslflten echter zal de Senaat nu toch wei den langsten tyd over het verdrag van Ver ai l £ hebben geaobbeld Hi moet ook xakef mng hoiulen met den wanscb w bevolking en on er deze ia een kentenng waar te nemen De burgers der Vereenigde btatea beginniien hejt u t een oonunercieel oogpunt van belang te vinden 4at c de een of an dere nyze den VTedestoestaod plaats maaxt voor den staat van oorlog Mogelijk zal de Senaat het vredesverdrag aannemen of met I een aantal reserves èf zonder de artikelen over den olkenbondsovereenlionuit Het ntweip van het Volkenibondainatituut kan aait blyve liggen tot het volgend jaar en henen als inzet voor de presidentis verkie zing die in November moet plaats hebben an een ratifiaatie op een van deze twee manieren zou president Wilson zyn sanctie kunnen onbhoudeo dooh naar men weet heeft ie Senaat de bevoedheid het veto van len b ogst geplaatsten staatsmdn ongeldig te niak n door een besluit ten tweede mate te emen lm den aanvang vm ons overzicht wezen we op de wehvilleade ontvangst die Ren ner te Parijs beeft genoten Hij beeft d Pra ahe boafdabwt n vertalen met oedo tyding voor z n tand EvMiwei g beel bevredvl IS by iu t wbM op het punt van de financieele hulp heeft bij gmn zekerheid Uiemmr i oooftla we gicrtenm al zeiden 3MBM WHigM ii i ii Voiripnw en modadeol ng die ons Mtaaar fcbyn ijM lean en tue we uaarom auat oo oen vermeid lou hg nee vaa t vashMa krankzinnig zyn gewoniea n lo eon ge jaticht tifo oi geaioMn AwaJot Borauuit cctitei met van sgn verataad doch ei voa zyn vryheiid berooid Naar voriiuak is hg met xyn circa ouuO nwn êUm leger ia Aietsae en Aitcograhau geuterneeni riij ia met verlof der Devoegue autontaiten vo oemgti lagen naar BeriyD gejcouiaa om l oiwlenhanueien over verwMuiienue kwaoCiai hutreffende de Ruansohe troepen UepAouie beslujten over de toekonut vao Awaiat Uermoat en zyn tvevpan zyn nog met gem nen Groote hedrimcen aan aoogawurind Bftluach geMi dat In UerluiuKha urukkeryen is gemaaikt doch totaal waaidoliOM ia cijn in beslag gtAomen iDtuRscben ia het gahaele BalCiaeh i rei nu ia Duitsland en de Mmiga aoiV oer regeering te dien opalchte U au maar dat de Boklates worden gedemobiliseerd en over het gteiieete land ve preid aoodat b mate tegen bet wettig gaaag kunnen uitveorta De tegeerlng te BtrlUn heeft een meuwe ineeiliikbeid op te loMtn Ze heeft in ie voorgestelde nieuwe wM tegen den WMakei den reatauranteur gelyk gesteld met den handelaar en hem mei zeer strenge vtraf ien bodreigdt ihdltn hü zijo eet en dr nkwaren opkoopt bij den ahiiUuuulel De hoteHbouders gaan hiermee met acoooru tn hebben bet gewone proiteet middel teege past iitaking Gisteren waren te Beriyn alle reiptaunant gesloten waardoor 100 000 vreemdetingen en 260 000 jonggczellaa wanhopig naar eten moeten soeken Date pi iite tptaking zal 2 dagen duren Indiita de regeering met toegeeft mHa Van 1 Jan 1020 af alle restaurants aUe ho tcli a IC tanebrooms in de gaheela geac cen lo Uuitsche republiek wordm gealetM on wei voor onbf walden tiïdl De Belgisobe rc ieerit heeft nog geeft kans gezien het conflict mot de mynwer kera op te loMien De kolenmünen bij Char leroi stroomen onder water bat legar iial worden opgeroepen om da mijnechach ten droog te leggen Twee bUeenkomoten hebben piaata gehad van wertcgevers en werknemers Do patroons zijn bereid een pennoen van i tt per dag en een duurtetoesiag van 180 ïnn ken s jaars te verleeneit aan de ueduwen Men is bet ook eens over de icweatia der toonen rv kwestae van den vericoop der kolen s nog niet gereveUt Sedert de opening ï bet in de BetfUMèe bertch an hem ekre en ImuI Hij leefdel l aar moeet j voorlooplg tevreden iifc üijp Miït h oonver ge oofen keek si nftae ben ien iu den lanietljki a tufa Ddap ftritnidde jiiifrouw Knlger nu ij e rig In het heÜtr IMit vut de luitazon M üMQ goed boevwe tfaeaw deze wui ier ook op buur ad flekgki Maar k j WW n g kpaohtigL Als een man Htak zij de adiei in deo irond en Ap tlf ba ar bed diAu oiB Zij spitte de imat uit den gei blitt er oadfv Dat aou uile vmcditbaar nwdten oplvmcn inlM ngen vooc W4M1 h tt sombere gediHch schoot dn Vffouw door hfft hoofd do rimpel baven dtn neus werd nog dieper ffïiaroau at lil tterk ie i area n dr tianden de zwee drcp op tw vwrhjoti ttMttoenog saaien plantfA oogsMi Zat er knuwd nH t haar aoiii tafel dien zij kon opecheppen Tot wien zi maggen Icon Skoaai t I M Kï Ik heb hat zelf gewonnen Miei i WMMT jout Nti iMrf Zij het in 1 kranten tilen zattön VKRUHÏT nu t4 n den lOen Sormibv 1914 da rea Tvitt OuMav Krflger lol R 20 lïï Oomp Hmmtmdm e met hrm bij Dtmnldm IP rMen b add ef vi wanten an hen dk Mdert deoae fdeii tijd vmntat weirleQ en basioMeft nrfxnbieel uH gcvtin ensDhap h ben wordsn vvéendeiijl verzórfu daar van BMd deeUng te doen OnkMttn war duo gmnm fnaod had bet liaar aangeraden En aU hti Stat raad ok opgvvnltfJ Mis oWmi wm GMtftv Mh Biet Of Oonria iimur yfff at ander Be4 rnogeJijk m rit borg Van daOT kttwg toeb nloröand be rlobt Zi wa te Berlijn venscheulene 4gfldfrlnflfen gcwee i waar allen die g o b JÖ lrt kr y n bijietn wasiiett Men v ad rIh ojidPT faiiüMe g mei De moedere za t a lj j luaar aJw y zustcra waren d vwdiirK Ixiraadidaai e giiMUBaweliiippehik tk f Mi v vtt den ander zijn ge Hchtei niéi ittwioU wu4 de andeo tó oog wel raad U gmien Dsailliern gqg zij mi ai lang lUet meerDoo h i l wl K wi roeow ij a IdodiIdUgKevonriPi loen aij de laaW topr óe ve vfHii i i van oiidtTH bezot it hadwi t ren moeder die w r Ue vanvffmgde xandaagi had zlj oen brief vanhaar M a oiitvaii9 n tt i b d Hit ie kw I eci wonder laroauwemood ao le bawTp ivKhcikrd oot bare imiilen nti in M et hij boooien lu tpon in en oer woriU het vreia d ar Ij coud het waemri te beAMhrlj ven hoe moeilijk hi het had fi JiHF ii i iB iinBniii KiiÉBFa Mtit vouw den de baodsu CDU woord Die bai diM loob bericht gekregen en zij JufbMiw KrUct roietaeer naar loe gogaAii d ij zou btit ook ulei nrej fai d i krant Uteu z tten dat bad aj zooifW gi ia geiuM tr wasd om Uei wsH bf er dat zij het 0 e MaJ de voor Gu 4av fflf woel boe hij torugkwam f WJ hiH met veol meer ooollg zou he bi n hIj w aa ni Meobifm ziek J f bij waa wt iHcbi vtrniinkt zonder ariaea of be iii r IU4 kwaan t c niet op aan aja bij r miwr wae Zij mju wel voor b n teTgm ItM op de bajMleo dragen de weii hen van zij a i kibi leaea Met Jrugdigo kraobt stiet d oude rmtw do Hpfult In den grond eu keerde kliHt m l liiit Il HifT moeeten vroege aüd pe muiMfLrt geboot wordi n waarvan Nitmend mi K tMtij U bourtm door Ja zoker Dochters van Hecuba door a KRA VIBBIG OMHitflTéfeente reitalüic vm Mf VÏ J P WE98ELINK T UOSWll NaribuJt varbMiM 44 Vu m haar an voor hean due ate vogrt hoog In de hicbt ateoj oabo Botc o er éMgm wai hij hier axhiet M J akto zij haar hajwlin btd tend tfit a riep mM do ganwobc over od der Tmw dio wepf wat Up iö Koni Ie inj iKMvM hie k Zou hij al ïij se zou rofléeu Juffrouw KrOffBr ira werkeltjb uletfoed MJ het boofl dot zIJ nof oUijd op haar joigea htMipte Er vi iinnHw niet neer t hi en Mcnwod geloofile er meer aan dat GuMw Krttger nog tt rug zou iuiinwi Uen het de nnedor Ue o nl ipiwu lijk naar men tiet bet hur toeb roe U n en dat beacM de rnuw la een bijna vijMHige MtannifDg ZIJ oaia bet den men hei kwitijk dat dto alet WMihtten ea giwooldmi enras aim iQ ttlt OeMVMd trok XI aOoh Ib hMr tuki Umtg bIJ de dieren die wsBMi beter dm de jpictLiwhcn En toch bieM üj h K mi li haar Mizian held olet Unfer ad eea onweerstaanbaar verhu gea df haar m vratfoi Q looft gr dM Mj ten lcam r On tfatdw ai terug sijn niasff bj WWe Hij UvtM Hei wasbdui g ïkt zdjn hTt4 UUetjes a n wn Zweed ntedr te gMHi die had hem IIMwig Bertboldl zaf hoe deoudenwiw in baar iüa warkto wat waa itj rtja gtwordtv ne vcouwl MieiA luea ou nci mol iedere moeder medeLij hpa bahbon Met hiar die raede treurt o r wa zij vattoor j uwit baar dU no $ vrtiM Ie xiUlen verlhwv n Wie waa er Iwt enflM aan toe Htt wba voor boklen fv n Muirte ijk Waa dsae U ttog aiM motilijkiir Vtior naoedrri daa voer e satge n ten l e o Hirvv der eailgenMNa bi nl i t v rgwiUke imi die der aeedMr Üe vf uw die oud work heeli oieM mee te hopen wat HAk haar nog o er Jeugd flooiihM hjwwtoah zija veriweoeo Zg 71 t b wwrt ol men e i wordi ook olel inetr i eeM d VUea wa haar geiMÜtti maAte nwtakt baar nu niM fo iiikkig Hiecf baar xlixum zijn bei oeld li tir weawhen kletnar geworden Zij heWt gcleml IwNubidhin te aijo l a oeteaxlja I de varfit gait aan lioar voorhij slj auut er burten Aj di oudpf woivit k n mn oits MM nla d t iiHigitiigi opi euw begloncR Voor haar ia do oon bt4 laaMe de bo het t k Wmiiww Hi ig Uerdiokl daatovw av dacht w rd rij do r tm root mti Ijdeo Mtittitn Hoewe batr iMitooadochler bj haar wpe vwkle zij iksh zeer eeu a i Dtt joftge aohqM barree haarniet 41 aU t e ree i de Jonge vrmi nletmeer D iftiffl nwel eetot itafi Iwl uodervin den flse meie t voeiim iru ij Buv t lii dfe reeda ver de greaa diaai Wti WertI 1 II