Goudsche Courant, maandag 22 december 1919

w a 14Mli HORNKMANN HET BoNTHUIS H00B8TRAAT 242 Ba hul dt HootiUt B ROTTEROAIl Uw a li s woop Inkoop van P E L T E R I J E M Miinn Borteennu ih opriKMiw nanKHviiM on vuot uri vut de nieuwste modellen de Krooliite keute en de lugite prfjien in MANTELS MANTELCOSTUMES BLOUSES en ROKKFN 5M1 VEEL VEKMINOPRDE PKUZEN 50 Waor Ik stufc kant kij mij a kaoht worrit garaildarrd VRUDAQ f KaraUai OBOPBNb TOT AVONDS 6 UUR er 10 11 18 ié HriiPHMi U Lm lm L VERSCHUIFT D jskLlJKS AtóNN MEOTSPKUSï p r 1UK nnem8irteB worden dageltjka aangènomwi n elul ftirwa Mukt SI GobDA bü tizi agenten den boekhudel en de tostkuitorai AWVKRTENTIBPRUSi Uit Öoud en omitnken MlMtead tot du baiotsktllHli la re elf ƒ 1 05 èlk i regel meer f O Jf V WiteL GoudTS Z bSdïSSïfïÜ r eU ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 JS Allv t l wi ZZfL IZ DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de KRIMPENERWAAHD maken bekend dat de inschruvinR op de 5 Percents GELDLEENING ten last van dat HOOGHEEMRAADSCHAP gPOOt I410a000a In stukkMn van 1 1000 an f BOO Uijft opengesteld tot en met den 24en DECEMBER BJt Inschrvivingsbiljetten worden intrewacht ter Secretane van de Krim penerwaard te Ouderkerk a d IJeael rktlB ƒ 130 elke regel meer ƒ 025 Allvertentiëa vu jnililieke r rnlkelUkkedn 1 KI per regel AdvtotMtiea is tei Ë t rdtont mn r 9fl toedW lf den yT I tforriam MARüT jjl üOoÜa t ia I Tale £ luera S45 Gisting in ïerlanpl j op Fiench Ooi k ien aJuAeiding Verklaring r ui 3anai rn W t y George vandahg zU leggen jqillevering der stl f dfee Ju i kéizer WilKèlAi heeft L Aen gired jilnierlka en de A I df Detconferèntie li jDorli i n wttend lierfte In WeeneniJ 1 j 5 I f ONS tiTÉiéiciÊv Il ijwlale fti emtie te iiuhten tive en een agent zijn géW ni É Verder verklaarde Bonar hem De eeiirte ttiJiiister heeft gezegd dat sights op t ee voorwaarden met Ierland ondiwiMimleld kan volden Ten eerate dat de Wiligheid en eenheid van het Britsbhe rj a frt a wor den opgefhevon en tet tvfneó dat er geen oiwang vpn Uljrter lal zyn HÖ ia altgd van opinie geweest en wa ttH tjii meei dan ooit dat als het moffelU c waa voorwaanden vrede in Ierland maar heel weim een te hoOL ao zyn De regeering ual dat een letiidie repubUek wordt të dikiwv s een beroep op ons tutt de toestand van Ier aiid ee fv onse poeitie en ons prestige lA onae eigen kolomen en in Amerika is ItfAai niemand mag vergeten dat juiat twee geslachten geleden de Vereenigrie Staten een vwi de bitterato ireuriste en dapperete bur erooi logten in de hHtone doormaakten omdat xy geen zelfbestuur wilden toekennen aan een deel van liet volk van de Vereeidgde Staten van Amerika Nu is er by J ommi cn haast het vermoeden dat de regeering deze on lusten In Ierland heeft verwolct om Honie Kule unmfjgelijk te maken maar niemand tdie ie s neet van den Bntschen stuateman zou geen oogentolik geloof kunnen schenken san stilke nonsens Vier of vjjf politie Bigenten te Dublin zyn vermoord Was het met zeker dat wat de wenschen der r ec nng nioohten zyn omtrent een regeling zij etk wapen dat in haar macht was moest gebrojken om aan die soort np dingen een emd te maken en hert leren te be8 4ierTnen 7 De poging om Lord French te vermoorden IS veelbeteekenend Ik Tree dat deze bvj endere ty l m gekomen als aanwijzing van un t st waarmee een zekere secte in Itr am ome eeiUtke poging om dat ondei welp Maandag te behandelen begroet Als ef n regeling mogelyk is willen y die op vooiwpiïïlen welke zijn meegedeeld m den bi pf van den eersten minieter Wy worden geteld door de gevoelena van geredhtigheid Wy hebben geen groeten oorlog gevoerd om door een hamlelwyae geïntimjdeerd te wor den Het nieuiWs van den aanslag UAte In het T jgep iuiB eveneens de strengate afkeunng uit Enkele uren van te voren had een b j eenkomst van het kabinet plaats gehad in et pailemfntsgebouiw ten eJwie de voor stellen betreffende lelÜbestuur voor lei land te overwogen welke Maandag door den Premier in een beian yke veritiaring zul len worden bekend gemaakt Men gaf rond uüt te kennen dat de wandaad te DubHn Law Oykgraaf en Hoogheemraden voornoemd A VONK NOORDEGRAAF D kgraaf A T VAN DER LEEDEN Secretans ONS De KeprMteldh ul vihi de Jersche Femc i heen utAi omgeaet m èen daad dMi 9nilefk ing ian Ierland lord Freneli t u te Dubiuf en èahaliLg j eplee Frqbbh nd dq ch een btinger werd 4te j eheurteius h€ ft hoewel te IJkkena goed is afgelöopen een lliid en kan nog veratreWcende m vei band mot de Honic W barnes I i j voor pyfssENOE KErstgeschenI n KLBKOJKS j SHAWLS 1 ZAKoésKBN t MDSCHOBNBN KOUSKN m leriandl st ïin eland Wales en Shetland eei elyk b tëdhtigide plaath mnètnenl DeSp sit w i ÜUter bleftl ulijkhjeden oplevereo W9 worden vei wdlenide opU w4ngen Werwogen maiir WÉikbaar heeft de regeertljig de conaequen iiw daarvan niet aangedu ct Ze was waar MHilMijk hAiWerig de ler ïhe kWmtie kun Ijfvatteii wai raan men he voortdurenci if uaèste van een openlijke fipandehn dozei 7aalc zal moeten toeadhru n Dezer dagen werden de Ieren opniduw afgeachoept Uo dt George leelde vorige week mee dat de lersehe wrt wederwn met kon wordei ingedianti het ontwerp moe t tot t vol gend jaar blyven ligigen ert de prm ei zeide Weef ongi dood D aoT den diepft betei fevoifecn h Rule Iw Hoï b uw v t seen vtrrwnAenixg te wek ken dtt de jSinn t in is hvh woed h ben willen Uoelen op den on derkon nK Me kont ilf feachiedenia waarvan we eenige wek n geletien een kort overzicht aveitijj Even vooT den oorLo werd m het Lagen i 1 115 de Home Kfule et voor leiland aanf l Firma M X TOEMA Hsogstrsat ÜM ngUJ t Vliduct ROTTERDAM Tslef 8920 Spuistraat 67 DEN HAAG Tsist 2008 H flf Belangrijke prijsvermindering in onze afdeeling BONTWERKEN iiuis ae nome uie t voor leuanfl aanf gend jaar bluven ligigen eil de prm ei zcidevankel k uitgesteld dooi de moeilufcheilefi dffeen tegen vandaag een verklaring overdie het dietrwt Ulster oplevarde Het Hoo TArtflw fn riif t i j o V i iv iJlHS UVd Ierland toe Dit Aieuwe uitstel gevoegd uy liet stielige bewind van den onderitonin van Ierland d e zelfa het gematigde blad Freeman s Journal deed sehorsen heeft tot scherp irerset gepriikkald De giating onder oe Ieren die zioh al verraden had door aan slagen op polJtie genten is oor den aan slag op French den vertegenwoordiger van t Bntsche gezag zeer scherp en op 2eei bëigTQpelSke maar mei vergeefItjice wijze tot uiting gekomen De lerache kwestie aai door den aanslag weimg zijn gebaat de e kan slecht dienen om in T nig land lU antiipAtaiie tegen de Sinn Femera te doen teèwÉnen De Wadem van alle rifchtliiswi keuren de poiging tjot sluipmoord ten etrfengfite af de Daily CSironjcle o a cnti seert de lafheid der belagers die by dezen aanslag evenals by de vroegere moorden op politie agenten hun slachtoffer van achte ren anrielco Ovei de omstandigüxeden waaronder de aamlug plaats had heeft Bonar Law de vol gLndt inlichtingen gegeven De misdaad werd gepleegd door een bende van 5 tot 10 man die met revolvers en handgranaten waren gewaipewl en zich in een hinderlairg achter een weg hadden gepOBte d en ge declteliik door een kar den weg hadden ver spewi ïjord French reed geluikkig m een auto welker zU tanten de revolverschoten fiftijnon te hetfeen doen schampen terwy C die het dietrwt Ulster opiev rde Het Hoo pephu s kwan daaiaan tegemoet dooi dé uannenung van een aanvuUingswet iloch verwierp de Home Rule ftet die echtei bij Kon be Iult m het Statute Book werd opge noiwin Kvenwet de Home Rule wot werl noot van kracht immem spoet ig daarna brak de oorlog uit en m September weaxl lieaSote i de invoer mg v in Home Rule ujt te stellen tot zes maanden na het teekeneii vaVf den Vrede Intièaehen kwam tudens de oorlog de lersehe kwestie heifliaaldeluk aan de orde fainn Vein nL tte met zelff kwam het m ilölö t t een openlijken opstand De Sinn i eineri werden beschuldigd van simen mvenng met Duibsohland m een aantal dei ledei s werd esHege gearresteerd De Sinn Feiner ageei len verder teffen de dienst pi oht 1 e ook vooi Ierland wer l mgevoen en tegf n Ie leraohe conventie d e op voor fitel van Llojd George was samengekomien en die een plait ontwiePp voor de instelling van een lensch parlement en een Uitvoerend Bewind De Home IJjule wct raakte meer Bi meer op dwi aohtei rrond en by het slu Un van den vrede toen aus de in werking treding van de nu ruim vyf jaar geledeii ftangenomen wet moest worden vooibereid Nu meldde de Times ecnigen tyd geleden oat de regeering opnieuw de lersche kwes Je aan de orde sou stellen en naar verlujd M zou de regeenng het dezen keer roeken in de nohting van de z dommion Home wile Fen commisaie wend ingesteld om de aag hoe de beste oplossinsr zou kunnen orden verkregen te onderaoefcen Het plan 895 uwiipva terwy I uKi ie Kennen dat de wandaad te Dublin haar snelheid hem vlug huiten het bereik Intet zeei bemoedigend is om datigene door der gianaten bracèt 4 of dn r jicT lieren der gianaten bradit 4 of dezer projectielen werden geworpen en sproi ren terwyl er nog verscheidehe later van denrgrottd moeten zijn opgeraapt Het escorte Vuurde op de m rdenaar8 en schoot er een van dood De est kon ontvluchten Een detec te setten wat de premier een weteniyken stap noemt im de nchtinj van een oploesing der lersche kweetie Lloyd George zal natturiyk in zijn rede van heden met kunnen laten over het ge beur le te Dpbün te spreken Zü verfclarin IFeuili 4 n icli aao litt wae iMar reS h k Lemo do in Hot kruakzianf iitBroLDloht Sn heckmn ztnni tnijïoHilifolrtl h ü xih zaïg hit erblei ULt t ouU iu ieder auder k kJkii 4a le II waren dt ranieii van traii wern ü lzlen h de trap bid aij ao Uiten ontmoei Uit m plfute an li vold prljs lü bniwwit g etfoopte paJ kon geklu d wart n i hot n vpj r id iift rtijk merU € 11 iiifet ytai lucr c enlijk te loon w aï fu fixH rw Diyfcrioh wiftt hitr den et zi r uu de de bezoekuren nooit Godiirenrted li ti d wos haar frinkel gesloten Zjgifife he et rat 1 ftnl binnen int U Isb u r haWfeloppin en volgde GettnidDe A erpl t i stcr kiireni ha ir teifcionioet I w doohtor 1 nl 4 meer hier zelde zijJuïfroiiM Dfletrioh schf k Wij hebben I haar op ten af jnd rlijko kamer ge rncht i wfl teerst zoo oBru zij hinderd tie amlenn nu ie I heel 1 Taja d forfliRiie vtwiw steakb e ni die ptii zucht Mer knlgït nun aJlertei tt zien Hot sgwit mij oo de juffrwiw zij a i Morkellj edi good mtiisae Jht natu d deur Ga maar ga mnaf d hoair Boe 7ii zM u echter wol niiH 11 fx kennen O hJe bleek hoe ontseltend er alIon Mr uati g II Km meti e nietr nnmi ecu bl koud ro 1 met n heel klein g z cH j lot m M Bop van h iftr lol g t ciioU i og r rtrud zioh o Margirelie 7ii Ing H i en wm bleek h er banden ufro iiv Dieirii h wa op len toet uaRj t hol bed nr er aij ficfcreliU lil hnsi z kdo rv Prpleenpf iiii r wis w tr w Rtititfian 7 hatl de d iir a ht r tit turnt gutrokk n nu wiren zii gt h el aitleen met de zidke Vreotjp fhiifltPrdc Gtr nwl zioh ifcU p I over haaj he n hiiltDieniI Zlj wan to orw ld oni te kunnen Hchrrien Dezi e nwiiakt cg vouwen ii nd n to werl onrustig ziiohtle de Ken if mij Gre j e gülintiohfn een git niHf h ten II inett aN mw ht t een Ur noemen kon een varwron n trekken dt r mopfftoekan Maar zij aoheen iioh te er heugen O Tpu D e a to Éi nle kmtoinnlg die be BttU iMar wiMn ixwiids dad klhua Dochters van Hecuba door LARA VIEBIG GemilorlioenJe vWaling van WE8SLUNK T EOSBUH Nldnik wbota m DjSrieT öeartiïe Tullpoiiw 1 1 ll MdZ Zij 10 W am L a wooraig nlel T TO rort Greeti zlA h I lt u l ar nog nlol eea f 2 a ga er h M al y W ri j endrf k g 7 J ï a eotete kor a ge HEVB 6T76 48 BALT A DE JONG OOUDA OOSTHAVKN 31 ParfünierJên en Toilet ilrtikeleii Engros en Detail FEOORA S HURHEIISTEUEII tigii Haaroitvil en Hurreos 5919 f l ZS per flacon so Heden verkrijgbaar Fissltbler Dorliiiiiiiiler Löweiilirau m origineele glazen Klein glas SB oant Groot glas 30 cent Café HET SCHAAKBORD Herplaatsing wegens misstelling KOOPHANDEL TABAK DG VAN VREUMINGEN GOUDA Waarom is van ouds de Koophandel Rook en Pniimtabak zoo gewild Omdat ze dooi haai qualiteit het hoogste genot geeft I Omdal ze bewerkt wordt van de beste Oveizeesche Tabaksoorten zondei toevoeging van mindei waaidige qualiteiten Omdat ze concurreerend is juist dooi haai qualiteit Voor zwaï Pniimtabak kochten wy prachtige zwarte VIRGINIETABAK welke ongesausd verwerkt wordt Zie Etalage Voorradig tegen engrosprijs voor wederverlcoopers de Sigaretten Pirate Players Capstan Three Castles Qo d Flake Red Fox Cow Boy en Ascot i OOUDA BLBEKERSSINOEL 69 70 Telef Interc 540 HYGIËNISCHE EN VAKKUNDIGE Z BEHANDELING UWER GOEDEREN ar Vraaat onxa tarlavan N B All goideren zijn tegen Brand an transportsehada varzakard Eerste Goudsclie Yraditauto Ondernemini = Vervoert goederen binnen en buiten de stad tegen zeer billülte prijzen Gelegenheid tot stalling van automobielen Reparatie Inrichting OPLEIDING TOT CHAUFFEUR Aanbevelend i C K v d BURO OOUiVe 133 RAAM 202 Oarag p pakje A J PV KFPS1PUDDIN0 AMANDELIJN f0 20 0 30 AMERICAN VRUCHTEN 0 35 MOKKA 0 35 FAVORITE 0 35 ARISTOCRAAT 0 35 MOSCOVIA 0 25 BITTERKOEKJES 0 25 DRIE MOLENTJES 0 20 VAN CRêM 0 20 p ons GRIESMEELPUDDING 40 20 58ï2 42 Aanffivelend K ESSEBOOM Telaph No 585 Zaugastraat 76 Hebt gij U II saprikt aaknabel aMarand gaklamd aaatokan saanadan oaatootan saknauad aaaohaald 7 Npem dan onmiddellijk de verzachlende zuive rende genezende Kloosterbalsem tevens onvolprezen by r euma tiechu anndoeningcu haidtiu slag aambeieii oudo en nieawe wonden Pnji per pol van ± 20 rain f O 65 vu ± 50 cram f I 50 vao ± 100 tnml 2 50 v a ± 250 tfram f 5 Alom verkri bÉir Eii h rooden bandmet oaf bandtflekeniiig L I Ahkcr Rnltataain 5892 46 00 HETSEBRUrK l lLEN SCHUDDEN £ HET BKSTe oersMiDoeM i VOOB ALLE Hl wctalei Zóó a 72 ZIET EEN BUSJE BESTE MBTAALPOETS ER UIT ANTON COOPS DROaST WIJDSTRAAT 29 r nllaaulkai TUrC Dobbelmans Thee I tv V zeer geurig en waterhouderd 25 28 32 35 I I II IhI prima CHI ma thee 40 cent per Ons Alleen oikn biar bij K BERLIJN TBL INTKRC S89 5878 30 91 ANTHONIESTRAAT U Wtr Wsdervarkoopsrs fabpieksppl s N V Scheepvaaptmaatschappij TRAJECTUM Hoofdkantoor i UTRECHT Dagellfksche Motordlsnstsn tuiisoiien ALKMAAR ZAANDAM ZAANSTREl K AMSTLRDAM HAARLEM WLLEGOM BUSSÜM UTRtrHT ZEIST WOERDEN AIPIIFV BO KOOP UODl ORAVEN OÜDEWATFR OOUüA LliinEN DtN H AG DELFT SOHIEDAM HOTTKRDAM 4871 Alw ir i e i kaatonn 50 aar QOUD i EBENTESSEPLaNTSOEN 2 T l foon Saa WESSANENS KONINKl FABRIEKEK gevestigil te WORMEIiVEEII OPGERICHT 17 5 v ed u Vum d ZUIVERS 4 M LIJNZAADKOEKEN merk STEB en W L Ibtmuatende door groote voe i ngswaarde Eere Dlploma Par 9 1900 Negen Gouden Medailles firma DB JONO Bchntir SMIiMrderi Baddtnmaktn VMÜiridiite Tel 47 Qouwe 91 i siot Jk i é AdvarlBBi t i i dit blad QE ALVE ZON An feestdagen INOE NDfiN MEDEDEf UNGENi 4 rftéU IfS Ik i g l nttêr f M Op de vnirpagiaa SO heeger Gawoae advertentiën en ingeaeaden melledaeUiiiw b eootnwt Ut mm arden pr s Groote letten en rudiin wordeo bwlwdl bmu plMtmlMlt AdvertaatilD kiuuMn woidM ingwoudan tfoor tu elwnlWBBtt vu aelMa delarwi A4v rt Btl bureMu en ons4 An m OMTVllMaKII I PARFUM SAVON LOTION POMPEIA FLORAMYE S963 L T PtVER PARIS ia BALt A O E JOMG oosTHJivcH ai T i f na aoupA gen ovei de lersehe kwestie sal na van noff grooter bete dcenis z n De parloraentaiie correspondent vlan ne Da 1 V xpre vei wacht d t de toojn van j Mo d f porge h rede 7eei zeker gewyzigd zal M orden na le jongste ontwikkeling der go beurteiliB eii De premier aal Ierland en de weield Huidelyk maken dat de Brititohe re geenng ofschoon zy gereed staut de voor stellen betreffende z lübestuur m te die nen n et belooven kan eemg plan door te Entten tenzy zicih in ieiland een andeie gemoe sgesteldheid openbaart en het land bereid is een dei gelyk voorstel op redelyke wyze te overtuigen had gn ftaoiii 400 A üt peiwinen in en veivaderiof weiden doedgeschotMi en IMU gewou Z n getuigenis afksgend voer Lord Huntner s c mtnuesis vei4üBard ge neraalmajoor Beynon conunauleerend o Cicier dat hu het opiMden van generaal Z yer goedkeurde HU waa van oordeel d t de oorlofawet niet ver geno ginff Of d regeer ng mei dece uenawüw mstMiit Hoe de venKhiUende Interne aai elata a hedvn de BrUaoiw naeeerlnff ook oMwe bfliivhouden een groot deel van haar aaadacht moet ze geven aan de laternatUMiiila geA eurteniftMn Nu de in werlui tnduit van de vrede nadert xt n r tal van Miten te regelen w xal Irnaoe Frtuudi ond staatssecretaris voor Militaire Jiirtitie tiw daa naar Londen vertrddcm alwaar tna Bchen de Ëngetache Belgisehe en Frawwha regeA tr en de gedneetuM iaj peIt ptoee iure ia worden vaatgesteld volgens welke i u ievcrliijg der schuldigen door Dwtadi land sai plaAtit hebben Ongetw feld aal ook de kwestie van de uitlevering vat ex keiaer wolden beaprokin Uit Dublin wordt melding gemaakt van nieuwe aanslagen die men nu natuurtüJi eveneens aan de Sinn Feiners meent te mo gen wy Vrydaigavond trad een man een hulppost kantoor te Dublin binnen en terwjl hl leto dat op een revolver geleek op de beide winwe ige vrouwelyke beambten richtte mankt hy zich meester van een som geld Verschillende vrienden van d i vroege ren keizet heMien gepoogd lUn schuld te vennimteren Opmeuw wordt nu smi ataaJ tje verteld van Wilhehn i ttnven om Am oorlogghnensc el jk te voeren Volgens di nieuwste vertiaal zou hy hebben veorltAwes lat I onden van uit de lucht word verwoest HIervaa vertelt de eerste luitenant SeUfer i gewoxen perarflCktent vM de morine aftiw ten leverten later op den dag een individu Zog in n l 7 3 H IS ZV r veHc r l Jan t l f f l SSf dtn de schuldige was Ven Ier wonlt gemeld dat een postboy ambtin de nabyheid van de stad Ennib nerd overvallen en van S 50 werd beroofd De postwagen naar I ouisbung werd even eenci door gemaskerde mannen aangahou den dl zjch van £ 50 meester maakten Het gobeurtfe in Ierland kan voor de re geering te Londen een vingei wyrang zyn by haar optreden in het oveng gebied waar zt macht uitoefent tegen den wil der be volk nif Loni Milner wiene missie in 1 KJ pt tot verzet aanleiding heeft gegenren is dt TOorloopige werkzaamheden begon nem S r Reutei meldt zyn verder pogin geil le Fjgjptenaren om betoogingen be 1 oin en verydei I echter kwam hot in som in ge plaatsen nog wel tot opsto ties Lord Milner raag el met buitengewoon veel tact optret en o rt geen algemeenéfr opstand te wekken gen dat binnenkort zal venchUnen In dit boek egt de sohrih r dal graaf Zeppelin in den herfst van 1916 het plan had opfc vat on alle Duilache iuohtsoh en vooa mb aanval op Londen klaar te maken en aldus Fngf ari I tot den vreue te dwingen Ze lin ht Un een audiëntie bii keiaer Wilbelin zyn 111 innen uiteengezet en erbij gevoegd dat hl voornemens waa de aanvallen op Lomlen zoo dikwijls te herhalen tot Engeland om vrede smetAfen xóuDKar tomtertyd he afvvcergeschut niet zoo d eiUk wa 4 uU a r had het r van Zsfip in groots kans vHn te gelukken De ke zer voigt S 1 ger r aan toe vkl Zeppelin tdicena In lie red ♦ de woorden Graaf Zeppelin U moogt uw vernietig ngsaanvaUen op I onden met uitvoeren Het is vo doende 1 w BGoals tot nu toe Ie militaire punten van iU stad aanvallen U hebt mij toch wel goed verstaan Ook ten opwcihte van het gebeurde In Amntsar moet de regeenng met beleid te werk j aan Met de mail uit Engelsch Indie IS nadet nieuws aangekomen over de sdiiet part welke 11 April in AmnUar plaatj De Ke zer legde nadruk op ieder woord en driikte Zeppelin daarop do hand Toen vlak daarna een vUegeroffIcier graaf Zt pelm ntmoe t ï had deze tranen in de oogen In I imaj houdt t 111 l n i Dl zi ki I ig i T v M i oor ni k niwi fielan 4 ing wii nwiwohti ijk onh hiiUf l waaruit lo riel yir fi we04ww mMl niH t n klok ronder uurwerk W tt rple r zooht ll pole jHeel zwak uaiiwt ijkt iioig le il waHtiten nog een kwarJartje maw 1 tikt Ititi nt t nitw op ïiair Z J lag tttil iiJit wijd pcppende oogon Maar deze Qi iu f eh n w aie t zien vac t geeiK 011 hajr hetn g Hiurdf ze keken Idjd dt tr reiiit uit en zM alwf zij niariii t tu rdni éik komen iikkiiI Ifn mut t Gerlnul wanho i W lU aliijd WH oeg OfrVud au de nioe Ik WiM het niel Mijn kind mij nar in kitidt Kmu int o hHi we mair gnant Qw triid bedwong met mo4 ite haar tranen ffiw de i ine maar u t haar lijd Diar lag ztj fti ut te kijken naar hem dlan nj r ft zoo iBfkg liad verwsoh het waa d lood ruirroii nietrirh Mtraebtnl de Stap ni i4tan Yeflde hand an Ha dO feÉW etn ottinpres p Iw hoofd D ang in r uft Zoo lüHd zWi heel tU ii in Gerlrud hrii to hoviif Als zo toch wtékelijk len onrtwM hor vssuglbhouden Nu tro ij Uo daak oq zwak neer I lag dat mtn daiiAt dal gt stroo linin HHH r kon opHdfitei Baar plotseling hl t glfwli kradht naar zich Ajo zoo diep dat het hoofii lau Bortnid o haw borst la I fluisterde haar in het oor Mijn niti f gusiu ineld ik weel Ol t waar k h op ilat 7e h m lK gl a on iit iiii zoodnc de u W n ijii lijk niet soliendi n IJb Av kraaien zijn oo on itk t uitpikken i Mii liwf otgeii 01 Zij kenndt Kn daarni jtl t aij Gertrud ftn ziidi a fft g w 0 g Haar hawten whten oa rii tt op d n dekiMi ij aoheen aangw gi I 1 InoT iVii wf de annst mi begon tf mhn4 uw in jnsjpi h d mijn D 7 i driikte pr ood kus ij heen Cr apektakxll Wie stedt aidt nu sa aan s fl er beeoe fa Beb radb Je to 4i een beetje mijn berte Nte ii ai De alt steunde D n UC Xv da deken been hoe haar hari kkpte ia É am tetvl De