Goudsche Courant, dinsdag 23 december 1919

v v s i TV Gemeente gaat merikattnM he schoenen ioopon 800 paai v rloopég voor ƒ 11 85 per paar Deae schoenen willen vermoadeiyk door bemiddeling van de s oenen wiitkelien wonlen verkocht voor ƒ 13 of Iets meer welUcht de prü is nog afhankeiyk van vracht adminiatratK cos en en winstmarge voor len verkooper Dtie aankoop ie nJc zoo gnf gegaan Dat kon ook moeilyk anders daar de bes ss ng over al of met aankoop door 18 personen moeet worden genomen waarby éJn maa was van het vak die de anderen mtijhtte omtremt de quabtevt die inferieur werd beschouwd Deswegen a lviseenle hy niet tot aankooip over te gaan Na heel wat beschouwingen welke zelfs een oogewblik wegenj een schocnopcrabie in een kringetje van raadsleden schoniing der beraadslagingen noodig maakte is toch de koop geslotm De Gemeente draagt de rialco van dezen koop die in totaal vordert een bedrag van ƒ 4000 Of dde risico groot ia de meeiüngen waren daarover verschiUend de heer Koemans en anderen noemden dozen itoop een strop de heer Sanders en andoicn meenden dat waar in den Haag gebleken is dat er groote vraag naar dit schoeisel bestaat dat in vergeiykmg mei hot Ned fabiukaat met slechter t wel goedkouper iS er hier in Gouda ook wel liefhebbers voor zullen zyn Wy zjn fv n deskundigen en Kul1i n ona niet i an een beoordeeling vagen W f hebben echter uit den moni van het deskundige lid niet vernomen dat het Nedor an ch fabnkaait in piys en k alitct boter IS dan het AmeriJcaanüche Dat had len wy gaarne van heit Nederlandscht fabrikaat gehoord De conclunie Ligt nu voor Ie hand De reden dat de Gemeente leze zaa ter hand heeft genoman wordt hierdoor verklaard dat de hier geldende pryzoü uls te hoog worden beschouwd voor het werk mansbudget De vraag komt naar viren of dan de winkelstaotl deze zaak i et hau kunnen aanpakken Op den weg der Gemeente bgt het In de laatste pleat s om ilch inetntnen verkoop van sohoenen bezig te houden Het komt er nu maar op aan of Je schoenen lomen Mjen zegt van ja laar ze rechlalreekflch aan een Amenkaanache firma besteld zyn De Vereeinging van Ned Gemeenten die 40 000 paren kocht b j een Haagschen vertegenwoortliger van een New Yorksche firma krijgt ze niet zooali men elders in dit blad kan lezen Voor het overige verwyz n wy naar het V rnlag LAAT8TE BERICHTKN Ned Kamer van Koophandel te Kreteld EHRhNtKLD 2J Dec D Mol toestemm ng van den Lmt Generaal Michel to ken en onder goedkeu nng van den Minieter van Buitenlandscbe Zaïcen te sGraven hage ia te Krefeld een Naderlandache Kamer van Koophandel voor het bexett TXiiXigebieu gevestigd De havcB vaa Hebingforz HEI SJNP0R3 23 Dec Voor 4o u tb Iding van dp haven wi een groot plan ontworpen e kosten van de te bouwen voor loopige vrijhaven zal c a 60 millloeo Pin IL he M irk n koeten It geheele aaiUeg met industrie en hjubhaven zal een bedrag van 100 nulhoen M he Hariten vorderei De Mimsterpresident uet verlof De Minister van Binnenlandsche aken Ruys d Beerenbporuck is gisteravond voof eenigen tyd naar Gelderland vertrokken tot het doitrbrengen van een Keretverlef De demissionnalre Ministers blUven tUdeiyk ffan Naai wy vernemen w4Uen de M nister vao M rtne Mr Byleveld die zyn ontslag aan H M de Koningin reede heeft aangeboden en de Minister van Oorlog Jhr Alting von GeusaAi dde beden of morgen aan H H liJn ontslag zal aanbieden nog eenjgen tyd hun functies biyven vervullen ook in verband met de salarisregellng van ryksambtena ren en mriitairen waarvan beide Minwtera de daaraan verbonden werkzaamheden voor zooveel hun departement betreft willen atfdoen Het laat zkli in dit Tert and mede door de afwezigheid van den Mmiirter presidmt aanzien dat In de eerstvolgende dagen nog geen naar buiten blykende feiten omtrmt oe crL B aan beide departementen of omtrent den algemeenen poliUeken toestand ill verbant met de cnsis te verwachten aUn JV Maas vaat steik Men seint ons uit Maastncht dat tei voLge van de aanhoudenile r g n der laatste dagen de Maan chnJobarend gewaeten u In do laatste 46 uren bedroeg de wu Ui Meter TEUSGRAFrsCR WBEBBERICHT Iïoo t and CiO U Biarrtr I diag te irtand 7 10 0 ie Stornoway r anhtk10 tot den votgrodtvt dag MöIMp J ter wellicht toeneinenl Zikde tjkp 04 Vmfe liJ te wind hetinjrtken o Kwoarbe wolkit waanohiJi iJk Mfenbulea TcMét tam fTa iitir BURQElCUJKe STAND GOUDA GEBOREN 20 Dee Adnanah Maria d L J NIeuwenboben en A W Melken 21 Jenneke Everdhia d v B Hoogerw aid en J A Verweü LeonaMua z W Melkert en A Kemp OVE RI EDEN 19 Dec Conwlia H W Jansen 1 J 20 Johanna Ba teliMr w vaa A Kvinkeleiibert 9 J Teusjs OiflQs 28 j 21 Klasisa Spekmtfder Jlfi iui der landen en partyen is besloUn de voorBteiloi van de delegaUe van weden Nederland Oosienruk e o lamien aan te nemen en het Intemataonale con res dat m 1 ebi te Oenève wu byecnkmiien ta vetdacen tot 31 Juh lUZfi en volgerale dacen Het conute heelt comnussica benoemu die rapporten zuU i voorbereKlen over de ver antwooidelukihetd voor den oorlog aociah3atie liet politieke steLeel van het eocialt jne en de ontwikkeling van de pers Het comité heeJt v rder de voorwaarden vatsbgesteid waaronder de afgevaardi en die te Luxern zgn aaag ewezen hun zen iincen meb naiine naar Kus adü Duitse land en I oten zullen volbrengen VolgeriB de N R Crt zullen deze nussiee rapport tutèrengcm aan het comité in z jn vergade rjng van 28 l ebruan te Rotterduü Verder heeft het comité een resolutie aaim nomen waarby het verlangt Ie een epoedtfe bekraohtiiginff ran ae vredesverdraffen of met de nood e punten an voorbehoud óf met voorUwpuge wgai fjngen die hert nwgetuk ma eii z metter daad en onverwuld in werku te stellen mot name verlang he t comité een defimtie ve vaütatelling van de bedragen van chadeveiigoedine 2e Een spoedig bgeenlcomst van den 3e Het almten van vrede busschen Rus land en het ovenfi e Europa op4ieffing van de blokkade en van andere maatregelen die beoogen de handel en tie nyverhaid iMinstmatig en ten bate van pobtiekie oog merken te beperken 4e Injffteiling van een internationalen economischen raad wliann de arbeidflorga lBaties zgn vertejgenwioordiigd 5e Een nntemationale ieening ten einde te voorzaen m de oniraddellyke behoeften aan voedsel en grondstoffen met waarborgen tegen fraude verspuUing in t kort tegen elite onttreJcking van het l enmg geld aan zyn bestemming ÜUiXgNLAMiStH NIjEUWS UONGARUE tl rtiou törririwttii tyrochl gl c t o 1 it Uoedtap t zijn lu I it du jiiirytHtM r iOiA om graiio voor di U r liojÜ IPANJl Dl o 11 r u b l lil Midiid x ir U aan bot Journal gelïicild d4 i1l UHirtiiid lil liirw lona oi diil Jöa r ifl g rtortü Lte boniaai hgü i s 3 0n Ikour intt o etl hiuIIi i l op dut de iiicmtóJit k vonujrftii Jiuii iuMjiog ic er Jtkw De nioop oj do pjJiU agtnun n go ol l Itoor lwt 1 luouw aji isidgeiL o a ft fi op den r uit lun ijaroii Köulg l a Ijas ti l n liav ge ilo eu ti n bruxl de Ubti4luiin liiji ui Do a iif fie bun an airbbij rr + li t Jt lot do algoiiciifm siaiking in alle l ü lrij tii op J iMjoudxr U itjttH i ld it ll tic yisut ui van fttie ola veiuii gakkn idH motIlii m g nOligd AMIUKA E 1 t £ ei L I il IL g v BJ n a 11 II t c 11 i pi 11 II Ht lliim van Mgc aarJiigd m liii fi im t iilgiOHKMtnp HttiJiiicn du in JigtruUtv 1 aui gtnoiiKM UI za ie iloport id v iii aJllo vn yiii tltineeu di A ui g 3 toU 11 £ ijiL liij anJiroluH fiMciio orgiaiuwfaee VluitOir IJ 1 If NK ujKhii i fii ari lut lilp MUtirop ii rikau iis tit rt diwi iiltgailic mar Aiiunka Urifit i nit zijn ia aria t gefiUKki iT £ iii t laii iiHutprij lil vollt zoe If H iiiiBïiiuii ligB ii ill lit hoepituil au Ht liolwoiiikn Dl b iHKj luliJi linig gtWH du j Imlt n fll Imii ivitc i gv l ircïult dn ri tilJNNKNLANO Buiker L minjMer vnii lyinli ou iinakt bol t od d t in h i bijdivak van iaaaut g den 22ffi X c nibür tot oil nut Zondag lm 26in JXfeiiiil CT pk geddig ulW ziju do bon ih 11 en 12 Atv Kij seuik rkaarl Boter Ir zfiil iiK 0i ii wordiwi iul uvo rd TOpCt der prod ioUo aan IMt over te wer4c van 713 Doceiid er jl Tarwegrind griea tn zemelen I N ierlain ll i litvoarMi Ie door dfiinitnif tir va i LaruIboUA Nijven h d en HuridH g MitaiitiiUitfil tot vi mu nmingi van oonsnniton voor dtn uitvoer van tarwegrJml drfcH on zraitclen n lko door i tav rij kon van dfn idigtlields Wuir zgn vpplooipon ooldtvr ni bepaling dat de op e n vamifHiwd cwi nt uit to votrpn hoeve Ibrid in iiAnlenng wU w offdon gebraoUt van de vww do maind n DeO jiia er 1919 ni of JaniiaH l tSO aan lMlaQi t¥ i eiifien toe U wlj76n lioevotWi II Kkprew treinen Franbrort BMel Milaan Genua Met inei n va n b jBniiari a wordpoi da voSgende x f H tr dnen D ireli i met toeslag la n 2o kl J e in vftrk iret DiiilSolKl nd en Zwto irlufUi 1 f mm rtk FtflJikfort M K lmibe Iigkl gk Tn dM tr Jiwn z illen noBtxnratlp en fUiMp rijtuigen loopen Heen allAte Ptoiadae VMJdafi vaa Amsterdam O 8 8 40 vn t to cbt 30 n APQ bem 10 87 t ni I Frsokftvrt U 7 lira Ie Uaw 7 10 v lu volg dag Urig at n l inio l i 8 eii njdo van 1 ft 1 I2lönin van Iraiwiort tMvm It Arnhain b 0 n m te Ltreeüt 800nm ly Aiik Lrdd n C 9 00 nm Deze lirtlm a zullen Hidion c voildoeDde rti itft TH olijKeu te ztjik voorden doorge voenl nnBX Aii aan en Vjiotua AaiwLuilea do trtLaua nia r ea van ttroont incAovor ippea aUaarj vertrfü KAu vaa Don Haag b t Ba vin van Kot nfann M teu ö öb V iD en karnen aaii te t oo Hmg ü S te lOiJJ nul eu te hoUeMem D 1 te lU nm Luit Vogera uitlevering gevraagd Naar wij veriioiiieu lujcit do OultriOli ro t oniig do ulUüveruig aaogiciv raagü vau luitenant Kuit VogiLil wc iua den moord op hwA ijüxuiiiburig Jn dezu i ak vTard gitMlorimddag voor de HuarUnu k reotitbaidc g lot dod mr L van ll iulen IJo itM Jbank zal l itor adiv iue uitibr n gen De Duitsche ex krtKtnprina De voormalige Duitsche kroonprins zal Wocns lag veigezeld door den burgemeea ter vao Wiermgen den heer Peereboom naar Amerongen reizen om daar met zyn oudere de Kerstdagen te vieren Zaterdag j I vergaderde de ex ikroon pi n Ie te enngen by burgers geiiftcrde Duutsche kinderen m de zaal van den heer Koster te Ooeterland r nd een praohtig versierden Keratboom jreen Amenkaanache schoenen De Vereeniglng van Nederl Gemeenten 1 e vprr hare leden een bestelling van na gpmt 4C0OO piar he en rgigibottines hjd genoteerc voor ƒ 13 40 per paar heef thans aan de belang hebbende gemeenten mcdege decUl dat van die levering mets kan ko men Len New Yorksohe fuma iie te Den Haag een vertegenwoordiger he ft had dt leverantie op zich genoanen maar spoedig werd namens de firma bericht dat zy den prys aanmoikelyk had moeten verhoogen Na scherpe ondertiandelingen werd ten lotte no dit ber kt dat de firma 10 000 puren voor ƒ 13 90 zoude leveren In dit woord van de firma werd vertrouwen gesteld temeer nu het gegeven wastoor een van de firmanten zelf Die fir nant ing daarop naar Amerika om deaaak te regelen en inmiddels deed de vertegenwoordige r pogingen om dezelfdebchoenen by de Vereen ng van Ne l Genu te plaatsen maar nu voor ƒ 16 per paarDe vereen ging kwam daar met in maardeed alsnog alle moeite om althans de 30 000 toegezegde paren voor ƒ 13 90 te krygen Herhaaldelyk aandringen had tot gevolg dat op 23 November ongeveer 4 v i ken na de afspraak tot levering van 10 000 paren van den vertegenwoordigerbencM werd ontvangen da t uit Amenkanog geen antwoord was inigekomen maardat het by den moeilijken toestind aldaar Lie gavx lig van stakingen en kolenmoeilykheden de vraag wat of de fabr kant uberiaupt m staat v as te werken Nog hielaae vereemging aan de eenmaal door defirma gegeven belofte vast verborg daarbi haar ergernis niet en stelde 27 November dea vertegenwoordiger er mede in keani i dat zy de 10 000 togezegde paren zouvenieelen over de gemeenten Toen wathet uit want 2 l eceml er het Amerikamt edeelen dat de firma kon leveren maar voor ƒ 15 2 t paar Er waa dus geen onmogelykheid maar on Wil Bnnen twep dagen moesten ds g meenten beelissen hetgeen natuurlyk 1 ractisch onmogelijk was De 10 000 paren werden ten slotte 6ók van de baan geaöhoven zoowel door de vereenigrmg ala door de firma Om den moed er in te houden wordt aan het ölot der mededeebng door de Vereem ging van Ned Gem met vette letter als ol t besloten ZonüCr hiervan tbans nadere aandui ding te mogen geven actiten wij het on getwyfeld ook ala verder gevolg van di door ons ter hand genoemfn banoeiing met Amerikaansoh schoemverk zeer waarschijn lylc dat ten aanzien van scftioenen weldra maatregelen zullen worden getroffen welVe op eene Tericrygbaavstelling van Ho landsche schoenen te en redef ken pr s eene gunstige uitwerkmg zullen hebben TWEEDE KAMER VmTgadorin v m Ï2 Dooemlior Najin tie Üku iT vaai Oorlog de Kamer voilpt in hid kwim aan de orde eb toi ndiig o vr de maüe Drci tE lhuy liüdeniie Do Kaïinein ov rwojftiide dij tii aw de tij 1 gtJtoiiiKn in om df madeolilBe gevolgen t i in i 11 van hun ti iwoordi loon voir hMi die doeJainOmon lr ben aian de öpoo wc gnlU ill 5 au 1 H 3 op to heten noodiigt do iiG to nn uit t bav mieren ö de l ar do nUig van d t loon zaj ge6c4ilia dwn ait l Iwm dii n t orband dtoor dio flta king nile t v Mo ondorbroken I ze inotio werd z h t maaijjeiKiraen De nKAi4vHrai iUgaim liOttewlo Do Xnon T van oonJe O dat 1 4 algietneen be long t eii gotii orulorhouden dUvwit op do lijnen der liotlfm mi cJio Trsmweg Mlj vor noo lig t dn reglDivrias a t uuüon npoedigo af Hfn van het oonriw u cèen Sb dl re Bt draer maai ohÉappij cti M peraonert mei kan worden vorkreawn maaftrfiisf en te treffen dic cea behjaorlijkeo tteoit varze eren werd ei eneens t it bl uonetnomto TM iUppMoir tf fT AatebetrootiD a AulHdte tproot 76 000 vo de Ëlta werd iiifri 45 ie ea 40 stemmen aan eoomen De Hatorwtia t l oBrooÜn8 werd 2 h at nangenoiDao Hel LeoatagBoo Qwerp iUwluitm werd h i eiian ptit i werp op 7 Januari a w bei i nd iea llot v oKwtUw rf tot onieigiei ing ia de giMixeiiit u iMtóHum tiUverauin m Laren iriAMiig io het veranj jjeu va een otuet eqi oetMiiii ijcrt liU oij Maarden woivlt van iLi ugoode af vuivd ou iL jj aa n wem kaarc met de beliaodclmg vam du Ut0i oo4uiig vaa Ned lmülö aun dt orJe kiwttiii tovens de luoiiti Altjar di Ha roii vur woU wordt dat d indiaclie rtgetriii zoo i poali mogölijk hot vol UMgii w nsli f tui de Oairoat comimiSMie ter ktniw van tin VolKsraadl brengt en de mout Van itfW08te ja e p ventoeitende lü bevorderen dat aan de oxhorbltAoto reoli Uu van donCioaveimew tjrtfflaraal van Ned Irdil etn tinde komt ouxlat zij vulgens lifin iiLi den tijd zijn p boer bülioupor ai r zealo tegtn dt ra otic Alt arda goen bozwToai o iiioi U n iiA o k do verdodginig van den lutr Oarpcinlior Mtujg zal wordwi jnede gyJetld Ic mi do moikHHavestoiju ver lto spr zlth tto rageorlngi m Indiö lii fl oxtiiorbltanite nmciht Doodlg ii de AvonlvergMiierlog vroe dw haer Mirchant v d oft fl lug giijig van alle d lxtr ffL1 do sitiikk i mi liet eavelbnoevKt IKt aalv oont van don MniöHer inde MtJnorio van Antw xtrd ovtr dieOacoezaaaolit s jronibevireilNgtnd bon derde punit In dt Memorie vain nt woord dw spr ti le iir teide wart htt ant vtooTd van doi Minister twii aamizlen van gouvtriioiiiettle ex5 i atic ooc die axpioi tjuut lè julfc UI IwMö voel te zeggwi Ten slotte nivrkt spr t i oiJeiolite van hit agraniHoh artikel op Legit den Inlander gncn wt tlo op die zijn lu itK r i ili inzlobl iiKl dokxen ja soiina daartegien liigaön l f Minifcter van Kolonjfcn de lieor D o Oraaff zeide to zuIIod volgen de po iilick van Muii ff Idenibuiig een goleideiijkt oiitwlki c lMi en een nAaatkunde die nitir en meor kidt tol z lf limlijgilieill H j vmI dt mlandtttht iKvolktn in geefttelIjK n 4offolijk en siaaikundig ophield Uiden ot ineer zeiltstaoiii ihffld Aan trb0l rn vaxi dien g t zo idliii id duii i zal hij zijn aandafhl wijrf Het pttj öciiliere hJtiaiief inoet ten aaiiEion van ie itkejiiïorig ttt nvor workzaanilieod wor UU geprikkejd lx bt eluiirslnrichfiiiK In Inüw Io er bij zondere moeltijkJiMcn ot d e s pr tot otMi go i 0 M o inig lioopt te boengen Hlj ont kent vTolfitrekt met dtn werktMijkem arhtor i tiiifl ii zoovele opzichten waaraan hii zin Lipii tigit aaaladit zal wijdeo Viui d finanilleolcn toea a id van Indié V Irdi do ftotncfliiing difff inkoin iten Iiieid ijopn gt lijken tro 1 iiht de r bijg nde uitgaveo IJ th ilr t j lieuf g en U zwaar iog a fk lfiiijv öm d betreffende stukken In juU lo diroi kwt ii mi1 getiedjulioiiding vvoTvIl Mradlit Do liccT Albania trok zijn motie daar op m Do ht tii K a V o 4 t o ij n e p diende t tni langt nudto in waann do Kiain r van oonlwJ dat do o nis tandiigiheden do oxten IK Ing aji bneevliH een anider ontlorzoek woi chtli l niaakt evenals do volledige pu bhkatit vin de op deae ziak betreiklng h l loiid lkkon bentwena oen nienwe behiai b L n dw zaak riiot reoht van persoon tijl veirweor van bn vk t ten overstaan vil dfgiejion die bulten bein hebben gieoor doiiU den minister uitnoodlgt de daartoe 4 tr kkoiid maatregifien te nemen D irt aderlnK werd laarop veafdaagd tot hixl 1 UU GKMBNGDS BËRICRTIN De stopm Schip met 500 man vergaan hen Lloyds tel ram uit Saigon meldt at het FngeUche stoonnschip Lieneliing dat op w g van Honkong naar Saigon den 7en December j 1 in de buurt van de eilanden groep Paraeels is vergaan aan boond ha l 530 inlanders aan pcuasacriers en bemanning en vyf officieren waarby één Europeaan hr werden slechts 37 personen gered De Manxman met 43 man vergann De Ettgelsche atoomboot Manxinan op weg van Portland naar Gibraltar is Donderdaigmorgcn midden in den Atlantischen Oceaan vengaan Er zun 43 personen ver dronken Botter vergun fe Zaandam wacht men sedert Vrydag m rt ang t op eenige tljdnng van de Vijf Gebrceiiefj de botter £ A 14 die Vryjag middag half vier vioor het laatbt door C Ras van de botter Vrouw Mina von den ii ang van dfl haven van Umuiden is ge zien Raa die een ooim is van de opirarendes heeft met een kljiker de botter nof een heel eind see m kunnen vvitfem Men vermoedit dat de VlJf Gebroeden averij heeft bdcomen men denkt aan den hetmatok en willoos aan d golven was overgeleverd Aan boord van den botter waren Jan do Vmes 27 jaar gehuwd zonder kinderen Dub de Vriea 18 Jaar oi huwd beiden t Zaandam woonacbtt n Willem Kramer vader van vlji Underen wonaade op Urk H t T nttoeden wordt abeadf iteilcer dat de botter met man en muia nrgau la S Vondel Het fl Vondel van BaU vla is Mn nenkonwnd door het ruwe wtwr nabij de Noorderpier omtlaar geraakt Daar er g mt beeioud vdor ttandon awouMen eleof booten na r buUen l ater word hei etoomsclai Moer siaa en kwam het met as ÉW t ii © MnnoQ Nabij het fort genraokto hei eobter nog iiioals oniKlukT en 10 htt mei aeaisteoUe vu t drie sdeöpbooten ia cte ouiteOihaveii gemi tril lltt onip Kon echter met aöhutttii daar ne wuter boven peil Vids Hei H H Kangean van do Mij Neder liijL U evonoeos van Batavia voor de pieren aaiig komon In Zaandani l men ia groote oni frusthnd gutteofct over de beide zod lasonora v n vrtufgva do Z A I en de Z A 14 Geiitkuigg ii Z i ardJ4iiavotid de Z A l iJ muiden binnengekomen an de Z A 14 ia mets meer gelioöird De benvanning beftlüiiu lUl do tvtw giibir De Vxlee en een Jocvlft L n van de twee broer in een hall ja ir getrouwd do andore ongeliuwd Bende winkeldieven gearreate rd Hu viafe dt jioüiio tt Vnistcrdam opgeviiiiin lat op den ZcixLijK aidiar dtn iaut ltd tjd door vur tuUcukle pa M nea luxe tuil Hiii giilruj tn vïtfr len waarvan üo watk Li dt financ eele koopkracht dtr eige ta ip vtrre t boviii gang Die artiKtlen c toitfkii uit sjauU tHwiiwerken duro oaw J tn Iwordoa tiira ooi ok v orit onbdwkt dat om aantal ver iUt U ptiTHionin tierhaiaildtbjk amonicomat n huil in fen Iciein bescheiden Odiétjo am di n Zeedijk en dat daar plannen bora iiid utiirdtn oin wi neli to neB ttkn ok wt rd g r ppor o rd dat bv m d 1 HfanbraftiitKuil fijaulaf te koop werdtn aaingtwden tegtn x laclieLijk lage prijzen IAh d n inspe tur der aoiieve Oentra It reelwrobt van l bbe en d rcchtr U L irri Homme en lioitKin wtrd tot n een u igeJ rcnl on lerzoek ui juwteW Het bleek hm lat dl btndo ii t klein bo nnen z to hoe langifT hoo mcor uitbrnüdo Her ht Idelijk v eaxlen verdaahto ludlvÜuon ge c gd Nut ajleen Anfeti ïdam werd door ie wianeidlieven alö opora letorrehi uit e ko tn ina r ook Den Haag Utreohl lliuftriöin llilnirg IkWttTdain Nijmegen kortom ailt groolo Meden van Nedepland Do damiH t i luoren die dit winögievtnde bcHU ijf u t f ndtMi hadden zwil f al on ne imüttjr 0 p d kanen feftwcda werden de fjiiero wiiïkifl il dame on hee onluxe anikekn bezocht en injna eluen keer dal £ oan ViHitt wart algeleigd weml ar iota t nniHt I w ce iiiiaandt n J ng is de lieer Van löbbi met zijn f jolrtwitwen aan den arbeid giv ei4t en ten wlolti wa baj gehwl en al op do liooigle an het doen en lateai d i i endt r uK an de lao leJi der ver d li en Ik d in u tl gmigliti twee mannen en 11 VDUv oniijut giHlloed ion wmkel hu 11 m en Üet n jk4i d lar tal van di i gi I in hojldzank l ontw a en dJoAHon VKwjrl n Een tier heereui leidde de aitdaoliit van dw vtrkooper of vor oop r r aJ lioor mar dMi andtren kaït van du winkiel t loopen en lo vecrïoo en J nr iit8 te nijgt 1 zien In dien tij 1 fitakn i ULitüire luvtn at btnnen hun biruk kwam ij pu en liietbij ein oude truc toe Ui n zaïKt ui warm naindijk n t hun ja i II UI 11 u tM t gesm den en U ze dan oo tiiHiölwinlij iiHt de handen in de zak k i ond II tr Kkeri ze t oen na t ander n r zitili toe MiMj til noohten ze inder di ati tMii kliinigiitid en als het ffezel rtthtp den winkel verlaten had v erd de anffrf i part ontdü kt Hondïdm winKoiUirs i ii op deze geraffineerde wijzt httwiaoht üfoi noniwi lu do Iwofdötid warden o a de dupe Au bon Mapaaé Mialion de ilointUTiie de Ixmtw iiiJcel van Volk van Hpt aan ilcn Amstedvcensdhewep de liijeiiJiorf en tai van aniero groots lakeai Stme ni4ten do wliiieliere ni t eon het gp Ko ene lp il ren dagi vloog oen gedeelte dar bend vr In Dat wja in Alkjnaoa waar o n iVieial geairru teerd werd Ooik in Ltrccht werden or giearreeteeFd die ell diDK i Dn voorarrtist gpho ien werdion loen aoiitto de Amfitt ilameche recheffche den tijd g hornuM om m to grijpen ti t goheel werJea veertien peteonea l r vTOUM Hn tn tien mannen gealreet eid Hei gieaclauhap waö te oinvai gnjk voor d colon aan t hoofdauneau zoodat een griieekto dei bendo bij andere bureaux on IcTvlak moest worden gebracht Owler do vipouwen 10 een 19 Jarlisj meisje dnt bijna aan alle giroote dict liBJlen debet ii Allen 7ijn min oS meer bekend ap den ZiHxJijk en onwtreivraï De gtatolen goe drren wonien bij versohdlendo opkoopera oplaat on het aantal porsonon dat z th mtt den verkoop baiaBtte te veel grooter dan de bende zeJf Een godeölti lainneir heeft reed bekend Nu nog meMoi zioh benadeeide wjnkelitrfl aan t it de aangiften i gielilokea da n en d m baste Uogien werden ge daan ap maam van gffngpoide pemoiien Dit gf xvirde In de gevallen da de Sa uw m ewnt 9cien klein artikel kochten Doodslag te Rotterdam Gl t4 nJddnig fa ki oen crfA aan de Hud Mwtrtwit te Rotterdam twist ontttaan tuiachnn eenige zeeJieden D 24 ia i ï Zweed êcht inatroofl S E K van h 4 ac Jn 11a Lucken aoh Uggvnde In de Lekhaven glnC toen d twift het boogpt wa naar bullen Hg werd nag Mn door aan Spaai at hen Wokar O A v n het I i L s heaton OTenften i p eha tn do Le h V en Deze iroK een rov lvür en loete op den wced een eCLict dat hem aan ds iinivrtizijdB in den ha e trof m wjq Bi a U r dOortworde Do Aweed wat kort daar op etsn lijK De inooadenflar di e na het schol op de vkicfct eesditfcn wa 1 door tturgere segrepen ontwapend en dfl poUwo ov rgiefepE ven Door den büksem gedood Zondagiivond zijn te Alntu Fk do vrouw vaa don laiidlbouwor Ü Groaneveld m de vTouvv van don lamdbouwor J lioh ten tn imar v oniin en d ar lien blikaam golft4bn en gedood Weensche Undertjea Uisttfftn itariveerdo ie ff rraveniha lie ixrsto trauyiport WoenirfClie kindcpwi beentend oor do re dentie en oii i ic4t Q del een tnm reoiilMrtws van Wüoncn dw tc en 12 uur had moeten aankomen doch een t te kwart voor twee arnveerdo kw mca eoiii 2l 3 Uelne iJoattnnj kors aau het ÉrtMkm 5ltHa w pooT aan lleliaJve disM Kin dt en lievond yloli bij liet transport oow no opn aaiküal z Qastkindor die 8ta n buit de IjemoeUngoti van liet Comité doch mt rtiwion omuat zij wldnai on uci een gpede Itldln fttjnlen tUa Uooii tó dat zioh imt a reg img der oitvaugsi e 1 bad belast hu Al NMtTiands 1 Comité tot hulpverleen ing aan in t nood lijdiendo Owiiirljit ItenaUt voor sCrra onhatgo tjcadit het tpnneport ook ikindoren mee voor si Cm veneando Lekletvlorp Wafleenaar Jiije ijk Uij do onaan t aan htt stallon w ea o m oanweyi do vroegere Oo tenri k che ItgDÜeraad graaf T Calioe en de pttaohi dl Motion Itoe Hiili ingestort I it H vs4d ppe wordt aan de L ner ineld Doiidordiagpiv ond tipea ell uair la iloor d 11 hej igeii tonn liet niemwiaedjouwdo vvoonilmn van PoItiiö 1 VJ lRlageii ntïiio Mets van de wonng m aaiioefigffolevtn allo werd bAh hetwor udte ngenoaiien en ala 011 ruwo massa netrgfHniai t Hit hule vna eerM den dag vorm door Vcrvoet eai zijn zuster baIxoktn VfJvaet word uit het bed gielchttn kwftjn beneden tiisHcben b Ueaienstwn 1 teretht en zat zóó boKliind dait dileu tn iiitMi mgon alvorens hij uit ztjo natdi en loe ta d kon vï orlen verlost Deniai klaagt over iiviendfinge pijntn aanniKen Hohouiorsi De iumer van Vdrvartweffd t het l ed i p BUtuat geworpen Ztj bleefvniwtl onigiedeerd ten Iwve tn de woning sla ind klokje n tvn St ï rftnoiHcu h M l l w rden geheel onbt¥ oliidii tifi Ohen hft jmiii gevonlen H i kloeke hg onler allosii gn broken vc ir orpen niewg doof te tikken SPORT VselliaL 11 xtd 1 oHiOh Kdamscll oltlal Naar Wij orii iin n zuilen da AJ1x iBoi ma op Ni uuiaarsd £ tegsi liet Holter dmi oK iibit uifihoaiielL VoOT d M F koiiion rt irHWLijaljk do vo4g nd sj ters uit IJo l Ui llMtar vikor Be Quick Aolitor DiiuH flilb m Boisdurl iin MddBn Maa Haarlem Tfr ktwilMing Hiaploui en Vaai Uugen B Quok Voor Mgiiiond HJOJ J biilnkr Be Qiilok Iloutkooper t Uoii liodoriijoiid Be Quick ffl OM Haj v anl HBS N A O naar Span Ie OiatermongMi b hr elftal d T ZnHelijk kumploeiiet naar Spanie vertrokum om daar de a tgea elde wedatrljden te 9p Kil IV loeg komt Woewdag te Blljw am waar Itonierdag de eerste vedrtnji vMi Ien 6oor 7al worden gespeeld Dispensatie geweigerd Naar wij vernonMn Ij de NVS l vooMïoDirtM aan Van Tliit toeBtfflwning lo geven dit zoen nog voor HBS ti epden m rfria 28 Deo t Pa H VV o I S kwiKvn oindat luj lu Lngoland reqi uitkwam voor oen cSiib apeienii la Ix endb Ifltmlen Leagtu tit zou oor do leldore een wtó t winhl ijn Maas die van fn Zatrtriag voor de Arci itresor 8 zou apekn tóreog lUlg tij ion telrgram drt ïijii medewerking vy r Haar to dnairtloor gl vaar zon toopeo h wtik oor de roodtoroaken eea handicap zou Zijn WlelrOden Henry Four nier t Dr Pr n lio wielrenner Fouwlar J In ona Und wetMtend later miUhdoHM A meer itlamA om iijn oflrerwinnligaa la Wedstrijden Parlj Bordoaux In 1900 rljaWaone 1 ta ilDOl fa 18 leMTtrwW Nieuwe Abonné s Zu die ïi h met ingang van 1 Januari a s vooi ten minste due maanden op dit blad waai aan een wekelyksche Kindercouiant is vei bondon abonneeren aan het Bureau Maikt 31 te Gouda of b de agenten m de omliggende gemeenten ontvangen de tot dien datum veischynende nummeis gratis De bezorging van dit blad gcBtdiiedt eiken avond dooi oi loopers m Gouda Boskoop Haastiecht Stolwyk Berkenwoude Goudei k Mooidrecht enz tegen den goworen abonnementspiya van 2 Z5 per kwartaal ot h wekeluksche betaling 17 certt per week Postabonnementen hoogei Tegen den geringen piys van 65 cent pei kwartaal ot 5 cent pei nummer kunnen de abonné s daaiby ontvangen het alleraal digste en actueele il k geillustreeide Zondagsblad dat bn de abonnes byzondei in den smaak valt Zegt het voort 1 422e STAATS LOTERIJ 3e kl Trekking van Dinsdag 1 Dec Mi ƒ 25000 no 15578 ƒ 1500 no 8314 ƒ 1000 no l t 55 ƒ 40U no 12010 ƒ 200 no 10920 ƒ 100 nos 868 2489 3877 4926 10833 11202 16446 16211 17760 21604 Prijzen van ƒ 45 4 29 46 71 148 168 279 333 837 840 368 379 401 402 416 477 480 633 662 608 610 668 670 741 772 813 983 1062 1069 1080 1083 1126 1137 1184 1281 1293 1298 1299 1823 U28 1361 1397 1409 1489 1449 1464 1610 1631 1639 1671 1693 1780 1797 1806 1847 1906 1976 1980 1985 1992 1996 1997 2U2C 2084 2094 2123 2144 2163 2196 22 2 2321 2336 2382 2391 2413 2419 2463 2485 2666 2677 2681 2600 2661 2701 2802 2830 2836 2844 2932 2956 2996 3042 3149 3161 3174 3178 3186 3212 3242 3 06 8367 3373 3396 3411 3425 3603 3523 3633 3662 3666 3781 3800 3882 3926 3963 3973 3987 4022 4032 4098 4245 4261 42877 4304 4306 4324 4344 4379 4393 4397 4446 4476 4477 4482 4531 4664 4608 4624 4630 4726 4728 4774 4784 4842 4845 4962 4978 5001 6012 6030 6036 6041 6049 5082 5110 5214 6239 6367 6370 6378 5470 5497 6639 6661 6562 6686 6666 5703 5736 5766 6806 6820 5826 5842 6829 6967 6974 6023 6024 6041 6117 6148 6167 6172 6206 62 9 6264 6306 6366 6374 6387 6424 6459 6483 6626 6678 6584 6692 6664 6671 6697 6741 6776 6787 6791 6794 6863 6864 6882 6907 6921 6946 6984 6987 6991 7143 7180 7211 7291 7361 7444 7448 7460 7468 7476 7480 7552 7606 7634 7649 7719 7730 7786 7817 7826 7828 7881 7886 7932 7941 7964 8029 8043 8058 8059 8066 8139 8212 8270 8300 8316 8364 8441 8463 8484 8638 8606 8610 8626 8647 8660 8668 8691 8703 8704 8761 8845 8862 9011 9012 9034 9126 9133 9182 9184 9232 9245 9278 9368 9425 9432 9529 9531 9640 9665 9616 9618 9651 9663 9721 9732 9733 9786 9828 9880 9967 9970 10003 10008 10011 10016 10034 10062 10128 10136 10188 10193 10302 10303 10309 10322 10367 10366 10382 10396 10642 10687 10828 10861 10899 10901 10984 10988 10997 10999 11009 11071 11084 11098 11108 11220 11240 11266 11301 11310 11322 11381 11416 11447 11616 11663 11612 11620 11863 11864 11982 12081 12082 12320 12392 12396 12465 12600 12513 12522 12671 12584 12603 12660 12664 12679 12718 12764 12804 12823 12881 12924 12936 12948 12979 13036 13043 13071 13076 13078 13103 13111 13132 13146 13178 13216 13218 13229 13231 13248 13267 13268 13266 13283 13363 13408 13461 13476 13523 13645 13572 13662 13694 13700 13706 13841 13844 13946 13952 13984 14003 14012 14036 14067 14071 14104 14146 14168 14211 14218 14236 14261 14266 14274 14442 14461 14478 14684 14646 14649 14668 14727 14728 14783 14816 14832 14864 14871 14889 14890 14893 14901 14902 14919 14921 14983 14986 16008 15064 15059 16073 16092 16147 16214 16239 16246 16261 16329 16336 16346 15347 15383 16384 16389 16493 16418 16480 16610 16616 16613 16618 16663 15661 16577 15684 16608 16624 16660 16683 16716 16726 16731 16741 16818 16842 16861 16884 16923 16939 16962 15973 16006 16010 16017 16026 16044 16092 16101 16142 16160 16242 16290 16313 16829 16347 16408 16436 16456 16493 16601 16628 16645 16563 16668 16664 16646 16698 16721 16770 16790 16802 16843 16866 16889 16894 16897 16911 16966 16964 17030 17036 17146 17179 17190 17216 17240 17246 17266 17294 17309 17370 17373 17426 17604 17649 17696 17601 17606 17629 17636 17676 17722 17773 17824 17833 17838 17842 17864 17868 17932 17986 17997 18020 18045 18077 18147 18173 18213 18215 18248 18298 18321 18387 18407 18408 18446 18476 18506 18543 18676 18639 18660 18668 18704 18708 18799 18816 18831 18844 18867 18869 18946 18969 18966 18981 19000 19002 19023 19031 19060 19070 19076 19140 19142 19207 19210 19213 19248 19261 19268 19290 19322 19342 19362 19377 19S98 19462 19462 19523 19641 19647 19606 19704 19747 19778 19793 19794 19856 1SJ07 19948 19960 19976 20018 20023 20024 20037 20060 20095 20098 20109 20156 20212 20238 20279 20334 20341 20360 20386 20433 20468 20471 20498 20607 20611 20647 20606 20762 20764 20780 20784 20833 20888 20899 20930 20964 20971 20985 21001 21013 21033 il072 21080 21103 21120 21135 21149 21201 21209 21220 21303 21362 21423 21429 21461 21507 21615 21622 21624 21638 21547 21596 21661 21693 21749 21825 21836 21882 21961 22022 22061 22100 22131 22136 22153 22176 22198 22206 22234 22279 22303 22340 22343 22366 22372 22387 22393 22401 22417 22495 22601 22517 22628 22646 22586 22618 22627 22689 22664 22666 22703 22766 22780 22796 22823 22848 22896 22929 22984 22951 Vorig Hint no 9209 moet lön 9289 KKNMIMBirillO Ontheffing verordening tot het tegengaan vfln nachtarbeid in broodbakkerlien JU RpiBMEiEMlLII on WETHOUDERS van ÜÜUDk X U t op hit bepaakfe bIj airtdkel 6 tweede lid der VcrOFdenlng t het ta en an Min naohtirlKld in bioodbakkerijen in de gtiiK eutio Gouda tirengon kt aigoiiseene kennS dm ZIJ voor dol nanJit ran DltiAlag J3 DiKWnbH op Hotnadiig 34 Decainber 1919 alRtyneiene onrtnlMii Vflrieon n aan alle iTwien lo Grtaiioont gevealtgdo broodbak k nitn an htt liopaaUIo bij artikel 2 eer eti lid der oi u onnokte VoirordWuing en 7Ulk 111 Gouda den 23 December l 19 riurKLslueestir esi WelJioudor voorn ILBO J MITS Do SliCTelaiU O J POT Nieuwjaarsweosclieii In het nummei van 1 Januari 1920 zal evenals vorig jaar p elefcenheid bestaan tot het pUatsen van Nieuwjaarswenschen tegen een speciaal taiief van 1 5 regels ƒ 0 30 elke regel meei 6 cent De inzending dezer Nieuv jaaiswenschen kan geschieden lot 2 Dec a s des namiddags 4 uui DE DIRECriE STADSNIEUWS GOUDA 23 December 1919 Een oplichter Door de pohtie is een man aanc thouderi zLch noemewle 1 b die getracht Meit at nch ter j te pie s i ten kobte an üen ötaat Ooor bem was hier aan het postkantoi r algegeven aan het adres van m ind te s urdivenhage eeai aanigreteekende bi eX mtt Lpn galdswaarde van ƒ 9 Oe britt Kv dm echter aLs oabesteLbaar teru r en vverl loor b aan het postkanLyjr tirui ge lld tlÜ bU nee m ontvangst nemen m utcte b a niueikrijg op de lataken tn iaaiop werd Jii terftnivoord gh€id van dei d ffcteui via net po tkaintoor en cie pol tie de bnef ge upeml waaruit te voorsohgn kwam e n on ujgsblau v n de Goudsche Courant i iea diwieie bnei door hein aangegeven als in iioudiCiida É0n waarde vaji ƒ yoo met be temm ng naar den Helder eveneene aan eert onbestelbaar adres afgeaonden bleoi eveneens Blechts kranten te bevatten De mdP die vei dacJit wordt ook een vnl sche naam te habben opgegeven is op t niioedein van poginig tot oplichting he iea na dr het Hiwa van Bewaring te Hotterdani ovorg biacht De duurtebond Nar wu veniemen zyn de Aineri aansche schoenen dip vandaag en morden in di hionaterfeaimer in de voomial g H B S door de I uurtebond zoudon woulen geexpo seerd nog met aangekomen nmar uotdtn ze toon morgen tyd g venvacht Duitsche Handclscorrrapondentie Hij i I U liottttf lJm muH iige do ledeia b ii llftiidds oil KamoorlwdliWen M pciipiiw giohouden oxaancia ia voor IJl jiaehe JI uniielBoorrpBipoiidöntie geeiiagd de he r J W Vwnondiial allti r Aanbesteding De uitslag van de aanbesteding wegens het eenjang omlerhoaid der Militaire Ge bouwen en Wei ken te Gouda op 22 Decern ber 1619 is als voJfft Gebrs Hoogendoom ƒ 6723 J H de Wilde 6 4B L Boom 6800 J AmfcZ 6870 J J Duym 7010 Veiling Notaris Koeman Hij de op 22 DfOombBr door Noiaa in 1 Koiman ld Hooi iroöbt gi hoiiden Veiling 7 IJ koopeirs gowordefi ren htn fuuri eiii tv f aa de Houwe hoek NortntiiwatiT no 101 en no J da heereo ƒ mn dor Linden cn E ArcsidB voor f13 200 en aiiL he4 Pakhuut met Bovenwoning AcJitoT do iBCihnmrkt no m en 86 do ü de Tong voor f 2IÏ60 htiei Jubileum De lien P M Both lioobi deï Ow l t hooi alhn Itoopt i lanuari den clufi to gicdeakon dot hij godiiron Ie K ja r i aan gomoide sthjot verboodeo b ge Pr BaitdreUnr In Je zaaj ConmrdUi aijn terftvond tn oen feerteliite Wjeenkomet georganl sc aii door de ioudiStiiio Burgterwai3ht de rij m uitgerei t dït bij doi sohirtwedBlriid 7ijn bohi iaikl PrijtWlnnör irareïi tj i i g ihot iri met het macigagoweer op 12 M of ai Paraoneelfl baan 7G dwiuenior op Aijf Toedunnst nM l mum iSO punten op 3 kaarten bijetiigieteld en r ij e b a k ii MJiiJf Vioo ult Qaa i mAXimtuir 60 piioten Op U porsunet lo l A n £ ijn wiiL uaartt de bttvMi J O lX n icr met lt f I ü Di Ko HA p A A M liroos 100 p A de Jong Jr ItL A de MjüI Un p I P ü lux 101 p G f 1 JttwjKr Ijj p il P H t lluMuennnu 1 11 p C tfaflaer 1 8 p iyaiic a nwdedin ing H Uo riiia 157 p DO do Vrts Ijt p G N i v au Hoolf 15b p i DerOKuaa 11 Man 155 p A Ver Udi 155 p A tt atei nJoAl 155 p Up d i V r ij b a a n de Ueercn A A l G nx A J taal 59 p J P A vaa Cat p I O Disco y p A de Mol 58 p M Büinondajk 58 p A Uoijg tok Ir W p en J G l oiiKor trwwt priji ook met 08 p MaatBchmppM tot Nut van t Algemeen In de gisteravond gehouden tedenverga dering van het Departement Gouda der Maatachappu t Nut van t Algemeen z n nagez ien de Itekejilii si over de dienstjaren 1017 18 en 1918 19 wwpectievelyk sim tendc met bati saldo van ƒ 165 38 en ƒ 103 85H Den Penningmeeeter den heer J v d Jagt fterd dank gezegd voor zgn nauwkcAi ng beheer over die dienatjaren en hem vol ledige décharge verleend Benoemd werdon tot leden van het Be stuur met algemeene stenunen m de voca ture van den heer H J de Voogt vertrok ken de heer Dr J G Rups In de vacature periodieke aftreding van den heer B P van Oittert de aftreoendw heer B P van Citfcert Verleend wenden Bubsidies ten behoeve van de Afdeelin Gouda van den Nederlano fachen Kinderbond ƒ 25 en aan den Cui flua in handenarbeid leider de neer H C German ƒ 75 een en ander ten laste van het dienstjaar 19I9 20 Medegedeeld werd dat de betrekke ukc Comm aie voor de VolkBleeaaaal zich steeda onl ui houdt met deze aangelegenheid en werkzaam ie om èen goede oploaaiag te vinden voor het ftnaöcle le gedeelte de er inatell ng Vervolgens lb de wensciielijkheiid betioog J om uitvoering te geven aan de landarbei derswet en erd aanbevolen zich t ever zekeren van de medewerking van verschil lende autoriteiten en particulieren zoowel vanuit Gouda als vanuit de onmiddeUukc omgev j ng Aan debeStuursleden R W H Pitlo en C J M Kroon werd verzocht mch met dwe zuak bezi r te houden De kinderbewaarplaats l n lief dat igheidsvoo téllin niet voor Weensche of Hongaarsche kindeienl Waar iijk er iB moed noodrg om daartoe het im tiataef te nemen Byna een bedelp rtvj tn welken vorm ook tegenwoordig of ze ge sohie iit onder t motto Weenen Onze ugen misdeelde jeugd dr j t m t g edraB te kon en Gelukkig draden vele stadgenoo 1 ten de Kmderbewaanplaats een warm hart toe en te oordeelen naar de b ltenge oon groote schare belangstellenden de zaa KunstiiLin was zelfa tot in de kleedka mer opgepropt met menschen die gieter avond de tooneel opvoering door Utile Dulci bijwxMnden is het aantal vrienden an deite nuttige mnichting zelfs legio Da flinke opJcomst zal wel voor een groot deel be danken zijn aan de omstandigheid dai juiflt d bovengenoemde tooneel club haar medewerking verleende De Schtedambche diletitanten hebber zich miar t voorbeeld van Van der Lugt Melsert toegeleg l op Klein tooneel Met succes Giaterawond werden opgevoerd vier een aotertjes gelukkig gekozen stukjee waann ernst en luim afwisselden en waarin de echte genmide hum r en verrassende weuidmgen niet ontbraken Het piibhek amuseerde zich daardoor uitstekend er i vaak cn hartelyk gelachen Een voordee aii di Klean tooneel ia dat de speiers op Cén avond geilegenheid hebben de veelzydig heid van hun talent te toonen Oprechte waardeermg hebben we o a voor den heer W A Hoek Jr die drie rollen van zeer verschillenden aard uolnemend vervulde Vermaitelyk was hu m Souper als e dokter die na ean artevagien dronk wai nonsens opdiisdht tot vermaak der mede aanzittenden In t volgend stukje typeerde hy De inbreker en tenslotte was hy in Pakyd 11e de geagiteerde jonge man d t Oortdurend enauwt en onaaiwenaam is tegen zyn vrouw Hoe verachillend de k rakters die hu moest uitbeelden ook waren alle gaf hy echt Voor de overige damcö en heeren geldt hetzelfde Ook hun spel heeft een voor dillottanten hoog peil bereikt De dames oDtv ii en een welverdien oe bloemenhulde Mejulfrouw Mies Pelt droeg het hare bi door het zmgen van eemge liederen wat te meer moet worden gewaardeerd aange aen ze naar we hoorden nooit tevoren in t openbaar is opgeAreden Ze werd eveneens met een bouquet beloond Mejuf fiouw M Vos maakte sioh verdiemtelUk aoor accompagneeren De entré actea werden aangevuld door een orkestje dat gewoonlyk een ondankbare taak heeft doch dezen Iceer kregrai ook de musici heiliaaldelyk een ertcenteiyk plaiusje Re t nog te vennelden dat Tnendoyke jongedames programma s en mikertjes veiioohten Natuurlyk kon me mand haar vlei den Mok en Beren lach weenstaan u maakten dan ock goede zaken Na afloop van d voorstelling verscheen het bestuur van de Kinderbewaan laati op het toooeed en dankte de preeddcnte mejuffrouw U RÜtte met eemge hartelijke woorden de acteurs actrieea en allen die vwder mea werklag hadden verleend In t btfsonder betuigde ze haar ericentelfptbeid aan den heer UU die lieli teer vvidkn stoluk heeft gemaakt bi de voortwreuHuff VBQ het f Mt Den Toomtter van Utile Dolci mr D Viseer bood ze een blotmenmand aan die de Kaaraenfabriek ala hulde voor dr vereeniirinc had gesonden Hierna dankte mr Vdaser voor de vrien del ke wooiden tiot de vereeniginff geniet en de Kaarsenfabriek voor de bloemeamanci De vooratelling dte voor allen die daar aan een werkzaam aandeel hadden een waar meen wa werd besloten met ea prettig bal BODEGRAVEN IX iU olwitaik u i4 GTa enUdge lte tt e oonUxikl x 1 lUbitr wt gofw I ran ti4tl h uiig kl HAASTRECHT Door hit lU muiir van de Zondua i hool Ml do aid tius van do Nod Prot Bond al lUir mi op Domlenkig Ie Konitda ae a ondi om I imr in do Nod llerv Kerk n t Ktrsitlet Hi iixst de kinderen ge icird wof d n tfUUHWAlBR i uiitiiiiif Otr Hol MaiHWïhapplj vao Ijuiidlioiiw all Dudiewat r tn alhier ou cur iLs opgiriciit ia ptiardt ukeiiULii under httlni MUI dui mjkmooarttf D d Vetn Xou tuni uilen Karg en ttebh dezar g ii i iito lcy i rijdasuKtaldag to dri uur Tt rg4 kron km mtMlmlzc BiJ lu t oiihile di r gobidu n ito eiiJngiglrtte rui ik do ÜeiPf kuric altdetr l bakanlgoiiiajki dat die fu n dia uen oa enrijks kind toiT tvT k ffiiin viiXnn pnomen zith I r ittiuiK ldiiig Kuiim n ver o g m bij Aaa üiidtriiiijg Buirg en i üi deeiv gemeente U d wigtinilö y iH lru hl op ïeiiwakt voor t JU ot uU ii i zcr aiin de H L O Ge nkHMitt eWhool 1 Mei C O PaM ü uit ïii n lM p 2 M i A H Klakke uS Baarn 3 Nfy Hl H Bk k uit Gouda Uit dm tiouéscheu Kud Wethouderspensioen Geen toestag op brandstoffen De Gemeente schoenenhandelaar In ds jongste raadszitting is besloten tot pensionneenng van de Wethouders op 66jarigen leeftyd na een zittingsduur van vier achtereenvolgende jaren of wei op jon geren leeftyd na een ambtsvervulling an 8 jaren Het pensioen bedraagt als minimtun ƒ 600 en als maximum ƒ 1000 Door den heer Muljlwyk wertl b j de be handieling van dot voorstel de vraag gesteldof het met wenscheiyk zou z n eenuniformen leeftgdsgrens van 65 jaarte stellen alvoiena het wethouderspensioen kan worden genoten Hy voorzag de mogelykheid by een re geling als de voorgestelde dat iemand op vrÜ jeugdigen leeftyd reeds in het bezit van pensioen zal kunnen wonden gesteld Fn d t zou kunnen leiden tot baantjesjagery Deze wyze van pensionneenng wertl door den heel Muylwyk gequaUflcecrd ala een p un dering van de gemeentekas Hoewel deze quaJifficatie nu wel wat al te kras 18 zal dit wethowlerspensioeo toch op den duur voor de Gemeente een po t wor den die blijft stygen tenzy er een langdu nge bestendiging komt in htt college van B en W waarop wy echter gezien de sa menstelhng van den Baad niet bister veel hoop he vben Gouoa heeft ook in di opcichl het voor beetd der groote steden gevolgd iVaar tie werksaamiheden die aan het wet iouders ambt zyn verbonden aich allergi uitbreiden en in de huidige omstanJlgne leti eei met geringe taak op de schouders dier funct on nansaen wondt gelegd kon de bestaande toestand van ƒ 800 honj arium londei m er niet worden gehandha d te meer niet o mriat van de waarneming van ht ambt met konden en mochten worden uitgesloten degenen wier financdeele kracht n et toetitaat hun tyd voor een dergelyic bedrag t ge ven Een hooger honorarium looaK Jee 18 vastgesteld was dus eerste etech daar naaat is nu gekomen het psnsi en dat d e ncn kan tot derving van inkomsten ontstaan na de waarneming van het wethouders ambt an dit standpunt bezien zal dit pen sioen moeten worden gebillykt Het is eei zaak waaraan in dezen tyd niet te mt ko ien valt Maar hc4 moet eHcend er in een scihaduwzyde aan deze zaaa er n etngc waaVheld in hetgeen de tiesr Mu l wy c opmeiOcte De toeslag op de brandstoffen ïooals die door de sociaal democraten wai voorgesteld 19 niet toegeataan En terecht Deze toeslag kan toch zeker niet word R aange merki ais een steun voor hen tiie door de Cr 8 FrnifltttndighedeBï tydeiyk no p oehoeven Bovendien voor de in aanmer ting ko mende menschen eerst inkomer 4 beneden ƒ 1 00 later door e amenr e nent Van der Brug inkomens benedai f 1000 wai htl een loo luttel bedrag dat dit voor hen n et beteekende voor de gemewnte vortfene hel echter door de veeiheiJ van gepicgcrn een beUngr ke mtgiaf van ƒ 2 000 of ƒ 18000 En deze was VOO dit doel slet gewetÜH HU erkelyk zaak dat van de gemeentekas n et ireti wordt gevroag l aw hetgeen n het we keiyk belang der genieentf woi t verel3c t Er aullen zeiwr bhncnkort nog wel ofcoragen te voteeren zyn Hie op groiui van h bkheidseiaciien zullej noemen wonlen toegestaan deze zullen echter de lasten der gemeente voor het komende jkar aanzieaIJk ïenwaren Dat ma by Kke nituwr j tjanf wel degeiyk In bet oog wortJen gehoui n