Goudsche Courant, woensdag 24 december 1919

V WW f f ï f V Vm SK 1J1 r t1f y t fli i f ll g Pf Aduuuatrad Tel l i t re 82 Dit nummer bestaat uit twee blad n UMTVANaSII PARFUM SAVON LOTION POMPEIA FLORAMYE 5962 L T PIVER PARIS 10 BALT A 0E JONQ OOftTHllVU SI T l l 11 aOUDA teling komen een revolutie van Uaderwood dde vooretelde een veraeeuiifwonuiuaMe van tien senatoren te besoamen Ündanloi deze atrufaiiehngen houdt nua in Ehiropa om m Italië toch nog ndtBAlnc met president Wilaon wat valt af te leidift uit de verkilarlng van Njtb m ona CHrerzicht van gmteran oqpgenomen Na Nitti ee£t de ministar van butteoLandacbe ken Scialoja in de Italianaohe iCamar een rede gehouden om don mtemationalen toestand uiteen te zetten Hy weea er op iêi men Lever meer moeat handelen tn mhider praten litibom js na zyn rede van 27 September dezelfde moeiiyidheden bltjvmi ondervinden als hu toen uiieeuette De nede met Bulgar e is getoekcud bet rrodavver drag jor Hongafüe gereed cemauat maw hot TuiKsche raag tuiL s njg net ufgeBmd d en nog m er feen oplosaing gegeven aan bet voorstel tm al miwmun aan Itaitife het schiarealanik van Utnë te geven met Ic kledne lands rook vun Visca icp o ude a varii AU a t kanaen j OiT n ir 1 het afgeacheiuen h ime B voonts cei verbin ing me I agosta 1 Ma en a Oot zoudeo aai lt l konieo al nu t fkelijk zou owler d i Volken tiuu ko va larwyi Iti i i een mandaat ve ban e V t n s luvereinite t over ilou KI over ntl daarbt ir 1 lur en eco nomusch noodige gebied Dl geboete kust van Dalmatie zou geneutralUeei 1 wurdeo Deac oploasing mvaaidde Lansing nirt die vooral mets voelde vo r te v ihndlng met I me n Lagosta De Amenkaanacoe regeering wilde d neutralisitio van Pal II atië beperken tot een demilitarisatie va de kurtt tal de eiiandon tot Uagusa zoodat lan Zuid Slavië Sebenico en Cattaro da twee machtigste oorlo ahaveOB van de AjrtriatiMhe Zee en nog andere ook wertem xelaten zonder e nlgen ematigen waarborg voor de ItaUaansche kust Zoo vond Scialoja den toeaUnd toen hi de leuhng van de Uoliaansche vredesdai gatie op idch nam Bovendien waa er en crisis m den oppersten raad De Amen kaansthe vredBsdetegatie vertrok ton gevolge an de houding van den Amerikaan schen gezant te ParU Eivgelanri s lde voor de vredosconferentie te schorsen en middednrwyi achtten de vertegenwoordigers van te Ver Staten Franknfk en Ei fltand het noodig om een memorandum betreffen Nieuwe Abonné s Zy die zich met ingang vat 1 Ta nuaii a s vooi ten mmbte dite tti i m den op dit blad waai aan een weke lyksche Kindeicouiant is veitjond n abonneeien aan het Bui eau Maikt 31 ie Gouda of by de agenten tn de omliggende gemeenten ontvangen de tot dien datum veischynende num mei 8 giatis De bezoiging van dit blad c schiedt eiken avond dooi ot loo pers in Gouda Boskoop Hiuliecht Stolwyk Beikenwoude Goudei il Mooidiecht eiLi tegen den gtworen abonnemenüpius van ƒ 2 2d pei kwaitaal of by wekelyksche betaling 17 cent pei week Postabonnementen hooger Tegen den geiingen pms van 65 cent per kwai taal of cent per num mei kunnen de abonne s daaiby ont vangen het alleiaaidigste en actueelo ryk geillustieeide Zondagsblad dat by de abonne s byzondei m den smaak valt ET Ze gt het voort = Feuilleton j bezat tooh uJgi a laajd iiaar maubt Waerofi ben je da ook niet gekoiuen aoh üiatu in lïoos Un en tijd nJet je hibt mo mooi lat n zitten Zie je dat zijn er nu de gevolgen aal Slij hM zijn vuiit op bij al bav t4i ftibop zoodat zij vnvl 4 Zij ineemie in zijn opgolM nron vuist tvra m i te zien btiiitea aq sprong met een Uen den kreot op Hi wild baar doodet ken doMMekral ij krijar ili buiten zlohzetf aii ai iBt Hlj venfio idt mij bij ver moordt mij en voortdurend gillend vloog xlj de trap af Kij hiwneflde mei haar iftt vul ten te eit de deur van Qflrtrtid HlpAeihabn Doe open doe open ander vemiooirdt hij mij Owtru 1 w in eiaap gtwaèlen ïij had UI haaadroom het Kwaal gohoord het kwMn In haar droocn te paa Zij droomde ener den ooHogt Gu lav im Iemand met ty a HtalMi hebn vrOTHteWen om hun Ie vol Nu wa bet toch werkelijkhekl en wel vlak voor haar kamerdeur ZIJ ae aH vnrlami ÏIlj vermoDfdt mijl Hij vennoonttnilj I l it WW Se Hem van viwiw Don rowBkl Z j bf greep teddljk allw NattuirilJÏ wa haar man thule gt uunen f D doodelljk epniirtkt sprong alj hier bed uit mboot den grendel van b deur en tarok h Mjoa onflekleede Wanen Dochters van Hecuba d gr CLARA VIEBIG Qeautortoo lomUng van MEVB J p WEBSELINK T K0S8UM Niidruk vorbodM 48 u vl i kij zioh ïorgeels in don hoek iMi don coup o sloot ja ojgBii Zljo Mwno Mlaka ijii klejno Mlaka wat jou Mlj zilnl Dl kmdonn iouden ook wol rool gowonlen ziju inaai aau hoii daclil IJ rauwelijiks 7ijn vrouw vorvuM ui W gahditen Wat hml m getoild t m U aisolidU van haar luun en wa4 bad I han nog Un nagowaifiU Was he4i gvon laaghotd dal bij Kaar lu M nltl had uiogon iien i Maarnn Ml iM e i z8 iold worden Veortkn laSTO vorloll Hli vwde liaar rerd In ijn affmon Jwn hij bidoiijk Bertijn sankwMii n z a ooBTO M stol vau den lïT M lai waken en bol r Ifin waaraan hIJ In de don ro laopgnit ni t gownoii wai giKWol Oh rood ontetoktn Htj yooUe nlel lij teanJden voolde ook don hoiij ik rioh eWdtjk dood grtdA kl Sr iiaarbaer Ni de tonttklok mit G etronwd Mr EISSO POST K A LIE C VAN CITTERT dia mede namens vederitjdicheftmihe dank tef f ea Toor de ralebigken van belauKstnlling b i hnnhawelijk ondervonden 5979 15 Gonda 23 Deoember 1919 De Heer en Mevrouw GRANPRE MOLIÈRE GEITEL betuigen hun haiteluken dank vooi de blijken van belangstelling by de ftcbooite van hun ZOON ondervonden 5987 10 VELP 23 December 1919 Blijkens akta 10 November 1919 voor den ondt r oteekenden Notaria verleden op het ontwerp waarvan de Koninklijke Bewilliging ia verIe nd bg besluit van 28 October 1919 No 12S 7i nOEWIJZIOD de Statuten der Naamlooze Vennootschap Sigarenfabriek BORNEO voorheen C A SPRUIJT te Gouda welke vennootschap is opgericht blykena akte 4 Juni 1912 voor den ondergoteekenden Notaria verleden en waarop do Koninklgke Bewilliging werd ver oond 2S Mei 1912 No 78 De akte in haar geheel met de Koninklgke Bewilliging zgn geplaatst in het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staataoonrant van 17 Deoember 1919 No 26 onder No 1826 5978 J2 J KOEMAN Notaris Haastrecht 2 December 1919 aaVRAAODi Zit Slaapkamer met volledig pension Blie on no 848 Bureau ÖOUDSCHK COURANT Markt 31 10 Ondi rgi teekende beveelt zich aan voor bit schoonmaken 20 5968 Ook gei ogen aan huis to komen G GOMBERT Haailrechtsche dijk 41 cd naby Stolwilkersluls Biiaven en boodschappen O OUDUK Kleiwegstraat 14 CHOCOLADE HAGELSLAG VOOR DE BOTERHAM 5984 12 cent per ons 9 fiebr I bJ0NG Peper8tr 32 Heeren Rookepsl Wil l LTi i een overheerlijke pÜp Tabak rooken koopt dan merk SUMJA Extra fijne püp melangp zacht en geung uit Sumatra en Java Tabak gefabriceerd 40 cent por half ons Verkiugbaar 59S0 TURFMARKT 04 V2 Abonneert U op dit Blad Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Vnordeelig adres COHEN Co ARNHEM FabrMk vaa Rollulkan MarklitfR Zona eheraiM Taatan DakUiailu ai 36 Agsnt voor fiouria aa omitrokaa H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 OOUDA i M CLAMOR is gekomen en is de prima geurige 7 et sigaar NEEMT PROEF Tabak en Slgarenmagazijn DE HERDER Firma A H J WIJTENBURG 976 30 fIJOSTRAAT 43 hoak Qpoenendaal Rum en Citroen PUNCH prima Gedistilleeril en fijne Likeuren Verkrggbaar bg nil M BELONJE Jr Keizerstraat 85 Tolophoon 148 iO 5974 Eerste kwaliteit Rundvleesch voor de Kerstdagen ziel hodonavoiid do Btalaa per 5 on I 120 110 100 100 100 090 140 per 5 om KALFSPILEr SCHIJF LAPPFN POLET GEHAKT ROLLADE KALFSOFSTER8 5 81 30 VETTE RUNDERLAPPEN f 1 10 POLET 1 10 GEHAKT 0 60 ROLLADE ol RIB 1 25 ROSBIEF ot l ENDE 1 25 BKFSTUK 130 OISEHAAS 130 RUNDVET 135 Kleiweg 36 Telefoon 379 Alinb l n l IM J VERZIJL Wilt U V101 Ie KERSTOAOl N een hOOPlIJk stUk e VET RUNDVLEESCH bestelt dan bg i9Kj 20 P ÜANSSEN Groenendaal 33 OP VERTOON van dfeie advcptenlie 98 10 geven wij aan leder allean deze week IO o korting op alle artikelen alleen in het goedkoops Magazijn van alle soorten RIJWIELONDERDEELEN IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN EILECTRISCHE ZWAKEN STERKSTROOM ARl IKELEN KLEIWEG 67 GOUDA VOOR DE KERSTDAGEN KERSTKRANSEN SPRITSKRANSEN THEEKRANSJES KOFFIE KRANSJES en verdere diverse sooi ten THEEKOEKJES APPELBOL LEN 121 4 cent GEBAKJES 8 cent peo stuk Aanbevelend Gebr DE JONG Telefoon 462 Peperstraat 32 34 eenen DDO E nvou tlg prMtncmlnQ Frnr wonderl an 11 nituvc u urndige bt t tdeki jieworUin hr wtlk apocdtg n q oort p n1 kt et erend bemwondiD 3n n f wee I ug re krc en On won behandel ng necml d kwade itottn weg en verd jfr b na dlr r tikc p n en onl ilek ng Dele behandel ng ia hei e Mc gcvmt hli vend qentie Wif weftn hl nndcrvjndlng dut MD p ocffleKh U mee baat lal geven dan Cl gebru k i ti pondap vette inlvrn en tooge naamdr bloedtuivtrtndr middelen Necnt ea pT tf mti een flticb n lerwt M var fOn o fl 5 Inhoud 6 maat v l voordMitffV V rk Itgbur bil alle Drogitten ea Apotheken waar ntei verkrllgbfiar vaide men itch ri dt lletn ve ttgii oo dlQt a H ma B M nde iiua Dea Haag Sncek Idiu Ta Gouda bg ANTON COOPS Drogist Wgdetiaat M j 8 VAN U ON Drogiste Markt Ai 9 i 9 1 i dit 1ad Opfo Voor de Kerstdagen W zeer BJn S Gekookte Ham 1 Schouderham Blaasham S Rookvleesch I SauêisdeBologne ® g Plokworst Boterhamworst 5 g Smeerwörst j I Preskop enz 5 Aanbevelend 5987 dO k dejong S Tel 593 KiBiweg 18 Fijne Rooinhoter f 1 75 per poud Voor de DAMPS ia h t dr a TURFMARKT B4 Vanaf heden verlir igbanr CHINA MELANSE THEE i 22 ot par ana an ultnamands KOFFIE i 85 et par pand Voor de HEEREN ra h dr a i TURFMARKT S4 FIJNE SIBAREN baaliat ri van duf atalan an aurrogaat vanaf 4 et TABAK an SiaARETTEN Hol an Engatich Oroote Voorraad Lade Prijscn 5957 Pstdagan gMipvntf U 1 5175 12 winterhandenen w nlervoelen ruwe teiprongen en alraklte huid baralen kloven en aprtngende hppen Gebruik PUROL In doozen van iO eo 60 cent Bi Aporb en Dr alat n Jeukende Heeft U Bronchitis Ltidt U aan aathma influenza griep hooikoorta Heeft Uw bind algm of kinkhoeat p Neen dan dadelijk Uw Coevluch lot een v ertrou wd en veel Jerocmd Abdijsiroop welke apoedifje verlith t ng en genezing 1 ren gen kan De hd js roop wordt slom geprezen all een heerlijk ver zacbtend middel dat Uw vastiiiiende Blijm spoedig kan doen los komen en U etn rustige nachi bezorgen kan Koop nog heden een flesch Abdijsiroop Pmjb per flacon vanpi m 230 gram f 1 60 van pi m 550 gramf315 van plm lOOOgram f 5 Alom ver krijgbaar EiBcht roo den band met onze handleekening 329 65 L ï AKKER Rotterdam Meybelkoopjesü Trouwen Soliede Salon en HuiskamermeubelenalaTafela Stoelen Liniienlraaten Sp e IaSeblldenien Theet lela Eikenhou en Bu feilen Boekenkaalen Clubfauteuil 7i denpluche Ameublementen Leerameublemenlen Kapokmatraaaen Wollen enSatijndekena Stroom traMeo enz enz 5396 SFOTKOOPJFSIII 20 BE8TE ADRES VOOR JONGELUI MBT HUWELIJKSPLANNEN SIM0IISTIiililT44lilioveBhiiis nliilekliieliade ROTTERDAM Telefoon 12800 Waddinxveen Adiertantiia en abonoementcn op dit Mad worden aansanomen door JU NOTEBOOM Baektaaodal Waddinzveeo KIESPIJN TANDPIJN AANGBZICBTSPIJN t binnen t half nur fenezen door het gebruik van VISSER s KIESPIJNPOEDERS Proberrditl Prlia 70 ot p dooaje WORMEN 3ijn SNBL en ZEKER te verdrijven door bet gebruik van VISSER s WORMPOEDERS Denk om Uwe kinderen laat hen nieimet wormen loopen daar het Btel enalle organen daardoor Ie lijdeo hebbenPnj per doosje f O 40 Fabr P VI88BR Ëmmererr Seh ld aT a Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS W jd traat 9 H v LOONMarkt 6 te Oudewater bij WedE v D BREGGEN 5033 30 I Voor enjroi I Fa B MEINDBR8MA den Haag Haastrecht Abonnemeaten en advertenliên voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT woiden te Haastreclit aangenomtn door onzen Agent J SCHEER I HAASTRBrHT kiel Ui ilretirt Kj I RriDJw Mm m Trelil vM 75 nummtfs ten oviratnin vun Notaris fl B MUUE t 4ai 43 December 1919 Pit üu f 1500 H746 62 75 f 1000 18750 19317 30039 f 400 32 6 5910 H053 f 200 90S 19987 20059 20IJi f 100 219 4895 5667 8569 10313 15004 16065 Prijzen van 190 legen geld i44 5 4 78 7 HUMS 1 502 lflJ90 19154 J7 7 59 19 ItrilB tU 5102 7907 lOyjO 10 611 92 IW 26 KI 5405 18 98 13o leSM 88 25 10818 51 50 1926Ü 55 28 6 16629 9 M 77 52 81 16 16 SU 63 8021 94 95 20 19317 57 29 53 5520 73 10924 13751 47 58 77 16831 19401 24 62 87 69 41 8165 5608 50 79 1 73 43 2732 54 46 52 13841 16915 20 46 53 62 34 64 OU tw 59 49 11017 90 87 92 405 2804 5705 66 20 13902 17009 93 71 32 5818 76 41 26 82 1951 m 37 28 83 61 63 81 49 38 76 65 88 65 14018 I7I07 61 59 79 5965 8218 98 38 17 71 Il 85 6000 8340 11141 46 06 95 86 2918 38 60 98 78 I72M 1965 j52 47 57 8430 11211 14132 52 71 65 78 6102 40 19 48 61 85 80 87 32 52 30 55 72 89 728 3002 36 81 52 4207 17318 IS W 34 6206 8513 57 2 14 JO 4 17403 1 20 41 50 51 64 64 8513 34 41 83 1 H312 23 62 47 1134 55 16 18 14 75 83 3131 960 3223 ItO 38 93 62 6431 93 6329 B678 114JI 60 36 8711 19 77 17530 l an 39 37 14408 46 29 8815 11512 34 99 95 1118 3308 40 41 52 3497 58 3530 57 99 73 20 81 26 20023 38 27 17 61 1516 38 39 66 I 23 59 11612 81 26 8946 87 14506 8344 75 11716 21 1771661 9055 58 29 57 94 86 6615 9119 97 14605 51 11838 45 17847 81 24 9226 47 14834 50 20153 45 53 76 76 61 5 72 20252 71 81 1133 3648 36 Ï755 1284 76 1308 3810 71 9304 93 14934 73 55 11992 55 38 46 58 3967 96 73 12072 95 17951 20369 78 6704 9438 12127 15068 54 78 81 7 77 50 94 18006 204 68 4000 9 85 74 15137 18 H 70 2 62 9517 82 39 37 20910 85 73 69 41 94 46 45 IS 88 4115 6801 49 12291 94 89 21 1507 52 13 9604 12303 15229 93 23 51 64 36 23 52 33 18168 81 85 52 98 79 40 79 20606 93 1 9722 80 49 86 75 4202 71 44 12405 54 18224 1621 18 6900 55 12530 56 40 20742 67 4317 3 71 50 15304 72 44 1701 29 38 84 60 58 99 98 8 48 72 9 1 12614 66 18331 2004 56 4437 8 9815 94 73 18455 SS 62 44 7039 80 1OT34 90 67 97 79 4514 7111 81 38 IMOl 84 20923 31 94 78 11 87 1446 1830 93 40 95 98 59 23 J 70 95 4834 7220 9934 12818 90 48 71 47 51 27 15518 St 3 1936 41 96 62 95 84 30 33 66 2006 4748 7372 10028 32 77 73 41 95 78 33 91 86 75 42 97 79 58 12908 15642 91 60 98 88 78 40 63 18611 76 4817 7438 70 57 90 40 78 88 45 10100 68 15741 56 80 93 65 40 73 28 75 2128 4916 88 97 96 02 89 49 17 7535 10208 13020 15860 18738 St 99 95 20 31 76 42 4 9000 66 DO 30 15984 18800 é 80 10385 38 60 18911 7730 10401 13130 70 s 74 53 63 98 76 97 13205 16051 59 57 4 89 10507 22 4 68 2331 75 7816 90 77 71 80 38 81 S 91 48 5 13S68 16190 82 49 84 13414 16293 19017 59 96 ao 96 29 56 70 m oo 16600 75 lajoo mu n 23 13601 tl R JBfe fcw H I alOÊ i tB is s v 9ff= w So I4I95 t l umMl tu j i vi Xi M nopeiË GOIIRAIVT vi RSCiïijr 7 dagelijks Éki behalve zon en feestdagen raOBZONDKV MKDBDnUNORN 1 mril flM nt mMt flM Op ae voorpagiDB 50 booirer Oewone aitvortentliii en ingttondcB nededadlBfn bij coMiwt tot war fÊtit MrrJon pr s Groote letter en randen worden berafcud aaar plaatwujate Adverleati6D kunneii werdoi laiuondn door tuMChulMBUt vaa Mllede BMkbaa4 l m AilvwtaitlabiuuBx a osm Afnto ABONNEHENTSPRUS per kwartvaU ƒ 226 per week 17 ceot met Zoadagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent everal waar de bezorging per looper geschiedt Vranco per post per kwartaal ƒ 2 fr met Zontfagsblad ƒ 3 40 Aboiinementai worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUI A by onze agentra den boekhandel en de poe kantoren ADV itTENTI£PRUS Uit Gouda en omatreken behoerende tot den bezorgkrüig t £ rek el ƒ 1 ttt eiken regel meer ƒ O 20 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 öü elke regel meer ƒ 0 25 Advertcntien van publieke vermaket khetjea 12V cent per regel Advertentien m het Zaterdagoummer 20 toeslag op den prfe RMlaetiei Telef latere 54 kiutiMUi iMARit X 31 GO ji A Z het KedeilantWh telegraaf agentschap heeCt t rankTük met nundei dan 1500 natn en ondti welke the van een zoon van den keizei en die van ex kroonipnns Buppraent an Beteren van dchuldigen genoteerd De naam van den rx kdzer komt met op de lyat vo r maar zal naai te I mden vone kerd wordt op een affonderiyke lt a wor den gpïilantat Nu zal eindelijk dafimtieJ wonlen beslist ol de uitleivering van Wii halm U al ol nieit zat worden gevraafd Innwdi elM lo inen m fninkryk ai begonnen miet de vorvoiging van de Mhuldigen dip zich met in IXiitaohland bevinden De kryfèi raad e Kyssel heaft naar do B rlyn rfhe ibladcn melden talrijke bevelen tot arvee tut e uitgenraandugd te n Duitiwhe BoUlaten en off weren die wegciu misdaden n het bezette gebied van frunkrüSt vervolgd WOJ un Drie luitenant en een kapitein lijn 131 de citadel van Kyaaei n arreat gieateln INORZONDKN MBnFDEEUNOBN Kerstmis zonder vrede Eerste O ad BERICHT Op de belde Kerstdagen zal dit blad niet verschijnen DE DIRECTIE Onrust en veiwariinK De officieele viede biengt Reen vi ede De laatste nota aan Duitschland Uitwisseling der ratificaties nab j Amerika doet met mee Het failliet van Italiè s buitenlandsche poUtiek Lloyd George over de letsehe kwestie De verdii eii van 18 1 ONS OVEltelCHT Vooi ie zöjjde iiaal zullen we het Kerat fue t verin anda de ooilog is uitgebroken tji noig hebben we geen vredOr Overai zien we wr oos heen onnufat vepdealdheiü e tcritle ea hongtrwnoutl De vrede öchynt zelfs verder al li n een jaar geleden Immers io DQcemiber 1918 waa de w apemrtiUtanri ae enkele weken oud Kerstmii bracht ons toen werkelyk de blyde boo lschap van len lutderendeii vi e Vertrouwend gingen f e oe toekomst tegemoet we icomlen nog ge looven m den oprechten wenach der geaJ 1 eerden © en overeenkonidt te tmffan d e eon n euwen oorlog zoo goe t aiU onmogelijk zou maken Vtiiai nu Dit jaar heelt ona geleerd dat de offcioelt vrede geen vrede trengt a e weten nu wel dat de gwote oikei enkryg waaiichyniyik niet de Laatste torlog gpwecit Juiat m e ifgeioopen w k n KeUi It eonferenl e te ond n lu c bii aangetoond dat het diploimatek gekuiiktl an ooi 1914 ü hervat alsof het noot tot een cataatropihe luid gele d en tegenover ge echermutsel met begr ppen ovei ontw ape mng en volkerenJboiul kunnen we met anders dan eccptisch staan Merkwaai g genoeg lazen ve juiat dezer dagen in de ÜI tsche bla leai beachou wingen over het matejieel dat n den volgenden oor og zal orden gebruikt Jog ia Ie vrede van Ver £ aiJi net vin kracht geMonJen en reels nu woi It openiyk gesproken over len uor log LI toekomst en s ledeieen er van overtuigd Ut de vrede van Versa Ilea ale liicnien voor haat en n euwen atryd n cich cliaagt De behauleling d e Du tschlaml on tiergaan heeft d t jaai vooral bet athter Jou len dei k ijg gevanigenen van uie ve len nu leedö ieh maal Kerstmib ver van do lltinial n oeten ooiurtngon en de e ch lot 1 titvei ng dti oorU g ochu u gen i eeft in Du tiichlanid en hon bo vepbtttring gewett welke weinig geschikt IS om de vr endschap tussohen Duutscuera n gea eerden te herstellen Inderdaad hoewel wy NederlaniOeis i eden tot dank baarhe tl hebben op dezen Kerstdag die we cnder zooveel gunstiger omstandigheden vieren dan de vor t e maai kunnen wc ons voor o pen houtlen I alle intemationae ver Mkkel ngen Ie nog rnet zyn opge os den hongersnood m Oostenryk en Honga lye den stiyd m Htoland de troebelen n bpanj etc het vredesfeest tocli n et net invei mengde vrt ugtie herdenken Toch Nieuwjaarsïreiücliefl In het nummer van 1 Januari I9i0 ïial evenals vens jaar f ele enheid Iwstaan tot het plaatsen van Nieuwjaars wenschen tegen een speciaal tarief van 1 letrels fOiO elke legel meei 6 cent De inzending dezei Nieuv ja iihwenschen kan jfesthier eii tot 29 Dec a s des namiddags 4 uui DE DlREt IIF Töjerho Slowakije zal kunnen meedoen aan hat Van kracht wtorden van den vratk doch ie e zal zonder Amerika m werking treden De Seoaat is op Kerstreces gegaan nde lutt een ooinpronub t tot stand geito men N et voor 5 Januari zal een vergtKlering van den i enaat pla hebben Uan zullen twee motlefl m behAndeling komcm In de eerste plaats heeft de comnUssie voor buiten andache aaken een gewyadgde motie van Knox aangenomen behalende dat de oorlog tu chen d Vereenigde sWten an Duitsciiiand tegd k met den oorlog tuatchen Du tachland en Ie andere oorlogw renden absoluut en zonder voorbehou root gee nd gd zal worden verklaard Duit£chland zal aan de VsTecmgde Sta ten en hun bui gere alle rechten en voor celen toestaan welke krachtens het var nrag van Versaillea worden verleeiwl len 7y Du tschland deze reohtw en voor Ieden fcpvest gt verklaarde Knox m zijn toelfch ting kan de pres dent het vree izaa i ver keer tusohen beide landen verbieden De mote waa volgenfl Knox een uitjng van Amerika s politiek den oorlt oooi een vergelyk tt beëindigen Kjiox ze de dat de aannenung van deze mot e goen beletsel zou vormen voor ue la tere rat ficatie van het venirag van Ver aailles wanneer twee derden van den Öe naat daartoe mochten besluiten met goed keuring van den president ij geeft de Vereenigde Staten slechts vrede tn die voordeelen welke by de onde h ande ngen over het vredesverdrag lyn toegestaan Het heeft er wel wat van of Knox the een tegenstander van ratificatie zonder re erves is met itjn motie w trachten do latifcatie opnieuw voor onbepaalden tyd uit te stellen Evenwel dece toeleg zal vaarsehynlyk nuslukxen In de nieuwe blj eenkomtit van den Senaat zal ook in beihan aau vrede k dooi da jöfl te gebeuitt mueen weer byaoiwler lefendig Lte belem meringen voor het lubwèaelm dei raUfi cfttie protocollen milien nfc adely k worden wBggenomen De geaUiee i hebben te J a rys h t ant oo i aan Üulitelhlajwl opgesteld d df laatiste twta d io de Opperste Raiul wwrnemenb n aaar lïerlfaa te zentlien tn t ct aan Von Lei ner overhandigd Naar f t 1 aryh verluwlt is het in fcrachtige bewoor diTigeri gesteld nordt I Lbit chland gevraag i zyn goede trouw te toonen door h t pro tocol vin Novt nTb i te taekenen waardoor het zich venbindt de nog nWt uitgevoetvle wapen t Lstarwis voarwaaTiden aLanog na ti komen en de 40Ü 000 ton lut te leveren V aiinter kit aa tsbe wierfcelyk boven de k acJit gaat van iicn venslagen vyaiwl stal latrmei leiten ng worden gehoudcii lech nci dei geallieerden millen licli m de Dujt Bche havens giaan overtuis n of de opga Ven van de Berlynsohc deïjlcundigen ovei CGHikomötig de feiten zyn Von Ijeranei i i ett nmidilels te k nnen gageveii met du gehei le ufvaanligin uitgeMMUiienl eén e eget rtk uaa i Üuttscbiand te zu Itn te ru keeren la i arii w i t t eeiuge ver omleniiig aangezuen de i effeenng te ftei lijn nog met op de hoogte it gebracht vai den inJiöiid dezer laatste nota en ze dus moeUyk haai liouding kan bepalen en in structies tot terugkeer aan Vo Lcrioer ge m ixhter de goheeie wereld weet door tie berichten due ailenga zyn verspreid dut te beperk ngen van het oorbpronkelyk pro tocol van 1 Nov gegeven van dien aard a in at Duitschland met meer me4 oaderteoke n ng behoeft te dralen de IXi tsche legee 1 ng vao dub op djt punt reeds ingeiichi A oor e nota aan on Leiiaier werd over amlig 1 en AL Aai het voldoende hebben ge acht tat te Paiuu éen vertegenwoordiger Uiterbleef om het pix tocol te teekenen U dit geschied dan kunnen d ratlficatiebeslu tm worden uitgeiwisüeUi en h ermer trertlt het vredesverdrag tn werking op dezen Kerstdag is de geaachte Dudtschlaml komt dim dadelyk voor meu se nux lykheden te ataan De gealueerden aullen te Berlin dan de lu t hervattend ie naimen dei schuldigen aan wreedheid ty dens n oilog wier uitlevering wopdt ge vraago meededen Op t oogenbük wortlt over de samenstelling van deze ly t te Lomlen bera Uislaagd waartoe ie Iratucht ondoi3t4atisaecretar s van justitie Ignacc ni I nge an i b overgefctoken Volgend inü uur ZpJ 4i p Het huJöje va gehtH donker ZtHi hij haar nog wukken j zou Zfe kir orif schriivt ou alH hj haai Aim Isiüi klop 4 Hij waaigde htl dooreenruiiii k glui ii daar zag hij oen vreemlu vrouw aha zij had verhu ird Dat a flink van tmatf ja jii kleine leii t4lotte v aa het tot maar betei in de siclüuur te laii li eii eoi te nachten h iiaud lüüdMlaan U atultre woa int imrN wi In de iiiorgenae henKrmc zag i zijn vfxmste oogen rotleu 4 als bij oo n tt ijn tx g n rod dan wu ailo ut Stam Eüand Ik zal litH noot meer doeo Neen afleen deztni eenen keer waar Ik tui w aaraohllg all en dez w eent n Ixe r Hij f4 nO p aftljd n otn hij Hloeg ook n e dat vond Ij gri izt lig d t v rvikt hanr nit nog grootere ftii ctt ij prong IJ IJ vtiohU ftPlitt r het tK d nmerROd l iikU zj daar K j snikt hartroorfliid Waarom bloe je ook oo lang weff t ch God en ik had zot n verHangonl l en kuAii htj Ml Itii pril zoo mooi tk iW mot gowUd i en Irtj God niet U Iwb t r btMsIeiuaal niet aan gwiacht op ptamMk n vo € wil k m rvtjn als het nu waar UdtTtii zijn 14 lang uw ïwi ver at gewee aUecb j atetl 7ij vatte moed liiMwheo ha ir viugtvtt door d zij vw haar tetaUiit hieli g4iiurde zij naar htiu Ijn oogien rotdeu niet meer Hij had re ge difen zijn folaal WH8 verwrongen adwof WJ pijn had ij vaBgide het naar Im in u e te H Jiuh en zith tegta iju l aeiaen aan Ut dinikken eve a4a een kat xlq i er tegen aan vl 4i alh ze goRtreeld wif worden ZJj ijn afleii al ffvurgt wecM kau je het nlE t hrgmjpoii allen WJ htut vrouwwi Hij bepCcte ohiUt hoar vlouMide aatn raJcmg haar h Hul ii rfa T n elend UngM ht heen baar i looli borst dnikte xij eni zijn kufeön lieiur oweraakte haroa benedtn m de luuner wooodu de virue ud Ti u tAm raam verder hdj riooj en luurdo naar binuen twoe kiudarbodj H w teletuigesteld X keiuken had eengetrshod enH er 3tü zij sdlep eker boitm op iiet zoldeJ kauMfftt Daar had IdJ ge hLied t ens tSaA i in bet kmatDilxd lag Naar boven naar haar toe I to doi vroegen inorgen Hij vood nog ot j litfLtn stpoo Waar zij tl vorlaiHoO en Al oiii diiid lefein hesu q ru t Hij oop rond hti liaie hij kón ar slet t r bo iuiten hanr op te kloppen me ur loia MLUeo hwnJe zij hem vau zeJf en deed tUm het raam open zooate daar even dia vifctmii Ml dian wie w daaj y Den o daal AJp et n teeiHje luder zij n oeten knars U al een sÈukje kaUi aibrokktddt vanden n uur w lao lum Jmj boen atree verlioug J iiii üoh misBciut n hoorde zg Jiem nu wfl Goed dat dJe vTeeuide vrouw he n nm geaten hadi iiij wilde zijn Minkahee I Jtanai verrafisen Hit hoorde reede fco j iuicieo kreet diMi zij iou uütsloote n zij ov rttroomde heni meK teederheid Hj werd W urftjiim koud en wa rm Htj waa nu tooih een poo 6 op het Mroom de ticèuur guan lfg rc4i M sloeg Indeverte t ee uur toen hij lióx weer opgie tegid vo 4de X nachièffiaal bad zijn D d gedndigid nu kwaa te eon ki3rvor w h zijn Iwfvuniied Maar hij zou niet Uoppeo ZIJla EC b bad Hij 70u bij hur ïunaen ko maaaniet door de d nir Mïnka bleiw Minka Ijn mooie oiige vrouw n hart Uop ttfen sijn rlt b n Deftr h oen kal klom hiJ langH de dak oot naar boven met im voei t teun zo kand tn oaii s leot an d a imiuir Ji ng hnj aau do veneteriwnk Uy rao stond open hij keek nAtf blni n H wiifl juum Üoiit ge iocgi Hij zag I Dat WW do hiidp kreet waarnaar Irij vttl iiigd hal en toch nit t do kreet ï oe niij niets kr jselitt Muiku ij wfliB wttkkpir gowonh i dowdieabmis waaf 1 lec luj m d v kankir spaong itij hmd da Itlijk haar man htr taid Vu tniolitte 7ij iii Anneu vaat te houdtn Maar hij duwde haar p Ij hij pakte d n and r l et rvltpktt Itondt ij worstelden Dr ovearoimpold voeMe dot het wn eljfl lev n g ng en dat g fcem re izeiikr Hll et d aaniHilei op zIj dït a z ak Uwjr armen halden geen ki h fhi f bij kon mot blij i Rtam tudmelde qivpr door don owköhwi j t en tW lan uU op den ond i a oordat I oni xpowski kou ojMtaan rat diüder reeds bij de deur ruHe He open efoeg ze aditer Jwm dicht nodi wo0iKOQ als hij watf met nfets tian a e ztjn liemd ea M ailoB in der al daat Toen hlj het f Ik kw Doe ndj nlete doe mij oietal Devipu vielen tot op zijn