Goudsche Courant, woensdag 24 december 1919

fiEZONDBN MEDgOEBUNGBN nro 14190 $ aiirg ug ii i ii imui i ii mj i jnj hhim VERORDENING tot aanvuilintt en wyizigiag der Bouw en Woning veroroemng der gemeente Gouda Art 1 Su4 1 van art U wordt gelezen gevelteekenmgen plattegronden en eent fiituatieteeitening op een schaal van ten minste 1 lUO waartby dfr belendingen tot op tenminste 26 M afstand van het per ceel worden aangogrevcn Art l Na art Kei óS woedt ingevoegd een nieuw artikel óH hm luidende Het Uiterlyk aanzaen van mouw te ma ken of geheel of gedeeltelijk te vernieuwen gebouwxn met 1 wat dartoe behooit ais hekken muren enz moet zoodanig z jn da thet noch op suohzelf noch in veibanu met d omgevm g uit een oogpunt van wei stand aanstoot kan geven Burgemeester en Wethoiulers zyn bevoegd te djen aanzien nadere eischen te stelten De Raad der gemeente douda Op ue voordracht van Burgemeester en WeUhoixlera d d 12 Dec 1919 no 1441291 Overwegende dat het m verband met te heffen rechten voor de beoordeeling van bouwp innen ten opxiohte an we standseieohen het noodzakelyk is de bestaande leges wrordenuw aan te vullen Oelet op artt 232 238 en 240 dw trt meentfwet Besluit beiioudens Komnklyke goedkeuiiog va t te stel en de navol nde verordening VERORDENING tot aanvulling van de verordening op de heffing van rechten wegens de u tgifte van stukken de verrichtingen van den Bargerlykeo Stand en andere door of vanwege het Gemeentebestuur ter secret ne verstrekte dienateö Art 1 Aan art 1 der genoemde vererdening wordt toegevoegd een nieuw on derdeel letter m Voor eene vergimmng als bedoeW in art 5 eerste lid sub a der Won ngwet of imgevoige art 2 der Bouw en Won n er ordening der gemente Gouda worden be halve het reoht genoemd m letter a van dit artikel bovendien de volgende le es trehe Ten Tmeer de kosten van bouwen of ver bouv ei waartoe virgunmn wordt ver leeiil de grtlxeele afwerking intoegrepeii ƒ 250 fcooh net meer dan ƒ 500 b dmgtr ƒ 1 warneer de kosten meer dan ƒ 500 doch niet meer dan ƒ lOOO bedraden f WHOieei de kosten meer dan f 1000 dooh n et meer ian f 2000 bedragen ƒ ft wanneer dp kosten meT dan ƒ 2000 doch rot meer dan ƒ 10000 be ra ren ƒ 10 Wanneer de kosten meer lan ƒ lOOOO bedragen ƒ 15 Ind nn de bouwkosten m ndei dan ƒ 250 bediagen is geen recht ingevolge dit ar tikel veivcihuldigïl Bij elke aanvrage om vergMnnimg hierby bedoeld worrlt ter bepaJing der kosten een begroot ng der kosten van het bouwen of Veibouwen overgelegd 7ie 2Sfi e iai r y RScmj vf üAOgLUKs per kwartMl ttjm p r wa k 22 cl ovanl wwr te btaMrlnr perlMj SvrJrftFra co per poat per kw rt l ƒ 2 75 t ZoBTtogsMirf ftu ledt AQ BttEB Bcttatia Om boaltlMuulaLtt de pogllCUitorat gel Mü ftUse r l ipoer ƒ 0 25 Advcrtenti i yw pmm verroaï2 W Bde ta i c nt ver ri el A lvc9 fO Id hat Zat eHaapnjny g J op d n r B de motie Maichant voor de geheele llegee rmg onaannemeiyk wa en deze moti nu volgenit den Mtniflter practisch wan uitge voerd Obb komt dit nièt juiat voor De heer Von Geuawi moge de vermmde i g mot 3 Mllioo beHchouweo als e R itvoemw van de moüf Itfarchant wij mee üen dat hie eep giond vouj is de motie Marchant gmg véei venier wilde de be rootmg beperken tbt dat minimum dat j dechtfl noo liK ia voor het gaande houden der zaken Het lijkt ons onhoudbaar dat het ole Kabinet hetwelk ftllermmHt het vertrouwen Ook aOdei e Kabinetten hebben met hun militaiie Jwlen geBukkeld Men behoeft dunkt ons het gevsl met tiagischoi m te zten dan het ia hn het Kabinet Kuys vei gelje met dat duizenden oeen ticndui emlon lan zyn itetrouwen in d n lande mannen en vrpuwen de rici ng welke dc Kaïner op Militair gebied uit Mil met heel hun hart afinhartgeh Men wete zich aan te pajjtten en ga met tegen den draml in dan kan 1 uit het gebeunle nog iets goeda voortvloeien Möwster de Graaff de nieuwje Miniptei v Koloniën heeft gedebuteerd lytj de Vei m een KJNerfoumiit Jeü fe fi TWeKDE KAMKR MiniBter AltutK oo GetiHiiu treedt t 3 t MiUioen fresehrnpt Wu lffmt Militiewet lodifche beffiootwR t V ktr Kerst mid fereed De behandeling van de Oorlof sbe iootin iH tot een polite evenenement Kewordffli Na B IevoJd wat Alting von Geaanu heen De Oorlogsbeirrootmjr onder zwaien poHtieken druk met 6 millioen by Memo ne van Antwooni ieimmdenl is doot tie Kamer verdtr bestioeki en wei met S é rnii iien een reflpectabei ö ifer al 10 de Oor logabegrootinff vooi de tegenwooi dijfe om titandigheden ons no c veel te hoog De Ministei heeft raar gem noeuv reenK De motie Marchant dom hem narneoB dp jt heelt Re eerinK onaannemelijk verklafiid 18 verworpen zyn begiooting l waiyj no men Jn aooverre was aJles ooi den Mi nister m atüe Doch de heer Marchant heeft een serie amenderawiten tei beamru jfinjf jngediénd en die hebben ten MmiHt t vallen 7 IvKc heeft er 1 ni t doen vallen 7 hx c heeft er o 1 niet geheel terecht een uitueikmg van de rno tie MaiTjhant m geïlen en hoewel h j hotpnaannemeluk over geen der amendemeatenOiad uitgesproken ey z lfi sommige totieders bevreemding had overgenomen heefthy in deze serie bezumigingen Wy kunnen ei zeei weinig ovti zeggen Het was racer een voorlezing dooi een leer middelmatig spreket ami een ledevoering Hoe hebben wy miniatei Idènburg gemiwt met zyn prettige duidelyke betoogtrant Van minj ter de Giaaff hebben w sleehts enkele zinnen of zinsneden opgevangen het oveiige gmg verloien Fxc heeft op den voorgrond gesteld dat hy met zekeren Chroom ayn nieuwe taak had aanvaard ook om zyn volstrekt gemis aan parlemen taire kennis Het zou daarom niet bill k zyn den Minister met diens vooiganger te vergelyken De heer de Graaff verlangde echter te veel van zyn auditorium dat hem met volgen kon Alles stond op papier alles werd voorgelezen en dit met zoo zachte tem dat wy ons wel zullen wachten eenige meening over het door den Minister te ber de gebrachte te geven De Indische begrooting ia aangenomen zonden atempung doch met zonder tegen kantmg Dr van Ravesteiin deelde namens zyn club mede dat zy tegen deze begroo ting waren er aan toevoegend dat h j geen atemming zou vragen omdat het quo rum er met meer was alhoewel men van de meerderheid die ook de Indische begfoo ting nog vóór het Kerst reces wilde afdoen had mogen verwachten dat zy ook de frac tie dér S D A P geacht wilde worden tegen deze begrooting te hebben ge Wy kunnen daar met om treuren Deze Mimatei was het vertrouwen van de meer derheid dei Kamer blykbaai k ut hy heeft ma geleid doch zich laten leiden en draven tot hy zelf begon te beseffen dat z jn positie te zeer geschokt was om noK langer Minister van Oorlog te blyven Wy zien den heer Alting gaarne gaan daai van hem met te verwachten as wat in dezen tyd in de eerste plaats noodig is een bti vormer bezuiniger vooi onze militaiie be wapening een man die gevoelt dat het op militair gebied het oude gangetje nitt lan ger kan gaan dat het volk er beu van is Daarom is de tl d vooi de Alting on Geusau e voorby Fn wy voegen ei van ganscher harte aan toe gelukkig Met dit al is het voor het Kabinet etnonaangenaam geval ÏJet veiliest in weinige lagen twee van zyn leden Of het Mimaterie hierdoor werkelyk verzwakt zalworden zal worden hangt uitsluitend af vande ivyze waarop de Regeenng in de vacaturea zal voorzien Noodzakelyk lykt onsverzwakking aUemunst In parlementaireknngen werd na de mededeehng van denheei von GeUsau verteld dat het niet uitgesloten was dat dit Kamer votum verder reikende gevolgen zou hebben Ln mengiog daarby uit van de gedachte dat volgens mededeeling van Minister Von Geusau i frejiiJSati 1 pe loonk of BJiiie oou kiuel tot hliT düordïviitf Vöüf or w e akte Ie liooi eii lan het im ti 14 den uailcirendeii i H r gvu Waar i de aupdek ttan tooh gehk Hiii viro g zij iJlli b weaB l wp u jHiiHuorde vr uw l tnii rowaki 0 wnt een korell iMaiiioet h t no w m naigi a rm bij iny te koiiient fill in Mi i0Bloopeu lu plaate vau iiuj to juttrotiw juKrouw hoort ge niet Ik hoor mefc Gortnid deed de deur oj wil klftrtje open en lunsterde Voor Dooi Po v l i wa 7i id l ui dwi oqge hikki n ni i ri voelde oen onfiagrp Nd MiMir vroiw I MnJ rowbli kwaui mi oli I i df kafli vandaan ei toot s de deur h ï lig djoüt Om God uU JuJftxMiw gij keiit beiiï uiel U die inan itljdlc wo rdt dan vermoordi hii u eo mij 7ij h ok Oer tl lid an de rfeur wqg VlPeflBelijk vyeewetiik ii woeWe bi haar hare Jd t hii lui jusi ook utomi komen Neen n ar t II öng 4ak E tooli holi ik nwdalij A t DirA heaii o tuffroiiw ik Iwb zoon iiixk jijdfii niet bain Zij ftuhreidt biller Ca todi oaAi hoiu totv zot Qenrud Siti ek hüi ok vergevingi H w dtikkt B aanl l eco dat k o ik ui tt bWdownfi drtiktf 7 oh d w Wdarir g jj ottaiB vronw leg n bet ten ff p lüci e fiou fiiftwtifw g4i Ejjil ml in lhhJ ii trwNt Wat zou ik b fUb u li ik u ql t twd Oéti Ik mnm vrMv ot juflnniw Zij HAtt uJitatviit ¥ wiaart haar t n Dochters van Hecuba dooi CLAKA VIÊBXG Geaiilori eeille vertaUng vao WBVK J P ffEaSELINK v R08BUM Nadruk verbodM 48 hUatf den rii balden dloh ieffsu el ttang f ncon In de iuiniier r naft Itnar t g f mei do CTndereu zihh bqw€ i M Vftron aog nii t h ola naM wakker iij aiel K den onlHvgo gltn Bl Ap umn hoorde tZ Hij ver ordt hen ook hij zal tou vwiWürdenrt O uftoiu heeit u t zi r oaw ZIJ klfloul ra aan Gnrtrud Inffrouw G oCJ ovHTVaiWu WH een SS hij aw h raam eeuB Wp ZIJ hier de HmtL 2fak i HleH hl TT i STADSNIEUWS GOUDA 24 December 1919 WUxiffing BfHiw en WoningverordentnB enx WebUndMuchen in vorband met het d l 29 November 11 16 bU den Raad jogelcomen voorstel van de raadaleuon 1 van der Want P J Kolijn ca C i Spit betreffende het opnemen var i wulstandseisoben m de bouw en wo nincverordemnB dezer gemeente sUn dooi B eo W van de commiasie van Faibrjcage nadere voorstellen ontvangen In haar advies komt de comnii aie tot de concltuie dat het w n cheHrk moet worden geacht dat vooreohnflten worden vastgesteld die aan B en W de beroegheid geven in vloed uit te oefenen op het uiteriylt aan zien van nieuw te maken en geheet of ge deelteliik te vemieuwwi gcA ouwen B en W zun ook van meeninf dat van overhoiflewege gewaakt moet worden dat onbevoegde handen door onaestetische scheppingen het Btads of landschapssc oon bederven Vooral m steden ftls Go uda waar veel ka raktenitieke bouwwerken uit vorige eeuwen zyn overgebleven en waar m het byzonder er voor geaorgd moet worden dat utter t k gehoon der stad niet mac worden be naxleeUl door allerlei wanstaltige bounpro ducten die zelfs niet aan de geringste eiachen van uiterlyken welstand bcanti oor dem moet dit worden voorkomen B en W kunnen rich dan ook vereenigien met ie advica der commiHaie om met in te teH n zg Aoonheidscommnwic die lemmend op de vlugge afdoen ng der bou w aanvragen werken dooh dat te prefereeren Jiet Byateem dat o a d gameente lieer dï n ten opzidhite dezer materie volgt n het opdragen der beoordeeling van de Ooiïw plannen atm éfn of meer deskundigen dic daarvooi per beoordeeld plan een vergoe ing ontvangen welke kosten overeenkom ttig e n laarvoor speciaal vastgepteldo ver ordening komen t n laste van de beiangheb b ndejjbouwieH De bonten uit de beoordecling voort vloeiende souden B en W deWcen door het heffen van een bepaald lecht In VEiiband hiermede wordt dan Raad een conceptbesluit tot wijziging der Verorde ning op de heffing van rechten weg ns de uitgifte van stukken de vemohtingen van Burgerlijken Stand en andere door of van woge het Geiiieentefljfwtufur ter secretarie De daarin genoemde rechten en gemaakte oiulerscheidiiigen komen ons biUyk en juiat voor B en W teilen er prys op dat deze ver ordening tJians ten spoed ste liaar beslaj krügt hot vereischte adv es der Gezond heidfl ommi8sie is verzocht en zal voor de bohandeling aan den Raad worden over gelegd De voiffende concept besluiten ivon en n lUiu ter vaatstelling aangeboden De Itttad iet gemeent Gouda Op viordrccht vut Bu gemeeste m Wet hfulprsdr 1 Dectmber 1919 no 1411 1 Ovenv Trde dat het venschelijt s t c pa ntfen va t ti utellen de het m e ijk maken ra Un aanzien van lie j te yk van gtHiuwen nadere ei ohen kunnm r den gpneld ei en het advies lp Gezonifif d ciin misst alk er Gelet op d art 1 jiincto art a r Wonmgi et Besluiten behouden goe keuring van heerei Gele puteerde Staten dei provincie ui Holland vast te fltellen dp navolgende vero len ni ADVËK1ENTI N DIVERSE MERKEN Roode en Witte Port Bordeaux Wijnen en Zoete Wijnen Likeuren zonder Alcohol Morellen en Boeremeisjes op wijn Wotsky met schijf een heerlijke warme winterdrank T J C FICKWEILER T l na 649 v h L VAN DER BEEK Hulpmeel bieden wg tydelyk aan üs Thomasfosfaat Alglersch fosfaat Kalizouten Chili Salpeter Zwavelzure Ammoniak 6004 23 Aubevelend M ZIJDEIUAN i Zn Stsivijk KENNISGEVING door W 000 iT i üw voor ZoniwM on tichaam A ngrft ter Inachryving voor dc MUtie De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van wie het aangaat mzondertiead van de in hot jaar 1901 geboren mannelyke perftonen of van hun vader moeder voogd of corator dat bti de MiUtiew Staatoblad 1912 No 21 bepaald lU voor de mdhtie wrorclt in schr ven Ie teder ntanderjang Nederlander d e op 1 Januari van het jaar volgende oi dat naann hy het 18de levensjaar hee£t vol bracM binnnen het R jk m het Duitsc e Ruk o in het Koninkryik België woonplaats heeft of wiens vader moeder of voogd op genoemd tfjdsttp m een dier Ryken woon plaats heeft 2e ieder meerderjarig manneiyk Ne derlander die ep graoevnd t detip in eer der genoemde Rijken woonplaats heteft 3e ieder mauelljk mat N derl ander tfie OP genoemd t dstip ingezetene van het RÜk IR Voor de militio wordt niet uigreschreven Ie de ingezetene met fte ier anoer aie biykt te bonooren tot een tstaat waar de Ne ierjïuuler8 met aan den vetzuchten krygsdiensC zyn Onderwoipon of waar ten aauz en van den ttienstpucht het beginsel yan wedeMteeri r beKl ie Eiangenomen Je a i tie Mu t in de xoiomen be sittioffea d Rulu m andere nerekj l eten vuoonpiaats te heOöen mits d t niet U ter EBike van krvs dia Rt De ais pnuics van inschrynne aaugeweKen gcmeente is e waar de woonpiaat geva tigd iB of was op 1 Januan van hot jaar voldode op dat waarin de m te Bchryven persoon het 18e levensjaar voi bracht len aanaien van ben wiens inschry ving U Amsterdam ol te Rotterdam moet geschiuden wegetts oooplaats ondereehei aetUuk iB kflt DuitiKlLt JiMjk of in hot Ko Dinnruk Bctgie itorut de gemeente waar do iQËchryMng moet plaats hebben bepaal naar het Kyk waar de woonplaats gevea tigd ie of wtu 0f 1 Jawan yuk het jaar loigeiae op dat waarin de in te scnryven peisoon het 18e levensjaar volbracht Hy die virigeM art 12 moet worden an geschreven is verpiK zich daartoe aan te geven by den Biii gQmee r der g emeen te waar dc inflchrüving moet geschieden Indien liy ongeatetd of afwexig is rust ae TerpUchting tot het doen van de aa fifte a indien biBtj een minderjanige betreft Op zyn vader moeder of voogd mits de vader moeder of voogd binnen het Kyk in het Duitsche Ryk of in het Komnkry k Bel giè woonplaats heeXt of imüen de voog oij Is opjjedraigen aan een rechtspersoon lytóheid bezittende vereeniging aan eenp Stiditinig of atm een instelling van welda ditgh id op de bestuurders b inxken het een meerderjarige betreft oie onücr curatoele staat op zyn curatorDe minderjarwe die in den zin deaer wetgeen ader moeder of voogd heeft of wiensvader moeder of voogd met binnen hetRyk m het Duntsche Ryk of in het Koninkrljk België woonplaats heeft is behoudens het bepaalde in het volgend lid steedoaelf tot het doen van de aangifte verplichtHy die is opgenomen in een der in art 16 irermelde gestichten en inrichtingen of be hoort tot de in Iwit tweede lid van genoemdartikel betbelde personen dan wel m dienstjfc by de zeemacht by het leger hier to lande of by de koloniale troepen behoeft ijiet ter inschry ving te worden aangegevenDe aangifte geschiedt m de maand JaBuan van het jaar volgende Op dat waar ni e in te schreven persoon het 18e levens jaar volbracht Dames LaatU zaakkundig vanuw uitgevallen haar elk gewenscht COIFFEURE vervaardigen door H P VAN WIJNGAARDEN KAPPER KLEIWEG Ook NIEUWE HUtWEKKEN worileR met volle garintie oeleveril Prima afwerking 6005 jO Solide billijlte vaste prijs AANBEVELEND THUERE s THEE is frisch van smaak en fun van geur lau w goed waterhoudend schenkthelder f en laat geen drabbig bezinksel achter Pnjs per Vs K G ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden hyL P HOOGENDUK Hoogstraat 24 Tel 19 N V vh GEBR DERCKSEN Hoegstraat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER v h L v d Beak Unge Tiendeweg 45 Tel 649 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groencndaal 2 O J DE BRUYN Karhettelksloot 4 D BLOMMENDAAl Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendtweg 44 Trf felS VAN EIJK Turfmai t 101 f 6828 60 4 V op dit Blad Voor hem of hau die tot bert doen vaa do aang f c v rplcbt is kan de atfng f e e achieden door een ander daartoe schnfte lyk gemacbtiiFd Met hechtenis van ten hoofste veertien dagen of geldboete van ten hoogflte honderd vijftig gulden wonlit gestraft de m art 16 Eerste of tweede lid bedoelde persoon of diegene der in laatatgenoemd lid bedoelde bstuurucrs die met voldoet aan een hem by dat artikel of bö art 17 vierde lid opgelegde verplichting Met gevangemsstraf van ten hoog te twee maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden wondt gestraft hy die opïet fiyk een der in het eerste lid bedoe dfc feiten pleegt De byzondere aawdociit wordt er op ge vestigd dat bfj de m art 16 verme de aim gifte ter inschryving gelegeiüieid bestaat om op te geven de reden van vrii steiling die de in te sohryven persoon vèrmoedelyk zal kunnen doen gelden Voorts IS het noodig dat dooi of voc hen d e elders geboren zyn bij het doen an d aangifte ter inscJir ving wordt over gelegd een uittreksel uit het geboortere gjster welk mttreksel op aanvrage koste loofi wordt verstrekt Voor bot doen van de aangifte ter m schrijvingr die moet plaats hetoen tusschen 1 en 31 Januan a zal gelegenOieid wor den gegeven ter Secretane benedenlocali teitr Afdeehng Militie des voormiddags van e tot t es namiddaigfi 1 ure en wel voor hen wier geslachtsnaam be rint met de letter ABCDEFGHIJKLenM tuascl en den 2 en 15 Januan 1920 en vooi hnn wier geslachtsnaam begint met de let ter N O P Q R S T U V W X Y en £ tusschen den 15 en 31 Januan 1920 Voonadere bi onderïieden zie men de off ctcle publicaitie GEMENGDE BERICHTEN De loonen der gemeente werklieden in Amsterdam Naar de lel rne int wordt in de X orJrejht van B en W van AioHter cliiiii lielrttfcudo do Iooiku der giemttntoutrKiodin l t voorstel an H m W zal int loon ddr we Kliedeu 2e Ivlassc worden g luacit op f 31 Oo dat dw weiriilioden 3p Jda ew op 132 40 dat der wernliodi Ie klasWL op t 33 ö en dat dar werKdodo i öo XlatBe op f35 10 alle loonen met premie rij ptiisioeoi rcigtliig wordt geacht tt zijn Ing gaai niti ingang aji do eeraite lionwtLk lil ÜctolH r Un dl werklieden en aiivbtenirtn di 111 UI a mwiilci J to liriohliiig mwonui n el genol van vollen koM nfeniede am w rhllcden op weeJtloon de den iM flijd Min If iatu hebben bproikt doï mHtowder zi i dan A jaar zal eon l odrag worden uitgekeerd an f50 Huizen steeds duurder till vroft re caJó de Kroon lhain hmoh room op hel Hof dein t9 Rottirdain rochls naa t Int p tatton der LliXrtrlsöh w ver koehl aan den eigenaar van Hol l Vioto na oor dt r fl MWtabele somi van t 325 000 Proefrbden Op ion nii terdams heu btraatiA eg I j Ha kela j yljriifr dreel een GO jain t man t puiken aan een touw Hoesten en verkoudheid Neem bi beslnnenden hocit en verkoudheid voor u zelf en Uwe kinderen Anga bonbons Deze helpen apocdijS en gij voor komt dan dat d hoest en koude iich op de bor I vBiUetten Doos SO en 90 ci mmm Gebruik echterbi Broticbltls en hardnekkig vaitKittendea hoeit alimede bij kinken illlmhoeit uwer kinderen 5999 Anga slfoop 34 Deze iroop zuivert de longen vande taaie itijmen welke zich m dediepere luchtwegen hebben vaitgcaet Pnja per flacon f 1 50 Fabrikant A MMNHARDT Pbaim Fabriek Zeist Bj Apoih en DrofllUn Voor niman der verkooper zie ia du blad de advertentie Mljahardt s Geoeetkrachtige Ubleiten Meuiielkoopjes Trooweii Schede Salon aa Huiakamerineubelen all Tafels Sioelen Linnenkasten Spiegels8 kild rf n Theetafels Eikeab u es Bulfeiten BoekenkaiteB Clubfauteuils Zijdenpluche Ameublementen Leerameublameoten Kapok malrasacn Wollen enSalijndekens Siroomalrassen en enz 5396 8POTKOOPJESIM 20 BESTE ADRES VOOR JONORLUI MET HUWBLUKSPLANNEN SHttlSTEUTWIilineDliiiMNeWkade ROTTERDAM Telefoon 12800 vaart aanrijden D vooreta aalo raakta oco derpinken waardoor het dier dood over den we word gesiftierd De volgende greep en der andere pinken zoo daiic dat een paar poolen van bet dier werden gehr ima eu het tiioeet atgemaant WdTdon Het vee behoorde aan I Kirljneo te Naarden Van meitschen die elkander plagen uü t i iLM j e II jtJMUiutvii jt iidt iiii nel ije v wi © futojgralirwn leJl r nt ULU liïM i ojtituar iA lwiri ii ijtóik Mir i d K U1 o iHiur Otgtd CU ue iitxri o e tr titMt ü dii uo iiuoiircoiiK I lööif £ iiidAa a I erlf ii n ue iwnsoajr li t daitrop lioii gcntiJt g ol uit rouw ait r jut uiuur i r oüt dAdt jp init wiiUi 1 irfTw wetr oon recuuiiu op lot zjo er 14 iKt Hiauiujn nu wnt er qu wetr ver oi iiLii Ukl wofoen Y £ en macabere slaapstee 1 u iiieiat uil uuUwiijorg a a li t idjl Viy r bofeta iiKxwt n Ijk naar e q an ro plEttW M rvoora wonien u wtrdop llu duip o veruwsiU ca men gliii len I D Ktndtn iiwtgfii Het huis waann wu levtn loL htbe trijdiri JOohtl Beeiaat er zooiea aU toolit lic hel oeiis een man mp boümd fltond oin Kijn swtfk gost i zijn Lolaaii vracht en zijn L gmwijahcid hoortn ze jigca dat m g M ü x it tjo tond Lr bwilünd al een maar wüi l Ln oor wind bMo fiie lüe iniiid bang te iji Manr op ztkcrwt dag Ge nwmt twee of dxie open govoiiwtii kiajien ogi die precies op oka lü rolt zo if T stijf op zoodat ge een pa plena Fstaag khjgt an 5 i 7 oM dikte Deze t ag of rol wordt met rij geteken l JOrpneJlldi iedere liuisviouw weotwfti rijgsieken 7ija 0€n de tol in riat soea te lioudea Hel openen ai de deur of htt op n tieer sohuiveii an hot raian ge i iedi oa beleuwneaul oaiaiike uw tochtroillen die zoo ge aarJlge kleuxon kie t een arÜM lek efect inakoa en deoor ief dOeei Ln den tooht houdt ge op deae TOanieruM uw vertrokken HMd I köml liel er op aan uw weerstandsvermogen te bewaren en uw zeouwkrachten te versterken Er wordt veel van uw kracht gevergd in dezen zwaren li d en bi veten komen reeds de verschijnselen van zcnuwzwakie neu rasihenie en zenuwaihligheid SUpeloaiheid vermoeidfae d moedeloosheid hoofdpiin angst zonder bepaalde oorzaak gfbrck aan luit en aan energie zijn zoo vele verschijnselen die dikwiils de voor boden znn van erger Nu komt het er dus op aan m ti da het echie middel e kiezen dat dexe beginnende neurasthenie met verder laat voortwoekeren Met ver trouwen raden we U de SaNQI INOSE aan die door honderden doktoren en leeken bevonden ia een uitnemend ver slerkingamiddel bij bloedarmoede en algemecne verslapping 8ANGUIN08E kost f 2 de flacon 6 1 ni 12 fl 2Ï Tweemaal per dag een eetlepel isvoldoende 5997 43 Probvvr h t en gi zult spoedigde gunstige gevolgen bespeuren Hondhet vol en de gevreesde ondermijnende qeuraathenie wordt overwonnen Gijwordt flink en levensluaiig als voorkeenlWACHT Ü VOOR NAMAAKVAN DAM CoDe Riemerairaat 2c 4 Den H Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten Flesschen worden teruggenomen Haastrecht Abonnementen en ndvertentHB voor de GOUDSCHE COURANT w de HAASTRBCHTSCHB COURANT worden te Haastrechl aangenoBKD door oDiea Agent J SCHËEII M BAASTRBCIfT finitimishm SEümfag 27 necembé ï i SfffW S COHAIVT J L a 1 3=Lti T im oox 3 o a a êZOsSet BEHALVE ZOJ EN FEESTDAGEN 1 4 r f U ƒ ük 9Ü Op de voarpagtwi M i hM er Gewone advertentién eo iDgexonden tnededeelinsw bQ cantrMt tot iwr f i l etiiden in4ii Oiuüte letten eo ruiü D wordeo bervkeod luar pla t nilait AdveriMlie Jnnun w rdui locModdea door tuiwehMUnimtt vu wlMo WtifcliiB doUtrco AéverteotMiurMax n oue Afwt a Admït ÊttmÜ I T lel atei e 82 tsenid een reden wenfl met opgeg en en 100 nio t9B wtj daamiil gbiHeo De Opperste Raad rust niet In afwachting vao Óé voorgenomen her rienlng der dien tp tdl wetten waarbij le eerste oefeningati d voftnmderd zal wonien tot ten hoogste 6 maaiwen voor dc onbero den korpsen en 12 18 voor do bereden had de HegeerlnR een ntwerpje mgedienU om de algemeone heriitning vooruit te loopen door alvast den eerste oefenmgBtyd voor de dienstpliohtiffflki van 1920 in don i voorgenomen ain te w izigen en eenige daaruit voorlvloeiwKl oüi zieningeO te treffen Ue Memon vim Toelichting b dit wetsontwerp was o dor eekend door de Mi nisters Alting von Gevaau BUleveld en iiuys de Beorenbrouofc Nu deed zich liet niet alledaagHche gevAl voor dat de beide eerstgenoomden niet lO aanmerking kwaiiiLO om het voorstel fe verdwhgen en de premiei waw met Kerajverlof oo kwam dc Ministei van OndMRryti dr de Visser I in de Kamer geausiat id door den atlju dant van den Minister tan Oorlog om dit militaire ontwerp te ei ledigen een eigen aanlige taak vout eettloud predikant zy het danook dat l ae ee gen tijd den hoofd ü ficiersrang heeft gevgDrd m zyn qualttcit van eldpiedikei in atwuicenen dienst Ook m dit wetje Vf in de MiUtiewet teil teii hoogste een aanti maanden oof de eenti geëring ha l in haar tdi dat zy met dit ten hoi mum bedoelde waar b dufl kan gaan doch eei Migenoeg Van afgekeuid Terecht koriit ey lim rt ent niet duidelijk Nederlandsch te spreken en I zoodoemie een oorzaak van wryving te be stendigen Ook mr Bomana mengde zicheven Ipi dit debat wy zagen hieruit met aenoegA dat de drukke bezigheden dieden heer Bomans verhinderden de zoo be langryke vergadering by te wontn geenbeletsel rnttr vormden Intusschen was hetvoor de Kamer ondoenlyk om m de wette schryven dat zy met de woonlen tenhoogste ook werkolyk ten hoogste bedoeit en zoo bleef Ie tjuaestie feit lijkonbeslist De noth aan Duitschland niet bekenU VetdeeUnjc der kolonlSn Tefïentitr dfff nieuws over Fiume VeaizelOB wil jreen Turfciwh riJk in Europa lemenceuu over de conlerentfe te Londen MoticH van vertrouwen Zucht naar onafhankelijkhfeid der EK ptemuyn ONS OVKReiCHX Wie het v oire ht heeft net XverMmJn ten SI dtugfn of woiten vacantle te ge reten de 1 ogoeiingsper unen in aJle lao kn krijgen geen tyd om te rusten De Iftlen vim lei Oppeiflten Raad te Paiijs o a heu ben hun ai eid onvtimoeid vooitgeze NauueKlkil i een punt idigeliandel l ol twee lue nieuwe ondeiwerpin vragen hun auadai it Het laatste of voorloopig iaat ste woord is nu tot Duitschland geiich maar de inhoud van deze nota kennen we iro niBt hoewel M reeds enkele dagen geleden iiin Von Leraner werd oveAamUgd l L kt wel of de thdvel in t pel Is Het dmadtooze telegram over het jmgsto be I tluit van den Ofxpomten Raad bereikte ons I Woenttdag deitlyk verminkt zoodaf ue I dual UI weimg meer kon ten coneludearen dan dat Ouitsahlawi wiwdt gewaarNchnwu tegen ove lia Ait van schepen aan Treettirie mogendheden waarbd ook Nederland be tiokken i Het anbwoor i uer entente 1 00 te Beriyn tengevolge van storing in het telegraaf verkeei onvolledig ontvangen De nota Kon dauiom nog niet worden gepdbli ceerd loch Wolff verwkert dat ze idet het karakt r van een ultimatum draagt Vuu l Cisners bealuit om naar Beriyn l iiig te keeren UÜki ov ean vengissinjt t Iterusten Hü heeft van dit ptftn aigecieo tn al mg eeiiif 9 t j HtxUn yei Nad t de nota aan Duitschland vejun den wBh IS de Opperste Raad begonnen n Li de bei iadalagmg omtrent dt mamlaten 0 et dt vroegere Ouitache kiolonidn Hy keuiuo goed t at de kolonii n in Oogt Afrika vTor den gt plaatst onder den Volkenbond tnti f ngtlatil en België als mandatarissen Vooi dt kolon en m den t rooten Oceaan en Afri ka welke bestuüivl moeten wflrden alaof zy nteguerend deel van de mandataire lan den uitmaakten h ef Matzui de JapanKhe gedelegeerd zich ie j dkeuring van Ja pan voorbehouden Indien de eilanden n den Groottn Oceaan onder mandaat van Au tralie zouden Horden gesteld sou Japan tp lyden hebben van het immigi atieveribod ttiwtjl het VOOI den oorlog eciule ovei penkomsten had met Duitschland en zich de viyheHl van immigratie had vertekenl Di V rdeeiing van de Duitsche kolome IS ji aai een van de Vele belangriJkt punten iié dczei dagen zullen wonien liespi ken In de orste weken van ihot nieuwe aii zal r en zich speciaal hebben b tuc te hoiMica net d TuHcfiche en Adriatische kwebbcd De belichten over Fiume besoreken vooi namelijk de oveieenkomst die tusschen d An nunzio en de regeering te Rqme heet te xÜn gesloten Opaettelftk gebruiken we do u t drukking heet te un Jtcdlotem want of nderdaad een riveliDig getroffen ia die j ioowti ik i g riiig aJh de dlchter4 ki o kr gah er t 0vmlifrt behoort tot d datcem uie moeilyk yn na te ga n Van efto mtt xveet men te rerkellen dat d Annuoi a 1 m heeft toegwtenwi tlut geregelde itAi u olio troopen h urne bi Jven beaelten eo idt hy xiöji Uinedag heeft ingeeche wp ue Pannonia maar van deo anderan fta wordt verkiaapl dat dAnnunzio Woeiuidagnog ruati ik or F amets ittraten wamio deen geen plannen op vertrek scheen te il Aben jlt wtei evenals ina gesproken van I thans 6 18 en 12 oefening en de Heichting geschreven öte niet een maxi eden de Regearing fixum zoo iets ah Hlende zyden ia dit De i eut he All emeine Zcitung veizt kert dat de dlchter velcttieer niet denkt u ontiuimiRg van l iunie tloch heA Uei nei lasebiHtt tracht z n lezora er van te om tuigen dat d Annunzio wel wÜ nefftrekkail maar dat zyn officieren hem ln den aMCik Jaton Inmiddels wotcH gemeld dat b Iwi Kohoiulen referendum vnn de hévoUtA van t lume zich voor een overeenkMmit m v e Ita likanaehe reigeenng heeft ultjrojprw ken eon resultaat waarop gezien de u t Htundigiutlen waaronder do stemming p Aa ha l wol iets valt af te duiden de New Vort l imes zullen gelamt en trankrük voorlooptg geen uef mtieve overeenkomst met Italife aan a voor dt regeling van het vraagatuk van de kust van de Adriatische Zee li zullen eon ter fffien beletMlen in den weg stellen aau maatregelen die Italid mocht nemen on zyn even ti elangen te besehermen Mindtens even netelig ais bet Adiiatikche I vraagatuk is de Tarkache kweatle Deze ia wc hebben daarop al een giMcnien ii da I jon ftte eken urgent gewoi den Het begiuutingKweik is vóói Keistmu gereed gekomen Dat was in 8 Jaren met gebeunl en het vorige jaar werd het zelfs 11 Apnl voor alle begrootingsarbeid alge daan was De Kamer verdient hiervoor alle hulde haar onvermoeide Voorzitter nii fuck die zelf altyd aanwezig van geen ophouden wjat en zoo t n doel wist te be reiken l e Kjuner heeft een t d van hard werken achter den rug zy geniet nu wel verdienden rust 7 Januan komt de Kamei eenigen t d byeen voor da gedwongen leening Minister de Vries kan t daarbij nog warm kr genl Op ae conferentie te Londen is ree ijt gw diMouMteeni over het lot van lurklje J hi li3 pe i ertihelot directeur van het Tranche mmisterie van BuHenlandflche Zaken neett toen met urzon geconfereerd en vonge weck iioft hy ten twee le male Curzon te i nden opgezocht Van dit bezoek ifl hJ ou terugigekeerd Over het resultaat wxtrdt ncr publiek in overeenstemming met een goeu geheime diplomatie onkundig geiauto Men V rdiept zich nu in verondcr telIhvïci ou meent meo uit Bcrflhelots terugkoir U mogen conciudeeren dat een Sterke t ena dering verkregen is der tri nMbe en Knt eohe taniipunten ln het ttoma nacn vruagatuk Dit m evenwel met vuUtoendo om tot een oplossing te komen Rekemng noet worden gehouden mit merika Itai e en net het minst met ttftéken and D6 e mogendheid ifl bMloten te ParUs met kracht voor haar rechten op te komen Venizelo die te Rome een bewek he l gebracht en vandaar naar Parijs is ver rok ken heeft verklaard tegenwoordig t wilItn ayu bu de aanstaamie vergïdennrfen vtin de geallieerde eerste minietert ja wr haar Ln h r he d daar oeatelda vrouw I ioiiibiowirtki Kih uM t het kleine Kmd Mo du k ken lHM g 0 i oodat zij uefi kou iMwreu ot zieu ti rtnwt blwJt nog lafl ataaQ lui tw eu wat wa dit mi vrouMctijke iiOiethl tj 1 Id lAii liHM 4djlt fgrijzeai n w af Mcbuvv it iut h lijd ii iiiofT d n vau do o ht ulkwite Mndolijk toa er uo ïriawls n t t ie hooien wat 1 zij zloh niiat d VI Miw WW H oiwehaki e ISid li Ui +cIk 11 li èlw ln iMotilW L ui iinr v ki i iep at Ian tev ititud itog aJijd vrSkiT In g Vm iJuiubro riil wm idde t haoroii waé htyii fT t hul ZIJ gfdniHi kuiMi Map a Ifcu 1 luw dg hU iii 111 hiuir rï p vooniiit r n l Oorlog oorlog Ook dat kou vah 1 II vr v tliikin oorloif l oii br wHi f waf rtjn vrouw luet aCh i rn gk j iopt i i lÓ liftd haar bent kiuin 11 li Iuilcn mi tH ii ttproug Immt kunnen pt Th worgtii i4rdflleavoo iaid rt cJwaiii k oze Milrouw loea zij g iikl taal hij rrijOor lt mn was een gv v n4 van 6 vitfiifruK ovor hcni gAiOimni ijn Uk i kmkten Wj ta M naar KU i 1 lai 1 te iialoopeu ij ko hen metnrt nappt i ls ld hol nU wilde ont 1 VII zU Inm n e flij zi u htar langeliiffcu wn i n liukt bartii liiigi ïvii baard riju V ut tlwtLdeii liMr nn i zm r o I ih ikl op tiiuir fA iijida HK iQ UtAi Mattn HH ilkiii liuffen een Ifig inel BijnViiiP op liiiai twM op haar inond opha ir oaijen Bloed Mroonide dat deedn tdkv nl i tr flnar g kiü nai alaI ir i 71J va nXtt uh v tkt utooie Mtnk Wil Jt tuj Hwna ni g Mtibs l e lriegon I I imwiHttr kh kl p HijwMrpl n oi Il II groml Ul irapto op haa In wju I l l itu zwam Mpijken Zij ItaaJdn g I n Wtn mt PT wi h i bnr hw t d r M Puwii hij toiid K r illm iq itegel II w t irtWheven 7 Ml l aa e4oiul litj aiUma iu de verwot t Il I litigjEAmit tto iii r rk h iMar he4 uiii gMiHfch M 04 H oiHig vaUm MoeJ ftvor H v awjirikh ieei n m hl r hior beoi flljwn ManJ lwi nouihniwwki do verkrf giu r f wM Itij het oé AÜv era wi irfmii Hobudd du man siju boofd Itflt ifA hij tooti i ie Kr waw Hl liTRclti iiu gtvlc dlöMdr uaAi don lUfTd lill zig zïch zeU ti 0pxwm IiMoH terug Zoon oude vemtt Wt ann d ila Nif fwt eciolit vol tintpAte hoakwaM h to h Ml a Mwi riraijwiM en 100 ma gitr M i zijn hatoV l vinalA bij eeawdcA haan 700 gerlrai okl f n la p wa aM Ktrot 1 B veklgrijzo uoitornHjnK hin F oe lan H litnii luvui n 700 n iiun zoon jutl Krii i v ia l rtovwi vol rtinpeK zoo ieoMind Ja watgmwt dk UUiff Paafa di Ihj de inooi M ka do üi o vrouwy De met MoivlIkaorUwpeii logtni r n J m U mnki knti tenBhiJ VMirok zijn gnaioht haU Uk Iwlf Boh ontwrong xith ann ziin wrdswgiteTippon W i nR it er nu Kri eurwil HIJ krw eennkjaps AoiMiJdmi iiift haar Uaak dat je wogkonit ma k tut JO w i Ai Mnt prak Iets ln hm J dat WOK lut u 4i dai tUJ iiiatr ivr Wigging danrhron aar blj vnmlaaavu gr kooHn I U er utaaH Weer lu 1 k op grnnf TlHifti hb hel alot fiuselllf Von I ii aeagshii zIj 40itdi hem jfellov n mi wthien or niet Mwiigw i wn al fcr i p eerd voordat zijn v rl flijd on 7o tn oude veni zoon oud nl Hij laaWf nog n w uw zijn mide i ljze WJ iw4 Hl xwaai lüt hei mmi en on d r l veii te imktHi gleed hlj lmg Aai niuur luiir lw i dM0 I e iiMjéü WTW voortMJ la den u Org Hi iuin tat Biy i n Iftftiwit ik lUt d u ak I r mi h w opffwimitf zou i iimmM WmiH erittlpnf 1