Goudsche Courant, zaterdag 27 december 1919

iSV 3PE H W T m f im r j m m INGKZONDKN MBDEDEEUNOEN De Serviërs Terjaagil BORDAPFST 27 Dec In het door de Sec viers bezette igehied van het Banaai lieb ben ernstige onlusten plaats gehad De tn hoofdzaak uit Duitschers bestaande hevo king verjoeg de Serviërs De onlusten in Spanje GIüVBVE 27 Dec Het Journal melul uit Madrid De toestand in Barcelona is onhoudbaai gemorden De aanslagen duren voort De politie heeft vier bommenwerk plaatsen ntdekt lalryke personen vleiden gearrepteerd In Joan kwam het tot bioedige botsingen tusachen landbouwers en de burgerv acht Er vielen twee dooden en acht gewonden In Madrid duurt de tramitaKin voort De overatrooming BRUS EI 27 Dec Naar uit Namou ge meld wordt loopt de Meurthe over Er z n door de overstrooming groote verwoeating aangericht Er Syn 2 dooden en verxcuei dene geatrwetsten JURGENS PLANTA PLANTENBOTIR TELKGRA ISCH WEERBERICHT lloot wie stand 7 7 5 te Biarrltiz Lmgr ic stand 7 1 to Thorsiim i orw oliting tot d n volgendipn dnfl Vtaitii tït jcraclrtlispe tijdfjijk woiilK it orniaohtige 7unHesMijko lot woetetijko win zwa r bewolkt met regien uiea cn Lj liliiko o kJarmg aanvankorluk aachtor m hot noorden eefl Kantoorbediende of Juffrouvir Br no 816 ter Btoomdi ukken B A VERZIJL öoi da 6051 12 Zoo spoedig mogeI k GEVRAAGD Elec monteur Geheel zelfstandig kunnende w rken Aanmülding bi C J BAKKIlR HOOOSTBAAT B 24 HaASTHFCHT 60S3 11 ONDEimiCliT MACHIIIE SCHRIIVEN en STENOGRAFIE MAANDAG s JANUARI aanvang der nieuwe cursussen Mej J 6065 12 band met L lurkwlit probleem Ik zi mei nndeM dan krnchtw hd dnedcw e oL mti punt kunnen verdedigen zeide hu tint oiet Terandord is In l iurupa niu t geen lurkt ch i k meer bestaan jiriekeniiuid ku weet het 18 voor een internationale opiostiing er het 18 aan alle belanghebbenden om d9 uc tl voor do poorten van het Oosteb te vc m keran In rurkue rust men zich eveneena tot om de vreoeaonderhanaelinffen kunnen oe ren De C Hnmi8sie welke vooribereid nsen tot dtn vrwe moet tiellen heeft besloten tot injitelling van een mdrstieme eubcoiii iiiiaaie onder voorzitterBctiap van Sal b bcy chef van den admiralen staf Deze coiiim Sie bebtaat uttaluitend uit techmci dtt de wentucele maritieme bepalingen weike htt vredcifli ei lrag met lurxue mocht bevatten moeten yndersoeken Clemcoceau heeft in de Kamer een u i voeng verjtlaring gegeven over de btaprc kmgvn te Lunden in t b zonder gaf hu ot verzoek van Cachin iniicntingen over de militaire verdragen met Ainerièca en Lngc land Olemenceau zei Ik spreek met van nili taire waarborgen want het kou uiter i ge vaarluH icunnen ayn om daarover te pre ken Deze piilitaiie aarborjten waren nn i gevraagu ngeiand en Wilson bodei zl aan indien de zaait te eeniger tyd lus Bchen hngeiand i i ankryii en de Vet ftta ten te sprake gebracht mocht worden z ii het mii geen moiete koaten haar niet u t een te letten Ik ben te Londen gtw si om de OosterecJie kiwest l te behan leien Op entente schynt voorwaarden te kunnen stellen üie ik bcvred gend acht L e lon I Jagen voor een voor oopigc overeenAi oht nQn gelegd Ik heb in ii ngeiand een aimo feer aangetroffen d c voor T rankru zoo vnendtjohappeluk i al men maar vvtanbciici kan Clemcnceau prak laarna over iiet viaag Btuk van i iume dat naai hij zeide jrg wekkend werd Aan de Ituhaan he rcgee ring zou worden aangeraden om i iiiiiK aan lie uia blavcn af te itaan De scivisthe Zuid faluven the het eerst m ten Bit ti ginjren rekenen op deze belofte Itit it i8 teixggek omen ap zyn overeenkonui Vol gens k laatste aanwyzigingen hchynt Jet dat dt entente einde yk een opluisauitc zul weten te vinden die allen bifvrediiren zal Clenenceau deelde mee datde vraa4 t UixK ken nopens Xonatantinoptl Anatolie ayrié den llalkan en vooral 1 olen eveneen be f roken werden Het raag6tuk van Konatantinopel li nog r et afgehandeld ik wil tr geen med uec iingen over doen die het resultaat zoauen kunnen bederven Wy zyn op enkele punten het geiiieel eens Omtrent iiusland vejklaait e de Bransehe eerste miniBttr De voomaamate besluiten t ie wu genomen hebben zyn de volgciwie Vu sullen niet alleen geen vrede s u ten maar tok met met de sovjetregeenng of t erhandelen De geallieerden zullen rond Icusiand een pnkkeidraadversperrinK hand haven en wel door de volken als I olen ivoe meniers enz die op de grens van Uu Un1 leven te steunen Wü heijben besloten uat wij de bondgenooten zullen zyn van alle volken die door het boaiewisme zouilei worden aangevallen Nopens de mterpellat ea die tegelyk me lie van Cach n hehamleld werden zei CU menceau dat de noodzakeUike leuzen zyn systematisch arbeden en kmcht ontwik kelen Wy hebben nog jilechts enkele vie ken te leven Zoodra de verkiezing tyd at geioopen zal zyn zuilen wy ons verzoek on iintsiag by I o ncaré indient n Dit zal t een ontslag zyn om afltiding te geven en om de voordeur uit te gaan om van achterop weer bnnen te komen Cachin vroeg of er zith andere iaiden neer rouden zetten aan de Dardanellcn of te KonstantinopeL Clemenceau antwoo dide ontkennend wat Cachin met vreufple zei tp vernemen De Kamer nam veiTolgens met 466 Ugei 1 stemmen een motie van vertiouwen van Combronz aan waarop k Kamtr venlaaRo went tot Dinsdag wanneer ue credietiwctien u in de orde zullen komen Ook de Belgische Kamer heeft een n otie lan vtrtix uwen in haar regeerin ï aange nomen nadat Hj mans de minister van hu tenlajidsche Zaken een redevoering had ge houden waar we Woensdag reefls hei b Inngrukste hebben vermeld In deze notie w orilt acte genomen van de regeer nga verklar ngen en vertrouwen uitgesproktn m oen wi dp problemen op te lossen be treffende de reconstructie van het land en de herziening van de Grondwet en de so ciale ontwikkeling in orde en vrede vooit te zetten met medewerking van alle pai tijen Hierna werti de Kamer verdaaad tot 13 Januari Bg de vendagmg van het Bntsch panement is een troonreile van konmg Geol t Naar de Times den 17den December ui Cairo verneemt luidt een gedeelte van de onaJ ionkelUkBverklaring die door de Ulemamoakee en de leden van den hoogon laad van de universiteit van EI Arhar aan den Sultan en Lord Allenby is voorgc agd aldus Het Fgyptische volk heeft eent tvm mig vastgehouden aan zyn wettig reUit op een volkomen onafhankelijkheid en aange rongen op zyn eiöch met alle wettige bc Bchtkh ire middelen zonder dat er eenige schikking of erkenning van dit recht van de xyde van de Engelsche regeering ia ge daan Dfi onderteekenaar z n van meenini dat de eenige weg voor Engeland om den vrede it het land te herttellen en de tweu partijen te verzoenen en tevenB de beian gen van beide te beveiligen i ziin beloile Restam te doen en de volkomen onafhon kelUkheid te erkennen van een land dat door een roemr k verleden uitblinkt en de bjjioodere positie van een gexagjwbbenoe mogendheid in het geheele Oiosten inneemt Dexe TerVIarmK is gevolgd door en an er ilorumt nt dat in krarlitiger termen vtr vat is en door ongeveer 100 officieele per Bonen en godsdienittige richtingen is oudci tedtend en waarby de ontruiming van Egypte door de Kncelaohen en de alg heelc oiuifhankel heid van dat land wordt ge eiKht Een en ander iteeft groote beroering ver wekt De meeste inlan leche winkeU zyn ge sloten en hcA ben proclamaties waarin gt proteateerd wordt tegen het protectoiaal tegen hunne ramen aangeplakt Onder dete omstandigheden heeft ivord Milner z n taak aanvaard d e de Westimn ster Gazette ak buzonder moeilyk icen merkt jn mmie staat gt het blad te genover een dubbel vraagstuk Niet at een heeft zy na te gaan In hoeverie de pol t eke a spiratiea van de Êgyptenaren wet telyk z n en in hoeverre men aan deze kan tegemoet komen maar ook zekere eindti e tekortkomingen in het EngeLsche beheer Het wordt nu algemeen toegegeven dat ge dureniip den oorlog fouten zyn gemaaKt vooral wat betreft de recruteering van Ëgyptmche arbeiders voot nulttaire doel f indcn Maar ook in vredcstyd zyn fouien begaan aan de Êgyptenaren a hun eigen lijnd met voldoende onderwys toegestaan eh wy hebben teveel Fngelsche burgeiiyne ambtenaren naar Fgypte gestuurd en te vtinig gelet op de eischen der Egyptena ren Het ie echter een lastige kwertie die van dpn burgerlyken dienst daar er by d hoogere en beter ontwikkelde standen ir i ypt een gebrek aan verantwoorde yk heidagevoel is Wy hopen dat de meei kc matiigde vaderlandlievcnde Egyptenar n de gelegenheid zullen benutten om hun 2a dk aan do missie voor t elegf en Die hoop kon wel eens ydel blykcn Dp ontevrtdenheid over Milners kopiat in Egypte vry algemeen en kon wannerr ie miaaie niet met buitengewoon veel tact op tree lt nog nieuwe conflicten tengevolge hebben 4 In Spanje blyft het woelig tengevolge van de staking en uitsluiting In de bouwvakken 4uurt de stagnatie n g voort Op de tram waarva de diens be perkt s doen de beatuunlers dienst order befwhtrming van met geweren gew penoc l olitieagenten De actie dar terroristen waardoor een rpLoesing wordt tegengehouden en die cooi de goonïaniseerde arbe ders wordt afge keurd iuurt nog steeds voort Poli ie troepen patrouilleeren door de stad loch de houding der uitgeslotenen u rustig BUITENLAND8CH NIBUWS FBANKBUK tl Bi 1 1 o OP 111 i ri g L n lik im gi JnK lc ia d I t ii ctri JDlu ct sk raluh m i d u r h rooi I ir lal viui h iia tutmuni jii dak lo M I ii u fiiiM njdoii lUüt iiii ej De smd t UdtVt li 4 t ii beweostbraont Bi tpUml ia li3 Mo ffi l lul i hbui Ol T f r lmi Dt nlaii h Hrft g tii ek c tii l Icwit iihHC ui i Prtoh lloüd lubriü kin koTultüu iiwt ioorw rkui Vaux jongoita tit 4 11 lrij oiid i4ak Irnjiil wille g IjIKMI h7i ttrouüMüii It i u o Mgl irtt dOiukk aan riclui BSLai tk o r t r o o m i a g e 11 tK k lu Itolgéö w ord i iiriwtigi ov r HliüOtinypn gif möUl Ton gtiolgb au ilt wttru r ig4iiHi iaat laigi i dw t r ültillftiidt r U n n li t laukl blank K nuuiiutijk bi Mn tlulw oWit ta Oiidi aerd lïij Dioani tr 14 til Uaw buit n luiktr oover overiM op vet uliUleavlo iaatp in d rttunbrc Jok in tUi lior iiid vsi do stroeic van L dk üiiKwi owrKèrooiiiiiigen voor BINNtNlANÜ 1 hulp erleenmK der Nederlandsche Katholieken aan Weemen Het Korrespoiuienzbureau meldt uit v t e nen a in de N li Crt Kardinaal Piffl beeft de vier heeren ont vangen die den trein met liefdegaven vaji de Nekrloiulsche kathiij eken begeleid nad cn en bedankte hartefyk voor de wer ii a dige naastenliefde van de Nederlaniuche katJiolieken Hy verklaarde dat fay zich het efst naar Ne lerland zou willen be rven om eiken Hollander persoonlUk te beiuui ken voor de liefilertjke zor die voor de verarmde Wecnerg iboo kvdstwr betooni wordt De afvaardiging overhandigde bem eer gpoote som voor ie miaetipendia uit naam van de katholieken van Holland Pakket poet verker met het buitenland De tiirecteur eneraal der Posterye en lelegrafie maakt bekend dat als gevolg van he overstelpend pakketpostverkce met het buitenland en he daaruit vOortvlor eno ny penl gebrek aan opslagniimte moet worden overigefgaan tot algemeene intiek king vah den maatregel dat zy die zuik hebben verzocht worden geraadpleegd om trent het bedrag der waarcie waarvoor aan hen geadreseeerde pakketten u t het biutenland ten invoer moeten worden aan gegeven alvorens tot de aangifte wordt oveiigeg an Mitsdien wordt daze maatre gel met ingang van 2 Februari a s inge trokken Voorts dat van IB Decemiber 1919 af g waardeopgaven vootkomende op de by de pakketten behoordende douaneverklaringen wordoi herleid volgens den koers geUIcnle voor het overmaken van bedracen per post wlMSl van Nedeiland naar het land van herkomst van het pakket Mr Th H de Meester De oud minister mr Th H de Meester lid van den Haad van State is naar de N K Crt meldt vertedben Zoitdag na enkele weken geleden de xie emnrlchtincr van het Roode KniiH te B ïraveDhage te liebbcn verlaten waar hïj eenige maanden was veijileegd plotseling entstic ziek ffdbl ken en zyn toestand laat than zeei weinig hoop W hontel STADSNIEUWS GOUDA 27 December 1919 Opdracht Dooi B en van Anmsterdam is aan Me N y tot Aanneming van Werken voo hee H J NedeHhorat te Gouda opgedragen net bonjwjpn van een bemalingrsgebouw en een uitwftterinicflduiker aan den Amsiel voor oe faom van ƒ 178848 Benoemd Buigemeester en Wethouders van Sch jon hoven hebben benoemd tot Ambtenaa ter secretarie aldaar den heer A H Venoeu ien thans kterx ter secretarie alhier Openstelling Telegraafdienst Ingaanue 2 Januari zal het Post en Te e gnaafkantoor op werkdagen voor den teie graafd enst tot 9 uur lun zyn opengebleio Hulp voor Weentn Vanmiddag werden de Gouwenaara ver last door de opwekicenide tonen van ii ioo lyke muziek Evenwel die blyde klanken moesttin helaas of gelujtkig dienen on te her nneren aan de vreeselyken nood in Weenen zooals dt noodkreet op het mee gedragen bord aankondigde De 4 iomer het muziekcorps van de S D A P waa er lezen vryen Zaterdairmiddag op uitgetroA ken om op deze wyze geld m te zameiei Enkele dames stonden de musici by nun ütieven trouw ter zyde Telkens wanneer eich een luisterende men gte om het corpfc had verzameld gingen ze met een sciaal rond en natuurlyk kon niemand weigeren daarop een gr ote of kleine Keratgave te te leggen t Is te hopen dat deze coilecta een I mk bedrag heeft opgebracht De Kinderbewaarpls ts De netto opbreiLgst van de Liefdadig heidsvoorstelhng van Maandag ten bate v n de K nderhewaarplaats bedraagt ƒ 32i im Kerstvergadenng S D A P Op DondenJag 25 December had in lie groote zaal van de Réunie een Ker iver gadeing plaats uitgesohieven door de ai deeling Gouda van de S D A I Als spreker trad op het lid van de Iwee de Kamer Hermans van Arnhem met het onderwerp Vrede op aarde en ons Gnns telyk winistene By de opening verkocht de voorzitter de heer Donk allen van hun plaats op te 3t ian en onder eenige gevoelvolle woorden ner dacht i4 de afgestorven partijgenoot V i e Heus lie gekozen tot lid van den gemeei teraad door ziekte deze functie nooit heeft kunnen vervullen H eiTia gaf hy het woord aan den hcei Hermnna die in een gloedvol betoog oeiue ondei terpen Uiteenzette aangehaald met vele eivanngen uit eigen leven van 2b en 30 jaar terug Dt zaal was geheel gevuld Bneven uit de Hofstad W iw pliiftlfiigiLbM k kan do BrleJ uit de l f nil iivi lil licit volgtndi niumner wor C r ft f t liMTKTl BEROAMBACHr De I Per De la Rieve Box electrotechi ach ngenicur te Wsigeningen die in deze ge meente het electnseh net heeft afgbouw I a thans hier benoemd tot adviseerend in genieu by hel electnech bedryf BERKENWOUDE Vooi de nood in Hongaiye is deze weeK na gehouden rondgang in deze gemeente verzameld op inteekenlyaten door 10 nota Lele ingezetenen en na afkondiging ir de beide kerken 474 pond kaas 796 pona bruint boonen en een hoeveelheid pronkuoo nen ƒ 169 75 aan gek Japonatof en eelkatoen 4 HL aardappelen en 3 paxken kleedmg Ft n voorbeeld dat navolg ng verdiend de gemeente telt ruim 800 inwoners De gaven zullen worden verzonden door bemiddelmg vaai Ie ed Vereeniging van vrouwen voor een duurzamtn vrede te Amsterdam secre tareaa mevr Teenstra Stoffel BOSKOOP IliH Inniwui v ai con nieuiwe aolieepeverf 1 1 han ili Kii Be ii voor óe N V s lw prtw iTt Akwbooui alldor eerst ge giniil aam t t firma Keijm en Ko eï Ie ndillnx n M riuuur gt ndi aandjohnMv itii BoiU wl Ie Hetniwijk roor f 144 000 Mtll Mlhbijfl OUH Ik diuiHw der Afdoeltnig Zondu ufchool vni düii N rt I rot Bond waren ioor veler Ktiim weder in de gi legenheitl een e n KerH f f4 vwr do kinderen te becej dti in ie Grooite Kerk F Pil gutwten Ker Ü omi k oopfi kwee kcrij ïi H WLnifcg w e door kraoüagiohon d in h t Bohüp dcff kerk gipiplf ut en dooc fiiiü vingiTiren kemrig M rd Tot In den t vYTlit l ii p4 een groot aantal kaarsen Hn het jOudKfefae inaa elijke waa door f II K ndervritiid nÜ die stad terbewiiik l ffif4 M vw de a iiiint it3 uU het nabij gp ctorp weorspiege de boonn zich h ndf r H iiJ ig In le oagen cm Hn de hnrtin dor llevo jeugd Do takkai ov r witiMi n dt geMtwnikjeH voor leder kind uitgekozen Dn midf r en elanigiste lenden de ons Holtoon hedetttits geheel vuWon genoten zoowH vfui den llohteaden boom als van h dLrile ndle gieeiobt e Wet klonken die heei Jke eenvoudige kt rf 1ll jed wenr lief udt A t kletoe keet tjp cn wv een Indiuk nwuüote b t al VOBDZAAM VOOROECVIO 4762 32 Il wpi d n a gtwiisfaeld door Kt foreoho oi ii i H i xk den gomiMliito zanig I i gTOt to aanUnuciit lui sderdeii de leer hl g tï iwuw göboortt en Kerelverhaal van 1 1 Predli ant en do leerftree Zoon K T ta oaid dh waardige harden kins CAPSLLE a USEL In de Woensdag gehouden vengadenng van den Raad van State aldeeling Getioni Ien van Bestuiur is o a mededeetinig gedaan van hel Kon Beshut bctieffende het ueroep van den Kaad der gemeente Gapei e aao den IJsel tegen het besluit van Geu Staten van Zuid Heiland waarby met ver nietig ng van het beslidt van dien Kaau all krachtens de op 21 Mei 1919 gehoudex Verkiez ng benoemd verklaarde ledèn van dien Raad alsnog als zoodanig zyn Loege laten is ongegrond verklaard QOUUERAK lAiibsda M Ikxie itbet zal alhleor een i lopa iidaaivond van de Algoiueeow OnL w Ktliii ViTetniiigcng tpixhouden worden rkmt tlc i Kioiulttor zal an mteonzettmg oTi mi i het lo 1 ofl wtrov en van dio ver KI Iguig gicg ei xn wonlon tarwijl de avond vt nler iiirt toonod gevuld zal wonken N 1 afloop t al Aatv wng ü il aiCèit Ih liaad deoer gomeeiUe koi t nael lied 11 uoaj Woensdag m veanneld iqaad Maandagi l eo odi in 9ij uuf in openbare ytfrgiadaring bijeen Aaii de orde komen Ingt oniea Atak k 11 11 iixJiimgi eerman Veraoeit eorv ol 01 1 la linteariiüp tker S bti gter BenOiJiHiiv laiitaariu iptittJ er Benoeiiiuigi arm iiuiiMMer IkSitaiiiai hooJdedijkeaoansdagi Wij zigaiig l egir ouiigien 1919 en 1920 lil 2 stollic tanten na r de betrek 1 ing nu rooT lanlaatnojwteJter dragen B bi W vxKM I Kok en voor ainmiïBeater de lu i reu I I Booir aftr eii T Rook HAAHTXECRT Naa men ons mededeelt is door de pa troonsorganisatle in de Sigareninouslr e voor Gomia en Omstreken besloten op een verzoek van de gezamenlyke hoofdbesturen der werklieden om uitkeering van het loon voor e Kerstdagen en de Nieuwsjaataaag tiesloten afwyzend te beschikken Mede werd besloten de gezellen n et te laten werken voor de Weensche kinoeren Het Kerstfeest met de kinderen der or dagschool van den Prot Bond op den eer sten Kerstavond in de Herv Kerk gevierd it uitstekend geslaagd Zooals altoos wao ook deze keer de belangstelling zeer groot Na deu zang der gemeente en een mie denJ woord van den voorzitter der afdeebng at de leiding an de dames De kinderen son gen uitstekend de goedgekozen liederen de be ele ding was by den heer Petit lut Gouda m goede handen Sen dameidioor verleende een paar keeren z n gewaardeer den steun Het Kerstverhaal Een bange nachf Was boeiend Het werd afgewi 9 eW door lichtbeelden Het was een schoon mo ment toen twee dames der Zondagiscnooi by de plaat De stal van Bethlehran een toepBswlyk lied dongen dat zeer moirt klonk De tractatte was overvloedig de geecheaken maakten alle kinderen gelukkig de poppen en ledikantjes voor de kleinen Joor belangstellende dames keung verzorgd deden d gezichtjes stralen Nog dient vemveld te worden dat de heer Sas de boom electrisch had verlicht Aan Ihet eind van den avond sprat ue voorzUter een woord van dank tot a ten die ha Iden medegewerkt om dit feest zoo uitstekend te doen slagen voor de jeugd niet a leen doch ook voor ds ouderen OUnWATIR In de J 1 Din dagavond gehouden raaas vergsdenng werd aan den heer J H Cie zéé op de meest eervolle wijze ontslag ver leend als gemeente secretaris tftrwyl als tydelük oqyvolger met algemeene temmen werd benoemd de heer M J van Doormnck burgimeester dezer gemeente Tot led n der commissie van het jMMrwegcomité woidon benoemd de burgemeester de wrethodder Aders en bet lid van den Raad G y d Lee Tot reclamecommissie der Hoofdeh ken Omslaq werden benoemd de heeren H Berkhof W H H Ter Heerdt en G van der Lee Besloten wepd de fcoaten van het vater verbraik tüdelttk met 76 proeent te vernpogen Nieuwjaarswenscieii In het nummer van 1 Januari 1920 ad evenals vorig jaar gelegrenlield bestaan tot het plaatsen van NIeuwfJaarswenschen tegen een speciaal tanef van 1 regels ƒ 0 30 elke regel meer 6 CMt De inzending dezer Nieuwjaarsweaschen kan geschieden tot 29 Dec a s des namiddags 4 uui DE DIRECTIE Mej W H Wynanda uit Moordrecht benoemd tot oiülerwiizeres aan de RX Mei sjcb school alhier D heeren Th van der Steen en A Staal alhier z n door de Oud Kath Gemeente gekozMi als afgevaardigden voor de eerste Ned Oud Kath Synode Van je familie moet je het maar hebben Zekere W van B alhier was j I Woensdag uit de strafgevangenis ontslagen van een diefstalvonms Nauwelyks by vrouw en kinderen thuis zynde kreeg h het in zijn hoofd Kibn te Utrecht wonenden zwa ger te bezoeken Donderdagmiddag daarvan terugkeerende begaf h zich alhier in een café maakte flinke verteenngen en betaal de ten motte met een bankbiljet van 60 gul den Toen de gemeentepolitie dit ter oore kwam arresteerde xy van B Deze maakte eerst allerlei ongeloofelyke uitvluchten doch bekende ten laatste het bankbiljet van zyn zwager te Utrecht uit diena portemon naie te hebben gestolen Na opgemaakt proces verbaal is van B op last van den Burgemeester naar Utrecht overgcbraUit PRËDIKBËURIËN ONDVG 28 DLCEMBER GOUDA REMONSTRANTSCHE KERK 10 M u vm Ds H v Aaeeodelft ST JANSKERK 10 u V m Ds Lammerink 6 u nm Ds J E Bvjl KLEINE KERK Geen dienst LUTHERSCHE KERK 10 u vm Ds Th Scharten BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KERK 10 u V m Ds A Jager NBD HERV KERK 10 u r m Ds Njouwtmrg WADDINXVKEN REMONSTRANTSCHE KERK 10 u V m Ds Groeneweg £ m pred te Rotterdstn NED HERV KERK 9 u vm en 6 u nm Ds Steenbeek MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u V m Ds Kniphuyzen GOUDERAK NED HERV KERK 2 u nm De Plantil a te BergamhwAt STOLWUK NED HERV KERK 10 u vm Ds B J Kanos EVANGELISATIE GEBOUW 9 u vm en 6H u um Ds P Boiuna te Schiedam HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u V m Ds E V d Broek GEREP KERK 9 u vm en 6H u nm Ds J L v d Wolf AHMEBSTOU NED HERV KERK fl a vm Ds M Hoekstra te s Lu a Tenjhags BERGAMBACHT NED HERV KERK 9H u vm Ds D Plantinga BERKENWOUDB NED HERV KERK Ö uvmDsJNvd Heijden KRIMPEN A D LEK NBD HERV KERK 10 u V m Da Koolhaas OUDEWATEE NED HERV KERK 9 u vm Da Hoek 6 u nm Ds BuiskooL H Kt Veetbtl X imp4 I L D I 6 1 Zeer vetd pu b ie woonde d a IflaKerstda b voaiwiweiiKten weJelrijd by ia om ouwH n jtefamifi on Va n Lij k voor riibi di e iveu i wi lell to sooron en U O h1 ii b éóii maal Ore er wist te öoliHtKen Na rusl waw Üi aipia verrt In de t dorhe U en roerden bWanue eo VsO iJk zich f porrn KOOAto wo nog iiinHoar ia ttn ooi i etiiewed trijd hadden gezi Ook den Hoed w op drerf en ht goheol liep bij OlyiiBpia a an ee i leien diKJ le vlotte zoovel bat lon cemtowpei o vap Eiijt naiif de wlu do aodo renneti van btè aniuüi waaruit nog 2 goaJa w l D wan nU voiled gi terwijl Olympi een goeil ejftal in het veW brariit Wfuletfjke aldeeifii Ie klaaee Dordlreaht Bi t Sparta AmaterdMu Ajao H F O Den Hmm H V nH B S l traoM UW Bjaui Wli UiM ttem HaarlemA F O RoWerctaim V O C Quiok Ovor ta sootapetiSii Wormerweer W F C Foüenöoe Delft Oonoordiat Oool Dea H w V U C SparfaftB AsMKeffdam V V A Horeulm IJmu den Stoi ivx ed R F G S V V iHeiTOMKlXV 2e klaws Giuln ai dn 0Fr ifiil orHmif Viotorift lXO f I i e TlKt edoxh Kan poTi 5 15 iisHiuii Uien Weorbaar ïlllVerHum Se klA=so r Tiaipdiiig u F 1 OP Roirwe 2e kHa Be A GkHKfa Olyn a 2 DEC 2 GVB Ie klasB © B srlioon wvioiv G S V 2 2e klaese A Vereeniging De Goudscho Padvinders In verband met Kerstvacant e Zoiwag noig geen oefemng Maamlagavond 7 uur onderricht behandeling rywielen en motor fietsen en repetitie feestavond Dinsilag avond van 7 8 uur opleidimg 2e klaa en van 8 9 uui Eerste Hulp by Ongelukken De Instructeur J BOWILIi TOONEEL ROSMERbUOLM Tooneelspe in 4 bedryven van Henrik Ibsen riet was een w httertiuc vertooiuiw vau een macnt g imponeeieiiU weitt uat vvoeno lagavuitu m dtn in ouwen i bUiouHbui uooi het Koli ruamscn looiiee gË ieisc lap ib gt geven itotuneisiholm is door Dr Byvanck te meest ueteeKcnende ooiiepp ng van aen roo ten iNüorscnen ramaour genoemd tiei geelt wter Jiue di ie grooi e tucmer a t litl leven van zyn ty l nweieeit cn door etli de proüiemen van uezen tyu gevoeit en pei ny steit de ontwaning uei ntuwe geflac i t tegLiiover iiet ge ooi m Jiet ou ie en uu l daarby len den Cwylel tusschen be Ue e ue ie e botsing die uaaiu t moet Jvomei J n zyn gedacliien voeren den tüchtei Ml het ein Ie waarm Jiet nieuwe aan het juue ten groiult gaat maar ook het ouue htt nieuve vuijgt m tien dood In de aarüige ivituienliuil edit e van Roi merahoim m ue veiumng van Mevr Ciant van uei Myli 1 lepers zen wy I riis lartaud ais Rosmer uigebeeid Hans was hy de Kector Kroll Wy zien Uaann ook a s Rebecca Werst lïlevr van Kerckho ven Jonktrs tiiana was het Mevr i a i t a u d die deze imposante rol verviildc Kosimr de gONvezcn predikant was thau thrispynbenior trits lartdud gai fetr prachtvertoiKinj v in het staiiL conseivat sme van Uectoi Ivi oil die het ge looi aan hetgeen was ais tevensbescAiou wing toestertle en daarvooi stieetl iur taud had zich door zyn grime ten oUd stroef uiteilyk emaakt met diepe groevt n om den mond Als hy m heltige veiont waard jjing uitbar tte tot den stryd aanzet tegen de dentabteiden van den nieuwen tyd dtin was ellt woord vtymend fanatiek Wie net voor my is die s tegen my zoo sprak Ijy en noch banden van vuenüocuap doch eis biöe is veimogen hem tot nuidei gedachten te brengen LhriÈ pyn be nior was de outi pred kant Kownei de eigenaar van üoemeraholm op welK goed dA geaiachtan elkaar waren opgevolga al gesloten van het werkelyke leven johan neb was predikant geworden doth legde zyn ambt neer en trok zich op zyn goed terurf waai hy ging ütudeeren lyn Jiuwelyk met Beata b eet kinderloos HebeKka West kwa i in huis en deze vrouw oeiende een zooua mgen inv oetl uit ap Beata dat deze ziuh otlerdc om Rebecca de plaats te gcve i waarop BeJita meende dat zy meer ree iten ion doen gelden Itebeccas invloed br M ht ook het geloot aan het oude by Rosmer aan t wankelen en deze werd na de gespieAltcn Kector en de beken tenit sen vaii met Rebecca omtrent Bea U s heengaan heen ei weer eslingerd en kon het geloof in z ch zelf ncch in andere weerv nden lotdaL net einde kwam en Rebecca om het geloof in haar by Roemer te doen leven z ch zeu aio Beata wilde offeren loen herkreeg hy het geloof in haar en ging met haar in den dood Wat verheven was het tooneel der beiue mannen met Rebecca toen deze haar se ik kelyk bekenten a deed hoe subtiel wao net spel ia de laatste scene de door reine üeidovergave tot den vrywilhgen dood Dp vertolk ng van dit indrukiwekkcm e werk door deze due kunstenaara wdarDy Lena Vervoorn Karstel ais luflrouw Hel eth Jaies Verfatraete als Uliik Brende cn Louis Vervoom als 1 eter Mordensgaa I üi kleineip rollen uitnemend vervu den wen in stil e aandacht door het talryke pu6üek gevolgd Wy hebben een ennele opmerking Htt t ons met duidelyik gewoiden waarom de auteur aan t slot Juffr Helseth liet opito men om getuige van den dood van Roemer en Relecca te doen zyn Met het moment an heengaan dier beiden uit het huis zou de eiof indruk naar het ons vooikomt nog imposanter zyn geweest LAATSTE Ul JUCUll N Overstrooming in Limburg Men meldt uit MAASrRICHT De Maai 16 buit m haar oevers getreden In het uoip Heugen wordt het verkeer met bootjes on deriiooden Ook de Jeker ia wAssende Dt Maas bereikte Donderdagnuddag een k yogte van 4 4 M De Maas GR WE 27 Dec VJ De Maas i tot 10 89 gr gewassen De Beiersche Overlaat heeft men niet kunnen koeren zoodat het r londom Grave staat Hedenmo gen zijn de waarschuwingsschoten gelast Het Duitsche antwoord BBKLIJN 27 Dec Omtrent le houJinrf door do Duitsche regeenng aan te nemen ten opzichte van de nieuwste entente nota rnemen wy van het Departement van wutenlandsche Zaken dat de ryksregeenng de nieuAve nota in den geest van loya itei fantwoorden Door dien geest za zy M bti de behandeling van alle punten U t n leiden n e etting van Opper Sllezle BÏÏRLUN 27 Dec Na w de Deutsche Zei verneemt zal de bezetting van Opper Jiiu 1 ol 8 een opgemaakt program tJÏÏ worden Er zal een burgerlek r beeUande uit vier leden worden gesteld UN8E TIENOEWES 27 Ttl 313 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe druiven Mandarijnen Sinaasappelen Citroenen Bananen Tafeiperen en Appelen Nieuwe Vijgen Kastanjes diwars0 soorttm nootan Blikgroenten tegen iterk concurrwemle prqzeR nz ns BURQERtlJKE STAND GOUDA GBBOEEN 26 Dec Leonardui i v I L SloTttjea en A M van der Zwaluw Marinus z v M Schoonderwoerd en C J ONDERTROLWD A B Ahbema en J Schutte A J H E0O8 en J M Pot harst OVFRLEDBN 24 Dec Willeinpje de Jong Reh met A Verschoor 33 i Nee tje Nieuwland eh met T van Lit 34 1 25 Wilhelmlna de Bes 72 1 Zóó ADVEBTENTI N GEVRAAGD ZIET EEN DOOSJE BESTE POETSPOMAOe 6041 ER UIT 26 i Redenaars I zangers onderwaters ad ro oatsn 6D allen di veel gvbruik Tan hun stem moeten maken vinden m de LIA tabUtten een waardevol middtl om te voorkom n dat mond en keel droog worden De LIAtabletten hebben bovendien een fijne smaak le U z ker bevajlan al oe 6041 32 C ROMEIJN Raam 30Ö Qouda Alom verkrijlbasr t f O 75 per doo Centraal Bureau voor den Middenstand GeveitÜd DE RIEMERSTRAAT 7 GRAVENHAGE KootoDrur van 7 13 n van 3 S aar hUalliat ran da laaaaaalllha MMilaulaada V taaai lal a Gaaft Iratia adviaaaa opi Administratief Taohniaoh an Juridiaoh gabiad Adviezen op Belastinggebied Het Bestuur van bovengenoemde vereen ging maakt bekend dat genen de Wbreiding der aanvragen ook uit Gouda besloten is dat vanaf 31 December a deDirecteur van het Bureau lal te eorcken ïön te GOUDA lederen Woenadag Tan 10 tot 1 uur Kantoor ten huiie van den heer J D BONNEHB Hoogstraat 14 60a9 40 ioDi11 ClwsÉ Mtrij 1 cm ZIIM OOUDA BLEEKERSSINQEL 69 70 Telef Interc 540 HYGIËNISCHE EN VAKKUNDIGE BEHANDELING UWER GOEDEREN V Vraaat ons tarlavan N B Alle gotdartn zijn ttgM Brand tn trantportsehadt nrzakard HED HUISVE8TIMB8 CeMITt Atd GOUD Liefdadigheids Concert ten bate van de Oostenrijksche kinderen op VRIJDAG 2 JANUARI s avonds n uur In da NIEUWE 8CH0UWBURQ t Bouda Soelatalt Ont Banotgan te geven door de U 14 en 15 jarige muzikale tetentao de zusjes ELSE MARIA en ORETE HILOER oit Weentii voor Cello Plano an VloOl met welwillende medewerktag van Mejoffïoow OJtRDA RULLICH qit Coblenz Sopraan Begeleiding van Mejuffrouw NELLY VAN TRIET Gouda Vleugel van Gkbb Rijkkn kn dk Lanwe Rotterdam Prgian dar plaa en Loge en Sialics f 2 Leden I I 50 Balcon f 150 f 125 Qalerli f0 75 f 0 75 PlaaUbeapieking op DONDB RDAfl 1 JANUARI 1920 s morgens van 10 12 en ö middags van 2 uur Kaarten verkrygbaai GOÜDSCHE MUZIEKHANDEL Mevr Wed BOOMAN Uubbelebuurt J J OUIIERKERK Korte Tiendoweg 10 en s avonds aan de Zaal 6054 80 BIOSCOOP GO UDA VOORUIT Deze weck eaa bullaatfawoon MbiUaraad programBia met alt Hoofdoumnier In de Wittebroodsvireken Ullcrtt etli e conicdi m 5 klccliotenGEZONDE HUMOR I OM TRANEN TE LACHEN I Dtzi fftm Mip iMt uitbundig tueeti 3 wtkun lan tun in AmtUrdim All 2e Hoofdaummer HBT OUDE LIED Prtchivol filmipel uit hel werkelijke leven eipeeld door d beroemde Svenke Artitiep Met l JANUARI d groote GOUDSCHE REVUE SCHETS van JULES RENÉ I S AM lla azm ONZE VERDERE RECLAME 1 ZIE ONZE VERDERE RECLAME I Pruimpje mat ilJn Orgaltja zal de Nliuw aarswanieh ultapraken 6052 PRUIMPJE h lb Rsn O De BranilstoffeDlIoiiiiiiissit District Gouda maakt bekend dat vanaf heden tot nader order door het publiek i ingedeeld bq de handelaren N V Voreenigde Brandstoffenhandel en de firma Joh Dessing Co alléén gascokes kan worden besteld door hen die zyn Infedeeld b j de firma A Vingerling Jr alléén gascokes en eierkolen De voorraad anthraclet en eierkolen by deze handelaren Is uit geput Zondra aanvulling heeft plaats gehad wordt de gelegenheid tot bestelling weer opengesteld Het Is dus slechts een tl Cl ll ka maatregel Kaarten waarop anthraclet of eierkolen zQn vermeld worden terzijde gelegd totdat er weder voorraad Is Het publiek wordt voorts nog eens er aan herinnerd steeds tydtgte bestellen aangezien de handelaren de Ingekomen kaarten Involgorde afleveren cn tuaichen bestelling en aflevering dus ruim 14 dagen verloopen Brandstoffen Commissie District Gouda 6050 80 STADHOUDER Directeur Borstkwalen Ü iljn dikwijle bet to1 vaa hot v rwiarleoMa t b anc lichte vcrkoodbetd ra cent eli hel soovcr n bc nl men er over te denken etB kreehlif werkend middel eli de Abdi iroop te beet l acmco Wiarom er toch met dade ik mee befonDen viSór U begint te boetten ea vóór Iw aeui M k l ontatoken eijn De Abdifeiroop wordt weHtwaer efOcm l ale cca uitatakend middel In eT lleR Tan oatarrhata n4 iil CoM tf hBllfiflsoroaam rkaurthvW hM olih id k lpljn ho t lijmhowit kronoliltlsi mUu xa pl pi hoolkaortaf thma klakhoMt maar u kuol er daarom looveel te emakkeH ker mede roor komen dal hel loover komi Roopt vasdaa nog een efch Abdijsiroop Pnie per flacon ven pi m 2JI I f 1 O pi 550 Iran r 3 25 van pi m lO0O r mfS Alom rkriUbaarliecbl roodoa band mal onie handleekeniag L I AKKERRotterdam 45 80 Bestel Uw Drukwerk bij 8ï A Brinkman Zoon wÉt éWu s