Goudsche Courant, maandag 29 december 1919

fTo 14197 gai eerd of met seer kleine paarlemoeren Air uw bont of scarf in slechten staat is kunt gg uw winterpak aardig afwerken door er zulk een modem gekleurd zeemlee ren vest onder te dragen dat komt u go kooper uit dan een nieuw bonti Truien en Jcraers Van den winter z n de gebreide wollen artücelen weer zeer in den smaak men ziet kleurige gebreide wollen manteltjes gebreide lange wollen blouses en japonnen en gebreide scharfa of dassen Ik meen u reeds gewaarschuwd te hebben tegen de bui tengewoon bonte kleurcombinaties van de nieuwe wolten manteltjes die bgna me mand goed staan en nooit echt chic zgn Natuurlgk wordt de voorliefde voor wol ten artikelen weer overdreven ik vertelde u reeds van de gebreide japonnen met de veel uitstaande zakken die maar zeer zei den mooi staan Nu is er behalve gdtireide mutsen manteltjes en scarfs die wg reeds jaren kennen weer een nieuw artikel van gebreide wol gekomen namelgk de truien of jerseys voor In huis Men TOoet erg voorzichtig ign met de keuze van dit artikel want neemt men er één die te dik is dan bevriest men in alle andere blouses en japonnen Waar wg even wel tegenwoordig zoo dikwyls in slecht verwarmde lokalen werken zgn deze jerseys voor m huis zeer practisch 7g zgn vrg duur om aan te schaffen ongeveer ƒ 26 ƒ 30 Ik hoorde evenwel van kennissen dat zg met een patroon en met grove wol ge i makkelgk en vrg vlug zelf te breien zijn zelf heb ik mg hier niet aan gewaagd iïet 16 c M lang te maken dtt vormt een urdigen franje Ook korte sportmanteltjes met groote zakken en knoopen met dezelfde itof overtrokken kan men uitstekend uit zeemleer vervaardigen en volkomen zeker zijn van een goed resultaat Denkt er evenwel om dat g allen allereerste qualiteit kunt ge bruiken want waar deze vrijwel onverBlijtelijk Ib en zoo de dure pr js vergoedt wor den de mindere stoffen vlekkerig en leelijk Ook ifl een zeer groote nieuwigheid kap jes van zeemleer met bont afgezet Er z n er b die zeer mooi zijn maar zij doen isret wat erg aan de mutsen van vliegeniers denken waarschgnlgk zgn zlj daarnaar ge maakt om zeer modem te zyn Ik draag evenwel liever een gewoner model muts om op straat te loopen Er zgn zeer aardige modelten gsmutsen van zeemleer met een grgs of een bruin bontrandje een blauwe muts met een grgs bontrandje et een don kergroene muts met een grys of bruin bontrandje Er kunnen ook aardige baret ten van vervaardigd worden Wat de nieuwe vesten aangaat deze worden los onder mantelpakken gedragen Zg zgn wgnrood grgs donkergroen of paars te krggen Donkerrood en donker paars staan zg uitstekend onder een don kerblauw of zwart mantelpak Zg zitten zeer warm en geven een fluweeligen in druk zg vroolgkcn een winterpak wat op Men kan ze krggen met een hoogen boord en zoo zgn zg zeer doelmatig en werken zg een mantelpak s winters zeer cbic af Men behoeft dan geen bont of scarf te dia gen Het geheele vest wordt dan met klei ne knoopjes overtrokken met zeemleer ge aardigat t n dex huiitruin in donkere kleuren of gedekte tinten ala grjjs of bruin Naturlgk wordt het g brmk van truien weer direct overdreven en ziet men ze zelfs in den schouwburg met zeer lage halzen en korte mouwen m zachte kleurtjes als roze en hla Maar dit ataat m één woord bespottelijk Een eenvoudige witte dikke tnii vooi sehaatsenrgden en een dunnere in huis kan ik evenwel iedereen aanraden MADDY BRAND RECHTZAKEM Diefstal door een luit nant kwartier van het voomrreat tmi 6 Augustas af fti met degradatie tot soldaat De veidedjger mr De Vries betoogde uit wcr dat de dtigraanding onjuist is ge ateld en zegt dat voor één feit twee ver rfullende verwgringen zgn ujtgovaaniigid zoodat z 1 geen verooideeiing kan vo gan Op tieaen grond pleitte spr verniet gjw van Ame dagrsardinjc De krggsraad onmiddetlgk uitspraak doende veroordeelde beklaagde tot 8 maan den militaire gevangenisstraf met aftrek van den t jd m voorarrest doorgebracht zgnde van 6 AAigustus 1919 af Tevens werd beklaagde het recht oati d voor den tgd van 6 jaren om bij de gewa pende niacht te dienen IM ag 20 Deoeraber IHÖN Wie JImii i fiOVDSCHË COVRIIVT Zooal wg Woensdag reeds meldden stond te s Gravenhc e terecht de 2e loile ramt der militaire administratie A de B v an h t 16e recpment infanten te Gouda benzafce dat hg op of omatreekB 14 Januajn 1919 te Gouda abs luitenant kwartiermees ter van het lie bataljon 15 Rog Inf ver fichillende bedraigen ffelds welke hem met toebehooixlen heeft verduisterd tot een geaamenluk bedrag van ƒ 2768 Beklaagde erkende het hem ten laste ge Icgrie Hg heeft deze verduistering op ver schillende data gepleegd en wel het eersL te BuBfium m November 1918 De auditeur militair mr B van Roasiun meende dat bek erristig geetraft moest worden hoe groot zgn traf ook reeds doordat zgn camère gebroken en zxin leven vernietigd ie Spr vroeg z jn veroordeeling tot 6 maanden militaire govaqg ni ti et aftrek 422h 8TAATS LOTERIJ kl Trekking v n WoenadsK 24 ƒ 400 no 1861 ƒ 200 no 3489 ƒ 100 noa 6649 19573 Prijzen van ƒ 45 361 1040 1893 2433 2635 2619 2627 2723 3099 3620 4290 4441 4547 4643 4778 4889 6009 6040 5249 6320 6848 6996 6489 7811 8168 8331 8693 9318 10067 10630 11066 11193 11216 U832 12733 12946 13024 13303 13419 13604 13823 13934 1S942 14028 14381 14676 14618 14847 16079 16246 16382 16415 16789 16093 16106 16238 16368 16676 16736 16947 17101 17130 17167 17292 17800 17898 18367 18622 18769 19197 20147 20439 20821 21090 21190 21346 21476 21867 21994 22006 22214 22802 22990 D 2646 4768 11947 1381Z 14687 15721 16626 1769 19807 21402 iSureaui MARjbkl 31 iiO AJAe pnke van zijn dat de Dtiitsohe regee mg den omvang van het havenmateriaa vti keerd heeft opgegeven en daardooi e spoedige afwikkeling van het vraagstuk van Scapa How en daardoor het van ifatnt wordei van den vrede uitgesteld heeft Aldu de mededeel 1 mg van de bevoc oo yde üie natuujlyk de Duitwhe regeei ng is Na deze vei klaring laat zicli de innoud van hit antwoord dat te Parjjs zal woioe gr geven wel raden Overigens zullen det kundigen der entente eelf kunnen uibma ken ot de Duitsche opgave overeenkomajg de werkelykheid is Pransche en l ngel he technic zyn reeds naar Hamburg vet rok ken Off een enquête in te stellen Vennoedvlijk vandaag zullen te Fsiy de besprekii en beginnen van den Oppeii ten iRaa l met Von Simaon over de technische bijzonderheden in veri and met de uuvo ring van het vredesverdrag De tweede vrede confeieiltie zooaL t nieuwe Raad van eerste miriiHtei s dei ge alliecrden gcnoenvd wondt lal wanneci zft toyeenkomt volgens de Petit Parihien n Januau den vrede met Duitschland duh ceheel of 1 ijna geheel gercReld v nueu H lar voornaamste taak zal bestaan in h t aluiten van len vrede met Hongarye en Turkyt en het oplossen van de AdrlatietJ t kwestie Uit de verklaringen van onderscheidene regeel ingspersonen heeft nwn al kunnen af leiden dat Turkse met Mchtzinnig a wortlen behandeld Prote 1 n zyn ecl ter net uttgelïleven Colu Pasio de directeurgeneraat van het gevangeniswezen m Bgvpt schreef een bnef aitin de Times o n Cl aan te herinneren dat de LngeUthe minmtei vroeger beel anders gesproken had De mededeeling van Llovd Geoi ge zoo Bchryft hy al door velen van ons met groote verrassing en ik ben er van ovei luigd ook meit schaamto gelezen woiaen Hy wyst er op dat het lot van Kon stantinop l mi moet worden beslist tie beslissing zat van het allergrootctte b ang zyn voor Engeland Als de vredasconferentie nu weer vooi het ge veld beslist mojren wij verwachten óf he verloren gaan van ons Mohamme daansche ryk dat zich in het verleden loor ons heeft laten regeeren omdat het ge loofde in de Engels che recbtvaardigheiu óf de nofKizakelykheid om dit ryk te moeter lehouden door mickiel van machmegeweiet In hc laatste geval zat de geschie eAiB over d gebeurtenissen te Amntsar oordee len al over een klein incident naast voor vallen van gelyken aard maar veel 10 teren omvang In Cngetsch Indie zelf zijn er nu ook zeer gezaghebbende temmen opget aa 1 ten lange memone ii aan I loyd Geoige over d Turksche kwestie toegezonden Zy iB oa onderteekend door het kerkelyke hoo fd van de Mehamme iun ii m In ie ucn Aga Chun en verder door eenige eer aan Kienlyke Indiërs en tngefschen uit de kol men De memorie wjjst o de noodzakelyk heid dat de eerste minister z n gedenk uaa l ge belofte al houden Verder doen de onderteekenaars opmerken dat aar Mesopotamie Syne en Palestina van iu kye crden afgenomen met verwiiiing na n dt met 1 urksobe bavolkinfl m die etrekeii dit zeltfe argument iwer zeker niet kan ge Hen voor Klein Aziè I racié en Kon tau tl nope len aanzien van het mandaatplan raor lurky n rken de omjerteekenaars op dat it een opzetteiyke beleediging van net godsd i nttige gevoel van de Muzelmannen zou zyn waardoot hun Muzelmansclie mede orderrtanen vroorgoed vervreeimt £ ou den worden De memoiie eimligt mot een verwyzing naar het bolsjewiatiach gevaar dat I ut kye van u t het Noorden bedreigt een hteik lurkyc zou een iani kunnen voiTn n tegen de bolsjewistische propaganda hngtland zal by de beslissing ovei net ot van lurkye dus ter dege rekening het ben ie houden met de stemming in deze overaeeache gewesten waareen t ltaemen dt on tf redewheiu over het Britache be stuui 1 waai te nemen In Lgypte gaat het lang met naar wcnsch Lord Milner dreigt de censuur vireer n te voeren wat natuurlijk de gemoederen nog meer heeft geprikkeld en intusechen ko men berichten over an opaUnd u mi4ei ik Soedan waar de Dmka tam een rege ringsptist heeft aangevallen By de daaiop volgeiuie gevechten werden twee Britflch officieren gedood het aantal verliezen ann ondeivffieieren en minderen wae grool Spriogende lippen ruweenichralehuid barsten kloven wmterhandcn winiervoeten Gebruik PIJROL tn doozen van 30 en 60 et Bij Apotheker en Dro Ut WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE De Mn CHOCOUDC MIT DCM NATUURIUKIN CIURIGCN SMAAK VAN DE CACAOBOON HIEFT EEN HOOSE VMDtNtSWAARDC WH VEROORZAAKT OEEN DORST van de 2602 Brood en BeschuitbakkerQ G J Goedewaagen munten uit door kwaliteit MACHINALE BEREIDINO Verkrijgbaar bij den heer P G VERHOEF MARKT hoek Qroenendaal WEST INDISCHE IMPORT CONP AMSTERIUM Eerste Eooilsclie Ifradilauto fl nileriieiiijni Vervoert goederen binnen en buiten de stad tegen zeer billijke prijzen Gelegenheid tot stalling van automobielen Reparatie Inrichting OPLEIDING TOT CHAUFFEUR Motorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tnl 347 Oouwn 9 1869 20 Q o U D A iV A iiN m r van transparton ta watar aaap alia plaataaa K V d BURO RAAM 202 Oarage Aanbevelend P C MARBB GOUWE 133 RHEUMATIEK SPIT ISCHMS SPIERVERREKKINaEN Allen welke hieraan lijdende zijn worden uittenoodtgd éénmaal tebruik te maken van VISSER s RHEUMATIEKOLIE Zi kunnen d n de heilxame wer king ondervinden Priji f I 45 Voor onvermogenden IS dexe beroemde olte gr tii bl den f brikanl P VISSER Emmer Erf ch Veen Verknilbi r Ie Goud bi ANTONCOOPS Wijdtlr S H V LOONMarkt 6 Ie Oudewater bi WedE V D BREGGEN 5033 30 Voor eagroi F B MKINDKBSMA d oHuf 53S8 40 Dich b honk uet het er voor de l n gelsch regeering mat beter uit In Ierland heeft zich een nieuw incident voorgeduaa Naar Ie Lomlensche Tel correspon nt melt zou in den nacht van Zaterdag op onag te Dublin een aanslag gepleegd zyu op het kaflte l van d lerschen onder koning French Des nachts te halfeen werden scnoteu gehooK in het Phoenix Paik i en half uui latei tiesloot de officier va de wacht een tw ntigjarig luitenant met twee soldaten een onderzoek in te stellen In het park van het kasteel kwamen zy een burgei ti gen d e den officier vermoordde en daarop zelf d odgeschotien wen Nadat hiervan ah de politie kennis was gegeven al mei e aan de militaire autoriteiten werd het park afgezet Eenige ren later werden n het park drie verdachte personen gearres leent Toen hun gevraagd werd wat tij daar uitvoerden antwoordden ij voor hun genoeiren daar te wandelen en met het gebeurde m geeneriei betrekking te staan r ERFPRINS m Rookt ERFPRINS prima 7 et Sigaar ADMIRAAL fijnste 8 ct Sigaar WINKBLIBRS FABRIBKSPRIJS r K BERLIJN Sigarenfabrikant Tel Interc 589 St Anthoniestraal 16 Gouda Meuiielkoopjesü Trouwen Soliede Salon en HuiikamcrmeubelenalsTafeli Stoelen LinnenkaRten SpiegeliSchildcnjen Theetafeli Eikenhauien Buffeilen Boekenkaiten Clubfauteuil Zijdenpluche Ameublemcntca Leerameublemcnten Kapok m at raiaen Wollen enSati ndeken9 Stroomatraiien enz enz 5396 SPOTKOOPJESM 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SIMNSTBltT44blimtDlMNeUieiiade ROTTERDAM Telefoon 12800 Winterhandenl Wintervotften Huiduitslag Aambeien Jeuk aF zd wfui djoor eoiu t paJeri en dunge hpaiiKt ij orditaad De unfe lanir dw h r aan iK t wirk wa x nerkfr in ht t gi 1 iiBol dat ke jei te diaiitett bteVMi Hliian t TMt twn zij Iwm luid growt w V nl liij opiiKïrkzaajii IIk vrot ea i Ud van de rekeiiiiiflfliH r Htwil 1 zijn Iw iHUtmouweu Zijn gru M lif rwn flarid iie i in liet vrooli k kun lljo VX n mw 1 1 vorwarring wttk gi g uw iju jH iftiusüii s n iittbftr d g Bneir 4 Km kooi n roiiw KoolrajM i iiitt rwtii Ixwiicn lui aH + wat Wal 1 iiBiii mul rr Ml l e aflirdipprfe Itotik er i i U jOd lim k lot wij oo n voormiT ImMkii AIh ii in joijgt uw ewis rmi viTlof z Hidt i kwiieti ka ik hun ttni imr t wat voor ttCTi Aljjrj vroi w egt ilü tu 4 0 li tuairkt uiet im f l b ta J n i i liiujjiil nl t die lut t n p i souii moei ronilkonien iimhH op i eon of ftKliin iiHiiuer riod i iafff n 1Voiiwi l hel hndlxiuwtMiinjf lij kt mlj uilniinfcid Do iHi k Ik iiu met ti l grij i liiar liad m kkui alH iw M tf iiir4rf e Hi lacdite Dat w K vroeM mum leiiMud moe tl 11 ze 49 nM tot n ik itog op htH muil terl o iiiiin lontkritoel zat dat ik hi r nn m lind ztiu I en e9tefl Mnolr mevrouw hH gaat u ip M atk Ik b ook een w txx on ekoobt wer tuadwiw aan de baud iBurvaa Ittduuael Ih d a icandl i ge ktuiKaarde Z et u eeii lder loevrouwl Hij imé DHA kot op vmU ojtkWttiueii IV rij Htnkun wanir ld 11 ZIJ iiio 4tu opkikniiieu aU nd er ha ai de boonen nu ook etm opko iiMu Het U wirk alijii JntorMtmat dat iih mtni eii wofden giadt ti ataan Ir zou vrotTgiw nook gedAdlH iuibbou dat bet iiiu ijk wwi dot oo ietfi Iemand zoo ffWild j IM lioudw H l ik g IiiUig ai van ern fgp jfedaiotiten Hij Imhae on plukte een aaa eeitvxwli b onm j w dé tofcen A ruwe iwtt t ft grodkltin Hofftlijk t HWd lüj U i aifin itD Of laijn HO owlocbter lH t toch ook iikaar zoo dapptf al 11 nwvpwiwl Hit witdi eifi kuK druiïcen i p dn hand vaii J lil LUI btoot odi téB de oude inau 4wns ailW fi wirt tfm zOu li4j l aar idtrf iiK r iH wofMlBTPn All Mi omdat iiiwiwt hoop lioffir l ri 7il tfl m oven wanhojNond aJaopdeii rtTtrtivi dog torn onze omtatw aoon met dl PriiiH Adal iert vur n ZIJ kl dadelijk va Klef mmr om ioi ekomen liJ bracht ouH het berkht wij haddm hoegewamd ffeea vennoedi n mi wij uuen Vei iM hlJ luJnt i fln 0Q OKiMndü an i dt n i wal igek Mi had Wat hi4 i en wij ai nie vBraomtien o u bRW to roo WMiI 7A 1 Jwft tod k u kk iel ÏA b wi e maanden e n prscfet v B oen kwd D oiKk l M zuchtte diep Over ijn door de Boii gvbruiad Naat kwwn een bk ko tint Ik bMi baa dat zij mijn afl me vrouw ook evea waamioodlg irtaaitl die wOH zoo uuckwrrf d dapper onie oodMe wa hm trcfki lU i M m w Laat U met oneindig kwellen door gruwelijke euk en pgn Ü ebruik onmid dellijk een kracbtig middel dat niet bijt en onmiddetlgk heerlijk verzachtend en genezend werkt de Kloüsterbalsem it oBVolpresca bij brand n an jwoiid a iw ran ka ii iD a n n hMrIIJk wtWmlA4 bÜ rhsninatiioh aaado Bing n UndcDpUo B kon 1b da ladaoiataa Prij per pol van p m 20 trim i O 65 van pi m SO tram f 1 50 van pi m 100 j ram f 2 50 en vanp m 250 tram f 5 Alom verkrijgbaar Fiichlrooden baad met onxe handteekeninff L I AEKER Rotterdam 6046 80 Mxnr kindervDetjed Uein Oewasschen dioan en ran mei SUNLIGHT Zl I Een waarborg van J 10 000 voor zuiverheid vomi verstrekl aan den imopei van e k sluk De zeep Jordl wenoardigd mt de zuiverste maienalen in óe zindehikite en helderSe fabrieken en de vervaardiginO 5laal onder beachl van de btMe deskundicjea SUtfl ZCCP IS volmaAkl ziiiver I WESSAKENS KOKINKL FUIIIEKEII inestiii te WOIMEIIVEEI OPGERICHT 17 5Vo l n u Va me d ZUIVERE 48M 32 LIJNZAADKOEKEN merk STER en W L SOYABOONENKOEKEN W L ITitmoatepde door groote voeciingswurde KcK DiplORia Panjs 1900 Necen Gonden MedalUea M7I 100 MODEPRAATJE ZMmUcnn VMten Wii hebben reeds vesten gedragen van ztfdê en van laken van satgn en van x piqué mftar van zeemleer nog nooit 1 Dit i nu evenwel het allernieuwste Zeemleer kan xeer mooi verwerkt worden het wordt geleverd in prachtige kleuren het ia zeer warm en zeer sterk Ziedaar eenige van dt voordeden van zeemleer Tot nu toe be paalde men zich er gewoonlijk toe taschjea van zeemleer t vervaardigen maar nu deze stof door de mode op den voorgrond wordt gebracht gaat het ala gewoonl k en worden er alle mogelykc en onmogel ke kleedingstukken uit vervaardigd De zeem leeren taschjes z n om te beginnen in eere hersteld en zyn weer in alle grootten modellen en kleuren te kragen Ik kan ze u zeer aanbevelen want de kleuren van deze taachjee zun zeer mooi en zeemleer wordt pp den duur wel vuil en kaal maai veralu ten of fituk gaan doet het haast met Als gu dus eentaschje noodig hebt dat tegen weer en wind kan en waar gu veel m kunt ber gen zonder dat het uit zgn model raakt dan IS zeemleer het meest aan te bevelen en het meest doelmatige teer dat gg nemen kunt Ook zeemleeren hoeden zyn byna on versiytel jk maar alleen de allerbeste qua litelten kunnen tegen den regen Ook zeem leeren scarfs of dassen om boven den man tel te dragen worden veel verkocht zg staan éhic en zijn zeer warm en doelmatig De afwerking wordt gevormd door den rand op afstanden van een halven centime ter In te knippen en de snedon ongeveer ADVERTENTlëN TE KOOP AANGEBODEN bi Goud 3l4 büniler BOUW of TUiHGROND MET WONING Br leu B 774 Ad Bur BETClte Cool mj l 68 Rd m 6047 eDslv bc eell zicfa beleefd □ voor bet tpaa popt ap H vin Plaao s OrgvU en randkastail ent enz VBRHUIZINOKN BerKing vbii INBOEDELS 21123 Aenbevelend 15 L POLDERVAART TEL 344 TURFMARKT 1 BOUOA A In één nacht Ik 6044 n 14 Thermotabletten uw verkoudheid hecichfaeid en kecipijn Zij luiveren de mondholte lotaen het ilijn op en genezea uw hoeil Id doozen van 50 en 90 et Bi Apoth en Dro ltt a VBfl alle nog voorradi e WINTERHOEDEN tefcn at rk v rUa d prijs Geen overfanic ariikelea 5921 10 Jlllaan é niauwBta modallan L E timsiui rmritiit n mm En gros En detail Z ml cl r SponxMit Dwv ll n eoeo v pkboi t l Cooossloftop n0 lseha s m 43S6 20 mz nz T ANDERS FIrM W d r UITBNDAAL es B Bonulfnbriknt Klelwegstraat 13 1 Gouda PregiB twril MA RKT HiëmthaenLanoÜDe V krlMk r Ml S H VAN LOON II T k WOLF Ct VEkSGHIJWT DAGELIJKS ABONNKHEIfrSPRIJS per Irmrtaal ƒ 225 per wiek 17 etnt met Zoadagsblad per kwBi aal 2 90 per week 22 cent overal waar da beiorgine per looper geechiedt Y ranco per poat per kwartoal 2 5 met Zondagsblad 8 40 Abonnementen worden dageltjke aonffonomen aan ons Bvreeu Maritt SI GOUDA b i onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVLRTPNTIEPKIJS Uit Gouda en omatreken beboarende tot den bexorgkring 1 5 revel ƒ 1 05 elkea regel meer ƒ O 20 Van baiteo Goada en den bexorgkring 1 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Advertentieo van publieke vermakelijkkedeR 12 i nt per regel Advertentiën in het Zaterd giiununer 20 toeslag op den prö Mmamaóit ialcf latero ö49 Het antwoord der Entente De tekst van de antwoord nota bekend gemaakt Het Dmtsche standpunt Deskundi en naar Hamburg De Mohammedanen komen op voor Tvrkue s toekomst Opstand in Soedan Nieuwe aanslag In Ierland Communistisch complot Een veldslag tusschen Esten en bolsjewiki De gevangenen in Duitschland Credieten ian de Fian sche regeering veileend Wordt Clemenceau piesident ONS OVERZICHT Ue tekst van het antwjord di geiiUitfer di n aan Uuilttihland einde u t gtp bli ceei d öe nota is verdeeld in zeven purten die we kolt sullen Samenvatten De entente zegt aete te hebben genomen van Duiti ch lande e 4c aiing te erkennen diit het zien niet kan beroepen op het n tL lec nemen dei Veieemgvie Staten aan het deponct ien dei ratificatie oork onden Opnieiüw uuidl mdrukkei jk verzokerd dat de in het ei drag vaetgeatelde bijzondere muatrtgelen alsmede de dooi liet volkenietlit ei kent e handelingen na het van kracht worden van den vade stipt zullen worden utgeweu 4angeditfngen Mordt op de ondeiteexe cing van het piotocol betreffende Scapa i low en htnnnerd woitlt a n de in de nota van 8 December toegezegde beschem ii van Duitschland a econom sche levcnsbelan iten Bt reftende de vcihooging van chcep vaurtmuteneei waarop een draadloos e gram uit Parys vorige week dotlde worU opgemerkt Ier kennis der geallieei dc en geafiftOcjeerdc mogendheden ie gekomen Uot onlangs en zeker aantal dryvende dokken en kranen en baggermolens verkocht zy Zy wyzen er op ddt by de beoordee ig van den economiachen toeetand zooals cze door de Duitsche de ldgatie s uiteenge iet ergel ke verkoopt door de geallieerde en geassocieerde regeenngen niet zullen woi ilen erkend indien deoe hebben plaatageha tusschen iNovember 1919 dien dag wadJop de tekst van het protocol aan de Duit che regeenng werd medegedeeld en den d ig waarop DuitBchiand de scliadevergoe rg voor het gebeurde te Scapa Flow zal heb ben betaald De Duiteche gedelegeerden hebben myii deling ïiet voorstel geciaan dat van de ü t l veriq der in het protocol jrenoenide vyf kleine knueers zou worden afgezien 7y hri en voorgeflteld daarvoor vyf der than op Du tsche werven m aanbouw zi m e kleine kruisers onmiddellyk na het gei et komen uit te leveren Deze wensch is in Jc Duitsol e nota van 14 Decembei met opa € nomen De artikelen van het protocol noe ben worden aangenomen zooals zy zyn ï ke wyzigmg zou in atryd zyn met de Ic palingen van het vredesverdrag De geallieerde en geasBocieende mogend lieden zyn bereid onmiddelluk na de onlci teekening an het protocol de naar aanlei umg va het vooigovallene by Scapa 1 j gemt ineente Duitsclie officieren en Jiian scltappeii vry te laten met uitsondenni dergenen die eventueel van een oorlog mis dnjf worden bsBch uldiard Naa aanleiding van iiet laatste punt zou öe Duitiche regeenng kunnen opmerken dat n et de vrijlating van alle krygagevan genen nordt toegezegil doch deze bf Oitc ligt leitel k reeds opgesloten in de toeleg ging dat alle bepalingen van het vre tes verdrag stipt ztillen wonlen na ekoinet DmtaehI HtKl blyft nietj over lan met i ezt rota genoegen te nemen en het protocol an I Novembei te teökenen evenwel met dan na enkele onjui the den in het laatste ocu ment ier entenite te hebben weerlegd n nzake het veiwyt da na A November ma t iai dat QOr uitlevering aan de gca h eerden m aanmerking komt te hebben vei kocht en de verdachtmakmg dat de Duit sohe regeenng te Parys geen voUedtge op ve zou h ben verstrekt van de in ue haven s aanwezige otkeia Wolff verneemt an bevoegde zyde dat verkoop van ook ken aar het buitenland sedert 3 Novembtr 191Ü den daig van de overhandiging vi Jc nota tier Geallieerden van Duitache 01 net heW en plaats gehad Dit hebbei de Duits Yif gedelegeerden aan de comm sf e der Geallieerden medegedeeld Bij de me i deling besprekingen op 17 December ver klaarden de Geallieerde afgevaardigden dat V Igens ioor hun ontvangen inhc itin gen behalve het in de Duitschf ODgaaf ver n el Ie havenmateriaa in Hamburg een di k dn 8 000 ton en m DantzLg twee dokkt i van te zamen 100 000 ton voorhanden moe ten zyn Geheimraad Seliger vooizi tei der Duitsche delegatie verklaarde daarop at deac dokken niet bestaan en ook noo t bestaai hebben Hy stelde den Oeallieei Icn echter voor om terstond telegrafisch ee of ficierop te dragen om in Dantzig en Ham burg alichtingen m te winnen Daa op antwoorUle minister Louchtuf do voorziter van de Geallieerde Lomm t sie cat üe Geallieerden de opgaaf van oen Duitbchen voomtter ais juist aanvairi ei Hy V gde e aan toe dat indien later miöschcn vrgisaingen mochten bly ten daarmede dan natuurlyk rekening g lou oen moet worrien Met het oog op deze feiten kan er ecn Ai lutli iiiaar aarJappeleii Iwid Al wuh c gum Vit bij dau loondeu ilA Loch brood lil viijeeoh vervaiij oii lifn zou l l üOig erdif gf iif Met ze Urtn unjgt t zag luievrwiH von oiig do lot toniöt t ik Hftt liaa r iinu scbreef o er imlrtflir oiv trwlohl over het wiccoh te waler lu tu taai I qms do t rafiag Miu hugt laiid door d lumfinttiojKn over d n giotvk n g f der mertii wi aan het froni ovtir d ftotittuioedige vtirkeiuii ug l litolit i dal liot zLidx Iiwl lyxxl h Z iii Ui a4 iK t nm voriielitong Maar liot zag luH r hU m li t laml uil zou In r aUe ook zoo ipoed t DAn ftat gjaven die jjuplaagiie aigeiobd © v rou tn zVifi utii iKKw4i larenianff bid on pkriiid ap liei luid Ktlig g üonl wnk rl T tV Md plaH etn ploeg aou lirt ge iiiaJd li er oppiruiiiid hoblvu maar zi £ ptlt Ji het nfi nu i v pad zaaidea er haar örii zalig a d era g i en tXk vrij oopnhlik T heen Km uq vi al op Pik ten d kiraaieft noM aUew Wogr Mv e ti UH zei mevrouw voJi Voi s t tot haar AodtA r ilaur m v r ti p onze luurmim de oud abeéina aad ook liezVg il inottlPT ItaaWrt iii meer Aan wueger lutcr dlCK Atr a om mee Ie 0aan wan dtilcMi erat wa he vv n opoRerlng oor 1 lU gtvnetMt ooli iwvwt jj nu cleaelJde wef ii loopen di ZIJ vroeger met liouiglng Ma u tbiar inoedlttf Iiad liet haar 200 ha r bllji v tzoic dat ZIJ met na bad kjnm n 7e m Het zou txb good voor o zijM voor JOU zo we4 Jt vow mïj In de nMttmr ia wede Nu kwaowk z i tanyv w luk kuid dM feuiiiiciifi M Dochters van Hecuba door fLAUA VIEBIG GeautoilAwrtio vortaUng vao HfVH I p Wh Mei LINK V ROS8UM Nadruk vorboiieii M HOOFDffltlK XjlV Ah iiMiTwiw Voii Vo g t n i ixiu ing iKloloii zug 2 j ovtral m p4a tjvaiidt WtRfctf i gna eu mfk ri bi ro rtakta die di Ijultemnjloii oiiiniiBilen imln O 1 werJ gfTï Jge MWitt voor dl akkers IJiaar üiilliii ovwrftl Ml ji gribouwd vriendelijke Mla i S iKul IJ Wo ajMi gaiaaJrt Hel jai o b Ü J i ldm meetel oo u l go in do loopgraven ol rlciit do kmaamy tfegcu lui vijaiul V t r f IJ had eem a i k j la l ge Jtll r xrj OiloiraBato vat tn noo J o fe tev i A boi lU ook iWi WM i kw k i BEHALVb ZON EI FË£STDAGEN INQk i NPKN MBI BDB£UMOKN 1 4 r nla tJK Ifca nfat neer Ml Op de vuorpagtna 60 faoeger ewone advert ntiën en ingetondea mededeelingw b j mtHWt t t ater g weJ i er ien pr s i K to lettem en randen winlen berdund naar plaatwuiMtt A tv rt BU n kannen worden iBgexonden door tuaaoluakeoMt van lalitde itelaren Advertentlebureanx en oue Agaaten AdaaiatMtvatie Tölel latere fi üe iianvaliei droeR m oudt i ngeioc i umfoim en waUt ongeveer veertig Jaar oud In aansluiting hierop meldt Keutei d l Wat ze dan wel waa meWt Kenter mtt Lit iHongarye komen eveneemi beniMen over ongeregeldheden De conununiaten hopen hoewel de monaRhiatisehe bvwe r daar veld wint nog altyd de raceeriav eaa ver te kunnen werpen £ en aanslag dtd a hadden beraanut ia veredeld doordat de militaire autoriteiten de sahienswenng ap spow kwamen In de eerste plaats cou de aan dan voeï van don BlocMwrg gelegeii tel tm het peKocvel van het Hongaarsche Nationale leger ondergrwren worden en deor Jiuddel van m den kelder tfeb hte Itnga laeLischen M eg ontstoken springatof fen wo le opgeblazen Verder was het plan den nuniaten aad met handgranaten te ov rvallen da epaia in de lucht te laten vlieden te De ontwerpers van dit plan en ktw mod plichtigen lin in hechtenl genomen De KaMiBCha communisten oftanrel bvlajewlki lUn er niet In geslaagd vre le la sluiten met Fattand VU Helamgafor komen geheel andere dan vredaaberiehtan Men gewaagt daar van een hevlgen vaid Awaar Tuor der bolajewiki ligt op het Kkt lamliihe front Het Roode leger Hi dojr dit front xyn geatooten hetgeen de Vat van Ma wa zou mogelijk maken De verliezen van weeraabden moeten f e 20 000 man te boven MaMO Het leger vftn Denikin ot dien opvo ger moet de laatste dagen met weimfi succes streden a D verdeeldheid in Rueland ia oorzaak dat nog altyd een groot aantal Kva idche krygsgevangcnen zich in IXiitaehhuut b vinden De minister van Buitenlandse he a en Millie verklaarde in een interview aan aan vtrtegenwoordiger van de Fiankfiri j Zeitung dat Duitschland gaarne bereu U d9£e ut t leveren tegen de Diutscha ge Jg P joinfc to ii hij g lKirwa wiM d ij U Wn t wt fiL iitit Ik kind Hij vm met al rieen haAr zoon maar ook haar ho vrk oïd Hij IxMpnak alkwi nket aijn rooed r In ZIJ met Imhii ntüvr it n met Ulij Fifi iKvnitiiiriUk biwciiQden bub miakt fwi ht4 gt 4si M van den oudm miibt iiaar knap tw Hlj wafl wd aew mzondor lüfchitakeirtk fhcaooiriijklMul f laat liet uw iM kfc andart wwm nog goedl ron gi mevroiw von VoW Ia Uwkkmk Da twewt do aMllUrirtt i Hr4i ar aan Im Ku a M4i niUweHleiijk tr iut daar Hig i t lui ook iw ofïan mei niear Uj d KtiMi W n u hu oM aoo r nx iknde de 4 4i dt Inftnlei rn h t Itet op hH oogwMik a u da Hoimit w A ftfl ovtY iMn kumwn wij wtt gt ru t zijn Ottt fpfve twt O meM li vi iiw dridUn Imii de liand W i wa de id vroe M onil r IhH V4 r let kwpen Va Ket iwo niitxondtw inrcwQh Mevnxiw vuil VoHct gduulnilhto evmi Ik ht Ikeni or nooH voor aat n Flij wn b uk tir bij de u u Hij bfiHl luel vrwff en aUiJd jm woem i eta tin iin altfeioffd dat wat voor de ouders v ei wnanl ZIJ h bhen eel moetm op olfpm n oiH irie aoo ih t Iste i fi idwrMB Ik g 4wt dht dr ffOi Ie mmw d w4ik 11 4 fwoo bid om te eteo Dw dIflAlit dioden hlekkH het n i Wj Uw al Wa 41 au