Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1919

f o t r o o w d 6076 14 QERARO HIBNK PEL en ANTHONIA OATHARINA BKÖEEll die ook namen wederzijdsohe familie dank zegden vooi de belRDgstetling bij huo huwelyk ondervonden Gouda fl4 Di cruhrr 19 Aan allen dte ons deelneming be toonden btj het overlijden vnn onze flliefde Dochter fn Zoster EMMERENTIA ELIZABETH betuigen wij onzon harteli ken dauk W K F DE JONGJ F DE JONOGouda Doe 1913 6071 13 0 mtm I Ten kanïore van de N V KaasHANDKI MAATsrnAiiir Golua wordt GEVRAAGD een 6067 12 joooste bediende SoltioiUties Bcbriftelyk Ex Keizer Wilhelm De mtlevering van den ex keizer Wilhelm II heeft een veidediging op gesteld Publicatie van geheime coriespondentie Büeenroeping van den Volkenbondsraad doot Wilson Huyanuuis over den volkenge ineensciiap Japan s vkwtpragramma Een incident te Flensbuig ONS OVERZICHT WORDT GEVRAAGD een aan do MfsMfla Modtm Wfjditraat 7 t07 1 Ie Parys gebeurt op t oogenbhJi teits lyk aiet t van belang De wacht ih op het Duitsche aniwoord op tie jongste iwta dei entente want voor isckerheid i veikregen of Duitaohaind het veel Iwsproken piotocol betrefiendp Scapa How zal teekenen t n dus he laatste beletsel vooi het in we mg treden van den vrede woixlt w rareao ncn kan men gw toorbgwam maken met de afPeVening Oe bestraffing dei chuin gen aan wreedhe ien o a kan met gelreuren voor Ie vrede van Jcracht geworden is do h niet 8oo ira 7un de rat ficatie pi otocollen u t gewisaeld of de uitlevering dei sohul I gen aal worden geviaag Het aanb d var e legèei ng be Berlijn om de officieren en ambtenaren die zich aan MTeedihalen neb ben Bchuldig gemaakt zelve te vervolgen Ib st Izwijgend voorbijgegaan Die sch tU rende Wraakoefening wil Frankryk z c h mei laten ontnemen en naar men we t heeft het den onder staatssecretana van iust tl een lange lyst met namen v n degenen die ooriogHm winjven hebben begaan naar ijonden laten brengen Volgens de Echo de Paris ia men hier vtywel tot overeenstemming gekomen nog enkele punten zouden zyn te re oltn wat wordt oveiyelaten aan Clemenceau en Lloyd George die dezer dagen te Pary zul len confereeren Behalve vioeger vermehe personen o a Rupprecht van Beieren moet ook de Duitsche kroonpnAs voorko men op de lyst van personen wier uitie e r ng wonlt gevraagd Achter zyn naam alaat vermeld moord plundering en roo Voorti moet volgens Vaz Dias be3 oten zyn le uitlevenng van ex keizer Wilhelm te eiehen zoodra het vredesverdrag van kracht is geworden Voor hit bijhouden van het archief on het verrichten van lichte kantooi werkzaamhedoo wordt op oen handels kantoor GEVRAAGD een net persoon lieïst gepensionneerd Br onder no 6077 Baroao Gondschc Oonrant Markt 31 f Tandarts Vim jmDEL o o U o A hoopt VRIJOAOMIDDAG 2 JANUARI de praktijk te hervatten Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordaelig adres COHEN Co ARNHEM Pabrl k Y Rollulkan Mviil iaii Zoniii thiriMii Tttttan OilikiMdin UI 36 Ml mr Bsuda m nutratm H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA Wilhelm n doet intusschen te Amnion gen meer dan hout hakken Hy bere dt £ ch voor om geree l te zyn wanneer eventuerl een proces tegen hem aanhangig wordt ge maakt en heeft naar Jxiles Sauerwe n n e te Amerongen een onlerzoek heeft mgeate d in de Mati mededeelt een verdediging op gestel I De hoofdpunten zyn de volgem c Uit c door Kautsky gepubliceerde doei menten bl ikt dat toen de keizer kennis had gekregen van het antwoord van Servië aan Oostenryk hy van oordeel was geweest dat laatstgenoemd land voldoening had ontvan gen Het tweede arjfument is dat Fageland è WUDS j Hoesten en I verkoudheid I Dochters van Hecuba Neem bl beslnncnden hoeil en verkoudheid voor u zelf en Uwe kinderen Anga bonbons Deie liclpen ipoedig en gi voorkomt dan dat de hoeX en koude ich op de bont vaitkellcB Jmmm Dooi 50 en 90 cl tmmm Gebruik ecfalerb Bronchltli eohardnekkiiVMi menden hoekt Umede hl kinken iMJmhoest uwer kinderen 5999 Aara slroop 34 l c e iiroop auiverl de loa n v adl laaie ijijnwn welke xich ia d diepere luchtwegen hebben vailgesel Pri i per flacon 1 1 50 I ibrikant A MUNHAROT Phum Fabriek Zslat Bij Apoih en Droglitcn Voor nam der Terkooperi cie in dit blad d dvcrientie MIJd hT lt G nee kwchtig Mblclten F VI BI ÏÏ H t Oisle ï lï hLi 7 r büI J ta vrij kag jd gm T l n j wil WïM r P Mrtwfell Maar I J Z O Ogen W S LT 8 O dlwin f op Al M J nood Mu wtèimmj n üoo braaf GOUDERAK AdvertcntKp n abonncBMnten op dit blad worden aaagwomen doori Abonneert U op dH Blad RHEUMATIEK SPIT ISCHUS SPIERVERREKKINQEN Allen welke hierfl n lijdende 7i n worden uitficnood gd ëiïnm al gebruik Ie maken van VISSER i RHEUMATIEKOLIE Zi kunnen dan de heilzame wer king ondervinden Pni 1 45 Voor onvcrmo endfn deze beroemde olie grntii bii den fabrikant F VISSER Emmer Eri h Veen Verkriigbaar te Gouda bij ANTONCOOPS WiidMraal S H v LOONMarkt 6 ic Oudowaler bij WedE V D BREGGEN 5033 30 Voor Fa B MEINDRRSMA dan Haag ICLEERMAKERS GEVRAAGD voor thuiswerk hoog Icfon ooit komen in aanmerking personen welke e n atelierwillen oprichten voor groote kwantiteiten confectie temaken 6e7o E ESDERS Hoofdsteeg Rotterdam Adverteert fn dit Blad i WITTE BIOSCOOF n ar oa slights s oasem wm TOT N M8T WOENSDAG a AL8 qOOPDNUMMJM 6078 Da Pr nhttil i 40 Een Lichtstfcial iii het Doiiker In de hooldtol de beroemde Pllm dlva MIA MAIJ Allen die de en film z en pr ken er zonder uuzonderin4 vol lof en w r deerin o er Voor on een bewij wederom eea joede keu Ie hebben feda n BOEKHOUDING GEVRAAGD een alleszins bekwaam Persoon geschikt tie leiding iJer afd boekhouden op zich te nemen Bezit van diploma boekh vereischt Br fr No 410 SWARTSENBURG S AdvertentieBur Gouda NEP R K HUISV ESTINpS CO MITÉ Afd GOUDA Liefdadigheids Concert ten bate van de Oostenriil sctie kinderen op VRIJDAG 2 JANUARI s avonds 7 uur In de NIEUWE SCHOUWBURG te Gouda Sociëteit Ons Genoegen te geven door do 13 14 on 15 jarige muzikale talenten do zusjos ELSE MARIA en ORETE HILOER mt Weeneu voor Cello Piano en Viool met welwillende medewerking vaii Mejuffrouw GLRDA RDLIjICH uit Coblenz Sopraan Begeleiding van Mejuffrouw NELLY VAN IKlbr Gouda Vleugel van Gbhk Rijkkn fn of Lanoe Rotterdïhn I njzen dor plaatsen Loge en Stalles f 2 Leden f 1 50 Balcon f 1 50 f 125 Oalerü f0 75 f 0 75 l laatsbespreking op DONDliRDAO 1 lANUARI 1920 s morgens van 10 12 en s middage van 2 uui Te Gouda bij ANT COüPS Diogist WijdstraatïO on Mej S VAN I OON DrogHte Mirkt Kaarten veikrggbaar OOUDSC HL MUZU KHANDl I Mevr WedDOUMAN Dubbtlebunrt J OUDLUKLRK Korte liondeweg 10 ens avonds aan de Zaal 6054 HO 5718 M I lV£iR £ Waddinxveen Ad ertentiën en abonnementen a i dit blad woiden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon 2620 46 C MICHAËLIS Schoenmakep BOBLEKADK 132 811 fWd2 40 uw weeratandivermogcn te bewaren en uw zenuwkrachten te versterken Er wordt veel van uw kracht gevergd in daccn I zwarcn lijd en bij veien komen reeds de verschijnselen van zeouwzwakte neu rsBthenie en zeauwachtigheid Stapeioos beid vermoeidheid moedeloosheid hoofdpijn angst zonder bepaalde oorzaak gebrek aan iust en aan energie sijn zoo vele verBcl ijn e en die dikwijls de voor boden ii n van erger Nu komt het er dus op aan in Ujda het echte middel te kiezen dat dexe beginnende neuraatheme oiel verder laat voortwoekeren Met ver trouwen raden we U de SaNGUINOSE aan die door honderden doktoren en leeken bevonden is een uitnemend ver Bterkingsmiddel hij bloedarmoede en aigcmeene versJappmg SANGUINOSE kost f 2 de flacon 6 fl ril 12 fl 21 Handel in Lederwaren W O Oamestasschen Portemonnaies Portefeuilles Sigarettenkokers enz Tweemaal per dag een eetlepel ia voldoende 5997 43 Probacr het en gij zult spoedig de gunstige gevolgen bespeuren Houdbat vol en de gevreesde ondermijnende neurasthenie wordt overwonnen Gijwordt flink en levenslustig als voorheen WACHT U VOOR NAMAAKVAN DAM CoD Riemersiraat 2c 4 Den Haag a HUISHOÜDGOED AGENDA Verkrijgbaar bij Apoihekersen Drogisten FleiBcben worden leruggcaoiDen OORDRKCHTSChe MCTMLWAAiNMtniCK voorheen Wed J BEKKe t ZOOn DOKDIttCHT ifiii 7 uur NiuuwoHobouwtmrgr Liif d alSfciuü 1mc u xt1 Hi l rfj r70tji n wi f ngtM igdig ïwiiodnWIiig tl iiiogoii ontvou eu van ver 9ad mn fu oouoorton rnni¥ÜuliJkkeden UZ oini deza la ooze agenda ta ver melden Haastrecht Abonnemeoten en advertentiln voor de GOUDSCHE COUEANT en de haastrechtsche courant worden te Haastrecht aangenooibn door omen Agent J SCHEER leeMMiM Drukfceil A KMM OOnM aAASTBECUl f Pii V i v ii fs jirv A WHe MUrgMIg Dinêd g 30 Oécembcr 101 mimm courant J ERSGHIJNT DAGELIJKS nAJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN IKGIZONOBN MBDH BI UNOaNs Op de voorpagina 50 hoeger Gewone advertentiln en ln eioaden mededeeltafen b eantnut tot war gande eerden pr a Giuote letters en randen worden berekend aaar plaatanilaite AdverteMiihi kannen worden iageaoKlea door tWRhankaikit Ma sellsda Baatkaedalaren Advertsatiebureaox en oue Agmtea 1 4 leteb tlM alka n tIM ABONNBMBNTSPEUS per kwartaal HM mr w ik 17 ont net Zoeduiabladper kwartaal ƒ 2 90 per week 22 al overal waar ij bn tgmg per loopar guchiedtFraneo per port per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsbtod f ito g aie K Aboimemaaten worden dageiyks aangenomen aan oni Baieaa Harkt JL GOUDA bü anze agenten den boekhandel en de poatkantoran ADVEETBNTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoerend tol du beKwikrii 1 6 rebels ƒ I 05 elkea regel meer ƒ O 20 Van bmlen Gouda en den beiorgkring 1 6 regels ƒ 130 elke regel moer ƒ 0 25 Advortentien van pubUeke vermakeltlkkadaa 12Vi cent per regel AdvortentiSn m het Zaterd gnummer 20 toealag op den prlja ÜeUêatit Telet Imtno 54 £ £ AdMÜMittratici TeM laMro 82 Üureaut MARKT 31 GOVjD reri Iteft de Ameflkaansche gezant V a lace aan het lepartement van buitenlaa sohe zaken te Washington eon uiteenxettiiig van den toestand geseind eji gemeaen op dr noodzakelykheid om te Jtomen tot een on m ddellirke beshasing in Üm e zaak De zon derlingheid van het pracdicaat van prebi dent Wilson blp t UJt het feit dat ol c lo n Ameiika buiten den Volkenbond staat hj volgens de terrfien van het tractaat de tem ge man ig die de eetste vergadenng byeco kan rocpeTi Men kwam giRtefmorgen b j de besprek ngen tot de slotsom dat de betrek kmgei van Alnenka tot den Volkenboiad daaroT geen iwvLoed hebbftn de inkleeding an t n tekst van het verdrag Iaat aan gaandt dit byzomlere punt geen twyfcl over Alleen in geval Wilwn romluit we gert 7 ïuden de leden van den olkenbomi gerechtvaardi gd z jn van den duwle yk voorgeschreven weg af te wO ken Wa ir M hynlyk zou dan Clemenceau het preroga t ef krygen als president van de vrede con fe ren II e reiH van Nitti naar Parya za daarom wei mg succes liebben en intu schen bi fft d Annunzio te f mme De berichten dat bij daaruit zou zyn vertrokken worden niet bt ve tïgd maar een gerucht dat om over ettelyki achyven bereikt lut de VJPee dat d Annunzio krankziiuug ib geworden Mc golyk Igdt hy aan grootheidawaansin tie militanatiöche geest ia sterker dan ooit m Europa Deae oorlog moest de laatate der oorieg en xtjn en oorog heeft ontketend door te wetge ren ayn bemiddeling te verleenen om lu trograd en Parijs tot veistamli hande rn aan te manen Bovendien beweert Wilhelm dat zyn kantteekenmgen op de btukkon een volno men jier ioonlyk karaktei hadden en van geen den minflten invloed zyn geweest op de bes u ten der regcering Dit verweer van den ex keizei s bichtenid voor den koning van Engeland Ove het leven en de ideen van den Duitsc ien ex keizer zullen wc binnenkoit nog wel meer te hooien krygen Het Jour nal koiul gt i publ cat e aan van de iet trouwe ike breven welke keizei Wiliielm Il rail 1894 tot 1914 gezonden heeft aan Tsaai N colaas II De e genaar derei historische documei ten Ib volgens het blad een Amerikaanp journaif it van Russische afkomst haiic Don Levine sedeit 191 tcdacteui èu Oen lan van de New Yoik tr bune Hy l vond zich in Juli 1918 te Moskou toen e ex tsaar te Jekaterinenburg ter dood we d gebracht De moordenaars vonden onder tie bigaigt van den ex tfaaai een zilveren kist je me het keizerlyke monogram dat ve trouwe yke papieren bevatte Het weni naar de sovjet autoriteiten te Moskou gezomc i waar men er een pak brieven onnier voni do WiIU aan Nicky gezonden liet toss er be9t9n i uit 73 br even en tweie önt werpen voor geheime verdiagen tu scnen Rus and en Duitschland Ol een oplos ng voor de Adrlatiwhe kwestie gevonden wordt en weik men Jtm veilig aannemen dat xe in zekere knngmi ontevi edenheid wekt De Opperste Raad wiens werk zoo vertrouwend i tegemoet gizien heeft m tie regeling van b na alle gioote Magen gelaaid Het verdrag van Versai les het Volkeabondatatuut woitien leeda voor hun van kiacht worden van alle zyden aangevallen Niet m t minat van i octalistische zyde Na blle afbiokeodi en oi em voornaam deel zeker gerechtvaiir hg le tritiek die geleverd is op den Volken bond B Kamiel Huysmans tie algemeene secietui B vun de socialistische jnternatin nale in de Bruöselsche Peuple eenireeka ar tikelen begonnen over den haldlfen tw itsnd der volkengemeenschap De wapenstilstand is stnds U maanden gebeerff ntl zoo vangt h j aan maw nog geen enkele oorlogvoerende staat heo t vrwle gemaakt Het giootsto deel van Iurpa verkeert in een toestand van anar chie hongeranooil en burgeroorlog De maatsi happy wonit met ontbinding bn dreigd en millioenen mensohen giaan len hongeniood gtemoet N enand ia zekeL van de toekomst D onze staatslieden hier in het Wenten zicfc maar eens de vraag stellen hoe Kuropa ei over een jaar of zelfs maar over zes maan den zal uibrien Ei is geen enkele die een anbwoo d zou Icuimen vJnden Hu mann gaat dan na wat de oorzaak e van d en trwirigen toestand Ik kom uit Engelanti zegt hy en ik heb er overal opgemerkt zelfs by hen d e gezworen vijanden zyn van I loyd George s politiek dat men Frankryk aansprakeljk telt vooi het uitstel van de ratificaie vho het verdrag De ïraniche chauvinJaten Jioo redeneert men m Engeland z Jn met tevreden met bet tractaat Het verdrag bevredigt met ten Ziedaar wat men In Bngeland denkt Wat my betreft geloof ik dat het met rech vaanllg is alle schuld by Frankrijk t zoeken De vloot en het leger der ceatralen htb ben feteHjk opgehouden te bestaan maar i De KegtrviereiKle volken hebben de gelegenéieitl gehad om dit ideaal te verweie l ken maar he4 grunstige oogenbUk ia v toij r g n omdat de volken zich hebben la ben leiden door eenige mannen groote en kleine die te Par a vergaderd wa ran zomW e nig echt geloof In ie nieuve De oortogstoeAtafuI ia wetens en wiIImii erlengd m OoateHfk Europa D econnml Bche wederopbouw U tegengehouden Uoo I de voorttetting der ibto4kade en men heeft ooHogen verwekt tus chen volken die ai reetU van ultputüng m elkaar xakten Het It met aan te nemen tiat de V r cetiigde Staten zullen kunnen meedoen ann het van kracht worden van den vrede Wel uilen naar it Washii ton wordt gesend ill senitoren de week krachtige pog agcn aanwenden om het coMpromis voo t et oowe I jge als Uitchcncfak bi v B aii i n stanpunt staan Beiden verklaren dat ut ander e eerste moet zyn om tot een vopi stel te komen He schijnt evenwel dat zy rioor II aanvallen der gematigde senatoren genooi iak £ uilen worden om een minder koppig rtandpunt in te nemen Toch weten de taataUeden wal waar een nieuwe oorlog ons toe leiden sou en te be ze daarvan haalt Huyimana eon pav Hg Uit Lloyd Oeorge fl laatste rette aan ea een woont van Lord R Cacit BU een meu wen oorlog tou er geen kweatie maar aitja van w nnen of verheien letJereen ou t gronde gaan Il 1 ryn nog steeds zoo gaat da a ciallst Mche leider dan voort kortaichtdgo lieden die meenen dat de poUtiéfce eo eeo noiniache vernietiging van onxe vroegert vyanden het iloel is van den staatamav Dit I ma het toppunt der krank zinnigheid In legeermgskringen te Washjngi ün s men overtuigd dat Wilhon g invloed op on erscheidene besl ss ngen niet geleden heett oor Ic eigenaardige houdmg van den be naat mzake den vrede Men rekent ei o Op da de stem van den president inzake het Adr at ache vraagstuk toonaangevend zal zyn De New York Times en de New Yor World ueLk laatste blad veetal de meening van J geenngskringen weergeeft ho iden zich t ruk bezig met de toekomst vaB I mme Itahe houdt vast aan z n eisch nat het F ume zal kryigeii en dat de haven tyt vryhaven wordt verklaard In veri and daar mee z gt de New York World dat Clemen ceau oe kern der kwestie goed heeft wee geg vn m dezen zjn Italië had Fiuiii aan Zuid Slavie beloofd doch is later op 1 a e belofte teruggekomen een uitlating tlie te Rome groote ontstemming hoeft fee wekt Dit zal evenwel weinig heipen De geallieerden scJiynen niet van plan t zyn de Udliaansche eischen iq te willigen de Doch om terug te k omen op le afwath tenitle houding van den Oppersten Raad In He phase waiim de ondeihandel ngen li ch met Duitschland thani bev nden kan nog geen datum worden genoemd voor het Viin krach worden van den vrede doch men veronderstelt dat die plechtigrheid m t m I den van Januari zal plaats Tiöbhen Dan zal z ch een teer e genaardige vrajg voordoen n 1 moet president W Ison thans een be sluit nemen intake de byeenroeping van Ic eerste vergadering van den Raad van den Volkenbond Het naderen van den tyd waarop de eer ate vergadering moet worden gehouden maakt een verder uitstel van de oplo oiug van den ongewonen toestand met raadzaam merkt de Parysche correspondent van het Hotlandsch Nieuwsbureau op Na de iwspr Sung floor den Oppersten Raad gisteniioi Het vredeavewlrag ateunt gehael op la ihypothtaes dat de ontjar aag van DuitfA Und hot Hatl van KrasM B 1 I ïngeland beteekent Nu aten wü echter dat de ruThe van Shiropa de mine van Ea land üelgié en Krankr k tnet aich brengt Huyamans besluit Om ons ig n econo miflch teven weer op te beuren ün wü wel verplicht de industrie en hat pnKluctlflv imo en van onte vÜanden te herstellen in plaats van alles te doen wat w naar Lunnen om hun arbeidalust te ontmoedigen en hun imiiUHtne te vernietigen Zel a e meest antentieke patriotten ttggm dit al op hc hutdgie oogenblikl Ondanks deze waatschuwende klankaa gaan de geallieenie mogendheden op dm ingeaKgen weg voort De veel gepraaen ontwapening schijnen z j niet noodig t hebben Japan heeft Juist deaer dagen yn t oqt program bekend gemaakt dat voorliet lo 8 sïagKchepen 8 slagkrulwrs en daaren boven 12 kruisers en S2 torpwio jagem gelKeJ a d r tm haar gedlaablon era Imrl itoohtolijkc bfigeörte eedi liefii ver iaiigipn fc dat iemand oena wMl i aduok ploteeilng Em kar himd d Us over dïai landwtiia ImA i a van een tl kilomk Jiaar ttigkMiioöt Hoi waa een kl Jn mg èitT met Iwar dat a4ii soiia kt inii cn ertoo ide van girijei eu Ijïuin en 700 enraati also het In g en jaar gi i oiMtetó wiw Maar het dieir Ohewi haa t Ir kunnen apre k in he liad biiitenigKjwooN wïM gü trouwt oogiti In hm voorbij gil ill lr rt ll l ali liet Her Ik iHWr He ii i aii de kar al milde t LW h ftt lil Wöt mtegauiaakt da iiiosl WfiH u Wik g e oiïveii dal hoj inuni Ie hetift 1 IVWrd naar a en op de Im r p n Hi kotfiit mi Hrol dair alt t iium IJs fl hnj niet rxiftder Wik dlltn hij da Jirfjjj p i WHTp wa vtltiidülijk iA öiiok doorvot r lili lUti4 vpr er zi ii gegaan jii a k lu r ovi r Tira ij mil Iifrtnnml ecqi gtrtvf e weer uin defiKwi liot en Vader fVw uirijkeis I 11 koopon tran jport oedt Axm hii I l er Hl i iiKitr 11 1 onder zijn Te i iendMiv he ft een DaMaeh DVMUih incident plaatfi gehad Vrljdiig kwam daar een Deenach sohip aan met Keratgeachea ken voor de bevoUcing Aan boord wartn meer dan dertig personen die geen Du tsch pas v jum hadden De DuitMhe autoriteiten maakten dese puaagiers er op opmerksaani dat zy Menaburg met mochten betreden ¥ u hiJ WBM bij de gi i ix 1 hot gi ïbergta tn i ij i vfH ezelB 4ls Jkjereen ijgi u er eentj een me a ilijn Prite wa een w onderoffioiw Nu Is Wei utret i hit flul ifing de iiiwn met zijn kar verdier Hertnlne von Völ t w hel andam fe Wüoa wèAr waa het weehl Mig Ih veldtt flan4e korem vete ak kere iiaatit tkaar w Ar wm eü tfe iiltgf tr kto onbtr telljk iNbniiwda hinderijefl uk hme jettgiH Vt heel vr at liep een Pohti iioer artiter il Plo Zijn gediake n M p wiH tei ivuden zicib Of oen goJviiif In den akktv Hvlierp at tegen liet I l van di n horizon Doch Her beftroefitf men het ntaar ji oen VdTibouwde dK U wmliT dat Ann I leclMH aanlainx lfsn dto alleen tfpoenten Hi r wan er www etn dit van allm wat had vttf KMiWïi De etJii begon ïuh de an liir zoo ff Iflgr iwta oiordwlijkH in dw iiKBi ISviHi A nm tens onbeholpenif in dit pogen En Oi ec 1 w Iwaat bij of titerkte zij aJk tMi dit opf l et werd de A rouw angatg Ie inoêde Al liet dm iirf nwhcn iHi QliH gOuktttfl HtftuMlwan Uur en tr ww niet ert Ab r nnde urdappdUn fW n etH berecht kwam De Ifrond won Mecftf di aard el die wetbi waar overaj groek luoit t i gOAt ver orgtl worden en voor tlk a H enrefiNi hebhen op den iuIMen tijd AIm de h ief iiiaar niet tw veel écuUt noi niet t wel rrtg van beUe gpf pHj xtó varden vooBfehirend bulten tlKrri0r Alu de vroM t n naar ie ir rkt Ifjrnn jia en ij er Rlflm pw Md ait Aa doen dnor CLARA VttBIG Ofaulorta rJe vertaUng vao 1 W iS8LLINK y IIOSBUM Nadruk yaAaim Il t Mot Mi kn rtkktr r l gienrorfea ooKi i k ken sht vojr leb int hij ket k d dntnefl iiii t m het gelaat ok 7 I zai en rwiit voor zloli uüt i HangïlMi iMt nifit l ii niao a ii Ie sion wm liikkii Aj Immii ook in tt i wgïen ÏVi cT OOI vad r di ou en veriiKxHd oiP8 bl ttrwiil til mm iiog Hl dwi o ii u hil li en won vvorge en 1 1 4 rei4v a4 iU okkeo d n kilijtnun ezel V 1 dn twrwtiitigt hu d iiij aölie aan ntltude iKind n gewoon te ztjn hef bet I I WfJ ialkn Loi in keek bft r IlswrlnJ DüJiim ezel zei de man voor wicn Ut in l erio t i scheen tö apreiten aivpr dnxfiierie wt hdi uu nog hi t nKUwt aanhit harl la firn kktpl nhi Wat teg lj r v i Fnt7 Mil gaj liiA iüar eon Ki pop ijn niü hAvrtH luuniliogeJjagienhoogop de hwge n wJi hee t het al met uit g houden ilal dftppirt dt r I Ln nu hi tr mest rijd Hel u iv nUt bij iie iiKiis h n vrongeir vtwrnaam en iMi aoh ji f Maar hJj h vJt hn taJi ffwd Hij htn Oik Fi M aaiidinien ITuniB bij odm It Qg liij UI dl kaJiHT kouwu l an kijltt hij op de tafel of v aogi tnaffl staat die hiM hl jpwaa Nu voomirt Ptibt vooniltt Ml klAffte mei zijn ton het etfdtje trok VftuMft uw Mn p P JlMad Iiedweftn oofoode hier Iie4 iaitlbotiwbe drijl k nkitr eem hei A arii aris h hnjr wtl hii aiUerkMastt trwB Bn da wierp i zoti hot Hnol wi wild er iu t wonlari L aar wa ers nu iwh et rij er hidnli 1t de l ia p p ji ttxjli vroegi hit 91 Dt nmn Woof luj atreak met zijnhanl ondier ijn neii Ja wwt u Ik ben i e tnoimcfiein sVt hij niet U gE i om da d k WBeT etn paaird fa koojwn lieiniij ne infjn tirftie Ida la mij afgeoomm VI ei wwf ZIJ niet moer woait zJJ WM ma nvaar voor mij was zij toali otuais IMMT Toeft heeft miJB soon niU IIoe komt hij dan mm c Koiutoin ilerUjn wm men ir al hn uau giwomi d i loeor of imnd r frual g liouw de tiiliitiiuizen te zien w lartogen jn di u ojmr kaïnper oeUl Moeili 1 Ata gnu ri Werd en in den hi rf t aonn bla iKv kilIi itoog aÜH Iwonïen Mrbi v n wi grond oui kwiuiKww rllp werien Maar hmr HaHh t voor haar rfee ar iiaAr ki ken aj f h iMMxl nu t dtn vingtr itnar M woenU land hflii gewceen namt ht l lanl m larop Ih i heidt miil nog woik nle iti ti wirttfc van vtmiohnile denneJioonit n den anibo detii doorwoeiden Hi r nUmvt er ont goiHien W mle4i mmm i ht4 o rwoiid m de prairie Ijangkaaiii kroop mm uien li rook onder tUe een kwalijk ri km n danrj en dtm Htoikk van onkntitt iim hra 4it tinAa HWukttfi ei ii pB r ini n itchin di li Htniiken af en overal wer I ijzirdraAd lO het rferkant gi paniken of werdkn ook wel aU en a gebPuken dtHtni n Mtroiik i KfiA ah zlj wrtr m iw i niohn lil bw en doirv tak koii in ten croorffe Unt alM4ieUlB vu tiet koMbweetuk 4