Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1919

j if aewr tji w n I41 Woenstl fl DectMnfior T IU i H JanrgiMig PTTBSH MM m I t os mactan waaiwtfhitwan opdat daae Jn ttjd oou kuimm n bmakeni of r weriieibk upnüce kan lya van een r chtatn akA na IbtiUi bateoide piwaioM betatifde aan i nkrbk Op ra rraaf ran Batrère dan i iiiuadwn geaant W Rotiw wat de ItaliaoA btiiie r g riac onder een rechtreekwhe wtdacina tpravQcataon reete Twrattint aaAwkxHidde J PrUiatM de tocounalige ita Uanacb mlmatar v n buiteniaaoK beve ti r it da mMm wat ik V raada mM deling zeide tM woord refefatatraaludie heeft tieaeii xiii n beteakenla t vtfMen u dt4 f iLeu dM e v9ntuaal zmuim kttnaan 1 Kf ioep i w rdon fean bawdaa dat ar eaa uit dHfinv beatMt noetix UMli k de recht tr kac w lietrelikwgan betraAen mTfltim tu chei d uitdagende n de uitffvdaarda ttogem aid Op j ieuwfqa Tad g aal Barrir ean belangrijke toeapraak houden tot de tVanxliv kolome te Roiae waann hU de bdMid gt maakt 1 documwrban aal beeprakea en mteenzetcon welk nut In galegaa la dat beide volken ov vwraamm welke iwUkiek hun i egaerUigen gevolgd De UaliiMiHehe regeftuig zat van haar ktot o nnen kort een Owcabock xutg Ten orer di betrekkingen tusachen haar au da FranacJie iege nn In den Itahaanschen Senaat he t mm 4 ter Sc uloM b j de beaprekii der yoorloo pige IM aalf den ontkend dat het verdrag van 6t Germain tuasehen Oostenr ik en Ita 10 i e d vam kracht sou liJn Hat wortt dat pas na de ratlfleakiee gedepoaeenl jtuUea tyn WaG de onderhand IIng n met de ge j I fenle ii aa igaat herinnerde de ministar ei aan dat hJ Jn de kamer verklaard n eeft aait de memorie welke hem tUttena da voa ferentie te Londen vias ter hand gttst ld van m nder bebeekeniti waa dajt dat tt i lem Inor de bladen wa ge orden Oe me nioriB twvnt en uitk van de veiklar ngcn vun Lanaing bij da anbwooiden op de tweeIe voQr t llen van Amerika Dut lou em tig kunnen blaken an deze em t ward met vemiimleixl door tl verbale verkiaTibuan die da oiwiliandiging der memorie rtrye eldtn De meuMrie haeft n het minxt i itt het karakter van druk uit te oefenm op Italië het m geen diplomatieke nota maat een verwvjzing wniu in TarwhiUende fc tm en het voorHtel x n opgesomd en waaraan men motiewen heeft to ovoegil c n ze t weerleifge Zd geeft griegenheul otn d tie apcekingem t of en i en la geen poging om ft een eind aan t makan Voor Hongarije a 1920 miaeehJcK hoc vin Dochters van Hecuba door CiAHA VIEBIQ OMuutsdMni rMteMog tui wve j r webm unk boskjm NiUkvk TWtolM M IV VitMn er v4t n aar daarmee kon m 4h iiilett de imAf net vullen Eetbairo putdtfftoalenf Door die zwart dingen kou mtjL mo var JfÜgd warden Vlen wÜde vl a 4i ha ïbflfi vlaou aeireii aan boter t men al m lie geheel idet meer iwirgWrtoe de i njjgo worioi ïi rlie ander uh MfflRrtjJi kwftman de eemte ala Die ia kefaMMte het ong jaar goedkoop ge Ook radajejee en PipLnaaie a ra iftrHer a r de kladeren sooveel van hou Am kaopUaten overvroegen onbatnlwuiia J l t de 4aV Db j i s rm hooj B de 8 lnaKle De prijB wae nog booflar w Ugen verwydeotia du Vfonw Zij torst ta het geheel nirt l i de tg fld t ü iert te ywii vra Pn Maar andw wae rürt zoo ahroomvatJlg J wÜt zaker evien rijk wowieo als eea 0 en ook zoo apebulaareo tó V1J g peErfUnf voor MD kropie ia J beat Öwt i vflriftr ook nliH Oa n w f4 rv ïf p l dp Vii r van imdero klt rrMi ov w ih kWii DoBibnVwakl warm ie r on R ittkllB I ig MkM Hn jj i j hrt Mi t 0 toiwt Mmr tigm xlj vei4 trelpeu ver ti £k R 14i t tiiMin net ifiohni bi en idmapp ik t vi r MUUÉIi n 4 h r over ♦ tHin vrnlM rr ï hij w n i moMw kon er tOet t w tÜ vraK m dMfe 11 HiMir tm p lutft d it pmM Wflnii jVfnw gd Haastrecht Abonnem dMi n adnrtentiln voor de GOUDSCHE COURANT en de HAA8TRECHTSCHE COimANT wordeo te Hsastreeht aangenoimio door omtn Agent J QHEER to HAASIBSCIHT De Heei en M viouw Dr é J HAMBURGER ViMei betuigen hun hartelmkcn dank vooi de talruke bewuzcn van belanifstolhng by de ge boortc van hun Zoon ontvangen Kraamvisites worden b voorkeur fgewaoht op Dinsdag 6 Januari 1920 tusschcn halt drie en half v f na middags 6087 15 Gouda CrabetliBtraat 45 10 December 1919 DAN KBETUI GING Ondergeteekendc verkeerende m de onmogelijkheid om ieder persoonHik zijn erkentelijkheid te betuigen brengt door deze zon hartelflken dank aan allen die op of omstreeks 23 December j 1 hém in allerlei vorm zoo treffende blgken van waardeeiing gageven hebben 6082 18 G J H DE VRIES Gouderak 28 December 1919 GEVRAAGD eeo Xaotoorlieilieoile of Juffrouw Br DO 816 ter Stoomdrakkeri B A VERZIJL Gouda 051 lï GEVRAAGD een fijoke djeostbode voor dag of dag en aaoht v g g v z Loon f260 Adres MARKT 31 6081 10 TB GOUDA te huur of te koop govraagd Adrei B SPREI Zwsmmerdam Te koop eeo soiled Heereiiliuis IS met grooten Tuin Oeiegen TURFMARKT 113 Virhuurd tot 80 April 1920 Te bevragen Turfmarkt 112 VIOLEN Oude viol a U koop gevraagd liiefsiPraoiohe of Duitsobe inatnmentenBriflTon onder letters BNP Alg Adr Bur A delaMarAzn DeiHamg 6085 12 Coip Boerenlienliaiik Stilwijk TE STOLWIJK Aan belanghebbenden woidt hieimede kennis gegeven dat met ingangvan 1 JANUARI 1920 de lente vooiinlagen zal bcdiagen 3i i en vooi voorschotten 41 2 6084 16 HET BESTUUR en DE RAAD VAN TOEZICHT BFZICHTIG heden avond de TA LAGE VlusclilHiiiwirij annex Spilislagerij Hooge Gouwe 7 Vanaf heden voorhanden Ie kwaliteit Randvleeseh Ie Varkensvleeschj Ie Hi hapenvleesch Alles tegen de laagste prijzen enonder Rijkskeuring 6081 25 t Aftnbevelend E FOIKERTSMA P $ laderan dag verseh gaslacht Z p kk f l Gekookte Ham Schouderham Blaasham Versch G Rookworst Smeerworst Sausis de Bologne Rookvleesch Aanbevelend 6091 26 K DE JONG ILEIWEG 18 T l 393 m m im te soiA De Voonsltter van den RAAD VAN ARBEID TE GOUDA brengt ter kennis van belanghebbenden dat vanaf 2 Januari 1920 ten kantore van den Raad van Arbeid Crabethstraat 66 de zegelverkoop zal worden opengesteld van 9 uur voormiddag tot 5 uur namiddag 8 ZATERDAGS van 9 12 uur De Voorzitter voornoemd Dr A C A HOFFMAN 6086 60 piv Voorzitter Groot Nationaal Concours VOOR HARMONIE EN FANFAREGEZELSCHAPPEN GEMENGDE DAMES EN MANNENKOREN op 2de PINKSTERDAG 1920 te LEKKERKERK Vi reen gingen welkt hun bewijs an deelname nog met mgesoiwlen h bben worden er aan herinnerd dat n 16 Januari volgenc Reg ement gocn inschruv ngen IT eer kunnen aangcDOTnen worden Veieenigingen welke gedurende 10 Jar n aan geen Nationaal Concours he Aen deelgenomen kunnen mechrüven in vi elke afdetl ng ï j dat wenschen Een prachtig feestterrein en een lee nette ontvangst s aan de vereenig igen fcewaarborgd gogg 44 Voor O udejaa rsavond Appelbollen 12 2 cent Sausijzen Broodjes 15 Amandelbroodjes 15 Gebakjes 8 Zoute Stengels Amandelstaafjes en verdere diverae oorten TheckoekjeS Aanbevelend 608 1 58 GEBRS DE JONG Tel f vn No 462 Peperstpaat 32 34 Des avondt zal ook varkocht worden In KomIJnsteeg No 1 WETTIO QBDEPONBERD FABRIEKSMERK QABA VERKLARING Om de vootvaldifï 1 jrkomende onjuiste meening omtrent onze echte YB E RT TABLETTEN te weerleggen verklaren wij D Ooldene Apotheke in Bazel heeft de abncstie en den verkoop harer Wybert Tabletten aan de N V Guba te Bazel ovi rgedragen welker naam gevormd wordt door de beginletters van Qoldene Apotheke BAsel Ter geraststelling van alle trouwe verbruikers der Wybert Tabletten wordt het oude Fabrieksmerk Adelaar met Viool nog eenigen tijd op het sluitstrookje der doozen behoaden maar op den dnur geheel door het nieawe merk ÖABA vervangen Btlirulkt tuin hout htiiohhiid knlplfn itiailt Wybart Tablattan alam rarkrijgbaar In blauwa blikkan doazan mat Inhaud an ca ZOO taMattan tagan dan varmindardan priji van 80 cent LFT VOORAL OP ONZE VERDERE KLNFISGFVINOEN N V Gaba Bazel Filiaal Hilversum VOORHEEN GOLDENE APOTHEKE BASEL THUERE s THEE ia frisch van smaak en f n van geur zQ is goed waterhoudend achenkt heldei af en laat gekn drabbig bezinksel achter PrflS pei Vi K G ƒ I i ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden bfl L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V vh GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER vh L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 O KOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 612 VAN EUK ïurftnarkt 101 6828 BO r J mu t fc VERZORÖ I Ivcrc heldtre en nitt nut vloeistof 1 bevDnIerI den haargroei ïerslerkl klieren en hut f wortels voorkomt het spitten eis uitvallen Hoofdleer en roos verdwijnen nadat men KOKO j E i P ik en sprenkelt eenvou dig KOKO op het haar dan wrijft men het zacht in nederwaartsche richtinj en hor telt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl SU onmogelijke ettchen aan KURU maar Wi ïej Bcn en houden vol dat teen ander prenafÉit KOKO ale en lulv r g n miaiel voor het flaar kan evenaren WAARiCHUWINGI Iet op onderstaand ftindelsmetlc voorkomende op elke fiesch KOKO wordt nooit los zónder verze Relde huitcnverpakking met Handelsmerk verkocht Frij fim kitins 2 2amlWtii 1 gogtMtsnHct KOKO Shampoo Poeders f Olf per pakje V TkrJJ bMir bij Aputhtk r Drvgbtin ParAin rltliaii4 ilaT B Verkrggbaar te Goud bg ANTOS COOPS Wnd straat en t Sohoonhoveo bij A W VAV ZES8FN Borstkwalen zjjn d kwijls het gevplg van het vcrw arlooï n vtn eene lichte verkoudheid en earsl als het zo ver ii hei men er over te denken een krachtig werkend middel de AbdijMfoop te baat te nemen Waarom er toch met d de li k mee begonnen vóói U begint te hoeiten en vdór Uw neus co keel oRIitaken ijn De Abdijairoop wordt weliawaar geroemd als een uitstekend middel in gevallen van catarrhal aandosningen dar adüni haVingsorganen verkoudheid haesohhaid kealpijn hoest liimhoest bronchitis InllusnzB griep hooikoorts asthma hiakhosst maar u kuot er daarom zoovet l Ie gemakkcliiker mede voor komen dat het zoover koipi Hoopt vandaag nog een flcsch Abdijsiroop Priji per flacon van pi m 230 gram f 1 60 van pi m 550 gram f3 25 van pi m 1000 gram f 5 Aïom verkrijgbaarEiicht rooden band met onze handteekenidg L 1 AKKERRotterdam 6045 80 Komt nog dit Jaar en a s VRIJDAG en ZATERDAG naar Stolwijkersiuls Prima Vet Vleesch Rookvleesch enz vepkrilgbaar Aanbevelend 6092 X A H V dXHEK Tdef 31 I GOUDA Waddinxveeo Advertentiin en abonnementen o dit blad worden aattgeooia o door A MOTEBOOM Boekhandel Waddlnxveeo uw weerstand vermogen te bewaren en uw i© uwkracht n te versterken Er wordt veel van uw kracht gevergd in deven zwaren tijd en bij velen komen reeds de venchijnaelen van zenuwzwakte oeu rasthenie en zenuwachtighetd Slapeloos held vermoetdheid moedeloosheid hoofdpijn angst zonder bepaalde oorzaak g brek aan luit en aan energie ztjn zoo vele vertohijnseten die dikwi ls de voor boden zijn van erger Nu komt het er dus op aan in tijds het eehte middel te kiezen dal deze beginnende neurasthenie met verder laat voortwoekeren Met ver trouwen raden we U de SANGUINOSE aan die door honderden doktoren en leeken bevonden is een uitnemend ver sterklngamiddel bij bloedarmoede en algemeene verslapping SANGUINOSE kost f 2 de flacon 6 fl fU 12 fl 21 Tweemaal per dag een eetlepel svoldoende 5997 43 Probvar het en gi zult spoedigde gunstige gevolgen bespeuren Houdhet volt en de gevreesde ondn mijnende neuraaiheme wordt overwonnen Oijwordt fliok en leveosluaiig als voorheent I WACHT U VOOR NAMAAK I VAN DAM Co AGENDA I De Riemarairaat 2c 4 Den Haag Verki gbaar bij Apotheken en DrogiaMn I Ftestcben worden teruggenomen J lan uur ÜiTnuMe Kruis Vorbaiul mrmn 1 H U O if 2 Fan V uur Nieuwe Sohoawtitf li dhdttghefcteaoncert ten l t der Opaten rijkstolie kinderen B l el l OTisocJ en wij gwogeld ttj U nwded i Iingi e iiKjgeQ oolvimigeti vaa r gjadertiigpn ooaowtwi veitmücohjliiwi enz 00 deza m ooax agenda t EUetrtHhe Dhittofl 3 x® vi t trc mj d riwxx ti bl rt d 003 G o utd x aa p f m ¥jxmlxz 9 Xk yu M i iiiv r uAGELlJKfe INGK zONDtiN UEOfiDBHUNCttNi iH f m nw nnw IMI Op d vo rpavtn ftü h o i fw KWfiia dvtrtanWii Itg n m tt f n wu iÊt Wtm t Ml ftft tot mriitm urti Oooto lotte M nndoii w r oa koninad aiMur i Ht nri to ABONNEMBNTdPftUSi per kvaitM f2JZ6 p r w 11 oeDt AMt Zo da Alwl ptt kwartaal ƒ 2 0 p r week 22 cent e ral vaar da béforgf f per loopar sEVM iedt Franco iMir post iter kwarta f2 75 met Zondagsblad f IM Abtnuei mnten worden dagelQks iange ttuaen vm 9 Bnraattt Merkt Al ODUDA t bij nxe agenttfti den boekhandel en de satfcaB ien AdvertoBtUn kulmoa MvorttaBiAnTiMB b tapt i wiia GQtiiiAk ADV fini£NTIBPftUS Uit Gouda en imtitreken behoerende tot dan besorskrlnc t L 5 retrele ƒ 1 OS Iken regeT meer ƒ p 20 Van buiten Gouda en den bexorgkrlngi 1 6 r gele Jtf eike Tegel meev ƒ 0 25 dvcrtect en van publieke vermakelll hedeH iiVi c ot Vtr regel Adi brtentt in bet Z terd aununer 20 toeaUg ep den ptin Üiitejftiyi mf9m Ki gevtit vullen ute i ii iioudeui een t w wrden dj dMou jJ ÏjMaSk i itwff pleohtLge V atvekerintfw aa i U en V oUcenbi KU omm s i m te4ie op ua ütcniaiing boaiuiai au Wt de grievan t g k net optr r iltiguwhe autoritoiHB apuadig ggaiUHiasa 1 j sciet zjl winlea gehouUa Ml U Junumi eoïi uiinvung nemen rtft m MCrKinv treden va het vei irag rt Ve eajltea is n letter eval ieohts ex tvftestie Van da en Volsflu l td moeten wordtm byeenipero a Oistaten hét0lkt ult en ge et iat OO kun geachte d in door M ldent Wil on niMwoi de Vei eealgoe JStaten itet verdrag met h èiben ge iRtAftoeerd t u y Tie preaidest van èu recht ataicv Cl enaeaiu krygt echter g on Kiuis imt icaad te ftfesioeuren Volgens eoo tf ijctit uit ew lorli neeit tVilson verkU ird tersiU te £ yn den Kaad ma Oen Vtdki n bond ivsn a te loepen Uy iil cht m wet bij voegen Als myn gewondheid uit toetuat Want teze laat J ch vetiv van rouArfUui g aattxtei De LOiTidpomient te New Yurk un de h oln VolkMtf meldt dat piemdent Wi son lict ei t hy z ek ia gewoiUen nog met overeind is geweevt Hy ligi ui tm toe voor het Wi te üuiM op een rudt uink om d liiii i eniucnt te g nieten Jben commiiBie zal mo tett u tmaktin oJ de president in staat ie om het bewind te blgven voeren lot dat ik ei zyn twee ter onen tie een een intieme politieik vrieno van VVi son en e andei een van h profi det n scherpate politieke tes nstaudera uit gekozen om metle Jiun oordeel uit te spre ken Mocht Wilson buiten stq t K n om het bewind te bUlren voeren wyi ihvj niet by machte ia om aan do beraaüslag ngun w5i Naar deji vrede Terugblik Onafhank ken teg n staking UltwteseUng der mtUicatws imb Wilson zal den VolHenbondsraad samenroepen Ue OüpeijfU liiwu Malt t m OMn i niMWt i ot tt nfttu BeilAin gezaadMi n i 2Ü b Zi OM embei Hiern keurt hy voed hit lydelyk heifen va iUuaae i echten op gwiid naar Duitschland DuitMhlaad ia geniALh tijj een opjft Kl te iieX Q tot een beutaj ua dl tytlelykg teniundtruig vaf dof Jtiki iiiHik tfgenovei het doilarbed Hg il i mexJe m eleii lu toitiu oven van vuoi d u uuilug k i ueij totijii iftit Volgen bt i tht van te tomhi hf ie van sclittdeloottttbv luiü tl oet iie i ppgelu in overeenstemming mbi haai vvonlen vat tgei teU l e machti fiut geildt voorloopig voot irie maand inni ddeis zuHeo omleihaadeliagen worden gevoerd niet de GeiUlieer en over de Uuit fa b m en uJtv vt iboU n lit iK vaa oiereendteanniing hien ver binnen nnt uaaiKUn luet oidt berekt lal het ge ttoeie vittHgtttuk otmieuw worden onier 7uLht ih vet op lie uitfeetalmc der douane lechten in goud de tyi eiyk Jbuiten u 1 ing was gesteld zal opnituu n Ji iiuuii lyiO iveder van kracht worden Hoewel in het niéuwe jaai vooral de toe 1 omst den wodero id ouwing van Jbu upa 1 e aandacht in beslat xal nemen zullen allerle onthullintfcn mi Bn Ueattca avn etiiH voor het vet leden de belangat liug wukkei houden Het laat zich aunxien uat n de naaste toekomst allerlei gelieime di ploma eke tukken aun opeaibaarheul ru len svoi den piye g ven De entente i wel niet van plan haar archieven te openen maar eenige inlichtingen zullen ue van deze zyde toch mii Bchien wel krygen he I ransche regeei ng heeft al een Ceelbock u Itn veiich nen over de I ranach ItaliaauMhe beti e kingeii Uit e Hukken die d Tempa aan Uit jeelbotk ontleend blykt dat er sindj D cembe l JUO een geteime overeenkomaï bestoYd tusschen Rome en i ar a voigms welke de uitbreiding van Italië s invloetl in Trfpolitun e gelyken tred ztm houden met die vu den transchen invloed jn Ma tOKko Belargryk zyn eenige documenten uil h t jaar IW d e handelen ovci de algenteane politiek ItalU en Frankryk wi aeluen op 1 Novtmber van dlat jaar de volgende ge heme verklarin on urt J rankryk verbond zich stnkt onzyd b jven wanneer Italië ten gevolge van een rechtstreeksche uitdngmg genoodxaakt zou Un om zelf het injatief van e n oorloft verklai ng te nefuen In dit gevat zou u Ital aaii he rc yeenng de reg erinff te P4 Eupen en Maimed ItaJiaansth Fi nsche betrekkingen Henga 1 j vaa nwdt een numarchie Bolsjewisme jin Ainenk Verde Uag Van den RtiBsischm gfliudischat ONS OVE UlCÜ i ti f i aUte Ufei idu m Utflkx ug a La e uren u onze iSiita vuu lit iStw bs ge i noi we Itfxugzieii op do maualeit Ue aciitei unt Ugg n moet ii ei Kenii n uat iiLL iL ultuü I iogel U udd tmt uvi uCJit mot uj ü v KtliUi 1 ia i hrgytui h iitdeow rk veWfs oiU o uig v iaii eiil legenioct Aerd geaien vordetüt uiteiot ditgeadin ön i r aren t igeiï dat we by iKlei wt iVig KOTirten nreiiion waarvoo t Bxeis Kjch iiterk aou len inturoKKeren ivau jparmoïid moment lieett het echter evon mm ontbrauciii hJ wait ii ze quaiitatjel m i 01 eén yn te fetcijen met It mctt ran j art un du LJiü bracht qwuititatiei warei at aker ji trt iiuikler Nog p a wekle de Isvi geode Jimuling der entente te enuvct i uit3d land eeuiige vre vuoi n tavn cuu llictpn Vc bpaitacua beweging tn liet un derz ii naur de schuld iti Duitiichtan e comniuu st ache aXaat gieep in Honga ye Il Annunzio 8 optreden nJiiiunie de onet n g held in den benaat dei Vereen gde lütdieii uvea het vredeavendrag en t l van anuere kwesties I lolden de belangstel in f Üjifzig Aan 1S10tal men wellii hi later j tr n ae herjnnermg behouden ais aim een jaar an onlusten en verdeeldheid Btakingen oDt 1 uüinsen Van iu pitzea publ cal e van officieele documenten door dr xooat n Oosteniyk en dr h autaky in Duitsch and een jaar waarn e vrede met DmtBchiaiiI Üoatenryk en Bulgarge geteeJcend w r d ionder dat het vrede werd en eeo jaar Vt aarin een oneindig aantal nota a gen a el i tverd In UË geschiedenis is er iiUBsch en geen periode aan te uyzeu waarin zoavee offi cieele documenten verxondcn sa ontvangei wenlen Jttelyk waren de stukken d e dt regeering te Berlyti naar larys zonu om te protesteeren tegen schending van ci n VftpenstUataiMi en de achriftelyke discussie over allerlei onderwerpen die met den vrede verband Kielden was evetKens eer leven l g 1 t geheele jaar is besteed aan de li quidatie van den oorlog naar we hopen ei mogen verwachten lal men zxh m de vt r bchilleaide iandsa in X920 toeleggen op h t herstel maar daarvoor ie allereerst nood g dat aan de voortdurende stakinflren een e n J komt de Brbeulers zuilen zelve moeten gaan inzien dat ook voor hen betere t den miilas aanbreken taimeer de productie Hordt opgevoeiti Een verbiedend verscl jjn fëï ia h t dat onder de Duitsehe soeia istten fiteamn Ti opgaan ftegen stadcimr Het b pjwp bestiiur van deai Duitechwi bond ran ire taalbewerrkers die na de laatste algemecae vergadering te Stuttigi rt in zfln overgroote meerd l u t onfffhankeiyken van de uiterste hakei de bestaat heeft naa e Hhein ch esttTalische Zeitunn meldt p t rondsciirijven gericht tot de plaatseiyke o gvnisatfes van d i bond De algemeene toestand zegt de c rm Idare en de finaMleele toestand van len bond in het b ondei maken het voo Ie teden tot een plicht van onvervuibart 6 schen af te zien Ala Modanig worden ge noemd de afschaffing van het stukwerk en J uitengWTolie toeelage Dezen kant moet het uit Wanneei ae ai beideri dit stamlpunt gaan innemen zal do econom ciip toewtaibd eimieHjk meet u evenm cht kunnen igeraken zulten etak ngs relletjes uitblyven en zullen we den wer ifdleit ri igt in TOSCmtleMde WeöÏBcSie Ta dustneen een atakmjr die 50 3k 60000 man zal omvatten kelyken vrede i s naderbif komen In us deel te nemm dan aou V4ce dn iident Udf dfc ii r f j ii jn jiena plaats komefl en het vo gend 192Ü zal in ledei geival den officict pti vrede brengen Te Parijs twtjfelt men er j iet meer aan of Duitachland zal het pro tocol rtekenen de dag van Maanttag i in d t opzicht beslissend geweest Von Lers rer heeft toen een bezoek gebracht aan Du tasta e mo ule nge ondeKhandelmgen een ver m miei ng van het aantal te leveren tonnen aan haveniiiatenaa verkregen zal worden Von c sner 3 zending te Parijs wordt als gee nd gd beBchouwd en men verwacht dct de uitwisseling der ratificaties 6 of 7 Ja nuai al plaats hebben Den 7en of Sen Januari zulten daar dan de vre iestoestan l R hareteld do Franeche diplomatieite agen ten zich naar hun posten in Duitschland be geveai een zaakgelastigde zal naar B ilyn gaan Het vetrtrek der geallieerde troep n Selaet met het beeeten der gebieden ino e Duitschers ontruimd of waarin een p e IF M I iial I M c ii4 l h r wwk Ml w aiBhi z n Uten HCl4i R oaj d Ainouranlaivrodw bij me rou lUüfta hj wouw van tbniunh I 1 Mr v iin de re eananwr U rmaal hui i v Ij riK r troaoli wjü Waar UI luAt ij wivkemV IJ had er em U URiu iih de vrof er n zdo levendig s tw tf EM de eeHiJfW loa vroolljke nu MtU geworden Atiduren vM du ntel oj p ii ir Ucrrfuit wist tl iiwiw i i itt T i hf m had l Mi rowM ki hait nog nl 4 geMulv ir zoit Uj wei ut w IX hrliven f I t kl lerpn vr tV Hi naai hue VMder Irrl kiiam kopp g onMmid thul uk de vart r tak a tiuiir Oi iei va IJl iwgïskwn 11 hij luui Ku v f4 v rteld Di n n r hall tuhcf franMhtu kcdiwwho H 111 fWïeuI Fiig 4 Mn en Minbttwvt r p vwtfT hij had ziju llhiilehfiaopgwtlH en gi o Mii ni htj had ook wat y or jaar dt eerste gegadigde yu naar de can didatuur voor het presidentschap MafhankeHfk van de correspondentie over het Scapa i iow protocol en de vijjli ting van de krijgsgevangenen te Loruen beroemt men er zich op dat enkelen u t e zonderd alle Duitsehe gevangenen k u ge lepatr cerd worden tut Khen Parijs en Her lyn nota u gewisseld ovei andere kwe ties Hot meemn gBver chil omtrent de wyae Haarop de volkasteinming in Eupen en Ai l medy moet plaaU hebben is nog niet op gelost Ovei deze aungeitgenhe l heeft de DuitiCbe dele ratae een nieuwe nota te Pa lys üverhamdigd waarin hWinneiti rtortt aan de verklaring der geallieerden in hun lotft van 16 Juni dat de steuMniag in i u wn en Malmedy op denzeifden voet zou go cii e oen aU die in Sleeswyk e wordt ontkeml uat Be gie vooiBorgamaatregelen zou tref fen voor een vrye Btenuning ali het d e ondei t gen verantwoordel khMd laat plaata Ue tben De Duitsehe regeering verzoekt da cnftenti de voorstellen neengetegtl in Ie rot van 3 October nogmaals nauwkeu ig te onderzoeken de onvolledige en onduide lyTtc bepalingen van art 4 va het viedes verdrag in den geest harer herhaal le yk ook te val lt j had alleen de lao e ei do korttett wal wiat die vrouw er van Holikö jTtfeu de boer te vondufen heeft ill UMMit or aJ voor d K en dtuiw op uit ouvcrHOli Ug of de zon brandit ol de ragen plaM tSpl tsii piaiuen plaaten duixraid maal bukken kaï dau komt r een ooweer m aXiea ia we Ik eet mijn groen ttw llevef zalf op dau dat U ze gioed kooper geei Het is oorlo l foe 1 wierpen ze haar korden oan ViTOUw Doinbrowvkl had het beter kuoiuu hcbbeii diaii v eie andere vipi uw n Dom brcfwfiki had reedb oor eten oorloj zijn fituk Uiid IjVHTlg lK wi rkt Uei wa goed bebouwd vtsiedou jaar hidden zlJ r vol op aanHpp van geroofd ei was er kool gegroeid a 0 reu2eoh jot ten Maar zij bftd r geifU lust ineer t l 7ij giiiff er wel efli U u4 haar gereedscdiaj naar tot iiiiar iiuiwolijkd wa zij luot w Kken be gonnpn of zij wiiorp de tipade weg en ne wooT imair huis Het vrat daarbid ten atio zoo riezettg siij ke edtiavr achter eiken stonlk Zij vraa v roqger nooit bang goweeat maar on wei 7vij mteeMf Gertnid bij b ar beneden lo de k uiier t moigm Iïpen de kiodaren ncSieneii tuiAr niet f enoc U iteadbervavm Gertiud fkmA steohts onffaarae toe nu luu ZIJ mft eeoti di p ur uren a nach v DOr z ch aAleen iinar mocM z wel erai f De oude nrfniUMr kwam niet tnaerleni 1 MInka etaheeia oai niet meer naar e i ander mt te len Zij bad het aan Ger tnKl v te iD zijn hemd mei nMa aao zyn hcnd wm bij avluai Patood paa dat reed zoo Im urn de deurrau do söliuur b iigfcJl on de kiorwe tJ hoed z i ii i r lol di i briüli up de pomp liod gezet wa n odert vetthvooeu Dien hetfi hij apg wL lm ba wat al hiJ er habien ufetgeaJen bt hi ha ha Zij haj hiiAr bdd imuv b ad ii letmaliL en hot dioli naaut dM v o Gor d geBc4wv n vaak greep zij nftar de hand suit Gertnid juffrouw u beut te tySn 1 PK n iMKJht ohrok Wnkn Douïlwownw j i p auiin tMiieea tkuLdar m de kamer Cwrrud J j rear moe wae üpp vaat iaai vitrd zij w a t k r gtacbuA joITnww hoorr u nl br ls buiten lenMW ir loopt ItaBAiivI Iuagi4 ht4 huis lAuiiinw Jti 7nt ref4itop in bed Ui a ii hwttlieen hnar door aitgW er strontJteii giea t het zag apookaeiaig wU Gerlruil ohrok wu Dand roiffii4 terug kMmeni ij Iul erd r nwor faoonU eeK vQ tHlaippep ËF IS nienMod cel slj ge nuAsttUood mTooIi wd ooh weé De w IV Het bet zLeb ni nit het hoofd Wa eii Aoon Gertmd iia r het yaam ginff h r hooJa hult n rtik en lui wde i kpoop heelwnaa oi Im de ttekaa en Irok die over hAW hooid t Ih luefa d n d wimi Hetrulaeh te nn zuohite ora Iie hufc Zoo tfl het dHijd hei waait Vttii jüna w o neus De www ftObi riie WjBi Al u wist wat Ik weet hij koBtt zeker teni Ik heb wovree elljk gedroouid Z wUtte plottrtlaf i gUtenden knot it IdanU iMi aaa F jiiJltó J 1 Crt itriid Hoort go iaat ro iii bg at L Ir ml k biiipll Ui BgllrfHt IIlj inoeet d citi iij Ik t huU ziUtïQ luisftotriea zeUn h Iwi niaui auht r d4 uitgebroken at f n u io den muur Ho klonk zoo bichtby alhof bIj tt de kninur ui Nt tetgun jtvtn W k lo lHiiv r n la au u £ du nu merkelijk grleeiHt i de hut V rlnjitncl luiuk ktt toudt uitrot p du be vomlc q i maar ïij vonnaade zieh Laat 11 j tKt 4oM Zij iractrfle icb tt I riUn I Aai een huUtn het TiBmlU iHjjj imnleii Xjiiirpeu oodHt ïui viegvlegt VFuei tel Httfn iioichteu dlr uH c g wc hl t n u 011 en iiiRiwdi rlscti u riiill vpctf iiw jMw r WiMi nHn kwam Frtohe 1 wIh t laai iii Ü r ud voiid hH I goo i dat V roiivt Doinbru wriSii er ov it sprak meer m lip dorp t giaii wonen Zl voeilp lioo de wfcruai van vroua Iwar f BJontaL Tr zou wel ee kaïimr voor bnar u viudf n ziju hoewt zij aooit me tXKt gonkboop zou wonen a der Vil intt 1 tt haar Itnurjd uMar zdA wai het liJ r toch lU t uh to h Mklen rouw DumbroKttki hti hiar liud al Ituig over gcdaJtn Zij had er dwHiJ v e n pÊfii r oor gï vooUu het Wvi A zmi ij d usell deit dag ook he hitJK hebiMn varlitai uet iiiielh léokl irrtrud di onliiyaiiaea r fni hHt voir elkm jrij van te bill te doe i Vrou w Douil r vsld wild w M Ix Hlu Hoc okit f4Ht6r Zh hy aet0m mm pfaAatw U m n