Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1920

L DE HEIJ Molk Boter el KaaahandelP f ti Nieuwe Haven tiat de tUi luur vUn de beMraling en van het geheete proce zeer nauwkeurig fc n bo paald worden Vet voor Miden aai galstWB In tie ihorêiHtiUaclH MonaMetten dtett dr letiun itknie dat gHtirtüqle den oorlog het aantal t ders aai gal léjn vt r ba t ld la t logononiMMV on wijl dU laan bet groote vctt ireik lilknlnw lU vit li4 bortti nihloi voor g il i h Idinfl due l het 0x4 voor lijdere hun diirgclijln ti iiek teti veel vef te eten H t li irilo vv is dat will de rooUc zoowil In den vann vwi bo t r alH la dien vau roonk Als tnedi oijn awlt I tlerom olloïUiTt ii roii o giU zuut i wit dat otidor ócn l sm orogal Ui d n Ittndel ie Gebit en krow ïwell t Bi wn Alnerikaani Ji tandarts ÏHanii mAMh waa een 22 iirlg Jongm td9cli In behandelintTi Wiens reolit rveiri ainls fcs nl t kK riRt l rokon wae Deze man luui eei vergToolliig van de scbÜdJiy t aan 4 n 1 iit rkant aonrior renJm rke van eièlt etekiiig Na de vwwljd ring van S og niit door broken verwtondwkim veipin derde het ïeew l en was 14 nMmidmli ter we ® Er eohijnt due eamenhanl fej besLian tufiflohon do sdiililSlicr en mtfe Het Bestuur on den RaWlvan Com risae van de Bouwvereeiüghig Hot Voksbelang wenschen leden n huurders toAg elukkig Nieuwjaar 1 17 r GEZ VAN DANTZKJ l Modes P I 24 Hoogstraat J V DAM Keizerstraat 62 P 3 Schoenmakc Firma P J ENDENBURG VEEBSTAL s p f 47 J C FICKWEILER Koloniale Waren en Comestibles p f 29 Lange TiendewegfB N H VAN SCHELVEN Molenaar 106 P f Punt J W F TURION Gedtploiaeeid ElwIniliclHiiclu f f 108 be prekinK vun Jolui n titimlvt twantt n triji pelend iMnKil H Mn l U 5i ten r Kinf om het Hlsponil verHtand uit bed te halen b 124 Dit zUn maar enk te grepen In dien toun gast het gehoele boek door De voortdu rende vergelijkingen Irntceren ab geatadlg geklop uf getimmer den gelceixle hindert die mot een mooilUke atudit bezig Ih om in den itijl te blUven X Jlet verhaal is goad bedacht Ëen Jungt vAuw Catherine gatrouwd met een I agcr hfte lid die zijn arbafd m de maatschappij boven allcBt ook bovan i n vrouw telt ont Aoct een officier met wien ze vriendschap luit De vriendüchap kr gt een nog al intiem karakter vooral mulat Cathe rine door een gesprek uf te luinteren heeft gehoord dat ze kanker heeft tn nog ulechtH twee Jaar cal teven Juint alë haar echtge noot een eind aan de vrienditchap heeft ge maakt verneemt ze dat de diagno e der doktoren onjuist was Dan volgt de verzoe ning met haar man Van dit gegeven is veel te maken en Temple Ihurston heeft ongetwijfeld het gegeven zeer goed uitge werlA en het boek bevat bovendien tal van mooie gedachten evenwel ze wonlen ala vertroebeld door de vermoeiend groote hoeveelheid vergelijkingen als boven aange haald die van de fantasie gewaagde pron gen vergen Wat betreft de interesse voor de intrige deze wordt vcrmmdenl doordat voortdurend da schryver aan t woord Is overijodige walUNchuwingen geeft etc Hy waarschuwt den lezer byv als hj aan het treurspel komt blz 146 dat de terug keer van Seyd in het verhaal van gewicht is etc en zelfs wanneer tuB chen den man Q bn minnaar van Catheime een besllB lend onderhoud plaats heeft kooit de auteur onbescheiden om een hoek gluren en geeft hij een beschouwing ten beste over de gevolgen van een verpletterenden slag in t gezicht van een figuurlyken slag wel te verstaan en doceert hu hoe een gevecht moet worden geleverd We kunnen niet na laten nog een enkelen regel te citeeren geeft hem den man een slag vlak onder de kin dien kleinen stoot in de ruggegroat die alle moeilijke vragen beslecht waarover h schynt te willen spreken Als je ziet naar z n eigen bewustz n sla dan toet Maar genoeg We hebben reeds te veel woorden gebruikt om den styl en woordkeus Van dezen roman te kenschetsen Zeker is deze voor een deel te wijten aan de vertaling die lang niet altyd vlekkeloos is De Engelschman mag tot stopwoord hebben By Jove een Nederlander zal nooit Je hovah aanroepen blz 192 Summa Summanim Lezers die o erveel tijd en een flinke dosis geduld beschikken en zich nigt al te spoedig ergeien aantaalkundige onjuistheden zullen uit ditboek wel Iets kunnen halen dat hen lykermaakt de lezing van het boek met warmteaanbevelen durven we echter niet B De Overstroomingen Wegeni hoogen waterstand heeft de tram Zutfen Lmmcnk den dienst op de trajecten Zutfen Baak en s Heerenberg i mmerik moeten staften Op het laatste nog nooit voorgekomen De weg naar Fm menk is overstroomd De stad 1 mmoijk staat gedeeltetijk blank De Maas is nog wassende de stand by Maastricht was gisteren 3 82 M Bi Gormchem staat de Kade t n een ge deelte van het Nieuwe Hoofd liepen gis teravond onder water In de Dalemstraat zuu het water binnen stroomen doch men heeft dit verhinderd door in de Dalempoort cene kisting aan te leggen De polder Munnikenland gelegen tus schen het Slot Loeve tein en Brake is ge inundeerd Gedurende den nacht Js de Merwede nog ruim 40 cM gewassen stond gisteimor gen 10 uur 3 73 + N A P Het nieuwe werk de loawal zyn ondeigcloopen en alle toegangen tot de gewone aanlegsteigers zyn versperd Bi Deventer is de IJsselstand 5 69 de was bedraagt 26 c M De Worp ia f eheel ondergeloopen kishlammcn ssyn m den af sluitdyk langs de haven aangebracht Wes tervoort meldt nog 19 c M was Het wa ter staat tot aan den rand van de IJssel kade In Nymegen zyn de huizen aan de Waal kade onder water geloopen De toestand wordt onhoudbaar De Ooysche dyk wordt bedreigd De overlaat begon hetienmorgen reeds te wer ken doch het water kan door de kistingen over de geheele linie worden gekeerd Aan De Gehlerlander wordt nog ge meld De rivier heeft hier de aetlert jaren on gekende hoogte van 16 75 M bereikt De toestand is uiterst kritiek De s Gravendamsche waaid loopt 30 c M over waanloor Lobith en lolkamer met overstrooming worden beilreig l Ook de dyk by Sp k staat op het punt ondei te loopen De gemeenschap tusschen Spyk en I Iten wonlt per roeiboot onderhouden Te Grave staat het verkeer met voertui gen geheel stop Te Ew k zon de IH jarige zoon en 16 jarige dochter van den tuinder W K die zich op de uiterwaarden van de Waal aan boord van een visschersboot bevonden verdronken toen zy uit angst vooi een aan varing uit de boot op drUvende balken wil den springen De visscher en diens zoon wisten zich te redden Door den hoogen stand der Beersöhen Maas zijn de verbindmgswegen tusschen Oss en de aan den Maaskant gelegen dorpjes in die mate overstroomd dat de post omnibussen die tevens het personenvervoer onderhouden tusschen Oss en de Maaskant dorpen niet meer kunnen ryden Alle ver bindingen zijn verbroken By Niftnk dringt wper water door een sluisopening met het gevolg dat het water in den polder stygt alhoewel geen gevaar meer voor doorbraak bestaat Door de hevige regens is het water in de Maas thans weet wassende UEMKNODÖ HKUK HTEN Ken rout moord Vriidugmurgen te ongoveei 6 uur ih naar het Dagbl v N Br meldt een gruwe lyke moord Bepleegd te Weelde langt den weg van daar naar 1 ilburg De spoorweg wachter L Siemons werd door eenige imlividuon neergeachoten Hij Sronl daari ij zwaar gewond en blies on gevfer n uui na den aanslag den laat sten adem uit Deze moord waaibg roof de drijfveer geweast schijnt te zyn bracht de gemoe deren zeer in beweging omdat als verdach ten hieraan siinb aangehouden drie zoons van den venlagene De man is beroofd van 8 1 10 francs die hy bO zich droeg Voordat de dood intrad vond hy no ge legenheid om mede te deelen dat de mis dadigers het gelaat hadden zwart gemaakt Keratgave Smur l m itoti NW vu neoiii lie l Ml liBtidcfliTiiia aati liaur p tH0iuv4 to Aui kjilaiiK HtUintai en MH rravcili go een txtfy lvi r li i ignWl icat toi gt K nd teii l e d iig van bij 11 1 f300 01 Hcha4 o dat Utivrr fa maand tra öd irl c i aist kxeog IK k oiikplov gi arodito rd voor uenvjl laarMÜu Mi litHwvlk o or Iriu jiar word II tgiketrd oni Lrdortt uioi i j t runi a u lh n dio gularoiil d l i tjl Ui Ti nn l r hnna Jjn gcJ leVLn BoUjewiek gearresteerd Lon nHidi laii iM r g uirljjk ge Hyiialttrd IwHcwuk m ii lloiigniaip isdoor ie giri nHoumirdlo aan htt HttUaii t 01 doiizaal aanyehouni vni on Iw imlllaiirt li wok gfWWLd Op iuüii wi nl n be voiidcn ii cilijiil ido pajucipen teukon ngiou v tii projf tLiül n enz dooli witiOg geld Schenkingen John D Itockefeller de potiolemiiPin naat heeft $ 60 000 000 geschonken aar de jener i I lucation Board en 0 000 00 h aan de Jtockefelter foundation f ÖO 000 000 voor de Rockefeller I ounda tion zyn bestemd voor mediBche ondeizoe kmgen De eenige voorwaarde aan deze laatste gift verbonden is dat 50 00 1000 xullen worden afgezonderd voor het ateu ren vai medische scholen m Canada indien in Canada zelf een even groot bedrag worat bijeengebracht Tot dusver heeft Rockefeller met deie f 100 000 000 mee de reusachtige som van 5 4jOOO0O0O voor zaken van wetenschap en openbaar nut weggegeven De bedoehng van de General Lducatioii Board is de salarissen van hoogleeraren en Teeraren in de V St te verhoogen RECHTZAKEN Om een melsji Len dokter mishandeld ji iui dkruto vuoo j nu iiwt ulloIwt tb gt tl voor dt 1 o l rtihi w iHDiliS t tl irijk f iifi tut 0111 ttn luo jo dui liU 1 luiirl ailw D oliilllgt wae do 2ó l iii i k jiui iiun I i Ji attiler a Jiet si Ui lf r Dr i I reiüvcJ I 11 rklainU oiigtvotr liet I 1 11 t iHgHii ai dt jair hatl h op l ii I U m t ton iiwitiiü kiiwu g iiiikKl ïiüj luHik n Ihi im L iio hatl li iii co i iieti ticui ge gitwckU leuii rt l i di I kl zk r 1111 bpt liart giüg 11 daarom liad liij 1 H t n zoov xvl Voor liftar 1o doe ai iii in urmogtii wao hij traci tu haar oy CU kantoor Lt pliatetii ui gaf iiar zot I i m N derittualöoJio taal iiit too il wille Ut dt hawarltj van het iiui je Dr 1 r l kil loh ook vooiT haar s Iw wii to liitor s nurui iiL hauT mcneoiia I wiik g oi HiUy ei LoJiJiT du zi al 1 rw gvin dm hf tr II Do doktw Iwd liod tp lijk y k km n geeA t d i mö Ju l Oi ipa H n dio Ü in fJi al iiionig iiois j uk in voor haar k en oiig liiK iig g I ULki lliH iiifti ji v rt lli kzi wjoidti a IJl hiJir w llo uv dio iKTkg vt runit aar lifed Wtó ciadUj iju j s n n Irok u iiKt V Jily luar on jk i let tmig om iih te li tm ond r aoh eii De Bpot ulit it rMii rdf dai d hur 11 k riig uml wan lk 1 jlunf daarop n nul aau Dr rink I v j irm hij titan veTzoobt aijnHOurdcai tirug t uonifln t kWaiu ooIitLr I antwoord wanrop Inkt lh n twce 11 XII hijdi H I1 dor dm l ri f sMir ai toWook daair gton uii twOGirJ op vi J nuha ef j naap di i gt ntHJskunlig ii king doth jl In l aaiit houi nww Jlil g h tdeg il zou HiUiclit in tleu diufpiH ija ge ruikt aid I i3iil dr Frt iik 1 ni i doort di o val had on mooi In Itii avond van 1 Maart liad hij h au op d i hoek van d van 01d iubQ m 3ve IdLdtraat © u dm M lu rtv t g aajigoöprowt n wi na een kort tv gowpreik ton paar fUnlit vui ia iigen in I I g w4clit g €iLven 01 I rtni d verkJaardt dat hij tcgm II t iiKif j we ets d igjolijkè g zigl IndeclilLr nl t mtl ds iMxlot l iig dtii heoi IIt iK kedlgttn D Prewidoftt mr P I Jawel de 8tliBp ptr wtfls g op het onWJioorlij ko tnzija gedrag oin niet op do bri ven di loch Iwt liJMl wmrcn ff t Itli t anlwoordtn 4i ch Z ifl vtffBbheureii ilet O M wafliigtiiojium door mr Hun liwch zegt in ijn requKtoli dat btkl riroif gtrixshtisll is iemand te nnsilifludi len al hieft dwo hem h leedl J Da of IKTT g of toe Iat dr renBtl wtl eeid g aaidtiding hoeJt gogovim en ischt daar 011 ttn j elllMXjto v ii f K lilw 0 dagen hcchUxae Mr G d Orooili steült cli ci 1 parlij n isclite etn crg eding van f 1 voor d geleden schade van den dialtler liü gedurende metr dasi n wö k ziin praknik met hee t kunnen uitoefenen I n WiUy 011 wie tod do gwheolo gieftdiledefiM if eeheiird ïrf ondanka d s goe t rgin Wi lM r d iM rtititniwix vani r ii i g Iw4ld l H Uim U I j it HU Uk iu i uu 4lW 1 hii orle nl M aan ndaik Ltt diy w w bm SCHKEPVA ABTk ERlCHTEN u ouH t 11 1 lig aiu ft hl JulH tV iotut MKi in liet N KU4aiitU lit Htuoiii tiip Altion van ÜrioP b j il PwwlU 4i truai lUi grootate gedfctlu der iKiiian luiiyj hoo t n eiffm Iwotea UW olilp ver Ijiuu doi9h allm iuja oii ukomni Ih u kkm aiutöd ii aan boord gj i o doi i resiling ié oioiogwijk lilt H jKNDHOidp Anton a4 IM va i U Naaani mn VV van DMd ditoo ii iMXit on Fr ui wrt oudorneaiijic ML ti liot lurdmn grooi j2i ton tirnio en 1 tüO ttn lutw In Ui golMjuvtd ii trok Ji dez r van yytiaiey O U naar l ot irlani Üi btma n Ung t i o d uit f k ppeii awcj e niaohinerieen van h oom fmp zijn voor 11 dOO 000 iHawnidtn rtn oor f WW 000 op Uotterdainacno Ijoui polis door iieniddellag a i 1 injWG aars 1 lludiig ML Uo varzokoiU Dt lalin IniHaai uU onje otT 3 m ton koliii waajunodo het MooiiiwJiup op de ihniwrcia v ae voor dt rt t orji Uet ImmII dwro kole i to Sydney ia Owiada goInden VARIA De vrouw ala uitvindater ht wordi dikwyls beweeixl dat de vto w jj het gebied van uitvindingen nog vtauug geleistet heeft Dit wordt © enigBain6 ge logenstraft door het feut dat alleen in het Ugetoopen jaar m Engeland op 250 uit vindinigen door vrou yv en patent is aange vraagd In den oorloff weixien twee beUng rijke uitvindingen door vrouwen gedaan ïlias Herta Hyrton vond een mettiode om verstikkende gassen te verwyderen terwyl Mrs EmflBtme Hort weefsels zoo wist t iiipiegneeren dat zy geen vochtighe d van welken aard ook doorlieten Miss Carley Robinson vond een verbraadingsmerthode met gaE als brandstof waarby alle produc ten zelfs de asch mitbg gebruikt worden n slechts een derde noodig is van hel gaa dut by de gewone metDiode verbruikt wordt De ontwikkehiiiB der Mdieepsbouw In de Daily Mail bespreekt 1 A Mac kenzie de geweldige energie der scheeps bouiw Vroeger werd aan de Clyde en Tyne gie aed dat de Amerikanen mmmer wereld s eaptbouwers zooiden worden Thans ia te Neft ark ihct enmogelyke gsBchied By het uitbreken van den oorlog was m Ame T ka le bouw wan yeerea schepen onbe Icend Öe oorlog werkte stiimuleerenü do eei tc fc hep waren eakter slecWea apar tm rccntme b nog het b ste In 2 dagen wienl een sohip afgelevenl maar hel was VI dan ook naar Thans heeft deze mdus tne oen reusachtigen omvang genomen Volgens de jongste statist eken worat er op Ie Amerikaansohe werven tweemaal zooveel tonnjige afgeleverd aïs by de Bril che t tncuirenten In 1917 waii Newark nog een woest terren thans werkun er 160000 ar heidens er worden er wekelijks 2 bchcpen van BOOfl ton afgeleverd De totale tcimyn vanaf het kieüt ggen tot het laden dei eer te vrachten duurt 90 dagen Nieuwe archaeoiogische ontdekkingen tn Palestina Dl Amerikaansche theoloog en ai haeo og Cambden M Cobem heeft oniangs lemge medefleelingen gepuibiiceerd om trent de jongste archaeoiogische ontd kkm ten in i alebt na die den tyd toen Jezus Itmidden der menschen leefde nadei doen Kennen Het was blykens deae vondsten toen et n ty van groote tegon tellingei men vond b ttere aimoede naast onmelenjken tjkdom Wy zien hoe Ohribtus en zyn dis i pelen leefden m een periode van wereld handel en weelde De oevers van het meer lan Galilea waren de hevehngares tientie Ier Ronieinsche ryken De prachtige Blad TibemuT werd door Herodes tot hoofdslad vtin Galilea gemaakt De geweldige ruines v n Samaria en die van erafa en üc De capohs waarvan in MattheuiS IV woidt ge proken herinneren aan een tydvak van groöten bloei Deze laatste stad bezat een piHchtgen tempel met 230 groote luiteo en KonntihiBche kapjteelen baden een tiiomiboog een theater dat 6000 toeachou werj kon bevatten en een schitterenu bas sn Voor waterfeesten Herindeling van het hart met Rontgen stralen Hartkwalen behooren tot de mee t on lapgename ziekten en komen meestal vooit jit een nerveus gestel Soms vertoont een hardneiïkig harblyder de symptomen van de naderende en zoozeer gevreesde ader veikaiking Een nieuwe methode ter genezing de tiehandehng met Bontgen btralen wordt hy de Medixinischen Klinik oor Dr Grodel besproken Hoewel hy zeer scep t sch tegenover de nieuwere therapie taat geeft hij toe dat by een 54 jarigen patient met deze m6tho Ie zeer gunstige resultaten verien verkregen Ln een 6 i jarige vrouw nas elf volkomen Ook andere pi ofesso ren tijn over de nieuwe methode ujteist tevreden Het fluorcaceeren van Jodiumdamp De geleenie R W Woni heeft ontaekt dat lie fluorescentie van jod umdamp Ter cmleringen ondengaat door bijmengsels in de lucSit of door een vreemd gas De fluo resce tie veimindert daardoor ran mtenai teit en de Weur verandert Nieuwe onderzoc ngen v Word en Spaea waren ge i cht op de viaag in hoeverre hot lichten van een motooulo Jodium veranderingen on tierguat door de nafayheid van mb andere molecule Inschakeling van nieuwe molecu len btijkt dezelfde werking te hebben als lijmcngJng van een vreemd gas Wel moet en bepaald aantal Jodium moleculen aan w xig ijjin om een zichtbare fljtoreecentie te verkriïffen doch te vMl g eft tot wader tjdsche atoringen aantekHnc De uruk ivBArtnj de sterkste fluorescentie optreedt hangt af van het electriiöh k r kter van oe molecule Het vulkanlaeeren van gummi door ultra violette atralen Het vulkaniseeren van gummi hetwelk geschiedt om de vaathoiid en duurzaainhe d te renhoogen gebeurt sooale allicht bokefid is door het vemrarmen van de met zwavel vermengde gummi Van do b zondek eigenschappen die het gummi na de bchan ilelmg moet hefeben hangt do temperatuur uf die men gebruiken wil de hoeveelheid zwavel en de duur wan het proces Hebron ner en Bemstem hehfeen nu ontdek dat men in plaats van verwarming gebruik kain maken van bestalinfi door uJtra ViOlcttb itralwi De voordeelen zyn dat men aldut toekan met de helft der hoeveelheid zwavel dat men geen verwarming noodlg heeft e A ANNAARS Itfeur WachtelstrMt 1 Nieuwjaarswenschaa p f N V Ven nigde Bra dsloffenhaOde BOON enllfintia P DE Vrqedi 18 T irfslnifl X 3 A MDERS MelkuKnP f 2 M rlit 46 Veel eegen en voorapoed toefirewenscht aan mijn geachte Clientèle en Vrienden T ANDERS d Mr Borstelmaker KleiwegBtraat 15 Gouda A BAAS Meubelfabriek Groeoendaat 01 P f L VAN DER BEEK f Grossier P f Gouda W BELT Melksalon S S VAN DANTZIG P f Hoogstraat 21 Vi lenden en bekenden p f M M BBLONJE Jr Blerhandel Natuurbronwater enMineraalwaterfabriek 6 In Gedistilleerd A A VAN DIJK Het conipliment an len dag f6 Vooiheen 1 v tl HEIJDEN Peperstraat 110 P f Keizerstraat S6 87 Tel 148 Fleetro Technisch Bureau G A BELONJE 166 Keizei straat 83 p f Tel 148 TH J V DIJK Metselaar en Aannemer N Haven 338 340 344 Telef P Go I Heil en zegen toegewenscht aan alleVnenikn en Begunstigeis 216 Wed C V d BERG Horlogene Groenendaal 16 G J BERGSMA vh J SCHINKEI Westhaven 39 H ESSEBOOM Koloniale Waren en Comestibles Zeugestraat re wenschi z n geachti clientèle een geluk kig Nieuwjaar P H A BERLIJN J P FLUX Nieuwe Schoenwinkel stoffeerder 8 P f 80 P Korte Tiendeweg 4 VAN DEN BERG Coiffeur Q P C W BEGEER TUKPMARKT 108 P Kleiwegatraat 16 J VAN GENT P f 10 Mr Timmerman G J BIK in Hoeden en Petten 11 P Lange fiendeweg P f 132 Nieuwe Haven te L BINNENDIJK Gouwe 216 P f DIRECTIE EN REDACTIE aOUDSCHE COURANT J BOER Biljart en MeubelfabriekP f 18 Wachtelstraat 45 Pf L BOOGAERDT Banketbakker 14 P Lange Tiendeweg M J TOEMAN IN KANTEN 1 FESTONS W BRUYNE Koffiehuis en Stalling 15 P Bleekerssingel H008STRAAT M ROTTERDAll M l lukweauili 230 J DE MOL ZOON KLEERMAKERS ELECTRISCHE MEUBELMAKERIJ BEHANGERIJ STOFFEERDERIJ en BEDDEKMAKERIJ B W VAN DE PAVOORDT Lana Timricwag 10 It Tal tOO Pt Mil j pi MMBP pi iTa DE GOEDKOOPE WINKEL Schoen en Laarseivnagazijn KLEIWEG 1 t sa Met Nieuwjaarsgroeten W GRAVESTUN Vertegenwoordiger 8ln rer HaatscbJKU 38 KlelwiiË 6 N V GÓudsch GoidereaTervoer V h BOON Co p t 32 TurfilUJgel S GROENENDIJK Lange Tlandeweg Agent van de Mï 36 BleHirouwerU D OranJeboom Jl W GROENEWEG In Brandstoffen JL P DE GROOT Mr J Metsel Timmelfllin en Aai Fa I E GROOT J Onderlinoe lompej en MetaaHiande STOOFSTEEG TELEFOON 503 228 34 Goudsche Particuliere rGecontroleerde Nachtveiligheidsdienst Directie G en A VAN BIENE Kantoor KLEIWEG 14 pf 229 26 Baouaatlaara aa Vriandan aan aalukkig jaar loaoawanaoht door Aa HOLLANDER Huis en Oaoopatiesohilder 46 BOELEEaDE aa N V Moda Etablissement GOUDA Ttl Int 1 Begunstigers en vrienden een gelukkig jaar toegewenscht door J VLAG Kleermakerij Kuiperstraat 93 I I l l r EIIK MONNIKENDAM Sttukinriüitlng 7 f t Achter da Vladiiluirkt Fa MULDER OOMS WUN EN LIK£UREN Gnwundaal 58 Tel 594 MUn geachte dlUntèlo m h g U J MULLER Palnea KiaderliMilH Uait Tiendeweg T4 p t 80 StooiHD Chemische Wasscherij DE GROOTE ZWAAN A J OPSTELTEN 107 80 p J OUDERKERK SlgannmagasUn 85 Kort Tlandeweg yOlLENKIlMP Co Hoogitraat 327 33S ROTTERDAM enichen een roortpoedlll i luwjaar 214 60 iU d m 1 Jwuri 1920 j f A M PARIS Ooinr J L J DE PATER Keilerstraat 82 Tabaken SlgarenmagalIJn p I 83 4 L N POLDERVAART Goudacl DIensIferriehtIng Turfmarkt 84 VerhulBingen door heel hel land oadM araatiewenscht jn Cllentile een galukkic I Nieuwjaar V IRVBN M M VAN LOON ELECTR TE N BUnAU tASFinERU UMlTAIRE ARTIKELEN DUBBELE BUI I T 15 BOUDA TELEF 117 FIRMA 8 H POLAK 85 P Optlelena Harkt 25 Oouda GEBR DE RAADT Manufacturen 88 Waathavan 8 P t Heil en Zegen toegewenscht aan al mitn Vrienden en Begunstigers H J RABOUW OE PAPIERHANDEL Mi A CATS GOUDA PAPIERWARENFABRIEK p n Loonsaik s Sla i n k en Kehtganoote I ootlgieter Raam 90 Veoi heil en xegen aan Vrienden Bekenden en Begunstigers E RADIX Nieuwe Havan 240 91 P J REVET ZONEN FLUWEEL SIMIL aC H pf TEL IET M 22 HuisachMdera P t 82 Ooathaven X FIRMA WED A RIETVELD ruilhandel 98 l KN I lUOA I B RIETVELD Vlceach en Spekslager 4 Wachtalatiaat 46 p f I ange TIsiuleweg P I Schoanbazai MODERN th Ha HEESEN A RIETKERK L RIETVELD Dubbele Buurt 4 KLBIWKQ 41 20 OOUOA D KONING Mr Zadelmaker I ange Tiendawag I K DE JONG 66 P t P f Zuivelproducten en fyne vleeschwaienTelef 383 53 p f Sigarenmagazijn DE KROON Kleiweg 22 t Gouda C DE JONG P ROND Pz IIZERHAaOEL Lood en Zinkwet ker 64 St Anthoniestraat 20 P f W F C LAMBERT Rijwielhandelp f 67 Nieuwe Markt 2 98 10 pf Het Compliment van den Dag aan mun geachte Vrienden en Begunstigers G DE JONG Aan alle Vrienden en Bekenden Go Ih 2egen toegewenscht b j de intreile van hetNieuwe Jaar 68 b LANDWEHR en Echtgenoote E ROOS lleeMhouwer Bockenbergatraat ta Aan mgno Clientèle m h g 167 55 Korte Tienüeweg BALT DE JONG P t W I D VAN RUMENAM p f 87 TH VAN DER LINDEN Kruidenierawarenp 1 68 Nieuwe Haven 852 Ooathaven 31 Coiffiur 56 Firma B DE JONG H J VAN SCHALEN Tapljlea en Meubelen Wijdstraat 21 lel leS p f 106 P Gouwa 57 FIRMA J VAN DER LINDEN Gï In Olien en Verfwaren p t 70 ruifmarkt GEBR DE JONG Banketbakkera W SIBBES Firma J C SIBBE8 p f Haogatraat 7 Tel 462 Peperstraat 34 HANDFL IN WIJN EN GEOISTII LEEBD FIRMA LOÜRENS p f 71 p f 68 CHR G F DE JONG WILLEM C SMITS Kleiweg 48 GOUDA p f Sehoenkaadel 100 Mr rimroerman Pepertttraat 112 C MICHAëLIS Schoenmakerij Handel m Lederwaren 75 Boelekade 132 211 V f 69 A DE JONG W L VAN DER STEEN TAILLEUR p 103 Klelwagatraak Lood en Zukewerber Lange Dwarsstraat 29 P f P t A P MARTENS Co J KEY A F VAN DER STEEN HOEDEN EN PETTENMAGAZUN p f 104 Kleioegstraat No 30 73 P Ge liplomeenl Kapper Dubbele Buurt 8 Gouda T MAASLAND Schoen en LaarzenmagazUnp I 72 Klelwegstraat 14 Ruime Borteenng In Parfumenën en ToileUrtikelen 61 P t Wed M L KINT V DAM Modes 62 Wqdstraat Heil en Zegen toegewenscht aan al onze Begunstigers en Bekenden zoowel buiten P J SNEL Salon Toor Scheren en Haarsntjden p f 101 Oroeneweg 10 als binnen de stad 74 P DB ERVEN A VAN MEURS J KWINKELENBERG Commissaris l eidsche stoomboot Mtj De Volharding Markt 44 A SNOEK 102 Peperatrut 6 Winkels Ooathaven 37 Nieuwe Haven 163 Handel in Binnen en Buitenlandsche P f Gedistilleerd Wyn en LIkourhandel Hoedenmagazil TRANSVALIA voorheen J SCHENK 108 Wed A H MEIJER E H VAN MILD wenscht zjjn geachte Begunstigers en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar 76 Voorstal Firma J H KOK Handel In IJzerwaren en Gereedschappen P t Huishoudelijke ArtikelenSmederij en Reparatieinnchling Toor alle 63 soorten Basculs M MONASCH Mz Markt 28 m Goud an ZUv r r P KOOIJMAN TaUleur 64 NImwe Haven 8