Goudsche Courant, vrijdag 2 januari 1920

A9e Jaar 6ln No 14201 Wed G JUN6ELING ZOON BCHILDERB p f 190 ALB DE KONING Kook BixMd e Boaekull p t 191 Haaatrecht N V Stoom Tabak en Sigarenfabriek DB OOIEVAAR v h BLANKEN DEN UARTOO HAASTRECHT GOUDA m g MS W F OOMS Hr KI OMPENHAKER ni h g 198 1 4 ragab 1 N alk ra al mtw f Jlè INQKZONDBN MBDSPBKUNOKNi Op de voorpagina 50 hoegar tiowoD adi rtentWa ui lagMoadtn mededeeliagao bQ omtraet tot saar g M hi enlen prUs Groote letten eo randen worden kerakaad naar plaatsrukMta Advartaatlta kunnen wordm iotmondaa door tusactwiAomrt Tan eallada BoaUhaadalaran Advartantiaburawu o oua Agantn J D OOSTERLING Mr KLEERMAKER h g IM P LUTEUN Mr Timmennan 192 m g TH RATELAND Hr BAKKER p f 19 AAnAaiitratUi T l f IiMmo 83 regel Zoodra de botaing geëindigd is sul lt n vr hcid van drukpem en van andere instelimgen hersteld worden Wij kunnen geen onbeperkte vriJiHi d to atAan zoolang Oroot BHttannieë allew lagelyku in Rusland een millioen poiLl per ÓMg besteedt waarvan een vient deel wordt aangewend tot aanntoedl iii vaa orniptle en Intrigoeren Wie kan ow onlee xullü omstandigheden verwijten dat m mze regeering op militaire leeat iiebben echoeldT Schaf af die legers aan de tna Ifjnen het de blokkade op en als one mil tiurisme zal verdwtfnen en wU xulka oiw wijden aan het herstellen van een nieuae economische orde In fiusland Volgens een te Londen ontvangen bericht 19 de moeder van Tnrtiky te Batotin aangvkomen en aldaar gearresteerd Er werd een aantal brieven en documenten van belangT ke bolajewistlache leidere op haar ge vonden Zü veritlaanle ovartuifd bolajewrleh te ztjn en door haar zoon naar TraatKau haaië te rlJn gmondea met een speela e missie Meer en meer blU rt Reuter gel k te hebben gehad Het Inddeiit in het PbocaiEpark te DnbUn moet Inderdaatl geen aanilag op het kasteel van den onder troning lord French zijn geweest De natuurlek lersche jury heeft uitgemaakt dat de g doode burger Laurence Knutedy om t leven is gebracht door een militaire patroudt wier optreden de Jtiry ten zeerwte betreunlc Met weinige uitaomleringen uiten de bladen lich matiig over hot gebeunle Hen is met geneigd om de uitspraak der Jury ia tvvijfel te trokken Kr j n in de getuigenverklaringen der solda tal van tegenstrudighedcn maar dit ia duidelijk tlat ajIcn het hoofd hebben rloren en oabekookt optraden zegt de lersche correspondent vaa de Timca De veronderstelling dat sy werden aangevallen door een troep burgerr was ottgetwyfeld een verbeelding AU een groot aantal schoten zou iljn gevallen louden er onmidtiellijk politieagenten en aoinaten jïit de nabügelegen bureaux en VaKtime zün aangerukt r t IS mogelijk dat het incident in het PhdteniA park door © en militair hat al Horden onderzocht Intujschen heWwn wederom ongengvldi eden plaats gehad Op de polltle kueme te Lissycasey bU Killadysert in het graafBchap Clare is door onbekenden een aanval gedaan Zü branckie tot den grond af Alle politie agenten die aan de kazerne verbonden Divt waren voor den diewrt uit Do vrouw van een sergeant wa de een ge persoon in het gebouw Zü moeet yiingj Je wijk ntmen en had zolfs gen tüd om haar persoonlijke eigendommen bif elkaar te halen P RIETVELD Handel in Manufacturen en Aanverwante Artikelan m g 197 JOH SCHEER Handel in Kruideniera en Grutterawaren p f 198 Ken van de eerste belangi gke gebeuitenissen cic l ZQ brengt is de uitwitteelisi der ratlficHtio oorküuden on daarmee het van i£i ftcliti T rden van het vcrdrajr van Versailles Naar verluidt aal deze plechtigheid nen 6eF Japuail s middags om vjer uur op de Quai d Orsay te Parijs plaats hedv bfo Dit bericht is niei offidee evenwel datum en uur mogen onjuist z n da kern van de mededeelitig n l dat de vrodeetoe tand spoedig zal intreden zal wel overeenkomstig de waarheid zgn Volgens de i orriore della Sera zouden de geailieerden hun eischen in zake Scapa Flow sterk vermiuderd hebben 2e isouden I uitspch an I hebben toegestaan voorloopig slechts 02 000 ton havenmateriaal uit te leveren terwijl de eventueele uitlevermg van het overige gedeelte zou mogen worden u tge teld tot na afloop van het onderzoek dcf intergealHeerde commissie in de rhiitechp havena Deze tegemoetkomende houding is voornwnelü k te danken aan Engeland dat jok door de repatrieering der krygsgevangenen yn welwillendheid heeft getoond Pi nkrijk 18 ihet eohter hiermee niet eens en zou lit naar de Vorwarts meldt ten duidul lkste hebben laten blijken door de tegcnhoitding der Duitsche krygsgevangenen die vin dp andere zyde van het Kanaal naar hu s terugkeerden Duksche i aln de der schuldjgen aian oorlogsmiftdryven Uil de berichten over de samenstelling der lusten met de namen van personen wier beKtraffinK wordt verlangd en die o a den naam van den vroegeren Duitschen kroon fi ms moeten bevatten hebben sommige couranten geconcludeerd dat de Opperste liaad üer geallieerden besloten heeft onmiJoe iuk na de van kraöhtwording van het verorag van Versailles een mededeeljng aan Af iKutrale regeeringen te richten waarin hu de uitlevering verzoekt detgenen die vooikomen op de lü st der oorlogsmisdadigers fn die zich in die betrokken neutrale anJ en oiAouden De Duitsche regeeringöpers kan dit bericht nauwejijks gelooven Een verplichting van de neutrale Staten om aan een dergelijk vemoek te voldoen kan enkel berusten op de met die landen bestaande utleveringsverdragen Nog afgezien vin het feit dat geen staat een veraoek om mt Icvering van pol itieke misdadigere inwü iDe Duksche pers wydt levendige beaprekingon aXn de kwestie van de uitlevering Aan al nwn Vrienden Begunstigers ejiBekenden gelukkig Nieuwjaar Vai M BUIJENSE In Granen en Kruidenierawarea Stolwgk Vrienden en Begunstigera een gelukkigjaar toegewenscht 181 J DE GRAAF lete onW oTe t Rjj hiö het i M trftx r 5eld tJon eli dt uoft eNon van haaa zwa ger vernam Zlj watt de kanmr uUg ne d da n o K zij toch dadeliju gi ute m rouw Boied vwtelleo Met een giUmlachK dat woMiioedi ea ook miAf m luitter wa heil haar HuAoonmoedcr haar n fjf kekeu lPi iEAi ji jioii Aonemm ie t ah niet 7 W julohen alg het haar Rudolf wja Dan zon n a t de vreuffdo ook de bazop iheid komen en die zou i f groot wonleu dat do vreugde er door werd Vivdroik Mk IJH Ro É WW In den nln De fareedg rartle hoedl dl ii het t erc el it voor dp ï6i1 beeohennde kon nirt vwbnr po riat Ij ver leeWe toen Ano vaarie haar toeriep z t n er toch van HMnz hoeft al p n tweede vUegjmaohlue noergwtJhotw I eair h t stond dl ZIJ hart de loc baan der befemde vHejera g evolgit zij Me Mt op lindden wwer eteg n op overtroonen rti landlen weer ee w tw t ninal vete malm zeik Uaar dan Mq en sij nog enp op vocètou en vwfcten mmir e keerden niet weer beboniden tnnj Lüi flJoot baar oa n de IwAende zon v wN dd haair Ook hij o vlJeg strij den werw inM weer vao en strijden wem öv nrinnen totlat in i Amlfagen angpi rimt zij de oocen aog vaiiter Z ö Wn andere niet rien wA er la flikkerde AnneuMtfle vortalde Vsve vO r d r lij waa vroolijk opgewonleo neen m r dat Heine loo kraMff wae J GROEN Bode Haaatrecht Gouda Dageiukw behalve Woensdag p f 182 Dochters van Hecuba door CLARA VIEBIG G utor4a ïröe rertaUug vao BVW J f ffE3SELINK f K08BUM Na kuk vkMw U De winkeiraonew Hte s raoi wifi nog voil wen met aJlerlet buseen viebh vleeec ero n m geoonsorvemiin waaen honife ohoeotade pait ie p iMin room in flc söolieogecondenseorde int4 wiilron s avond zooleeg alaof aij lütseeahrobi waren Depene hiÜH rouw zei t en de aiidt re Weetje het al vandlaag 1 or paling in giJei makreel in boter haring in tomaten zoutevisch ed fl bu teu ttodSQhe arUkelen Hollaad Zweden Dpueinarken die werden errijk door Eo giu ish guiéah Dan liep der er snel heen dïe hrt kon b Haieo Nooit waren k oopelera zoo aüervriendelijkfit tctsieo L wkdop taTB aig nu zij bedeJdeji letterlijk om de waren d menzoo duur betaald J Mr wfli zou het zijn ab alles nog JiA n ih r wenk Dan wan er voop hen w nJet zoo aa g edd voopzLmi waxea niete te IrriJKen en dot kweetóe atgunat a ontevTedenïtóid Er waren nu al g ftO hoDjBBrlge oogen i bee erl e üaiu den t een aog die haar zW tot nu toa Btet had gekeod zag HeïnJie vou Volgt 9f Tot au toe bad zij h t 183 Gelukkig Nieuwjaar H VERMAAT Handel in Brandstoffen Hout Aai ppelen enz 16t a W VAN DER HEIJDEN Brood Beachuit en Kleiagoedbakkerij m h g 184 D HELLINGMAN Rlituig en Wagenmaker Haaatrecht wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar 185 GEBR VERMAAT Motordienstondememing Stolwijk Gouda Rotterdam p f Hl Vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht Wed H VAN DER HEUL Manufacturen en Kruidenierswaren m g 186 W V d VLIST Meteropnemer en Opzichter Gem Electr Bedrijf h g 160 JOH DE VREUGT Kruideniers en Grutterswaren h g 162 Stolwijk 187 C HOOGEVEEN HAASTRECHT wenscht alle Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar 212 W M DE VREUGT Kruideniers en Grutteraware h g H Aan Vrienden en Begunatigers onxe beste wenachen voor 1920 188 Wed H HOUDIJK ZOON J J ZUIDERVLIET Brood Beachuit en Kleingoedbakfcer h g 164 Stolwük W H 14 JOH UITTENBOOAABO Borlot 1 laMrnmutaaker t t 110 LUK Tiudewec J A VAN OER VALK Gm n W t ratter Lood en Zinkmriur Ooaleattut 21 t 111 G 1 VAN DER VALK EtMtro TockiilKli lutsllslitbiirMU WIJditrut 8 122 Telef Ml Voel IwJl on Kogen toOKOwwioeht MnVrlondon en Becunjatigora Zich mlnuiun aanbevolond A V VEEN Mr Stukadoor na Vrouwonateoff Hoi on tegen toegowonacht aan al miin fiogunstigera Vrienden en Bokendon L VEERMAN lU Korte Tiendoweg 11 A VERKAAIK CoUfeur Niuwo Havon 120 m g 115 P VERKAIK Coittour Wachtelotraat 116 T VERKAAIK Lood link en aanleg voor waterleiding Ooothaven 8 t t U7 N VERKERK 11 Zadelmaker p t Kleiwogatraat D VERHIJ BrandatoffenJundcl Telof 181 Raam 24 IB h g lia Brandatoffenhande WED P VERHU p f 120 Groonoweg 61 W VERMIJ ZOON BEHAKGERU STOFFEERDeRU VERHUIZINGEN p f 121 Nieuwe Havon 6S 5 J VERSCHUUR Poelier Kleiweg 6 Tel 203 Aan m ne Clientèle m h g K VIS ZONEN Handel in Lompeo en Metalen wenechen hun begunatiger en bekendea en gelukkig jaar IZ2 Raam 26S C VAN VLIET Café BelTédire p f U Markt 45 Familie Vrienden ea Bekenden wonlteen voorspoedig Nieuwjaar toegewensciitdoor 210 L DE VRIES Jz üouda Hofstede Burgvliet P DE WAAL voorheen v d HOBST 125 wenachi z jn geachte Clientèle en Begunutigertt een voorHpoedig Nieuwjaar G P V WELZENIS Mr Kleermaker 217 Ie Kade m h g J H VAN DE WERKEN Handel in Bier Mineraalwaterfabriekp f 126 WISBRUN LIFFMANN Markt p f 127 TABAK EN 9IGAKENMAGAZMN GEBR WOUT p f 128 Nieuwe Haven 142 Tabak en Sigarenmagazün De Herder PUtaal Fa A H J WIJTENBURG Wijdatraat 4d Hoek Gruenendaal p t 180 H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur p f 12 T ZAAL p f BANKETBAKKER Harkt 32 Bekenden en begunstigers veel heil enzegen toegewenscht 211 P DE JONG Viachhandel Stolwukeraluia Fa H J en M DE ROOY Boter en Kaaakandel p f 223 Waddinxveen Electr Teehniach Bureau OUDSHOORN SAS in b g 227 Schoonhoven NIEUWJAAR8WEN8CH vtri lc Hof StoomkofflebranderIJ en Theehandel HENDRIK VAN DER VIJVER ROTTERDAM flan hrt edel Nieuwiaarswcnschcn Doet ook Van der Vijver mee En hi wenscht het heele inenschdom Van der Vtjver s ftine thge Nu de aarde in December Heelemael niet is vcrqaan Vi enscht hi zijne koffie proevers Dat die lang nog zal bestaan Met mn goeden oogst in twintig Is hi zeker wel de tolk Wat betreft de thee en koffie Van de wenschen van ons volk Ook den boozen Bolsjewieken Wenscht hi een voorspoedig jaar Als ze maar ijn Ihce gebruiken En met schieten op elkaar Een Minister van Marine En een groote flinke vloot Wenscht hi onze pracht kolonie Rnders homt zi n thee in nood Willem Royaards wenscht hij gaarne Zi n voortreffeli ke thee In zijn eigen nieuwen schouwburf In zi n prachtigen foyer Met zoovelen blijft hij wenschen Dat ons hand wordt drooggelegd Van der Vi j vers thee en hoffte Brengt dan wel de rest terecht Iedereen wenscht hij t zijnk In ons heele Vaderland Voor zich zelf den lof en achting En den steun van eiken klant SPEENHOFF N m wwWM wWiM iM mt 090 m0 0mmm t 0tm0 0mfiÊi0 0i0iÊm 0 I PETIT en Co J HAASTRECHT P GOUDKADE Vleeachhouwerij en Spekslagerij p f 180 Clientèle Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar 170 C G AERTS Mr SCHILDER GEBR BAKKER Stoom Hout iraBierü en Kuiper m g 171 BEUKEtlS BAKKER Schildera m g 172 L GROENENDIJK CHR DE BRUIN m h K p f 173 Bekenden gelukkig Nieuwjaar 139 CHR VAN DELFT Mr MBT SELAAK 174 m g G VAN DIEST Zadelmaker en Stoffeerder p f 175 A DONK Handel in RijwieleH 176 ni h g M DUIJM TH HOOFT Brood Beoehuit en Banketbakker m g m h g 177 K VAN DUUREN Handel in Rifirlelen 178 P W EEGDEHAN Vleeaekkoawerti ee SpekalagerU m g 179 K JAAPIES De Boodskolel HiüK den Boek W J FEIJN Vrienden en Bogunatigera een gelukkigJaar toegowtnacht 80S i aCHEER Ageal Haailreeklaelio CNraat m h g in JAC STEENBERGEN Mr Bchoonnuker p f 2Utf Wed K STEEHOUWER ZONEN Handel In Brandatotfen p f 201 W STIJNIS Met boste wenachen voor 1920 P UITTENBOOGAARO Bandel in Krutdenierawarea m h g 204 L VERBOOM Bode HAASTRECHT GOUDA Vervoert personen en goederen m h g tOE C TH VAN VLIET b g 206 P DE WILD Groen tenkweeker P t 80T Wed C W VAN ZIJLL LANGHOUT ZOON m h g 8iW S T O L W IJ K L U W AARTSEN hoenhandel Schoenmaker h g 132 Stolwtjk Gelukkig Nteuwjaai W KERGER Handel in Rijwielen en Klectnaehe AlM kolon 141 Gelukkig Nieuwjaar F J BATS Brood en Beachuitbakker Tentweg 133 Stolwgk Firma GEBR KOOT Timmerlieden Metselaara Levering van alle soorten cementwerkea h g 14 A R V d BERG Brood en Kloingoedbakker h g 134 Stolwgk Gelukkig Nieuwjaar ISt GEBR KNOOP Brandstoffenhaudel Zand en Griat B V d BERG Smederij en Rijwielhandel Beiersche bg Gouda i wenscht zgn geachte clientèle een gelukldgNieuwjaar 218 JOH KRAMER in Manufacturen h g 161 Stolvük P BEZEMER £ lectr Smederij 138 p t Stolwgk De Verscheidenheid B NATZIJL h g 162 Stolwük C J SCHEER Aa Galukkig Nieuwjaar Sigarenmagazijn P C SOESBERG JS6 Stolwgk In Granen Kruidenierswaren Stroo ens h g 168 Aen Vrienden en Begunstigers een galukkig Nieuwjaar Aa alle Vrienden en Begunatisers een gelukkig Nieuwjaar P L BOUTBR 37 Café Harmonie J C STOPPELENBURG 164 Hr Timmerman L A STOPPELENBURG J BURGER Beurtschipper Stolwijk Gouda h g 138 In Kruidenierswaren Tentweg Stolwgk h g 161 W STOPPELENBURG In Manufacturen h g 166 Stolwijk J H VERBURG Gelukkig Kieuwjaar Fr VAN DAM JACi Mr Metselaar 140 atolwijk In Uanufacturen Wydstraat Stolwyk h g 167 L VERDOORN Handeledrukwerk Gelukkig Nieuwjaar GERRIT V DAM Metaelaar 141 Stolwijk Speciaal adres voor Ondertremr i Viaitekaartea Hoofdagent tioudeche Courant P V DAM 142 Broodbakker h g Stolwijk Stolvfjk h g 188 Gelukkig Nieuwjaar L VERHAGEN J G GOUDKADE p f 143 Stolwijk Vleéschhouwer 169 Stolwök Van ouds bekende Groenten Aardappelen lenen Fruitznak van G V d HEUVEL Lz p f 144 Aan al mün Vrienden Begunstigers en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar G VAN DEN HEUVEL Dz Handel in VisacherU Artikelen 219 Stolwijk L V d HEUVEL Koloniale Waren Aardappelen Groenten en Piuithandel h g 225 Stolwijk Aan al mijn Vrienden Begvinatigera oa Bekenden een gelukkig Nieuwjaar A J Hm SMAN 145 Mr Smid Stolwijk F KLEIJN Sigarenfabrifcaat p f 146 Stolwijk Wede J ZUIDERVLIET Café en Uitapanaing Een gelukkig Nieuwjaar afin al nijjtt Begunatigers en CBintile 147 e KLEUN BuWac U MotwillL Vrydi g 2 Januari x930 GOMCHE mmm VERSCHIJNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNBMfiNTSPRUSi per kwartut S6 per WMk 17 eent mat Ztmdaribkd per kwartaal IM per week 22 cent everal waar da bezorging per looper geadhiedt Franco per poet per kwartaal ƒ 2 75 met ZoDdagablsd ƒ 8 40 AbonnaineDten worde dngeiykfl aangenoinen aan om Rureaui Harkt 81 GOUUA bU eiue agenten deo boekhandel en de postkantoren AUVÜ RTKNTIKPRIJS Uit GoUda en omstreken behoerende tot den besorgkrinf i S reirel ƒ 1 05 elkea fegel meer ƒ 0 20 Van l uitan Gouda an den bexorgkring 1 6 kegeifl ƒ 1 Ike regel me ƒ 0 2S Advertentiën van publieke vermakeiykkedea 1Vt ceai per regel Advarteatiën in het Zaterdagnummer 30 toeslag op den prtjs m 1 iiui eau I MAilfef 31 GOUDA Japan zal dus waarsch ntljk gelegenhe 1 hebben Koltsjak ee igen steun t verleenen Dit is wel noo Ug aangezien deze bestryder van de bolajenvikl onder do trflungste omstandigheden snel moet terugtrekken Sedert den val van Omsk op U Now rct reeren Koltitjak a troepen voortdurend voorafgegaan en gevolgd door dromm n hurgerji Deze onvriJ wmige terugtocht m daen in den winter door een gebied met Flechta één tipooi weg zou In gewone olnrtandigheden reeds uiterst bezwaarlijk zijn fjoweest maar thans nu het spoorwegverkeer geheel ontwrifcht is en onder de troepen die de lyn bewaken gisting heerscht is de terugtochtte ramp gewoidfn Koltajak s leger heeft groote hoeveelhoien materiaal van aantdenlljke waarde moeten achterlaten n itaat nu ongeveer 800 K M beooatan Omak Te Irkoetsk dat ruim 3000 K H beooataa Omsk ligt zetelt Koltsjak s regeer ng maar de beivolking i zeer gebeten op haar en volgens een bericht uit New York s het spoorwegstation in handan van de eociaal revolutionairen In Oort Siborlë ï n wat Amerikaansche en Japansche troepen doch naar de Siberische correspondent v n de Times seint lang niet genoeg X ank zg de nieuwe overeenkomst kan hierin nu veHaeterins komen Of dit de ondergang der bolsjewiki tengevolge 7 nl hebben hiyft de vraag Het ieven van rie sovjet blü kt taai taaier dan rj n enkele maanden geleden vtfFWachtle rn taaier dan dat hunner beBtrydera is De troepen van Denlkin hebben volgen het Berl Tageblatte de wapens neergeleg I en zu n naar huis gegaan De regeermgscommissanssen te Peti grad putten uit dezen loop der gebeurtenissen nieuwe moed ze slaan weer een zee hoogen toon aan iloo o a Trotseky De Chicago Daily News heeft uit Kopenhagen een lang Interview gepublice rd tüsschen Trotzky Isaac Lon Levine en kolonel Malone waarvan het voornaamste is hetgeen Trotzky aeide Laat ona met rust had Tiotïkj gezegd als we dan xöó zwak zjjn als wc zijn volgens de pers van de wereld laat oiifl dan uitsteiven door uitputting Waarom al uw kracht gebruikt om dit Sovjet stelsel ten val te brengen dat volgens u steeds aan den afgrond van vernietiging taat Onze politiek is zuiver en uitsluitend een politiek van zelfverdediging ie lurende de laatste twee jaren heeft president Wilson ons mogel k gemaakt een t leuwe maatschappij te stichten en onze democratische beginselen In toepaaning te brengen Het dictatorschap van het proletariaat j büna geheel en al het gevo g van dezen oorlog en wij beacJvouwen uït dictatorschap als een zuiver tjidelöke maat van voorbehoud van todge ongewijzigd overgenomen Daaronder R n die welke betrekking hebben op het ontslaan der Ver Staten van de verpliohtin om de bepalingen in het verdrag over Ji arbeidsvraagstuk Lit te voeren De voornaamste w Kigingen die senator King heeft aangebracht In de punten vaa voorbehoud van Ijodgf hebben betrekking op art 10 de veppllohting om de Lrrteg iteit van het gebleid van alle leden van den bond te helpen waarborgen te Monrae Iter het SJantoeng gebled en de mleiding trlausule dier punten van voorbehoud De uu iging die is vooiv st d in de punten van voorbehoud heeft Voor zoover punt 10 daarbij betrokken ia ten doel duidelijk te maken dat de Vw Staten met begecren zich aan de naltoming van veriiiichtingen te onttpekfcen De wUziging in het punt van voort ehoud insake Sjantoeng wil fat voorbeöioud wat minder h i leriyk maken voor Japan Uitwisseling der ratificaties nabij De vrede treedt 6 Januari in werkinK Klachten en moeüukheden e8prekingen der AmerifcaanHche Senatoren Japaasche ctmtröle ovel Siberië Koltsjak s terugtocht Interview met Trotzky Trotzky s moeder rearresteerd Incidenten in Ierland ONS OVERZICHT ligt moet elk bijzoitder geval waaim uitlevering wordt gef rraagd op aichzelf behandeld en vaatigesteld worden Deze bahanjeling geschiedt niet door wraakzuohtJ e militaire rechtbanken doch door lichamen die jectief de feiten en de aanaprakel kh 1 der te vervolgen personen doch vooral ook do bevoegdheid van de rechtbanken die het vonnis moeten wjjsen toetsen Amefika heeft met Ja an onderhawie1 gen gevoenl onfer den toestand In Siberië aar Koltsjak voor den dt der bolsj ewiki voortxlurend meer moet terugtrekken De Japansche gezant Shidèbarf w ees er in een conferentie met Lanaing ea Amerika rj tchen minister vw bniitei landsche zuken p dat de Japanners toenamende aanvallen van de bolEgewiki hebben te duchten Indien dt Jaikuuien iiieis ct a dat de Vereenigde Stoten niet meerln Siberië AfHoen toon dan tot nu toe zouden ze het Iijy plicht achten zoo noodig hun troepenmacht in Siiberie te vensterken Indien Japan zic i teruigtrout zou een massamoord en een ver melen van den spoorweg het gevolg zijn De besprekingen tusschen Shidehara en Lansii j waren van den meeat vriendnchappeiykPn aard en dfe Japansche regeering heef krachtige pogingen aangwvend om bet de Vereenigde Staten duidelün te naken dat Japan begeerde in volkomen harmonie met Amerika samen te werken Ten slotte werd naar de Westminster Gazette meldt volkomen overeenstemming bereikt onntrent een gemeenschappelük optreden van de Vereenigde Staten en Japan m Siberië Blijkbaar doelt dit op een overeenkomst die gesloten is tusschen Amerika en Japan uie Engeland eveneens zou hróben oneerschreven Officieus wordt te Washington meegedieeld dat genoemde dne mogendheden overeenstemming hebben verkr gen in zak3 de in Siberië te volgen politiek waarbü Japan vr wel de controle over Siberië krijgt Japan zal troepen zenden om de linie by het moer Baikal te bwette i tegen de bolsjewiki maar niet verder oprukken De Amerikanen en TsjechoSlown en rullen worden teruggetrokken Hetizelfdie blad Iheeeft nog een klacht het WijBt er op dat ondanks de hemoeiïngen en de wa inK hu wingen ier Duitsche regeer ng bet aanwerven van Duitachers voor mililairen dienst in het buitenland voortgaat Volgens dpn correspondent van dit blad te Frankfort in een automiblolzaak een volledige werfcentrale ontdekt Naar aaale fing van de proteaten die in de bladen verschenen is een officier van de Duitsche Bahnhoffkommandatur by den Fransdicn commandant ontl odeii die den Duitschen officie mededeelde dat berichten over het aanwerven achterwege moeaten blüven Volgens het vredesverdrag heeft Frankrijk het recht in het bezette geèied personen voor den militairen ïenst aan te werven Dit alles toont aa dat nutt het in werhinig treden van het vre lesver lrag wat reeds tot conflicten aanleiding heeft getrcven de moeilukheden niet zullen eindiigen Het fpit dat de Vereenigde Staten het veidrag n et hebben geratificeerd maakt de zaak in menig opzicht niet eenvoudiger In Amerik a woixlt de gedachtenwiasel ng over den vrede met onverflauwden ü er voortgezet Naar de New Yorksche blad r melden zijn persoonluke besprekingen ge Senator Mc Cumher die uit het Weeten is teruggekeerd heeft verklaard dat hij c aar bevonden had dat de groote meerde beid van het volk wenscht dat zonder veit er verwui voortgang gemaakt worde met liet vredesverdrag Het volk is bei eid cm het vredesverdrag te aanvaarden met zoodanige punten van voorbehoud a s waartoe e Senaat en de president zouden besluiten Senator King heeft na een conferentie niet Walsh Montana Lenroot Mc Nary e a senatoren bekendgemaakt dat hu ia gereed gekomen met de redactie van 14 punten van voorbehoud Hü is voornemens die in te dienen als een poging om door een vergelijk te komen tot ratificatie Naar de Washington Star weet te vertellen heeft King een aantal van de punten trot wat was hij lotili eea inOedige fiii ie vent hij had ad de tweede vlieg niH ddne neerg woholeii Nog zoo kort WJ de iitigie temauwenwod geoefei d aki gpvicIrtBvhegier ea rooH tweftiwal o erwlnfiflflr grtilovon Hl zeiï soheen ir iioh nlole van aan Ie trekken dal hij de zijnen thuta zooveel an iiat l ezornUi Juljol klonk in zijn brief Pe tweede vtit nachine hooral UBUdijn d gehuJkigate uren van inijn Jevenl IVaattv hij maar oo oiu luiar g i ru 4t te stellen inaakt hJj dat zieh rff wijn Het hoogste geluk wtm wi werkflUjk g iiüc of Wreciiès bpVTrtligdie gwzucht De moedr r wdïuddo hrt hooid Z heil h n Op difn laaiflten brif nog n ft gowntwoord i hid hf m m n liaar man gi zon lt n de var r on den aoon iiAmditen betw begri pin en i olkoiiren ie woonkm vinden wanr Ileine naftr wilde luisleren Maar uu inw t ZIJ tjch ook a n Heinz eobrtj en Het ie haar moctljk Zij zou wet helifH n willen roepin houd opl iitn vhegt niet on K 0lrafo naar de wm Maamochl zij dat Neen lij inociU hem niet storen mei haar angat Aafa het zou haar in hiL t giedieel njet gnlukken tiem Wuff te roepen H t oheen over h Hn to xijn ï oDH al oen fcikeihig J een rjos al ttjd boogpr en hocgev Altijd iftoer on niecc Ale xlj toch maar iemand hid ine wien zij er vrar kon preken die hur zorgieDdf liefde baar klf4 n took zoo groote liefde geheet zmi be ljpwi t Hel z i i uatuitHijk zijn eweeat MtdlaQ dl mopdw icich d uu v v had ipndt legw AokeoiarW Maar de joof rrouw ImAioo flen ed lon CaHemcnl De Vfe MA tond in IKXlFDfVrUK XV Het wftfl te Vrtrtl U veel EvanaU IWrnfjie Mfn Volgt ent kffl éc ook lied wi Bertholdi nöpht op nioht op hrijir lejiffhtcde zondiT nist te kunnen virniwi Aftiftr Pr wa t tocli verschil FTanlr onriisligc iBddfK faten dwaarelrfen rondbm hftar zooiiH ml h t kl ipw leken v m een ftnjp tlg duif wier bosoliermende vicur jels hen iioft ih gaarne ou hoihoiiden iCerui de ioon v dan het valTlamd koni nanJ hiar dal k niijk aeiiien Zij gBVWiWoziohgean ikddjn ife rtedem evvwr 7ouieni niet vdion zoo denken Zou eich met aohtT menig groo woord een klein hen viiHjergii n Eln nafl het wel fcU m tdn nnen M eeo Boeit Wrt de uH a ten duons dierbaar 7ijn endaar na pftfl voor het vaderlawd et wm nl t andere daa inwvKdiel Jk Vol ivn 5 t e onnu4 bad de laoedw vooral voor Hel D en loaWe brirf bail haar geheel In iie ar gebraohL Wei wae er iata aje vreugik in haar optfnrekk let fiti eds vtffiiiodea zioh aan het hoofd fc piaotwpij van voreonïgin n Rr w iron genoeg njidttron dio dit Uevwr ledcai dfln ZIJ Maftr mi oeldo zij öo dflt ook iij aaji hc werk mooflt en oh idet lan g T moolirt tcrugirekkün Ate liet gwncentebr uur Ider tooh eveaaJa di ir giiflitraatin liiJt groote BiTlijn vn oeiiliral verkoop iirct rewl 1 1 vaardige dl strilmlfti in richtte Er waren nog vi oiiwpn eaoe uit den hoogleren dtond cue niet vörplo en in fra hoeipitai of in Andere waUadigihoi Ia iti telimgtm werkizaajii wuren cu die ook in hiaa mgen fiiiwlboiidlen niet bchoefdpn te werken Hot zoj deaen niei bindcn n j o ZIJ eetxg ondorvonion wat het bctee kf ide uren aan uren aiïhter lie MHmbank o ït tan Zij zoudcai hel wol i aa doen log wafl alio gj iwtdrift miot iiiLgebluacht en do wetuBCti om nnden n t helpen te die m niön was Ooig nlat geheel oeidorgegaar in A jacfcl om voor zichzelf te zot gen Het wa eed la4 elooze nacht waair n de gi ncraalsvrouw op deze godlaoh kyfura Och zij ha 1 OU dijkwijls elaipriooze nachleivt r o oorloffsverfcjftrin va JlaJiP aan Diillschland dïe t waohion stond was iiOii niMT oen kwefitte vfm ikerie dagwi nog h eoht een vonii men i oerdb reeds la ng oorloRf nn t elkaar Haar hoa ou het met Hoeromiö gaan In het oosten In ffolhyiiJ viJeo hejEtige sIsibmi in hot we n dtortrterd ho nog iiltijd bij Verdur en reed be fon aan de Sorome een ïili ywe woreteHngi Boven Engeland Eweef m Zeppeliiifi zij wierpen bofiwonn omlaaig MaAT daanloor a4el geflcfiokti t Nrak mm te Looden het doodvoank uit oirar