Goudsche Courant, zaterdag 3 januari 1920

Daarna deed de voorzitter medcloeliig dat de varenuguig behalw eenige klcvine Ififtm van de ia liquidate zynde vereeui gins to bevonlenng van geragelden hanaol en beUrydiav van frauduleuzen uit oei n Gelderland Overüsel en Limburg een m van ƒ 13 000 mocht ontvangen tot lid van len Raad van Bestuur wfiird gekozen dr N M Josephus Jitta t hUn l w5 i Uij U aboia an zijn g ii ptMi H lie on C k ol Ujko uit oh r i i w Uüi vo op hot voiWU eu au du I u liii woni g tot een nmanluuif ilet hij wmting opferi lti eu eü iLjff M o uou itti UiffLlykorUjd aan de Miwoinwr dfW wi h vsrdtDpiiig ha itUzu a Duiiiufiiliji wird gt UHUikt rih i vorpl Mtt Ibj d IkUiksidnii niet b 1 iuuwit K rl dor 1 noiior luiar utikOpt tl r u UI k HolHfcUiiif zo L L op ix iiK i Kbii ik puHt waarutkdei uu or l iil A uu waaxMo die door de Imu uaar üu in ii waw geeohoven van d ttmiat mj ii wt rd u opgeraapt t p d oorH iroiixKulijke pLdU4a u i UiMir kviaiii e eu kuuiK iiMk ur M ou uk dutndi 1 iiuii IJ II oruitt uuiU 4tnvAi zutli lAok uH toi d n imiiir lie lUU u u Ik tuvl m i IJuil I U vuu vouir lu i op dozu wijïe SU lu 1 oiblrttgutijk u ui g wotdi 4l z il ie er tUgxiJiKii i caiiur oiiUe e Ue l dpUcrp oog I Ie II luilH igfviKiar iio esu J le gevlelu iiji iiKdL u die ovxiieeu a iii de M wouers lilt 1 vv orden Outuonu u u eUig Uj iiaienirtg U de ku iuiWin iLip lau 1 o ur met eigiii iKuid iiim wol git oei h giiao tuuidMOlio Oeii tnii da itti 1 tl U nUan iMi vvoiiilvil ilal zoowel iiiauiu vrou vvei Ills kind intu dl lu dU tUt t Ln fi nrtrvu gMwooöt ieiii i iiaAoiid mi i ulug dt KVi rtijiu tng liia lj i v 5r Uiiid ni OOK do iiulteii van ne k tna h JI v j lmiae id U we uwiiK t tii wet liei u il tuaar hol y oor waarHOhSjnlijk du riui l Lzedld Hiptjl id h u lutti n Het dlenstbodeiifruKHtuk N lU dien ibodLu zivU in tsiinstuiijko eu u iilrutu IxMidL 1 guau igituikn etft n en de iiuibvio uv ii leji gedmoiig Ji zmu uiUk ru uliko f 11 uiiired Lijkt Jneliou v li ijele liti til nirtiJwtlt t e it gi v oti 11 A l rxiUKiiiK voor lluu pi i oi t l h Hajii I lil uüli gnwitud bot ull Utks i pun vaii I Nisi tr van Hiu wuwini nuit iieH doti te kunieu tot Ht4jluUig vhu t i u l i omi vo M lluiipet oiatt di u Ijouuuh 1 11 Ml l oljl n oen t v nxiniï lO oidwKU t Miwhtt VOOI bmdo pMtijoi Geen Weensche dieuHtmei eii l oJgoiw de N 1 t iiiid n de M iiHOhe iltrtditn hoi v K r 1 vtwi tk Nd dtrtHiiilBoliu Xfueenigiii ui llulmrwiwua on HtdiMliu dl aBtjue4 4jtM nu u NtiOttrlaiid Ie IvTyiffen oiikU Ou tU Mt odttuiood In Huiitri ztif zoo gpooi iH liet inlnjU gt luimi tr duiw vaut zijii Met wedorkeerigen heilweoKli myn dankvoor de belangetelting op 1 deier ontvaogen 3016 A GO DeWAA iSN Jr WATERDAG S JANUARI 1920 Met wederkeeiigen heihrMuwli mijn vrtendel ken dank un allen die mü by de Intrede van het nieuwe jaar blaken van twlangetellittg gaven 302 6 A GOEDËWAAGEN Sr Tweede Blad Mediaoh Praatje onuuiwle gewapeiHl beton cunxtructie Ingesteld is een comniiSJi e die een en deizooK zal hebben m t atell n naar lis hoedan ghe len van de gewapend betoDC ui siiuctie weme h er tu lande in den i op dei jaren zyn gemaakt DelMemd s a tot lid tevens voorzittei deaei commissie e heei 11 O l i oud Alirtistei van Watei j Etaat III van de fwcede Kamei t a Gia I venhuge en toto leden de heeroi J A b k ker buitengewoon hoogteeraar aan de lec t nische Hoogesehool A A Boon hoofd a genieui van de Amsterdamsche fabriek van Cementgzei weiken Wittenburg te Au steidam M Brinkman architect te Kot teixlam P A M Hackstioh icp rve luile nant k onel der geme te Amsterdam G U van Heukcioni hoofdingemeui van n Piov Wateirfaut te GiMungen J U y diiecteüi van gemeentewerken te s jra veiihige A R van Loon hoofd ngen em duecteu van den Ryx watetstaut te haat lem St Crt Met wedtKkeerlgen hellweuch betuigtondeigeteekeade i n d$nk voor d belangstelling op 1 januari oMltivoodcn 29 5 Dr Hl PS De Snfkerzieirte II Do o ge maai hebben wu leed ezien dat d suikerziekte een zeer gecompileeeide afwijking iB Deze ziekte behoort dan ook tot de groep van de stofwiBHelingSziekten Hieronder pleegt men nu nog twet atwy kiniren te rangschikken n l de jicht en de vetzucht Uit t voorafgaande ir nu ge bleken dat wö mettegenHtaandr de lang dunge moeitevolle onderzoekingen de ooreaak van ie suikeniiekte nog nitt kennen Toch w men er Keiiaagd eenige ooi zakclyke momenten op te sporen die het ontstaan van dit Itjiieii in de hand w erken Allereerst wil ik dan hieiop de aandacht vestigen dat zij 3ums erfelijk is in dien m dat wtj farailiea kemien waaiby de é n gekweld wordt door de jicht de ander lydt aan Ook openbaart zich de Diabetes nog ai eens na enistige pfevelnsclie emotie bv na een hevigen twint of na een diep ont loerende tyding Soms heeft men deze ifkte zien optreden bi te voren volkomen gezonde menHohen lu een emstigen val Hy zien dus dat ei tal van indirect ooi zaken zyn die by het optieilen dei suikci ziekte gewicht in den schaal leggen De man nu in t algemeen woivit meer aangetast door dit lijden dan de viouw waarby men tevens de conclusie kan tiek ken dat de psychische emoties waaraan de vrouw doorgaanii meet blootgesteld is en waarvooi deze tevent vatbaarder is dan de man niet het hoofdmoment uitmaken Vervolgens heeft men gevonden dat het begin Tan den middelbaren lepft id de meeat geliefkoowie is dus mannen van 16 50 jaar ongeveer loopen den meeaten kana deze ziekte te kiygen Daarme le ib geens zins gwaegd dat oudere mensehen en Ion gelingen geheel gevrywaard zyn tegen dit lyden Alleen by kinderen tot 12 jarigen leeftijd komt deze ziekte buitengewoon zeld zaam voor Behalve door de aanwezigheid van ui kei tn de urine kenmerkt die lyder zich nog door tal van karakteristieke verschynselen Buitengeivone groote moeheid en matheid kwtlt de n yder eB Daarnaast inden wy doorgaans een sterke v miage nng over het geheele lichaam iet zei den vert ont het magere gelaat roede wan getjts een spitse neus kortom zeei cheipe eontouien Men spreekt dan ook wel van een Naast deze hoofdverschynselen inden we nog eenige minder belangryke klachten als ovei het uitvallen dei haren en dei tanden terwyl men ook vaak een onregel matige defaecatie aantreft Hiermede zat ik deze bespreking eindi gen die natuurlyk geenszins op een Ondei dankzeirffini voor de belang stefling op 1 Januaii ondervonden biedt ondei geteekende uedeikeeng zune heilwenschen aan 298 K W HEUSDENS Met wedeikeeiigen heüwensch 1 tuigt ondei geteekende z n weigemeenden dank vooi de bewezen van belangat lling op 1 Januari ondei vonden Di A MONTAGNE Gouda 3 Januan 1920 288 10 Met wedcikeeiigen heilwenach l etuig ik mgn haiteluken dank nan allen die my bu de wiNMeling de jaar een t luk viin belaogatelUng gaven Gouda 3 Januari 1920 310 K Met daukaeggingi vooi de belaiigsietling 1 dezei ondervonden bied ik wedeikeetig myn gelukweuschen aan J KOEMAN Notaris Haastiecht 2 Januan 287 7 looniaaiwiaK 1 n i pii u iut t r tó a z a Il i d to i H uöu zoek au ziju vi Jdg ro tr u Mioou van vteilJ ie iij uindH s njigi jii l I tilKW IoUul loltl j Wri UlIkiillU lil 1 UDi tilttitd lurtrauwd ml Httiie tliaus we Hti ie Ufl Na oeiKg wonil um wwlig ie k wi iiMs Ml ttra il ijji vroe ure vr uu H u paai fornk rfrtjijea ovcr oen dtr a ieII i i jjjul to w aarnti iuj m O Iitii i huw iti II tloii pui sprong z K Il 1 iüf vx voolüe hij iiiw KUd oJ tnj IjOrt 04 wdp lo PoejHii v turna hij loor lUiHuduAla iotMei 4xiotoii V i liijg ngoiti met 1 lüitnua wijdcd werd opKtlHsuaun Do tiiinitJ H waatHohuvtyy iwww utu Me g arr tI üeiu Ned angeraveriwnd i toAioiaii w Bt lJd h iidt r du atut j pieiöiii ait ioi NüdemUiH l HJh maeiWViMx iii tl gtlo etUieid wil iut KJ j itl i Iji si uu du Kon iaiigve Utwu ia il piuuls hl Ik II L V adt tutt id op lc liclde I iuk H rlige n 1 eii JM an IT e m Geliquideerd I Dtiiiii teoit 1 woMgic Uk bfniuU n z i uik U liqiudeonn h du in zijn duiuö zijiuli ftrliüsiieiv t niCMiaaji ilij get 11 tvftiift d efc li o dm wJttiwlou 01 lioog lüoti uit I iiuiiiT wojkiyd iu l wiiiiyeu zoiidtr zlCi e I un gj xide l 1 tl Uu tykje gevonden i s iiiKJigen w U Hurdirw ik iii dw w i hwW d It niffë H doo gevou ki aaiiu zirii bovoiid wvl lykjy vunwn jj 8ei orcui kindje van lw4 uaiuitilijk ge I 1 If l 10111 a il Kliiltiriijiv Ir Uiui ilag i iiüirtii N H niaotu 11 l hii IkI t io ni nii iiil van de NmiaHa u loor id kivii wi t an dt luatshlne gegrepen tni roiut gt ktiivl vvaurhij hom d Iwr lUs ni iii tlniki Ut 1IA1I vtü ti istoiKli kkI Ml W J L VAN ES Advocaat e Procuteui te Gouda en Mi H P C M DE WIT WIJNEN Advocaat en Piocureur te Rotteixiani zullen inet ingang van heden de leoètspraktUk gemeenschappelyk uitoefenen Het Kantoor zal zyn gevestigd te Gouda aan de Oosthaven 54 Gouda 1 Januan 1920 278 12 Zu die iets te vordeien hehtmi van of verschuldigd zUn aan de nolaten fchap van mejuffiouw de Wed C SLIEDUECHT geb VAN DEN END wolden veivothi daaivan ten spoedigste opgaat te doen ten kantoie van Notaiia N F CAMBIKR VAN NOOTEN te Gouda 277 ïl flpeDbve llBrluiopiiii ten oveistaun van Notaris R W H PITLO te GOUDA op MAANDAC 12 JANUARI 1920 des avond te 7 uur m liet hotel DE ZALM aldav van de volgende Onroerende Goederen gelegen te Gouda Ie Een HEEHENHUIS met TUIN Krugeilaun no 10 veihuuid tegen ƒ 400 8 jaais tot 30 Apiil 1920 2e Twee WONINGEN met aftonderlUke BOVENWONINGEN Raam nos 870 372 374 376 huur 2 26 ƒ 2 26 ƒ 2 85 en ƒ 2 BO per week 3e Een PAKHUIS met UOVEN HUIS Lemdulsteeg noi 1 en 6 huui ƒ 4 10 pei week 4e Een WONING Dei de Kade no 69 huur ƒ 2 pei week 5e Twee dito Achtei de Visch markt nos 17 en 19 huur ƒ 2 an ƒ 2 10 per week 6e Twee dito Boschweg n08 24 en 26 Hk veihuuitl tegen ƒ 1 90 p week 7e Een dito Baanatraat no 42 huut ƒ 2 10 pei week 8e Vuf dito Muiiepooit uoa 10 1 Elk verhuuid tegen ƒ 1 95 p week 9i Een dito Jan Philipakade no 9 huur 1 60 per week 10e i en dito Bleekcrssingel no 60 huui 1 60 pel week Ue Vijf du Nieuwe Haven nos 129 131 133 V en 139 huur 1 20 ƒ 1 85 ƒ 1 35 n i en ƒ 1 20 p week en gelegen ondei eeuwUk 12e Een dito met TUIN Platte weg no 28 huur f 8 pei week 13e Twee dito Zwarteweg HO 17a en 17b Elk vei h tegen ƒ 2 p Aanvaaidmg en betaling 16 Febraan 1919 6042 8 Beuichtiging volgens gebruik Peice l 1 met bewgs van toegang af te geven dooi den Notans vooi nöénui D Qverstroomingttn De IjHMe i bij l evt iii 1 hiH Jt f tannor 1 1 iju hoog te ö stand Andri 188 li reikt iii fa5b M Do tl wtids gi r u Im iraa t li c M Keulen int4H ecln r 1 eM n ii t water hee i d ii Nlj i t ktndi k I uM roonid wi ileii ikiMm ttHiwuli KIn binnedgttroiigwi l mm ri i ii bl u cell II deiii gilieeJwi nue Jit um krua4 gf wt rkt ouii et n fofine Moe aak w v o koUHIl I UolirkT ohl Ovtru tlM ht s ooiutiuiii pt BliuiH btistffülw Hoiv i lo til 1 iri 11 I I enk UI 11 Sb tU iHipi jfai i11ck lOai tic n I vaji de firma Van OcJder n out i j g i l diiar Ue vmtir tiii gexkelti Minik hoe t overMrooJiai l i mur v tH r Nlinwgeii IS 1 Jftnuiri 1 g lt e wviiJ on De gitiriioiiit woitlt I 1 t 1 io t Mi do öjKMM lii ig op trok lot bij d in hotftk IttMiniK Isiürii ditk VOOI P iM 11 uvurvwer I I vo Hrfi dea Lindenfter taa nu ui htóïik De nood in üoetennik 1 lu eMxn I I Uui 1 1 Gohiuw ie ip iiooilgieltiUi n iiH diögieli4lu a diïi NedlerlandmoUt n Kooch jKrulrtlreui mi tJwubenlagi bij len Hoiigaariiclit i mi Il t I pnndeiit lfii ttr oj ren tlw geiioo digd l i wtiike gclegeiih d zijn Luolauvaar U liiittsiafU vlie G Kopjn i p 1 MKiiiwiiHi dt iuih iiant 1 f i Coop ti I aii h 4 3e R 1 zyn Uo tiWl hVmd dat om 1 mil por v II n ui44 te oi i v Ih n t rikgjft koi d l i tocht I urn t fti H tnrli rg wt rtl valbnwii uncde lank len Mohtj en wind tn d n img in J luii Il nainitem Door di z ir wolk n uw i lo roH iIh iii op hft konipuH g v kï r n worltn ttiwiil van d murth ideti zi u wfli b ni kranig rtukje Jiliurinaiwik ih 1 H É amiiif i lat li toolïi na ir Itali door l f ii baii i i tg van litt vl iftidg w nt m de rlrtt k w BINNENLAND Voderlandsche Handels Hoogeschool Nua de N K Crt verneemt hebben te heeren R Mees Zoonen het voonk iiien fcy gdiegojiheid van het 00 jang jubileum hunner firma een focnds te stichten dat ten doel heeft de ibelangen van de Nederland Bche Handels Hoogesciiool m den min sten ztn te bevorderen Zy wenschon aan dit fonds dat naar zy zich voornteUen zal weriien meen geest van het leil fche Uni veraiteite Fonds den naam te geven m Handels Hoogesehool Fonds 1921 U t dit fonds zullen inzondeiheiri die uitgaven we ke niet ten laste van de gewone exploitatierekcnin kunnen wohlen gebracht als bv buitengewone uitigaven voor het onderw tegemoetkomingen aan mmverniogende st denten byzondeie aankoooen voor de b blio theek kunnen woj den bestreden Als giord stag voor het kapitaal stellen zy een bedng van hpnderd duizend gulden beschikbaai Getreit I n l i iia oiigdooflijk otaaltj van on n iM iHrjk ge i m lUtiJdli ilw ii4rum door d II agl l lar va w n pniU NookI HMigt 1 U Kottenïajn h T nooiU iiid 30 jnniii op tki oersfe ctig te foinilio K De lui ht cr di vx H o4 lnt rcKoivi vtw w op w ieiM4 naftin bet pand taat had den luturder tegwi 1 lull van t vo ng jHar de huur opgezegd l liujurofwi iniP s o n i oii er in lan i ii ui cl i dat dwtr dni i mo nflg A iiiftaiU wi nt virkogd zodifi t di fauillie die recd em aridiere woning bad besproken docdi dezo vau de tegeuM oordlgiB tMH oneier kou be wtken or M as hnr e ft ini orftg hitw koB l houfl i W vtgeuaar the e wt rn 1 niet ffoi d ï indui dur huuiwnimfei di huuC belang ruk had verlwogtl Ikoe nn de boeflruïing di r ooamtéaaie hWuwde geen gMioegi ugu iwiinn maar op do tiiee rgeriijke wijze gepoo de liewwier hei k ei k w geilen Reedk tijTtwf d effflfe zee maanden uil stel had hij gieheel noodolooN de traji voor de helft laten v puuftia swidM nu n met een rapleertje de bov n e helft van d tnv OMM bmikiM De UMe dkgm OVRinKN JlJN Vei loofd T VAN HEUVKLNen A C BARTELSGouda 3 Januaii 1920 Maikt 34 Fluweelensmsrel 77 Ontvangdag Zondag 11 Jaiiuan s van 21 4 uut Maikt 34 286 14 Te koop een soiled Heerenliiiis met grooten Tuin Oeiegen TURFMARKT tOS Verhaard tot 30 Apnl 1920 Te bevrkgea Turfmarkt 113 Ondei dankzegging vooa de Iwlang stelling op 1 Januaii ondervonden biedt ondergeteekende wedeikeengzyn heilwenschen aan 289 7 H KNUTTEL invaliditeitB en 0uderdom8verzekering De Kaad van Arbeid te Amsterdam i nwttegenataande het groot aantal aanmel dingen voor de verplahte Invaliditeits en Ouderdomavei zekenng met de tydroovende voorbereidin rawerkzaftmheden ereed geko nien Het geschatte aantal aanmeldingen vaü 274000 ia mrtrt ea in h t eheel iMfabM ckh mi 200 000 D noneii aaiif Met wederkeerigpn h Iwenseh betuigende Heei en Mevioua l S El DE SC H PPER PË SJDDFR hoDOMn oprechten itankvoor de blaken van belrmgatelltatg op 1 Ja iioavi ondwrvoadtt SM mÊÊmtmiÊmF HHHHI 5 I f hÜOg nde S A C CDSim in issurantitn Motorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tal 347 Gouwe se 1869 20 GOUDA gV A nnom r van troosportan t walap naar alia piaataaa EotiiiriiD eD Kaantriotrl Eerste Goodsclie Vfachtauto Onilerneiiiioy Vervoert goederen binnen en buiten d stad tegen zeer billijke prijzen Gelegenheid tot stalling van automobielen Reparatie Inrichting OPLEIDING TOT CHAUFFEUR P K V d BURG Aanbevelend RAAM 202 P C MARKE Oarage liih 40 OOUWE 133 0 I Talaloon No 81 Vfaag tarieuan oor i Ziekte vei zekering Bedrijfs verzekering Verzekering tegen aansprakelijkheid tegenover derden fZAi VAN DANTZÏG MakeTaar WIJDSTRAAT soi Teleph 473 20 GOUDA Firma B DE JONG Behangers Stoffeerders Beddenmakers Verhulzinten itablellen Belast zich met de aan en wepkoop wan vaste goedepen Tel 47 Qoiiwe 91 KOUDE KMriJN IM Dl LtDCHATIN s tifriH n rheumafleh ii tifd tsnfjn lijva ïi l i ikl in den ruj m liicit a Jiehh itu4ifdtM ii oorpijn Hririo lcllllipiJn Kl pltn rnkel lfllde en brerajcn recrlsvalicmmq fcikDkr 60cl 3Kokt f170 Bij arMlli en alle drogisten FAniiunT A MIJNHARDT PHAUM FABRIEK ZEIST N V Scheepvaartmaatschappij TRAJECTUM Dagelilksche Motordlensten LKM I AAVDAM ZAANsriiEI K AMSTiriüAMHAAHLLM mr LEGOM Bl SSUM UTREC T ZElS WOWil LNALPIlEN BOSKOOP BOÜEORAVKN ALPIlEN BOSKOOP BOÜEORAVKN OlTnrWA F i iiOUDA r EtHFN PEN H AO Kllll S llll DAM liOTTI rnuM 4871 Alw r i il kaatoro 50 Kantoor aOUOHi REO HTESSEPLAIIT OEII B Tololooii BSe Hoofdkantoor I UTRECHT WESSAHEHS KONINKl FABRIEKEN gevestigd te WORMERVEER OPGl Kl 11 r 17 Voeden u VOO mei ck ZUIVERE LIJKZAADKOEKEN noik STI K en W L SOYABOONENKOEKEN W L itniuntcndi floor Kloote voeii ngswaaidff Ecre Diploma Parijs 1900 Negea C oad ii HadiUloL ïerr VERHUIZINGEN onder 6arantie Ijrr li nl t Dobbelmans Thee baceeli zich beleefd afln voor het tran popt paa van Piano a Orgais d randkastan enz eaz VKRHUIZINQKN Berging van INBOEDELS 282 Aiiihevelend IS U N POLDERVAART TEL 344 TURFMARKT 1 QOUDA NItrziikte albumlnuzls blaaiiitkts ziikte dtr urinawagan aambalan ontst pyn uaktc onwillekeui e urinoIdozinR up fikcn laeftgd fifehpimr ziektenvernauwing vlooimsren gezwellen impoten tie enz Volkomen en Hnelle fi enezin tef briof door ie wonderbare planten Ytiactra van DOKTER DAMMAN ver lillenc voor elke ziekte Men vrage brochure No 86 met bewijzenaan bü den Heei SNABILIF GrooteMarkt T Rotterdam met nauwkrurtge omMchriivinit der zkktL 485 15 I P4 zeer geurig en waterhoudend 25 28 32 35 I I I Ll l Pi rna CHINA THEE 40 cent per Ons llt en ikn t l H ii l i Ka BERLIJN 8t ANTHONIE8TRAAT l 8 ffabPleksppl s TEL INTFRG S89 5878 30 Bergplaats voor Inboedols Eigen lehmgirij en Stofieerilerij Kantoor LANGE TIENOEWEG 71 Telf 449 Fa W V ZANEN 20 O Haven Atollar voor J i Moderne Portret FotograBe ö S881 50 Abonneert ü op dit Blad WW Wedepverkooi I mald wawna cma 10 om varachilleiide ledenen met Terzekennffspljchtiv xolleik z jn Alle personen die ich voor de verpuckte verzekering hebhen aangv me d hebbf a bercht ontvaucen Nieuwjaarsreceptie l e Koningin heeft gisteien zonder lu eigenlyk gebruikelyke Nieuwjaysrecep e te houden de hooge antonteiten en de m t leiadentie aanwezige ledrn dei Hofhoudii g n de gelegenheid gesteld H M hun geluk ivsenscheii aan te bieden De Prins was daarby tegenwoordig Op de re JStera van gelufcwenaching ten koninklijke Paleize neergelegd werd dr ik geteekend om dooi den Kroonpiins v m Djocjakarta R k Untraie Raad van Bedryven De statuten van den R K Centralen Raad van Bettryven zyn thans gereed geko men zooilat de ereemging i georganiseeid die de volgemLe oiganisatien za om vatten liet R K Verbond van Werkgever Vakveircnigingen den Nedeil R K M 1denstandsbomi den Neiderlandschen Boeren bond en het Bui eau voor de R K Vakor i n sfltie Geheel het bedryffllcven van Neuei land vooi zoovel het dooi kathoi ek i wortlt beheei cht is nu definitief in é n Bond vtieenigd Het tweede congres van den R K Tentralen Raad van Bedryven zal Maandag l t en Dinsdag 17 Februarj a s in den P n cesae Schouw bupg te a Oravenhagp wonen gehouden rrc pMideiiti qtet Ned Indlé Daai blylci dat het publiek met voiucü ut op ae hoogte = van lie veizeudintf ea ontvaiigtit dor niaatii uit Ntxl Oost In I o Hoidt daatouiLi eiit van bevoegde zjjde et vuigenoe meegedeeld De t HieoponKientie lut wi InJit vvoixJt hierheou gwiundeu geideelbelyk met Do met iijigelöche btheiw verzoi en mail vooi Nederland wonlt te Maiseille af gegeven en beieikt vamlaai pei tiem onb land De overkonnsi van d mail met de Neder andsehe ichepen duurt tegenwooubg ge imddeld 34 dagen pei bugelsche gelfgtn he d gtrmi Ldel l 36 daigoin fc 1 IS echter rekening mede te hou leii aatzich byzondere omstandiglieden kunnenvoordoen welke de avereenkombt dei ma s wrtiagen oo weid o u de mail elke nhet Uitst van Octobei j 1 jior fc nge n lie ge egenheid uit Neti Indie weixl eizonuen door vertragingvan het betiokken Bntscli stoomschip geiuimen t id te laat hiei elan le aangebracht Met de uitiaiking van de hier beiioe Ie cojreoponikntie woidt bteeds de meest nio gelyke spoed betracht D crisis aan luanne en oorlog B Kon be luit is met ngung van o e zet Ie op hun veraoek eervol on siag ver eend Jan mi H Byievekl Ji als mm ler V m iiwi ne en aan jhi G VA Alting von Geusau als ministei van oorlog beiden mot ank voor de vele en gewichtige dieiisLen looi hen aan de Koningin en aan den an ie hen ezen 2e tydens de ontstentenis van den M n stei van maune het b he r van het t partement van rnarine ad interim opgedrn gen aai den minister van lan lbouw nyvtheid fill handel de heer H A vin IJsae eteyn 3e tydens de ontstentenis van een m mster van oorlog het beheer van het di ar tenient van ooi log ad inteiïm opgediagin aan den m nister van binnenlandsche zaken jhr nu Ch M J M Ruyt de Beerenbroui Nid Centrale er tot be r r ln dei tuberculose Den dOcn December jl werd n hel l i ia hotel te s Gravenhage c algemei ievergader ng gehouden van de Netl Cen rVereen gmg tot bestryding der tubeiculf eJe vootZittel jTii mr W Roell ded in jnopeiungsv oonl eenige medede nger aangaande e nrekzaaniheden der VereeniK ngn het afgloopen jaai waaruit blek i hetdage ksch bestuur zich m vei ba il met ieherzie mng dei Wonmg vet tot 1 Ret ü wendH oi by he leilefTien v n sub lievaoi OfgS L k leken i te hoiUnniH Ai bf auaen der tuViTuIjjéHj Ier rtaDden 1 n Ft r van Arfcpid wer een r n verïjn len a n£aande df ai erZ e tewe vaai n betoogd w ver plichte ekteverzekering n i 1 e mg roü zijD if ujeiculosebestiydjüg eo aa gi ven vved nelk maati egcien vrdtr d nst geatht k IJ i worden tot vU if Iji b hir k nn ng U Cnte en doelnia e behaa t ling Do den Minister was aj i het dage lysch bestuur advies gevraaiffd o r het edrag lat op de ötaatsbegro r vnoi w 0 m ePt ïvorden i igetroifken vot tjberculo sebestryding GiadwBeord ww I j hq uittetrtldien H t rori Jaar weid 00000 Toor dit do I bMcUkfaiuu gentald