Goudsche Courant, zaterdag 3 januari 1920

No 14203 3 Januari 1220 i t tijicn I laiif 1 34 £ MoOQöTfV AT De zending van prins Sixtus WiJly aan Niky Het gebruik der brieven Uitlevering van Berchtold De uitwisseling der ratificaties uitgesteld Duitschland teekent het protocol niet Toenemend bolsjewistisch gevaar Botsingen in Bulgarüie Het Egyptisch probleem Dreigende algemeene staking ONS OVERZICHT rier waarop hy my in zün pera behajiüelt m het byzonder door de poging het T Ik m het gelocrf te brengen dat ik onder 1 n We moch ban m ona Overaicht van 31 De cember 1919 wel de verwachting uiten dat 1920 wü r een reeSts onthuiLmgen zou hrcn gon De schoten waarmee het ni Miwe Jaar werd mgewyit klinken nog na en reetis een stroom van publicaties en onthullingen beginnen te vlooien In de eerste plaati begon op 1 Januau de openbaarmaking van de geheime briefwisseling van l ty aan Nik en ouk over de zending van prins Sixtus van Bourhon woi den meuwe byzin erhe ltn bekemi De I arijsche Opmion betat hiprover uitvotnge me le leelingc i lii naai de Bru elsche correspondent van 1p N lï rt van een welmgehcht politiek pe Hoon vernam tt in de geschieclenis van de vredeap vgingen van S xtuf van Bourbon by de 1 ranscho en Ljiffelsche legeei ngen Be pie te sprake gekomen daai on zoo te Keggen een der voom aanlen van de vredes ü rnt ll II let hnstel pn de schade oonji linK vm t land inheUi Banm de B o quevjlk lie m dien ty i te Havre u as vvi i het eerid in aanraking gebr clit met de prinsi 1 Sixtus en Xavenus van Bourbon die hij iieeiis kende dooi zyn om rang ia de hooge kringen Hy ontmoette by ver chrtleiide gelegenhedf n de beide zwagem Vin den keizer an Oostanryk m hun woning op de Bethunekaiie te Parys Daai wenloTi de besprek ngen het eerst aangesneden on de BriMjupvilie wei d het eerst van alien p 1e ho gte gesteld De Vo ische 7eitung diukt uit de Ve zameling van keizer Wilhelm brieven na de vor ge een ep stel af van 12 Nov IfcOd betreffende het 7g lïuckversichei ungsver trag tjsschen Duitschland on Ru jland dat door B s marck wewl gesloten kinde Octo ber 1806 vemam het publiek voor het eèi t eta u t een artikel m de Hamburgei Nach rchten van dt erd ng en van de opzeg ging ervan na den al van Bismarck Het was algemeen bekend dat dergeiyke mete teel n n n het Hamhut gf clie bind an Bis nafck afkomstig waren Over dit veidrag en ove Bismarok houdt keizer Wilhelm de lolgente beschouwingen Ik ben diep bedroefd over het schandel k optreden van Rinmarck dat de loyaliteit tegenovffl uw regcering scheadt en een smet werpt op de nagedachtenis van myn geuefcten giootvader en van uw geliefden vat er Ik neen aan dat by dezen laatsten zet vin Prms B Bmarck en op de onbeschaamde ma Door alleen wonende Hamo voordireot of later te huur GEVRAAGD een of vrije voorkamer met slaapkamer en gebruik van keuken hefst omtrek Flqweelensingel Brievenonderno 297 Barean Goudsche Coarant Markt 31 Dochters van Hecuba door CLAiiA VIEBIG GeautorlMerde vertaHof van HEVK J p WEeSLLINK T ROSKJM Nadruk varbWva 56 En het zal geeohleden ala Lk wo i OAer d aaH broiig dSt de p oog a Igwlen worden ih wolken Dan zal ik gedenütien aan mijn verbond hBtw lk i kiesJT hen mij i tuftBoheii u Stond het zoo mot 11 den bij bel Ettj verbond tuBBOhea Ö i on de aairHe DöbiJ belvarte iram kmktt vorhoOTliiki ilij koti zijP oogieia met JwemlMi vanii aoven gJonzendeWtuiren dei wae looh dt boog lies Vred vrodb De vader gftroUiebte Met t n I ugeUi6 wjiireden aneMo hij oair hu s bij w t d er toe gedreven om aan d moa tor dia zlcsb bazor A nuu orvetr baar oooa sija Twttmiwn made ta DAT WIL WAT ZEGGEN Groote Opruiming bij C A B BANTZINGER Als steeds RESTANTENI RESTANTENI I Kooples In alle afdeellngen Zl Etalages 240 32 V BALANS OPRUIMING ce van Haarkamman Lotions Haapwalap Bappols on Slopspaldon Odoupo PapfumoploMn Haapbopolola Kau do Cologno Toilotzoopon 210 e op alle artikelen welke niet geëtaleerd zijn wordt jP een extra kOPtlng toegestaiin van lO J £ ë BAIT A OE JONG OoslliaïeD 31 Gouda è t ledere kooper ontvangt een ZAKKALENDER DORLAS Koffie en Thee zijn puik in kwaliteit en zeer voordeelig in t gebruik De Broodsoorteii van de 2602 25 Brood en Bescliuitbakkerij G J Goedewaagen munten uit door kwaliteit MACHINALE BEREIDING Vorkrijgbaar bij den heer P G VERHOEF MARKT hoek Oroenendaal Goudsche Wa terleiding M aatschappij Aan gaabonneepden wopdt hepinnerd dat de belaaldagen vooi het 4e kwapfaal zijn wan I toten mat 8 Januapi 29130 DE DIRECTEUR HIlilDELS en LAilDBOUWBIlNK GORIMOHEM DORORECHT QOUOA ORONIMGEN Dpoqla tepIJ MA RKT 8 Pürol eo Woodbalsem V ckrUku bU S H VAN LOON II Til WOLrF Cl Gestort Kapitaal f 2 500 000 OPENT REKENING COURANT MET RENTEVERGOEDING INCASSEERT OP BINNEN EN BUITFNLAND VERLEENT HANDI LSCREDIETEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN VERZILVERT VREEMDE MÜNTSPECIÉN EN COUPONS BELAST ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN EFFKCTfN GEEFT 4 SPAARKASBOEKJES UIT NEEMT GELDEN A DEPOSITO SAFE DEPOSIT 586 60 HORNEMANN HeT BoNTHüIS H006STRAAT 242 5t hull v a da Hoofdtteeg ROTTERDAM Groote Balansopruiming Alle voorradiire PELTERIJEN MANTELS M tNTELCOSTUUMS BUMMIlU MANTELS BLOUSES in COSTUUMROKKEN wolden tot 50 belangrijk verminderde prijzen opgeruimd Enorie Koipjes Men prifiteera Sleclts korten tijd BERICHT Hierdoor deel ik mQn f eachte clientèle mede dat Ik mij geaasocleerd heb met den Heer P C W BEGEER 291 70 en dat de zaak zal worden voortKCzet TURFMARKT 108 onder de flrma naam HEESEN Jr en BEGEER dat door aantchafflnc van machines en uitbreiding van personeel alle reparatlïn vlugger netter en op elk giwenschi tljdatip kunnen worden uitgevoerd Bestellingen voor nlouwr aohoolaol worden binnen enkele dagen uitgevoerd tegen blllljko ppl zon Voor kwaliteit wordt ingestaan CHIQUE COUPE PRIMA AFWERKING OObDE PASVORIH Minzaam aanbevelend HEESEN Jr en BEGEER voor dat Mei is voorhg dan kunl 0e er le en DochwaMli hei terdede mei SUNLIGHT ZCCP Hel spaart lijd arbeïd en kleerm TUrtFMARKT lOB GOUDA 9780 100 ol verkoudbeid heeachfaeid Neemt Anga bonbons Hoesten ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 2S8 10 uuH HETOEBKU r EN SCHUDDEN Levertraan Scott s Emulsion ERfii HET BESTE TOETSMIODel VOORAUC ictalei Zoo ZIET EEN BUSJE BESTE MBTAALPOETS ER UIT IQwtriKlu Dnilduit BBIMKlUtI ZOON OODDJi Adwepteept in dit Blad Me Jaar auii 5 tv M Maandag 5 Januari HlSÜ tSÊÊÊÊÊSÊÈÊft m GOIDSCHE COÜRMT i Ti© va w s eaa cL trex bexx tie bla d v oox O o clcLsc eaa OaaeuBtxoOKoaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN IVOKZONDBN MEDEDEBLINOBNt 1 rafdla IJl II jVtA m er Mt Op de vuurpagin 0 i ho far Gewone advertentlën en Ingesondea mededeellac ii b f eoatraat tot imt gCNd wsnHli pr s Gioote letten en randen worden keralnad naar plaatmUmte AdvertMirtUbi kunnen worden ingMondaa door tuaaehenhomrt van allada BoeUiaadalarea Atfv rt ntlrt nr aax a obh gentaa ABONNEHENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 p r wede 17 cent met Zosdagiblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 2Z eent overal waar de bezorginK V looper aehledt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonneinenten worden dageiyks aangNiomen aan oni Bureau Blarkt SI GOUDA t y onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVKRTENTIEPRUS Uit Goada en omstreken behoerende tot den besorgkrinff 1 5 revel ƒ 1 06 elkea regel meer ƒ 0 2D Van buiten Gouda en d n bezorgkring 1 £ 1 egels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Advertentien van publieke vermakal kk deB 12H cent per regel Advertentie in bet Zaterdaignummer 20 toeilag op dui pr fs AdaiikÏMiiade I Tel f ataie 82 l ure ui MAUi l 31 GüuOA Onthullingen nën Ondankü Terrolglng goTangeanammg en all andeie moell jkhfllen i t hun in dtin weg worden gelegd weten ze zich oirer de geheele wereld te wraprelden aa nemen ie in kraoht toe In Ouitachland dteigt kat Spartacuaspo A waar Volgens da Ktiln Zejtung hebben de communisten een niauvte organisatie op touw gasat I willen ean economisch politieke orawenteLlng voorbe reiden met behulp van de revolutioniiai a bodrOfiiorganiJMitles die In de plaati vaa de bedrljfiiaden zuilen komen In alle gnwte d den zullen bijzondare organisaties opge licht worden die tot taiüt habben d ravolu tie m baar district voor te bereiden en op den dag dat da dictatuur van het pro ati riast geproclameerd zal worden da toepaaBing v n alle maatregelen t coatroleuren In Turkse en Bulgarije la het evenn m zuiver De bolsjwiki treden hier open k of in t geheim tegen de regeeringen op en vooral in Bulgarije lü de toestaatl cm atig Naar de VoaaJsche Zeitunjr mt Borcnarext veraeemt kwam het in FiUppopol tot em tige botMingen tusschen communisten en lie politie en militairen welke laatbton met handgranaten werden ontvangen In ptiuatgevcchten werden 120 man gedood In de bobiewlstinche club te Flhppopol weiden ontplof fmgamiddelen in beslag genomen Het Bulgaarsche gezantschap in Berlin geeft ver de bofsjewiatische beweging in Bulgaitje de volgende mededeehngen I a Communisten hebben bij de gemeenteraadaverkieïingen in eenige groote steden Je meerderheid verkregen zoodat xtj daajfdoor een belangrijken invloed verkregen Men acht het met onmogelyk dat het botsjev zrne zich In Bulgar je oodanlg zal uitbreiden dat de communisten In het gehe le l ind dp overhand zullen verkrijgen Uit Teheran komen eveneens berichten rver toeneming van het bolajewlatisch geV lar D toestand aan de Perzische noord jrrens verergert snel De bolsjewisten doen verbitt n e pogingen om oprukkend Itnga de Trans Kaapischen spoorweg het eindpunt oei lyn Kra nowid k aan de Kaspincho Z e te beieiken De reden i btUkbaar de Irn en ie behoeften aan petroleum Er wordt m ie Mohaniinedaansche staten van Midden Azie een levendige anti Engel ach propaganda gevoerd Vngdand zat de onderhandelingen met Ie bolsjwwlki te Kopenhagen Enderdaad her vatten O Grady is Zaterdagmorgen naar Denemarken hoofdstad vertrokken en naar hij m de pers mewleelde was hU zeer hoopvol gestemd HU verwachtte aan t eind van dez maand te Londen Unig te zÜd Hi t EgypÜMh problAem kost de BHtBche r eenng meer hoofdbrekens liorri van ooilngomisdadigera worden geeiacht Op lie dcfbetreffende lasten utaan volgenrf du Wiene Cour er O a göneraal baron Von Itwnen de voormalige mihtalre gouverntu van Servië en de voormalig Oostanrykiche mmistei van buit nlani l che zaken graaf Ber htoU hiJ zelf uitspraak zal doun over de w Jzc vnn interpretatie Aan een commitwic zal dfze zaak niet wordien toevertrouwd Dooi dit bealutit houdt de Opperst Raad natuun jk de macht in handen Wanneer het tydatip dat boven wordi gt noQind voor de aanynaga ika uitlevennig van den ex keizer juiat i m rt worden aaa e lumen dat man de ultnH s llng der raUi caties toch de eeratvtdgeade dagen biytr verwachtMi OverngeOA 4 Januari al a ie vroegere data die in dlUi loop van den tütl voor die plechtigheid warden bestemd luet de dag waarop de rrwlfl van kracht ra woitlen Togen a ler veErWachtmg doen uch w ederom obtvtaclcs voor pe Opperste llaa 1 hoorde ateinlag genwMl Lerond die e n uiteenzetting gaf der ba prekingen mei dt vertegen uonligerb van DuituLhlum w al betrelt de overdiacht d bevoeg lheilcn tn bet gezag der iegeenqgscommi BBiea in de iones voor de volkasteiïWningen Het ücnynt i it ei gr ot verschil btetaat tu schen hcC pi grum tici geallieerde en de instrutl i dooi Ueilyn gegeven daar de Dmtache vci t genw Oidgers het noo ig oonleelden 1 un regeel ing te raa lpleg i Het jirogiam van de gealheeidon ia bekend e wilden dat Dojtüchland het piu tocol Vdn 1 November zou teekenen ei belofte van vermindering der geeiachtc ten nage v inneei de entente commlasie Ail e n onderzoek m de Duitacl havens mateit lot ée cancluM kamt dut lliicailand wwko lyk 400 OÜO ton met kan leveren zonder zyn pconomiseh leven te gronde te richten Nu wer l aanvankelyk algemeen de oprvatLn gehuld gd dat de Duitsche regeermg m t deze iegeiing genoegen zou nomen Dit blykt echter niet het geval De Berdnei Hoi sen Conner althans beweert van affi cieele zyde vernomen te hebben dat Du Uch land m geen geval het protocol zal onder teekenen en zich daarna vergenoegen n et vage beioftem in een bnef Indien Duitt h land met zulk een legekng tevreden geweest waie dan ha i de onderteekenmg er piotocollen leeiU eerder plaats kunnen heb ben anneei deze lezing imterdaail het btandpunt van de Duitsche regeering weer geeft zal in edei geval met de uitwissel ng dor latifbntie oorkonden moeten worden gewacht tot de deskundigen der entente nun onderzoek hebben geëindigd Duitschland 7al er goe i aan doen zoovee mogelyk zyn rechten af te bakenen aan gezien de geallieerden wanneei de vrtdt eenmav van kracht is de lakens zullen blij ven uitdeelen en Duitachlanfl al even wi mg of nog minder zal hebben in te bi eaeen dan nu De Opperste Raad besloot Zatèmpg dat waTinoer tvvyfel mocht reizen over de beteekeni dei bepalingen van het verorig In df zitting van atea dar heeft ti Op perste Kaad tenslotte nog bealoten dat maatr celen zullen worden geiu men veor iiet in veiligheid brengen der bewonam van Zuid Bualand die aan doi inval der bo s Jewiki willen ontsnappen gelachen invloed stond em nog sta Je heldert koppen zuilen beginnen te begry pen drat ik reden had deaen lastigen kerel met Eyn Isagihartng karakter te ontslaan Een volgend eplate van 28 MaaH lt l t is gewyd aan het verlies van Port Artiur oor China ten gunste van Rusland volgt n het verdrag van 27 JVlaart van dat jaar In den brief wordt ook gesproken over de reis die Prms Heinrich met de kruiser DeutSvh land en Gefion einde 1897 naar Oost A iè heeft gemaakt De kei ser echr ft Ik moet jö zeer hartelyk gelukweneolienmst het goede resultaat van je ondemem ng by Poi Artliur Wy auUen aamen een paargoede schildwachten zyn by den mgang vande GolT van Petschüli ochiidw achten dizooala het behoort en vooral door de geien zullon w onlt n gerespecteerd De vyijewaarop ge de gevoelens van die vervelende aps door d meesterlyke overeenkMi stbetreffende Koiea wtM te sussen bscho iwik als een opmerkel k knap stukje dit lomatla Het denkbeeld dat thans aan de anéere zyde an het kanaal m de bla len op lu kt om dp Chineesche vraagstukken door een internat onale conferentie te laten oploBstn doo my adherp van de hand gewezin want ik hul spoedig begrepen dat men ï ei alleen met een bedekte poging te doen had om n handen m het veire Oosten t b n den en ik me nde Ut de toestanden aldaar pel slot v3n lekenmg uw 7aken en met 1 1 vin at lere volken waren Naai aanle ding der pubhcat e van tleze blieven meikt de Berlinei Boisen Counei op Het leet dat de Kntente mogendheJen midden Januan van Nétlerland de uitlt e 1 ng van den ex keizer willen eiscben De a nklarht moet gebaseerd zyn ep de te bt yzen laisdaden van de Duitsche troepen tyden den oorlog m Frankryk en BeÉg e miadiden waaivooi de keuer ais oppersie oorlogstheJ veiantwoordeiyk js Komt het tot een uitlevering dan zullen Je brieven den rechters toonen dat de politicus W 1 helm door den inensch de menach door het vorstenvooroordeei van den heerecher ont last wordt Ook aan Zuid Slavië zal de uitlevering De entente heeft do bestrljduig van het bolajew me plotaeling weer krachtiger aangevat wat oa ook blykt mt de reguuiig met Japan die m Aoië een vooirpoat t gen het boUjowisme wordt In verband hieitrec mhtijft de Deutsche Allgemelne Zelttfiig Het fiJgemeene mandaat dat Japan van Ameiïka on Groot Bnttanme voor de C n tiole vr bijna geheol Sibene heeft gekre gen toont de toenemende soUdanteit orr gioote mogendhe ien blj de behandeling van he Russische vraagstuk Kenmerkeno iv h ervoo in bet bljzomlei dat op het oogen blik de Btrijd om Sjantoeng tuaschen Ame rika en Japan meer en meer op den h tergrond raakt Een reden der solidariteit moet ongetw jfeld gerien woi den ia di zwHie ne leriagen van Kolts k en Denik n die onlangs ook Ktef heeft moeten ontnii men Vnai het werkelUke zwaartepunt i gt viel in de uitwerking van het bolsjerwi me in Amenka welke op de politiek van he siissend n nvioed kan zijn geweeirt zoodtr dat zy meer algemeen beken l is g vvortlen In e gen tand hebben de Vareen e 6td ten ptvïneens een krachtige beatrijdlng rou het bolbjewwtiBch gevaar georganiseenl uttegeenng heeft een WTire klopjacht op de anarchisten laten houden Volgens Reuter zyn 4o00 personen geni resteerd Bl kens verklaringen van aniiste naren van de departement van juatitie zal len mibschien wel meer dan de helft hun ner wo den uitgezet Van dezen 7yn w en vreemdelingen vooral Rubuen Te Washington zyn de redactieleden Van alle coiiimuniBtibche bladen in hechtenis ge nomen en wenlen wagenvrachten Uteraluur in besli g genomen Te New York en New Yersej zyn Ih geweren en tal van bomnn n in beit ag genomen die gelyk zyn aan i welke van den zomer voor verschil nde Amerikanen van beteekenis zyn neerge egd Naa ver uKlt zou blyken dat de commu iiibten en de commumatische arbeidenpar tyen waartegen het onderzoek gericht was voomeinens wai en de regeenng omvei tt werpeT De in beslag genomen gefachnfLtn zullen nauwkeurig onderzocht worden on te zien of ook heden die onlangs uit l£u land z jn aang 4comen by de zaak betrok ken zijn De bolajewikt z fn harilnekkig als bocu liOibtn Wi mog ii ülei oii edlildlff woirden wij n H zei luovrouM von Vül t Ijoiiioedl g ld Kliidireii hoiuU toab o voKK ifjXW d gt 11 opper Hait zou or van wjrdcn aU hl t aan de inamioni fHe te volde ataaii ó M tl v xrl wordl D1e hr4i4 tn tr aJ L n0 fpenoeg vaa ji p ii Nteun brtijftiTw De i nw4 e n ril V ora m stoiuden laohten de anKlereo m oini K lAi i lotmtoiiunienl dlo wUlen ook niet himt Dat 1 nlrt waar De gei eraal vrouw T tkti zMi trit Zij keek ivor de b Xildan naar den book waanilt dt bnilAlo f m el ojiien a Treurig geinoef a er lil i f dio nit nMvr wH dat koa al Ippn oindiat hij n et meer kan iiuMr i gij kvitit nogi Gij hebt nflg niet Jaar en dag ki eon loopigirnaf ge f gcn güi hebt iio niet ia h 4 troiiuiHv tuir i eataaiu Gij lu b m g lederen wvood op u b d kun lu tl ligtjeni Oij kUDt u nog wa tciieii en verkleodon hrt oiwïcdrtertö eet u nJet op Oij zi 4 nog lederen molden de Uev boq Hoeve Ih dat nW waard En aja er e n iete v erkeerd gfltft en a gip Mer wOit langer moet taan tan gaat fp da deJij opApeJenl Bchvunt jullie tocM We bobbon het ook ellendig zei tnr cHi Zij s md vlajt voor inenrroaw v on Volgt eti keek haar aan niet brvBtaat nuiar hoeil ki iin Ën bet kfonk ook nl t t taal wv denkt u w mevrouw dat I moolUJkiB la fa de loopgraaf 1g gen of r hlnr zM toe ta idtteu datme ren i WQg uwer zlalf Zoo ihbI weel tf i nu k Il er aaoatoiuki een jTraaaar iL dan b n lic w ik watt aelt afalAaa Iiiltïttrdr iwar haar Hei was n i t allen do poKifclo van ha ii lusn dIo haaj hot re ht ii x op t irediMi mon voelde het wel il t w iMïi d tul via lo vrouw Ln lerlrt d vroiiw iiMi prictiiolun blik niei de ti v jrlng 1io do oigen bnisJioiidiuBi ann dt In ih rouw gfti was opigewa 84 n tegoti dr 4 one vriar de inaanon Iwilpftloos run ooh igt nov r tonden Fr wi 1 oiiflaiigi iHainliedon i k lueg Ijl oiTginig iiiri de k opeT w ih nurtdc nrfn i I van de niocdJIiikheden VH hartd a It JUHel Och alt d t klagoiv Nu tcndtn 7 nlwrtr e n paftr uur en rngw en ze ir iro fiHi d nUt aan Ie lurl in 11 lis wi iire i lii n d kldece huL t i ui i ooki woni n rm roi W u i tiogalli ril a gciriAn in als iiieii Uti i lO tiinTj runt door hd Rtaa i m het Ijiiaintdu gi KvMï onleli k aan Ie beurt kwan ïtni rn n iiag afg rfuuuiv Td aU t len i o igt i blik nailiolit wal ion eigenlijk bad will n h iIm h D ka hnid ier wa ook dwteijk bfir nU kMiKliu 7i dan niet m tr opled len Twee maal twee wa i tooh vkr i nW viif Men vva ontevr len o eT cl konlf GetJuld tt ij moe e gwkild h ben I n Tnrine voii M iit WIJ va l i i waohileii umut aWJd li kon ntug ihii half jiar diut i na 8 J leii oo t emi jaar nljmanl weet wwi neet bet tdnde zal zijn W tri do 1 in haar geal rtit haar kal I IC oin werd ploJteilnig behiger Da la m wftnliopig to wKintenl Hiaarom te er diP o rtfl l Wat hri boa wij vi uwon klu ddfen toiJh gedaan dat wij hongor moeien Hjdent Mijn oudste zoon la Wj Ypar n gev Ilun naljn man la nog te veld bt valt mij nfat zoo zwaar al ht t bul li n van inljjn kl nate aavonil wanaew ik haar niet genoag eten kan gevenl Mot g mftg Htar wm Voljjt keek Irt bli ko vrouw aan wier dmlc r met TTii toorwevea baar aombar laoga baar votwhorfd Mw 7ii waa niet In aatlot iH afitwoflnlen D ble k vfouw kreeg hiM kwart po i h vermout voor haao slek klad op de i ieoAundigfl veriJaiing en vertrok zon der te gr eten Dlo Weet niet wat paat mevrouw zei id ft Don o wflti die au aan de benri WO ij tneet t het niet zoo kwaad HaaT vittende s E n wa4 een wehklMi En bH deed ook goed baar vriendelijk ge Hit te zlei uuuHT h t wa alp loomooi neer a i vrot r mloder gmuM v rd t 74 0 bk c Ad 7ij had de kaarieu voor het gtdieete huls en ha ilde te ltjltertljd aÜM voor de zeven fBaiinnen Dt boer woot da op regen zonneaohijn vxi jgt niottr dr twoft Ve den home oo iiHX 1 a ziohe if dat zij zooveel te d Ml had k doh vooriil OTgon mafl kt oveo wat nog koition ka a ooli komen zo i dio w i orloron Hoeve betor vr a hot een jair golod i oiiu jooka dezen tijd inx g U lil r dafltraan l ijjrljkcfct nioetide men zich bl i vorplaafHt in ilon tud van vi ie ro n bthofrfde men nlloh Tm niet zoo bo z ingil maken o er éka boto Jnwods Tneii hüd ma nog kunnen e4ön fe t men vtraailHpd wm Dal kon n i nJM mew Elko woii word hp4 ndlaanncheT mou voelde nu dui ipl ïffl ifp jvbriem tto ieiler ia zoker ieder I w ng mei de fteiVTonwli® vlnvienfl irtHdfl Ti 0111 tfl gaan al nwt het koeJhajir t igoert Oolni tkis dat de genwe ft tofi wa do verzoflglng van haar in woiiw 7Hf f handen nemen Wat 7ij m her gpoot inklMht verkooht zij zonder pr viphoaganp li hst klein Koow ell wild erwinet iiifigiMiotea i ook olke be O0 rTeohiilng Hoog o laag rp o rijk bier krte g waarop hij vw moh wijnkaart fttnt ipraak had Huet meer on niet mlnJEter Wanik f Hirmine vym Vodgit de ohter vfci Jea groot 1 ndiWittpr hax zioh aÜe voel rootsnher arodiaoht zou dt g neei le er I iel good aan doen zolf va rk ns to mesleii ffcitnn te voederen 7oo ino elijk korfon tti houden land to paöhlen zooveol l ind al zij maohilgi kon worden en lflt inf t kradit te bebouwen En wd zoo g uw mogelijk I waa geea tijd te verHewn Xw 7 zij ook rtOD d iMNTen n m a