Goudsche Courant, maandag 5 januari 1920

4e JkMiri anie HANDELS LANDBOUWBAVK vraagt voor hare wmel afd een INGK ONDEN mkdbde linobn Of ae oorpagina 60 hoegar Ciewone advertentiën en ingesonden mcdedMUngsB by eontraet tot lear garada eerden pry Gnwte letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertaatlfa kunnen worden Ingezonden oor tmsefarakonut van Mllede INhlini delar B AdvertentleburMU ra oase Agsotea 1 4 regela 1 Um raffel mw Mt A4adalitnti T l latare 82 kr ijtU mn den t eeaau trt iiB iou iu t k unp d r botijowi kl vdor ond r11iig v n lt el BuJd hear rttton Naar dt KoptMihai g Ju badttn ntoldwiii ip H i ttig Ior i h t no nb hpivtwüied tie riU tmlnan u dait lVo k liuh uamaiuj iUUng vnn tlon twiglncèt van tie lJol i3tw ii luwi liBt Nsa wo ïrrniil bfl bog n Nn mrafgoiiiit t boudna Hij b a4ilon ttolu im wo 4 ldo lüj oen aal iatntMttl tri rw iterw ow u lidHte tut k htdlg iH WaliuLiiigii igtyi t n geoerfti llurL Höf ilat divi In groot0üpirtiKfcu zijn iiigui lok lH o4ük i liitt dal de gtucKUil niiiiiblt4li k lüw ffordoii netvfvrniho it i dtt otljudant va IJoriAHjl dit b 0 ii j trok hij Zijn revolver en tloodi IWx kv oor iri schot n SintU d poor tóking von Septflmtw 1 1 tnWl d Urilsclip rt fi irlng onder hawkid iiK t hei ptr mt 1 ovpr n ntouwn ttdurtlfiUliMc l vtr danivi ht e t ce oen lifiiililtf saidjod gfdftftn dat volgens h t Ut liiuidMi Mttiwwbiu t ttii vt i vorder gMt dun d V lorwoArtlpu wa rtpgwi de ntakiiy dt aii lw H g riolM Jt rtigtcriug wil nu d lioiun op néM tt I UHI p t l m 1 g nHiUJ i loonen I oor 1 11 oorlog t llen Lcii onnijilItlUfke via iioogiii wMrii aaiigip oden van sdiüllug u do U genwoonllgi ooria s M ö V UI Yi MttüUng ptr WL k nidaar Mi al voor Sopttfnliir vnn dft Jtuw niet nlt n g t pimI I i riin znl lip k On wor ri I vnHifNiBjl of rlrtwl la pmrt iff h I iiiPt l ii ItvpiWftJlaiidnrd r irt riiirt Mooft un oaAir70i k U zii i ia lvlwi n i r dp oiUll l yip iin dh h ooTKpponkt lijkt voor e v rhoogtn V 1 ht t l Htn tol 100 A Imven brt oor t fnrilo 11 iii H zou ri tgpn Dt M ir i iriH van do vpTPPii gtfl vmi fttiot w ipplntibTs I H riioiiiaj nviind d tvt rt 1 4vt iiH4 natinflnplltk 1 VPiiw I s on m bilft iii TinunÉitpn van fip K OTrw pff x r nPel t mt K i fr r in d Hro l H K rwpgi tr m vtn Ikw NonlwïiHpon en f inbff met lUgemep iip NtpUHnfn wn mod vin n vn a tun de nv l nur l t verwerpsn l riftkoiilngen zonder dat de vrede van jcTacht wordt echter lang al de Uiiwia sebag niet meor op zich laten wachten 1p Parijfi men aan de laatste rondr De draadloaze dienst Te rzekert dat geen principieek kwesties of meeningsverscluÜeii uit lutatel verooreaken het in alleen te wgtcn aan het £ t dat de entente dp detailB van de voorbereidende maatreffelen in vu baml met dn te houden volksstcromlngen vlI ba eindigen alvorens de vrede m werkinf tp laten treden 7ontler het veralsg van de cnmmi sie van deskuitdigen of te nachlen heeft ♦ Üpperati Raad bepaald lat Diutscbland fllechts 192 000 ton hav nii al Yieel behcwft af te staan echtei wil Ze n zoWverr 1 et eeniiiaHl ingenomen standpunt haftiïijiiven lat de desbetreffende biief ie reeds lu w opgesteld eerst na U u tw jse j iing Jti iatficatieB zal wonden ovei lan ragd aar Von I rsnei Du tschlaiid dat na tuuilyi met officieel maar wel off oieu op de hoogte h van den inhoud van dezen t ef behoeft lus tegen het teekenen van het 1 Novcnibpr protocol geen bezwaar meei te maken N ettemin heeft de Duitsche regee nng te Parjs nogmaals duidelyk laten iriR ken hoe haar meening ii ten opzichte van het vrrdesviaaK tuk Zaterdag heeft Von Lermer nadat mondelinge besTut kin hadden plaats gehad Dutasta een kort me morajilum overhandigd waarin wordt pt zegd lat Du tschland om de moeilykhclen u t den weg tt ruimen ontstaan door het Il et iet Inemen van Amenka aan het ecritt protoco nyalce het deponeeren der rat fi catie on konden bereid is verstrekttpn Ie conces es te doen Nogmaala wordt grcoa otatee 1 dat v lgena een ingesteld on t 7f ek ni A Nov geen verkoop van Duitsth havenmatenee naar het bu tenland heeft pltuitd gelidd Verder nordt opn euw geproteatepr i e Rpn het gewelddadig vasthouden iei fc iu pages van de Duitsche oorlogs ichepei n Scapa riow die aich in vertrouwen op pt overeei gekomene bij den wapenst Utaii i n de macht van den vyand hebben begeven Tenslotte wonlt de verwacht ng u ge sproke dat de zes kleme kruisers dic o Kenn het vre iesveidrag aan Dujtscb aad worden gelaten schepen zullen zijn d t r et reecïs b nnen wem ge dagen door meu we behoeven te worden vervangen Met na ruk wordt er op gewezen dat men b j e verde l ging der uitgestrekte Duitsche kit Hij wil nk wrd r wi M oulcmui en bij klom int4 iijn a ijve betWHi vmn dl II bok af t ipt 11 nuur ult iiwvrouw Il 4 giai ntt rdtr Wut lv jij er van Uolund ilij grctp ht paard van vuren l j dtn HlitN t tJng wA daur bad zyn kop gPM hud i t 11 luevruuw alft by zó Hcbudt tlun weel U Itoe LiB bet b Dan liij n p L Hei wi i n g el fbw eeu gobiküg iLier Maar w it Ip veel Is tt V Pt 1 Kan iiiien vi ritnqgen dut MJ oviir kt vetre eiudeii dia boeitm dag hitrd za loupen met idtH do a pond huv i r in z j n bu k t iux flipiK4schititm moei k bom v otiTtn knotltn zoo van niv iiund tvn pa int m tt uh gt en varken V gt n g Jij Itol id ilij klopte ijnpaard OP Itin rug Zöu lpT zfcb te verroeren tonul hi t tlatur nxt bat rnxka kop met hangt rtde manen met bangt ti liM it Aart nuM hai fltaitlo oorin etn bieW van ellende Na bal zij pa 4 gAtien lioe ontzett kl ma gtr bet was men kon zijn rili ai tellen Uaaroii ba ir uu v dt oniie nna girde piard weer lit de g ilac4il n kwaro GoetI geduJtljg maar woi te vee4 b U te v 4I 7 Ij kon bet iniar niet im er ainpwn in hil uthouden Hel mebi dal d ttfel a Brian vorbeitode C4 iffii over dat mevTmw zoo Heiaig gegv4 ni bad Hennios V 11 Voliffe vix 4de een mmaleflde on ruBt dl bflt ffoede gk duliWgtt dier nu M i meer koa 7 Het feiurdo lamg o allee lut te rekenen het wae eoo ingewikkelde opdraoht j mjt ailfifi 00T ieder ai ondeu lijt be hen en prflwUe r oroler do r Hot bia de rde haar dat mei rouw on Voigt zich WOn moeite moewt g e f Mevrouwlje moeat maair iiW vw ïrleü g worden Maar x f had hei haar nul rolun op deielfde trdiLping nieit kunnen wöU ur dio bad in zlo en vader diaa zij niel alleen ton Uien U j a u de juffrouw di © oadar wi zereH blijft nas op school Eli dSjdtt e vpou beneden lag in het kiraanibei Fa dt mde vrouw daaniaa i kon met aan vm de jïOiK En aj de menöcheii huu Ueiae dn Ioren London dan werden e altijd naar achteren gedronge n pn kwnjnen in liet geheel niet twer thuis Nu is het haa st kiiar zei er een on uldi r Je dettkt zekeo dat je Bier al teen bent VDoriiJt nul rou Dwnbrawski w odde zksll boos Wh Dirli tooh nl t zoo tk drlof nfetl Ie aoflt M weir Je b n dLl W i t nmfd Met wederkeerigen gelukwensch vooi het itigetieden jaai Ijetuigt ondeigeteekende vnendelgk dank vooi de belangstelling op 1 Januan ondei vonden aa8 10 F J HAKKENBERG Haa ftrecht 3 Januan 1920 OATH RINK VAN OrOHEUSDEN mi en w 5 l 20 335 7 Dt I or Ds BOROER te hond n CURSUS begint aifit O do h 17 9 13 Januari a s frlje VoDing aanplioili mat ruimen winkel op goeden stand tegen schoonhouden van het huis Liefst weduwe of menschen zonder kinderen Naden inliehtingen condities enz Ouder No H tbur GoudJche Oonrant Duitsche les GEVRAAGD es ifl I liefst Berlitz methode brieven met opgaaf conditie onder no 336 bur Goudsche Courant fVlarkt 31 Goudsc he Duu rtebond MONSTERKAMER V MiniliKc Ri ks II B S 1 N 1 ril NDKWKO DINSD O en WOBNSDAO e en 7 Januari TRICOT ONDERGOED KOUSEN SOKKEN AMER SCHOENEN enz Uitsluilrnd voor leden GELEGENHEID LID TE WORDEN aoo 2 HIT BESTUUR Bericht van luzet Iiü BOUWMANSWONINO git D Np 1 i i t V 1 lm Getimmerten ei Erf bini v ni ili i r p i c lin uitmunt Tl i WEI en HOOILAND weg n vyalering i i Tusschenlanen ondm Bergambacht in tin onnn Idellljko iml illi il van luit d rp u zamen gr ot 16 96 05 Hectaren geveild ion ovwataiin vin de Notar isen 1 P MAH1 1M 1 to BirKarnbacht en P SI tlpüMAN t Meorknik den 2 Ja iu I l liO Bi n Ingeiet en bi veiho iiic in bod brii bt to weton Pf 0100 6900 7400 Perc 1 op 4 f 11 V 0 P 1 700 h 29 0 7 S050 Te zaïlien op f 48000 Do vfrioogin iMag en oomhi non bipaiikl op VRIJDAG 9 JANÜ RI 1920 l s voorraiddat lO l uui lil hot OiM van den hom T V ZdF r to Bergambacht 321 35 fc B I aiis en csttenten te HUUR of te KOOP udeeli adiPs COHEN Co ARNHEM Ful r k T o Roliuikm Mirklaian Zannt ichirii tn Tinten DakkiMilaii 36 Ao nt vMt Bwidi sn offlttriliM H J VAN SCHALEN WyOSTRAAT 21 GOUDA È die in taat ia loo noodig de leidinghiervan op aich te nemen Sollicitatie uitsluitend sohriftolijk aan de Directieder Bank q 15 Nieuwe Schouwburg DONDERDAG 8 JANUARI 1920 Het Schouwtooneel Directie VAN DKR HORST MUSCH 6e Voorstelling 10 het Abonnement De Val van den Tyran Kon bil eindond Oeenscho Fsmilip geschiödenis Aanvang ƒ L pracles Entree voor HH Ledt n nipl ititeekenaren en VrpftmdeliDgen Loges nn Stalies 12 25 BflIconflBO Voor Niet I odi n lYOgfa on Stalloij f2 75 Halt on f 1 90 Entroo voor do Galen zoowel voor I 3den aU Niet Leden f O 80 Alle entreeprijzen woidea 6rhoogil met r o voor Auteursrechten rMaatsbe preking bij I ting voor allorangen en Kaartvtrkoop op Woensdag 7 Januari 8 avond 8 unr a lOconfsper plaats i20 40 yoOR HETOEifl lf N SCMUDOEN HET BESTE OETSMIDDElf 4 VOOR ALLE METALEN ZÓÓ JET EEN BUSJE BESTE METAAL POETS EK UIT KIESPIJN TANDPIJN AAN EZICHTSPIJN II binnen I half uur gei ezen door vïsSER skTESPIJNPOEOERS Probeer dit I PriiaTOot p doosje WORMEN zi n SNEL en ZEKER te verdniveii donr het gebruik van VISSER s WORMPOEDERS Denk om Uwc kinderen laat hen niel met wormen loopen daar het gcsiel en alle organen daardoor te lijden hebben Prija per dooaje f O 40 Fabr P VISSER Ëiniii r rf Sohcidenresn Verkrijgbaar Ie Gouda bi ANTON COOPS Wijdairaat 8 H v LOON Markt 6 te Oudewater bi Wed E T D BREGGEN 5033 30 Voor agroi Fa B MBlNDfiRSMA d n Haag Meubelkoopjesü Trouwen Soliede Salon en Huitkamermeubclcnall Tafels Stoeten LinnenkaMen SpiegelsSchilderijen Theetafela Eikenh u en Bulfeilen Boekcnkasien Clubfauteuil Zijdenpluche Ameublementen Leerameublementen Ka pok mal ratten Wollen enSatijndckena Slroomatraaacn enz enz 5396 SPOTKOOPJESIII 20 BB8TE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SIM0mJlllT44bl iivenliuii iitiiie cliiel ade ROTTERDAM Telefoon 12800 Haastrecht AbonnenuateB n advertontlbi voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Asfent J SCHEER HAAKTRKCHT ïiflPirr w3irmss M w d C MICHAËÜ Schoenmaker 40 BOBLVKADB isa aii DlV£RS £ Handel in Lederwaren W O Damestasschen Portemonnaies Portefeuilles Sigarettenkokers enz 2620 46 Siéareneindjes en gewone Rooktabak voor liefdadige doeleinden als monster zonder waarde verzoekt Vereeniging Invaliden Wien XIII 2 Postl89 22 2 O blikehballage DORDRECHT WhTTIO lEDEPONBERD f ABRlEKSMERK QABA DRECMTSCME I ETAALW een Wed J BEKKERS ZOOI Groote Prijsafslag I s j t 70 jaion vnortiefft l k ge bh ken W YBERT TABLETTEN tegen Hoest Heeschheid Keelpi n kosten nu slechts IV 80 cent 1M Verlangt ovonil Uybert Fabletton n bUuwe blikken doOXArip inhoud c a 200 tabletten met bovenstaand fabneksnurk G A ü A wit op ynaiten aMitergrond Let op de nadiie bijzondtrlieden omtient de Wybert Tiibl tten in eoii v jtgt nd nummer dezei Counint vermeld N V Gaba Bazel Filiaal Hilversum VOORHEEN GOLDENE APOTHEKE BASEL w E ïi oor si HEr A A r KOKO ten luivcre heldere en niet vettc vloelïtof bcv ïrdert den haarf roe versterkt klieren en ha r wortels voorkimt liet splijten en uitvallen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO j een paar malen heett gebruikt men sprenkelt cenvou f dig KOKO op het haar dan wrijft men hel uchl in Dcderwaarttcht richtinjt en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wij stellen geen dwaze of onmOpelijkc elichen a n KOKO maar wii zeggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO alt een zuiver gCDHtmlcIdal voor het Haar kan e cniircn WAARSCKUWINCI 1 cl op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke Icsch KOKO wi rdt noo t los lóndc vcrxc gelde buitenvcrpakking met Handelsmerk verkocht 1 r Ij 1 06 klstnt 2 20 mM n S 90 fltMtt flueh KOKO Shampoo Poeders f 016 per pakje Varkrljgbwr b J Apoilitkan DregUua m r rhBirlaha d Ur yKANDrX5MER Verkrögbaar te Gouda bri AXTON OOOPS W d traat ea tq 9ohoonhoven bg A lï VKS ZTSSEN Ad eitecliin en abonnementen o dit blad worden aaogenumen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen Hoesten en verkoudheid Neem bi bCKlonenden hoest en verkoudheid voor u zelf CD Uwo kinderen Anga bonbons D e belpen apoedig en gij voorkomt dan dat de hoeat en koude Kich op de borat vailzelten mmm Dooa SO en 90 et wmÊm Gebruik echterbij Bronchitis en hardnekkig vaatzittenden hoeat alamede bij klok en Bll inhoest uwer kinderen 5999 Aoga siroop 34 Deze tiroop zuivert de longen vands taaie slijmen welke z ch in dediepere luchtwegen hebben vaalgezel Pnja per flacon f 1 50 Fabrikant A MIJNHaRDT Phaim Fabriek Zclat Bi Apoth en DroKlsten Voor DUmeil der verkooperi zie in dit bUd d adverlenlie Ml n hardt l Geneeakrachtige tabletten Advertentiën en abonnementen op tlft blad worden aangenomen voor Berken wondeDorp door A BOOM Berkanwouds voor Bcrkenwoado Achterhock door I MIIDMEII liioriGhi STOtWIIK j N V DE TIJDGEEST Trehkmgvan 500 nunimers ten overstaan m van Notaris fl 6 MULIE Maandag S Jannari 1930 Prya van f 1500 18669 IIKKI 4930 13616 KXl 15172 19634 7nf 6665 15994 100 5093 6488 7778 1115J ij254 Prilwi van 190 lleseo jeld 4 J 5 1 7902 10970 13533 16299 19081 88 90 99 23 91 67 16321 92 103 MV 5303 78 11009 68 55 191P9 MCKI 9 87 55 13601 16481 67 210 ana m 8024 63 17 89 81 328 B J7 30 11134 21 16616 19202 11 68 74 44 16 16718 51 77 63 83 47 76 50 61 24 Mm 93 8127 50 13706 16816 90 m M 8202 54 64 71 19340 603 H 5536 21 11224 13801 97 74 20 IH 40 8459 35 19 16923 95 97 41 56 11 8552 82 64 26 19415 704 lil 75 58 11344 13968 57 80 19 m 5729 61 69 85 17035 19514 mi i 39 8604 11408 14010 46 5 22 5 41 11 24 14109 17133 91 36 20 8717 11511 80 17242 19609 057 Hii 76 22 19 83 67 10 92 77 48 24 14237 71 36 M BO 8814 87 50 97 60 45 iu 5911 22 11610 14334 17307 19718 61 ril 6019 9131 11 14415 17 22 63 m 98 33 11704 75 37 SI m i 6107 70 32 14561 63 19800 1312 n 43 9213 49 71 17414 26 48 M 74 48 73 14632 17511 55 51 711 6247 59 11813 14701 63 19902 1448 m Ktl3 87 72 58 1 608 65 61 mt 81 9334 12098 14918 73 20032 63 71 6406 85 12121 15016 74 71 87 ma 6600 9452 71 55 17825 76 m 31 91 12360 79 171176 20135 94 im 80 9706 68 96 18 109 39 1600 M 6744 26 83 15134 85 50 55 m 88 36 82411 58 28140 82 63 IW m 9865 17 71 09 20241 4244 W 71 18 15220 18221 77 97 1 VU12 75 59 6 3i 81 1775 m 7171 99 73 71 48 20330 96 431 1 45 0910 12528 15364 ir 7 1843 i 67 57 51 71 r 20 75 7B 70 10038 12606 4 18i i BI Km 12115 53 16 15424 1B431 K 1903 4 29 82 20 I D 4 1 206 51 10102 39 41 fl 0 Pd 7 4 37 66 1 16 I 1 77 4Sra 42 10215 12716 15 1 f 20 86 n 82 10405 83 cl 4 111 7117 10520 86 15707 18600 ü 2339 4711 21 22 12820 11834 12 20707 1 7605 40 18927 45 26 2m 2520 m 13 48 29 77 4 fl i 00 m 24 53 13037 15942 1871 2607 4HI17 39 10689 44 41 41 IA li 05 13267 16112 18872 66 MW 7 10 1 IT IC 84 99 Vim 2Ö P SfeJ 10644 13lt 1 iV fl 733 NI 64 ftr i 78 Ou 79 81 74 13jl3 lfc 7 4S 2S2J iXi W 100 3 31 81 7ï l Dist V r At 1 3 L jat J u 1 iJ in z 1 r AGENDA Idiwiarl uur Nleume Schouwburg 6 Al oaMmBiilavoo Bl lliM HW Schouw tooneel BEBKEKWOUDE S lan 7 uur fnlé Wcstopoek Ledng O tfT Af B leeld verzcH n wij geregeld lijiUc nKdod llDff to mo a ofttvaageu tka tot giulerlngen oooioartai vermftluJiilltlMr eoz om d zd In ODse agenda t t nwldeD IQwMaeka Dralduitl A BBINKIUN ZOOM OOOnA No f42Cr4 Dinsdag O Januari i 20 L J V VhRSCHIJNT DAGELUKS eOÜMHE MRAIVT BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNBMfiNTSPRUSi p r kwutul i 3 per wvek 17 cent met Zo dagablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent everal waar de bezorginir per looper geachledt fraoco per poat per kwartaal ƒ 2 6 met Zondagsblad ƒ 3 40 AboDDsmeaten worden dagel ks aangeoomen aan odb Bureau Harkt SI OOUDA bjj enie agenten den tïoekhandel en de postkantoren ADVt KTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoerende tot den beBorgkrlDg 1 6 reirel ƒ I üS eiken regel meer ƒ O 20 an buiten Gouda en dea besorgkrlng 6 regels ƒ 1 0 elke regel meer 0 2S Advertentiën van publieke vermakel kkedeB l rent per regel Advertentibn m het Zaterdagnummer 20 toeslag op den pr js Redaode i Telef l£it ro 545 Bureau i MARKT 31 GOUDA Kme ku gaat zich nog meer teniglrLit ken van tiet vtedeswerk dan door haar al gctichiei was duoi uat de AmeriJuuuutche ue ipgut e 1 arys lieeft verlaten Volgens de fccho dt laiib heeJi d ge zant Vcui dL Vei eeiugde Staten Wallace cp tte vergadering van den Oppersten itaad win d Januau ji verzocht by de besliasingLii van den Oppersten kaad luet meer de w r den te gebruiken de geallieerde en m socieerde mog adhoden maar alleen de gealüeeixle mttgendheden Amerika zal voortaan slechts inforn tte vertegenwoordigd worden by don Oppersten Kaatl door tien gezant 11 d uikondiging van ilM nii 14 paa ttn vermoedde men niet dat de Vereen jUe btaten zich tenatotte zoo weiug zouden D kommeren om de regeling van de k uropce ijche aangelegenheden en wat aangaat du finsncieele hulp ook m dit opzicht m fan zich teleurgesteld Amerika is met meer zoo grif men z n leemngen als in ooi legated terwyl men dien steun toch nooiiig heeÜt In de landen dei geaitieerden begroet ii en daarom met vreug le de aankondiging dojr de War finance corporation het f man Gieelc oorloga couaortiiun te Washington van vier voorschotten tot een totaal m zeventien miUioen dollars aan expon fa biiKanlcn Dit wordt aangeduid als Je eerste stap van de regeering voor het her stel van het verwt eate Kuropa Hierby x n inbegrepen vyf millioen voor locomotieven voor Polen vyf millioen voor eiectn v be machines voor I rankryk en België en land bouwmaclunea voor bngeland voorts lw e millioen voor tien heibouw van staalfabrit ken in Frankryk De financieele hulp is lang niet voldoen de o a 18 dringend behoefte aan kap taal voor de levenamiddelenvoorxlening van Oosten ryk De geallieerden hebben Renner onm c l lyke verzending van dt nootlige voet icl voorra ien toegezegd tloch dit tiauiomt was afhunkelyk van de betaling in de x en Fiankiyk noch Groot Biittannie lorh Italië yn in staat zich op het oogeiibiik een dergelijk crettict in tlollars te verschaf fen als zy met de hulp van de Amen kaansche regeenng hebben Oostenrij f had tot October een voorschot van 100 mi opn dollai gevraagd De Geallieenle regecim gen hebben Ht verwek aan Washington meegedeeUl maar hebben tot op het oo n blik nog geen antwoord ontvangen a 1 Januari zal Weenen moeten vtr hongeren wanneer voor dien tyd gtscn hulp opdaagt oi Amenka het mtt de vo rvo fclnig deir aii iiroJusittD zoo dnik hobl cn da bet goca a nUrJM kam bpMttidtn a9 i denf ntiod lu I yliriiil dLurop dot aJle heil vau tb an Met meer apann ng dan de vredesondi handelingen met Hongarüe wordt de con ferentip tusschen ClememcBiü Lloyd Geoi ge eb Nitti te Parijs tegem t gez en Ver moede yk morgen uiteilük öonderdag zul ten de besprekingen aanvanffen en Inn r il het 7e i belangrykc proble Wi van Fiume toekomst eindcl k tot een oplossing worden gebracht Over den loop det discussie xal de buitenwereld niet zeer nbüwkoutiir o den ngelicht de conferentie te Louden heeft ona geleerd dat de taatalieden or nog dc olfdc allures als voor n oorlog op ni houden maai men mag f crust aannemen dat menige harde noo sal wordan ge kraakt Nitü is voornemens d inlijnnf van Fiume by Itahe hardnekkig te vei ledigen vooral met het oog op de tqoreele zyde van de zaai 7ooal8 hy in een io eme met ewi Partjnch journalist uiteenzeJEte Nitü tde at n Fiume economiadl Fen kle n g iwid Wat s de Adnatische 3See Ben kit ne ree goed voor de locale vaart en niels in vergelijking met de MidApUandsche Zee welkei wegen open jyn voor ons land lat binnen oen paar jaai 50 milhoen inwoner zil hebhen Maar voor het nationale gevoel is 1 mme een soort symbool beteekenend dat wy don ooiiog niet tevergeefs ge trs Qen hebben Ik moet er wear op wijzen lat wy de oorlog vr w ll g hébben aanvaard Als het volk meent dat de oorlog I al o niet heeft gegeven wat het w van ven acht te zal liet zeggen Waar z die 00 OOG dooden vooi Llo George en C emonenu xuUtn tevpQA een hartig wooi d aprelwjpovar de Lurk che Kwestie waarover in tegenspraak met vioegert berichten geen overoenstenun ng IS bei kt Het aantal vermoedelyke op os s ngen dat de bladen hebben gepubücttrd iH leg o ieder meende de regeling die al wolden getroffen te weten maar ze WLr kelyk weten doet memand De n euwste oplossing voor de kw ste van fuikye welke n 1 arys wordt gehooiKf 18 die van de instelling van een internato nale commisbie om Kjonstantinopet eu e Darda ip Ien te be turen met Amerika als voorzitter Op de jongste conferentie te ijondpn heeft Liojd George er by Berthvlot zeer op aangedrongen dat Ën elands op Lossing at worden aanvaard volgens welke up Su tan naar Klem Azie ou verhuiaen met de hoofdstati van het Turksche rjjk De Franschen wilden van dit standpunt net weten Ven zei os heeft smds hy in Paiys terug 18 verschcKl e conferenties gcha i met Iianschc autonteiteai De Gnekschc premici die een der sterke mannen van de vTedesconferentle is zal een belangryke rol by de beslissing betreffende het Turkwhe lyk spelen en aandringen met het oog op de groote Grieksche bevolking op een Gr eksch mandaat voor Konstantmope Het nieuwe uitstel Nok ë uitwisseling der ratificaties De reden De voorwaaiden aan Hongarije Nitti OTer Fiume Moet de Sultan uit Europa verdwenen Amenka trekt zich temg Vier voorschotten aanf ekon diKd De bolsjewiki als valsche munters Trotzky Kcdood De Britsche apoorwegUcden verwerpen het rei eeringsaanbod ONS OVERZICHT unvourwaardtiluk i wjigesvexen op m i i t bruiibbaie kruisers iSu Aorut Zaterdag 10 Jauuan geno md als Ip dag bestemd voor hei in weiKuig treaen van lixin vrede We zullen ua ti p maai niet te steilig rekenen Dg Duitsche legeering heeft de vit i6a coaterentie een nota duen overhanuigi a waarui zij er op aatuinmrt Ut het a tniai L tzt ttiii£stroepen jn de gebieden waar een volksstemming za 1 worden geluHiden rae bet oog up den tinancicelen toestand van Dttltschland zooveel mogeluic beperkt bii lt De entente zal Aich aan dit verzoek el met storen De contingenten die naar ue be doelde gebieden worden gezonden zyn fc bepaald Volgens berichten van het opptr bevel van het lie Duitsche legercuips zul ien ie Geallieerden naai de verschiilcndc iandiftreken waar volksstemimngen moeten plaats hebben de volgende troepenmacht zanden Sleeswyk Holste n 8l U muii Dtnt zg 1 dl le3taf 1 artiUeriestitf en iu J JBtngelsihen Manenwerdei 1800 man Al lenstein dOOO man Memel 180U man Op pei iliezie 1 uivistestaf met 11000 man Bmnenkort beginnnen nu tp Neui 1 Je vredesonderhandelutgen met Homtarye De vredesafvaardigin is i eetls u t BoedaptbL vertrokken en blijkens de miichtingen i e we draadloos kregen zal ze op gelyke wjjic werken als de Duitsche afvaardiging heeit gedaan Het grootste gedeelte der geftie geitlen zal na het ontwerpverdrag in ont vangst te hebben genomen naar de lioofd btad terugkeeren teneinde daar over het antwoord met de regeenng te confeieeien De eisthen die Hongarije warden gea ld zyn iue1 malsch Het zal bijna vier vi f e van zyn gebied moeten afstaan want naar uit Beilyn wor it geseind behoudt Honga rije volgens het vredeaverdrac mar 14 van de b4 comitaten Zjjn gebied wordt vim Alh OOn tot Ö7 000 k M en zyn bevolk ngscyfer van 21 miUioen tot 7 6 millioen ver mindert waarby Ih miliioen Hongaren on er vreemde heerscliappy komen De giootste steden zooals Arad Terre var Kiausenburg Grosswardem Pres sourg Kaschau en Beedewburg verder de koren BChuien van het Banaat en de Beska de ko lenmynen van het pdal de gaabroiren van Sannasay evenals de zoutvelden van Maremaros gaan voor Hongarye ver oran F uill tan 1 let iioofd an Heriujie von Volg was It mi ld van Irof t gcdaohten t jon zi i diPii iiuilds n lar htlfl gdn f Zij wan bjo op d vTouw n lit ziih in d zen ijd zoo oiivtr tatulig gedroeigtiu Ut luwur leed 11 toopii TT i n t fcï ui hoOiif r s tinndeii ii lu oiiv ei Ir LS nauiblitid lov er ik ander Hl tooli kon ZIJ witr mei boos op haar £ i n ikh ifttn £ 11 m rtH lh twet jaar 0i lioai nuuiii u ui liifl zooiih di t veldp wartn Wajthttfi w Tkt op de zC luiwin Zil wM tach u w ot ln H uit wtr I al nuii iiitHB inoet wathien en n iiL oin v s mi nui te sprei in maai zflb ui bit gowvjni wiioht a 1 r +t sich kt iii n zi h gtiiillltj ilam go niwtmen w oir 11 iKw RTi I t naar zij n voorhoofd ot lI etn alg iiiP ne iii Uht Jd or ii nit tin plj s lin t Iniu lijkp heigte tn nwi tku i r 7uUpni o all Dan komt d onrust Mtu kijU naar d kUk awe jr i tn ttir t r M n Springt of men loopt htipn en w p r nitn zuc lit behind 7lphzelf tp Uk ii f m men pr p ri 7loh mpn wordt op gworileii inon togipiipt de tokiw niet in iii inepr nitn im né t inew dpyWfJp mi iHTth 1 p iikii S V otph woa men boudt lipi uipt luuer Uil Fa nu dii uoclitcii t i j lp wiiMPiijkp HUnde ook no dp uiprlijkp fllopdft za y de vrouw v or J ïh van w ie de ftiHiibere ttaarlokkpn I inion Iwt bier ke voorhoofd hingen l ii zt o waren er vaiiwJ Eau legw v n vormoeUo verlrle l4 fe vnsrWcierift gt zJ chten stormde op haar aan En op die ziu zij boo lijny Wan zi dan Wf oeir iif o zoo loo ie barer tijd MO TdMohcikkeliJk moe wwfbi r Mau WKi i Wi iii rrti oag ia wAmwx aki 1b v 1 gjit d en ol bad zij er ook gioea teoons bij wuflroivor ZIJ zk be itwigjd beboeUe te maken zoo il ba u btiurinan tie oudo ge thfiiiraad ea zijn vtouw ol zat ziJ aai hcdtn uiD 11 fcaiel waairop ppn aivond maabtjd erppii tPtoiul waaraan inei zlob tt kA kou doen al hootult zlj twk geen kltin kind van honger söhreiai Zij ziitJliM 7 Ij Mcundo huir Iwwfl In baar tuind Daaor wan zij onlanig 11 Ber lijr gowwïit uren tang liad zij mot zaJcJm b laden rondgeloop n t vi ki lt had zij nog f i rijtuig gevonden dat leeg kwam aan Hikkrtcm De oude grJJKo man op Ien bok sehtKii tl zitten i apen ontlanks ht Is waai viii dö Mraat htt paard HchiHnoox to Uip n tip fieiM l op zptte bet zoo lang zajit zoo oarzotead voor i aikdttre ab ol htt obipbailt klen de Wuiu wilt u dan hoemV Dm koeteie 9clift tsr niut erg b ijde nnv dM hiJ fio pUMtaiiper kreeg u tkê zul nog wtl gaan Wat zeff jij er van Koièanjd Het paard Ht t trt urig rijn kop hnnf n in bieif slaan Item u ook niet e ïw ory Met wau irouwetMiMi blik bod de oude man bwr pakjes gemonsterd Vu trok het paaitl i an zij Buktteldsn v der Het gfn maar lajig zasni Bij zou even aoel te vot t verder ziin gekoDKn PkMaelIng etond hei rijtuig Mil acui den hoek wakijr vroeger en kdplaate van rijtwifpsn w fpewe tt Moa nw M nu goen mkdl tijtuig in pr ttw 1 bet bord SlandplMbi voor e fijiulïtea mm m nc KiU WM er w a in UeUsn iü m Dochters van Hecuba éoor CLARA TILBIG Q autorÉMenie Tertaüng vaa ÏIVW j p wEbSï I INK T HOaiUM Nadruk varWAM tult nttsBeblieit tiite De genoraal vTflu verhiff baflr slem da gnjit niet al er hier geWibt eld wwdt I i lipud rouwen keken ol aai mei dre gtiidu oogiQ aan Een algiomeanfl prlkktl bmii ld ürlli In de Uiobt Zoo wae 6et wotff 1 nooiii g wt 8i toen vearstof men tl lar b ter aeu kleme hateliilflWd e n nw whtTh er wwd golaoheu on alUs w 1 wttr gwd Nu soheen ot hier giKii Maar vrouw J oo l Towaiki De gon r a rouw kende h r loch van vroe i aK till etlbartij e vcirdiraBgBimio vrouw irijjir ïui j +u H Q ril naar wn rede te Hen Uiiwteren Haaa zwarte oog n fon kuden Uuir iiiHim leugiplls trildtn zij ftd iKl gojaagid Diü drwigi mij ifoo op ai Laat dai t Ui knijpen Probeer bet een I t JeKeapartii laofail boonoml Kijk Ut s Die wil liit r praaw iraken kijk t aanl u Htehreeuwdo vrouw Dombrowski hoi 1 Hot zou tot hawitame4ijkbedon gako i u zijn al d rouw on die m de buurt tt udtn dt twee nl van eiksar hadden fitisfjülieidcn Ze luddeo eder haaa aan hangBier en vcrdediig l re Miink Dom bruv i luuldt Dft u ond zjj nu het iiooio hoold gebogen aan elkeen arm een n od beladen i t de boodwAappen voor Jj Z eo poziiinon uH haar hutu bade Ale üi tranen O dm z j zi zoon behang liu moest laten welgexollent En ziJ d d t jch nkuMnd kwaari en uj bid hur laan te veUe wa dacltf rij mi dlKviJl baq A n Qdi bair oede uanf w tm vf