Goudsche Courant, donderdag 8 januari 1920

7 VJ 1 0 14d00 DIENSTBODE teRt iil Februari GEVKAA d kunneode kHkeu Vrijo pii zelfstandige betrekidng Br ondei No B2 bnre i Ooad oh Cjurant ifi De ZeswekeUJksche Publieke Verkooping Is 20 Januari 1920 Zij die van deao Releganlit id gobrnik wenscben te makeo om goederen bij o vooyen gelieven hiervan opgave te doHii aan H S HAMBURGER Ksizsrstrait 76 D T Bi tgdige opgave worden df inxaodiagao tfratja ia d advertentie gepiMtit 355 1 UACUl t Voedselnood ih Duitschland De vrede w ei uitf esteld Duitschland heeft vooi 1 Yt maand voedfjel Batocki vieest een cata tioi e Opheffing der distributie overwogen De spoorwegstaking breidjt zich uit Vervolging der communisten in Amerika Onrust in lerend Ex keizer Wilhelm op t journalistieke pad Het verdrag van Londen ONS OVBHZICHT i e gealh erfien zetten hun spelletje me bestuur zou zyn gelicht op nieuwe alli vfi Meubelkoopjesü Trouwen Soliede Salon en Huukainernieubelenall Tafels Stoelen Linnenkavten Spiegel Schd4 rijeQ Theet feU Eikcnbau en Buifeiten Boekenkasten Clubfauicuili Zijdenpluche A mcublementen Leeramcublemcnten Kapok mairasien Wollen tnSalijndekens Slroomatramen enz enz 5396 SPOTKOOPJES II 20 BESTE ADRES VnOR JONGELUI MET HtJWEI IJKSPI ANNFN SMSmilT441 b ivttDliuis nb lGSGliieye ROTTERDAM Telefoon Ï2800 üe goe Igeloovigen wanneer die er ten op ichte van de toezeggingen der ntentö noa ijn voort de belofte dat we eindelijli Za j tcnlag vrcHic zouden krygen blykt weeij u rbaHff gegeven Fen bericht utt l aiy4 Mgt dat de uibwiaselmg dei ratificat e4 niisaoiUPn Zaterdag zal plaats hebben lii h ittt t waarsphynlijkar is dat de pleehtigliPi nader ya word n bepaald op Maandag wa ongeveer betetkent dat 10 Januaii de vred in g en gpval van kracht za worden in t eze hiEtf nM hp gebemteniH mogelyk Mian fag zal geschieden m iai dat ook i orog nitt te teJlig moet wori n gerekend Het nieuwe uitstel is naar we veronderste let noodig gtm orden doonlat de entente eij Duitrfchiand nog met op alle punten ovei eenstemming hebben verkregen Hetzeiff ericht maakt n 1 gewag van de byeenk nt van een nieuwe coirnnia ie van deskuntligtn evpnwe gppft het jongste DuitHcl memO randum getn aanleiding tot nieuwe cliscusr et Hierop zal vermoedelijit zelfs niet nf 1 ongst ris sLhnftelyk geantwoord women lntuj chen heeft Duitschland te Iaii if nog een nota laten overhandigen waarin gapnrtesteerd wordt tegen de uitzetting vnti e en president n het Verwaltungsger c t von HaJfcm en den usfce ïhor von alm th uit Snarbrucken Het Duitsch publiek ia veire van on erschilbg voor de vraag of de vrede spoed g an kracht wordt immers zoodra dit goieuid ia zullen de kr gsgevangenen iiiFrankiyk worden bevrijd Toch houdt meniich h i nM e met in de allereerste piiat bezig er is een urgenter kwestie n de oed elvoorzien ng Di stand viui de ensmiddelen i oorraad wekt vooral mC root Berlijn ongei ustheid Na het sluitenvan den wapenstihtaml was ei aanvankelijjf eniffe erbetenng te beapeuren de rartf oenen konden iets verhoogd worden en oor vfrschillende artikelen daalden de pi ijzen De laatste weken weid alles weei dui vder en sinds ciikele dagen doen in GrootBerlyn allerlei alarmeerende geruchten Ielonde De hoofdstad zou door een hongerp1 ond MO den bedreigd den bewoners wachtte hetzelfde lot als fe Weeners heette h Men vertelde elkaar dat nog slechts vo r eertien dagen voedsel aanwezig was tetwu 7t fs m Hen tyd van den gpootstqnrood dip termyn nooit kortet dan een maan I geweest De eenige hoop van het stadf J J 1 Abonneert II op dit Blad 80 Dochters van Hecuba door TLAItA VIEBIG Qea to eCTile vertaling vm v V t p WE88ELINK V ROflil M Nadruk verlMdM 69 Zoo a g juifpouw Krüger hem Hotwa gteii bloo toovn da zi vt or ij gu g inx had zi hor Iwi hiH laaiste Inile te zottkpn 7IJ blï Il U sflaan I da4 liet jo loetje nii j iHroHw HieM lhahn vrjeg zij aai den oudon man Die gnf gen anliwoorvl luj k ck trak hngw haar hoeii aaroau het kind en ging hi en Mnor zij kwam ttweton wrli aii bwl goed Maai nu trok rug reeds don lg iden kg Zi diirl f met altijd vlik biJ U roim n aii bleol op etmgeii aiUtnrai taa n e ii slojg hei kind pnïle Al he laciite giliiul8 hte 7ij ook zi wa verract Het wflH iiierkwuaxdig na dien ♦ j thad piittrouw KrtHRiT iiici meer zulke vretwe l l e naohiteii llat müa ail lo Iels ni igB over haar wan gttkoim n ze zij nJe rtvdft iets dit vanl ist vv wa Ala zij zijn kiivl maaa Mtljd altlM bij Ich kon hebben woi zou zij daer veel voor govml Zij de andfie zoo mergfe f vrouw wofl lui ev4 cea toor Oer ttnA Hedea Onivtiilen wij uit Bandoeng Nei Ouit Indie bet treurig bericht van het ov rliideo van onzen Broeder J M VAN DER HEIJDEN m dan ouderdom van bijna 36 jaarUit Her nam B W VAN DBR HEIJDEN Haailrechi 7 Jan 1920 362 15 Heden onivinjien wtj iilt baadocng Ned Ooit Indie bei treurt berx hl van het overlijden vaii oneen Schoonzoon en Zwager den Heer J M VAN DER HEIJDEN in den ouderdom van bijna 36 jaarUit aller naam D RENEMANHaailrechi 7 Jan 1920 361 16 Openbare Verpachting van GUüDa iuiieti op DIASUAG oen 13 JAMJAHl lUiU di 8 namiddatf l i uur op lie itawlliuih by enkeie inschryv n virpoditen Ie He tjraMBewüt van den luejanveiwf Ilerulyjc binnenduka vooi zoover lil he eigendom der gemeant joudu lo 2e ilbi Ciiübgc BB langH htt buitentuiuJ van een geaeclte van den doejaovti vie lend k te Gouda Ad Utl irBUgewati van ue Baarsiaan van het huis l e nieuwe Uaarn af tot aan Jün lieeuwu schea hoek Ie Len perceel Wei of Hooiland gelc ïii langs den Keeuwal onder de gemeeiit Re uwyk by het kadaster beken l m sertie B no lÜÖJ groot 1 Hecï ie 40 Aren en 0 Centiaren ulleö vooi c rr tyd van drie of ze laren mguanJt 1920 c voorwaarden liggen dagelukt van lu b voorinuidagK 10 tot deb namiddags 2Vj uur tpr Secretarie tei inzage Zorg thuii altijd een dooije LiA tabletien gereed te hebben slaan om bij de ecrite leekenen ecner nadi rende verkoudbeul deze dadeliiK m den aanvang leatuiten De LIA lableiien zi n een geneesniiddej tegen boeal verkou Iheid keel pijn dat geen opium codeïne ofmo üne bevat De LIA tablet ten bebben een fijne aromatiache smaak Men zou ae haait alu een versnapering beschouwen Uw drojiit cd po heker verkoopen de LIA l blctlen voor f0 75 per dooi Eiachl o xc bendleekening L I AKKER Rotterdem De inHchrijvjngsbiljetlen zullen m naanmerking te Komen Uhooren te vennel en dei jaariijkHchcn Iiuurprtjs eli moetendoor den inschrijver en ijn Hfe rgen gttetkend op egel geschi even en gesloten opden dag der verpachting voor des middag 12 uur op de gemolde fcecretaiie zijn ingeleverd 353 12 Openba re Verp achting HUi GRMKhSTLU en W hl HOUDLUS an GOUDA zullen op DINSD J3 JAMTAKJ 1920 des namiddaga IVt uur m bet openbaar op het Raadhuis m enke e inBchryving verpachten De ZELLING genaamd het IWrenveld gelegen aan den IJssei in de gemeenten Moordrecht en Gouda Dp voorwaarden üggen ter lezmg op tie Secretarie Kamer nb 1 van des vooi m ddags 9 tot des namiddaga 2 j uur De ni ichrqvinghbiljetten op zegel moetenooor intchryvers en Iwee borgen geteektndzijn en uiteilyk op n Januari as vóóides middags 12 uur tci Socretaiie kun t no 1 ingeieverci worden Sft4 213 OROOTE OMZET JG4 iO KLEINE WINST In de Valkswla schhouwerij wan M J Verzijl Klsiweg 36 van espst kwaliteit vat Rundvlaaach per 5 an9 LAPPEN f 1 10 GEHAKT 060 PÜLKT 1 10 RIB ol ROLL t DE 1 VETTK LAPPEN d RIB 1 25 ROSB EP I 25 BIEFSTUK en OSSPHAAS 1 30 VOLOP RUNDVET 1 25 Aanbevelend M J VERZUL KALFSFILET KALFSSCHIJP LAPPEN en GEHAKT KaRBONADE OESTERS per 5 om f 1 20 I 10 1 090 1 0 ritr HEDEMAVOND DE eTAl B £ Kleiweg 36 Telefoon 379 SCHAATSEN Een reuzenpartij Schaatsen j ib ontvingen wl zoo even o Haast U Reuzenkoopjes Haast U KLEIWEG ey QOUPA Nu komt het er op aaj uw wcerHtandivermogrn te bewaren en uw zcnuwkrachlcn te reriterken Er wordt veel van uw kracht gevergd in derea swaren njd en bij velen komen reedi de ver chi nsclrn van lenuwtwakie neuraaibenie en zcBuwacKiigheid Slapelooiheid vermot ilhtid moedeloosheid hoofdpijn angii zonder bepaalde oorzaak gehrek aan bul n aan energie zijn looveie verachijnaelen die dikwiila de voor bodi n z n van erger Nu koml hel er dui op aan In lijdi hel echte middel te kiezf n dat deze beginnende neuraaihente met verder laat voortwoeker D Met ver trouwen raden wt U de SaNGI INOSE aan die door honderden doktoran ea leeken hevonleti een uitnemend veraterkmgamiddel bij hloiidarmosde en aUem ene vrriUpmng SANOnlNOSE kott 2 de flacon 6 I fH I2fl 21Tweemaal per dag een eetlepel ii voldoende 395 60 Priihaer h l en ei zult apoedig de guntlige gevolgen beapeuren Hond het ol en de gevreride ondermi nende acuraalheoie wordt overwonnen Gij wordt flink en tevenilutil ali voorhrent WACHT U VOOR NAMAAK Ü Kiemen raat 2c 4 VAN DAM Co 0 n Haag Verkrijgbaar bij Apotheker en Drogiiten FieiKhan worden teruggeaomeD Gwiida bij ANTON Coon Wiiditr Bohooabovea bij A N v Zubbn H H Sigarenwinkeliers welke hun zaak willen overdoen of deze in een Filiaal van een der grootste Sigarenfabrieken van Nederland wenschen over te zetten gelieve hunne brieven met omschrijving en conditiën omgaand in te zenden aan het bureau Goudsche Courant onder nummer 341 A C COSIJN Id Assuiaolien Talatoon No BI BRANDVERZEKERING op Beurspolis en Maatschappijpolis van Fabrieicen Pakhuizen Magazijnen Goederen Woonhuizen Inboedels enz Van Blankenstein Goudriaan De Haan Effecten Deposito s Vreemde Wissels HO IDA KLEIWEG 84 TBleffoon inlapoonini 160 ROTTKRDAM NIEUWE HAVEN 7J a Tal Intwo 12171 n IBI7S E X T E N S O Talaa rn Ad rma THUERE s THEE 18 fiisch van smaak en fyn van g eui zü is goed wateihoudend schenktheidei af en laat i een drabbig bezinksel achter Ptus per i K G ƒ 1 45 f 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 vooihanden bu L P HOOGENDIJK Hoogstiaat24 Tel 19 N V V h GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 2 J C FICKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Fii ma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EIJK Turfmaikt 101 5828 50 Vanaf VRIJDAG 9 JANUARI begint de aflevering van Amstel Bockbier G0 40 verknigbaar bij M M BELONJE Jr KEIZERSTRAAT 83 85 87 Tetephoon 148 UbeMt niet builen GOIIDil Ie Qaan om Uw Kl ediDgatukkeü en Winterpoederen ALS NIEUW te laten STOOMEN of VERVEN t is toch 1 bekend genong datwi minstens evengoed en Beker goedkooper adeveren dank ag onze hoogst moderne inrichting en U bevoordeelt de stedelijke DE PELIKAAN Stoom WititlierlJ Vtrviry n Cliaiiil eli Wettclwrll Talalom IM HS m 476 Wiiiy MmT4I FiliriikeiiKiiitoiv llM£l l ll2teii22 ff Advepieept In lU t l idU Indnstriel 351 50 Dekwamejoekhouder Bevraagd in groote Dsiallzaak BOEKHOUDER In staat zelfstlindig te werken Reflectanten moeten van g g 2ijn voorzien 368 22 Brieven onder no 368 Bureau Goudsche Courant Markt 31 JONGE D iME vrnagt poi 1 Febr eenvoodiy net pension Bnovrtn adips Mpi O lUKSTFOK N a stunt 4 VA0KNrN 1EV 367 10 AANI1 B0 P een eiOEDMACilNE Muyserti Te bcvrngcn NO JKL KADh lUH WaddinxVern 35 i i JIEEREN ROOKERS Koopt vanal beden onze Reclame merkenTurfmarkt 34 No I pnjN 7 ot Turfmarlit S4 Ko 2 pnja 6 Ct Turfmarkt 4 No 3 pngs 5 ot Turfmarkt 34 No 4 pnjs 4 ot Ueie merkten beveien wij bel publirk yn xeeralt aan Zi 7i n prachtig vnn bran tnaangenaam van imiiiik en geur flmki modelknVarder gronlr voorraad fijne SIGARK N TABAK en SIRARETtEN 365 IT Will U CLii puike Sigaar voortaan Dfan moet U naar Turfmarkt 54 gaan Bsurige Tabak Sigaretten zeer hjn Noem proef en gi zult tevreden xi n Haastrecht Abonnemeaten en adrertentiSn 7oor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRBCHTSCHE COURANT irorden te Haastrecht aangenomt n door omen Agent J SCHEER te HAASTPüirHT AGENDA ïfimuarl i uur Nituwt Schouwburg iH bojiiienneiTt w oMt lling FPet RohotiW Inonep liFRlCKïS WiOUtVE 8 JftTi 7 uur ftté WietStbroek ïjcainuovff de I wniapb6ldprewM Beleefd xerüookeii wij gnire ld tijdig lawlodeolln to mogen ontvangen van ver pfiderln n Poiicerten venaak lijfci erlon mz oin deze ta onze agenda te var tneUeo XleetriaelM DrokfctrtJ A mNElUlI SOON OOUBA Dondcrfing 6 Jfuiuari IfMBO AH JtMrgmog H HMHH5 fiOVMiHË mmm VERCCÜIJNT DAGELIJKS 9EHALVE ZON BN FEESTDAGEN INQKZONDEN MEDEDBEUNQBNi Op de voorpagina 60 hoager dewone advertentifen en ingexoBdcn me edeallngia bf coatrMt tot lear ta il eenlen prijg imite lettert en randen worden berekend naar plaataiümte Advertentiën kunnen worden Ingeaonden jdoor tuMcheakoraat van lellede BeeMuuidelaren Aivertentiebunaax en onse 1 4 tegala f 1 9 $ elke ragel near ft ABONNBMKMTSPKIJS per kwurtaa f2M per w ek 17 cent met ZoBdairsblad kwartaal ƒ i 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per tooper geechiedtFranco per poflt per kwartaal 2 76 met Zondagsblad ƒ 3 40 Aboanementen worden dageiijlu aangfaomen aan ons Bureau Markt 31 QOUUA bU onxe agenten den boekhandel en de postkantoren ADVKKTUNTIEPR1J8 Uit Gouda en omstreken beboerende tot den beaorgkring 1 6 reirel ƒ 1 elkea regei meer ƒ O 20 Van buiten Ooada en den beior rlng 1 5 tegels ƒ Ui elke regel meer f9 26 Advertentièn van publieke vermakeiykheden 12VÏ fent prr regel Adverteatiën in het Zatenlagnommer 20 toealag ep den prQa Affanittïniistie k TsM atoro H2 o4s iei x i t liuL QAu MAili T 31 ÜCiiuiXA commlssles gevormd om de orde te huuihnven en gewelddaden te verhinderen zoo meldt e Dubhnache correspondent van i e Daily Mail Boeren en buitenlui die het eigendomsrecht geéert Iedigd wUIen zien hebben nachtpatroutlie gevormd die boüjiwichten opsporen en aanhouden en op hun aig n gewoonlijk z er drastische maaier straffen Ofschoon het allemaal SinnFai nera z jn dulden d leden van deze commiaslfls niet dat er door venatera geschoten wordt hooibergen in brand gestoken of niftderen vermmkt worden en zij oefenen n bepaalde di rtJcten met goed gevolg het poiitie toezicht uit Volgene de Daily Herald hebben de nili Uiren een inval gedaan In het huls Halfweg te Aahtown waar de sanalsg op dan oniierkiming heeft plaats gehad Bartle Kelly een broer van den vergunninghouder van tie herberg m in liechtenis genomes De plaats waarheen hiJ gebracht lou Wür den 18 geheim gehouden maar het gerucht wil da hy naar Engeland ia ultgewezss Het haüteel is gisterochtend met Ijn werk voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen met het m hechtenla nem van James Hoey den Sfnn Pein candid t te Bray Mrt t em rir ngt on HatocW er derhalve or ann dat ei onmuhlellyk maatregelen zullen wolden genomen teneiBfl te voorkomen dat de toestand m den hkrfflt van 1920 onhoudharj wordt Van de inwoenng van deW vrijen handel verwacht de schrijver nietsj een aanpassing van de binaenlandsche pr i j zen aan de wereldmarkt iB ulechta dan moi gelyk als de IXiitsche valuta zich hoeft ge conml deenl Than HU l l tot een algeii meene ineenstorting leM De niettemio 1 vor Batocki de diakrillptie zooveel m gelijk opheffen met alleiÉ lit fruit groene ten veevoeder en suiker tMUtr ook bij aardappelen en teveim de reBBeringsbemoeiind bil de voorziening met vte ch melk en bo ter slechts m beperkte nwte in stand houT den De legeenng moet intftrdaad reeds upt heffltfg 1er diatiihutie overwegen volgeoj den I okal Anzeiger laat Zé vertegenwoordi gers van den lawJbouw n r Berlijn komen om te overleggen over de te nemen maatf regelen doch met dat al i ö en de vooruit zichten voor de itedellngeB weinig hoopvofc Ook a zeggen de booreil hun volle medef wpiking toe en al worden hietie dank zij dé uitgeloofde premidn de korenachuren wy geopend wie wauiboigt dan een snel transr poit ntiai de steden In verschillende atteken is het seheepvaaitverkeei gestremtt eg de gedeeltelyke spoorwegatakmg doet vree zen dit ook per spoor h t transport em stigp belemmenngen zal fndervindeti Ie Hetlyn poogt men iweliswaar ook in dit opz cht optimisme ta wekken en verzekert men xUt in berlch n w de atak ng gisteren ovei t algemeen jets gunstiger waren dan den vongen dag maar men kan Qiet verhelen dat de staking in liet district Elberfrld zich heeft uitgebreid tot de dis tiicten Keulen en Eamh Een groot ilea van de goederenstations ligt stil het tossep en laden dor treinen ondervindt groote bivlemmeung Öit Munater wordt gemeld il communisten en onafhankelyken giatermopgen een poging hebben gedaan om Ie Krupp tabiiek stil te leggen De zestien man tteike wacht werd overiompeU en men diong met Kcweld in een deel van Ie fabuek binnen Fen groot aantal politie rgenten kwam tusschenbeide en dreef de menigte uiteen Er heerscht nog groote on rust maar gevaai bestaat er met meer zooilat ingrypen van de militairen met nood zakelyk i Te EjBsen hebben de ratlicale socialisten in een verga lenng geprotesteerd tegen dan staat van beleg the in het Rynsch Wefet faalscue jndustriegebied nog steeds wordt gehandhaafd Nadat alle pogingen om tot ovareeiutem mmg tft geraken ook door bemiddeling van den rUksnunlster vm arbeid waren afge stuit op de houding der werkgeveraorgan aties is in het crztkeringsbedrljf de ztaklng afgekondig Vandaag zal zijn voo het he le njk wonien geproclameerd nog tengevolge van het uitloven van pre imen de Vorwarts echtei toonde aan Ja de buidige pryBpohtiek de landbouwpro lui tie juj i nog verdei laat dalen Buitenland Eche producten komen voor de ovetgroot meerdeiheid der l evolkmg niet in aamiier king Het Berliner Tageblatt eischte ia er beiUg zal gelegd worden op aUe vo raden iie ei nog te vinden zyn men kai daarhy samenwerken met de boerenorgamt Hatie maar tie landbou moet de sterk hand der regeering toch gewaar worden Tegenover deze aombcft klanken blyft dt regecring viy kalm Ze vintit den toeatanq nog oo aie ht niet beweert het Hollan Is Nieuwsbureau In i egeermgakringen hou It men vol dat het iijksgiaanbuieau niet vjor veertien doch voor 1 A 1 maand vooiraa leeft Teveni woidt er op gewe en lat e giaanoogfit gunstig was Ook hier vei wjcht ncn alle hoil van het uitloven dei af ever ungspienuen Niettemin voorziet m n m icgeenngakringon tegen het eind van het VOOIzieningsjaar een tekort wat zal worf en gedekt door invoei die mogelyk zj zyn dnT k zy de onlangs getroffen nieüwc egellng van den Dultwhtn wmicBUttvoPs waaidooi de Regeermg voldoende buitenlandsclie effecten m handen zal hebben on zich de noodzakelykfate behoeften aan giaan iing VOOI het einde van het vooizieningsja m te veiichaffen Deze officieui e mededeeltng kan de ong lustlieid met wegnemen Toegegeven wordt dat vooi hoogtitens IVa maand voedsel aaii wezig us en of men daarna over voldoen no hre pelheden tei distribueering zal um nen besch kken hangt van de medewerking dei boeien af Van koop in het buiteniand IS gezien den lagen markenkoeis n et veel te ver vachten ook al tracht de legeenng in dit opzicht een optimistiBche ptemmiag te wekken De Moegerc leidei van het Kiiegsembl 1 mgsamt von Batocki die op dit gebio l ever ei varing beschikt en tot oordeeten be Met ofi kolenvooitiemng ïiet het et voor Duitsthe steden al even betli oevend utlf als vuoi de levensinuldelentoestaiMl De o i lenverzending uit het Ruhr district is 8e + dert half Deceinbei verminderd tot 167 00 J ton pei dag de gereedliggende vooirade zijn van 1 088 000 ton afgenomen tot 624 OO J ton Dt verzending uit Duieburg RurhorI en die langs de Weet iDuitache kanalen ia tlooi den hoogen waterstand zeer helenw md d fn tydelijk geheel gestaakt Van den hoerschenden nood maken da Duitflche communisten zooal biykt uit dert aanalag op de Krupp Cabriek gebruis on onrust te stoken De bolijewlki treden n alle landen waar ze zich hebben vertakt by zooder energiek op maar hun bestr jdorj i yn ni t nun ler doortastend In Amerik4 wordt de actie tegen de extiemisten of ra dicalen zooaU ze daar genoemd uonlei kiachtdadig voortgezet Het departement van arbeid heeft by het congres een crediet van een millioen do larn aangevraagd voor de uitvoering dor v et inzake de butttmlandsche radicalen Pi een vin 15ÜOOa dollars voor uitgaven n velband met de deportatie PYituo syn dH rlovm vstt HUy aan Nikv oor hen d rfsfcyen aigoiniAto t ru tn Ia om ijn mttrrw aairllignajj rg nukhnHM uird Hij 1 gwta eM 9 Januari I M en Uarin t do Ho w I ml 11 wn xeii plt r van ds U rlu ttiindftohau met e ii anitel over e im ip k kruin g hrw tju dota j D e I M het iiifl r aaraiThter tk mij rhirg IJv In ii ftHkel gif obreivei maar iijeni hiuI beMve 1 xuiiMHir inij nIm ik je i50i di wltlM n t teJe rim moii vdg aï maarlnffoHi giirttni M b fo mlj gpaagil lat je mIj vooi fl l boiuitgrtjke IwscbUm dU ik je kon ni i iei n daiiktnar ww U veattxww na ftiiirlijk op 1 4ilzwl gefr want ket i i ultet h Uhr H f JOU De New York Herald deelt meiie lat et Amenkaamiche departement van jusHtitle een lyst bezit van 46 000 Amenkaneri üie van metleplichtlgheid worden verdachf7y zullen worden aangehouden zoodra hetdoor Graham ingediende wetsontwerp zul7i n aaBfeiwmen De Associated Press meldt dat de polit f welke een onderzoek Instelt naar de aaristichteis van het complot om de regeenng omver te weiT en meei dan 4000 persont ft in hechtems heeft genomen Volgens hc ministerie van justitie zullen er 2907 wot den gedeporteerd De leiders hadden he plan opgevat de jongste staal en mijnstatkingen tot een algemeene staking uit te breidel en m een levolutie t i doen eindtgen Hegeeiingsambtenaien gaan voort me de klopjacht op ladicalen De arrestanten zyn naai Files overgebracht Omler hen h ook We nstein de voornaamste helper van den agtnt der sovjets Martens Deze We n stem s een peraoonlylte vnend van Trozk die naar LitJwinof verzekert niet is dootlgeecholen De v apenstiistand tusschen Estland eu de bolsjewiki heeft Zaterdag sledits ee uur gegluurd toen openden de bolsjevMki het vuur op het Narvafront waardoot Ie ovei eenkomst verbroken werd In Ierland blyft het onruetig In het westen van het eiland zyn waakzaamheidt iiaiOU Zij wflw hti mon je na tooli üoük tegen gflcoiiien Miitdli zij waron olkaar oiïiier gnx f ooHni eg tan Do moeder zjii graag hWilR giegroel 7 hunkerde r nti ir lil ai do andei c dt e l Bfi v t i haai iilei 1 11 k Lil Zit had haar toöh htvrke id zlj ttUdü allt en maar niet Het trof juffrouw iKrüigur loi in M dit iFH van Itnar harl ini zag die er uit uiai ier blee x bijun uiyHiMigw i het giitm haar zeker slecht Wieu giing hrt nii niot hiecht i i4Js Mill a r oinbi WHki lachto ulet lueor zoo ot be zwg i wivs n g altijdi Wijile wog ijn uit hu luu h t was Ll r iniddeu in ht doi i l ItAiiuügeri zi bohoelde ook niet iiii fT oo o t loopen alfl zij rus w lil lo babbele ii M mr hoi v an locli htitl dal ij Zfit gi ea irdappeU fl gi ttilii had geen groefHeu goüwi oki m h I s hctl tiMs u pBf ie luiar de wUto a pon W MiT4u £ ij zilcii het Zi lilt htun Itte u wuu hij zat De vrouw wat in dezen oorloS leveiiMjiioe geworden al haar zoona wsgren wog wie weet eelt van hen nog wal oodi zou tenigtco Dien Zij wae kiu rr4 ettouvoracdlig Dan liad Oartrud het oivUiU Ulea buiten ia do afgelegen woning nog beter ge hwl Met ieti dat op vreugde geleek b groette zij Minka Doni n owekl Ook sij vof d dat deZe ouler geworden wse Du kerkklok kiidde voor een bc ents itien hoorde Dsiziek weer werd een sil da it begraven reeik naderde de stoet JecuH tujn tjoverlaat kiook het voor aan lval siiohfe naar het rs m wat troa men dat aillecr bics nwol ilenl ZIJ hii mot htt halve lijf over de venster bank Knafifpa korcA zijn er bij t Uaar oei zij zloh daarna omkeerde zag Oertrua Iranen iii de gtlostticviitde oo sn ijK nd zatMi zij daar ia Mj eUaar de st o van aoldsteo die deu geMorven kiimerafwl bng eiddtHi ww voorbij maer op de sipoorbaau ratei lea en rinkHdea elidelooze treinen lrein a die var wet gin gcu eu ook treinen voor buurtverkeer he leve i f BM vooft Dser tMschwi dui dptljk dn meloUe Ik had een knmeraati geltuiit van looonntiev en het snutvpi van den titoom Wa nia n zij zfldit nu e n vroolijke nurwdk aij kw allien ai weer terug k sm liet niet altijd ffyy kunnen aanbooren rti vrouw Pombrowakl 0 J su6l Zij tiuivwde Het la al erg genoeg U men later sterven moet en oualtijd het kM4Uiol too voor lijn neus ntten juffiouwl Wudt T pral A Du daar Wl rktou vtwdioiKloii wel v m 1 aij It rule er ei iitgen die rot go geoa heaii hnfid n btveti ii nu ruisMiten iij Zondags lilt tail iidtMi oiiderroUten zo haddoii b ouns m t kant aan en ecllle É elger llrl n op haai hoid I it zou l aair wtl iliU n Nu waoliiit zii v rIoop n af en div d iilel Ii r zij wp d er idet tovredenwr oc4er lategtndtel atMit miader vpg riinitl ti IJ klaar wa niet het leelj d t m in haa laiiMlioud n It doen hti de klnileren naar Robool wiireu of op hl raat speeldtMi krei g zij lu t benauwd H t iWct hrak haar uit Wfti zou hiar hiaiLi lau t nu wol doenV VI lvoordi nu Zooveel van thm bi uan d Somme dlo va oöitzwteiid Zij ag or baar man bij n 1 lOlleiMfe oofiïen dtn monii llflor woede V rtrokk n In zijm opigt lieven haul 11 te t ht t UI Hij zag r lut als oen wilde oo jiiiHt z oo hal liij ook voor haar g taan ij rilde dooh ij rild © ni t on diK zij bim nK r titni wH t4 ntaar oiodat i vriMT iJe voor i n lovon O mu Uij n 1 Ook tog n de lioenh nlb re vechlm i Kn al lui mw aeu de ali de vreilekwmi eu lui tcnigjkeM p wat danV Cen vree sflyke aiifihi b kroo Itaar Zij wae iiioedtloOH lie iiitst aani ffaarom ook Heiden il i t iige r K ttx zioh hwoi 11 maiiea ZIJ brul gwn imnnaai n wiklo er ook greii nieer hebben 7 had van dipn vnen IxPci geiwe M zi daaraan daoliit nidu M aoig aJtijd Haar man I et nieifl van it 11 hiToren Zlj soliaftimle zleh al vtwT li arwl re m ouw ti ai die haai onder M ee ieai IU e t zij lieig M Ocji wat Vt H imt a aJiftwelijkl l m wfl afsialmwelfjk Do ktnderen hadden altijd notLff r bet i ld g 4 e ï door de liiffer Zn reu er tooh toe laoeteD lio iien weor to gaau werken MaiU v Mif Wteut SdlwkOunaakJkideen Bah M W4m x niM Nmt de ouiAStlafcriakV Il zuhr iHHi steiiNidiig kwam zij op zek rln Zondag t ij Qorlvud flleenhahn Zij liuUen elkaar nie dikwijik meer geaiun Il 1 V ond nuwTOiiw I jnt rrowiikl de lulfrouw i lil mver letteiHijk viirotidflrd Zij Uad leh lm haw willen bo at over haar inA m vond Aij dst Oertrutl eigenlijk nog nieet tt kltgen botf Maar OwrtiKl kha cjo oiet Daarvoor zou y Ush gflwAatmil hebben Zij klemfiede biK ki i4 ipnn 0 oLkaor op bil haar tn ar ntet z ii mtmüii n n et li4 zIJ honger bed iit dat zij In it val goloofien wss mei tl nieuwe woning Htohter hiekt zhih In he g heel met nen wat a geMproketi was Als het kimi liullde iii4 zij het hoAleo zij bakomPMrde zidi oiet ena om thtfer oudsb mtJL W 3 iNSï IE W C