Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1920

f ïf ps at f No 14208 S8e Jaargang M MI ë m I Gelet op artikel 361 der Invaliditeitswet Brengrt ter openbaie kennis dat de termun tot welken de Raden van Arbeid het onderzoek f een arbeider invalide is en de beslissing van een gesciii over het bestaan van veraekenngsplicht kunnen uitstellen dooi den Verzekenngsraad te s Gravenhap voor de tot zunen Ambtskring behoorende Raden van Arbeid is ver lengd tot na het verstreken van zes maanden na het m erking tieden van artikel 31 dier wet 3 Dec 1919 Gouda 8 Januari 1920 Namens gemelden Raad De Voorzitter 0S 29 DE BRBIJ 1 Jtlimll Jltt J l i U 1 AdmlBlitnitie Tdef Interc 83 van dan VoUwÜMnd nader ta xuUen bapalan H a tt baadaohap vaa WUaao aan bat damperatiacna aattonaJo comité woi dt gezegd dat het aaatga niKitlei om den wii van iMt Amarifcaanauie vuik ta twpaien ten aaosiaa van dan volkenbond is hem tot inxet te uia ken van tie aanstaande presidentsvtriuaxmg Vv Ininnan zegt Wnson het vruuaaverdmg met opniauw schryven W moeten het neraan oi er van aizieo uuitscniand is versiagen tnaar da oudt schermen voor het ouua spel van aamenzwering worden weer opgezet Duitacmaad staat kiaar om zyn poiicieic van aanvaitwuüe en veraefligende verbonden te hervatten uie iien blyvcnuen vrede oiunogeiyk inalten ea den wtg banen voor eiic svuit van saiuen panning iioon van de doeleinden waaivuor wij hebben gestreden is vaiiig oi kan aeaar gtacht woraen ais da Var btetea hat ver drag niet ratUiCeeren en niet tot dan bond toetreden Aan een feestmaal te Jacksonbay van hek democraUbche nationale comité kwam ury an er tegen op dat Vvliaon dan Voikeabund maakte tot inzet voor de volgende verttienog liet veraiaarde dat de uemucwtuuia party een compromis moest aanvaantan om do ratiiicatie van hut v i desvürdrag ta varzolceren Po ipuitsohe kriigsgevangenen zullen au binnenkort uit trankryk worden garapa trikerd vt transporten zuuen ov r twee lu gen beginnen aangevangen woi Ut raat het 1 aar buis zanden van da gavangenan die a t bezatte gebiad tbuia banooren De behandeling der krygsgavangaaeB I eeft Duitachiand nog aaaieiiung gegavon vot een protest dat door beimudeling vaa Zwjt erland naar farya is gezonnen tegen het noodeioos dootlan van gevangenen tit een bericht van bet Journal du fauple vfus nl bekend geworden dat dq tranache soldaten die raet de bewaking der Dui M a kr gagL vangenen zyn belast voor aiyon levend teruggebrachten vluLhteling Z franc en voor eiken doo l teruggebrachten 5U frana ontvangen De DuitBcht regeenng blijft een telegram m ons nummer van gisteren toonde dit D k aan optimistisch getinte berichten varapraiilen tfver de spoorwegstaking De werkelijk beul ziet er anders uit In bet Hynsch Woit faalsche industriegebied neemt de staking n omvang toe on de gevolgen doen lich al rnstjge mate gevotioa o a doordat sabralt aan l n obtstaat In blberfeld maast sche centrale ophouden met het leveren van strootn Met de centrale leiding der stakmg te iJberfeld is nu ovareeng komen dat de kylenaanvoer voor de steda lyke industrieel bedreven te Dusaetdorl zooveel mogpjfii in stand zal worden genou den Leveafim ri lelen worden vervoerd f wee neltrein fr Jiipuien Berlyn via Duwet lo f zijn toegestaan echter niet het in en uit fttappcn in laatsngenoen de plaats De besturen ƒ der drie oiganisaties run pooi wegpeisonael hebben Donderdagavon 1 bealoteii Vnjdarfochtend de leiding der tot dusver ongeorganiseerde stakin ter nnn i tl nemen Het lomit van actie van de sociaa democratia ± poorwegbeambten van Ct oot IliHyn heeft in de Vorwarts een oproep doen plaatsen aan alle spoorwegar aidar4 waarin de verkeersstakmg een onverant woordelyke misdaad tegenover het volk wordt genoemd in het veriakeringsbcdritr is de toestand met beter De Donderdag geproclameer ie taking duurt voort en er ta weinig uitzicht op ten spoedige verbetering Voorts 1 eerscht er onrust in t mUnbedrttf waar en liet ont I land toodosndk t beaorjattan Dat de raldiig ntet I gaornig daartegan op haar boeda ia Imi 1 demoera li i niet anders dan goedkeuren dulstero I Het pavlament is au op raois tastiene wfi lo februari komt de Twaada Kamer I astiene wji lo februari komt de Twaada Kamer te mat behulp I rug aind Januari ot bagin Fabruari Ie olea Juwee 1 Berate Xamai Vooiloopig is het dug nfet 4 iiavoluliie op liet Biananhof Kla vuder ndaag vrede plechtigheid De lasten der oorloKsnÜsd Uitlevering an den ex keizer Een boodsehap van WHmm ptakingen in Duitsehland oorer orer df hulp aan Europa T ONS OVERZICHT Het tegeadeol m nog mei gemehl de vrede zal dus vandaag ki werking treden Vtit OM c arhmanl rWbFUË KAMER De gedwonKen tceninjt van IbQ milliotjii Het Kerst leces is omlerhroiten omdat ia i egeer ng apoedig m het bezit wenaehte e tte d te s rcPD van een flink bcdrair aan getd De schatkiat is leeg er was op 3 Jan jl reedt 5 4 milboen aan achatkistproinos aen uitJïeR e en waarlijk de Staat der Ne derlandi n kan met zoo voortffaan met steeds op tlfn beer tt leven Fr moet jtd komen de craaisschuh ia al weer aardig op tceloopen d Rewone uitgavpn sloten retïtrt lanfï met een t kort G durende do oorloKsjaien heelt de iïf geeimg steeds weer hetzelfde syste n frj volsd eeji leeninR met den befaamUen at achter de deui De njkerep moeten mscht ven doen ve het niet en alaast de leen Hr met dun zullen zu verplicht wonieit tfit oeelname on aïu straf een lafcei peicent kib gen Het fi steem wan met fraai Ei zuu ly tijd boffeiü Keweeat die raet inschrevfn er aaJiffezien de leeninjj slaafde met g etrait werd n Anderen meei bedecalen Bchrevtn maar in en haalden zich het strop i om ffen h lö Vaan uerd aanfredcoigM op verandering van aj ateem t r moea a f maar een een gedrongen leemnff komen Minister de Vnes was bereid aan J en wenach gehoor t geven hu wenscht 4 0 millioen uit een gedwongen leenmg to halen tegen een rente van 5 7r Nu in natuurluk weer een aadei deel Ui Kamer niet tevreden Het ia lastig oin hfit lederetn naar den n te maken In de eera e piaata lomt het oude denkbeeld van de hef fmg in eens ueer bovrai Sedert Trejb s eerste leening in Dec 1914 bestaat bu vei ichiUepde gioepen het veilangen naai en gedeeltelg ce dekk ng riei cnsisschul lei loor een aderlating van k njkaai ds tïet denkbeeld munt u t dooi eenvou 1 doe wel en zen et om Niemanii echter wil i o n ten coen diagen dooi zooiianige heffinp er blyft nog wat te leenen over Ovei het hoe van it vraagstuk is men het ook al niet erais Aan Ie scheiding tusschen gewone en fi sjvschul 1 hou len de vmzmn g democra ten on de soc aa democraten krampachtig vast Itnmerf zy u Hen graag lan de er e schuld af looi de heff ng n eens Het wets voorste van den hetr Marchant ligt hu r e Kamer on het s dus te begiijpen dat de heei Oud n et v vooru tloopen op een hei s b ng ovei de wyze aarop de crisis schuil Goudsc he Duu rtebond MONSTERKAMER p ZATBIIDAG10 JANUARI in de voormalige RIJKS H B S I van ri m n e a uur j Groote voorraad Amen kaansche schoenen voor heeren dames kinderen werklieden en andere artikelen 412 2 De diplomatieke beti ieklung tt tusMil n Duitschland en de geallieerden kunnen aa de in werifing tredmg van den vrede war den hervat Naar het heette x n Vfan lersnet tn l arys bUivm en omnenkort zpn geloofsbrieven aan Foincaré overhandigi VS uiff spreekt dit echter tagan Verder heeft het van Icraeht worden vun don vTode ten gevolge dat atte termyo n ingaan In het vredesverdrag voor de tanuitvocrlegging van de verschillende bena tingen gesteld l e ontruiming van da inilt ftcne geoiedsdeckn moet onver yid bcgfi nen noord leesw k moet buvoarbv4ld tien dagen na heden at ontruimd zyn binnen een maand dus vöör li febi i art zullen de jieaiiteerden de lijsten f r schuldigen overhandigen wier uitieroriag zy eisenen Naar de i aii Mui vomeeftc is het totaal der uit te leveren personfn al van UW tot óW verminderd Lngeiatd lieeft dus ook in deze kwestie evenals in fle aangelegenheid van Scapa How waarvooi Irankrytc een ultimatum naar Üerl n wiifle zenden remmend gewerkt waar zjn wraakzuchtige bondgenoot te hard van sta pel wilde ioopen Ue Duitsche kroonpnfcs en pnns Hupprecht van beieren die zith al viywiliig ter beschikking van de tiealli eerden heeft willen ateiien staan nog ip t lyst Ook komt nu aun dt oi lo liet vraandtiik van de uittaveung van den keiM IgenlUl Ia hef nü AfneWSe tCt vredesverdrag nqg met lieett aangenomen onmotteidk aan Ne derland uitlevering te verzoeiten aangezien het verdrag van Versailles nauwkeurig be paalt dat een dergelyke stap behoort to worden gedaan door de geallieerden en geassocieerden De Opperste Kaad heelt ech ter onlangs besloten zelve te zullen liesliasen over de interpretatie van bepalingfiT over wier beteekems verschil van meeni4g zou kunnen heerschen De geaüieerden yillen dus wel een middel vinden om hun n door te dryven Volgens den Londensch correspondent zal de z g tweede conterea tic van farys dan ook beraaitslagen over te nota die tot de Nederlandscne regeonng gericht zal worden tei verkryging van de aitieverlng van den gewezen keizei v Duitschland en z n berechting en over de procedure ter verkryging van de uitlevenng van de andere Duitsche beklaagden d n kroonprins mee inbegrepen Ken andere moeilykheid tengevolge van de met toetreding der Vereenigde Staten tat den vrede vormt le samenroepmg van dan Volkenbondsraad Dit moet geschieden door president Wilson dia heeft verklaard de convocaties te zullen verzenden ondanks de omstandigheid dat de Vereenigde Statan len vrede met hebben geratificeerd Ue Opperste Raad heeft nu m zyn laatste zitt ng besloten den datum van byeenroeping wftK koed geweoet of roiaaotidm had zij ta veel gogecen allee wa qu eenmaal niet meor zoo ocborlciieUJk ala vroeger loea vr mw Vldm verwbeen vrm ziJ docMijk aoader zioh te laten aa Üaa B naar de eJaaplcamer van do jong movroiiv getO a do oude Uwe had bet hooftl vcrloreo en haar in het geheel niot op fe hoojfte geMetó nu waa zjj ten boogata vtrbaaad de pofa laevroaw Bertholli nog vuliunten tgoed lo l e HohooiUQDodnr w nitte haaf buken éu Kamer isu was vhr vv W é z zeer tolein geate Wat kom ik aüeeci voor bet diuMftmeasje Nou nww dot had ik moe tei weten dan had iA lulj ook uiet z jo buiten adem geloopeu Het U eoa beik fataoeuJijk meia e zal Heiwig rv0a4i Hat waa haar opMo als ol zlj aiii aoeat vei edigen Ik v f lang dat allee precies en met oTenveil zorg geaoMgdi ala k andcro gevalion Neen maar zo n tn vVauw 1 Zoo u tievt mevrouw I Zoo eeu to mei een Unta nn to zoekea Ato de dieiittmeHeB dat vre en zal bet spoe eea geloop zijn om do betrdLking hl r Vrouwff ieiE oun het geniakkfliijk op Hei laoben van deaa vrouw deed Hedwig onaautcnaaJD aaat ziJ droa aan spoed ken paar maat vim zij al weer bovenga weeet de toc tand van Jiet meli e mtakta baar beanrgdL De weeën badden opgahou den tnaar de aCtappa baoJI was glo ead beet toen aij dan pols voelde liaar lippe waaem 4k a0i do koortai 7ou alj tteb 1 M en iD r sturen f Velen w ürea ta v Mb ril in het boi rftaal aMftraantM HIT Bf STUUK WON 71 DE BESTE TUDMETER Komt allen naar STOLWIJKERSLUIS PRIMA Vet Vleesch Rookvleesch varkrligbaar Aonbevulend 378 25 A H V d HEK Telef 31 GOUDA Abonneert U op dit Blad er bier ia de buurt wel Lhula aljn Zij overlagdo bij zkhizalf toen dovrouW alweer naar beneden kwaut Nu lai te ilj u U meer Wie weet wiü die uii elMald heeft oQh Qod ik zeg maar die m i jee I We zulten tjoh maar Uevfr om aaa dokttr aturen mevrouw Toen den wilgtndea morden de aarate zoon van Hudoii Uertboldl de IreroJd kraoh Ug toeaohr eu de was er ook oij £ idLi et 11 Joogui gakouiQu Maar bij haar wai i tt niOk zoo Disniakkelijk ga Mut aAvonda t ad men haar nog aanr een ziakenhula bu ht de dolit ir d oen beioiUaliJk eZilIm gevet Nti wa hei Und ar een gezond kind maar het meiia e ba veel faleden Nogi niet builen govaar aal da verpleoffMer die nuv rouw BertbiridÉ aan do teleioon bid laten komen Uei was merkwHtf lg an Hedwig var woodarde er zloh zeit over hoe ve haar gedaobten naar I loLle dwaaklm Ausof aiJ hier ttMiia iriet geioeg te doen had Dair was ocfc d9 joii p vrouw van haar Ru dnJi dan be4 kind vaK haar RiaMf nmai dl waren heel ywd vwrzxy da kraamvwwwTwy l B p gaie j wim iflMekend en Annatwuria too d zoo straleid Het gii alle uMoenMnd maar di andere de anderayi Ëtnlllie waa o ifetrouw dienatmeia voor hasor pweeet zij bad vau baa xoveoliaade laar W ÏMor g Dochters van Hecuba dOOf CLARA VIEBIQ QeOtttoiÉBearde veirtaUng van VR J p ffE8SËLINK v R08BUM Nadnik Tarbod si D Woest u poriist ineVïouw Ik ben ook heel gjerust Over mijn geetor Bn maa heb Jö mij altijdi bang geinaa t maac over hnm doe Ik het nieU Ik ben t reUchop hom Zij rekte zioii m in al h uu slank heid Nooit had Hedwig gedfwht dal zij zoo groot was nu moei t zg tegen naar op zi n Er v M ieia koninklijke ia haar hou Uiig iAt van vrijheid v n bevrnd zijn dat ook andea en Ijo Tjddo e moeder voelde haar ang t wijke Zn frtak be o haitLai o er do ac uttiog en trok do jongo vrouw dichter naar zich toe Die gai or gawWig ffe olg aan Het mooie blaode hoofd wa dkh bij H iwlg ZIJ kuate jtaar inn g In de villa vmi do Bora Wi8 liep men vu daag op do teenen I heéde vrouwen de beÜe étwietmetójpfl liadden nog veel vBn gwnaabt maar vandaag wtus het bij zoMer stil Ite oude meid ond metont id ga ielrt by 4 kaukenkaohei m vUe IwinitlMUiMtt h t h d EraiUe ptotóedng ï K xvegnaiiBa dat zij Iwa naar bed had wofteo Wenden Toeu ira de kwkeiunali m Groote Prjsafslag 8 Wsbed XaibiaiÉéa tam HoMt Hawohdald KmM l i M Mar in DartonveipikMnc mur ndtfM h Mikken doeian i WUDSTRAAT 21 OOUDA i N V DE TIJDGEEST Tpehkmq van 100 nummers ten overstaan van Notaris fl G MULIE Donderdag 8 Jannari 1920 Stork verminderde prlj iwSOcanla KV 0MA4AZei FILIMI HHVEmUK 19194 1925 19 5f 19470 19517 19746 20127 Haastrecht AbAnnemMiten en advertentliii voor fe GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haaatrecht aanffenombr door ontcD Acegt J SÓHEEfla Vongelijatstoni6043m t 6042 7679 m z 7677 18397 m z lii tH 160 n i 19O07 Wordt verv lyd A BRINKMAN ZOON OOODA ® IN DEN VREEMDE WITTE BIOSCOOP Oomc Jan en Tsnte Kootje Slngcn Uitst naar Zienkzn Tint zei Ih vind t schattig J p Ik mis mi n kopiJ lh VOL ORK ST onder leiding van den bofi T I NOBFf V H F VRUPAS 9 J MUAm TOT EN MET 15 JANUARI Oomc Jan gtng naar ten wtnkel Zofktn htert hu met gedaan Want hfj zag al in de verte Vin der Viiver s oakies staan SI tFNHOrP 3p ah S ric No 12 No 13 Tcrichiint s Vrlfdm Hof Sloomkofflebrinderii en Theehandel HENDRIK VflN DER VIJVER ROTTERDAM DtE VOORTREKKERS Da gsschladenls der Zuld Afrlluaiitobe Boeren In 8 acten Lengte der film 3600 Maler 34000 medewerkenden PRIJZJ N DER PLAATSEN alléén deze week LOflE f1 25 Ie RANO f085 2da RANS fOSS 3de RANt f030 410 COUPONS Lege 25 ctt extra bO WOENDAGMIDDAG 2 UUR Kinder en Familievoorstelling Adverteert PRIJZEN DER PLAATSEN VOOR KINDEREN Blad LOOF f030 Ie BANG f016 2doRANGf01Ü lERVOETS IliïeilllllP slaat h Da enorme drukte in onze Magazijnen is liet woislagan b w ja voor de buHnno wona woordeBian wellie worden geboden en hel publiak deze gunstige fconi iel gewtiaïd naar waarde weet te schatten rfc In alle affdeelingen nog Enorme Koopjes Vooral Iti batono gonros Ulsters Overjassen Colbert Costumes extra voordeelige prijzen Mat nadruk wijzen wIJ ar neginsals op dat aan wederverkoopers beslist geen Ooederen worden verkocht ROTTERDAM Hoek Heerenstraal Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeolig adres COHEN Co ARNHEM Fabriak vao Rolluikfin Markltzan Zonnaschsrmfin TantM Dakkleadan 36 Agsnt voor Baai n omstrakifi H J VAN SCHALEN DORLAS Koffie en Thee WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE OtZE tHIICPUDC MET DEN NATUURLMKIN CIURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON HEEFT EEN HOOGE VOCDINOSWAARDE BN VEROORZAAKT GEEN DORST ÉaiMaMHaBea MMaMa aa aai HMMBa WEST INÜISCHf IMPORT COHP AMSTE niVMJ zijn puil in kwaliteit en zeer voordeelig in t gebruil MUM MilkmiliJBs Treewen Soliede Salon n Hu skamcrmeubelcnilüTafeta Sroelen LiDnenkaelen SpiegelaSchilderigen Ibeetafels Bikcnh uien Buffeiten Bo M nlmiei Clubfouieuilt Zijdenpluche AtneublemcQtcn LeerMneablementan Ka kmttraiien Wotlcn enSati ndek Ma SiroocnatiMMa enz nz 5396 SPOTKOOPJESm 20 BflSTE ADRB8 VOOR JONGRLÜI MET HUWELIJKSPLANNfiN SmSTilililT44lrtoveiilniMb MmMt ROTTERDAM Telefoon 12800 FmilEK aa IIEISmPLUrs nii lEKniJjEü id MaiDKEN AANLBO van van 1 100 964 frifjen van f90 i672 X i 8419 2917 5709 39 3200 1345 8983 99 6444 J9 3854 6513 9196 1903 eO 9396 45 7034 9440 4251 7219 10151 4668 10 10287 4704 74 10313 W04 7B03 70 30 7891 91 5322 80O9 10994 HH lelgen geldj 11124 14159 16899 67 143 17 17171 11448 14688 91 11808 14945 17263 11914 15064 17301 49 15278 174i i 12647 15417 17909 12971 15759 18021 13146 10559 18340 13364 18740 41 13701 63 18972 14091 73 19020 14143 16839 19153 Electfjsclie Licht en KraclitinstallatJes d VAN DUIN A Co Oouda 614 708 07 84 109 1323 l 7 1813 I m iii iia nm u 11 M üi dnitierk tij iUtauiiIooL Sigareneindjes en gewone Rooktabak Toor liefdadigie doeleinden als monster aonder waarde verzoekt Verèeniging Invaliden Wien XIII 2 Post 89 Zaterdag 10 Jppii 1920 GOVMHE Redactie Telef latere 545 Bureau MARKT V DA Dit numntei bestaat uit twee bladon en een Kindercourant r calen hun 3t m uitbra litei wei pje betreffemte da de stemmen tegen vall 1 1 ten zynde halve vriewkml elementen die ons laiwfftp f ze pogen bmnen te 1 van onteigende of gem len en handgraoatvn hj t gedekt moesten w orden was dwang u t i it den booie maar voor gewone tekorten alleaB is dat dwingen met gewenscht Eepste Blad Minister de Vries heeft ten slotte een geinakJteluke overwmmng behaald Z Lxrheeft met alleen de portefeuiiiekweBtie e st ld det jeheele Kabmet is aan het slotin het vuur itebracht ITitwisHelinfj zendev i digers aanzienluk Mté Clemenceau haeft den DuHsehen gadele g rden verwittigd wat hedok staat te ge beuren en volgens Le SwktOti zal nleti de uitwisseling der ratificaties meer kunnan beletten zelfu niet het feit dat de com miaate Lerond SiiTiaon haar beraadslagin gen met zou hebben baëbwUgd Deze commissie houdt loo verbazend lange besprekingen over totaal ondorp schikte punten dat men beiieten heeft de ratificatie uitwisseling muav jfaei plaat to doen hebben Dat zal van f een einde maken aan nuttelooze boraadfllagmgen HJat programma vout de plechtigheid is tot in de kleinste finesses v astgestelti zelfs do voi zoenings handdink xal worden gegevan volgens voorschrift meent aUtians de oor respondent van de Dailj Chronicle Hu deelt mee dat eerst do Diutsche ver tegenvvoordigers Von Ijersaer en venolgen de vertogenwoorcUgera dei geallieerden die den vrede hebbon geratificeerd het protocol van 1 November zullao teekenw Hierna heeft de uitwia eUng van de latificatie oorkonden plaats Ciemenceau als voorzitt i van de vredewconferentie zal aan de Duitsche veitegenwoordigers do go schreven belofte overhandigen vvaarin de opperste raad zich verbindt genoegen te nemen met een venmndering n dan eisch tot schadeloosstelling in zake de ge zonken schepen van Scapa J lDw Dan zul len alle Puitschera en JaadttterdM Ikate de hand geven en samen thee dnnken op kosten van Me Fransche regeeriog Het Jomal beweert echter dat de uitAib seling op byzondei sobere wyze zal plaiit hebben Hoevvel steels gebpioken is over dt plechtige uitwisseling zal er van een pleeh tigheid geen sprake zyn Niet alléén dat er geen redevoeringen by gehouden zullen worden maar de sterren van de conferentie zyn er niet voor gemobi liseerd Ciemenceau blyft ook kalm thuis en de e vergadering die het in werking treden van den vie ie zal zien zal zelfs met eens door een minister voorgezeten wortlen fe en diplomatiek ambtenaar de c ezant Jules Cambon secretaris generaal van het Fran sche ministerie van buitenlandsche zak n zat de vergatleting leiden Natuurlyk zal voarof reeds onderzocht zi of de iDvei te leggen ratificaties geheel in orde z n en zoo zal de geheele plechtigheid enkel b staan in de onderteekenlng van het pro ces verbaal waarin de uitwisseling dsr rati ficaties vastgesteld wordt Hoe het ook zy na hedenmiddag leef Duitschland in vrede met de geheele wereld uitgezonderd Amerika en enkele kleine sta ten die het verdrag van Versailles nog niet hebben geratificeerd Tot de laatste ba hoort China doch dat heeft reeds vroegei een besluit genomen waarmee verklaard werd dat het r k zich in vrede mot Duitschland bevmdt De vlottende schuld is op t oogenbiik ets te komen verwa k n gedaald op 8 Jan was het 10 millioen min der dan op J Jan maar de n od zal helafta in de komende maanden stijgen De woning boaw vfaagt bijv 9 milUoen b maand de gemeenten krygen m Maart ajs 60 mill oen uit de O W belasting en zoo zal ei m ApHi tt 3 voor met minder dan 6o0 m Uioei schatkiEtpapier in omloop 7yn waarby nog komt dat Nederland zyn aandeel in den wc deropbouw van ïluropa zal hebben te leve len h tg en met et oog op den relatief gup stigen Loeetand van ons land met genng zat tr n Onder deze omstandigheden is kwal k T oi tegenaprtuüc vatbaar dat een groot gp deelte van de vlottende schuld moet gecoo 8otid erd worden wiJ de Rijkskas niet op t n kwaden daff va tioopen Ën aaa het slot van de rede deu Mmls ters het grof geschut het Kabinet kon iil lepn de vtiantwoordelykheid voor het i botn van onze betalingsverplichtingen dia Ren Hti galooven dat mr D Vne ook zon er gerammel met portefeu Ilea zelf zon der Uean voor zichzelf met aftreden ire gen Het pleit lOU hebben gewonnen Af op poHitia watte verdeeld voor eendra htir optrodan Met b8 tegen 26 ïitemmen heeft de Kamci het leotiingsontvierp aangenomen Bevolu tionairm sociaaldeocraten neutralen n de heer Niemeyer bleven onveiroenUik en onverschillig voor de politieke gevolgen van oen zy het dan ook met waaracht nliJK afatemmeml votum 8 Ministers lede was meei interegaipt dooi de algemeens finaQcieelo beschouw m gen dan dooi de eigenlu4te V et alleen de vermogensaanwasbelast ng g ittt raai den achtergrond Daarheen ver huizon ook de plannen voor de belaat ngim op thee koffie cacao tenzy voor fy nero aren in de weeldere ast ng regiatrall van vee reclame it0k iren cognossementen en vrarhtbreven en Megen behoudens voji autos de onder de weeldebelasting zullen vallen Vooi het stoppen van het gat dat on danks et meevallen der inkomsten te voor zienes blyven m de eerste plaats de voor genomtr belastingen of verhoogingen op grond tabak weelde success e en tarief van nvoeiiechten Of m nifiter De Vries deze belastingen ar lOor zal weten te krygen Er liggen nog voetangela en klemmen genoeg al heeft de Vlinistir voorloopig zyn leven gered ioor zyn we mg doordacht plan van de veimo gensaan asbelasting in te slikken EERSTE KAMER De Senaat heeft een serie kleingoed lisfo aaan o a de tydelyke inkr mping van tf n militairen oefentyd waaitegen 10 c eri Feniltetoa voilüofdio lov onsgroot EuiÜw had bet naar t icieiatio I n vtirgrooteu EiiuiKo laig dof Meunend in liaar bed I aar knïft n ho g opgetpokkeu door ti Vfinjigien goBoliokt du tautleu op elkaar ge 1 pnwi zij wilde niot scarotuwen Zy zag turnauweriwod dat iemand was binnenge komen M vrofiw lleriholdl ging na 4 het bed eitten EnnJieL ziWe 2ij zatht wat K Iwoh r aan Vlet r 4 iivdü glviige oog n ktiok het motfcao hnur aan Zij tpsoitu te glim lichen ZaJ ik k i doklor latjn roepea u Ktiui ldo zj hot hoofd MÏPWïMen lieer loinand ando i zol haar mtesliuros b t ekenis v ol Vrouw Weiaa imc ahien log toch wall Hrt nviöic schuddt ikocii ueen noch V Il tir k liaaj weaWva iwin slochtl I ag op hiü uitiniWUng vai pijnlijkeiiKrteling lag op he Sioodwljleeko geUat Fm ji ftrai luei jo i n groot mod II veirhirf luh plo f olln bij iM IgHoo diappcabeproefde die haar pijnwi te V rbei on Maar tut gi nl hot lathonVerdween ea loaakie plaats voor pijahjkctriJJonigon met beide handen gret p zi zichzelf vnfit de goinat4eide spro ig potHf ling Op loin niovrouw Bertitoktf vanbo enkwau om huip ti taten haten bestond r voor Uaj geen wij e meer 0 vond ook An nonnrie in bol d wm jtüat gaan tig gen Zij lacibto baar aicboonntoedar uit oein deze basuwffl naaf haar loéicwanii p a liet waa la het geJicel ulel 71 had gist faoavMiji Mfcer wat kou erat h t nftar inovroiiw B Ttiwldli gdoopen Me vrouw niot Liuilie o Godi mevroiiv ik gelool waaraoiitig dit ar wat gaande ifl At had ia het gehot met gedacht dal ZIJ dit zoo zou dur i ze en nu I l Pi uit Q w a ZIJ ybaasd ovtc 7ichzi If Viai aou mevrouw ctr an zeggen Hedw g w eipd bourteUngB bleek en rooil Rtilvfiomsüoi gjingi hei hoor door het IiojH d t liailt ge toon peede lang itumai vei nH eden A4s zij daoht aan de waniiopige tl unea duo hot innisijo lehkajd