Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1920

lei lult fii dt tHijileiiliB li Viiieo t feven dpor d Bamtngdt Zingvtr EXCELSIOR Dirictiur da H r FRED J BADF Jr Met welwillende medewerkial VH de Deoiet J A F Riesz Sopraan Gouda Gusta Scheepmaker Alt D n Haai Nelly van Triet PUno Acconpapiemaiit Qonda op DONDERDAG 15 MNUmi 1920 in voRdt 8 uur In den NIEUWEN SCHOUWBURB PRIJZEN DER PLAATSENLoc en Suilee f 3 Balaoa 1 f 1 80 alain II f 1 Galetlf I O 50 Ladaa der Soaiatait gawona raduatla Plaatibeiprekinj Donderdag IS Januari van 10 12 en 2 4 uur k 10 cent per plaaii Knarten verkrijgbaar GOUPSCHE MtlZIl KHANDEL Mkvh Wfd BOÜMAN Dul b le Buuit 42 44 Gezonillieiils Coiiiinissii te fiovda op MAANDAB 19 JANUARI 1920 des avonds 8 uur in het gebouw aan de Spieringstraat Onderwerp ter bebandellDg Verdog von do bo indln iii on hondoMngon dar aozandholdoeomniliilo ovor 1920 NamtMit de GezondheidecommiBBie Dr A I E OOMTE Jr 4i0 28 Voorzitter A H TEEPE Secret ariB Gouda 10 Januari 1920 Wegens de enorme olijglng der prllzen van de Aardappelen gevoelen w J ons genoodzaakt de EIGENHEIMERS vali f Maandag 12 Januari te verhoogen tot 12 cent par kilo 416 12 DE AARDAPPELHANDELAREN 305 12 Nu is het de beste tijd voor liel keorsD eo veiikeD m Mm Voor notts bodioning wordt Ingoitun AANBEVELFND 419 l J VLAGf Mr Tailleur Tal I t ro 592 Kalparalraat 43 4B propaganda onit jrevocnl vooi ren lh uriffcn arbeidwtsf en tot overmaat van ramp vior lt Duitschlond met oen alReme ne werkstaking bedreigd Inderdaad de repu bliek beffint den vrede ondor weinlic irun BtifEc omstandighedw De crisis op de Belgische poi ii heeft eveneens een dreigender karakter sanfreno men Blijkens een vertraagd telegram van b Januari heeft het personeel van df spor wegmaatschapp Gent Temeuzen bee o ten om den 9en Januaii het werk te sta ken Of dit inderdaad is renchied hebben we tot heden niet vernomen D arbejders cun blukbaar niet te over tuigen van de noödzakel kheid van produc tie om tot een beteien toestand te seraVrn wat Amerika dat zooaU e onlang iMt og den niet zoo krachtig helpt ala frt uensch was een doom in t ook is In een veikla iing opgenomen in 4e Aüsociated Preste zegt Hoover de Amerikkansche voedselre gelaar dat de Euiopeesche naties behooren te werken en met op Ameiika moeten steu nen ze moeten hun eigen lasten dragen De taak an Amenka is slechts het voedsel vraagstuk op te lossen m de armste staten en de gewone zakencredieten uit te breidtm Met nadruk zegt hij het met eens te ziin met de buiten land sche propaKandjsten die den Europeeschen economiachen toesiani overdruven en de behoefte van Europa voor financnele hulp van de Veieen Staten ei ger voorstellen dan het is Hoover kant zich gen leeningen aan Europa van de sude der Amenkaansche regeering HU zest dat Europa de hulp die het vraagt met noodig heeft De Londenache Globe waaraan Pais i verbonden die op t oogenblik in Amerika propaganda maakt voor een AmerikaaiHche leenlng aan Europa schrijft in een hoofl artikel W j vreezen dat Hoovei ant woord op het beroep van Europa om hulp eenvoudig neerkomt op een botte weiger ng en dat ala het Amcrikaansche volk zlin zin doet aUes wat de noodUidende steden zullen kragen zal bestaan uit een broodlevciinfr op regcenngscrcdiet Het zal de zaak van 6ir George Paish zijn om de zaak aan Jen overkant van den Oceaan te bepleiten en wd wanhopen nog geenazins aan de uitwerk njr van een beroep op de edelmoediger gevoe lens van het Amenkaansche volk BUITKNLAKDSCH NIBUWt DUITSCHLAND Hp p 1 oooB Ue I f p r 1 oh Het prooi öiHöl ricfl zal iioagPtwttarsclrijn lijk 10 famiara vootrkoiuen en zoiutet r ndfrhrt ktn ten einde wordon goiirwchi FRANKRIJK VormogonHb laBttng Awi et i dinw U biiirti Maaine he H lf n ne au i n woord gpiiil lat tt I firlj dlnik lH ppr kcn wonll JM it i zo Wflllc4it ijn ViluA h fl hij ge z dat iedar een dKl an zijn ver uKijppn o fopd Op do bwirs on li ftnftn cIimIo lariii n h y t di ze verkliiriiiijf niet utinJisf diiidnik goniaakl Men vraflgit Icti af of dl nkH eon aankon inging ia van pil aanl tóBnilf flvniita on ioliwtiiigtin I mnk rük ENGELAND Mrfl UlojdÜf orgealftreoli terlljk ft in btp 11 aar Oi terLmi hcHi w T llyf l5t vd jeorgi lU vrouw an din ecrflt MiilniHler denotd algelo ca UHa g tu niü alsi inagistnmt 7il Ifl dï ntt nwiw In ttaloeidio krach Ins lip iiliHiHo wp tot een rechterlijk oiiihi iKMioeiiid Ie BELtilE l ngi ldjgp X o r k i eai nigen en an d op 16 Nav nlxv gokozen K nI j oiic ftiiMoron bozitlon niet de bij l t grondwnt DtIp Oominisele uit don Sénant liel bpn n luHdai ilUgwnaakt dat dö voriWMlng rte z enatoron ongifldig waffl Db Senaat zal 1111 mooien ultinaVen of stemmen aav de zrtvpn candfeiati w gegeveii op andere fi Wen ziiJlen wordts n o rgebratTJit of dat er nimwe PTkiwing n müen plaató heb OnidiTfttea nlfigiekoflten OOSTENRUK I e nood in offlctorflkrlngen Öc e en anr rii wn llla in i n der VDorrtodf n van Ww men Ikwï oen porller noodlg Hij WOTïldr 7 oh tot een oHlcdors ftyeonlrfngi wi onitv hg fk dbit van lw t iTiMpnantet noTïuii n genenuü ma ioor dHö kolonolR z von inaoooiw achttien kapUetn en boorierd u ltprne offWeren HONGARIJE De duiurte Volgen eon ptrijslgat welke einie DeOMiibfr dbor het Warf der Hongnanchg koopliedeh gc men i woriten voor doraavolgonde articeJUjQ ppi kllogiram eo gïo betaaJd Caooo en oftwcoltKlfl 166 respeofic eiijk 196 kronen ihoe en kofPle 150 r p 98 kronen HoUandfic komijn 52 Irronen réj i 75 kroD3n ijfnel 30kiroöen wont zeep waarvao de faWoMie n gnvolge van gebrek aan girondetofl op wer tprxt moetf jith MJen stuit 45 knv nen toUrtzeep 12 kronwi per itulc Kaar en voor weike namcJIJk la de steden van het plaltelanc wegaae den pefcis leuninood groote Jiavraafi besfeut 125 140 kronen p r KjO BGTPTB D Uoinliiff Poa r rn w nH r Tfo Jyt Sorvirtih iiMfconald vTii tfilUgffl een tr in br SbCTi anngrfjoudlro op dn lijn BbI rot DdnMmiis waAxin Ua chef van den rtaf aa 0uaeraal Oouraiid i lsdo Dwv oflicW wflvd naAT do bea n Wtt gevo6rd Men me m dot lilj niar iJaiinaiMiiuf reteif Qtn een ond rKoJ tn rf Uen nnnr het gehecht bij DooJtKJt BRIEVEN UIT DE HOFSTAD CCLXXXVH Het was altijd zoo n mooi knus zoo n prachtig moment als alle grootwaardigheidbekteedcrs bf het dienstvak der PosterUen en Telegrafie op den 2en Januari b eén kwamen om gerecipieerd te worden door de Generaal Dan sprak er één een hartelijk Woord zacht als fluweel én zoet als honig dan werd de harmonie geprezen en de lei ding geloofd In adoratie stonden z ho pend dat het nieuwe jaar ueer een pro motie bracht Eln nu dit jaarl t Ging weer mooi het gansche mansoleum was b één En daar op eens als een stinkbom in een parfu mericen winkel durfde één dei ambtenaren z n kritiek slingeren in de gewijde hallen De heer Westnk kon niet deelen in de hul de hij had een jaar lang aan het Hoofdbe stuur gezeten en hi laakte de leiding Men hoorde de knekels rammelen en styve verstommmg had de zoet vleiende monden gegrepen Slechte één had nog tien druppels spraakwater over maar wat die ééne zeide was het domste wat er te zeggen viel hy achtte het moment ongelukkig gekozen Heilige onnoozelheidl Als ei één moment op de wereld ooit gunstig gekozen werd dan nas het wel dit Het was een coup de theatre een coup d état zoo ge wilt deze moedige aanval op de sukkelende kapiteins op de lekke postboot De heer Westerveld moge op de werT vele gammele schuiten gestopt hebben de postboot te kalefateren aat boven z n kracht Ln dat werd hem nu eens midden in het gezicht gezegd Waar is de ambtenaar die dit ooit heeft gedurfd Was het dan zoo Iets opzienbarends wat de heer Westnk zeide Heelemaal niet Inte gendeel heel Nederland weet en ondervindt dagel ks aan den lyve dat het met den post en den telegraaf slecht is gesteld en dat het eer achter jlan vooruit gaat Wij hebben het op deze plaats al eërdei ge schreven het gansche hoofdbestuur ia één janboet één knoeiboel één vnendjeaklick Nog slechts enkele dagen geleden heeft een promotie tot hoofdcommies plaats gehad die van de meest ergerlyke soort is De ingewijden weten te vertellen hoe deze pro motie in geschied en dat ia verre van fraai Er iH een afdeeling aan het Hoofdbe stuur speciaal belast met de desorganisatie van den dienst De perkament geworden Inktkoelies die deze afdeeling leiden zyn de hoofdschuldigen aan de mlsèie van den post en telegraafdienst Schandelijke be voorrechting van eén categorie van ambte naren heeft door deze afdeeling dagelyks plaatfl Tegen dit nepotische czaien dommetje ia de nieuwe directeur generaal met opgewaa sen Intesrendeal h moet op deze menachen steunen en hij heeft er ook op gesteund Zie daai weer het ongeluk van de benoe ming van een buitenstaander Als een groep Cerberussen hebben deze adviseurs den ge neraal bewaakt Een oogenblik leek het als of hij het cordon zou verbreken hy nep den heer Westnk aan het hoofdbestuui Jumt van hem moest h J na een jaar hooren dat hu er niet in geslaagd Is om uit de internieering dooi de Cerberussen te ontko len Het was een pracht moment op dien 2en JanuanI Alle man was uit de lyken gesla gen En o droeve speling van het lot juist op de negende afdeeling vierde men feest groot feest omdat éen der inkt helden 26 jaai zijn hoofdbestuurl ijken stoel had bezeten I r was muziek en zang op die af deelmg op hetzelfde moment dat de heer Westrik zyn banvloek wegslingetde Eén der genen die het historische moment mee maakten vertelde ons nog vele bizonderhe den Wc zwygen voorshands Maar één ding was zeer frappant al de hooge oomes waren min of meer de kluts kwjjt Het was hun feestje Vreemd want dagelyks kan iedereen precies hetzelfde in iedere krant lezen Ieder vakblad van de P en T staat altyd weer vol van de slechte leiding van het hoofdbestuur Maar wie waagt het den Koning de waarheid te zeggen vlak in het gelaati Natuurlijk zal het muisje een staart van belang hebben Het zal de heeren met ge makkelijk valleen om zich van den geur van den stinkbom te ontdoen te meer omdat reeds uit alle oorden des lands steun blükt te komen voor de kritiek van den heer W De heer Westerveld moge ei een harde les in hebben irehad Vat hy het gebeurde anders op dan is hti hopeloos verloren Heel Nederland staat achter de kritiek van den heer Westnk en zal lachen om het laffe praatje dat deze receptie met het meest geschikte moment was Op onzen tocht om allerlei wetenswaardig te vernemen ia ons zooveel meegedeeld dat we wel tien brieven kunnen vuHen We wochtM af Dit zii nog gezegd dat een groot deel van het personeel aan het hoofdbestuur smult aan het gebeurde Toen de heer Westnk had gesproken klonk een zacht applaus dat heel wat meer zeide dan het ostcntatieve handgeklap na de rede van dien é ne uit de lijken geslagen redenaar die het oogenblik ongelukkig vond Een der ambtenaren noemde de jaarlifk sche receptie het jaarl jkache likeur Dat zegt genoeg HAGENAAR BINNENLAND Dankbetuiging uit HongariJ Blijkens een bnef dien het hoofdbestuur an het Nederlandschc Roode Kruis te Den Haag hoeft ontvangen van den heer Clinge Fle W9rjs Nederlandsch consul generail te Boedapest heeft de Hon raarschc minister president zich met een uitvoenjren bnef tot dezen pewend om de erkentelykheid Ier Hongaarsche regeenng uit te spreken voor de toftsending van tevenrtnlddelen en andere S j S Bfongarye gezonden Roode Kruis trein aanweaijf waren Minister Hussar heeft onmiddellijk de noodage schikkingen getioffen opdat h t dft laBich transport zoo spoedig mog lUk In Boedapest zou kunn lija ii i H I J 1 l j Roodc Rraftt trchi uur ThÜriniren Pot iieleider van Hen trein welke op 12 lezer van Rotterdiini naar ThUnniren ui vertrekken heeft het hoofdbestuur vm het Ned rlundBche Roode Krul aanjteMczen étn heer D Houtman Jr te Jravenhage Met itfzen trein wordt de volle ii te iflven tariB verroerd vooi het NederUndache km f erhun voor ondervoede Duitache kinderen dat aanvankelyk m het slot Fnölenburff te I eutcnberjf later ook m Lisenach door het Nederlandarhe Roode Kiius lal vorden m genchf en ifedreven Ala hoofd van het kin deihuia zal optreden mej J C Schilï aar den te Deventer als administratnce mei H P cnn te Haarlem Vierde Ncderlandsche Jaarbeurs Ter vierde Nederlandsche Jaarbeurs wel ke VHT 23 Fphniari tot ö Maart te Uf echt nordt gehouden zalMgh de vliefftuigindu strie veitegenftoordIg n reJEen Als terrein voor het opstellen vaTicle loodseai en han gais vaarin de vliegtuigen en hun onder deelen zullen woiMen tentoongesteld ia de Neude besten d I venals op de laatste jaarbeurs te Leip zifï i n Lyon zullen vliegtuigen dienst oen VOOI h t veispreiden van reclames Kamerleden naar Oost Indje Htt Kamerlid jhr De Muralt rtreki iDer Btoomfichip De 1 rins der Nedei landen van ae Maatschappy Nederland 14 l ebiuari naai Nc lerlannsch Uost lndie De heer De Muralt hoopt de terugieis te maken iver Amerika Naar werd medegedeeld gaat de heei De Muralt voor particuliere zaken naai jC Oost echter zal een geruimen ttid van zun verblyf tn Indié in beslag worden genomen door studies die hij hoopt te maken omtrent onderwerpen welke resfiorteeren onder ie departementen van burgerlyke openbaie wei ken en de gouvemementsbedryven Dt heei De Muralt zal op het ingenieurbcon gres t at in de eerste helft an Mi te uatavia bijeenkomt een voordracht houden Op dit congeis zal de heei u R A van fcandick lul van den gemeenteraad van 6 Gravenhage als afgevaardigde van het i on Instituut van Ingenieuis een econoni che voordracht houden De heer De Muralt zal vooiloopig als gevolg van overleg met zyn politieke VT en den zoowel het Kamerlidmaatschap a h liet raadslidmaatschap van Den Haae aan houden Intusschen zal lm voor beide betlan ken indien zyn reis langer zal duren dan hy zich voorstelt en ook indien de poiitu kp constellatie dit v en9chelyk maakt Ook het Kamerlid mr Dresselhuys z tl zoo me dt de N R Ct een reis maken naar Nederlf ndsch Oost Indiè Hy zal dan te ens Japan en Amerika bezoeken De heer Dresselhuys die voor deze reis een plaats had besproken op het stoomschip Kawi zal zyn reis voorloopig nog uitstellen Ook hy 1 eeft 1 et voornemen zich op deze reis n Indie op de hoogte te stellen van enkelf In lache nctueele vraagstukken l e gewezen Duitsche keizer Aan de Kl ile üelfre ordt gemeld dat sir Gordon Heïvart die thans te 1 arys ve toeft belast as met de redactie van het lormeelp verzoek dat aan Nederlanu zaï gedaan worden om de Uitlevering van denKcwezen Duitschen keizer te verkryger De droogmaking der Zniderzee i li i ouianint o uit den ZiUKlerBöovissclu rjri 4 lniaiit iiitt liet er njg n van lolic liingoa omtrent lid tjdaüp aiia nuangd4 1 Merkel lat droogunaKin dor Züiulurzeohrdi ten onilerbmid golïad mot den voor i1Ui diLT aoaNnml t uit don iuiderdocnaao lM lfet met het in uull nemen vanItivnfm4t der schfldoloofl tfljiiig an devjisBolu riHlx jt oiUjJig uH weih o idtrhoudbleek dat rpolr dit ijaajr zou worlen bogonntn niei do voopIxireiJende wwkzaamhedtr tot lirt IjWiwen van slaizon op Wi ni gen tn toit het ogaJaaeeron der dieperegtulpn in dö De Koningin en de Prinses in de Betuwe GuBt i on i 9 uur 1 de Koidngln pi r ajïto Njjinogen giepaeaeerd voor een bo zoek aan den Oovtwhen dijk waar de dijJigrnaf aii hot poldepdietrlct ie heer Van de Oo aan H M word voorgo etili door dan oomiiiii aaris der Kordn n m Oeklpptand Db kiisidam was daar nog rilt vcirlivenen Mr Sdiewce gai H Mj in lichtingen l eüel enle den s rijd op dezen lijk mtt ujooe tüfetm J et water govoeri i uiui hifidwi Vertrok de Koulogim nöar Ni trtk tcyeo haÜiwaaf bra nt do gier brug Haw veer naar dw o er ijdo van d Vim Een nitiatief voorstel van de vrUz dem Kamerfractie Ni iniiiiitpr De Vtriee hot wetsontwerp in znk de erni ogoni bo a tiing terugmeemt zal naar de TpJ vorri mt de Bemiddeli nge vooratel Hei ho rfdbeebuir aa het Nederl Tooueel v rboiïd hoeft aan de Nederl looiieelKun Bit inaartiVweeniging en aan d p Bond van l ireoteuron oea teJegraunverzwidon vandtn volgwidon Inhoud Hot hoïfdbeiituiir van hol Nederl Tooneel vii nd tn de oveirbii Ingi diat het gerezen gfPöiil tu chou de NeA rl TooncolKunste nsars etiecnl ng en don Boni van Diirecteuj ea ten spoedigste dient to wordon Wj gelegd rftelt u voor tn overleg met uw bo tuur één of mm bomiddela te benoe II ei ter optoAdlttfe v on hoi confllot MlUUire reiitari ven Naar men aan ha Haifgpohe GorroSpoo dontiebureau nn lBdeelt worft overwogen in hoeverre nic i aoa de beawar n van ml liHlrenlIt wi In zake lotrokkTii van het mlUtuirf tinof op de spo M w yen fe tegu moet f9 kmnen uld Afrikaanochc Selieepvaarl MaatachappIJ lu dl Bti CVt zijn de atatuUm opgunoHOTi an ït to Anwtatd a m mei ooi ka pilaal van 125 36OO0O opg Witc Ztiil fitr ljim ifli e Sfcihe twrt Auiwhnpilii Zeebrieven liigfdieqid 18 een w wntvterp tut luf Hii ï aii een roobt voor hot afgevt n van ztebnevtn ten l edragfl pvr regielerlon van f oor aioonn tMi iiio ors Aepeii en fl r zwll+oheptïn hii ooreto uiramUntf tn nll re fp tl on f0 50 tul orneii ning De prijs van kaaa lit iw vJi KwierliÜ K nijt hooft do olgiiJid vragoii tot den in ms er laid bouw gericht Is htt dtn minister t akon l dat d kaa oor ixtluifliend lig ren pnjs da n l ii tiiflitó gedtnde aan de ooiisumonton ttcrdt gelevenl i Kojiit het don iiiiriistOT d TlïaJvt luet ge wcri dii ONZt UlRAAUlLÜCiZt bIkJiST Hel spoorwegverkeer IliLiJN lU Jan via Nordkidi j li geaoier d twde weer opduikende ge riiclitcn over ttii Ji rnlOLivvd stopzotttn van Ir pi öoaKnvtnkfeT deeli liat nniiiatoru v ii V rkcüïwwt zoii m dt perti iiioi dat d Mr ut ë n anltiding lit j auit daar de tipitOvtfU van don apoorwe voldotide is tl dl noolliza cllijko levtsnamid bleu als tarvM aa tlaippoltii violdoeiidt kan ervo nil Wtlif H iair wordt do dluist der pore i iti waard daok ht in wt nimg treden van dtii vrxlt in tooi er liU transport dor tm kt4 lld gevaiigtiitn en liti vtrvot ir tr ttllieerde trjoptii jiaai Ie giobiedtn wjirtr e n volkö teiinmng inoot worden ge hüudiii dt titAiitMi in l ewlag nullen ne nip I aat dt t VtnvMH idw samen uiet m ir ding Virtn ttii laingdairigt voret ponode o Jttkim tn dan zaj dt reguoriiiig ztker Liii sil0jpzoj pii vuil hel r i izi gi ir v GEMENGDE BERICHTEN Fraude f I e D 4 i w rd de t dagou en pj una wit rtfl groot f lt 0 aifKOiRtg uit iiandjong k 1 kaïrf van At Nu koaale Biankvereein Sitig uiibinaW laa een wtuiont bator blosK ua dt Hocoiiiln wi stl reed uan iaiiaud ui tKtafltd waih LU t tn dottf de rt oüorche nige t It oriidetr xk la tlilcKtn dat dt tifugöCfce brie eróoHitolltir A v d H aioh aun dwe rmdt hctft schuldig gemaakt lerugkeer naar normale tudi i Ja tiijdsoni andligJioJoii IwIjlKn zicii ge duont Wen gevoelen bij de verpaichting van dijkt 1 vvfigut e bonwaküere an d a poldtr lI or HiigOHuard dirijU ti t N V d Ü Di Doüalo pooliitBjimi boUep ruimlOOO minder dan de der vorigo tiiig een U langiri ko daling du Droge vlMehersschepen Ui f bo ituir der Tee e i oreeniging e y arli n h vrft den iadon in oviorwt S Mi giigcvoü oiu tt traxilitea liet gelmiiK van sppituJli n on blor aan bood der vis ach rBfldii pen ai te ohaflen oJ altlians zoo V r mogeliik I eperktn en In do plaatgdaaaVAii dan voortaan ilevar andere genottu o id iigHimdÖden mede naar zee te geven Transportarbeiders lu ei u t Roit ydam geliondtn vergaf liijg van den Oontimlen Bond vaii ftans p irl arlxddora zijn de tisohen an de hfliiil gieweeen Gedood 1 Öjaii Jan Vroom to txromn en IN idulw MSI wiiwaoiiende scliuUingi geraakt en aan de gtnoii n o v lede Verdronken l it li Lenikan te Noorddüjk bij Oroniiigcn Ia het lijk optgehaald van den Iter I V madilniflt te Ononingen se il ri 7 November Ëen koe ep de raus Gl ttl i op dp Ign Hengelo liaakiiï gtji link bij Hengelo een koe overreden door den Irdii d 6 27 urt BookHÜo aan kcm Hot düsr wa op dag doodi De looninotief ontspoorde STADSNIEUWS ÖOÜDA 10 Janaari 1920 Geen spreekuur Wethouder A J IJsselatyn Az zal ver hinderd zijn m de volgende week zyn gewone spreekuur te houden Scheidagerecht De heer W B Grevenstuk lid van het Scheidsgerecht voor gemeente werklieden heeft aan den Raad dezer gemeente mede gedeeld dat hy voor cene eventueele herbenoeming als zoodanig niet meer in aanmerking wenscht te komen Kohier no 10 Peraoneele Belasting Het Kohier no 10 der Personeele belasting dienst 1919 is door den Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 7en Januari 1920 executoir verklaard Ieder is verplicht zyn aanslag te betalen op den by de Wet bepaalden voet Heden gaat iü de termen van zes weken waann reclames kunnen worden ingediend Diefatnl van dwanllggcrs Op t oogenblik is men bezig met herstel van den spoorweg ter hoogte van de derde Kade Nu bemerkto giitenn de nuidii U0t IN OEN 8P0TU0EK 0E TOONEELSTAKING Nu eens niet de Communisten Die den grooten trom weer slaan Maar nu zijn t de Tooneehsten Die aan t staken zgn gegaan Zélfs dét kan ons met verbazen t Staken zit toch m de lucht En w j dachten toen w t lazen Dit 18 d eerste Stakings klucht Zu die stakeis vaak verbeelden In hun diep aangrupend spel Dikw ls dus voor stakers speelden Kennen nu hun i o 11 e n wel I En de Dames en de Heeren Ontevieden met hun lot Laten zich nu met souffleei en t Spel gaat zonder dat óók vlot Deze staking t is te roemen Staat ook buiten politiek En een wonder kan men t noemen Biengt ook voordeel aan t publiek t Voordeel daaruit voortgesproten Vindt men bu geen ander vak Als theaters zijn gesloten Houdt men t geld toch in zyn zak ARN VAN RAALTE van den trein van éen uur naar Utrecht toen hy de bewuste plaats al was gepasseerd dat een der oude dwaisliggers te en de lails was geleed Hy vond het echtei nofKlig te stoppen om het stuk hout te ver wyderen Aan de pohtie werd van een en ander kennis gegeven Uit het ingesteld onderzoek bleek dat de wegwerkers de ge woonte hadden de oude dwarslig rs tus schen de rails te leggen en oogluikend toelieten dat jongens uit de buurt daarvan stukken hout kwamen v eghalen Vermoede lyk heeft de jeugd een balk verschoven waardoor een ongeluk had kunnen worden veroorzaakt De politie heeft de spoorbaan aldaar nu ondei byzondere bewaking geplaatst met het gevolg dat reeds twee jongens zyn bekeurd wegens loepen op de spoorlyn met het doel hout weg te halen Het verdient aanbeveling dat de Spoorweg maatschappy vooral in dezen tyd van brandstoffennood houten dwarsliggers niet onbeheerd laat Nationale Opera Met genoegen vernemen w j dat op Vry dag 16 Januari as in den Nieuwen Schouw burg de Nationale Opera weder een vooi stelling komt geven Rekening houdende met het verzoek van velen zal dan de be kende Opei a Faust worden opgevoerd bvenals de uitnemende opvoering van de Barbier van Sevilla zal ook thans naar wy vememen met worden nagelaten om de op voeling goed te tloen slagen Len groot gedeelte van het decor zal woi den meegebracht De rollen zullen ala volgt verdeeld zyn Margaretha Mevr van Raalte Home man Martha Grete de Hartog Siebel Ehse de Haas Faust Louis van Tulder Mephis topheles Coen Muller Jan Lubbers tei wyl het muzikale gedeelte wordt geleid door den heer Henri Zeldenmst en de re gie in handen is van den heer Pierre Ver stünne Het ballet in de Walpurgusnacht zal ge danst worden door Lilly Green en Marga ret Walker en het dansensemble van de Nationale Opera By een zoo uitnemende bezetting en te verwachten schitterend ballet verzuime men niet deze opvoering by te wonen Liefdadigheidsconcert Zooals wy reeds meldden zal ten bate van de Noodlydenden te Weenen door de Gemengde Zangvereemging Excelsior directeur de heer Fred Bade Jr een con cert worden gegeven op Donderdag 15 Ja nuari des avonds 8 uur in den Nieuwen Schouwburg Hunne welwillende medewerking hebben toegezegd de dames Riesz sopraan te Gou da Scheepmaker alt den Haag en van Triet piano accompagnement te Gouda Voor nadere byzonderheden verwyzen wy naai achterstaande advertentie Witte Bioscoop Die Voortrekkers Een meesterstukje van filmopname hebben verschillende Haagsche bladen Die Voortrekkers genoemd nadat enkele maanden geleden deze Zuid Afrikaansche rolprent voor de eerste jnaal in de residentie was gegeven Ze hebben mets te veel gezegd Dank zy de activiteit van de directie der Witte Bioscoop kan men tot en met Donderdag a s deze vooral uit ge schiedkundig oogpunt belangwekkende film ook hier zien Doch voor we ze be spreken een korte historische inleiding Zoo ala men weet weigerde Engeland in 1814 by de teruggave der Nederlandsche kolo men ook Kaap de Goede Hoop onder het voormalig bestuur te doen terugkeeren De bewoneis van Nederlandsch origine de volksplanting was in 1652 door de Oost Inthacho compagnie gesticht verzoenden zich spoedig met den nieuwen toestand doordat Z6 aan het bewind van de Gom pagme geen byzonder aangename hennnenngen hadden EWoch de tevredenheid duurde niet lang de Bntten bleken evenmin verstandige regeerders te zyn De boeren werden met minachting behandeld hun taal werd achtergesteld b j de Engelsche en vooral het bevel dat de kaffers die vroe ger steeds onder strenge tucht waren ge houden als gelyken van de blanken moesten worden behandeld wekte groote misnoegdheid pe Boeren voelden hun toestand tenslotte als onhoudbaar en daarom kwamen ze overeen een meuw vaderland te zoeken Zoo begon m 1837 de groote trek met vee en ossenwagens trokken de Boe ren noordwaarts de Oranje nvier over en ene deel der emigranten onder aanvoering van Piet Retief wendde zich tot den Zoeloe komng Dingaan die zich bereid verklaar de land te verkoopen waarop de Boeren sich zouden kiumen vestigen Voor de on tterhandelaara echter gelegenheid haddendeze tydmg aan hun stamgenootcn overte brengen werden Piet Retjef diens zoonen alle overige mannen die hem vergezelden verraderiyk vermoord De overgeblevenen kregen versterkmg en onder leiding an PretoriUB werden Dmgaans legermaasas veistagen Het resultaat was dat devestiging gelukte Deze historische gebeurtenis is in t land waar ze zich byna lÜO jaar geleden afspeelde voor de bioscoop in scene gezet en bewerkt tot een z r aangrypende tragedie Kosten noch moeite zyn gespaard om een zoo getrouw mogelyke atspiegehng te ge ven van den tocht die eens in werkelykheid ia ondernomen Duizenden blanken kaffers en zoeloe s moesten voor deze opname hun medewerking verleenen Men ziet eerst het afscheid van het voor vaderlyk gebied der Boeren eenvoudige vrome menschen die zelfs te midden der woesteny den sabbath houden en mets ondernemen zonder God s zegen te hebben afgesmeekt dan volgt de gevaanolle tocht door Terre vlakten en den bieeden stroom van de Oranje rivier tot de Boe ren ten slotte op de verzamelplaats zyn aangekomen In de kraal van de Zoeloe s ia koning Dingaan inmiddels al op de hoogte gebracht van de nadenng der Boeren twee blanke kooplieden bevreesd m hun handel te worden ge chaad hebben hem opge stookt tegen de indringers en wanneer deze ongewapend zich in de kraal wagen wor den ze gegrepen en stuk voor stuk afge maakt De opname van het Zoeloe kamp met duizenden wilden m hun bonte kleeder dracht is waarlyk schitterend t kykje dat men krygt op hun zeden en o a de typi sche dans die ter eere der gasten wordt uitgevoerd is uit volkenkundig oogpunt buitengewoon interessant Hierna volgt de groove veldslag tusschen het liandjevol boeren ondei leiding an Pretorms en de tüchte drommen Zoeloe s die op pynlyke wyze kennis maken met de werking van vuurwapenen en ten slotte de vlucht der Zoeloe s en de vestiging van het tegen woordige Natal We hebben slechts enkele punten genoemd de 3500 M lange film geeft natuurlyk vel meer dan we in kort be stek kunnen vermelden o a ziet men een zendeling die als leeiaar onder de Zoeloes verkeert aan den arbeid maakt men de verbanning mee van een Zoeloe die het gebod Gy zult met dooden m toepas sing wil brengen enz Alle gebeurtemssen spelen zich al te midden van een prachtige natuur zoodat het oog ook hierdooi woidt bekoord Het by wonen van een voorstelling j de film staat op het program tot en met Donderdag durven we met warmte aanbevelen Gisterenavond was de Witte Bioscoop op alle rangen meer dan vol Het publiek volgde met gespannen aan dacht de vertooningen zong by het einde uit volle boifit mee Kent gy dat volk vol heldenmoed en bracht tenslotte een en thousiast hoeia uit op de uid Afnka ners Het orkest is vooi deze gelegenheid uitgebreid met een paar violen tluit cel en trommel de explicateur had moeite de mu ziek te overstemmen GOUDERAK Ir en g u a on loör sledK 2 leuk i h zochie ven dorjiig vm d aid Gouderak u de N VÜR werd Ijo ilotiiii tot out jiidangi an do fdoolng over to giiin ui Il aaiiw hTiiio kowg MUn a almk ari de geitmaktd kosttn af te dra en aan do Var voor Volkoronbond en STOLWIJK nriikjuiiiu avoiid gaf di Toon Vorooiu ging KuriM nv Vrbiiid een twitdc op vrtplng nn lu t Èioiieelwpol Hot Llüht m il II Nficiii D zaal v ae lüncuneiui l e imt en aunlaortig liilHiereral pubUi 1J rollen Wiirde goodt woorgogj vin Uu ge fllig hal dat tot latit iuimlo he lJM t dfzeii i in s olkti a oiid PREDIKBEURTEN ZONDAG tl JANUARI GOUDA Kemonstrantsche Kerit lO j u vin Ds H van Assendelft St Janskerk 10 u vm Ds J J v Oo t zee voorbereiding H Avondmaal 6 u nm Ds M Jongebieur uit Veenen daal vac Deui Kleine Kerk lü u vm Ds L J Byl Luth Kerk 10 u vm Ds Th Scharten BOSKOOP Remontti Kerk lO u vm Ds A Jagpr Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Nieuwbiiig leesd enst WADDINXVEEN Bemonatr kerk 10 u v m Ds J H Gi e newegen O Weteting Ned Herv Kerk 91 u vm en 6 u nm Ds Steenbeek MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u vm Ds Kniphmian GOUDERAK Ned Herv Kerk Ö a u vm De heei Mul Ier van Bodegraven STOLWUK Ned Herv Kerk 10 u v m Da B J Knnis Fvangel Gebouw 9Mi u v m en 6Va u n in de heer Schoonderbeek godsd onderw te Putten HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u vm Ds E v f Broek Geref Keik OVj u vm en 6H u nm Ds J L V d Wolf AMMERSTOL Ned Herv Kerk 9H u vm Ds D Plan t nga te Bergambacht BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 9 u vm en 6H u nm Da Planting BEaUCENWOUDE Ned Herv Kerk 9 3 u v m Ds J v d Heyden OÜDEWATER Ned Herv Kerk 9 u vm D Buiskool en e u n m Ds Hoek Geref Kerk 9 u vm en6u nm D heer Breedevelt te Velseroord bfUKl Voetbal o L ltZl Ui U v d 4i iijdMU vaniut rgt ii H U U Ujko hDoIdliiai i = Is iiiorgun ui I I beliiigrij tt voo f wa i beir il lo ontiiRxiiUgeu HaarieiBi11 ü Ö en U t Bi it lx UoutrusierM dvsalfu uiei I t t giii iliiiif lil li veld waai tegen nittv ill to kmupcsi aolüeii we een ovtTWiiilUP voor de Blauw HUten lu t iiioet4 waarfw iJiiiJii LVV H V V en iBLX heb 1 n niorgitu geligenlioid Ituii plaats watliccli tr lo iiiakoii oor di tTgiaoigf X iiïpatitle göeit u l pio rinmia den itidru c van oen iioriuaal viitüop loeh Ijn ons eoii vorriswlngli II üiitiiM titig S V H 4 oiH twitoiig luiten ojr dt A klasse A kiriigit Gwuda be I van li t Ittivoreuniöche Vlo iriu kr villi HiM la L II be ook afk g t hi ilil nr mu üowU Gouda al 1 ii ia iil I Ut nU ul t ovt rvvHiLiaar i uit li t fc dpirk trwloii daar de bcile lUhtir kiio ch ploögen al bitta weimg puvstec nu in I Lreoht m de rijd van iiit r Mniig Dl iH dt göM van liaar op vülgiT H vorwaoliteu Idw een apannon I iiili looting ii 11 o m in oengdiik l 1 z l eind gen ilartus is d ga i vaii 1 O zal zlcU niet laten mniaken oo Tl ondng dt öp lor wn liet sportt j niii Oiiz bedü jn aaisolnkft plotten 71111 wtl de fhipt goHor b II all ds gipi Ion dci AH n tn wp nlou lu 1 out iholtlngtin van do i punten ontnomen I oiviuiuflrr servt het lN 11 inoaig n g l ë binl do ie overwiimlngi t behikii teTM 1 1 DEC 2 tf onover Il eroiilps en foiiltn zal miken BURGERLIJKE STAND OObDV LBOi IN fan Hoiidfrik Cornell en Miugaretha Vligdakna z en d van J pt tn il Kop Alida d v J P itr I mtrt n I Horst 8 Jan Uorardiis KirJ btrtiig eii N van iJij littty Miuuhilde d A ïogendorf eii l Wai6 k i z O jBiU Leentje Noeltje d r iï Huurman on J E Karper Nw liti jetïrtruida Adriana d v i otiouten en B Hol Elizabeth d V J W Blom en E Akorbooiii Hoofdpijn OM BiniliOUHD A T van Xantm en Th I hoiirave M T van Eh on S M lloogenii jorii I Brivijstonsen L Dek IT H A Boot en P van der Vild ii l an dcr Ltwq eti M L ithol 0 bruik hl rUtf n MIJNHARDT S Hoofdpijn tablotton Priji f ir htiir 4S I Lg Bif Apolh en Dnfntin 0 Ll iLLDEN 7 Iflm Lwntje van don f Hint Il 12 i 8 Tan Alida M van der Wwiiï 4 i Ba tlaan L Lettt rlf iimd STTLW I K KtLÜOiTiÉlN Li Imil o lloridrlua d v MSlin eliml Ml Bell Hend lk loluu 7 V I 11 iin Uvk im M IVipl lH OM R TJfOI WD I Solioulei en I d kti H DriesBen ou A KocCwiik 0 I 1 bFDKN iaoo a Dtvl n oud O 11 1 ikUu ADVERTENTIeN Vroege Zaterdag Sluiting Krachtens de bepalingen van öe nieuwe Collectieve Arbeids Oveieen komst in de Ty og rafie m Nederland moet de gewone dag arbeid in de drukkerijen des Zaterdags te 1 uui m den namiddag eindigen RHEUMATIEK SPIT ISCHIAS SPIERVERREKKINaEN Allen welk hloiaan II deode iio worden uitgenoodifd éénmaal ebruik te maken van VISSER S RHEUMATIEKOLIE Zi kunnen dan i heiUaine wer kto ondeTvind a Pnjt I 45 Voor ooTcrraojendcn II deze bcroende olie gratii bi den fahnkiol P VISSER Emmer Brfuh Veen Verkrijgbaar te Gouda bij ANTONCOOPS Wijdiiraal 8 H LOONMarkt 6 ie Oudewater bH WedE y D BREGGPN 5033 30 Voor Biroa F B MBINPEMHA do Hm In verband hiermede deelen wy mede dat met ingang van ZATERDAG 10 JANUARI 1920 onze Kantoren en Weikplaatsen des Zateidags te 1 uur n m gesloten zyn N V GOUDSCHE COURANT Drukkery A BRINKMAN ZOON Gouda 9 Januari 1920 Eeovoudiye ioffrouw a VPaaaci van 1 tot 8 oar bn jongen ïan 5 jaar PG Opgaaf leof tijd en B larig Brieven ondor No 426 Bnreau Goodsche i ant 42fJ X2 Rijwielmagazijn Ja HULLEMAN Lange Tiendeweg 5 OOUDA Talafoon 350 R04 28 HOOFDAOENTSCHAP der Motorrtjwielcii INDIAN en ALLDAYS ALLON Hit voorraad of zeer ipoedlg leverbaar MOTORHERSTELPLAATS OUDE KWALITEIT H t b st van h l b t Maryland 12 15 en 20 ct per ii ons Baal 15 20 en 23 ct per i ons Portorico 12 15 20 en 25 ct per i ons Tabak en SiDarenmagazijo JE HEIOEI Wijdstraat 43 hoek Broenendaala Filiaal der Firma A H J WIJTENBURG Stoom Tabaksen Sigarenfabriek Leiden 422 60 Opfarlcht I84S BIOSCOOP GOUDA VOORUIT Wie kent niet HENRIETTE DE BLINDE LOUISE KROMME PIERRE ZIJN BROER JACQUES VROUW FROCHARD uil hel beroemde meMlcrwcrk v R A d HNNAY De twee Weezen Dulienda malen werd het toonealetuk hier eo in het buitenland optevoard Verfilmd door de beroemde Caetar Filmfabriek ta Rome in 8 afdealiolan 2 Bpltodaa ovcrtreh deaa Alm beeiiM allaa wat ooit op cinemalo rafiach ebled ward fapraalaard Diep ontroerd vol t men de li dena eichiedenii van de BLINOB LOUISE an haaroD elukki e beichermar KROMME PIERRE 421 60 IE ON B VERDERE RECLAME OVERAL BNORM SUCCKS xplloatl JULKS RBNA POUW komi aii i t laat Als TJ nog liPïien bnsint ERA choencrdme te geDrulKen debt U ip t nJcl vroe ar ballonnen ta ai n Z66 beat ia ie QEEFt ZELFS BIJ REOEN NIET AF Wiukt U oor lumulk L l e m VERHUIZINGEN oniler Garantie i F VERKUEIJ GOUDA Bergplaats voor lobgeilels Eiim Bibiiiirij n Stoffieriarij Kantoor LANGE TIENDEWE6 71 Talf 449 sisi so Rheumatiek Spit in den rug Jicht Ivijdt met onnoodig rQpt nnu het hoeilijke wryfmiddel dat tot diep in den hutd zyn yfeldadig verzachtondo werki ig voortset Ow spieren Ifmg mi kt d de pgnM vordrijven kan de onvolpreaen Kloosterbalsem Ook v l pfx n kil w d hnld ttilaf dauwworn aanbalaa wlatar haadan am voatan iida alattwawondan 41S 80 Prl i per pot via pi m 20 tram f O 65 vm pi m SO rain f I 50 via pi n 100 Tim f 2 50 a via pt m 2 0 rin f 5 Alom virkrt tuir éiKbl roodea biiul met OBit hiad leckeoiDl L I AKKER Roilardin Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon