Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1920

No 14209 laandag 12 Januari 1920 58e Jaargang kan tiunemend werken waar andere middelen ülechts en matig effect geven tegen tien uantalschadelyke Insecten indien het Juiste tydstip wordt in acht genomen Dat ts voor de kasperzik de 2e helft van Decembei en de 1ste helft van Januari Bij perziken aan muren en achuttmgen kan men wat later bespuiten evenwel by nieivvezend weer in verband met de wat latjre ontwikkeling De oplossing Aioet i iiTi volgens de aanwyzingen van den Phytopathologischen Dienat een 6 procenta due Hler C op 100 L water t Is gansch niet onverschillig welke C soort men hiervoor gebruikt de oplossing of emulsie moet zfto fyn mogeiyk verdeeld zijn b j verdunuirg met water moet le C een melkwitte opioBsing geven geen bruingek leurde Ook gebruike men geen z g zelf oplosbaar gemaakt C De C is een bestrydingsm ddel tegen de dopiuis de groene bladluis en het i3pint of de spinnende myt de beide ee ste kan men er geheel de laatste voor een belangryk deel mee vernietigen Voor dit fuc CC3 ifl echter noodig Ie een fijne verdeeimg of verstuiving der vloeistof of door midde an een puiveriaateur 2e een gron c i ra cn aan alle zyden van ondei tot boven wiuubü ook het latwerk en de muur niet vergeten mogen worden t best u om de takken vóór de bewerking van draa of atwerk los te maken Is men met de perzik bezig dan kan d druif t gelykertijd behandeld worden An ers mug men hiermee nog wel wat wachten Do oplossing neme men by de druif wat felerker een 6 8 procents GewaavEchuwd dient te worden tegen insmeren van ie Iruif dat vaak beschadiging der knoppen tengevolge heeft waarvan men bij beipuitinp geen mi heeft Behandeling Ier druif werkt nuttig tegen de dopiuis en het apmt De dopluit geeft evenals bij de perzik aanleiding tot het zwart of witdouw in den zomer tei wyl het spint de bekende t pintverschijnselen aan de blatlcen veroorzaakt Lezeri die uitvoerig en nauwkeurig omtrent de hier aangestipte beapuitingen rten schen te wonlen ingelicht kunnen by denI hytop Dienst te Wageningen de desbrtirf fonde geschriften bestellen t zyn 2 stul ieder voor ƒ O 25 verkrijgbaar C B den Zoo verdient de directeur van een te Tokio verachUnend groot dagblad ongeveer ƒ 360 per maand terwijl xtjn collega bU de groote Amerikaanache biaden een kleine 200 000 gulden per jaar verdient De berichten uit de Japan ghe groote pers worden door de provinciale bladen steeds klakkeloos overgenomen CKH1D80IE COMMT 3VL Txrs © XL A d ©rt©3a ti©TDlöudL tt opx Q o CLd Su QX3 Oaao strelfe Het aehaakapel bij de Japanners Naar aanleiding van een onlangs te Berlyn gehouden schaaktoumool doet een Zwitserfech blad eemge mededeelingen omtrent het schaakspel by de Japanners Het schaakspel heeft by de Japs negen ruiten in de lengte en in de breedte en er wordt gespeeld met 1 koning 2 koninginnen twee pionnen twee paarden en twee kastdelen Bovendien staat op het bord voor de rechterpion een hulp voor de linkaehe een mjnister en dan volgen 3 boeren De koning beweegt zich net als by ons de koninginnen in rechte richting naar alle kanten alleen niet voorwaarts de pionnen worden in diagonalen rechtuit voortbewogen maar kunnen met teruggaan Het kasteel kan evenmin teruggaan en wordt koningin in het veld van de tegenpartij OaafiaStrelÈcesA ÖEHALVE ZON EN FEESTDAGEJS montoiUaM Op d voori affiu 60 hMffW üvmoM Hv rteitiita m ütgnauin mt itmtlHatm Ml i u I i m I m wam § erden prij i Gtoota letten n riDdvB ordsa iMxalmid MUUr i utmtailt AdverUntlD kanwi wordm IncMoadM door taiHiMikMBtt vu m1M 9m d Uur a Ady rt iitlebar MU a odm AgMtw MBDmnUllQBMt Ngtta fU Ip WʧA i UÜHD EN TUINBOUW Mestbewaring Vooi de bewaring van mest in het v n belanj te weten dat de uitwerpgelen welke van t vee verkregen worden de urine veel meer waarde lieeft dan de vaste uitwerpaekn Deze meti anle zit voorai m een fiootere hoeveelheid gemakitelijk opneeiiibare stikatof welke mot de urine veikregen wordt Het is dus van groot belang de ur io iooveel mogeiyk afzonderlijk te verzainelen H ervoor is het bezit van een goeu xgerichlen groepstal een veraiuciite In do tweede plaatJi is het van belang dat men ue gier zorgvuldig bewaart Hiervoor is t bent van eem voldoend grooten en watttdichten gierput welke practisch luchtdicht ufgesloten kan worden noodaakelyk j ler het oog op de meatbewaring verdient ïfl aanbeveling de potatallen in gioepstallen te veranderen Njet slechts in de zandsiie ken maar ook op de klei dient meer aanüacht te worden gesohonken aan de mc tbewarmg in t algemeen en aan het vei zamelen en bewaren van gier in t bij usder Aangezien de beer ook voor een gcüot deel uit vloeibare uitwerpselen bestaat kuriiipn aan 1g bewaring van deze mebtsoort derelfde eischen wonien gesteld ais aan uie van de gier Beerputten m Brabant heeft men z g coöperatieve beerputten behuoren derhalve ook waterdicht te zijn en geheel van de lucht te kunnen worden afgesloten Een gierjJUt by den gewonen groejistal kav belangrijk vooi deel geven Berekemngen voor den oorlog let welt gemaakt door de Vereeniging van Stalverbetermg iii Noord Brabant gaven te zien een vooidee van minstens ƒ 10 per stuk groot vee en per ataltljd van e n half jaar t Spre kt van zeil dat dergelyke berekeningen n ct meer waarde hebben dan schattingen Plaatst men een gierput by een potstal en venindcrt men den atal lelf in groepsi al dan za het voordeel vermoedelijk in vel Het atbkzmgcn van glas Het lö reeds gedurende alle eeuwen beweerd dat men glas door hard zingen of door schreeuwen kapot kan maken Reeds in de Talmud worclt de vraag besproken wie de schade moet betalen als door het balken van een ezel of het hinmken van een paard glas gebroken wordt In 1672 berichtte Morhof dat hy een dun drinkglas had zien stukschieeuwen De geleerden hebben zich reetls vroeg met deze kwestie bezig gehouden en vry algemeen was men van meening dat t stukzingen van glaswerk zooals het door rondreizende goochelaars gebruikelijk was op een truc bei ustte De goochelaar zette gewoonlijk verschillende glazen op een ry probeerde door stemmen den toon en schreeuwde of zong dien toon waarop het glas sprong Men meen echter dat eerst in die glazen met een diamant een byna onzichtbaar kloofje M as gemaakt Echter zyn er toch verschilde personen geweest die getuigenis afleggen van het stukzingen Zoo zag de Frankforter Zacharias von Offenbach volgens de Umschau op zyn reis in 1710 en man die dit kunstwerk kon uitvoeren In den nieuwen tyd heeft de Parijzenaar Louis Lablanche op dtt gebie l veel van zich doen spreken Bureaa MARKT 81 GOUDA biyvan betrejiren ra w nn xal biyvaa Toelen voor deni Duitschen atam De regeanogverzekert allk te nuHen do mogeiykIS om den sAmeiüiang met bet moederUndte bewawn nze scbolen eft al onze mnohtmgen vot r vonniag vaa d a g e t blijven voor u open filk wederzydach verkeer sal plaats he tben ea i dere band versterktworden Gewezen wordt er op dat sauerteeuwen talrijke Uuitachan onder vreemdeoverheerDchin hebbeu gasUan dat lezemettemiD deA band met het moedeuunithebben behou ien wat de bevolkiag dor nuaf te flfheideti bieden tot voorbeeld kanzyn De Duijache hartan versagen niet en de Duitsche ial vindt d n weg om zich te handhaven 1 Vfees stei met ons in het geloof dat het Duitsciie volk met zal onder gaan 1 Onder de Huidige zware zorgen aal bat zich naar voren werlmi Van moaliyk vorkre f n vrije grondstellingen aal hat deer ontplooiing zgner beste krachten omhoog stygen tot de hoogste politieke ecoaoml Bche en sociale cultuur Landgenootoi door geweld ia ons J sp onrecht gedaan Het Mlffaesehiltkingarecbt is het Duitsche volk beUwfd Wy wUlan de hoop met opgeven dat ook U eana dit nationale fundamenteela neht aal wonka toegezegd Daarom willen wy elkander ondanks alle sraartfliyke ervarmg a vol hoop en vertrouwen in dit aficheidsuur toeroe j pen Wy biyven elkander trouw Voor het recht T n ons volk willen wy UA allen tyda en met vereende krachten gaiamaatyk atrydan Get KyksïMtoaidant Ebart da Duittehe gering Bauer Sduffar dr Bell dr David Snbeiser dr Gesster Gi l rts iü h dr Mayer jMüller No ks Sehlieka Schmidt Wie er nog a i mocht twyfalen dat de vrede van Versailles den kloa voor an nieuwen oorlog heeft gelegd tal na lazitiir van de proclamatie wel overtuigd ya U er niet tusschen de regels te leien Nu xyn we lam geslagen nu kunnen we niét maar ééns za de dag komen waarop we de ons cntroofde gebieden weer by ons land sullen voegen Het vredesverdrag achryft voor dat binnen veertien dagen na de inwerking tref ing de VoUrenbondsraad moet worden byeengepoepen Naar uit Pary gemeld word b üe eerste byeenkoaaat van dezen raad vastgesteld op Vrijdag aanstaande den ISen Januari 10 u 30 s morgens De zitting zal in het ministerie van Buitenladdiche Zaken aan de ai d Orsay te Parys plaats vinden Léon Bourgeois zal de zitting openen net een korte rede Groot Brittannié zal door Urd Curzon den Eagelsehen minister van BuitenlandKdie Zaken worden vertegenwoordigd Italië door Signor Martina en België door minister Paul ilymans mala Pei u Polen TsjMio Slowaköe Siam en Uraguay Nadat Clemenceau a r zün plaats was teruggekeerd deelde hfi mede dat hÜ dien middag bevel hadgegtven voor de repatrieering van de rijgagwangenen Hy zoide het proteefl en de ratificatieoorkonden tusschen de geallieerden en Duitscnland Un getefdiand Van dit oograUik af is het vredesvanfrag van kracht hetwelk in al zyn bepalingen aal worden uitgfr voerd De gedelegeerdw trokken lich h erop terug waarna aU n aangrenzend ertrek de thee abnUkta De betrekkingen tuiiAan Duitschland en de geaïlierden kunaan dw nu worden her at De Fnnsche zaï tftastigtU Marcllly xal 17 Januan naar SMA n vertrekkan Naar het Journal wrneemt is Amerika voornemens den ho r Dreael als officieel vertegenwoondiger naw Bcr jn te zenden Verraoedeiyk tullen mg etaige maanden voorb gaan eer Doittchlaad ali vroeger door een gezant te Par s is verteggnwoordigd Wat voor Dttltaehli van ingrijpender beteekenis is tfiaas m ten de bepalirgen van het verdrag wonlea uitgevoerd Kener7tjd8 JB dit voor DuitBchbukd vreugdevol De krijgsgevangenen uit iPihuikrijk komen terug reeds Zaterdagavftlid zou het eerate transport vertrekken iderzydB heeft het nu menig offer te brengao o de afscheiding van verschillende febleden Over de technische bgzonderhe f hebben de Duitcche technici te Parijs v t overeeaktfmaten ondertoekent dia beoti Um ten eerste een beschfklting betwrffead Jn werking treding Tan de 8 iatetyMMirde Hnmis ies van Silezië Allenstein en Marienwerder tsn tweede een overeenkomst betreffende de overdracht vande gebieden van Memel en Dantzig ten derde een beschikking betreffende de ontruiming van Opper Silezië aoor de Duitsche troepen en zyn bezetting door de geeliieerde troepen ten vierde een beschikking betreffende de ontruiming door de Duitsche troepen en de bezetting door de geallieerde troepen van de gebieden van AlInstein Marienwerder Memel en Dantzig ten vgfde een regeling betreffende den doortocht van de militaire treinen door de gebieden van Marienwerder en Allenstefi Aan de Duitsche bevoUdng der gebieden die van Düitschlaful worden afgescheldcji heeft d £ ryksregeering een proclamatie ger cht waann o a wordt gezegd dat de ongelukkige afloop van den oorlog Duitsch and noopt ie zwaarste offers te brengen Het zwaarst is wel het afstaan van de gebieden in het Oosten Westen en Noorden Opgemerkt wordt dat honderdduizenden onder vreemd staatsgezag worden gebracht en verzekerd wordt aan de Duitsche broeders en zusters dat Duitschland het verlies zal kmengde berichten Redevoeringen bij de Kilometer Een Fransch socioloog evenals de meeste zyner landgenooten een goed redenaar heeft de gewoonte de lengte zijner redevoeringen in K M te berekenen Tien iemand hem vroeg hoe hy dat wel deed gaf hij ten antwoord Als ik een redevoering moet houden ga ik een flinke wandeling maken onderwijl verzamel ik m n gedachten werk hardop mijn redevoering uit terwijl ik steeds verder wandel Ik tel de Kilomterpalen en zoo kan ifc berekenen hoe lang mijn redevoering wordt Naar dezen maatstaf berekend moet Lloyd George wel geheel het Vereenigde Koninkrijk loorwandeld hebben voor zijn Kilometersredevoeringen I Dg Japansche pers Het Japansche dagbladwezen heeft zich de laatste jaren buitengewoon uitgebreid Thans verschynen er m het Land v in de Rijzende Zon 861 dagbladen en 2726 andere periodieken Volgens de Japansche wet moet by de oprichting van een nieuw btod een borg van lOü tot 1200 Yen gestort worden Van dit bedrag houdt de Regeering de boeten af voor persdelicten Overigens heeft Japan een groote persvrijheid De redactie van een groot Japansch blad omvat ongeveer 300 personen Ovei het algemeen zijn de salarissen niet zoo hoog aU in Amerika of in de Europeesche hoofdste Wiuter 386 8 hinden en winlervoetcn ruwe kuid barilen kloven ipringeode lippen Gobraikl PUROL En gros En detail Zaaml dap Zaetndoekan Sponzan Dwellan Coeoaiwopkbopstals Cecoaatolfapa Knsalacha Baxama 4356 20 a ea T ANDERS Firma W d r UITENDAAL Bcs men Borat lfnbriknnr Kleiwegstraat 13 1 Oouda Is U ook zoo verkouden OMT ha r vreee Lo zeflgoa Hedvrig had e m verren W li t egm n naitr h t ziekenhuis UU de akkore ntftffl on liijlks van dea atmalwog Hle ten fSanr vwi verwelkt looi op haar hart wat beewaittdl haar Hednz haar Heinz Üfj moert flitofHte aan liei dcnben en teU ki nfl ook aan Endlif hoe zou zij d e linden Haar gindachleo rlwaald u hoen un y ppT O wat werd inffli rteeln van het ot n naar In t aiiieir g ingtird Utm bod gcei tijd om 1 4 geheel t ovefdenkcn Manr zoo wb he 0X ander zfl i en in zoo b tijd den im fyl verBraeii Mevroirw Bertlioldl wa ecitigi zini In vcrlt gcrrfipid hoc zon zij tL gciiover het nK i handelpiit iiiootit zij haar toonpn hoc néld zij dien nii top booonU Uo Y Een panr wn tigl woorflèn zou zij toch n oet n ze gon niet streng maar enisüg EmiUe hielp haar tf t oi er do eerste oumwrHing h Hi Zij W a nog Hiii ngt woon zwwk At imnTOUw BtTtliotdl niet gcwrten had dat Eraltie wa daa zou 2e Itaar niet hftAenK he ben Ale eenoud tJffvtoM vrouirtfce la hrt jonge m i in h t kiwflen de donktre liarm die luen nof niet ha4 dnrvcti kannniFvn v frward om htt s Oh geatcbi Zlj wai m tezwali Om zirti op U riohïCTi It waii oin te tt eii Mtt gflOT hH v idaag a b H best nu ti n wij o vpT het crffMo hdMi zdlede p e ii tar rUiitengPwoon aar edaan rx Hedwig Bt rth Hi zioh orw bet bed Jaw f at De Bio ae oagm openden ztóh Het weU J d a pOÉtoff om 4A op l licbtan dhsr Ih l olel gingi wees alj met Au onKtni naar den kan van het bed Daar i het kJnd in en wseohmand waareen gunl ijn vBr wae g oni ig e n Ewi Jongen zei Kiidbc zwakjew En zij imlaahle ut bij M vrouw Herthoklf b k k het kiud dat slepi de ziiaier verwijdordo nloh opiiaar e i n Zij ilo naaat bet bed zMen H Je wou nie aag een zien liïmUfe en Ik ben raag goKomeo wat wenaoh JeV Mt vroiiw lltvlitoldt iJiprftk heel wfHwttimd zij kon tooh onnKïgelijk lotj z 9gm wat maar aan ovn verwijt daed deokea Hat zag do oinue EaaUh er ulfti Die luoeet oiiiruen ah üjk fpsleden heilroeu Hedwig iiHirkw dat zij ouluAg waa Hdt il T fïnUle Zij wlkle zdOe dM he haar ader vegid mocvcedeekl en woj daer aogptlff over Za ik M vader ohcljven Onüie gtimlaofate Daar maak je je zeker zorgen ovorl BinUiB aehudde oiilkMi Md hH hooU En ook aan je verlxrfde aohrijTen niet waar EmiÜe knikte baar glhalMlh weid dut deH k r Itfaar er was ug altijd Mm dH kaar wrootRiKtte Het wm teket de eohaainte die he nw4 drukte De w ig hand zoehi tat t t4 op den A m Emtlle wat ift e dan Mui Daar voaktt li iv Bcr thdrii hawba ontkiemd ibor de IJfl koude haod dw svakk vroruT alj vnA df een zHObtao druk Bc heb u vaal but bcHMfd dank u meffTouw De mng iHg strulkeUa o Jm mnmim DM de Die hoest van U zal niet vanzelf overgaan Het wordt tüd dat U er wat aan doet want anders heeft U nog kanfl dat Uw zorjïeioosheid een crastige borstkwaal tenjcevolfre hefft Verwaarloos nooit een verkoudheid hoe onschuldig die zich in het beRin ook laat aanzien maar neem dadeUik een krachtig werkend middel als do ABDIJSIROOP te baat welke jceen verdoovende beslanddeelen bevat doch slümoplos sende e genachsppen be it en de va jtzittende fltijm overvloedig doet loekomen De Abdüsiroop wordt dan ook terecht geprezen als een uitstekend ffercesmiddel in gevallen van catarrhale aandoeningen der ademhallngwrganen verkoudheid hoest slUmhoest influenza griep bronchiÜB aathraa kinkhoest hooikoorts heeBchheld keel Pijn etc Prüfl per flacon van pl m 230 gr ƒ I ÖO van pl m 560 gram ƒ 8 25 van pl m 1000 gram ƒ 5 Alom verkrijgbaar Eischt rooden ban l inetonze handteekenlng L I AKkBR Rotterdam 414 80 Abonneert V op dir Blad 4 aar u nu naar Zwedm terugKaaf Beide mevrouw bbert kunt u uch helaas ntet overtuigen van lien nood die er in de Berlijnactie Tolkfibuurten heerscht En in Siebcnburgen viel de eon j n Ie rede u lutttt er g en idee van Vmfieren van 14 jaar ïien r uit al oude pt nHchea I Toen kwam mevrouw Kb rt weer aan li t WOOTd üü vreemdelingen leide xe leeft hier maar goedkoop i berljjnl Door den maikenlcoerBl Zoo tang de valuta zoo bl ft ie de toestand van UuitachUmd wanhoptg U lees maar niet een meer hoe de murken Jalen Maar vandaag hoorde ik van mun man met een tikje trotB dat de reuteering beflloten heeft tot een verhoogini van 25 percent voor vreemdelingen Dat w natuurlijk te weinig IVfiïnr natuurlyk heeft bet aüh gevaren ook Men geeft honderd mark aan den portier van het hotel en die d ei de inkoopen voor ui En daarbu komt dat de winkel het liefttt hun beste dingen dan a n vreemdelingen verkoopenl Maar er moet toch leta gedaan worde i Ik vertelde van inkoopen die ik geitttn had eii roerde tot m jn veniediging aan Maar zoo komt er toch geld in Uu twiitand a zeker antwoordde ze maar dan biyft onze toestand toch pieciea too geloof niet dat we u üever niet hier hebben Integeitdcei Maar u moet meer betaienl De comul maakte een bijna onmerkbaar ifebaar J3e juffrouw wilde graag uw portret liebben zeide hi £ n mevrouw Ebert antwoordde We wonen hier pas drie weken eu we zitten om oo te zeggen nog in de verhuizing Ik weet heuBCh met waar de foto s liggen We zyn zoo overhaast verhuisd an het jai rl En waar woonde u vroeger 3ier in Berlyn elf jaar Vroeger m liremenl yUou u me met iets willen vertellen over u ïelf en uw vro r leven Zij kfek weifelenti naar den ConBut Ja waar zal Ik dan van vertellen 7 Mnar inmiddels was de Consul opgestaan eh zeldc gedecideerd eemt u me niet kwalUk maar we niOgen met langei be Iag leggen op den koiitbaren tijd van mevrouw Ebert I Het was het zinnetje waar ik hem evoren tevergeefs om gevraagd had En Uien volgde het afscheid Wy neus noemt het typisch Duitsch dat men een derden mannelUkcn aanwezige bij it onderhoud heeft doen z n die op het fatale moment moest ingrepen StndR de beroemde foto van Ebert en Noiko m badcostuum heeft men in Duitschland gemeend de presidentsfamilie te moe ADVEHTENTWN Motorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tal aar Oouw ia6 i 20 a o U D A g0 Ikmmmmmmr tp Bspart ii t mmtmr naar all iilaataaa 1 Ruwe huid bmIsD iprinleade lippea winterhanden Gebruikt PUROL i biDdsele DiensIverrieliliDg ba eelf icb beleefd enn voor bet Iraaaaortaaraa tio Plaao s Driala o araadkaataa eai eox VBRHUiZINaHN Berging van INBOEDELS 3123 A nbevelend 15 L M POLDERVAART TEL m TURFMARKT 1 BOUDA ten be cheimen tegen de grnpluat vaji ietf Ê c dn ala alle andere sani pitÜ in Maai op welk een weinig tactvolle r ia nier Op het oogenbttk dat de brave vrouw an ien braven Frita Ebert misschien iets an Iers wac gaan vertellen dan banale aangeleerdo zinnetjes grijpt de beschermer van haar autoriteit in DuitKhe cooaulH beacherm hun iirebi dent het symbool van de nieuwe birnen landsere oriëntatie tegen Aert Dultsohenvolksgeest zelft Die immerfl leiders wil heM en m hainassen van zilver 6 la Wilhelm en I hengrinl Dit i het droevig lot van een beweging Ute misschien niet anders is dan le metaatabu le toestand die voorkomt uit een ziel Hoe ral het worden gevaÜen uog belangr jkei gi ooter zyn De belang teuenuu lezer die tot het m Jcht geiumien ts dat hier voor zyn bedryt ten groot beiang op t spel ataal xai xmü leker nog wel graag eemge moeite wu ea geven om ue voigenue c iei s na te g aii en mee elkaar te vergelyJten Ze zyn verkregeu en gepübiiceeru uoor genoeracie Vereen ging m iNooro örabant Wy herhalen naurutaetyk dat ze zyn van enkcie jaren terug mt den vrywei nog uormaien t a toen lie toestanden en daarmee ue pryiivcrliOutiir gen geiieei anaers waren dan thans in tal iicht hebben we ze dus te beschouwen en voorts te betlenHen wat wel le er duideiyk zal zyn ciat iio cijiers ook oveTigens geenazim vaststaande xyn verscmlieode acaattmgen moeten woruen gemankt Wü raemoreeren dan de vaate uitwenoe len van een rund vertegenwoordigen per jaar evn waanle vao ƒ 1 6U de Vloeibare een van ƒ atf VT totaal duf ƒ 6U 27 Ui iirt de sUltyd een half jaar dan wordt het m dien tyd voor iO stuks gwwt vee een waarde van ƒ eo2 70 Zelfs m ma goeüun groepstal met een goedea gierput gaat tu de gierstiketof een deel verloren bly tni oaderzuekingen pi m S pCt Van de atika of der vaste uitwerpselen behoeft mete vfrloren te gaan De uitwerpselen welka n den groepstal met den rierput verzameirt worden waren volgens de gedane berekeningen j 131 11 meer waaid dan die m d a potötal verzameld De kofaten voor het bua wen vun een gierput by een groepstal we gens ötrooverbniLk ƒ 255 fiü m een stal ii et 1 ÜU stüke groot vee gedurende de wiiiter I maanden m t laatste geval dus ƒ 26Z Ui meer Telt men dit bedrag op bij de ƒ 131 01 thans krygt men ƒ 363 11 bijgevolg komen we tot deze conclusie De mest van 20 siulcb gpoot vee gedurende een half jaar gejiruducecid zal volgens vermelde beachouwm netto ƒ 863 11 meer waard zijn als men üt en in een groepstal met ee gierput verzamelt dan wanneer men dit doet m ee i potfatul dus per koe een meerwaarde vnn ƒ 18 15 De absoluut zekere conclusie ei vereeniging luidde dat de financieele vojrdeelen van een groepstal met gierput boven een r t tai zeer belangryk zijn C B Uespuiting in den Winter De iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiii iMiiiiiiiiiiimriiiiiiiiiiHiMiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiifJ ULTANE ZEEP EN ULTANB ZEEPPOEDER SODBX Z GHTB ZEEP MERK DE VLjAG N YVEBEEN16DE ZEEPf BBlEKEN V 4Z wyNDDBmT SiiiiiiiiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiniiiiiiiriiiiiiiiiiiiHiliiiiiiiiiiliiuilllllH I Eerste Oooilsclie KfaclilaütD flflilefneiiiifli Vervoert goederen binnen en buiten de stad tegen zeer billijke prijzen Gelegenheid tot stalling van automobielen Reparatie Inrichting P K V d BURO RAAM 202 Oarage OPLEIDING TOT CHAUFFEUR Aanbevelend P C MARBB 5338 40 OOÜWE 133 N V Scheepvaaptmaatschappij TRAJECTUM Hoofdhaiitoopi UTRECHT tasBchen ALKMAAR ZAANDAM ZAANSTREEK AMSTERDAM IlAAHLEM HILLEGOM BtSSUM DTRECHT ZEIST WOERDEN ALPHEK BOaiCOOPHAAG HAAGDELFT SCHIEDAM ROTTERDAM 4871 Alvrur ifra kuMraa 50 KaaHwr BOUDIIi RCB NTMSEPUIIITSOEII I Talaloaa SM VfeRSCHlJNI DAGELIJKS jtaONNBHBNTSFRUSi par kmrtad Mi pa wk IT MM mit ZomIkAM r kwuiul ƒ 2 H per pnk Z2 emt Teral mur d bentciat p r loopar udiMt Rueo per poit per kwartaal ƒ 2 7S mat Zoadaiablad ƒ ZM AboviuiaBtali wardea dagal ki aaBcanamaB aii au B i aiii Markt SI GOUDA Mf aua axa eii dan lioekhaiidal ea ds poMkaatoraa AOVEBTKNTIEPBUBi Uit Gouda aa onutrakan bahoaraada tot daa baiorgkrlaO i 1 6 reirali ƒ IJ alkaa racal maar Q 2a Vaa boitaa Goada aa daa ba r kr a i 1 i regala ƒ 1 10 elke Tegel meer ftji AdvertaaUin vaa pnbliaka nriaakal Uudan UV oat per regeL Mvartentiin ia het Zateidapraaimer M toaalag ep dan pi a Redactie Telef latere 545 De vrede hersteld legd betreffende de vermindering der 400 000 ton worden bevestigd en waar n voorts wordt geseird De geallieerde n geassocieerde mogenJboden aieh beroepend op de laatste paragraaf van d i brief die haar antwooid bevat ztjn yerder niet van oordeel dat het feit van da vernieliAg van de Dmtscbe schepen in £ capa £ low als een oorlogsmisHa d kan worden beschouwd waarvoor men Jè schuldige personen l n straffen Moals bepaald IS b j artikel 288 van het vredesverdrag Aan en anderen kant doen de geallieerde eu geassocieerde mogendheden opmerken dat 2y zonder de easentieele belangen van Duitschland uit het oog te verLezen haar eisdi van 400 000 ton hebben gefonniileeni gebaseerd op een door haar gemaakten inventaris Als men Aentueel het bedrag van 400 000 tpn achecpsmateriaal dat de geallieerde eischen vermindert wanneer na onderaoeS dit cyfer foutief biykt te zijn dan zou de vermindering toch in geen geval meer dan 125 000 on kunnen bedragen De geallieerde en geassocieerde mogendheden voegen hieraan toe lat de 192 000 ton door de Duitw e regee ring voorg s d amiddellijk moeten wortlen uitgeleverd Wat het overige deel van de tonnage betreft zal aan de Duitsche regeering een termijn worden toegestaan lïic zal worden vastifestéld door de commissie voor dé schadeloosstelling en niet meer zal bedragen dan dertig mawiden in welken tijd de geheele uitlevering moet hebben plaats gehad De brief was onderteekend door Clemenceau Deze formaliteiten hadden niet meer dan drie minuten geduurd De Duitsche gedelegeerden werden daarop naar ie Saile de i Horloge geleid waar behalve de vertegenwoordigers der dertien mogendheden die het vredesverdrag reeds hebben geratificeerd ook de i gevaardigden der 26 geallieerdo mogendheden onderteekenaars van het verdrag van Versailles reeds aan de hoefyiervormige tafel hadden plaats genomen Von Simson was de eerste die het protocol er de ratificatie oorkonden onderteekende Daarna zette baron Von Lersner zyne handteckening gevolgd door Lloyd George Clemei ceau Matsui en de vértegenwoonügers van België Bolivia Brazilië GUate De uitwisselifflg der ratificaties Vrölating der krUgsgevangeiien Pivclamaties aan de afReseheiden gebieden De Volkcnbond xond r Amerika Wordt de uitlevering van Wilhelm II deze weeli geTlMigd De stakingen in Duitscttland Staking by de Belgische posterijen De Britsche spoorwegarbeider ONS OVKRZÏCHT Tien Juituui 1920 Kal in ona geheugen Duta ta in het schrijven v a 23 Nov aiKegegrift bleven ais een der gewichtigste data uit de eerste decennia der twintigste eeuwOp dien dag ia eindelük de vrede an VersaÜles van kracht geworden Het h eft lang genoeg geduurd sedert den 4en Augustus 1914 de oorlog verklaard werd een oorlog die naar ieder meende irie hoogstens vier maanden zou kunnen duien zijn 1965 dagen verloopen en na het sluiten van den wapenstilstand zjjn op een enkelen dag na 14 maanden verloopen voor de ra tificatieprotocollen werden uitgewisseld enaaarmee de vrede werkelijkheid weni De uitwisseling geschiedde heel wat minder plechttg dan de onderteekening van het verarag yan VersalUes t was als beschouwde men zé als een laatste lastige formaUc lt die we moest worden vervuld doch waarvoor men liefst zoo min mogelijk dioikte wilde maken Het publiek beschouwde de plechtigheid mtueachen al een beiangT kï gebeurtenin waarvan ieder het zyne wi Ie hebben Jammer genoeg kon deze laatste büeenkomst van de Buitsche vredes gede legeerden en de vertegenwoordigers der entente slechts door weinigen worden bijgewoond De nieuwsgierigen moesten zich tevreden stellen met hetceen op tien Quai d Orsay voor het minifftene van huitenlandsche Zaken was waar te iiemen u l de aankomst dezer gedelegeerden evenwel voor dit vru allertaagtche schouwspel bestond belangstelling genoeg Reeds vroeg op den middag pakte zich een diclite menigte samen voor den ingang van het gebouw waar de uitwisseling zou plaats hebben Clemenceau werd luide toegejuicht even als Lloyd George die te voet aankwam en verplicht was eemge minuten te wachten oor hy zich door de lange rjj automobielen een weg gebaand had Eïven voor vieren traden Clemenceau Lloyd George Nitti Matsui PIChon Von l rsfner en Von Simson het gebouw binneö Hierop vereenigden de gedelegeerden zich in de werkkamer van den ministei van buitenlanasche zaken Plchon Nadat Clemenceau verklaard had dat bet protocol eensluidend was met dat van den Ien November noodigde hy de Duitsche gedelegeerden uit om te teekenen Vervolgens reikte Oemenoeau hun een hrvft over waarin de verklaringen van ipn eecretaris generaal der vredesconferentie Dochters van Hecuba door CI ABA VIEBIQ Qeautorlieerde vertaUn va MEV J P ffES8EUNK v R08BÜM N adcttk Terbodeo 82 Zij had altijd veel y ea d vrionIeUjko teed op i uSbide EinÜie icehoudenL roaap dat haar lol hflflf zoo na aaa het hart zou liggBn had zij it t mogolijk geoaUt Nu aoheen bet baar dM zij zicih bü L bijzoadw vöftr hot ifteisie owewfc IntereBBBeren Ëmille had geea iDoeder lueer Kn wat zou haAr vader zeggen Meu moest het deze toch mededeelen Geen gemakkelijke taa I H j zou raizeod zdjn Hij was heel gecWreug H dwSg oft anletflo wat zij b at zefsgea zwi Hcleolfdf wat zij aan de oude kou nineid goz had tAe had hflAr gmt oA met haor sinaleii Ndeu maar zoo ietsi die Ënillio voor zoo w ui fatsoeiiAijk had U hftar UkA niet geboufte Wie nwcht hier iqiroken van laitsoeolijk ot oufataoenlijfr y Er vm oorlog Telken wow hoor if Hednnig de wwrten mn het nwïeje M j raoek ma Iemand dlo m den oorlog SMt zijn tf At lea wt WKJi niet wd iereal Stme va niet koattinoifl He hri meeni tcv be ijpaa d t aij ute zicfa qU gestreden zou hoböw maaa loen haar verlooftie cktanuk met verlof ww gekonien och zoo n paar kflrte da eo maar wie kon r haar een venrijt va raake Tea Bltolle lied ZIJ t r zelf toch het meeet door te lijden gi had al dien tijd Moeat men Ie wilakfGHAi waaruit lH t in i o liaax ton taaid vtrborgtlQ had grfiouden mot woritlpiron N ooit wae haar eenig werk te c l gewewit Kil hoe wa AnAeaiwirie ontzien Ken lovond inedeUjdeu maakt zidh vau tiiöMWiw Hortboldi ineeatetr Hedwi B ithokU bracht eea puar slapeiooze naohtpn dooir zij inoest er niet aan Annki ii dM EniiU mlasobipii zou Sunnen ppNTVtft N H5 fltoedft waren de hedic i4eii niiic goed ffar het itiot markwwwdJg hoe vlugdl opVatiiiigen veraiid rdon hoe iiMi zelfanders werd Men brak plo eliiig niet Alle giwoontPn DaaHniiteii iÜ tt rcld in puin MWeiu g ook aiieH luocflt rerriJotdjgp woadcn I Ah lm 11 droom li p Hodwlg UenhoWi di n doig naar ht ziekenimia Emi ie had het ftaar zoo dWiigvnd laieii vragen ïln ginfe 1c a betw Zoo jutet wAB er een l rie van Heinz i clünntto hiJ sahreof er nicte van inaar dii ii inorg h l zij niet con sahWk die hflor hPt bloed naar de wang u dreel in d i ooumnt solozen Lultwiani üertholdi Im c ïljn ze d en zeVende vHe tufe neeri oscl o O HekDEl Hefep De moeder fitteU haar Imiidea uit zij zou ham willen vaeïhonieti bein Hpgtrt kke van de doizolirwwokkeudc boaa zIj w naar LiU lïoMi gesneld zéj werd er nttor gedreven LUi htó het ook 0etezea Maar zij begwette de luoeder met uék n atralendfl uUdniiEJiii van troto en vrvffio op haar geteat dat dwe den nufld niet had l ts AdMiidrtnitle Ttief UUrt 83 De Amenkaanw t gezant heeft president Wilson een telt r m geaowien wwnn hy dezen ia ken i telt van den vaatgestelde datunw opdat de preeldent de eerste byeonkonurt van de Volkenbond aooals door hel veidrag v i VersaüJes wordt vewzien bueen s l kunnen roepen Met of zender de Vereenigde St te ui de Volkenbond bumen zeer korten kM n werking zyn Overeenkoroetig het verdrag vu VflisnUles heelt Clemeneeau Argentini CMH Columbia DoncnuM k m NcdeduMl Noerwegea I araguay Serri Sahrador SpuAje eneiuela Zweiien en Zwiteeriand teUgnfisch uit anoo Ugd het voLkenbondirerung binnen twee maanden na de iawerWoftreding van het vredeavefdraf te oadwtNft nen VolgMi liet Journal der D U sya da eerste mmlsters der geallieerde groote mo geadheden het geheel eequ geworden ontrent de streUdBf tu het document betreffende het verzoek om umeveriflf van WUhelm II door Nederland Hoogst w nchyalyk za het in t begin ran de e ij k aan de regeering t s OrareiIiage worden orerhandlgd Jn DuitseUand wordt bet ventueele keixer pnwee druk besprcdien De meerderhei dssooiallet oud mhtlster Landsberg behandelt itt de Vorwkrt naar a het Hbid meld wordt de gevolgen die dit proces Ikan hebben Hy wyst er o a op dat Wflhebn II tot martelaar zou werden gemaakt wat de r actionoairen by hun politleken str d uitmuntende diensten ion bewezen en komt tot de conilusie dat tie entente op haar altlete ringietsch moet terugrkomen wat te sovlev eenig offer kan doen 2e behoeft sleebU baar bcghuel ntrent de beeehermlng der leinB naties trouw te biyven om sich e n goeden aftocht te verzekeren Want Nederland IS tot de uitlevering van den keliter noch vcrpücht aoeh gerechtigd en tal ileh klaarbiykeiyk slechts onder dwang daartoe bereid verklaren Want In de NederlandMke uitleveringswetten van 18 Aug 1848 en April 1878 l slecht sprake van een ul l € vering waartoe voor Nederiaad geen v plichtlng bestaat De onafh socialiat Gerlaeh heeft in een rgsdering van de 3uBd Neues Vateriand betoogd dat als de entente van Nederland de uitlevering eischt Duitschland dezen eisch itvoet steunen mear de politieke xü werking ijiWuitachland zal lyn een meuwr bevordering litir reactie Men zal beweren dat Wilhelm tl het slachtoffer van een gerschteiyken moord is geworden Daarom staat spreker op het standpunt dat de Duit hers elf na de revototle den plicht hadden gehad een gerechtehof In te stellen Aan de Entente eohter geeft hö J muuni iiii j tl L j i jji i nii l iK ttr kiNuen OnwUtejL it b X H Awl sloh nog nadar dezen dank tnol Iwir at bad slj dgouHjk voor biizoodeM voor M mt gedaan Zoo wcAoéft Mur dtt wdntge werd hier soo veeU Man hWioelde e MIijk lodh maar eea beetje ipoedMl I gaven on liMBk te o ft iüt nn l Zij reek h door da tomf mUt $ voA dg gewDwden haar vaa het vo4 4MM d vun hot miét m alkakAle EuAHe Unés te o a lM wew Oule tirde zij me maar hot IvrswoW vorder De meeatew boa ticb t faeel u r h ir jo Ia een dnwa van noideitiJUietd v b evn nKMW4iikbpl4 die aiUw oom eM slifetii de cei famdHa zelde Hj tefe hf diuMbueiije mijn Uel kladt iileHQ iy vrouw u hsi tmvrmm Ze naer Toen Hrtiwifr beetboldl lusMlien de ak kers lUMT tatiiM Uep voeUe sij zMl leng met woo beewaanl meer als of Haar bemweff Dp our d r na aanive dMi deed b oir na niet meer a n Méwm denlien uur faMdit Bde ilkten a tt leven Uoeat baar H it dan ammg storieQ moextsn Hl dan Hen at rvenyi Valgjane onwrlcba p well Deam èervea ander n wwdtn goboffm davtdijka olHiwe ly imebi ttéa dB Hree kleine jtHtfe iea au d van ittlM aa a a Jwt kind T Wai m féL