Goudsche Courant, maandag 12 januari 1920

Afadusfflng van im l fl VmreeiHgin vwi üïarate ÉangfriwtelH n Kc taur ntH in Noderluiul on zijn Katoöiön geveedgii te UravoiUi ge hxxrft eii h luit genoinou dooa eenige borer ledk eoo 0l iiiem te doen ondoroeiiien H r L uaV enland o m ttv r eatudeeTiu van de wi rkint van di daw iugevoardc lecliafSqg van ho fooieiwieiset in vorhmd mat dc a rbe viooM den en de uitl oii stwi fni li edrijf Vertrek Raode Krab trein uitgesteld In MTlwfld iii t de huiJi vcaikeerf inoeilijklnHm In lAil6 diUnd m li vertrelv van M Hood Kruwtrcm aaar ThUriiiRvn ooiiloopi iiiigefltold Auto s gestolen i J iiiiilBpfiW tijd geleden irt geiiH U dat twee N lnnderfl TOrdaolit wenlt u te Antw rpfii een aaiiiifll auto t li l l en gestolen ea Uv iHWi r Nederland te hebbew vervotrd IM Hau lie roe lkt rt he hecrft in ile van tilirwelaiulr iiraflt K n ante in beSiag gmoniei weilie dioor gtiWHitdo liodön beginUeiHon H r li Aiütwerpen zou zijn g rtoien lüezc uto won te itotterdam verkoolu ea b vond zli i re dfl in de derde head ker veel te loven Verschillende aardige toonaeltjes kregw we te zien o a wanneer Jan Wolterb de heer J Duneux en Ant mej M Homoman worden opgeschrikt door een bezoek van de schoonouders hunnet doohttuen beiden in uitstekend samenspel haastig de kamer ontvluchten verder de jour het scènetjc by den kinderwagen ca Jan Wollers was al grootvader goed op dreaf De heer H Hagedom gaf als de zeeman Dirk Llth bijzonder natuurlijk levendig spel te zien hy was een van de weinigen wier spel niet te di tiettante rig was Om by de wuQ lirke spelers te blijven De heer H M van Triet vervulde verdienstelijk de rol van Henk yan Weelderen geen gemakkelyke taak zoodat het niet te verwonderen Ii dat hy in enkele scènes waarin hy een stKngcori cte houding was voorgeschreven iets stijfs kreeg De heer M Esser gaf door zün spel inderdaad de illusie van een aristocraat en in de rol van Cramers werd aardig den spot gedreven met menschen iiie door een geaffecteerde spreekwijze neer willen faohijnen dan ze zijn Van de dames moet in de eerste plaata genoemd worden mejuffrouw G Anders de getoond heeft een gaet te zyn waarmee de vereeniging eer kan behalen En mevr van Weelderen èn de oude tante Betje heeft ze uitstekend getypeerd Jammer dat de gr meur mevr vati Weelderen niet iets ouder had gemaakt ze was nu een wat al te jeugdige grootmama Mej H J Heij heeft met I Eorg de jonge echtgenoote Jo van Weel leren gegeven en mej D den Boer wak eenaardig kwiek dienstmeisje j Alle apelers werden na ieder bedrijf hartelijk toegejuicht en het goed lachwh publiek schaterde herhaaldelijk om een grappig tooneeltje Mej G Anders kree na t laatste bedrijf twee wel verdiende blofmFtukkeP Toen ging men naar de zani Kunstmin waar tot diep in den nacht werd gedanst STADSNIEUWS tstuUUA m Januari IVIO o De tonn Met ijsn bturm zyn ue er tamelyk genaJ g afgekomen persoonlyke ongelukken hadden althans voor zoover we konden te weten Icomen niet plaats hoewel daarvoor gevaar genoeg was Ettelyke dakpannen zyn op i traat gevallen en tal van schoorsteendn woeien om o a van een pand op de Hooge Gouwe in het Paik van villa Honk 1 e a De hooge schoorsteen van den heer I Zaal op de Markt kwam in de Zeugstraat ierecht en t heeft weinig gescheeld of het j groote reclamebord van een der café op e Markt was eveneens op straat even tucel op t hoofd van een onfortuinlijken oorbijganger gjesmakt Voor de Marktbe woners zal het een ware geruststelling zyn wanneer het bedoelde bord dat by stormachtig weer een voortdurend gevaar oplevert voor goed verwijderd is Het water in den HoIIandschen Usel aieeg niettegenstaande den hevigen Zuiden storm de laatste dagen niet zoo hoog u a men had verwacht Blyft de wind evenwel uit Westelijke of Noord Westelyke richt ng zooals hedenmiddag waaien dan kan hedenavond met het hoogTvater getijde te 10 46 een vloed wortlen verwacht Een met aa de geladen in de Katteusingelgracht liggende ijzeren vaartuig is vermoedelijjt door den hevigen golfslag voi water geioopen en gezonken Het scheepje l gt met gevaarlijk voor de vaart Waarschnwing Burgemeester en Wethouders van Gouda herinneren belanghebbenden er ami dat eik hoofd van een huisgezin verplicht is binnen een maand kennis te geven aan h t Gemeentebestuur bureau Bevolking van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen djen stbo ien daarondpr begrepen Afzonderlijk levende personen moeten deze opgave rveneehdoen wanneer zy anJere personen in hun huisgezin opnemen Nationale Opera Men verzoekt ons er de aandacht op te vestigen dat de toegangskaarten vooi de opvoering van de Opera Faust m den Nieuwen Schouwburg op Vrijdag 16 Januari B s vanaf heden verkrijgbaar zün bi den buTfetchef van de Sociëteit Ons Genoegen BOSKOOP Men schryft uit Boskoop aan het Rott Nieuwsbl Wat m deze gemeente nimmer te bespeuren is geweest is thans het geval De werkeloosheid neemt bedenkelijke afmetingen aan heel wat jonge mannen waaronder ook getrouwde lieden ziet men leeg loopen De handelaren die vroeger in Amerika eo in de verdere buitenlendsche plaatsen hun bestellingen gingen opnemen verdwijnen om zich elders een beter bestaan te verzekeren Daardoor worden do Boskoopsche culturen met aan de marlft gebJracht De z gJi boomkweekers aan land die weder i anketyk waren van die handelaren kunnen het ook niet houden en de een voor den ander ruimt zün kweekerij op om elders als knecht te gaan werken zelfs gaan zij zich verhuren als bootwerker Het vooruitstrevende Boskoop dat met zyn tentoonstellingen in het binnen en buitenland zoo n schitterenden indruk maakte is den ondergang nabij want menschen die vroeger als kapitaalkrachtig 1 bekend stonden zijn nu ronduit gezegd arm Verschillende kweekerijen met opstand wor den publiek verkocht Het ligt dan ook voor de hand dat de gemeentefinaneiën daaronder zeer te lyden hebben en dat de gemeente Boskoop spoedig noodlydend zal zijn Melkoorlog De inelkverkoopers alhier hebben de hoofden by elkaar gestoken Wat is het geval De landbouwer D v d Pol verkoopt zijn melk afgehaald boerdery voor 16 cent per liter Daar de melkverkoopers 20 cent per liter berekenen kan men wel nagaan tat dit mei naar hun zin Is Maai zoo moet het ook gaan anders k ijI gen wtj geen verbetering De predikant der Rem Gemeente alhier if aangesloten biJ het revolutionnsJr comité Vorige week zou hÜ op gewonen tijd voor de gemeente optreden maar liet op het laatste oogenbHk mededeelen dat hiJ hier toe niet overging voordat de heer en mevr L het kerkgebouw verlaten zou hebben Pas toen leze een zeer achtenskAardIg echtpaar aan het verzoek gevolg hadden gegeven trad de dominee voor zijn gemeente op Naar de N Haagsche Crt vmiieemt heeft de heer L zijn beklag ter bevoegdcr plaatse ingediend De GottdsUoem Warm Töl en gezellig was het Zaterdagavond even voor acht uur Het talryke publiek was in t vooruitzicht van een prettigen avond in opgewekte stamming en het strykje aotgde er voor dat het wachten met lang viel Overlgena veel werd met gevergd van t geduld der aanwezigen de klok van acht was nauwelijks koud of het goi dijn werd gehaald voor t eerste bedryf van Mésalliance een tooneelspel van J B Schuil gemaakt volgens aloud beproefd lecept en met een titel die den inhoud gemakkelijk deed raden Over het stuk valt dus weinig te zeggen alle figuren dte auteurs van dergelijke tooneelepelers plegen te doen optreden waren gerecruteerd de eenvoudige kruidenlersdochter getrouwd met iemand van beteren stand de zich If wegcyferende ouders d Pa Het j l was over t algemeen vry gOed we hebben het van dilettanten wel eens minder gezien waarmee we eVenwel niet wltlen neggen dat yDe Goudsbloem het hoogste bereikt heeft wat voor dilettanten te beleiken is Verre van dat Verschillende fouten werden gemaakt die gemakkelijk zoudsn zyn te vermijden o a vergaten verschillende acteurs te spreken voor de zaal zoodat soms brokstu tken van zinnen verloren giilgen het tempo was niet altyd vlug genoejï waar de spelers weemoedig moesten zÖB neigden ze een enkele maal naar het theatrale wat vooral in de rol van kruidenievavrouw Ant heel moeilijk bleek te vermiidefl Laat men het de volgende maal eens met a blüftpel of desnoods met een klucht probecren Ondanks deze tekortkomingen valt er ze GOUDERAK lA aioniv Iwv lt hier gii ti rniunukUi hoe StAwÓb VtKWTMaiti TSMOiiwn IWf drt eii huif vitv nm bet nooAveer net Int wij Aöhu te o 1 wwdeen iKtam miwotifM die op M ÏT ld of letedbt kwam Vh WhjddddiN van don lonn l r S l llM K kwMn gecleeUrltf aai hMeim Stakkeo iri Td op hoBdwl Ih Hiahfcoom i lang dwi w y hebben Mvk veel van dm ton HeAw ftv enJMn tfti an iWcffOten on daJtpnnnen vaal TOie hitqe4n HAASTRECHT t or het toniiaohtlgo w u 4 WITTB BIOSCOOP WomnmdImtimUUma S uur Klndoron rwnillovooi atollinB raad v de letteri lte uitvo ruig van art et m s te zien en door den votkenitond een onpar Jdig gereentahof van nc itraJe reenters te doen benoemen Ma lange debatten w rd m moti aangenomen inhouüende dM door de mMlar teakemng van het vredeaverdrag de IMitscno regeeruig m de gvrechteigJce vervolging van Wimelm U haift toegestemd Daarom moet elke poging tot bat verhoderen eener actie tegen n vroegwwi keizer als een politieke misdaad worden be acnouwO Met het oog op de alferaecne waardeerloir t de ultaynuüc van dit gerechtshof als onpsjrt dig lichaam is het wenacheiyk dat de ex k eiaer voor neutrale rechters wordt gebracht Dece klanken wettifen de vrees dat de vraag ol de ex keizer at of met moet worden berecht en op welke wyze toor de Duitschers en punt voor lueuwe onderüage gescbilien kan worden Overigens heerscht er al verdeeldheid en onnut genoeg D spoorwegsUkinc breidt zich voifenu de laatste berichten nog uit Het verkeer roet Nederland via OberhauBen £mmerik is stopgezet i7e staking In het verzekerlogBbedr f s eveiiwol voorlooplg b gelegd Oe dreigende staking v n le intenmnuteri el federatie in üeigié ia m ei cele takJun van dienst een feit geworden ZaterdatfflChtend heeft het personeel in het paials van Jiubtie te Brusvel het werk neergelegd Daar het gebouw niet verwarmd was moeiten tal van maci trnten de zitting ver a Middags gingen de postambteaarcn u staking De ir meldt dat de beweging het ni erendeel der postaiUbtenaren te Lutk G ttt en Antwerpen omvat In een onderhoud met de EtoUe Beige verklaarde de directeur der posterijen te Brussel Lauwen dat het gevolg van de xtaking ongetw fdd zal zün het stopzetten van den geheelen postdienst Van de veertien tientot vijftienhonderd employe s der postenjen te Brussel hebben ongevesr twaalfhonderd het werk neergelegd Met het oVelrblÜveode personeel is het zelfs onmogetlik om elKhtss een beperkten dten c te oaderhoudta Ai het personeel dot aangesloten bij de Interministerieele Fede ntie iï ih taking De heatelUnjren uilen niet vwden aangevoerd Üa Hakende postambtenaren hebben e n motie aattgen eii om de staking vooi t te zetten tot hun eisch van een numraumio m va ÜÖM In wordt ingewilligd 2 e voonatter van het internationale Syn dlcaat heeft verklaard dat men niet z nï toevlucht heeft willen nemen tot eeme algemeene staking aan alle departementen ow het publiek niet al te veel ongerief t ver oorzaken Indien de regeering echter met de noodige QUiatre elen neemt om het bestuur te hooren en een aannemelijke schik ji kinc te treffen zal de staking voor het personeel van alle de partemenien worden geproclameerd Aan het departement van Publieke Wer ken staken alle leden van de Intenuiniater rleele J edcratie xuode 4000 man en aen 1 Kolonièn 1 D man De fjNWnitie telt thans ongeveer 26 UÜ9 teden waarvan 10 000 postambtenaren Op het oogenbük is bUna de helft van het adOtal leden der federatie in staking Terwijl het postverkeer dus zal stilstaan I blijven de spoorwegen de telegraaf en rle telefoon doorweiiten In Engeland dreigt een conflict met de apoorweglieden die naar men weet de regeeringsvoorstellNi niet hebben aanvaard Ze eischen Bovm het maximale ooriogsloon in elke loonklaase S3 sh als norm en een roiaimum van 60 sh voor de laagste klane Sommife bondsafdeelingen vragen zelfs 7P of 80 sh terwijl andere de verdeeling in loonklassen afgeschaft willen zien De regeering daarentegen biedt 88 sh boven het oorlogsloon aan elke klasse terwijl de loonen al naar gelang van de stügmg of daling van den levensstajcidaard voor elke pet met 1 shilling zai worden vermeer derd of verminderd Iedere arbeider zou bovendien een pond sterling uitbetaald krijgen tengevolge van de terugwerkende kracht der loonsverhooging De ministir van vervoerwezen overweegt o f nieuw eondcrhandelingen zullen worden aangeknoopt De vergadering van arbeldersgedelegeerden blifft bijeea tot de regeering haar houding bepaa ld heeft BWTKNLAIfDSCM WCTÜW ITALIË rnu agilora obip vergaaiu Al meldt uit Geraua dat het paewgierMMChip Prki f Uafalda een dec jroobato ficJiaaniMbe Mliin4iscihe paesa ermwihepen op de tNHgrete uit Amerilcar op een nrijn OU zijn geloopan en gasonkeo waarbij VOO meSkiien om het leven zouden zij o gt k im Hei Vtridu itf nog lüet beveo Ai door dn mtataotuipplj waartoe het whip balloon NKXICO Vter duizend do o den IM ooriKMpondefil van Je United Preas Ie Mmiao had loeVk dat de ooden i ei betreffk fl de asrdbeviajven ea vulkaflicfch ultbarstlogeti votsew een voi ci MMjhnttinv 40Ü0 peirsonen zal bevatten l ail óeii en tfiorpan zijn veirdweOMi Do da vu kandMiie uUbanMageo werden de luenaidihi giévAigea nbt ratten in een vnJ Die vulkaan Qorn de Sw Mlfluel heeft 6U0 voet In den omtrcli lava gmlpnwi a door de boeien die op hatlmdwifflir oil Honltm vecratft en mot hun ioveéle ba o wcHilen eduod Hot tot ogr ilweh baeid van het land i g lHwH v irand rd iteavel i wden lot vlakt4 n verelfeud lueuwe iit ugien oaMoad a dorpen verdu enon an de OiijwrvlatUu Up dfi plMt waar Ce hebtwa gfnOtiMi Hirei ztob Uiani ixa meer mt De menaoUou ldpaa bukeu uil vtw9 voor oloove Muoiüicn k £ tjemaM roote nood nat betreft de vootfaiüHiu e UM water daar de brouoen beilorvea cijn door modder eo zwavet In bet iiweujk gedeoOe vau den Maat Vera iJtm heetticlKia ewekUg i opwindmg t n paniek wijl er eou nieuwe kraterzibli liteli t Hl eud ia don ulkaan Onz b k BINNENLAND NEDERLAND EN UELGIE De getroffen overeenkomst U Mainci e wr tioaiqiiani jtublicoert iKiur uit i oiiUtiii afl t ie 1 CW wordt tatt ld d vulgondc lulicilmngt U beirodenili do ecoaoiui AjUo ovurocnküiiMt luseeheu Nwlirland eu öolgi i aorge a d door de Coiiaiiowwio van Veepden iX aBti xi aart op de ScJioJdo nd loi nu too ooiioï ooatrölo nn oe NederlBelg sohe cooD lsBliie saimeoc eatekl uit zes leJen vau wie dne door eik land werden benoemdi in het vervolg zullen de evantueeU ge ohillen Vttn deeeoomnilseie onÜÉerHorpen wwAin a o een ariH tragwwwQlfiflJ vati dfio lakBO een Nedenlaodleoh kd ff a Belgiflob en oan neufiusJ Ito Hoiieid © zaJ hn oorlogptijJ voor oorlogsaüljeiwn gaaioten aa n 1ü TradeötiJd behoeven de Bedgiifiobe oorlo pa ohopeii geen toeMeDanBng aan d Nodöriandache re eeriag te vragiwii om op d Hchelde do Nedurtand ui gren te patëeieerefi Ft zal gum afstand van geljied éaor Brlgfó of NedemlaJid plaaius vimleu l e drie veiidnif an van 1839 zullèa vervfttigwi woJÜon dwor twee nieuwe De correspondent van de N R Gt te Brusse seint Het besrtuur van het Comité de politique nationale heeft in zake de Nederlandsch Belgische kwestie en motie aangenomen waarin gezegd wordt Het comité overwegende i dat Nederland de militaire regelingen Qie de Belgische gedelegeerden in Augustus 1019 voorgesteld hebbeu geheel verworpen heeft en slechts voorstellen van economlschen aard gedaan heeft dat de Belgische regeering tegenover deze houding schijnt besloten te hebben de politieke en militaire kwesties eenvoudig open te laten maar dat anderzijds de minister van buitenlandache zaken aandringt op net sluiten van een economische overeenkomst d c slechts voor den vorm aan de goedkeuring van het land onderworpen zal worden dat de bepalingen van die economische overeenkomst waaromtrent op hooger gezag tevredenheid betuigd moet worden op verre na niet beantwoorden aan het onontbeerlijk minimum dat zij namelijk aan België noch de heerschappij over de Schelde geven noch het bezit van het kanaal Gent Terneuzen en zijn bjjbehooren noch de mogelijkheid van verbetering van de bevaarbaarheid var het kanaal van Hansweert noch het recht om alleen ue afwatering van Vlaanderen te regelen noch het toezicht noch het bestuur m de enclave van Maastricht over het kanaal van de Kempen dat tot schepen van WK ton beperkt is noch de heerschappij over de verkeerswegen die tusschen België en Duitschland gevestigd zullen worden door het afgestane Limburg noch de toleenheid van het afgestane Limburg met België noch de aanvullende compensatie voor de kanaliseering van de Haas die voorzien waren in de minimum eischen betreurt dat men denkt over het teekenen van een Nederlandsche Belgische overeenkomst en verzoekt dat het thans en voortaan onmogelijk worde dat kwesties die m de hoogste mate de toekomst van het land raken beslist warden zonder een werkelijke voorafgaande controle van de volksvertegenwoordigers Met groot verlof Met uitzfl denng van hen die tot officier of onderofficier zijn of woiden opgeleid en van hen die tot de administratietroepen behooren en daarbij in verbana met hun vrijwillige aanmelding 6 maanden langer moeten dienen zullen behoudens onvoorziene omstandigheden de dienstplichtigen der lichting 1919 die m het tijdvak van lft 20 Juni 191 rijn ingelijfd by de infanterie de weilrijders Hoepitaalsoldaten vcstingarljllene en de pontonniers op 15 December in het genot van groot verlof worden gesteld Veriaging boter en kaasprycen Een verlaging der maximumprijzen voor boter en versche kaas is in voorbereiding Bond van Vr Liberalen In Den Haag is een vergadering van het hoofdbestuur van den Bond van VriJe Liberalen gehoudra de eerste onder r giem van de gewijzigde statuten Het hoofdbestuur is thans samengesteld als volgl Mr H O Dresselhuijs s Gravenhage F J W Brion s Gravenhage nu J Drost Rotterdam mej Naber Anute dam J H Scheltema Amsterdam oar dr J H W Q Ter Spill s Gravenhage prof mr A C Visser vaa Uaendoom Leiden allan gekoÉm door de algemeene rei gadering Veorta W v Mmm iMmwaHB oéer denXamerideekring dea Helder Vincent Loosjea ld Haarlem Walrave BoJseevam Od Amsterdam dr W W van der Meulen d sGravenhage D de Meester id Socterdam dr A J Bosm id Dordrecht i D Vinüy id Middelhurg dr S A Waller Zepm id Leettwardea dr W G d Berg id Groningen r mr L A d J de MiUy van Heiden üeineatem ld Asaeo ds Com Vw Jzn ld Zwolle dr D J Hulahoff Pol id Utrecht dr G N Buddingh de Voogt ld Arnhem en mr A G A Ridder van Rappard idl Nijmegen Het coUectM contract in de typografische bedrjljven De door bet buitengewoon congres v n den Alg Ned Typ Bond genomen besl fadng over het aanvaarden van het collectief contract in het drukkersbedr Is thans ook door het referendum bekrachtigd Alleen boven de 18 jaar en in het drukkersbedrijf betroUienen namen aan deze ütemming deel Uitgebracht werden totaal 4 46 st waarvan 8072 voor 892 tegen en 82 blanco of van onwharde 8 afdeetingen hadden geen referendum ingeleverd Het contract is Zaterdag 3 Jan door de organisaties geteekend terwijl het eerste verhoogde loon op Zaterdag 10 Januari ie uitbetaald Bet collectief contract In het boekblndersbedittf V D meldt Dinsdag 13 December wa3 door het hoofdbestuur van den Alg Ne l Typ Bond een klein congres b eengeroepen van vertrouwensmannen uit die afdeeImgen die het nauwste betrokken waren by het speciale boekbinderscontract De beraadslagingen namen den geheelen dag jn beslag en vooral van Groningen en Leeuwarden kwam nogal sterke oppositie tegen de klaiiseindeeling terwijl het met opnemen var de 4 urige werkweek heel wat tegenstand verwekte Tenslotte verklaarden zich echter alle afgevaardigden bereia hetconcept in de afdeetingen te verdedigen I waarna het referendum zou beslissen Ook dit referendum is thans binnengekomen en de uitaLac is dat voor zoover aan de stemming Is deelgenomen het met groote meerderheid Is aangenomen Buitengewoon Middenstandacongras Zooals gemeld iwordt op 21 Januari a a te Amsterdam een buitengewoon Middenstandscongres gehouden Besproken wordt o m 4iet euvel dei opzettelijke wanbetaling en de middelen ter bestrijding daarvan Hieromtrent zijn praeadviezen uitgebracht door de heeren R J Koopmeiners te Rotterdam P W Wils te Amsterdam en mr J G Schilrmann te Rotterdam Ingekomen i een voorstel van de Verceniging v d Handeldrüvenden Middenstand te Olst bflÜsffende stichting van een Centraal Bureau Voor Inkoop Voorts komt het Coöperatie vraagstuk aan de orde Praeadviseur is de heer O R Berends te Arnhem terwijl mr M W F Treub oudminister van Financiën de volgende btellingen zal verdedigen Zoowel distributie als productie zyner VOO het verbruik niet omgekeerd Bü de goederendistributie kan deprikkel van het eigenbelang evenmin wordengemist als by de goederenproductie BÜ de zoogenaamde verbruikscooperatie ontbreekt die prikkel evenmin als Jnden handel hü werkt alleen anders I 4 De gebruikelijke term verbruikscooperatie kweekt misverstand die coöperatie ia niet een organisatie van het verbruik der door hen benoodigde zaken door de verbruikers Economisch staat de verbruikscooperatie op één lijn tbet de credietcooperatiënen den coöperatieven aankoop van gronden hulpstoffen en handelswaren door landbouwere fabrikaten of handelaren A die vormen van coöperatie hebbentot hoofddoel dat de bij haar aangeslotenenzich het door hen benoodigde aanschaffenin goede kwaliteit en met de minste moeiteen kosten Zij hebben alle het nadeel dat zij gedreven worden met gesalarieerde ambtenaren Waar itadividueel inzicht en de mogelijkheid van snel ingrijpen van overwegendebeteekenis zijn is er voor coöperatie danook geen plaate Wiar die factoren daarentegen slechts m uitzonderingsgevallen opden voorgrond treden is het voordeel vanliet georganiseerd optreden grooter dan hetaangewezen nadeel In bet voor ons liggende tijdperk vantoenemende organisatie zijn o de middenstanders gedwongen tot samenwerking Zoodra de middenstander dit inziet houdthij op een principieele tegenstander vancoöperatie te zyn en is strijd zijnerzijds tegen de verbruikscooperatie alleen nog mogelijk zoolang hii niet beseft wat hÜ voorzichzelven wil Blijft de handeldriivende middenstandzich principieel tegen de coöperatie kanten dan loopt hy gevaar uit de maatschappelijke organisatie van de naaste toekomit teworden weggedrongen niet door de vei bruikscooperatje maar door de gevolgen vande zich sterk ontwikkelende bedrijfsconcentratie I e geconcentreerde grootbedrijvenEullen tenzij er een maatschappelijk nuttigesamenwericing tusschen hen die de socialefunctie vervullen van te zorgen voor de distributie der goederen tot stand kome voorzich en voor de maatschappij die functie beter kunnen opdragen aan eigen agaten enverkoopkantoren De middestander die zich veriieeldtzelfstand te ziJn b grijpt noch z n plaatsin de maatschappij noch de elechen die dezein het twenwoordige stadhu harcr ontwildMiiax aUlt All door 4mI TW de ïelfutiuwügheid w lke hy tot nu toe gevoelde vrywiUig prÜB te geven kan lyj het ovenge deel ervan reckieB Indien de middenstanders zich aaneensluiMn d w s iodien xy doelbewustde coöperatie m toepAWing brengen hebben z op de verbruikicooperatie htui bedr fs en warenkennis voor Zoowei tegenover dien vorm van coöperatie ais tegenoi eroe disttibutie door agenten m kantoren vangeconcentreerde bedreven heeft de georganiseerde middenstand bet voordeel dAt by hem de prikkel van het eigenbelang cich nhoogere mate laat voelen Ai uen nog van haar overigemaatschappelijke voordeelen werkt de verbruikscooperatie als een stimulans voor denhande dry venden middenstand om uit zelfbehoud die coöperatie met haar eigen wapenen te bestryden en zoodoende zyn maatschnppelüke functie beter te vervullen Be vyandiKhap tusschen middenstand en verbruikscooperatie is vooral historisch gemakkeiyk genoeg te verkLaren dit nee t niet weg dat zij voor een zeergroot deel voortspruit uit misverstandenvan beide zjjden en uit een slechts zeer tendeele gerechtvaardigd wederiydsch wantrouwen MaUriacommlsaiew Op verzoek van den inspecteiu van de volksgeaondheid heeft de Minister van Arbeid een Malariacommissie voor Nedenand ingesteld welke ten doel heeft dien inspecteur tot voorlichting te dienen by het bestudeeien van het malariavraagstuk in deze provincie ea b het nemen van maatregelen ter bestrijding der ziekte Leden der commissie zijn dr P C Korteweg mistend arts Amsterdam dr H J M Schoo proaector 4 acterioloog aan het WilhelminaGasthuis te Amsterdam D W Havelaar directeur van het gemeentelijk laboratorium voor pathologische bacteriologie te Haartem dr P H van Rooien directeur van den Gemeentelijken Dienst te Zaandam dr J W Wicherink arts te Alkmaar dr J Schuurmans Stdchov i dentomoloog aan het Instituut voor Tropische Hygiëne te Amsterdam die wegens vertrek naar Indië na 1 Februari zal worden vervangen door zijn collega dr H P Sweilengrebel De medewerking der gemeentebesturen voor de verrichtingen der conunia ie is verzocht GEMENGDE BERICHTEN Hoe de eene diefstal tot de ontdekking van den andere leidde U politic Ie BLoeiiwimta ii 1 wa op het spoor ffcskoaiiea vitn et uige diulfltalleHi door et D UlyiwUbodo gepleegidi ten nödeelo van de fauoluï waar ij zij in betrolcking was llci üe B p OHTFeg rüöh r ïlia nflJU den airbeideir Brvaiugen lovwMlo hean aiaii de juetatie over en stelde oojgoabUkke k een uiitgiebreid onderzoek in dat nog m vollen gang i N v d D Een groot bioscoop theater te s Gravenhage Naar o Tel verneeinit beuft zion te e rarvcnfiege een coiiiibiniaitlei vonud WMurvan o a deel uïtAioken de heeiren WiUy MuUeiw en mr Hijmane om te Konu n IM di OfViMiiliuti van een giroot bios cooptlieoteir Ointredut de pianoeo defKUPcombiiiatde diu zonder twijfd door hun girooiaüies opzet voor eea atnd aia Bon Haius een eniftrme vwrMeriiigi zullen boteekenen ZIJ ioedicigwloeld dat het thaater zal verrijzen in de oenes i fta t ter plaatee van de pOTCi e en dor flniw Lencv eït woUüede oonibóaaHu gelivel mei inbegrip van winkel on iiiEUiJbroom ju handen hoott VéÜrnia Len uk ib door aankoop eigenares geweiden dér Hftageöhe BrtoodSfabrie Het blr sboo4 thi t r al vorder plaste bieden vooi 13fi0 p voor den lieer Mulhmt ceit x o voonijitigianig daisd in zijn Cheater san rl KctLii g lraat ilocdito ploatö wa X Or a6 personen Het totaïe werkkapdioal dut twtt laillioen gulden zal bedragen trè ht uien thans te vinden deizo pupingen vinden in fiiUUKieele kringen gioote IwlangptelÜJiig zoodnt verwaoht mag worden dat dit plan zal siagen en Den Haag daanned Ui berft zal komen van I een imienlïiad eenst klae bioeioooi thenter Pokken in de Duitsche grensstreek Daair de pofck o in de DoitBobe grensHtroek hevig woeden h ft het gemeentebcsüuif van tattard do gele uheW tot herinentinp opengeetf ld In een droulanre aan drt burgiOTj wordt w op aaing drongPn dat jn dfee gelegpnheid g Jwutfc zal worden gopiiaairt voorea daar het govaar vooP besiuettittg door den thaw zeer levendlgen hendel mt DiUb ie g ien0plaa4sen zeer grcKH Ie F woi edhlur van die g U eenheid niet cv fiMviiik gemaakt Ongekik met een motorrijwiel BJj het nemen vau een te korteti al rt ed oefli inotomjder bij Nieuwer Aawtel met zuU een raoft teg n een boom dat hij eenfge me verder bewuetetooe op den weg word ge ngerd Het rijwiel wnei g he l vt rn eW lérwiJJ de lusrii k twee ribbon had gebnkeu en m het zaekenhuis ter verpleitfns moeet worden opffeBoiiNn It Oft bê staking der toMeeïspelera l Uyt h kil h a Thoatcr V erkftda lit mMü der i kend looiu eispotew heelt KttU rdnSHVond aunkédiiig geg ni tut ern Mjibt anord kjK d D m het Theater Ver M la d t n Ufl g iM 0T ht4 H otolaa T Mieei ward g UQ AUr Peira ie en zijji keuk aineu e V o rdw wttrd goiMUfld tvmoIumju tie dlroJittur Jor van der lAlgic sour buit voetÜalit om ÏMi pntjéek mede te doelieu dat jinrHOiujnLijk bidjettoa door de zaal zou aa ff onl ni gemroviA iDet aaiwiiMUiiigen tot alcUH aan de staiUrs m om dts aanWMigL ii atui Ie Hipoct U hun Kaliuic te bowaft n W ttpöp dti voorntoiling iKJflpn Niniwt4ijka w aw Mfien Dnytaa Twist di de rol van de stB oiidB Mien Sbhuoult trans oveïnuuis ofgwroden of uit de znai witi i haar w eg t re©uwd éafr zij neaoadn rkruipKtiT wam Ho inao drto aolireeuwilL wi rd door do pcliHe iM do aat gkeel Dl wJirLru e oiiH I auideren niet h1 om vroi L to gaan wl het roepen van ondqrkiti ii tt r on de i iijoia 3ft deti BtaJt w dwnr rcUi ti in mimen o frvtoefl Ui wöiien het pul liok Di poink inK voort uusk haar uitMMo g 1 l HT trad C OT van éar Lflig naar voren Mn liet pubUok lio © to piieiloen üet pobiick rovpiL dtoorspoien oa breuigjt van deplJugt een ovaitlo Vijl nidnuten Un £ i Pd rundg doorg eautei rd Dan aveowöl bleek de zuiiv nngi Jer zaai nojg naol alTdoeadtf te zijn ffeer wtfl öT geroepen en weof Éladderdw de iMljvtten liet pubÜefc nsenydtr aioh op daadwerkoijki wijzu hl het iag ÜH viel op de en gutiHttder rtakpi e geeirenden aan r ivondeiu klcorea tAukgeroten oogen jli i H gKislagen soinmiigen Bepen Woedenlo env jfldia tsn op in do veflii l ufci wa ru pii ziflh de söcijd vi rphwitóte wcffdeftmicen ingedrukt IijnÉddeibs waf het ook buiten het gejoi n op do HiOerengiraotat nJet matig inoor MiMttén politie on beiden eigenten nikten aan Oor vjut d v Lugt stelde de aanwozigen dn vraag of hij zal doolr 4pelen Een dsvorend Ja dooiaipeloni en alweer een o a ie wafl he antwooni Wncr óa liU nn ido vijf minuten naat owonneii Als v d L gt d Bn op te m ziju rol vinden een padr nkannen het Oirbaaa te roepen MijnheiW do rlirectoiir ik vraaif het wwwvi hl plaatB van het woord krijgnnn 7 1 evenwel eeai pak slaag vaai het ptibliwk Fu weer inooflt do poBtie on zetten aJr re ren5 i on weigivowen Krioelen Het aan wezigen wcard het tn macbt g Zij veplioteii h scluouwapol De ach tfrWijiTtndyn bejpbelden opnieuw d m diFföteiir JA p nuuikte met het publiek de als praak d U do iuuid lwviiig dioir ordo vei ctr xal tt orden ovfffgieiarten aaa de poUliö Gedurende het dorde on laateïe bedrijf bleef hot voJkomen nusti g en aan hot iai weid ten wpeiUT inogi een goeistidlriJinigie ovatie ee rachA Tot viermaal toe nwcw üoi éia gi haaM wotrden en werden dB verBclaUeiide apeiflpB hüde toK gt audcllM Bij liet uiii®4aa van den aWbonwlnirg WBP d ï H ere€ ir cht door ijereden polltio atgczft inaar aHee had vïiider een ordetijk verioop De geawissterarde bolhaanelfl zijn nachts ni 12 nur door de poBtie Joageiaton Naar bet per ti ure a Vsö Dim vornecJnt hebben de tooneeldireoteuren evenals he be6tiu ir vam de Netiarlandecbe Tooneeïkiinptenjaajre viereem aung de door het hoofdljeetuur van het Naderhindöbh Tooneelvarfeond a ng oboden beuiWdeling alge De JMttkbU ttendief8tal te Haarlem üij het onderftotek naar de kioraak bij de finuai Joh Enqobóclé Ie Haflrlwn waar TOor om h lf n ilioen banhbUjetteii ia ge U ien w gebleken da de dndeirsi Wr een paior milhoen aan haokbUi tten ouiaaagiTOcni bebbm gelaten Dit bedrag wie ii n éeekf g jbotr en in de a adiare helUt van otii wCt houit n kiatK woiaruit Iwt It t tmllioon £ omtvreemdL De reet dor bonkbLjOtten wad in kuHQes die op den grond stonden IXi inbrekers hadden deze maar vxHir het nfeen aaen gehaid Waarachrij nlljk zijn zij eciitar ssAibrikt door het groots bedrag dat zij vimden wHaroan alj imt het haU indlUocn het h zenpad komen De inbrodi Ki zijn Ijinnengi konien door Cf II breekijzej te ZM ben onder betraampie waiwdoor dat gient ckelijk te openen vm Ook hf Itouften ka8 Be waarin voor milUoenen aan waanie aanweafgi was hadik ii zij lainnen opeaen alleen met behulp vjn een breeJHjzar Du beid naöhtwakers l i bet goboujw hebben niete van de tnbrajik bemerkt De moigt lijlkhc4d bestaat lat ilAmJak pi ais hecA gehaA v66r 10 uur Waft ondB toen de nachtwakete nop niet aflnweaüg waren IV d Tect ir van de NeAsrlftudsche Bank en hPi parket van de Haarlemsdie Beditbank benuvene de rcchter WT ndflBairiai mr Pïwteiiir hebben de plaat an de inbraak U ilohtJgicI Door de tram aaa atnkken g rcd Dp stoki anniWarH uit THbur ie giHteren door dte etooniitram naar i lnuien overreden en gelkeel aMt fltukkeii gendeti Hij bad te ver met het hoofd batten de macibine eeJeund en een lUg vê n eeft tele raa paat gekre tMi waoidoer WJ nder de tram Wed kwtiiD Llord Georg aeaeneeaa PAKIJS 12 Jan Uoyd Gwirge haeft Zsndagavond op het miaMerie van oorlog een onderhoud van een half uur met Glemenceau gehad Clemenceau heeft bovendien Marcilly de atoim Fnaache Wlwt te Berlijn ontvangen De Opperale Raad PARIJS 12 Jan De Opperste Kaad heeft Zondagavond in het miniaWrle van Buitenlandsche Zaken een geheime bijeenkomst gehouden Alleen de hoofden der regeeringen hebben de bijeenkomst bijgewoond AlutUa haadkaafd dea wapaaatUatand PARIJS 12 Jan Uit Washington wordt geseind Oe regeeriag der Vereenlgde Staten heeft Duitachlanf formeel laten weten dat de wapenstilatandivoorwaarden de betrekkingen tusschen Duitachland on de Ver enigde Staten blijven beheerschen Duitachland biedt icnaea aan I PARIJS 12 Jan Hit Berlijn wonit geseind £ aat dEanselior Bauer heeft uit naam van de Duitsche regeering Niessel hoofd van de intergeallieerile militaire missie zijn excuses en betuigingen van spijt aangeboden voor het letsel dat hem is toegebracht door da mannen van Von der Goltz tijdens de ontruiming der Baltische gebieden De Dultache regeering is begonnen met het Instellen van een ondenodc de schuldigen zullen streng wordon gestraft Na al BERLIJN via Norddeleh It Jan De verordeningen over het bestuur van Rijnland die Zondag tegelijkertijd met do aitwiaseling der ratificaties werden b nd gemaaltt worden door een diplomaat in de Deutsche Allgemeine Zeitung gekarakteriseerd als contract breuk De diplomaat wijst er op dat in Rijnland jammer gwoog een toestand geschapen ia waanloor het in militair opzicht onder vreemde overheeraching komt maar uitdrukkelijk Is in legistatief en Juridisch opzicht de Dultache sonverelniteit erkend Hiervan is door de speciale verordeningen geheel iets anders geworden Er wotdi voor v ftlen jaar in Rijnland een holegenngstoeatand geschapen die ieder Rijnlander rechteloos maakt Tndan de verordeainKs la weiUng dan Is het met de Duitsche souvereinitelt met de leiding van de Dultache centrale regeering met het aanzien en de werkzaamheid van de Dultache wetgeving en reditspraak gedaan De diplomaat bealuit met het uiten van de stellige overtuiging dat de Duitache regeering zich met hel in breuk niakw op bet vertirag niet kan vemenlgan geUN iit t g rciunidd en In dtnn afge oopm neohfe op vffMAOunle pUarieen cdi d J aji y Hioh aomdgi dak zijnbo Hl liAdi fii door hei aeJArenipen van ver HUrWng in erger v oorkomon ecnd i l oonit i zijn Hnnpuwiwld eilt de tolutooisübe iifi bbdLiMf aaA d Imie Mfnfoon naar tioii la door hot vailoii v n twoi l ooni rl poii B vnra f lit eoti kleine hoodberg v I h Rtcenkaraer migfwaiii Vukr u n oD atfóedaelt zaJ op atk Vrit dtigwvoiui 7 uw in bet cM uw vau deu Vxl Trui iV ud door D H G Oldeuutiu utm luzliMt utft liehtibeeJdi ii worden I gflionden C p Zonrlaig Ifi deïiOT de avon 7 uur zaL in het gebouw OonODTdlta de Tootieel MitiHiüKig Kunat en Wrii4 v Den tl Jig t oor dl aidooling van den Algi Ned i ht Rknj lK ud irB Boftl opvoeren Het VnUHnwi Vuur va A C C de IViNer HEKENDORP 1 1 tH l nalHiH e HekMikiirp Ie ofvoorjniiM a u Itui en Wi4h betioten voortaaa de randflvcrjji idwin3n n met gebed te ope n Ti OÜDEWATBH I hl df Zü i ïWh nie hebben de tlagaro het i iJteii vlw ab rti bet jnitM vie wb ineè 20 CiniC por K G v a laA0l j DK STOÏW ZonJagraiddac 2 uur ia het motorscuip Uving UI der N V Oving te otteioam in de Zuiderzee tusschen iilam ea Hoorn verffaau De schipper de stoker ea de knecht verdronkeni de vrouw van den stoker en ie paasa ler Jan Lampe aija behoudMl op Uia aangebracht Teagevolf vaa dea atann altn di nriiladingon iioor het geheele lanil per telegraaf 100 slu ht dat heili ninorgen alle IwrMlmra vanuit Amatenlam voor aden U U laad gelegen plaatsen per post arden WrMDdea Ew toi a ilfeaeUekap In UqaUatle Naar w4i vernemen zal de heer Louis jeVries directeur van het TooneelgezelsdupLouis de Vriea een rooralel aan lijn conifflisiianMett da a over te gaaH tot ll iliM van ci a toonMlgeselaehap A Nederland ea de VaUuaboiid Hij verottiien da uu hel vredawvwih e lil Hvrkiiij in j t4rode liezm dagen Jo i zoiuUii g aan do IVocdo kamer kan wonl ti latitat fen vam hot we aontwtTp limrcIU iKli de toe editkg van Nedeftsn t itii ili ii V ilkmbond a Oe onderhandaUngea te Parüa W spom K I II it 1 H 1 u k e V o e t h a 1 d a g Ven iiet geheole pnognunna vaa gleteren ondinn li hts 2 oikUnooÜmgBa doopgiQfig ik I L UI de WeetoMjikH en één iu de Uo ii iijke Ic klasse Iu iMm prJtolilige partij vootbod hooft d lLfi Splo ff die m Haaiieai geldopt met lJ3 Nadiit d ftivopiwten su klelnun voorsprong Iwuldeii gAven d Haarlenunerb In t talrijk opfloiwinott pul llek dat don etona tpots i nlo met MsI hoop nkM r op een overttiiuMi en s H eidou spoedig em ver loa eii partij Dt llo iitrii ti m In blK ii no te rtpt4en A ail m tbulAwed deo waarviui de oiitinootingtwi tf ien V f C tai Blauw Wit wellicht nog i t n nkol verMeepunlje zal ktinnün brengen iimuu bun de ietdlng niet iiM ci oiitfiosnen word1i OV ydgpfH wctdon v k vefg ièf hp reizon g inad let Dammen Diiiiin ed atr ij d Go uda xoels Pbr W IV addlnxveen h een AimwMrtrijd gr hiinieii tiifcwahen de dubfi Gouda en f x t b tor ü Wadduixveen inc t den volgeiulLiii uitsilag Jtioudtt lijMekéMf C van Eijk C Breedljk 0 2 P V d Ldndo A Bbnk l l M v d Un4e N do Jow 3 0 W de Hoed A V Ef w 0 2 J Hot ibM3 J Barblar 3 0 tt l o t rxMn J V BlankensWjn 0 2 J V d VÜet H den Boom ü 2 J V s Miw i H Honian 2 0 C H Eikenaai ITi Meuienum 2 0 M V Hoêwegen A TdJ 1 1 V Ar k iui M J Pos Ü 2 IWaaj 10 12 LAATSTE BERICHT Oaaliee blokkade apgrhevea BERLIJN 11 Jan Zondagmiddac Is de Ooatzee blokkade opgeheven De eerste Duitsche schepen zijn reeds uitgevaren D ullzonderlngaloeatand BBRLUN 11 Jan Te Dusaaldorf Anuberg Munster Munden is de uiteondeneffstoestand afgekondigd Het Uitvoerend Bewind gaat hierdoor over op den Rijksweerminiater dus op den militairen bevelhebber Uc iN l l ii c i fcdolcKiOTiden Jhr mr Vau Eijt4i a en Krollor aijn naar Partja Mll kautl a r borvaUlug ine onaaa fa zant lltr Loudon van de beaprolOi en let ttltii rkiiig van liet voonlel van den V lkMiiioul In laliii do alannneuo tcMruaaa niui T 4 i ivL betn taiai het veckeer aigh de wa pwe l n s oonra an o In de lativviH ilovendleii zijn lleae drie heeruii door do i liirlfuulmia r uerio aan gewezen m bet voeren van owierhsiideiiii apn oviT een nwfnr oveHog lietrelfon e Ai iH pallii n van Ih t Mvitrng van Vecwaüiivi hai uien van den Rijn aarvaa laS Iiiiialiiiiiiii een wljzli iig lireiwinin dl ItlitivaartUMii waartiij Merland pwtg la Bint oa a loop vm dat on atia koBt dl f nlijlu luuidqiinc itar MJamwttcte aan de ordi In zake de rovi lii der verdrawn van IW he A te oOnvmhate om iiader overlec pdaaSM goliad tljdenabat rm H niet du lednn dar Helgiaohn del tie o a n er dn lütwivkii dnr ooonopil4 ii ri minjpiii waamovar In bl fniie vcrcivtfiNyiBiiiiiff vnui vurldriqgiit po Ne nlaudhili gi ie l nr k ii lijn ndar Parij rijliTO w r deaor ik en aederbak thill uopilon oviir do dt loMe e TaatftiJBorf formule In div rilnc vu dl no0 idet algedetfU punten TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stad 768 8 te Pergnlgn Laacite ataad lltA ta Urwiek Verwachting tot den volgenden daf Krachtige daarna t delük afnemMdi westelijke tot zuidwestelijke wind tüdaltk opklarend later wairacbÜalük w r ragaa zelfde temperatuur ADVEBTENTIIN RECHTZAKEN Heden overleed nog onvervacht na een langdnrig en amartelgk li dan onze innig geliefde rrontr en moeder lx He ubaqik to Kotterdein heeft g dsehi U gi ii A lï ruwidiviwl wegeiie diufsW bij b Tl ftUng te Gouda bij v H ik M f 13 bOfte fuhet ö dagpn heoltteob L V d V wegena dl 6ital te La ngeruigeweide Imj wrwcek tot S weken gevaiigeaiiBirtraf Anna Walradina Eyssell g b Noothoven van Qoor M M KYSSELL HANS EV S8ELL a Oi TmBaoE 11 Janaari 1920 Javaatraat 63 MARK TBERICHTEN Beaoeken kannen niet worden afgewacht Senige en algemeene kenniageviDg 447 8 KottwdamKlu Veenarkt 12 Januari 1920 Anvoer ö39 vette runderen 166 vette en graskaLveren 57 varkens 899 achapen en lammeren Heden overleed onze lieve znater en behawdzuater Anna Walradina Noothoven van Goor Echtganoote van dan Haar M M Eyitall G B NOOTHOVEN VAN GOOR 0 S NOOTHOVEN VAN GOOB voii ÖerniEioHA E H RIE SZ NooTHOvKH ï ii Gooa F 6 RIESZ 1 NOOTHOVEN VAN ÖOOR Oh P NOOTHOVEN VAN G00B Wukdb Oouda Oramnhage Prijzen Ie kw ƒ 1 90 2 2e kw ƒ l T 1 80 3e kw ƒ l eo 1 60 Ossen Ie kw I 1 66 1 96 2e kw ƒ 1 66 1 76 Se kw S 1 40 1J 6 Kalveren Ic kw ƒ 2 26 2 T6 2e kw I 2 236 3e kw ƒ 1 80 1 90 Schapen Ie kw ƒ liO 1 30 2e kw ƒ 1 10 1 16 3e kw ƒ 0 96 1 06 Lammeren Ie kw 1 20 1 26 varken Ie kw ƒ 1 70 IJO 2e kw ƒ 1 60 1 60 Se kw ƒ UO 1 40 licht art Ie kw ƒ 1 16 1 26 Handel Bi tl wegens ruime aanvoer Terugloopende prijzen 11 Januari 1920 dttsi 448 3H OKtt ORAAOLOOZE DIENST SNIJBROENKWEEKERU voorheen GEBRS STEEN5MA OOUDA SNIJBROENKWEEKERU voorheen GEBRS STEENSMA OOUDA BultongtwoM Aigemasni Vargadaring wan il aë lho d i op DirWDAO 27 lANUARI 1820 des namiddags Z 30 ur in de Industrieele Clab te Amsterdam DE COMMISSARISSEN 12 Januari 1920 446 28 Jlgeme Vsrgaileriiiji op DINSDAO 27 JANUARI 1920 dea namiddags 2 uur in de Industrieele Club te Amatenlain DE COMMISSARISSEN 12 Januari 1920 44 5 23 De naat verkieiln PARIJS 12 Jan Gisteren hebben de verkieaingen van twee derde der leden van den Fraaaehen S uiat plaats gehad Uit politiek oogiHuit aeh lit het dat geen verandering is gekomen in de verhouding der partijen Poinearé ia gekozen als Senaat in het district van de Maas Elza en Lotharingen hebben veertien Senatoren gekozen De El zasLotiiaringscbe senatoren zullen Dinsdag een vericlaring analoog aan de verklaring van fle Kamer van afgevaardigden afgelegd tot Frankrijk richten De b i ttlng van OaM Praiiea PAKIJS 12 Jan Uit Waraehan De Poolsche bladen melden dat na het bezetten van OostPnilaen door de Pootsche troepen de staat van beleg daar zal worden afgekondigd De Poolseh ambtenaren die voor OoatPruisen zün bestemd zijn gereed om onmKidelIiJk te vertrekken DIE VOORTREKKERS 444 40 D o t i iadawte Ir Tr nav aatecti