Goudsche Courant, maandag 12 januari 1920

t TS l méii 4 Dinsdag 13 Ja arl 1920 No 14210 f timerw 58e Jaaigaaig GOÜDSCHE 0MA1VT J RSCHIJN I DAGELUKS aBKHALVfc JO ti i£N FEESTDAGEN Bnreaa MARKT 31 CIOUDA 1 i IS evenwel toegezegd d hun n hun te rugkomat te Kopenhagen op het stadhuis een fepatelyke ontvangst wl worden bere J m D roodzakel kheiü m fil esw k en el ers vol temmingen t honden gebmlVt e Duitsche regeering ajs en middel om i a Uljend spoorwegwiKWw zouely te wingw wecri a an t werk te gaan In een telegram aan de stakecp it het district £ 1 fcerfeld wordt gezegd da het met alleen n lerband met den terugkeer der krUgsgevan genen de jongens die ti t zooveel verlun gen verbeid worden g wenscht ie iat ie spoorwegdienst behooriykfunctioneert dorh ok voor een good verloop dor volltsatem mingei Naar de deabe l r ffeiKle gebieden il men tremen zenden an kostbare deelen fjes vaderlands loopen gevaar verloren 1c gaan alü de stemming niet binnen den ui hft TredcBverdrag voorgesclurtven termen en 9iet medewerking van Ut stemgerechtig Jon plaats hee t De bpoorwegarbeiderB bl ken ecbtw a et raisonnable de staking bi tidt zich eei uit dan dat ze vermindert en t ft takers treden Is ware despoten op O leiders hebben iolentoevoer naar Dusai lorf toegestaan mtts schonvfrbuigen biosed ten fabnnlcen te werden gesloten DeM etsch ti oest wel orden mgewilligd wilde stad niet ge r eel van brandstof ï jn vf Stoken Het ge volg 10 000 arbeiders b odetoo8 die tot beden nog zes ureij weA fk Van je kame aden moet je het maar jtt thenl AUeer m het district Keulen iin dé epoorwegarbe ders v eer aan t werk f aka aangezien de directie hun met vaiit hut bedrfig Ook de Duitsche ihUtfarbeiders roe en aich weer In het district Hambom is m de mynen van Thyasen een staking uitgebroken In het district Muncken hebben stakende telegraaf beambten sabotage gepleegd storm had daar aan de telefoon en teie graaf l nen ernstige schade toegebracht en nu 18 men de natuur nog wat te hulp ge Iwmen Vyftig gevallen van moedwillige wmieling werden geconstateerd Te Dor sten zyn de stakende telegraaf arbeidere 25 ia geta in hechtenis genomen Ook te Be k Imghausen en in andere plaatsen is de ml litaire overheid tot aanhoudingen overg gaan Het economisch leven in Dnitschland ii tengevolge van het gebrekkige inxicht ier werklieaen die met begrypen dat vöér alles noodig IS inschikkelykheid arbeidslust en verhoogde pro hictie gedu ht m de war en de dreigende hongerwiood Itan door bet optreden der arbeiders niet anders dan wor t en verergerd Bü alle optimistische bench ten die de regeenng voortdurend verspreid vifordt er toch telkens Üs reserve aange voerd Als er geen gewelddadige stor ngen komen maar t gaat er naar xlen dat dete x nverm0 ell k cjjn Deze reeerve maakte oek d rUkim nis I ter van volksvoeding Schmidt toen h0 iSen lag in een vooniracht vow de sociaal democratische partij te BerlitJn verklaarde aat de voonlening met vwedingsMlddelcv itj I het ook toet beperkingen gewaarborgd is Mochten de t oeren niet voldoende afleveren dan lou het systeem van dwang nog schei ler worden toegepast Zonder rantsocneeIjMig maximuinupr fzen ea dwangaysteem to het niet gaan b de voomaamate oe ngsmiddelen en grondstoffen DuitHchlands geluk ia de eaveMoeude olenpradiicü Indien Duitschland de br fchikking had over 60 meer kolen din foudan alle moeilUkheden overwonnen ktia n worden Het gebrA aan kolen drukte uitBchland veel erger dan de voedings westia DU mogen de mijnwerkers die aeer wiiltHi staken ter harte nemen U krijd met deM optimistische 0 va ting IS een beriaht uit MUnchen aan de Köln Ztg waanu gemeld wordt dat de j eierache minister van L Bdb uw heeft verllaanl dat hy in aane de tWensmiddelen voonienmg niet knn ieelen in het upti ailsme van de Beriynsche regeering De jroducftntea tenren veel minder dan n let vonge jaar De toestand i t66 ernstig jat het voorloopJg onmogelUk is af te nen tan he dwangaysteem De eer te Duitsche Waoht over contnu t breuk loor de geallieerden g p eagd is ge lioord tn dit xal de laatste wel met z jn De entente zal de b alingen van het vie deaver lr g wel meer dan eens anders v t leggen dan men te Berlin oirbaar ai hi evenwei protesten sullen niet helpen ie Opperste Baad zal den tekst van het vie lesverrirag uitleggen zooala hem goeddunkt en daarmee sta Zaterdag is een koenot raar Fiankrjk gezonden om te protesttJMer tegen de bepalingen Toor Rijnland en ie bladen laken op bitteren toon de kne e ary icr DuUachera m het bezette gebied In het BeiUnor Tageblatt schrift het 1 d der Prui sifiche I andsvergadering Robert Jansen dat de dictatuur de Rynlandera Boover moet brengen dat ze tenslotte liever Franache burgera dan Duitsche helloten willen zyn De Lokal Anzeiger de Kreuzzeitung en an dere bladen laten zich eVeneens scherp uit over de vreemde heerschappij m Rynlan i hoe de Deutsche Allgemeine Zeitung r aai over oortleelt heeft een draadloos telegram gisteren al meegedeeld De hooge intergeal lieerde commissie heeft raar aanleiding van het m werking treden van he vredesverdrag een proclamatie tot ie bevolking m het Ryngebied gencht waarm ze verklaart te zullen trachten de lasten der bezetting licht te doen zyn op voot aarde dat Duitschland zich er op t e e t de whaile te herstellen Duitschland ts nu in afwachting van d n terugkeer der gevangenen voor wier trans port het laad zelve moet zorgen De regee iing heeft alle noodige maatregelen genomen Men IS in staat dagelijks 120 000 man t vervoeren Volgens de Fransche opgaven zullen dagel ks slechts ongeveer 6000 k 7000 man over 3 lynen worden gerepati eerd De be v oners van de kampen welke dicht aan de kust liggen zullen overzee op ezelfde wyze worden teruggezonden U ae gevangenen uit Engeland Ter regei ng van de besch kbaarstelling van de sch oen zun gisteren een vertegenwooniiger van de admiraliteit en een van de apoorwegafdee ling naar Parys vertrokken om de techni Bche byzonderheden van de repatneenng tf bespreken Men veronderstelt dat het es weken xa moeten duren alvorens alle gevangAnen Frankryk kunnen hebben verlaten t I Het dreigt BelgiJi te gaan als Duittch lltnd Van de geallieerden moet dit land wel liet hardst weHcen aan zün heratel euoch ook hiei volgt staking op staking Olattiren I aa in dan ikwBd dev alaUag ep 4 MWei tPrieele departementen geen verandeung gekomen De poststaking was vr wel alge meen m het geheele land De minister heeft m stregelen genomen voor de verzending dtei correspondentie voor het buitenland H lieeft zich de hulp van militairen verzekerd Aan het departement van weten appen en kunsten heeft Destrée een delegatie van het personeel ontvangen die hem een rewtx EHschen overhandigd heeft De bond van leeraren bii het mhidelbaar onderwijs do it luet mee aan de beweging De bladen metden dat de ministerpre i dent aan de vereelullende ministen heeft k en weten dat het hun vrijstoml ten aan den der beambten hunner departementen ctezeifde maatregelen toe te passen we ke de ministei van spoorwgen ten aanzien van run beambten heeft toegepast en aan dezen voldoenmg hebben gegeven In de provincie Antwerpen is het gehec Ie perkoneel van bruggen en wegen in sta king gegaan De Italiaansche spoorwegaiheidera volgen het voorbeeld van hun collega s ia het bui tenland Naar de Matin uit Rome verneemt heeft 1 et Italiaiiaaehe spoorwegpersoneel toch ook oori ditnwtpei Zij jmm beerde ooc len eiidi FJ wamueor ziJ hemi zoo apééo oor hdiöof a zi er nog altijd uit 01 rtl rd o It wonfen Z laoMe tr en iMir hoJil in diu gpivgel hl war 11 net gtnoeg b nden oin al hetwtrk gehtel klaar te lurygen o rl kwa tiien wr d len t kort roowtf Wj do dpoor wegen De joigtre fiewiDten warm aMea iik fiitvl kin wie eeo J jaar fftJ dtn 110 onoatljeerlMl Mobten nioeM mi ook weg ioitr die iit ar een geweer kon dra on n ten runsel o den Mg Op ndttitt u I gt iHi aolil iiNHV gp 4ngen llir rii alltvn nm maar een pif r omieSïA et nn r dit waren trwgi en kiioPrig liuii HM V ir II If vddi NOiiMiii n tooi gewolkt Mil iij n h d ook iiiM gienoeg tin loiii vroni LkHitiroweAi zkA aiHiteld le 301 Hir aui ie rtpoorl IM Klortk het Igetifdil tx i wai op e n itake twiiw VI A tujUü aaiorw gewee waren zou tiij Jiaar zeker w H eeo i tn hzwr bruin ïiJilumi wangen g kiiepen heb en nu lid vft Imj ftedils bevmöjpi Zi wo ri Ingi leekl bl i en roep vrou t ir hot toeïuii had Hij wa etn vrocfeUniiiH VI tl Iwv loa n en vTO ig haar dnUlgl 118 Doiubrowmd Foei d l begml l4 flit He Slim b r leterlijk In l l ee ien zitten Wa i bet aiet afaohuweItjk Nu it4bfa ZIJ v tofiten v or ftur giimHi n lodi vfTVoiRdeu ie haar ttedH oodeo ze haar wel océi roei ru l laten Zij toohle toen de dim bMr dat vroeg bft Om met Dooiiirawelil heW M4 Uar waB Itlj dau Ja ai hij dat iiiaar wIhb De arow kereia ünebAto het laaikeni nlot jhrijvon Zij maakte er zich iiht ten let u af Maar dou gdiMcKion dag VNu tij er oot omd door Kwam Dgui ItfoHHkl liaAr al weer iu dtn wïtgli Vilder oti iM lieel aarü uanr baar ztti g weoet zija Men behoefde z uh to Éi ook tïk t overwerkjeQ Elke paar miau ton Awatn r eaa trein xwroij I a tloot de opzéc ei dk opletLan nMK t en Ofi stgi alen moeait olH geven IXui kkmii iwt uw op hnt neveiwpoor I ao stoud moii d ar met do band op Ó etoel van den Bpado en UKi de l in itaorop Heuneod e meii k ok iiwst open uiuud den vooiWj vazeidin trein aai Wat daar zoo al voorbij jot trotipeu kaïtonikeii iMar LU allerhl gtM uit vli gUBlgeu n cJibH valeu plan kon koper ijzer raU heel t o teil D aiixiappei 1 irtroo hooi allee naar h front kolen en koutrapcn kootmpen oar hier dit teerde men mi eten Koo4 ra en kootimpen koolrafwik aarda pelen wartn te rfutaaraoh De overige rouwen die iiiei haar op de baan werkten klaag ikii ar dikwijl over maar Mnka i btd Ml dat hind te b etg aijk hetnlnsl aitf elj vd0r maaa over niets te kitgen had Een paar Pootooba mel ea vaadeiTea dv Bich onder de t Kèkitew benrooden zeid i del zij soo vtw aiar Hat waxen geJumien om veei te vwdienen inMr la zij eoweten bidikn hoe erttuMidi het voedsel bier wa dM sou e baar httftum hebben i ifiik Met StMte m Kmü Dochters van Hecuba door CLARA VlEBia OeautoitMende TectaUug van WEVK J P WEööELINK v ROSBUU Nadruk verbodeo 68 VIi r liaar Hetnz die iwi vliegen eii oV rwiïiflen oui gelukkig t ftudia Nii g looMo z j ur tif len vaM tau n ii X nd zjj VnmMiMTn stralend van gt 1 i c ZIJ ha t zlah haar icngou laten ge ven in hteidi hem teff a Jiaar bomi Zy oïH heqè ia laap nvi haar zeM bij h zflttiile iiounötóu iiig olU en we m dende etcin Het waö Itet omte ld t nlied AhiB Jor Beiuef Iu lge BrUder Ha Jen gilden Mut nitra Ijcra ndt IMlA GrooüiJoedcr riep zij laoheaid toen im vT0 iw Bfi hoUi na r haar toAwiin drootmofilw k zou zevpn zoons wlüen ibibeii zevtn loooM o0t den kfht r at z40t u laarraii Zóó ZIET EEN DOOSJE BESTE POETSPOMADE 439 ER UIT 25 n loDien keiingefl 3i eeol Kleiweg 67 Gouda 438 10 Haastrecht AboniMmaaUB ni adrertentibi voor de GOUDSCHE COURANT en de HAA8TRECHT8CHE COURANT worden te Haaitrsdit aantraiomen door oniea Asnt J SCHEER Het w t gois d 4 w k riiw i gelwren wi on wa r zon andt r lU aimilling vaiHlattti koim n vpoa de v lt lp 00 die Ï iii hlau4 iiKwet vei ze 1 Bijna oao eduwa KiUtiJlKMiu ffrt 8p da ooaio met ui i v uut m mfcte er een ad iA hen ei lekMM Mm dmkte qp de w raM Eb k iUi d 0iiM nMMOiMrael die MhtR In den loMdac ie mm UH MjoeB Wegens a e vertrek naar indië ver oekt Vaandrig F L RAMBOffNKT degenen die nog leta van hem mochtente vorderen hebben ziob onmiddelgkte wenden tot i n vader den HeerJ J RA UBOMlC£T Rioawetraat 15 Dk Hue 441 11 NIEUWE SCHOUWBURI l Ie lilinili liin r DirMlic W VAN KOKLAAR Jk Vrqdag 18 Januari 1920 FAUST arute Opiri m Ck SOUNOD ml ami killet In de WilnirelMaekl deer kei denmeemMe na LlLlY aREEH ea MARIARET WAIKEK Aanv na 7Vi tiup PriiivB der pleaueaiLe e Slellei f L 4 r oaletolt 3 50 Uoa J SO Udn er RMlelelt 2 Oalerll 1 Alle prijten Terht o d mei 10 o voor musiekkoilaa PlutiliapreUD4 bij lolinl Doodet dad 15 Jan daa avoada uur fUartan van af faadan varkrijdbaar bij dea Bulalchaf dar Sociatall Om 440 42 OpenbJ Vrijwillige Yerlioopiiio NOTAHIS G VOS te WADDINXVEEN lal op WOENSDAGEN 21 en 28 JANUARI 1920 telkens des voormiddaga lO i uur ten koffiehuize van den heer P STOPPELENBURG te STOLWUK in het openbaar veUen n verfcoopen De Bouwmanswoning get F 21 met verdere Getimmerten Hooiberg Erf en Boomgiiard benevens diverse perceelen ttitmuntend Wei en HooUand Weg en Watering staande en liggende aan het einde van den Tenteweg onder Stolwuk m de onmiddellyke nabuheid van de spoorhalte Koolwyk bewoond door den heer A Bikker te zamen groot 22 Hectaren 73 aren 13 centiaren Aanvaarding vro van huur de lander en 1 Novembei 1920 de woning ca met erf 1 Mei 1921 Nadere inlichtingen en veilingsboekjes te bekomen by genoemden Notaris alwaar tevens de schetskaart dei perceelen tei inzake ligt Dans en j Feesttenten te HUUR of ta KOOP Voordeelig adres COHEN Coa ARNHEM Vabriak va Rolluiken MirklKin Zniit hiraM TMl n Dikkl id R a a 3i Ainl eer euda en eaiitreken i H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA i WUDSTRA UNION Helit II hot Unstelliockliisr al geiironlieR V pkrl gbaap bl I IV£R £ AtEUBEkEËBIMaENa Flraai H OIKaTELHOHaT Itetr tlllart au Maubilfabrlik bEIWCa n Telelaea 151 MUDA Ma Ma BELONJE Jr Telefoon t48 Keizerstraat 83 85 87 2620 46 C MICHAËLIS Schoenmakep SS32 40 OBLBKADB ISS ail Handel in Lederwaren WaOa Damestasschen Portemonnaies Portefeuilles Sigarettenkokers enz HUISHOUDGOED OORDRECHT CHE MCTA M MAAENrABRieH I voorheen Wed J BtWItRS k ZOOlVDOWDHtCMT THUERE s THEE la frisch van smaak en fijn van geui ztj is goed waterhoudend schenkt helder af en Iaat geen drabbig bezinksel achter Prys per Vit K G ƒ 1 4 5 ƒ 1 80 f 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden ba L P HOOGENDIJK Hoogstiaat 24 Tel 19 N V vh GEBR DERCKSEN Hoogstiaat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER V h L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Karnemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 612 VAN EIJK Turfmarkt 101 5828 50 VOOR HET KOKO een tulvcre heldere en nlet vetlf vlocUlof bevotdeit den haargroei vcnterkt klieren en hur worteU voorkomt het splfiten en uitvallen HoofdiecT en roos verdwijnen nadit ncn KOKOeen paar malen heeft gebruikt men urcnkfll ctnvou dig KOKO op het haar dan wrijR men het uchtIn nedcrwaartuhfr rlchlinx en borstelt flink B Verwaarlooa nooit Uw Haarl n Wil itellcn geen dwatc of onmogelijke bchcn aan KOKO maar wy zeggen en houden vol dat en ander preparaat KOKO U en zalyar gMMtMtadtl voor M H ar kan evenaren WAARSCHUWING I Lel op onderstaand HandeUmetk voorkomende op elke fleich KOKO wordt nnolt los lönder verze M fclde bulttnverpakking met Handeluaerk vtrkochL Prtia nJMkltiiii lMMMtoa S N nMlaflM€t KOKO SMnpoo Pocdm 1011 per pakje P rf Mrf ha U M Vohrl bÉW bvUpMhvkan DragtM Varkrygbaar te Gouda bfa ASTON CX OP ttut an t a hooahoT a b A N TAN WBTTia aBDBPONBBRD PABRIBK8MBRK QABA AAA VERKLARING Om de veelvuldig voorkomende onjuiste meening omtrent onze echte YBERT TABLETTEN te weerleggen verklaren wij De Goldone Apotheke in Bazel heeft de fabricatie en den verkoop barer Wybert Tabletten aan de N V Gaba te Bazel overgedragen welker naam gevormd wordt door de beginletters van Ooldene Apotheke BABel Ter gerostetelling van alle trouwe verbiuikers de WybertTabletten wordt het oude Fabrieksmerk Adelaar met Viool nog eenigen tijd op het aluitstrookje der doozen behouden maar op den duur geheel door het nieuwe merk GABA vervangen Babrulkt tagan hoait haaaohhald kaelpljn aiaadi Wybart Taklatha alain nrkrljgbaar in blauwe btlkkan daazan mat Inhoud van ca 200 tablattan tagan dan varmindardan prija van 80 cent LET VOORAL OP ONZE VERDERE KENNISGEVINGEN N V Gaba Bazel Filiaal Hilversum VOORHEEN QOLDENE APOTHEKE BASEL FAIItEI n lEKTELPUIiTS in NEIITIIItEII ii MITIIEI Electrisclie Licbt en Kracbtiostallaties J VAN DUIN Co Ooucla Is U ook zoo verkouden 1701 34 I Die hoest van U zat n et vanzelf overjiaan Het wordt tyd dat U er wat aan doet want andera lieeft U nopf kans dat Uw zor elooBhei l oen pmstige borstkwaal tenttevolffe hefft Verwaarloos nooit een verkoudheu hoo onschuldig die aich in het bexm ook laat aanzien maar neem dadelyk een krachtiff wrerkend midde als Ie ABDIJSIROOP te baat welke fjeen verdoovende be standdeelen bevat doch BUitnoplos sende eigenschappen bezit en de vaet zittende slijm overvloedijt doet los komen I e Abdijfliroop wordt dan ook te recht gepreaen aU een uitBteltend ffe peesmiddel m gevallen van catarrhalc aandoeningen der ademhaluiKaorsa nen verkoudheid hoest sluinhoest influenza frriep bronchitis attthina kinkhoest hooikoorts heeschheld keelpijn etc PruB per flacon van pi m 2 0 pr ƒ 1 60 van pi m 550 ram ƒ 3 25 van pi m 1000 gram f f Alom verkrygbaar Eischt rooden band m t onze handteekeninfi L I AKKER Rotterdam 414 80 Adverteert in dit Blad Meuiiilkoopils Treuwinü Soliedfl Salon en Huukamermeubelcn liTihli Sloelen LInnenknUn Sple el Schilderilen Tbeelifeli Eikenb ulen Bui fatten Boekenkaitea Clublauleuili Zijden pluche Ameublementen Leernmeuble menteo Kapokmatraiien Wollen en Sattjndekent Stroomatratlen ene ent 5396 SPOTKOOPJES 111 20 BESTE ADRES VOOB JONGELUI MET HUWELUISFLANNEN SII0ISTBUTWIi9intulMNeSiiliiili li ROTTERDAM Telefoon I280a AboBDeert U op dit Blad I Taiuiari 8 ur Nledyt SchouwouT J K ilad Ktw id nicert ivK v ireeniii n8 Exoelsior U raiiuftfi 7 uar Nl xiwi SohouwbüHS i Nwtiotta Optm 19 Janiiari 8 uiir Gebouw Bouw e nlii jfcoeeiciit Opcnhare Voiy Gtezotó heiipoonHirfsuSe l t JaiMifwi imr G 4kmiw Houw t nmgtotvjolit Ondetat n ooinmii 4c r iiH riyOTB Belerfd verzoeken wij tperegeld tijdlC medodeefing te mogen oolnnsw via ff güdeiingea ooooeitoD venoafttfjfclMdM enz om Ano la on kfpeada te v IBOliNBMENTSFRUS per kwartaal ƒ 2 26 par waak 17 cut nwt ZoadagiUad p r kwartaal 2 90 per week 22 c nt overal waar tl bezorging per loopar geaehledt Praaoo per poet per kwartaal ƒ 2 5 met Zondagsblad S40 Abeuwoeatao worden dageUjkn aangenenien aan om Barean Markt 11 OOUDA bV eaaa agealim tien boekhandel en de poetkantorsn ADVEBTEMtlSPBUS Uit Gouda en onitreken behoerenda tot daa beurfkllog 1 6 reirelx ƒ IM alkea regel meer O 20 Van buiten Goada en da beiorgkriagl 1 i i gels ƒ WO elke regel UMr 0 2S Advertentiin vaa pabUeke venDakeli kke la IM cent per regeL Advertentiin in het Zateidagnumnar 20 toeslag op den prtia RedKtie Tdef Interc 545 Hervatting der betrekEïfigen Nu al contractbreuk Teiugkeei dei gevangenen J ugde in Denemarken Deensche propaganda stakingen in ratschland Schmidt over den levensmiddelentoestaiid Stakingen in Itelgië Koersverandering der bolsjewiki K tsjak gevangen Nieuw legertegen de bolsjewiki De vrede met Itongartje Een nieuw Drievoudig Verbond ONS OVERWICHT De loopende zaken te Parya zullen dooi Von Lersner worden afgedaan doch leze achijnt niet in aanmerking te komeu voor 4ea gizantschapspoat De geallieerden yn gnet hrt aanwijxen van een diplomatiek ei Vegenw ordiger te Berlin vluggei dan PuitacMand met het weder instellen van fen gezantschap m de hoofdsteden der ge lUecrlen De Duitsche regeenüg heeft di teloofabrieven van de zaakgelastigden van ingeland Frankryk en Italië te Berlyn leeds ontvangen Graaf Aldrovéndl di Ma loscotti kabinetschef in het mimstarie van l oitenlandache aken onder Sonnlno s tl Italiaansche zaakgelastigde Naai men weet ïp Lord Kilmarnock oud eerste secretar s Tan het Engelsche gezantschap te Kopenha en de Engelsche en de Marcilly de F i an he za gelaatigde Fe Hleii i 1 Het Spaaii che gezantschap te Be Jn beeft der Duitsche regeenng kennis gegc en van de aAnataaode komst van den franschen zaakgelastigde de Marcilly De Marciliy z l hoogstwaarschyniyic 18 Januiri naar Berlyn vertrekken NcveeM IS Üfit enthwwMiM oy r het vferkiny treden van den vrede ïoo groot ge weest als in Denemarkea dat dank zy ae l palingen over de volksstemmiogen Moord Sleeswyk hoopt op den terugkeer van dit gebied by yn land Vooral in Kopen hagen was de vreugde groot Zaterdagmiö dag vulden daar duizenden menschen Ftra ten en pleinen om vier uur begonnen ie klokken te luiden speelde een orkest een v edesgezang en volksliederen en de na nt tSlees yk was op aller lippen Ieder meent at by ue meerderheid der Sleeewykers een warme sympathie voor Denemarken be staat en de Deensche regeenng zal n eta nalaten dat de sympathie kan aanwakkeren Openlyk wordt verklaard dat in het geb ed waar de volksstemming wordt gehouden krachtig zal worden gepropageerd ten gun ste van Denemarken en ook de bezettings troepen zuilen uorden bewerkt Ter eer an den vrede stonden groote Deensch Enge sch 1 Bransche feesten in Kopenhagen op t pD giam welke echter voorloopig zyn afgplast eangez en de in de haven der Deensche ijoofdstad liggende Pransche Marseillaise e i eeri torpedojager bevel kregen naai Rlenöburg te stoomen teneinde daar troepen aan laifti te zetten Den Franschen troepen In lo Uajlwm begroette iiogi gieen weL da Uge WBo mU SiB wn n reeda sumifï rao 6t zun mot token he zou het dfen lU don winter w rden al bet rioMt dat lul krad kl Men wa iiie meer gtruH op ie totkojiiöt en inon Iwd ook g on vef Lcoi M iitev in ikeci die mouetni regee ren h mtü ppéoaget was ddecitt eweeet de latte nnaml NoiembeC liail ook diezf hcoi wrideli gd I aardappolffli die niet w tls Wj hc4 rooien zief plekken vlt M iUn rotltii in den kelder Ms mtn een aardspjiels gpiioig had wat nioeHl r iiibr wfiinj had jalwlptn bjj liet a irtlapjKTlriJoit 1 ho z r ongiarnewaM i aan dn ar hl g gaaii de zorgen van hel digwiijkMjh biöol haddiii er haar toe ge T n J lundwon aten alb iiwgo wnheu zij zelf hfld ook teede laer e IiiW d ii ZIJ likt den voOTMMid i de kaet Kt 11 koa Nu rustten de ajwule m het houweel t r xij had bet oudt gtrtedwbap van haar lil tit naar dK uieuw wo dog met nomen en uu tn rfachi zij dit zij net zoo Ikon geAn docu as hinr an tau Spoor I iigur t üder dat was no aiei hei eAfKbtfA h t wpekloou w4s m tweemaal zoo hoog en adö er dui inftar wat te klitjgien IK kan imti het ten minWtt roope En hol vratt tooh nog beter diui in de minü MairiHc in iMk tennifnfltc liwwh lucht don bfonel lioven zWi en men sa 11 de tremen voonHtlj vlo Onder l kliert n zooht zIj ofiV p an haar man al kon lij dan niet voo ouduc eur 0péim 1m htd lij toiialitfl 1 4 reiila ftM alt mei nwar ttM INGlOnNMUI Op de voorpagina M hoegvr Oewone adrerteatUbi ea iagaioDitea audadeeUafea b imtnt tet eerden prlta Qioole lettere en randan woadaa kantoad AdvertaatiiD knaaen worte lagaMadaa door ti i i w i M iifci i rt raa aalieie dalaraa Advartaatialiaiaaiix e oaia A airtw AdiMirtnittoj Tritf Intarc 82 I I ii I ji I zUn eirchen aan den miaiaUr vaa vvrkMr medegedeeld Het wil dn aehturigm ni beidadag één vrijen dag p r waak en m salens voor de measte bambtea ram aeottat 12 000 f raoci per jaar Wanneer zfj voor U Jnwiari gwtt hmnuigeaa antwooHl krQgn 1 de takliit Mworden uiteevaantigd ttw d um da ItaUauMk mmiêimstm vwfrtdurewl voelint lll Maii mat 14lUn Nu TernMmt d Duly CkrmleU git MUuB LmiD hnft un hat butunr dar Italluiuehe ucialMtlaclia putti door a l fpaalalan koariar lUa ta Napall au 1 il IpÜMtapt BKhramn dat hli han éHagtti raoakt iieh te oathoudaii Tan mrolutoB Aira laden die toch ondar de tafenwoorHli omstandigheden faas kaaa op alafen lablMpZulke aanalacan loudan de oniMN iaiidalln en dw de aavjetrecaariac mat a lury rlljke mocendbeden aan bat fan ksju op auccaa WrooTan Hianu valt af ta lalden dat da L E l van koen raraixlaini da haacaa wor ematiidar nu ia de kani krUfaa datief aan het bewind te koman Een draadlaoa berlebt uit Hoakan toatt Tenaens aan dat da aovjat een oabloadl er atrial wil Kaan voeren In badaaltf adio tatasmm wordt verklaard dat a da fverwimiins haar fewapende vtia dan e Sovjet refeerin aan nieuwen atrtjd naat avinnen die wel ia waar minder btoadlfi joe i even moeildk ui lUn n 1 den Jtrjjd tegan de aeonoouaeha venuetirwc dM ion er en de koude Wat wtj tbani moatak i aiMt dat la aaaaaal teaa4 al iHnr lofelijk 1 en een aoo niot mocelljk boeteelheld hout ateenkool Khoenen klea dinsitukkm Map selaen ntiU locomotieven en maehinaa Dit allaa moet wolden verkregen en door uw eigan organiiatia uit j t grond de wouden en da mijnen wonlea gewonnen De vr e arbeid van dan Ruaal i hen arbeider en boer m1 dit allaa watan te verachaffen De Bovjet mag met recht spraken van da orverwmnlnj der Roode troepen Overal l bei dese vondenngen gemankt zoovel Ijl Jacobetadt en Dunaburg als in Slfacrté ifaar hun lantate bestrUder admiraa Miajak te Irkoetak moet sijn gevaagea gasmen door kolonel Pepalajaf Het bolsjewistiache draadiooae talagr dat gewag maakt van de varovenng v Krasnywks voegt daaraan toe dat da v r bliifselen van het eerste tweede ea dnrtle lager van Kolbjak sich hahben ov r Moven Tot dusver tijn 60 000 gevangasan g De Times taekant hietfeg aan dat 4 lachl van KoHsJak thans gehaal la vanis volgens een bericht uit StaekkolB a É m ü ± l M fat idei lil i rdii t n waren die baar 4S r Mw hadden i ikwl he wacen Iwaa l iAstokiKOtdalHi die liyeawaitlaid ft vfeeH wami tn du bieve van baau vaikr JUci waruii xrffr koafiyo aultafrin Ha 11 Mildakm s l de svarla Kasia en da o i Wl de HOC awwitetx Hbuda na i nl i dte hqpften s j nu hiat laru la liidt O af de oortog tifli einde sou siju l aar verwaoliling lr l le hasw whter niet ook naar anlere aoUalen la kijkan ea hUnkt kwk mee aaiaoi diisnb bet sijtaa 41 vtiiwgiea la iif k n on bet hucrfd te liten han psiirl Zu hogreiV nu aotiia niet waaccsn sij zfcli toon soa veaadlxik hnd Men maken cli Sta Mans sou wt4 weer goed war Hen ah bIJ lofurkwam wl weet el l lj i l liviwkwem Aan daseu Iwljlat riioiMl s t ii Itoop Een aee 4lle 6Uw a a Kaals eo l n atakien da hooidin MJ elkaar sij ha kk rikasr al tlid wM te ertellen met dia lavoelde mnnr Ctmtmanki lidi ueb mm Ma d i met Omtrud nieaeUal Dia aaf lU In M M OtM mi Vonk émm ia x