Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1920

U 142li WITTE Wo nscl o nl lc AQ M uur Kindermn ramlilpvoorstolllno Heden overleed tot on e diepe droei held oe ces l ogdurl lijdea ooxe eliefde Pcbl enool Veder Behuwd Oroou eo Overgroot veder de Heer Johannes Kranendonk in den ouderdom ven rujro 68 aren Uil lier neen Wed M KRANENDONK BtOBKHUIZBN Goode 10 JenueH 1920 452 17 iNTie Timmerman OEVRAAUD terstond sen bekwaam TIMJHERIMAN voor nieuw werk tegen hoog loon bij P M LOEF timmer man BeierKlie bQ Oouda 450 9 Rfdactlc Tdef Interc 545 Ontusten in BePÜjn Ongercgaldliadni vwr de Nationale Vcrgaderinfi Veel 4ooden en gewonden Refletje in het R jkadaggelKHiw Staat van beleg afgekoadigd DeBtakiiigen Betoogingte Weenen I étaUiig In BelgiC breidt zich uit De bepfAngen voort Runland £ mi Raad van g aniMt DeAdriatibcièkwealie j Zooibeslag par kaart 6 oant par 12 kaarten BS oenl Kleiweg 67 Gouda Vrede t tHeeft er niet veel van Te Pa ijs mag wel worder gedecreteérd dat de pedertoeetand voof zoovw het Duitecn mGroote Piijsafslag H M Hom H Mbhh lil KmIpHk ll lilM MriMcartonven 8kking murtndmm h Mikken dooien wtrIlgaK MBU4 c aoO WbMtan Sterk verminderde prije ma SOmito H VOABMAZEL FILIAAL HILVEMUM h Qoldtn Apolhik Bi l ireueavwBituiu voor zoover nee uuiucn iging uas door If Veiliglieideweer afgezet land en de geallieerden betreft is herste d iep vooi den ingang stonden machinegeue IJl weitetükheid heerschen wrwal woelingen t L kfc wel of het van kracht wordenvan het verdrag van Vorsaillea het sem isgeweest tot nieuwe ongeregeldheden want b j den atriJd die in vele streken haeiwntede gevechteh der boUJewiki in Enslanti enSJben de onrust in Spanje de verdeeldheld in Egypte etc lUn de lfl atite dagranm tal van landen stakingen gekomen InBelgië htoben rftaatsbeambten de ataitinggeproclameerd Italië wordt ewneens metstaking bedreigd et in enkele DuitBehe dl tricten legden de spoorwetgmannen en de kolendelveri den arbeid neer Was het hkrb maar gebleven Wel werd door de stakingenhet economiBch leven ernstige schade oegebracnt maar tot heden bleef het tenminste een onbloedige strijd EvenwelDuitschland dat Juist nu alle inspanningder burgers noodig heeft en waar alleenkracht ge eensgezindheid en swnenwei k n de wooden die zoowel de oorlog als de vreiiehébben gebracht kunnen herstellen hetarme geplukte Duitschland maakt eennieowe perlp e van troebelen dp r De tyd dat Spartacufl het bewind m handen poogdete knjgen schynt te zyn teruggekeerd m ie stralen van Berlyn ia de orde weer j istoorrt en is opnieuw bloed gevloeid D on usten ziijn met onverwacht uitgebroken aI laag broeide er Iets was Spartacus in stilteaan t werk en t was te vreezen dat de behandel ng van de wet op de Bedrufsralenhet tot een uitbarsting zou doen komenMen herinnert zich de dreigende regeering cnsis toen over deze wet in de commissieuit ie Nationale Vergadering beraadslaagdwenl tengevolge der meeningsverachillenover de bepaling dat leden van den Arbeidaraad b i ondernemingen ook zitting en stemzouden hebben m den Raad van Beheer Hetcentrum wist toen de Trede te herstellentusschen Bociaaldemocraten en democratenDe meerderheidssooialisten hebben destijdsüeei veel onaangenaams over hun toegeefi jlcheid moeten slikken en de communistenen onafhankel Jken begonnen onmiddellijkeen geweldige actie tegen het wetsontwerpTegen gisteren den dag waarop het wets ontiwerp in de Nationale Vergadering rouworden besproken kondigden de radicalenren demenstratie aan en derhalve bereidde j I ji FeuiHe tert Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP VoordeeUg adrei COHEN Co ARNHEM F bri k TU Ralluikan Mvki Zo ufcerMR Tenten Dekkleeden AdvotentMa en abonnementen p dit blad orden aangenomen rear BierkenwondoDoif door A BOOM Barkanwoudt Toor BeckMiwoBda Aehtaihodi door L NIIMEN liJincta STILWilL Nlarziakta albuminuzis blaasziakté ziakta dar tirinewagan aambaian onUt pijnl zwakte onwillekeurige unne IflozmK op eiken ieeftyd geheime ziekten tfemiuiwing vloeiingeti gezwellen impotenipe enz Volkomen en snelle genezii fer brief door de wonderbare plantenAxtracten van DOKTER DAMMAN veryhlllenü voor elke ziekte Men vrage brochure No 86 met bewusen aan by den Heer SNABILIE ÖrooteBlarkt 7 Rotterdam met nauwkeurige omachr vuig der ziekte 4867 16 A Ml nw Btudi 1 oniltntiii H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA M WUDSTRA Haastrecht Abonnementen en advertentiin voor de GOUDSCHB COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door omen Agent J SCHEERp m HAAsraiscuT Gtzoniilieiils Goiiiinistii te Govila 1 I op MAAHDAe ia JANUARI 1920 dea avond 8 unr in liet gebouw aan de Spieringstraat Oflderwcrp Ier b haDdehii Verilig da kMindIngen en liandiliaiai der Sezimdbaldioaninilitla a er t l9 Kameni de Gezondheidsoommisaie Dr A LE COMTE Jr ISO 28 Voorïitter A H TEEPE Secretaris Gouda 10 Januari IViO Herplaatsing wegens misstell ng Dochters van Heouba don ARA VIEBM OMatotlKenie TeMiJiog rao BVK 3 P WESaEUNK T BOSBufi Nakuk rerbodan I BtfUiii Dtui TJrai slj Uaauk zoo nkM b haar m bijm dlahtvleluu bIj liM wk Do oiMaohter aoMd op da ïwielim hadidea ze g ni knofcön ia haar Hit BiJ miuv IlunlirawHU durfda hq 1 neet Boo cio had aan oherpe toiig dilrrljlft dat viouw Donffnvw k ais ia ep ge K4w vereOHjcee op haar pad iNdKle eo Win zwaajTOOedlg e i Irelri nakwk db hnar voortIj HaÉiner in eotdtilaa ii m dan Wldatni d e zon lm t lil d ti r aa fetth IfBOn no die N a aal ien Elp Hala bdlen uut nokaD Da denJit ike junga H U 4n An Uireu Sehsbi latt IMuoi ain hM niamaad a i rian zij woaKJk datliw luui en dat badnikMa law Daar e Biet verf 11 on aU a M uit e aan aa a het oiA Va 15 aiuiarL ur Nieiiwe Soltouwbiiag UeWadlfliieiïIaiooncert Zflingv eeniii nK lOxoelêidl Ifi lanuan 7 uur NfeiiweSrflouwbulK NadonflJei OpMH It lamiAri 8 uur Gebouw Boow en VVo iiln lio icbt Openbare Verg Geeoiid hpï l Wii niWle 19 Jamiar i uur Geboaw ikniw en Woniogltoeeialu OnderBtaiHtBoamDriBite Ar inensoiM Meubelkiopjis Treiwenü SoltedeSeJon en HuiAamermeubeieaall Tefeli Kloeten Linnenkevtcn SpiegeleSchUderi n ThcetefeU Fikenheuien Buffeilen Boekeokaaien Clulifauteuil Zi deii Mucbe Ameublemeolee Lecrameublelaentea Kapokmatreieen Wollen enSatijndckeni Stroonetreaeeo ene eox 53 SPOTKOOPJEStn 20 BKflTE ADKES VOOK JONQBLUI MET auWBLUUrLANNBN HMIItnU MitnHlDli LUikUiluii ROTTeROAIH Telefoon 12800 B aiiwt Ktm Cntmm Beleeid verzoekaa wij areffeéd KJdlg mededwUng te raogea oötvangen van ver gnderingen ooaaerteio ronnftkeJijkbeilen eoz om deze ia onze iiswda te rermelden tj5ic o DIE VOORTREKKERS 40 P g oliiii n ci r Tran vajil ch B Nu komt het er op aan uw weeritand verino co te bewaren en uw lenuwkrachtcn e veraterken Er wordt veel van uw krachi gevergd in detcn sweren tijd eo bij velen komen reeda de verachiineelm ven lenuwswektc ncureflihenie en zenuwachtigheid Slepelooaheid vermoeidheid moedeloosheid hoofdpijn angit londer bepaalde oorzaak gebrek aan lutl en aan energie zijn zoovele verichijntelen die dikwiih de voorboden zt n van erger Nu komt hel er daa op eaa in ijda het echte middel Ie kiexen dat deze beginnende neuraathenie ntct verder laat voortwoekeren Met vertrouwen reden wc U de SANGUINOSE a n die door honderden doktoren en leeken bevoodeo ia een uitnemend veratferkingamiddel bi bloedarmoede en eigemeeoe veralappiag SANGUINOSE ko i f 2 de flacon 6 fl f 11 12 fl 21 Tweemaal per dag een eetlepel ii voldoende i 395 60 Probeer het en gij zult apoedig de guniiige gewgen beapeuren Houd het vol en de gevreeade ondermijnende neuratlheiiie wordt overwonnen Gi wordl flink en levenaluallg ela voorheenl WACHT U VOOR NAMAAK De Riemeriiraat 2c 4 VAN DAM ft Co Deo Haag Verkrijgbaar bij Apothekers en Droglaleo Fleaichen worden teruggenomen G da bi AntOn Coopb Wijdalr Sohooohovea bij A N v Ze88BN THUERE sHHEE 18 frisch van smaak en fijn van geut zij is goed waterhoudend schenkt helder af en ktat geen drabbig bezinksel achter Prya per y K G ƒ 1 46 ƒ 1 80 ƒ 2 1 2 50 en ƒ 3 voorhanden bo U P HOOGENDUK Hoogstraat 24 Tel 19 N V v h GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 649 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EIJK Turfmarkt 101 B828 50 Rheumatiek Spit in den rug Jicht D D D IS htt viod bare waschiniddel dal de leuk en Eczema doet verdwiinen het voorkomt Slapelooze Nachten verfnscht de huid en maakt ze zacht Het genas vele gevallen door doctoren opgegevea en maandenlang behandeld Neemt een proef met een eenfleschDDD van f O 75 oi f 2 15 Inhoud 5 maal loovecl dus veel uoordeclitier I Liidt met onnoodig Grgpt naar het heeiUjke vrqfmiddel dat tot diep in don huid zijn weldadig verzachtende werlfing voort et Uw spieren lenig opaakt en de pijnen verdrijven kan de onvolprezen D D D Kloosterbalsem Ook veel eepresen bIJ wonden huiduitslag dauwworn aambeien winterhanden en voeden oude en nieuwewonden 4i5 80 VwkiliohMi t i I alU Drug n Apolhekcrs wasr alM vcrkrllgbwr wrndt ncn Ikb lot dtaljcrnvrrtcgenwoü d uc fa B Mcladtrima Un H g 5 ck PnjB per pot van pi m 20 gram f O 65 van pi m 50 gram f 1 50 van pi m 100 gram f 2 50 en van pi ro 250 gr m f 5 Alom verkrijg baar Eiicht roodea band met onze hand teekening L I A KER Rotterdam ANT COOPS Drogist Wydatraat 29 Oouda 4dverleerl in dil Blad WESSAMENS KONINKL FABIIIEKEI gevestJBil te WORMERVEEI OPGERICHT 17 6Voed uw Va de ZUIVERE 3 32 LIJNZAADKdEKEN merk STEK en W L SOYABOONENKOEKEN W L I itmimtende door groote voefiingswaarde Eere Dipioma Parus 1900 Negen Gouden Medailles 36 4 i zijn itfVu KOUDE EM PIJM IN OC LEOEMATEM spiei pijn rheuiualjf k t t ikhNiiijuf I stijvchiiis pit indenruiiiaUuenza Jicht bf fji l jijn OOI pijn aanli znht i Jn lut spijn ft rk kei 60rt 5 kokers f 1 70 kVOORi HET £ 0£VERZ a GOUDERAK AdvertenUta en abonnementen op dit blad worden aangenomen door 1 VLKflOKKRT ftftnderi k 5 KOKO een tuivere heldere en nict vette vkMlctof bevordert den haargroei ver tcrkt klieren ca kaar wortelt voorkomt het spinten en uitvallen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen hcctt ecbruikl men sprenkelt eenvoui AGENDA dig KOKO op het haar dan wrijft men het uchl In oede waa t ch rlchtinR en borstelt Hink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wd stellen geen dwaze of onmogelijke euchen aan KOKO maar wii ggcn en houden vol dat geen ander preparaat KOKO ala een zuiver t Dceamldd l voor het Haar kan evenaren V AARSCHUWIMGI Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomeode op elke flesch KOKO wordt nooit los lónder vene gelde buitcnverpakkingjnet Handelsmerk verkocht Pril n MkMRt 1 20EMdM I Mgr tliflmli KOKO Shampoo Pocdcra f 0 U per pakje v rkrUgl M m AMtkakin DMtbtaa a faifc r U hsa ar a Ifl iam S uur F H B O Ivoor Htrr ï HANDEO MtiW Verkrggba r te Gouda bq ANTON 000P8 Wnd trakt AD te Sohooahnvm hq A N VAN BN ElaetriwlM DrukknV A BSmSHAN A 9 0N OOUDA Abonneert L op dit Blad Woensdag 14 fagari 1920 58e Jaargang VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON ISGSÜOmmH MBDBDEELOitel Op de voorpaflaa ftO ho g Gwroae ndrerteatila a la twidMl iawdeii pitt Groote letten a raadi Advwteatila knaaaa wordaa iatioadaa oot delarw ArfwIwtWwww aa oaie Agüé nxnmuvi 1 e Epf FEESTDAGEN ASONlfBiaOrrsPieuSt pn kwartul fiSS per week 17 ceat mrt ZomitmAM MT kwartaal S tO p r Week 2 eelM erdral waar de bMorgiat per loopar gaadiML FxMfiO per port per kwartaal 2 76 met Eowla rt lad fi 4 i iinn iiEi nMs u uoooa a ntnariiiMi iMiweseaM lol m liiaiinkilat i Ut l OS elke regel uweir ƒ gjg Vmi MtfB Ooada m ém lu a uiglui agi t 30 elke regel meer U5 AMn mtilB taa pnbüefco mpahal hata per reteL A hretteati n la bet E onlaciraBmer 90 toedaf ep de a p Ab WW MiteQ wordes dagelflki aaacaëoiata aka om Bareaai Haifct 11 OOVDA UI oa agwtw dtf boakhaiidel n dt ptiittMteiM ADVHSTBNTIEPItUS Uit Gooda a ottMU H bAoenaM lol dw luauiifcflat 1 6 rejrel Bnrean regela ƒ 1 lt¥t AfdidlhBMr TaM Iiit rc 8 Wje k v8m De on gesteund door de b iT et hartstochtelijk der zitltiig af te d zoo sterk werd dat die JuJBt aan hel woord gfMm verliet pehrenh stoel Het wks k vkr i w wru minuten over vier heiweade Fehrenbach de vei adering en spruer zijn leedwezen over uit dat de relley voor het gobouw gewoifdeA hadden g i0c t Het hing r nu alles van af om Vregenfr indruk in bin nen en buitenland de tw te handhaven Gejrer Zoo opgewon ben ik niet staat de beraadslaging Het voorste der on zittjng te verdagen wei deniteund Daarop trm c ocnncmer ie vergeefa met ij rappoR te gaan De onafharikei ken nepen wortdurend S uit de beraadsfagingon wndtl jk om kivai t ivoor vüf schorste FehraÉbach do vergade ring ert verboö de Ëevaanügden Lau andt DueWel en Geyer 4dtt aan de volgende xitt ftg deel te neme Om tien minuten o vllf heropende ehnenbaeh dQ vf ri aderii g opnieuw d ene g 9ioemden waren oMfnks het vf rbod in de aaal Fehrenbach zeide Th staat het bedroeirende feit vast dat er wellicht tien dooden te betreuwa v ll4a Dit verandert den toestand Os doo en fla voor een deel m ons gebouw gebracht Mal het oog hierop stel ik thans zelf voor de vergadet ng te verdagen Voor de slachtoffers moeten w j ons thcpeta leedwes a uitspreken en v r de f mai fftMkkyittlL dtepste medelildea v ir NafflHWTorgadenBg De leden hoonlen deze toespraak staande aan De zitting werd dan tot heden Woens iagjochtend 10 uur verdaagd In vertwnd met de ongeregeldhedea heeft teiyken trachtten van de tnbuue tuw de sluiting Toen het lawaai mr Schnei Ier niet voort kou voorzi t rn ir vier Om tien In andere deelen Van het riik is het Teneens tot botsingen fekotnen n in htt llttnet Hambem waar ontvoer 16000 m n werkers staken Na afioop van en muawerkersbbeeakomst w É het raadhuts ie Hambom bestormd dS daar opgebot un wapens wenlea roor dea dag geiiaald en onder de menigte verdeeld Nu begon eea slgemeene plundering In de booMstraat werden nagenoeg alle winkels volkomen leeggepi undent In een deiei aaken tveril ue aigofvaar door de menigte vemtoonL Mi Utmrsaa sua de atad binnengenUit l4 hebben de hoofdstrateft ea da pleiaan beist In de Bpoorwegstakutg achtJnt em keei te komen Te Elberfeld waar de staking begonnen is hebban d stakers besloten bet werk te hervatten Op verscheidene p aitt tan zijn zÜ giatelren al weer op bet werk versehcoien In het distriet £ ssea daarentegen 18 het werk nog nergens hervat Te h wen ta te Dortmund werd gisteren zelfs nog befiloten om de staking voor te aettea Men hoopt echter dat de spoorwegarbeiders morgen omler den invloed van htt liervetten van het werk te EIb rf ld auilea boalulten het werk t hervatten Van ratieenngawege i n uitgebreide maatragelea ge lomen om uitapattmgen te voorkomen na wordt gedreigd met de benoeming van een epoorwegdiiïtator met alle volmachten voor de TervuIHsff van z jn taak totferust ook de militaln macht aal ham tea dleiista staan üet heeft er allen sch n van dat b j Ie stakingen in Duitschland de npartaciërG e hand in t spel hebben de staiUB ren vaU n w Iwwl maoiiwaBrdlg aameif met ds iorg vuldig voorbereide demonstraties m BerlUn Ook de OostenrljkHcbe communisten vue en weer agitaties Ie Weenen is het eveneens Itot relletjes gekomen naar aanleiding van een betooging uitgeschreven door den Burgerraa om te proteateeren tegen de on ler ONS OVEltZlCHt i1ie regeering irfch Voor op alle erentualitei teiu Het gebouw der Volkavertegrenwoordi ging was door df Veillgheidaweer af zeL niet spoedig hervanen als ontslafea wordaa beschouwd looals de muuster prutdaiU van plan 1 te doen Hy deeiua dit ia de Kamer tnee en laai dat de aucbaa dar ambtenaren ungerechtvaardigd aga Aaa aite wenscheo iiuase bet aiarfs tegemoet te komen lal ue reg ruig sekar aiat ga inakkelijK vallen waot mat de Aaaa dMl ziet h t er niet busooder roesklauric uil iiet wetsontwerp intake ean leeaiac VM vuf milliard indienende zeuie d liaiataPpresident o a dat het tekort op da hagwa Ihig vyrheaderd nllUastt lal b dn M jren waartegen de onafhankelÜke afgevaar digde Geyer voor den aanvang der discuHaice protesteerde Hitj poemde het t pailement onwaardig pm onder dergel kt otn stf digheden te vergaderen De voorz tter Fehrenbach antwoordde met het recht te hebben om de veiligheidsmaatregelen H 9 de regeenng noodig acht te beletten wöar op begonnen werd met de tweede leain van cle wet op de Bedrijfsraden Inmiadels Was buiten voor het gebouw leen dichte menigte samengekomen Om 12 uur si ivas et plein rond het gedenkteeken ivatt Bismarefc met een duizend hoofdige menschennMUHW gevuld die nog steeds gevoed werd door nieuwe drommen arbeiders uit da bedrüven welke om 12 uur gefloten waren De demonstranten droegen tal van roode vlafgen n schilden met opschiften teften de wet Van het bordes vap hpt BÜksdaggeboiïw wirden redevoeringen ge houden waarin safcerp stelling werd geno men tefen de wet m z Jn huldigen vorm Om 3 öup hadd i nog geen ordeverst yrm rt jj Wte gevoideA Toen evenwel Vgoivmenige p te dringen en pt gde ze tienUoeg ng tot de Nationale Vergadering teforeeeren Het gevaai was groot dat de veiligheid weer overweldigd zou worden ten gevolge Iwaarvan de vuurwapenen moesten gebruikt worden Uit geweren en machinegeweien werd op de itfenigte geschoten zoodat J te wondn laketfjkea on de Jliöt voldoende on itte Schneider te Inderdaad de dagaa vaa da vrada zlJn niet in vrede vmrbüf aan JCa wa ut te naaste toekomst nog bianf aT Vaar Duitachladd ongeiw fald groat moa lttfchaden Van de regeenng aal aan frooM waak en werkzaamheid wordaa geverc eeneraUds moet se het 0fl gex t houdaa op den binnenlanschta toestand anderiijds baart de uitvoenng van hot vradMmrrdr g veel zorg Oe bepalingen van de basattiagif veronfening voor BÜnland die aoovetl variHitwaanK ing hebben gewekt aa waartegen le Duitscfae regeering te JPartfa keelt geprotiirteerd t ja eemt au In de NaHtaalt Vergadering en m d pen bekend gemaakt De voornaamste z jp isrrr r r r = = uitzomlenng van Beieren Saksen Wurtem beilg en Baden en de door die tanden inge gioten utreken uen beperttten staat vao be leg afgekoniiigd Op groad hiervan heeft Noske de ïmoisber van landsverdediging het uitvoerende bewind voor BeHÜn en ie mark Brandenburg op iich genomen l rnst het hoofd van de Berlynsche politie ih tot burger commissariB benoemd Optochten en b eenkomsten onder den vrUen hemel zon verboden Hernieuwde pogingen om de Igadeiing van de Nationale Vergaderir g in de war te sturen zuilen met een meedoe genlooj gebnult van wapenen belet wor len Te voorspellen i er aiets madr de vrees lË gewettigd dat de onafhankelyken bU deze eerste geslaagde poging tot ordeverstoring liet met zullen tatea Wellicht hebben van daag in Duitschland s hoofdstad nieuwe n geregeldheden plaat teaarbeiders De zaal was al voor den aanvang bezet door communisten en leden van arbeidersraden di de internationale aan hieve on de aanwezige burgerlijken misI handelden die weigerden om het hoof l te ontbiooten De communisten openden verbolgens In dezelfde saai een commuiristische vergadering en wderpen alle bourgeoEi ar uit Er ontstond berhUaldelÜk handgemeen met de poUtie Alle Duitsehe autontaiten en alle perao oen in het beiette gebied moeten da b alea ook de requisitie bevalen vaa da militairs overheid gehoorzamen De wetten vaa bat Duitsehe rijk en de algemesae verordaalngen moeten goedgekeurd worden deer da Hooge Commusle voor zij toaipapaat saafW werden De Duitsehe ncktar baMkt m bet algemeen alleen m baxsadttka aliaa Alle Dtritscheni in natform self ntllM agenten brandweeriieden en douaMba nbten moeten de officierea en de vaandels der geallieerden groeten Z die wegens eea politiek misdrijf gepteeg l setiert tl n wapaa stilstand vervolgd worden mogen aiat veroordeeld worden zonder goedkeuring vaa Ie hooge comndssia Personen boraa do U aar in het bezette gebied moeten in het berit ztjn van de legitimatie Zonder legitimatie is de reis van het oabeiette naar het gebied niet geoorioofd Ceasunr op bnevra L rukwerken telegraaf telefoon kraatea tijdschriften Mms enz blUft bestaan Aan dagbladen kan vwbodni worden te verschenen gedlirewle hoogs ns 3 masaden De winkels waar veHwden drukwtrkra verkocht worden kunnen voor mi tyd van 3 maanden gesloten wordaa In Beigië duurt de atakhig oader bet BUkaperaoneel voort en aa dreigt ziclr u te breiden tot ondergeschikte dfeasten m Ide provmcie Ook aan de departementen waar het personeel aan t werk Is geheven wordt de ifelging om de pen er hii neer te luie ne geameer leggen grooter en de kans is daarom groot zullen trkennen dat aan alle departementen een staking zs uitbreken wanneer degenen die het wsrk I Da Opparata Raad la tot ludaa niet nt u IJ l OJ J i J I J J iU i l fP M Dli ha l za al rtwUf andnrt vth dajm maar d rmelle atot ar allijd i an alal weiievm ZIJ had liah ooJi ania aar rarmaodi haar oagiM die a üi m da Htdoodende atnloiüiftaU van liaarwark ikfAldau Uw la vaVrii aleada waar a a gtrpani ZIJ baralta la Uwaa i Oak aU kta nlFi nirar Vaarlov i i a atah ao anr iriail Van noec tM laM 1 T btnTleMn dU ontharen aaa z l wwwom waaroinl Ka MdUkaa atrijdr Bt k Biiin tach pen warwlnahw iln het aiwaliaod Hn mun notm kaak ilj tn da livirijt lie tranen in haar dm Di iiafn DtMdde ar aan an et aailau Mtonu Ket waa uf de ganiWtia nttuorw oaml w alaal zIJ den kamal ap da aenb irllde nemnkken Kea de tmalw die op zee wan i da IwMatAMpan dte naar i3n i4and voarenl Met aan aooat al hiatlse woede hoorde Geftnid hel naaa MO IIOK de pannen ras bat dak kMI r ko hoe het haren op de apoorlia a a la de i cl cMc a aM i adaa aatata redon w tk üri riopen haar toe ipoklioid ttevo woavdocv verktkkeode pra aiieei dnu sprong ij op trok het roodu k oiiJ af wttarraede ik de pot pennautt a t op het haar gn bondea had en wuifiih h n na WbtldB lAuhtiAd InvJig dat haar an ouk in den wind wrappaMlon zag de k f ük kende lioftfden de uit pecKr rto ei nea na ailHt haar die oo n uit het luKtfd zoud priii en Br kwpnie ooh ook 000 goede dB en i ii Aktaindag wa vrottw Donibrowaki Nu g i g tL IJ wtie r op ds radln tePUtt Ze doegyn stoefien klem Vikt kon Itot vrouw Dttubiowskl aohi Ier dkC de opzirfttcr mi tegen haar u vo T kon jM niit bet oJpaaseJ Hij wat tnwriend door don êebrU obooü die vrouw daar te eztnf HIJ hjd hard geluieg gf4laiw bad sij dan k h oort n ni er g eii oageni O a dio had sg l roaaW T giUhiiuulite vrouw UorulfrowMki togei den apzkiik hij bod haar aaa gtütefcen inet ooBen oo en vn l j itou kvtxnib koiiKHi wenneer zou hij ko UMI vpoedigi morgen fff n MSi ihiffli vau daag a4v bn Ailwppt 1 tl treiu Wat oen ppnj Kr gicgen vflodaa wwr grootp troppf ntraospoTti ii naw lirt troiK Het v loog U f vtou wen vKwrfuj domUffead aaend wimmid zingend jtti 4cd ki ji4 dan luniiHOhcndl gii rawi en nillden In l hruiebiM ii tuvoor l i tifcwn was dat niet wai daf niet VHoka Htaard en vrfc vorban I hkar omVwPoMoier Dnar rtvi hIJ heon IRj reed w kon niet konen Vm hij het i el as hij hot wvrkwiUB wH Neen WJ we h t niet ToOti wi tooti wet hij wsfr M Zij p jnmg bt d hoo to zij stlrt een tfl uit hij koek naar harir e o vlucb ige ffWj m é in een o l giweiik ma wuivLtn lutmi fm wofwdt Iffiïeeren een vrtrtaminead IpihI Twiw Van dm aiKkren kant kwa x em trein aaaMzen Kij zijn alletf op ie rei dmdft 09tHhitt geépnngen XÜmm Mtnka De p oteB nota zal wordaa fspubllceard xoodra bericht is ontvangen dat t PaHfs In aangekomen De Opperste Raad lal zich dan hebben bezig te houden mot da eerita Duïtsclie beschuldiging van contraethraak die tie geallieerden wel aiet als MMdnaig Dti ij bwtengewpoiv op twüiml aaW w ij 0 rigen Zondsigi wh hei die moeUe waard gewt e dsi zij itaair BeriJjn ifcfQaau wa oo ii mooico Zofideg had zij In lan pen mrl nM b j eftl Zou de aatrOigip otkderol fK ier djo m het café naast haar aan tflft l w u kuineii zfttoii andsAf noip wy I aan luwiT denkr n Z Aor Plo 7 eJiiiigr dt or oer heéir en giovoai van p rij warf toch aWljd de nwoip Mnfca ffij had zachtjes g WT8o l wur lU woonde wi hmr tUfl i4nj veetlMMenemI awi do en i tbad he hem gra heel preole O hij zou koraen hij had het immtuvt h oofiJ en Pbb opt riep Kaeta tnrwljf y haar llbij den a gj oep a op hpt neveu poor Imfe J hM het wanmciraWit fiMRiiaa va den OpahShter In bK gehseJ vii g Jp eeh itmtp fij low n de vrouwen on bün dm twfe vaflB4 lig9a Hat A M jgtt ad w ron tfAi Ab in oen droom i2iiW db vMNW de MW a tpmOeix wagens tettnab Ml iÊiimlM0 mfg JKJn hU Dug 1 iMOÏH hoorde imrtnid IflirfWiHiahn do tranaporlM Im b ztab heen roiWf HmaT oor waa reodk geoefend zij kon beel julA oodflTHohHdeo ot er uwóiKiheu waren Ingoladeu of alleea ievenkM matedaal Het braoht een lelijke onrust bij hsar taweef abt zij wM daar warden er wnttr zoo en zooveel wegs voord oin diood te bkïeden 3len hoMiÉB op dm w Tk teAt aoovoel vertftien van do ver schrikkbigon aan bf tiont Icxter wist wut naAnrtt m Mor was het idm ook iii 4 vtVMuUrlkkekjky Kwam bet te po dal iffiiniiaKm aJe de vtdir i n ven voor raad hnkimi versaniDldy Men UHMst hun nen oprufaimi Nu kwamea ilj laUfi nog om op bun kaarteu wal te bafen en ze kre Mi preciea ovenveei afa ao dercft do ia hei gebo 4 olete fo voorraad hadden Eon Aret uwendp ooreobtvasffdM hou I I a an la wthaarklad BIj deu gomecutobiken levonenddttaleii veekoo wa k l eea paar male n i MroBdra toc e uau Vaww Rltittor e hel weiidgn vwr Geftrwl meebrMAt IVteUe webswaw ulflfer h 4 waa haar Ie veel dat aij haas namd opeitle maar zij wierp dlau wvond de vwiianèddeltftkaari vaa Oifimd near meT da woordeu daar kit tro iw faaaJt u bet deu volfpnoife keer maar aell Bc ben moe en oud Ik ga ItgiVft U k o nle meer Te ve 4 ara ie Vrrvkkea U w iaig om te Iwml rein nij 1 Ito ds alwea yotti eaiL D oodttxEote jsnunenle en boterhaaH nKMkr eeQ botartMoI Dtt kleine jonceo bed l ook MJ wilde if V wal etaa QeKMS zaV vof ln oen kweitend tfevod vu d fawdl nn J 1M 11 Ui f