Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1920

HAASTRKCHT jkWldd n we lerw dM de Goh Until tooned VereeiAgit Kunat o ttarljd all len tüag voor de AU v 4 A N O O H alliW op m deaer tu Jouconlia een mtvoerins zou gweo tlMnai vernemeQ wij W geaoeuide veretmgtng ds uUvoeriiv liaeft ultgiwtetil tot later te bepalen ikintiit w n zlt kt van een dmr dileitaiiteb De Juiste datiuii tal dan In dfl uuiiuiter b 4eiKl gemaakt wof ilBU Door du AM HaMlreaht vso dm Vrijz l offl liont sal op 26 deanr tu bet gel ouw onCKM dia a l sfffniier optreden Mr I J ki M van de IVeeiü KonieT met hut omAffVarp De poidekt toentand STOLWUK Gedurande het Jaar 1919 xUa dooi U hulptelegraaf en telefoonkantoor alh er de volgende telegrammen en telefoongesprekken behandeld Telegrammen verzonden 6 7 idem ontvangen 622 totaal 1297 Gesprekken uitgaande 1083 idem ingekomen 800 totaal 1S8S spom VtatbaL edstrijdprogramma vow Zondag 8 Jan Westeiyke afdeeling Ie klasse Amsterdam A F C Blauw WIL Den Haag H B S V O C Rotterdam Sparta ü V V Haatlem Haarlem JÏ V V Overgangsoompetltie Wormerveer W F C R F C Utrecht Hercules V V Schiedam H D V S fipartaan Hilversum t Gooi tormvogels Rotterdam Feljenoord Vi V A Delft Concordia V U C 2e klasse A Gouda 01 ympia Hilversum Amsterdam D E C A W Utrecht Kampong O O Se klasse C Den Haag T O G O V F C Kotterdamr Excelsior Satumus Steeds Hooger T O P Reserve 2e klasse A BusBum A W 2 U V V 2 Ver Milgfng X e Goud cke PMlrbuler Zondag bij gunstig weer oefening t gen Kottenlam III en Groen Wit nabij Nieu werkerk Aantreden om O uur voor het stadhuk in volledig tenue zonder stok Cape of overjas on brood meenemen Indien de oefening wordt afgelast a1 dit voor 9 uur gepubliceerd worden by de firma C Q van dec Post Hoogstraat Maandag repetitie om 7 uur n m Dinsdagavond van 7 uur opleiding 2e klas en van 8 9 uur Eerste Rulp blJ Ongelukkm De Instructeur J BOWIER Luohtvaart Te Soesterberg is gisteren te 12 uur het postvliegtuig uit Berlijn geland Zooal w gisteren mel lden haj het 3400 telegrammen bil zich KUNST Dr Nationale Upera Naa w vernemen is de directeur van de Nationale Opera ernstig ongesteld De heer van Kortaar die te Amsterdam ve pleeg l wonit zal in elk geival i n taak voorloopig niet kunnen hervatten SCHECPVAARTBERICHTEN Stoeravaart Mi Nederland Ambon Amsterdam naar Zuid Amerika passtertle 1 Jan Wight Bands uitr passeerde 14 Jan Dungeness Borneo thuisr pa s 11 Jan Gibru tar Lombok thuisr pass 11 Jan Gibraltar KON NED STOOUB MIJ Agamemnon van Lissabon naar Algiers passeerde 9 Jan Gibraltar Dido Arriveerde 11 Jan van Lei ef te Lissabon Euteipe arriveerde 11 Jan m f vua Ainfrter lam tf Hamburg Pollux arriveerde 11 Jan va i Jibraltar te Lissabon Zeus arriveerde 11 Jan van Cartagena te Lissabon JAVA BENGALE V LIJN Calcutta vertrok ft Jan van Calcutta n iar Java 9TOOMV MU OCEA N Idomepens van Japan na nr AmHterddm arriveerde 7 Jan te Colombo Teiresias vertrok 14 Jan van Yokohama naar Amsterdam JAVA CaiNAJAPAN LUN Tjbodas vertrok b Jan van Knb naar Batavia VARIA Bezoeker Is boer Garritsen ttuis KneAbt Jawel gaat u mniu naar den varkeuitstal u kan m direct herkenoen hU heeft z n pet op MABKTBERlCHTlg OVperatiovc TataüonvereMigtag Omda ea OnatrelMi GroeBteavaillBg CEooda 16 Jannari 1020 Spruiten ƒ 7 20 idem 2e rt 1 5 Roode kool ƒ 2 3 60 Gele iavoye kool ƒ 2 40 4 10 Witte kool ƒ 2 Kro en ƒ 1 80 4 20 Knolrapen ƒ 2 SJalotten f 6 ft 7 40 Uien ƒ 7 5O 12 80 Peen ƒ 8 90 8 80 alles 100 K G Groene savoya k U 0 Boekkooi ƒ OM iM iKm per 100 er JTw 1H9 lueft im k aenie dt x n intrede De SpaUMcfae socialiHten hebben op een bait ns voon co frci ecn motie aanfe omtn waarby o a beil rt n w nl al bet noffelijke te doen om de deelneming Tan Spanje aan de blokkade teffen Ruitand te verhinderen De oppente raad hefeft besloten de onefhankelUkheid van Armnië GeorgiK en Axerbeidzjaa de fa£to t erkennen Oeze drie nieuwe staten lifffen rondom d i erK Ararat en beslaan verder het Zutdelijtc deel van de westkait van de Kaspische Zee en 4e Oostkust van de Zwarte Zee UiraNLAMDBCH NIBUWS ENGELAND Een triV luohi naar L loyd George Vstnd m wolor dlJaoodb iMiJbaa twee ineujf i di afgevawvligdien ziju van ont bUi pe VnMirA i4ijke kle riiCTi van htH mi aiMcrie van Oonog V njdag uoar l airijs vliogtvii ofii Uoyd Uuortfi daar hare girlc ch oor U ioggeii £ ca van Iwru ItMd Btems Itoeft giP A d dal de zaak U drm iMi WW OOI Ie waohtm op ten tomg Mr van deti oiTHUHninÉstcr m dBt zij vdu piau Mttren tfein Ut l arijA op to ► HïOron CyOhuldigo I ultscherB Uwi ürtiy dtfe eea Geeoek aan Amerika üepit geüratÉiA is deeer da ei naar zijn vs Joriftud ti niglgK kford fijdeos zijn overitxM had eva eijenaardiiig inadent plaats C v tao ft van de pama nm blxAd bord ür y oen v4o dra lit over do luDgejaotio Tijdkraftu ter zee gedurocule duu oorlog I dv vo aiUee lea weilko ook dm Amvrünaanwhti Itaadol dtiarvan Of lerroadui Iiad U dufe lp dte trodevoenng galrot eu twee iJiïitHdIiere zich z oiihobbö ijl £ door luid If Ia4j4u u huil ilBU lo snuiten e d Jl 6 p agi H i4ep a hen toe zich stil Ca Jioudf ii f t iu o44e werden zij uit de saloa vervijdtn d JL ecè hif j Muot het nU t Iitan den viMpMilwn dt mo Bto zij VflrsoMjneu voor oen Mmptwiiw Td pereOhtóiKrf waarvooc 9 ii i eadtiJLag v TonlKrtiuJdigtmiuu nioi steii Mdfalfénii wi dnarna wn g i Hohjn v ii exOM i rewefrèwi ondwteeicwkMi iJft wml zichttmar voor aUo pUMMgiwH aanscptsüt l b de iAiitsrtiers wan ii rtirifiwUcii ondT i4 u hoedj to vaogcft i J 008TKNRUK N ood wei4 r rKijMla ghtwil te Ww iicn uwi orHaaa van bHi n fiwoi e hfvigjiioid jppwoed dio ver t brtdenp i r a aaiUiieid w door ea lievigc r spen word gpvolgH Talrijke persolu n w irdeii u du ntratea door de wlnd toff n dpii groiM geworpwi ot door niHrvMiilenle ikiKpsnneii mUmhibh oa ven vrniiii gaiToifhi lio Monu had zulk i i ii kriioiit dat hij alles oaiiv rHiwi de rujtfn vwi djii wiok lraiiK tilrtKTlii eude laiuiJiMigtti diT ttrujfti alnikte Uroote liadw wond aaidiïoriclit Volgens da iaatHi l f riaHii zlju twoö pt j oni n ffiiooft f c Htodn heeft ook t i LMm en In de omgr lug gkcvMXu Hfehvlt aaiigioriolit Door hel lii onwi vttii tuM lood in ft n periwon o ooA J ö watersliuid vaii den lioiiau iS Ai itN4or JiovtMi t nonnalo pfU D e t r a in m t a p gi e z o t AlRe WwiMciie tdaden lH vatteii An liet hflofti een olfiCétM bekert iinaéting v ii Jiet gili eeiiï Jjeriuur dai er van hodon al geen trsui inwr zal njdon ii d tibrtflteen top f z H i U l ti wl rdnn wukkmih den ernstigni klolennood De dlrwteur van de eieclri JftlM oputpah i hi olt verklaard diB t veroioediHijk ook de da riadiin g ii airowa mwT zubi n krijgen BINNENLAND VrÜwtlUge Ouderdomiverxekering Dtiar dftgen heeft aan het Departement van Arbeid onder leiding van den Minïeter een MnfereMie plaats gehad waarbjj aanwaaig war B de Secretaris Generaal Mr Seholtens de ambtenaren van de afdecling Artwidersverzekering leden van den Verzekeringsraad directie van de R ksverzekeo Dgsbank en voorzitter en secretaris van de Vereeiiiging van Voorzitters van Raden van Arbeid ter bespreking van de propaganda voor het Instituut der Vrijwillige OudepdomBveraekering H terie van AiMd Het nieuwe gebouw van het Ministerie wm Arbeid aan dm Hofweg te sGraven hage zal betrokken kunnen worden zoodra de centrale verwarming gereed is Reeds thans staat echter vurt dat het onvoldoende ruimte biedt om het geheele personeel van het Departement er in te kunnen onderbrengen Het nam zal de afdeeling Volksgocondbeid gevestigd moeten blijven in de I e M Mii dft £iater Bothstraat waarin xy tUpTgehuisvest is Zfckterersdtcring Naar w j vernemen is de Commissie Kooien voor de ziektebehandeling met hare werk zaamheden zoover gevorderd dat het rapport Inzake de aanvulling van de ziekteverzekeringswet met bepalingen omtrent dit onderwerp in Februari kan woiden tegemoet geilen LuutbottvOngevaUenwet ♦ He otitwerp Landbouwongevftllenwet is in Mei te VjprWachttn Boogea Bu4 van AiMd D Boog Raad van Arbeid sal iib Pebr worden geïnstalleerd en onmiddelIUk daarna mat zyn wericzaiamheden aanvangen SQkawoningraad i i koa tioüiuLi ziju wet J iiiuart l JM beaocyi Wt Liu uveas voorKi ti T v an den ItijkswunEui aad bedoekl in artikel J j dor VloaiojgvMA lur J Lto uig L i iraiv qu pu u t Ui bovens pli itti vi an oiid Hulpverleening aan burgerwachten Aie Ijctn Jiking toi liulpvwlet ning aan liurgiTwaoImBi ie bij aili i itenwle iKöChÜcKiiiij lxil aald def iiilliiBtr petfwoiieel voor hulji bij de oeleningen alamale wwpenen loi ljoJioorüii en ondii liouJ dd lelen loder go d iraiiutie tm nuwgftsclïijven kutuien worden M lcilik aa ge teld voor hurger wachtpii die o haar toniltMi de KoninkIii M goedk ur4rvr huWjen verwoirvou on ern verklairin afiesppn van den hur L inee ïer dat diwe autoriteit van de dlen jti n iUt Uifwerwaoirt weiiMolH gdtnific te inekAii in Hcii de liaiidlHn ftn vandeopenIwre orde denkelijke ljijzondor inaatru elen noodJg iimtikt terwiil di w van de bt tvt rHflcb dcïi leeWjd van iiiln tenfl 18 jinr iiioeJpii h l beii bereikt IJl hUtkinK bovnt voorlfl palingen nnp iw a l ragen v n i epMoiveej wapenen eii iK rtchikbaiiiiafcellijig vnrautwooïdlng oplefiiRiais vnn wtti n n on patrout n IranfiIwjftkwifH tiiderltoud wu in HMfclön lier IfÜiitgeii ven o Htón aii liereteljingBKw Vleesch alt Argentinië Vlvl ii H op dixi Invoer vmi bevroIII l oli ml r iïoiUiiiiö zuilon nftar de Vee 1 Vlrt aiBliamdei vwiiücml prol van Oy n va tdo veoactóeqjj hoo © ohool l r eoti n E QuaaekiTor directeur iui he aldftfcloir h Nijmegen op vewoek iii dl reg wiiig 4 fli rtte naar AlSenti uu iimUem om ft l ar de ki niring van het vftir iii vo r ItoHtemde vleesoh na f gnaa Luxe treinen Holland Zwitserland Van at de volgeiide wo k zuilen r weer Itixeirditei HoJlanfiZwitHerlarui over EmiiMTikH ktimti Kmiikfort Jiaizel v v worden ingip egii IV treinen zullen lechts één kloi lJe i e dtt ïi en nlb4uitt ni l door onbezet gtliieit rijden D vroolitj rijrf bedraagni net duIJx le van den gewonen vrwohJprij eernl klasne De diefstal uit de NederUhdsche trein te Weenen De M rre oiadent va do 11 Cr ie Weenwi soUtt Fwednuuin heeft Woeneda In lie nationaJe vergadering gelnterpcileord over de beroovuigj van wo onsi van fu N lw iub jlöie lev en inidd Jeazeodlugen en dsarlwj dm tukut aan haald van het krarclntig ro e van het NoderlandsCüe gczantöijJiap aaa de regeoriug waarin net iHiidige a Meeui ln OoÉ e irijkgola kt wordt Hij viföeg aa i den mjlcsiloanseiior wolk antwoord deze Of dit düpkwiatu prott egeVMi liotrfl Gaapr zen in Rotterdam In dtyi Owneeirteiraad van HoUörctei ih girtereii met 22 U gea 1 Btenraiea aang nomen en unifori tarK ï van 25 OMit voor het gamerimüw Voor veriMinkarövan lüOo kub M per maand kan iva tminder ijli tarief wonleii vant oMi kt VU bet Unnenscheepvaartbedriif Mèti schrüft uit Zwolle aan de N R Ct Te Zwolle is een conflict dat ingrijpt in de brandstof voorziening van dat deel van ons land dat vla den Usel uit het Noorden van turf wordt vooralen Op 27 December is de ministerieclo beschikking regelende o m de sleeploonen ingetrokken De pr aetelling is dus vrij Bij onderling overleg tusschen schippers sieepüooteigenaren en agenten Weitl vastgesteld dat volgens het Unef van het sleepboekje tou wonlen gevaren maar het feit dat de te Zwolle thuis behoorende booten wegbleven omdat U elders beteir vracht konden naken was oorzaak dat de met turf geJaden schepen hier bleven liggen Ook vertrof ken de sleepbooten liever van hier met 0 scheten dan met 6 omdat xii onderweg gewocntiyk eenige sehefien koflden oppikken die een goed sleepgetd wilden betalen zoo veel alB en sehip Katerveer Pannersche Het winterfcje kwam het hooffe water met de ffevol eti dit alles was oorzaak dat hier thans een kleine 200 schepen stil llffgen De Utttste slepen die van hier vertrokken betaalden 10 boven het sleepboekje De sleepbooteigenaren zeggen het niet meer voor den ouden pr s te kannen doen vooral than met by dit hooge water nu een boot thans aan 5 schepra een even swaren sleep heeft als andere aan g De rchippers wilden alleen tegen het onde tarief Vastmaken Van beide s den beeft men zich tK i gericht tot bet bureau CrislKEaken in den Haag maar daarop is geen antw i rd ontvangen Jlp büeenkorasten heeft tiians ieder z n standpunt vastgesteld De oieepbooteigenaren eischen 25 Vc boven hel sleepboekje met hunnerzy a de verplichting dat de sleepboot regelrecht van den Pannerschekop naar Zwolle edugkeert of 15 boven het boekje met het recht onderweg een sleep te mogen aannen ien naar boven In dit laatste geval zjjn óe fichippcrs te Zwolle dus niet gegarandeerd iat zij binnen afzienbaren t d uit Zwolle Vunnei vertrekken Zwolle bf schikt over 5 h 6 slcepbooten en booten van elders zün tegen de lage tarieven die ZwoHe biedt met te krijgen De whipper hebben dit vootstel van drs hand geweien zvj wensdben 10 bijslag te gewen op het boekje mits de verplichting wordt aanvaard direct terug te keeren naar Zwolle Hoewel de schippers den eisch van 25 ï als abnormaal van de hand wezeu hiermede hebben de Bleeï boot enar u no niet be ieikt het tarief dat oorspronkelijk dooi den minister was vastgesteld n geval van hoog water op den Ussel Nu het conflict in dit itïH uin verkeert trachteri de schippers elders eleepbooti n to krijgen die van Zwolle willen sleepen Toen hedenmorgen voor het eerst weer te Katerveer geschut werd zyn twee aleepbooten zonder sleep den Us el opgevaren om elders vracht te zoeken liever dan tegen het door de schippers ebc len tarief te varen Tot nu toe werd van Katervee naar Pannerschekop voor een schip va i lOü ton geladen met scherpe turf ƒ 58 80 betaald het is dus een verschil van ƒ 14 70 De sleepbooteigenaren beweren dat zy by een kolenprys van ƒ 68 zooals thana tiier betaald moet worden geen loonen i bedryf mrer hebben tenwyi h i de verhoogmg best ge iragen kan worden door de sch pperi gezien de zeer hooge vrachten welky thana worden geëisoht Heden arriveerde te Zwolie emanJ uit Arnhem die namens de Brandstifcommls Bie aldaar aanbootl het geheele meerdere sleeploon te tirgoeden wanneer de schipper maar wHdhi vertrdclran Dit werd door de schippers afgewezen Nadat nog eischen door de schippeii waren gesteld die oremogeiyk konden w den ingewilligd werd ten slotte overeengekomen dat de schippers met brandstof voor Arnhem geladen morgen aan een sleep zullen vastmaken op voorwaarde dat genoen de Brandstofcommissie niet alleen de verhooging maar het geheele sleeploon betaalt Ambtenaren bij Waterschappen Het bestuur van den Bond van ambtenaren by de waterschappen m Zuid en Holland heeft aan Gedeputeerde Staten dier beide provincies een venzoekschnft gencht met de bedoeling door tusschenkomst van die colleges een afdoende verbetering te verkrijgen in den financïeelen toestand waarin een groot aantal ambtenaren by waterschappen in functie tengevolge van de gewijzigde levensomstandigheden thans verkeert Het adres is vei eoeld van een uitvoeriga memorie van toelichting waarin voor verschillende groepen van ambtenaren vooral van hen die by de kleinere waterschappen en polders in betrekking zijn de huidige toestand wordt geschetst Mede wordt gewezen op de veranfcwoordelUke positie die velen van de ambteaftcsa innemen en de ver strekkend r gevolgen die verwaarloozing van dei dienst voor het algemeen belang OU kiJinen hebb i Akte eKam ia onderwjjzera De examens L O vangen dit jaar aan op 7 Apni Deze dag is bestemd voor het schriftelijk gedeelte van het examen terwijl 15 April üe mondelinge examens een aanvang ne en Hun die daaraan willen deelnemen wordt verzocht de desbetreffende stukken vóór 1 Maart te doen toekomen aan den schoolopziener van het district waarin zij hunne woonplaats hebben Zy die na met goed gevolg dit examenafgelegd te hebben in de gelegenheid gvsteld wenschen te worden om bewnzen vanbekwaamheid t geven óf in de röe enordeoefeningen der gymnastlek fVu denuttige handwerken voor meisjes óf diebeide vakken behooren daarvan by hungifte kennis te geven St Ci Eei wethotiderscrisla aanstaande Naar het Hbld veme nt is het ge iazins zeker dat de beide sociaal democAtische wethouders van Amsterdam de h rea F M Wibaut en S R de Miranda leFen van het college van B en W zullen blövfci binnenkort zal hieromtrent de beslissint vallen en t is naar het blad ter oore r im hoogstwaarschijnlijk dat do S D A P niet langer geneigd zal zijn deel uit te miVen van het dagelifksch geneentabestuur Dat dwe qoaettié thwu aan de 9rde i in de klingen der S D A P is zoo schrijft bet Hbld een g volg van de situatie bij c e behandeling der jongste loonvooitlracht in den Raad ontstaan Ondanks de uitdrukkelijke vericlaring door den hoogitbekwamen wethouder voor de fimmeiën den heer Wibaut namens B en W afgelegd dat het college géén verantwoordelijkheid voor enige verhooging van die loonvoordracbt kon aanvaarden heeft de sociaaldemocra tische raadsfractie tegen het advies harer èeide wethouders in hare amendementen gehandhaafd Een crisis in het college werd slechts voorkomen door de houding der R K Vrijzinnigdemocratische anti revolu tionaire neutrale Unie en Vrij iljiberale raadsfracties DaArdoor behaalden de soc em wethouders de overwinning op de so ciaaldemocratische raadsfractie t Was wederom de heer Pothuis die vóór de eindbeslissing en nA het onaannemelijk van de tafel van B en W verklaarde dankbaar te zyn voor hetgeen de twee socdemocra tische wethouders voor Amsterdam dpden doch ging de keuze tusschen het behouden van dia wethouders en het aannemen van zyn voorstel dan zag hij liever dat zyne amendementen werden aangenomen De beide soc dem wethouders zijn dus op hunne zetels gebleven ondanks de soc dem raadsfractie De heeren Wibau t en De Miranda beseften dat aij zich in die s tuatie niei als wethouders konden handhaven Daar nu de meerderehid der soc dem raa lsfractie blijkbaar geen prijs stelt op hun aanblijven hebben beide heeren aan hunne partij de beslissing gelaten of zij al dan niet cullen blyven in het college van B en W De hierover reeds geopende beraadslagingen zyn nog niet geëindigd Zijn wij goed ingeliclit dan is de kans zéér groot dat de S D A P zal verklaren dat het ter vermijding van dergelijke conflicten gewenscht is dat hare vertrouwensmannen zich uit het itegelijksch gemeentebestuur terugtrekken Wanneer de beslissing valt in deze richting dan zouden de soc demociaten voor de vacatures ook geen opvolgers uit hun midden benoemen Het raadslid de heer Pothuis heeft by de openbare behandeling van de loonvoordracbt na de schorsing terecht veitlaard namens de soc dem raadsfractie te kunnen metledeelen dat die zijn voorstel niet wenschte te zien ingetrokken Toen ky echter zei bij de keuze tusschen het behouden der wethouders en het aannemen van ziJn amendementen liever het laatste te zien geschieden aprak h j voor zichaielf en niet namens zUn fractie al is daarvan in het openbaar niets gebleken de heer Pothuis heeft echter die restrictie niet ganaakt en door geen enkele der overige S D raadaleden zijn in openbare zitting laatstgenoemde woorden van hunne fractiesprekcr als zuiver persoonlijk aangaitaid GEMlENGDE BERICHTEN Hoog water Lit A r Ji h e m De peilöcliiaal aan de Sehiphni 5 wet glatePen ï2Ai + N A P i wan liMPortg 4i 0 1 Verwateht wordt eiMi l oiog re i tüid der rivi kn in do aJgïioopeii lioogwakrpcriode Ui die ilrtuiwo slaat ailes onder zoover iiK ii zien kan Ki uleti iiicldit 05 o M was Di Moüzel en de Lahn vailea do fliriii Jan rentieren wae Vnn loiyloiiK wwrdt val gemeld De Haul wfl t lieden 3 cM por dur De dij iwae litiai zija betroilckeü He liiiD e hoeft den verf irwfing weg bij tt4 Jv l ij ij i i tcde ovoröfirwwadl De waterstand wonlt ia d i heefen mntii e van Zevenaar inet d i dag zoPgeüj kfj Van IXilvfln lOt Lakim en vorder tot GiiH Joek m Angefflo is allrti lilnnendijks eni zee gelijk Alleen dw girootfihj verbindiijgwwPigen feisBöhen de steden ea doorpen laan nog watervirij Voor tonnen gouxts auii koren m de leflOheurdo lanriÉgnjen Ig door l t water bcdori en Db dïjiKwachten ziji ofv arail weder logi told Hel woUU in dezen lioak van Oelderland eei ramp zooate men ziob sodeït menHchenbetigeiiiB nfet herinnert De Maae bij Wiasetiriciln he t thane ma Inoogte van 4 82 M be ren t dat b de Ktand van den geweldigen watft staood in IS O en op daling aiehijnt voorloopig geen ulwlcflii te be taan De Meerserweg staat onder water de noodfoMgi op dien weg ekt or slooht enkele cenlltoetore boven uH de kelders in Wijk van de huizon lflii ® den Maaskant in oud Möasfricht staan ondtr waiter die van de hulzen In hel villapatfc eveneens h t water van de Teokor taat me dat van de Mttaegelijk eo de verbinding met Beigiö ie uiterst moeJlijK gowordezi at is do vaart op het kanaal inogi met geheel en ai stopigozet Sedert géstenuorgen a aat nu ooir de pompiirttalèatie v n de gomeeuBelijke waierleidtifcg onder w ter waandoox de watdrleid iig iwv kan werken en thane alle in woiiiTH der rttad wordein getroBen Het UK iiwaaxtllgp eit valt ko oonstateeren dat voor MaaHtrichl dat aln een zioh vtffdedigiMule S eatinif door een enorme wait maaaa U omgipvcn gebrek aan driiiitwater Üreigt De bungiEmr xtter vnn MMtatritsht be t anii Ijn aanbtgeinoot te Gw venlbago e i oonwipiBt van de Haa iaciiie brand eer gevraagd defl 0 iA onmiddellijk vorzonden 1 A elfdo teleéonisoh verzor hiWt burMÉUieerter van Oppen van A aai itpicht iot l jpBieee er TelfeB f gftrioht Onmiddel Tp H daaraan voldaao Met den treïn van 45 uur W 0 p Mt van ooramaodant OorcUJii van Ie AmalmdianiMbe brandweer de stoonwpuit Triton mot een oapactelt van filtiO mlm eidlten mv Ikaetitoht e iideu Tn ee iiialcOiiintolen begéeickait teiimchkie Hedemnotgien zoudw beUe reeda ffk acit zijn Qtstc vond 11 tuiT 30 was do sUuid van de M U9 aan de brug 4 48 H la 46 4dJtl N A 1 In de laatste acht urea word 7 O M wan geo mefta e ni Lulk Fonderie sMode nog 12 o M ww Uit Beig kllnkea lulde kanonstjwten wellce d nen om d meiiwiien i i de dorpen dia door ïiet water worden bcdro gJ to waaïBcfiuwen hua Vee en ha e In veili dd te bTen gon l e weg naar St Pietpr langu bet park ia gefit i l onderijitelaopeu evenala het grootBto deel van het atadwpark De txmg over de T f4ier naWj het O L Vrouwe i le n i ook ovewtpoojal l edijk tu etchen ftiaH en kanaal van de Ma A bruft at tot aan hot BafWin laat op vwHrtdllenfift plnatw liet Maiaffwfttflir door lal oirornl wntervalletje Vormieïltl in het KBnanl wtr omt Als het w tor niet spoe dij aikt vreewt men ilaJt die dliJ opeen o ander jiiint xaj bezwijken iNiog wordt gj vreeed voor het ttttioii Door het indringende water zijn de batterijen viin de telegpaaftoeBÖellen oitklaar cwordcn zoodai ine KfeuWjKidht bet telegpafiHoh vorkeeir verbroken Ih Ie Venh Staat bi water op BomiBl plaatsen tot mi lien iln do stad l e Btassu kade Jodewllraat Gnoote Beeimtraiat en Pamde taan bl ank Cfe ililkBstra atweg naar RoerriMMwI U op voi sohClIende Maatwn ovopMronnd 1 wog naar Ti cflen en itljorst a ti flilireind Bij Grobbetworst zijn wlo Hnderijeni en eiikelo wegen overBtrooiwl Tn de Maasdorpen bij Roermond zijn t lriike bot rtWilen gelaoieerdi E n g ieeUp van Roermond staat onder wöter De e T wiere van de wijk St Jacob ziin nftiiir de stad loetea vluidhten Thorn ir ig ook ovorsHrooiiid te wordea 0 verfioMllende plaatsen is men l ezlg den dSjk op te hoog i voornamelijk bij S n Hier heeft In l PO ei n door n aak plaat goh afl Mefl r ai l ii door het water h 4 liigefllotew Het treiaverkeer in de rSöhtinig VI WiIiii k l door het waton gestremd Uit Zutpheii De T Tsel Ie in 8 uur UidH vandaag ilij o M gewatwen De staud irt tlianfi 7 5H M Mei angst vraa t men xi li a waar het Ikk u moet wanneer men de oijforfl uit Kwileii verneemt dse r eds hi luiiifrijk hooigcr zi ni dan die der eorsle liooflwaUT pra uxle V an wfttor iaia ijde vonienieii we ecblor dat de stand to Ktwi ri idi t iiJ bloot irtBiat taf voor wat we liier te w flipbtmi hel l n kan gelden Hl Nijiiïegeu De dijk bij Oonneii iH bezwik i ii gehcolen nacht was gepoe ïd niciti zand den dijk te versterken iiirtör 1 dP ik mil het water l loek fci Ht k n giroot godeolt van CJomiep liep plot elniK ond r water Onilor d y Inwonen ouiiïtoiul iffpootó ohrik en varwarringt da r het fUer Ikm volkomen verraatte InderiliuitHt oittniiniide mdiv de bcnedonvetdieptiigci en V glt n verlieten hun wontn ien g + heel De Ht jCrt van gste en lievot de volgiiule ruiorlberiobterv lie nij eiiieene rivieroarr j8 pondeii ie langt der KJlii eii xijn takken I l leldt frland wonJi inigieHtcitd 14 laiL 1 Ri üiöehe oveirlaat worttt mei M cM over 700 M 1 1 Ji in Dö liiokhfovenacihe overlaat werkt iiu l sv4iriddeitl r cM naar t iivieit De tooneelspelersataking Nanr wij voriieinen hebben ile ytalrende tixnii eikunstenaaira bcsMen tliane een iKïin Ie maken mol het gevi n van l onP lvoomlellingen op ootijperiatieveii grondwl i n jai zoo 9po8iliig litioKelijk groepen ioriiien van acteurs en aidjAcoe die reeds ijii een boefcaand geaeteoh ap verbonden wn ren De bodoefling ie in do girooto plaatsen iTi do provincSe ca in het Graml l hea tre te AniBterdaaii vertooningen te gieven terwijl met de auteurs van bekemde stukKon ond TibftndeJingen zullen wOrdoii gevoerd vixw den aaniToop van ham werken Alle iiikoniet in zullen ia een kas gieetori werden weï e dienen zai om don tooneel kunsteiiaarB zoolAn de stukiojg duurt hun gu¥e to kuimen uitbetalen Nogi werdmedegelwhf dat het niet onnwgelijk woirdt geacht diat hieruit geseJsohftppea zuUffli worden vormrl die o k in de t e koo t zullen blijven beetean adtijd op coiJporalieven gronde la g De niet bii deze groepew lni ede ltle acteurs en acirioes zwtlen Ifcinglen en voof lrac i en homdefi vooir wcrttl idenvoreenig agen in kleinere zaden waarvan de batige flBjldi piveneenfl In de gemeeneotiappelijke kas zullen wiorlen glestort Naar wij verneiivin bedt de Bond van Tooneeldirpctairen aan den heer Van £ ten Toi dtrecttur va den lemaenfolijken ScTnouwlniir te s GraVfentiag © naar a leidiug van diens bemiddellngsaanbod la liL tooneeioonf ct geantwoord dW do Bond het voo loopn niet gewensoht acjjt 9P mi ldl 14ng R 00r te ell In te gaan Vienler vjernomen wij van de zijde d artiesten dit het hoofdbeetuur van de Neden ToontaelkunBtenaaWvereeniging het aan tx d van den heer van den Tol als een offieieuft roorBtal beflchonwt en het aisi zoodanig zal l ohand ett Oplichting De FooheTölie heeft gwtonnorgien in eea hu @ in de Gr ote Droalsteeg e Kotterden aangehouden M O van der H en diens zooo iiitmak mde de dïreotie van een iloor hen aldaar opgericdito lentebank ZIJ worden vefllac t van opüaMi Oni gelden voor de opridüing der rentebank inat4 i te worden zouden zij slcb allereeiet de bongtooMen toegaMgeiid heb Bsricht aanAdvartesniara In verband met de door verkorten arbeidstUd ter drukker noodzakeiyfce vervroegde verschoning der counmt moeten de advertentiën vroeger worden ingezonden Van advertentiën die vk 11 uur vjn aan het Bureau Markt 31 Gouda inkomen kan de iriaatsii denzelf den dag niet worden verzekerd Vooc het Zaterdag nummer kunnen na 9 uur v m geen advertentiën meer worden aangenomen Voor groote advertentiën is inzending des daags vóór de plaatsing noodzakelijk Een iiepaalde plaats voor advertentiën kan onmogeiyk worden gegaran deerd i E ADMINISTKATIE ii difi iioor agenten die zij Gevaarlijk spet Te Amhom vwl hteu wnJgt suiiooliong iiis a t de tieetv wuitve langu iu groote weide Villi Ëk nftbeuK atroumt niet odiidor danliOU scherpe inlanl nepd tronLvl iu nouders op Iv namen due mee naar sahool en maakU ii m geturkn vnn Imii vondst Tot Jiiui ïOiite verbaziing wl l bet liooEd Hunner Holiop I V bij tiiui koui Yeede alle van s Z kkiii uilpaikken 1 werd gcdast en de patronen inoesiten woixiea ov rgeloverdl Len puar patronen wenlen reed van de kogels eiitdiaaii en dor onaoozelen had met een iiimi r op eeii patAwn gebipmierd wonder frerweig zonder dat een ongeluk gebeunlc U poilie Hteit UiatiA eau ondorzoek in iMii te weiten te kom a w ïo do p itronenJn ii i wiiler wiorp Weer steenkolentreinen uit Duistchland In DniiIrtWlilBiiid w nu de snaking gn luk i oo eriooiiM ii dat vau he licn al de slceiikjienlipeiinen weder iiaotr iN lori ul zu Im t rlHiKken Vele üo l iiuere beigtoVen uli 1111 ijlii j wider par ttrem naalr ons iJDirl dii y ernst ige onliijSton lie vffliiliif nint oiiirainlv aaiii jiiakeii Sint Bureaucratlua IV ItotttiTdiunnHJti WeBluMideo Heykoop t rleldo aan den conre iondont vande lïre Ifihche mimm ln volgeiule slaamie van iMifeaiiuratisohe skur l t l iiiiIh jaren gewoonte dat de leering rtiie met èo h oi9 r te cijlem do laatste klah van de Andmcilvt i olkoo vcrlaal een Ronden rernontOdrJlhwiqge van tlot g nieon teiiiWliMir lien geesölteoiko krijgt In den re gel 7 ijn dial natuurlijk alrf etderHUongens inanr hel g viel dat Ui lÖÖf oen van de rjot te Uw tenltftn uihe zaïkenUil or de vooiki nr aan gaf n zoon een degtitljk vak te iHiten leeren dmn ben een akndenniaohe oi le iitï Ie gfweu En dtt joiiganênabh was een zoo go d Jwrliiit dat liem de oer te beiip i viel het horloge to ontvangwi Zoonlief i n Ziijn fliilk w pa ook natuurli k maar deze Iaiftt ti gewend aan voupwerpen vtu dragelijke kwafiiaiit vond bij fceurliLg dit de ka t van liet horioge z6ó dun wae ónt die ziins 4n2i enfl bmnen luttele jaren vtfrt leien wmi zyn En he gertchenk wos lod hrtkhkl ftlrt oen voor Jiet iati ohe Ie veil vm len L erginrlgen en ijveriigen arIx i ierneoon I a lM Ioot de aaiidaobt van do uitonleU leu op div aaii elo enlieiil t veötigcn en giHfi op audieniie 1 ij enzen vroe ren burgen iuktf Jaooib Deze was het roerend md bcini et na en het g Volg wa dan ook dyil liet voilgend jiar onder aan den bestolbri van het horloge aan een van rte groote en t ekende Hflitierdainwoho horloge win kflf ifevd g p ohrev Wil v p de ka t van bovenbeloetó horloge wat zwaanier maïren Zeo en b wtelbrie ia evenwel niet gelijk aan een die bijvoorboold een zakenman fftArijJi Oj de belretfende aldoellng ven hot RaadiuiU wordt d rvooT een bepiold formulier geflirntkt inodol A o B ol ni 1 of 2 Ën ieder jaan opnieuw wordt dan wpier iiU hr4 be liwnde iaadjedat formulier aJfl UKHled voor den dag gebaald Eu zoo gi oIdodde dat van jaar totjaar onderaian d ttt fomnulier met even dwaze al djmme liaDinekkigheld werd gesehre m Wil s v p de kast van bovenfcedoeU lifïrtogw wat zwaarder maken Lang hee t de horlogemaker aan dezen wra oli voWmii iiwar nu w het hem te bar gewordiHi en In al zijn radieïoo heid tomi bij vtirleden week voiir me htiiii hemel mijnheer Heykoop ik k n de kiwt n toch nïet nög dltóier mateen ik Ikeb h nt volgie uden maar het Vkitste jaar waB het al een heele klomp taaad En nu kreeg ik wegr Satzi Ibt verzoek Reu4Ch met den iwisten wil ik zie er geen kans meer toe NAdai Flijk moi ik den man gelijk gf i ii en bob miitreigelen genomen dat het bjïiiiHle regiedtie geeobript werd Ht t eoft ni 4 n wel te denken en een etgenaardigiPn kijk np ouden ontbtenaamAleur Deze zelCile hiato ric heeft zoo voegl he llW hicfpwta to nw I W elhuys n pp r weken geleden op éen vei paderibg t ta lieste ge ge en nuuu toen waa bet bij de Fransche marina g eu vi Moord GUefBviddaie heeft nabij de glaa iA riek aim het Zuider paarne onder Hrtariecn me Mede en È aarnwoude nabij de Haarleiiimlie greiia eeai moord plaat gahad Een löHewlowertle te de verrooedeilj ke aanleilÜn l e getroffene ia de 26 arige Fredeiik Zwart dio onlang iiit Nieuwbuinen gekomen i 4 Klj wan nu te fiaartem bij een vrouw in den kost Deee vrouw vervoegde zioh ll4 ndkldagn asndoglaiafabriflk waar wart Werkte aij vroeg aan dettoheï om even Zw rt te mog Bn spreken Deze ging teen mee naar bulten waar behalve de Tcuw ook do 27 iaillge A Roozen stond 7 Zo fa ook in deu koet Wj de vrouw br oi l ton i een twistgertprek en toen hnalde Koo ien opeens een doJit Tnt zijn binnen7 ik Zwart wilde vluohten misue wepti van achteren ge 4lo kou De dhilk gttog bem bvars door liet Hciaarm aan den voorkant wotïde te zien De mlagiadar van M hart werd doomtoiken Op hot btiipgeroep schoot h t foibrbikFpersonoel tno wairt iaeIneen we land Binnen enkole minuten ie hij overleden Hij kon alleen nog wat atamelen T e dador la kort daar door de HaarlenWihe polaiJe aangiehoiuien en aan rte poUln van H rlemfmerKedo en Hpaaffnwoude ovi pgegeven He heeït bekend En geneesheer uit Haarlpïn ontboden kon wieobiw dien dood van Zwart yaelatellen xU lijlt iff nadiart het eonlge uren in de Mlirici i gelei eoi had per wagen naar HaarleimnerHede vervoerd Zakkmrollerr Ken lieer du Dkni a van Rott aUun naar Vsieldioorn reisde kwaaii even voor df aauh onMt te Anter foort tot de ontdekking dat enii portefMiille lnhouderslo mini 2 44 waari iider 2 liankSwljott n van l lOOt waarvan de niuniniep öilbekeiMt zijn ni deiiL nne nKak van zijn jas vopdtwenen wiis In d4 ooupé wttrd onmiildeUijk een ointU Tzo T iatigetfleld maar de jjort euille wai weg i n Heet weg Den roi iger h ept dus niet and rF oveir dan den stationsoli i viMi liet sitation Aniereifoort van de vii xlwïjnlng van de orteteuille in kennis te leli m De rtiiizlgier hetrinnorde z cto dat toen lii in Utoecliit in eeii aiuleren trein iiiowt o ver tïipiH n in de caupi waarin fill hnJt p nia B gienoimen een Kug lich hjnekend nL beer gekleed petwoon evone iiH kert döHroi binnenkwam Deze perwoon tifld een zwart lederen tentaeeh bij zloh die lüj In het bii oglenet Wilde fji II fK v ii de plaalH waar de rttzigor wiif gez en l oen hij zich over hem heciilKKW nin ijn taftwb in liet net te legigen vroeg hij n het Eiigelw ol er UI de nm gerookt moolit wopiImv Na een oirtkeniM nrt antwoord te heil J en ontvarigen fftwpte de Engielsohi flpirekonde tioer m gezelfldha van sen per ooo dfb Ininldi iflh ook in de oou 6 was fii onxm Weer lUl en verdweiin tnsMtluMi de nuMisk hen op iiet ptwron Vermoed wonlt flat de Engelsoh sprekende peTHioon op hindige wiizn bij het i U UKi nwirilegKeiL van de artenta vK in het nt ziijn lag litieft ge la fen en gelegenheid in eift kunnen vinden de poirtoïeuIUo n t banklpaipler te rollen fn dit viirband verzoekt de oonwiuwsatri van politie la dp 2p aCdui Ung te I tPecbt inllcthbingien wiiflp nt deKen ptTtWon hij U ongeveer 40 jairen on i heeft ei n plalgeso ioren zi i i lionker baar en w gekleed in wen bauwc berlciwliiiiin Het co t wininmede lij de Enifel hflie caal uitepreekt doet vemvKnien da i liii niet van Engolffohe nalionalit it n lil was waarflobijnJijk in gezolaotwiip van twee andere heeren van wie geen slgna lodiieiit kai woailAn opgeven I t GrMte fabriekabrand Oi terniidtliaig pj m i niir w dooi tot nu toc onbekende oorzaak bruHwl ontstaan in de tf Spijcfli bij l l itli gele Mi oUetaliri jk van de Varein Dentsaher Uelfabrike een On U rdeel van de N V Aiitoa lurgenH roreeriiigde mai innafabneken waarvaiff le hoofdzetel te Niimegen i gev tigd In een minlniuin van tjd waa de labriciv iiït haar proote voorraden zeer Iffaudlmre stoften een vuurzee oor de tabi etf lag een tamkechlp met atookobe liat weneens in brand gteraaite Wegipiift flen htoogoni waéersitinb teSpijck OATT land niei te berotken De Ifrectie V811 Jur 9enrt veireenterie fabrieken lie al ziofc oninÉidoiijk ni bel bekend worden van den lirind niet een sle pboot naar Ie pli ats dtw onheils l e fabriek werkte voor do Duiteahe re fering In atwaohting van het vrljworilen van de industrie wa n echt een klein g li elle der fat rtok la bedrijl zoottaï e i beireiAielljk gatiog antal Qiddn weick am VM iB W t Vow WeMien 1 eerste trein niet ipvensmkMelen van liei Interna onftle Vakvertlpn 1 v yoT de arl eid rp van Weenen zal zoo meUt Hel o k op 31 diecsnr van Amsterdam vortreivken Hfj ai o a gnoo hoeveelhedw margiarfne alfrdsppe en wi cacao bwstten Een eonsHoentenvereen ging bestolm jislernacbt te lnge4 roken in een bljgefiouw an bet RotterdaanBohe VefTkoojrlJkial waarin goeduraa klftedic stu S o Ibmen enz zijn oodergriiraobt vsi de F Vn iiknenfemnnevi nlInüiflng Er uiofi tt iroor eer bedrag Tan f5000 vermist Vamnorge i vond mm den bengel waimiM de dubbele toegMHO euif gesloten wordt niet on zijn plvilp ti pwijl de drar f titer wet op Alo4 wtr D magetijkh l hmtast dat lie inbrekers xiioh IwMwn JAten Jnaluiteo Er is iiüw teiu eAi haodwafKi goed estokuv e waenntiMaUJk k de Lwtf a rauH wfater d i tuta vaa bet Vetwopk kani zijn svaohije be lt ofvriMoieo En Diwohten ook dal het glkle t Rotterdam dat zldi sodett etmi geii tijd naar de politie weel in bet b 4lt vtw een gPoofoiiKo vei heugt vMi dii meer nKidnme TiervtwrnildHH gpimilk befft giviinaKt STADSNIEUWS ÖOUOA 16 Januari 1920 UerdadigheidaeoiiMrt Het edel streven van de mengde langAereemging Excelsior n 1 hulp te verschaffen voor de noodlijdenden in Weenen had meer belangstelling verdiend Wanneer de sympathie met de hongerende Oostenrijkers evenredig is aan het kleine publiek gisteravond in den Nieuwen Schouwburg aanwevig is deze waarlijk i ring De dirigent be heer Bade en zjjn troepje beten zich gelukkig door de vela leege stielen niet ontmoedigen den geheelen avond hebben ze zich dapper geweerd n we kr4 gen dan ook e n lange miaschiat wel wat te lange reeks mooie liederen waarvan sommige zeer verdienstel k gezongen werden te hooren vooral het SaLve Regina werd niet veel devotie en gevoel voorgedragen Enkele leden der vereeniging lieten in duet of solozang hooren dat ze over een mooi geluid beschikken Bijzonder gewaardeerd werd de welwillende medewerking der dames Truus Helderman Gusta Scheepmaker beiden uit Den Haag en onze stadgenoote Nelly van Tret Laatstgenoemde had als aceompagnatnce geen gemakkelijke doch wel een dankbare taak Ëen zeldzaam verachUnsel gewowlyk immers vergeet het publiek het accomragnement naar juiste waarde te schatten Mejuffrouw van Triet heeft als atadgenooie een streepje voor en bovendien heeft haar vroegei optreden vertrouwen gewekV wat zich uitte in een hartelijk applausje telkens wanneei ze op t podium verscheen De zangereasen weiden niet minder hartelijk gehuldigtl Mejuffrouw Heldermaii liet de aanwezigen genieten van haar lieve sopraan o R in het guitig gezoiigen Air de Rose uit Drngons de Villard van Maillart Mejuffrouw Scheepmaker had vooral veel succes met het weemoedige Penelope em Gewand wlrkend waarin haar warme nlt büzonder tot zijn recht kwam De bloemenhulde die de drie medewerkenden ontvingn was wel verdiend Ze hebben mèt het ko r velen een avond van muzikaal genot bezorgd Als de opbrengst maar meevalt dan varen de Weeneiv er wel b j Aangehouden iDe politie heeft aangehouden de werklieden J V W J W en B Z die een maand en D J W W dia acht dagen gevangenisstraf moeten onde aan Allen zijn naar het Huis vati Bewarttg te sOravfra liage overgebracht BODEGRAVEN Tot voorzitter van het Nuts departcment alhier is in de plaats van den heer L C u Douwe i Dekker gekozen de heer Mr H E La Gro De heer H Ie Coultre zal op 15 Maart a H z u 25 jang ambtsjubileum herdenken als bui emeester Het gen ngd koor van Volksonderwyügaf 1 1 Dinsdag een openbare uitvoeringDe zaal was geheel bezet Het programmawerd zéér correct uitgevoerd onder de beitwame leiding van den lieer J Vink Eenenkele maal was de inzet wel eens onzeker en in No S werd een f t gemaakt b eenreprise Maar overigen ging alles naurwensch Er werd zuraer gezongen hetnummer De Spijskaart werd op verzoek herhaald I De beer Jun van LeiJen gaf ter afwisseling eenige goed uitgevoerde vioo soli het laatste nummer w end herhaald naar aanleiding van het uitbundig applaus Een gezellig bal was het slot van den avond Naar wij vernemen zal de Afd Votk= oTOlerwys alhier binnenkort haar 10 jarig bestaan fee te1i k herdenken BOSKOOP De Rijkspolitie uit Bov k en Alphen heeft in den nacht van Dmi la op Woensdag gearresteerd de gebroede s van der O wonen Ie aan het Aarkanaal onder de gemeente Alphen als verd iclit zich te hebben schuldig gemaakt aan bedre ging en diefstal gepleegd ten huize van de familie Booü op Maandag j l aan b t jaagpad onder de gemeente Alphen Ken hunner heeft een volledige bekentenis ifge egd Zy zullen ter beschikking van de juatifa gesteld éferden GOUDERAK Voor de afdeeling Gouderak der S D A P zal op Zaterdag 17 dezer des avond half acht in de boveiaaal van den heer ms in openbare vergadering optreden de heer J ter Laan uit Rotterdam met het ondenverp de NIf awe t jd Toen de landlHKiwer B K teren op w wasi met zijn paard en wagen naa de m rkt te iGoud kwam hij In bolMng met een stiMaandep wawfnn geteden met veevoeder De boMbg wM zoo hevige dat Ie vra pen mei vo vo J r van don dijk afrolde en ie wa M van K in flluikken wasft Met hëi paflpl Inü t Wigge1 eeW kon hij la r de slakken halen Vnn insTlkthpcoek kwam op iKe manier ni H stuks Prei 0 60 640 Rabarber 11 Setdwrle 2 80 allM p r 100 boa Goudreinet ƒ U Bismarck 90 11 60 Uuiimaiaoet ƒ 3 70 6 10 Campagmazoet 10 Reine d or 8 Zoete Balleflatir 80 Gieter Wildenuu 9 10 Kla Mr ƒ 7 10 Jodenpeer ƒ 3 90 7 80 Mm p r 100 KjG Eieren 18 7 13 i 0 po 100 sta ka OfUl OKAAyiUOZb tfHJMl De pewüif tu étm Viiiiwbiüisrtiil UVON 15 ianuaci Vanincwffpn om 10 30 ia in ht4 MhiÉBierie vau UuttMilaoda Zaken de Uavoereotlei U Md van dsil Volkeuboiad geopHid met en rede vaa Lri oa Lto irgMe en van Ounuuk BuuryMile b geit Ten oUale de lMt iiM4iiOaaJe amen erklng aan te kweoTen ml den iatMraatinnalen vrt ife te bev ordtirea éoüt bet aau iiupb van eett ttUweg die in dMt oorl Dg 4dl door het W ïhrtjv piivanfo de en e n4ijke betrekkli pm lusMolMii d nMie door du vaMMtdiir vau overaMikouMen betn fende het V enrecM dt U l i t ak van dozen Volkenbond moet worden uitgHvweckt ikoor eon ikhfuuo sAntengeMteld uU vepteigenwoordlgefs van aHe li U dit Ud zijn vau den llon en door e ii Itaad gsvoniid alt de v t VH woor dlgere van i e voornuuMte ffesUfeeerde en MVDCieet mogendhedNin en do VMliegenwoortii raiB VBD Belgllit DraaiU Sfianje en OriaitHilanil Vands heenw bowten we de eer4e btjeonkjaiat v a decea Kaal d i bljeengttroepen i door den pvee nt drr V n nl Je StMtm Oe taak om $ a ve ffadirfng te presldceren en As InWlJdfaig ai lUt groote tntemaflüniile InsAituut futi op prtwi ii iM WfiMou he ben mo n nislen Tvf prfif eTvn de re letien dfe tot nog lo i i ciikl hrMbwtoff vaa out rteotfente Wnsbl glnn hebben doen nttMnlleoi Vnrdt vfsvedpil De vr d ia t Hongar l AKJJS 15 Jan Dowlenlag hmt ia ministerie van Bultanlandsehe Zaken gruf Appony boofd van de Hongaartcbe vre lestletegati tie vredesvoorw aarden der g nllieerdtn uit handen van Dutasta in ontvangst genomen Clemenceau hiofd Gaorge Waltaee en Mantsul woonden deze eénmonie hij Het vreilesvenlrag is vo ns bit welfde plan geredigeerd als dat van St Germain De gedeelten dit betrekking hebban op de vereeniging der naties de HongaarQche belangen buiten Europa de krygsgvvangenen de bescherming der inlnderheden ue schatlevergoedingen ttc stja klenttek aan dic van het verdrag van St Gennain De grenzen worden bepaald door d Mime vah kleine plaatsen Aan de zijd vaa Oostcnrük verliest Hongar s een strook grond bekend onder den naam van DuitsehHon garije Aan de zijde van dea SerrjsefaKroa tiseh Sioveensdien staat volgt de grens les loop van de Mur uitloopead in de Dravt en dien van deie laatsta rivier tot ongeveer 50 A O Meter ten noordm vn aVS samcKvloeilBg met de Doaaa De greaf gaat vervolgens langs im Zuiden van Uél scs ten uiden van Baja ten Zuidia xan Szegedin waar te de Roemeensche ftteht bereikt De grens volgt voort eea Itfa Noord Zuid Oost Ooit loopend tusschen Debreciin in Hongarye m Grotswanlen i Roemenië Tajeeho SlUiwakUe Is van Koe menie en van HongartJe gescheiden door de hooge vallei van de Theiss vanwaar éa grens weer samenkomt met de vallei vui den Donau 30 KJI ten Noorden van Boedapest apedale commissies betUamte uit 6 lede lienoenut door de geallieerde en geassoceerde mogenfOieden en a aantal benoemd door elk der belanghebbende mogemUinlea uilen overigens ter plaatse de grenslUn nader vaststellen De verdeellBg va de HoagMTMM wbuld tusschen de staten die een deel van de oude Hongaarsche gebieden krijgen wordt volgens speciale flnancieele clausules htp ld Wat betreft Hongarije s mfUtatre madit hét toUal der Hongaaraohe striMkncblcii mag de 36 000 man niet ovenebrijdea Het lefer mag niet de besdiikUng hebben vnr ten enkel kanon van ra kaliber b ven 10 6 e H LAATST BUlCmm HeUaMbeh cfe41et m OwlMrVk VRmt 16 Jê D nrfaMsr vuFiiiriiicini verinaarde voor eenlfe waksofi v iof ltot op hi4 tloKsiybMi oredJelvai f i OflOOuO to btd ïen oaft n n Neairiu4inbi Prwg l It A l ift J Te l B si M Na derlandi 4iZii w idi Ttm ttinnm o igfrii4rt IM baas aiig Men ia it uit O o r c ft Lai de Was zlju wttffvii het bo i i water ankete huizen onOfltltiid DezeMde bvlchten kouten iiji ZnvtMiedii m Oamereu Te Br üfi is de dlj i slecix Um U gtirmd voor vhirtM TELEGRAFISCH WEERBERICHT HoogKti rttand T t I te fluaoari lAagft Httod 744 6 te t SvMÏMd MTwarfitMig lot dm w fi iri b n taif M 1 t krMiu i Ziii lir i IUï lot W£ i tjke vtnd nev44i tn twanHMnronn wnawdbiJiiUik receobolea wMii l uper