Goudsche Courant, dinsdag 20 januari 1920

No 14216 58e Jaargang 4 mn Als de a9thma U e adem beneemt U tot Btlkkens tot benauwd maakt U b nachtB hpt slapen belet U het le en vergralt aln U reeds van ollés gepro beeixl heeft zonder resuUbat dan is het te beKrÜpen dat U on fel6o igr geworden 18 Waarom zou echter eén goed en be proefd middel dat reeds IDovele anderen van hun kwaal heefit afdnolpen ook U niet kunnen baten De y AIONNBUENTar Si per kwutud ft PK WMk 11 tmt mat par kwartaal ƒ 2 OQ per week 22 cent overal Waar da bezorging per loopar Fruuo par poat per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagablid ƒ 8 40 Abomauunten worden dagelijks aaacaasnuD aaa ou Bunaul Maikt il Mil Uj onie agenten den boekhandel an da poatkutorou I I AJDVl BTENTIKrlliJS Uit Gouda en omatreken beboaiw tot dm booi I i re rels ƒ 1 O i eiken regel meer ƒ 0 20 Van buiten Gouda ni den beiorgkr regels ƒ 1 30 elke regel meer 11 O 26 AdvertanUën van plblieke vermakelijl L2 cent per fcgel Advertentiëa in het Za idagnummer 20 toealag op dan R tie elef Intirc 546 fl i t iroop Het rlieibwe Frarlsche kabinet Ontslag Tan Cl menceau MUlerond wprdt prenuéi Het nieuwe mi msterie rf Gevolg van Cl menceau sl aftreden i Tegen het bolsje wiekach vaar DiUtschlPoplach inldent j De poiHtie van ROnland Oil niit e rresteeid H it 4 eraoek naar d ij schold henvat Congni J 1 TJa OVEBZICHT fel men aï eKitf De Tyfiwr A IteaaaJl b win gemt Sklies of nijn JiV niet de MHte Ban in Frankifi nen lé za hy geihe l van het wer toon el ve lw jnen jÖenife inaanden eled htèfth hu reeda tevltei ert gegeven na dd piejfi dentfiverkiezinki hoevdaarvan de uita a ok nocbt J yji ala minlitei president ttó uilenl aftreleii en dit voOTnemen is by gati ouw gebleven ondanks hel fi it dat het resiiltniit Her verkiezih aruléh is geweest dan hvj oestyds wellicht verwachtte De laatste rni EVROUWI laat u e op de TURFMARKT 54 jen oos ivela e China Thee i 22 et p ons n een h j poM pnmf Koffie It 42H cent p Ihaif pdnd hMen en u zult ei zeer over tefre ien tf n i 582 5 NiV DE TliDQEESTi TrckMngvan 7 mtiniiitrs ttn cvcnti van No rii n E MUUIE Maaadetf 19 Jétttnari 19M 17KI msterraad van fterd Zonda omrgen op het Elyaée gehou clen Het ondefJioud met ien pieaident Ifi republiek waa kft en zeer treffend Clemen ceau diende heüjöntalag van het kabinet m vervolgens lanW hy den president dei ie publiek vooi dêp steun en den byzonderen raad welke hyjonder alle omstandighedtn aan de i egecnnt verteend heeft in de moei l ikste uren v me het land heeft mrege maakt In jyn antwooPd drukte Poincaré tegen over Clemenceau de erkentelykheid van het dcheele land uit voor het werk dat hy in ia twee jaar volbracht heeft hü voegda er aan toe dat Frankr k Clemencenu hteeds dankbaar lal yn omdat hü m tra giflche uren den moed der legers en de he volking heeft opgebeurd en met alle energie ie pogingen tot verraad van welke 7y Ie ij ook mochten komen heeft bestre Ien Nadat de ministerfl en de onderstaat Becretanssen van Staatewezen vertiokktn bfeef Clemenceau alleen met Poincaré Hun onderhoud duurde 40 minuten Clemenceau begaf 7ich vervolgens naar het Mini tei e an Oo log waar hy nog verschiHendt per soonlykheden ontving o a André Tard fu Lord Derby Venizelos en Atlws Romanos Deze buitenland cho staatslieden zuilen eveneen voor de laatste of een der laatste malen door Clemenceau zyn ontvangen De r inaequentie van zyn aftreden als m ma lei president is dat hy ook zyn voorzitte chap t er vredesconfei entie moet neerleg gen Nog enkele dagen vermoedelyk en dan 7al zyn aanviyzing tot Franschcn eersten gedelegeerde wordem herroepen en za de nieuwe premier en minister van Buitenlani Bche Zakeji de gewichtige functie oveme men en het werk van Clemenceau moeten voltooien Deze zware taak wordt nu Mille rand hoog commissans van de republiek in PlKaB Lothann en op de schouders ge egd Feu iHeton PI vu f II io6 iiïj I 100 2742 13761 PHHeivaalSO W0BI0 U 14 11 2 4744 20644 11747 13037 7 1 10440 12301 14471 8048 i 14580 8M E II 42 15427 1821 i gs 19027 wy 4 i jgg 17406 22 I UUI lOOin IS4 Ö2 00 50 181 4 8 I12 n 73 I 38 l 13047 16438 lai IS727 ft HU5 ll 2 48 M Hl Dochters van Hecuba door CLARA VIEBIG Qeautortleetlde veitoMog van ME R J p ffEaSELINK v KOaiUM Nadru k Terboden 69 Jfpi kwam ale een vuri gebed in haar op moiCihten zij looh allen ailen bedwi Iteii waar hot oin gingil Wa t was fjuliwoh Und vKwr het Dö oj wonden lan 10 uur vin Hotel de Zafan Udenver®adrtrlng Koeten Zeüvereenf Eleetitei Dmlfettf BSIKKIIAN ZOON QOUDK Hsden overload lot oi liep droejheid at eea kortilondl iiekbed lachl a kalm onte iiial geliefde ea or me Bcht iiooie Moeder Bebawd en Qrootmoeder CORNELIA BAKKER l b UKE i la 1 B oudvrdOB ran rula 62 iaraa A BAKKBR And I ANDR BAKKEERM BAKKERv N Dm A M BAKKBR DB Wild I eaP OE WILD liindetaa C J BARKER 1 T BAKKER HtuLiNOMAN JOH C BARKER W SAB a Veiloolda HaailtKliI 1 Jiauarl 1920 5M IS HedcB OTcrlead xacbt ea kfllin onie feltefd Behuwd dochter ea Zuete CORNELIA BAKKER eb BEUKERS a dea ouderdom vea 62 ierea Uit aller Been 513 16 ANDR BEUKERS S Haaalrechi 18 Jeauari 1920 PirilcBlien ei Biekliapilslei Mikluar Ic ea 2e hyporbekeo rcole tee coadlliee bllHlk Brievea oader aa 574 bureeu Ooudeche Coaraal 574 6 Een fliÉ lONGEN QEVRA OD of H ltwaa bij 578 10 P JANSEN VleoBchhouwor Groenenda 33 Huishoudster GEVRAAQD la eeia vea 2 penoaee weer TIB de Trouw bliad It P Q ML Brievea a o verl looo oader letter V Boekheadcl ADR BOER Ooetheiea 48 GOUDA 573 8 In n Ha wordi GEVRAAGD 58 10 een Bediende Cnrta of Vl a voor hulp in de boekhouding Franco brieven letter R Bnroan GondBche ouriint Markt ïl AUTOIiBIELEN Iemand eerstdaags naar het buitenland vertrekkende zoekt opdracht tot het aankoopen van prima Vracht en Personenauto s Bnevim onder no 48 Bureau GOÜDSCÖE COURANT Markt ïl Dl SOIIflSCHE BESTÜÜIIDEgSBflHD DONDEROAQ en VRIJDAQAVOND van 7 tot 9 uur VKRKinJGBAAR tegen oon pii a Tan f tl ao p p paap In de Melkiilon van den Heer ALDENHUISbN Markt 679 1 HET BESTUUR Heeren Rookers Heden ig begoniten de OPRUIMING van cpn jfroote hoeveelheid puike Tabak Plliicn 60 et 75 et ƒ 1 110 en ƒ 1 20 per pond Sijïai nverkoophuifl 681 io Turfmarkt 54 Gouda 00H HITCEBKUII EN SCHUDDEN e f A I HET BESTe OBTSMIOOeli Ml AÏëN Zóó l ZIET EEN BUSJE BESTE MBTAALP0ET8 ER UIT N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda Gevestigd te GOUDA I e ond rgetMkenden b rlchten dat op WOENSDAG 21 JANUARI 1920 van des vtwmlddaKa 9 tot dea namtddaila 4 uur da INSCHRIJVING la opengenteld op f 3 200 000 U cum pref wlnstd and A f 3 200 000 6 cum pref winstd aand B en f 1 60O 0Ü0 Kewoneaandeelen der Koninkldke Stearine Kaaisenfabriek Gouda te Rotterdam bti de Rotterdamsche BankvereenlKing en bil de Heeren R Mees Zoenen te Amsterdam bij de Rotterdamsche Bankveieeiyging te s Gravenhage bu de Rotterdamsche BankvereenigiBK tot den koers van lOO voor de 6 cum pref winstdeelende aandeden A 100 voor de 6 cum pref winstdeelende aandoelen B en 200 voor de a ewone aandeelcn De inschrUvlng op de gewone aandeelen is uitsluitend opengesteld vooi houden van gewone aandeelen Nos 1 1280 op de uyze als in hèt prospectus nader omL schreven terwijl by die op de cumulatief prefeiente winstdeelende aandeelen insch tijt4 Mngen tot gelüke bedragen op elke der beide sooiten de voorkeur zullen genieten bo ven inschrijvingen op eene der beide soorten afzonderlyk Prospectussen en inschr vingsbUjetten en exemplaren der jongste statutenwijzi gingen e jn by de inschrijvingskantoren veikrijgbaar ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING 1 R MEES ZOONEN I ItOTTERDAM 14 Januari 1920 478 126 Afbraak TE KOOP aan groota partij AFBRAAK waaronder eéa ratiaenpartij Hollandsche Roode Dakpannen Ta bowpagan aan bat Tachnlaob Buraau J H DÉ WILDE KaHanaingal 4 an ta bteiobtigan ophét wark aan da Vast bij da Plataalbakkepij ZuidHolland ta Gouda 575 40 JE ADRES om prima lite klas geschoren en geknipt te worden is bü J KtlJj Gediplomeerd Kapper DUBBELE BUURT 8 GOUDA Abonnimentin par kasrt an par maand Ontamatting door Lysol Badianing ook aan huia 577 40 Parfumeriën en toiletartikelen bliKehballage DORDRECHT C MICHIIËUS Schbenmaker B832 OKLBKADB 1BS 1 H TIMIinERIflANS Firma H DKSTCLHOIIST eiaotr Bnjlrt SR MonisKibrlsk UIWEB n TaMeM tM aOUDA Handel In Lederwaren WeOe Djrmestasschen Portemonnales Portefeuilles Sigarettenkokers enz 2620 46 welke hu al b jna dertig Jaar lang haar roem heeft hooggbhouden en nog da elgk bewast een uitstekend middel té ZUQ m gevalleh van cataiAfhale aandoeningen der j hnlingsorgioien verkoi dhell hoest slAJnihAest aeA influenza Qlfonchitls gfiep $ inkhoed k hoirikobrts ataU genezeny De abdijfiiroop bevat geen venloovenrastantkleeletia doch heeft slymoplossende èigenschappruerk daaivm verzachtend en genezend gram baar I Akker ViQS ber flacon vén pi m 230 gratn ƒ 160 van pi i 25 van plm 1000 gram ƒ 5 Alom vetj i t rooden ij and met onze handteekemng L T I M n Feesttenlen te HUUR of te j KOOP Voordeehg adrea COHEN Coe ARNHEM Fabriek vaa Rollulksn Marklazsn Zsnnssohsrman Tantsn DokkltMian eaa 36 718027 I 0422 8942 I 29 80731 Agint ner Bouda m autrakan l H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 GOUDA i WIJDS De Huid Eindelijk Genezing l en nieuwe onttlekkmg een vloeibaai waschmuidei een kiachtig werkende chemi sche samenstelling m opgeloaten vorm duoi huid specialiteiten als de grootste vooruitgang m t genezen van huidziekten erkend D D D iTWntiiiuiliteUsorliüiilziikleii Len verzachtend heeiend vloeibaarwaachmiddel dat in de huid dringt en onmiddellyk Zijn Gewicht in Goud Waard 2210 4925 17 46 2364 a 79 M vr Parker 10 Nedsonstraat Snemton Nottingham Bchrgft ik dacht dat er geen genezing meer was voor den uitslag aan mijn armen en beenen Gedurende drie maanden ben ik onder behandeling van twee doktoren geweest echter zonder resul taat Na het gebruik van 3 fleRschen D D D ben ik volkomen genezen D D D is zyn gewicht in goud waard AGENDA Prijs van een proefflesch ƒ 0 76 en van een groote flesch inhoud 5 maal zooveal en dua veel voordeeliger ƒ 215 Verkrijgbaar by alle apothekers en drogiiHten Waai niet veikrijgbaar wende men zich tot de alleenvertegenwoordigers firma B Meindersma Den Haag Sne k Te GOUDA by ANT COOPS W jdatraat 89 S VAN LOON Markt Dinsrfag èO Januari 1920 1 GOIMHE COÜRMT VERSCHIJNT PAGELlJKS INGBZONDIiN MaDEDEEUNOBNi Op de voorpagina 60 hoofar Gawona advertentUin en ingaondw medadaalian Ml ooatnut tot iMr warden ptija Gioote lettere an randan wordaa barakand naar plaataralalta BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 4 ntala flM albe ratal iMar fiJÊ ♦ n aa elwbu mat van aallada BoaUMS Burean HARKT 31 GOUDA I J H l Advariaatlfo knanaa wordaa Incaaoadaa door delaraa dvartaitiabunau aa cnua Aiaotas Admiiiiiatntl Tdef brtMC 1 m Draderdac aan da mlksvertegenwoor Using voorstellen i a ie ovei x n pouitle de ronde tiobben ge daan gev n weinig hoop In Sibeiiè heeJl ne beAtrjjiding der bol ewiki even weinig Eucces De één na den ander geeft hei op Ainenka h£left de Japansohe regeenng mee I gedeeld he rawkaatn te aditen B fn troepen uit Siberië terug te trekken en admi rual KoltHJak heeft de poJttieke macht in Siberië uit handen gegeven Den SOen De ccmber sloot hy een wapenstilstand met de ocialwten maar toen de troepen geheel g demoraliseeril waren vermeesterden de leAolutionaidep de macht Kottsjak is nu tus sohen Otnak en Irkoetsk met een groote hoeveeüieid baai gold onder bescherming l sJecho Slow aken Men meldt dat gelaakte met paanlM en voertui n in ge vangenachap 1 dien da r du Clemenceau den oorzittersïetel op d vrft iefloonferentie m muien met hem verdwüirtn ab l ien der Üransdie vredesdélegatie JPidion Tardieu en Klotz Hun opvolgers loUea zich m tal van oifderwerpen ibehooren m te werken op t oagénblik zijn er juist verwsJBliende kw s lie lain de orde die half a n afgedaan en bU 4elker regeling Clemenoefu gi ootön n aIoöoI heeft uitgeootend o a inzake den vredfe met Hongarye de Adriatische en 1 urÜfsciie kwastiea torwUI i t in t aatat ner Voiige week Ie tegenoter de bolajewiki te jvolgen ge4iragalyn ampel besprokim wem Als geVolg daamui is de ruilhandel mei Rudland weer toegeaüuw wat Lilwi nof die nog altyd te Korpenhagen confereert met O Grady opvat alB opheffing der blok kade die volgens Lloyd Qeorge eigeniyk geen ecJite blokkade was Litwinof verwacht dat het jongste besluit van den Oppersten Laad een belangtyke wyziging zal brengen n den economUchen toestand van Rusland nat gioote hoeveeUwden ultvoerart kelen bezit met name vlas henn timmeihout paardejüiaai huiden bont en platina Wat betrett den mvoer heeft Buslan 1 m het blonder machines landbouwweiktui gen en spoorwegmateriaal noodig Het Bussische blad IffweatJa ziet in de hervatting van den ruilhandel een feitelyke opheffing der blokkade een ovenviniiinfr I oor de sovjet regeering De woede der m I htante impenaUaten hapft rtg i CkwAÈ vooi de stevigheid van het HEjascTie volk voor den druk van het internationale prole tanaat en voor de economische belangen der bourgeoisgroepen die belang hebben by de hamjelsbetrekkingen met Rusland al dus de Iswestia Inderdaad die achOn heeft de beslissing van den Oppersten Raud doch ook niet meer dan den schijn In wer kelykheid is het waarschynluk de bedoi Img der entente wier politiek ten opzichte van Kuslan 1 nooit heel duidelyk en consequent ifc geweest haar vertegenwoordigers z tten I digenlyk met het Russisch en bolS wieksch I probleem m hun maag om de bolsjewik te kalni eren ongeveer op dezelfde minit als jn sommige Nedeilandsche steden ge beurde tydens de magere jaren Dreigde een een honger oprocrtje dan werd haastig een xti a rantsoen verstrekt Blyfcens een tw eede besluit van den Oppersten Raad wordt de lieatryd ng der bolsjewiki voortgezet door ie erkenning van de onafhankelykheul dei Mohammwiaansche gebieden tusschen de Zwarte en de Kaspische Zee is een dam ge legd dl de Roode Golf moet tegen houden Men moet nu afwachten of deze raaatrege len meer aMoende zyn dan de militaire bestigding die bitter wemig succes h eft ge had Denikm heeft wel laten weten dat hj en karnp met opgeeft doch de geruchten Het gouvernement Tiwm hetfft de oAiinddell ke mvryfceidatelUng d r t TU euen en teruggave van de wmptnu pAwrdMi en voertuigen g eiacht t tóf die dooi P nnca i benoemd tot kabinet formateur weljte opdracJit hy heeft aan iyaard Vap Clèmenceau tot president li Irepubhek verkojep dan zou hij onjretwyfeU Jïomcar verzochlj hebben de functie van Versten minister op Eich te nemen Nu was xie aangieweoen i an Millerand het hoofd en de vormer vpn het z e bloc natiomd oat by de Karaemrerkiezingen van 16 No verafcei 1019 e n groote meerderheid van temmen behaald had Den laatstee tyd had H gelegenhewl Uet whtici over de samen iz t In antwoord ou een IntarpeUAtla om de beiettlng van Rynland heeft de ryioKniolg tor van Binnentondsehe Zaken m de Natie rale Vergadering o geiegdi de revolutionairen een nieuwe regeeung verlangen ge a eerd op de wetgevende ver gadeting Er heeracht nu echter zulk een chaos in Irkoetsk dat de Japanners de vieemdelmgen moeten befchermen Japan bl ft nu de eenige vreemde mogendheid in bené daar ook de Tsjechen la AntArika vertrekken aiww iiii cu xn itwn n vi jj u dcivkoiiiivwi met pouiift over ae samen het kabjnetCIemeucenuifFtelUng van een nieuw kabinet te conferee Volcans het vrfdeavenlraf mijn de puit Lcèo landen Unka van den RUn iMset f bied In dien de verordeninf en g Ufk d RyniaodcommiMue ze uitvaardigde Juii Vvaren zou Kypiand geen bezet nuur f onderworpen gebied z n en aou het niat onder I ujtache maar onder vneude nee eremiteft staan Deze verordeaiafan beteekenen een duuraameu staat ram b ff Ue Rfjksmtmster wees venrolfou op de ia Variis ingediende protaeteo len en na verluidde was hij reeds bynt gereed met e samenstelling toen JitJ dapr WT opdracht optvui Hierdoor was het mogielyk dat hii reeds gisteren aan Pom care de namen der nieuwe kabinetsleden kon overhandigen Millerand wordt minister preiddent tn minister van Buitenlandsche Zaken Pot zyn pie lewerkers heeft hy gekoaen Justitie üenatoi Lhopiteftu Binnenlandsche Zaken i Steeg Onderwys afgevaardigde Hono at Oorlog André Lefèvre Marine afgevaar djgide Landry Handel afgevaaru gde iMJiCi liaudbouw Henn Ricard Finan cien Francois Marsal Kolomen afgevaardigde Sarrault Publieke Werken Letroc quier Arbeid afgevaardigde Jourdam Volkag 7ondheid Breton Bevnjde sbreken Ogiei Ais onderstaatssecretarissen zullen wo den benoemd Toegevoegd aan den premier L Reibel Landbouw Queniüé Voe l ei voorziening Thoumyre Financien Bious se Handel en Scheepvaart Vignon Post teleg iafie en telefonie Louis Deschamps Luchtvaarttransporten Pierre Flandrr Hydrajlische dienst Berrol en Vakon ei WIJS by het Ministerie van Ondcrwij Goupat De n euwe ministers en onderstaata ccre tanssen hebben gistermiddag hun eerste byeenkomst gehouden ten huize van Millerand Het 18 waarachyalyk dat zy onmul dellyk daarna door Millerand aan den pies dent van de republiek zyn voorgesteld H den zal de benoeming van de nieuwe mi msters m het Joumal Officiel vcrschU nen Volgens een uitdrukking van MiUeiand zal het ministerie een werk ministeiie zyn De leden van het meuiwe kabinet zuNen I Radeh de Rusaisohe iolsjewiki teidet die iciestyds m BerlUn is gearresteerd doch uiens u tl verb g wa rgevraaflrd teneinde len te laten deelnemen aan de vrei es conferentie met de Randstaten Js elmleiyk öp 18 Januari door Duitsche beambten naar d Poolsche grens vergaaeld en vandaar verder gereisd naar Soivjet Rualand Op de terugkeer van de voor hem door SorjetRualand gevangen gehouden Duitsdio ff lzclaars kan derhalve worden gerekend Binnen enkele dagen zuUan de diptowa tieke betrekkIngM taaschea DoJtwUud l rftnkryk votleaig zyn heratckL Ue I ransehe zaakgelaaUgde te Beriffa Maroilly werd fisterenaivood aktMU v r uaoht Hii ia Zondag met i n OMttreia naar Keulen uit Par vertrokken l e nieuwe laakgelaatigde t Piui e At Mayer benraf zich gisteravond op iUm post In Dmtechlduid is de met vr wet geheel hersteld De regeering blijft op haar ho d en oa l8 de leider d on flMuikaiykaa Van meer belang is de terugkeer dei krygsgevangenen uit Prankr k Tengevolge van verschillende obstacles was ae i epa trieenng nog weer uitgesteld doch dezer dagen 7al ze nu toch beginnen Ook de uitvoering van andere bepalingen van het vredesverdrag moeten worden verschoven oa hebben de geallieerden de bezetting van Opper Siiezie Allenstoin en andere geb e den vy dagen uitgesteld Oveiigens wordt met de uitvoeringen van het viede venlragr voortgang gemaakt j Zondagmiddag is de stad Thom dooi de Poolsche troepen bezet Zy werden aan ie gienzen iter stad door de Poolsche autor ttiten verwelkomd Naar Wolff meUlt heeft zich tenlag een incident voorgedaan by de ontruiming tloor d Duitschers van den sector ArgenMU waar de Polen volgenti een op 15 Januari gestoten overeenkomst de linie Seedorf ali w Suchatowko eerst op Zaterdag mor n 10 uur mochten overeohriJiden y deden zulks echter reeds om halfzei t morgens waardooi zich ten Z van Ar enau een gevecht ontwikkelde waaraan ook de bevolking zou hebben deelgenomen Het grootste deel der Duitsche bezetting j l e binnenlandsche onluaten zullen geta beletsel vormen voor de commisaie van ob deiioek naar de schuld om haar weikaaauheden voort te zetten Na het verhoor v a Hindenburg en Helfferich werd gemeend dut de sehoraing der enquête beteekeade dut de zaak in de doofpot zou worden gestopt evenwel do regeering acht het mia hien in haar voordeel de fouten van haar voorgangster weer meer op de voorgrond ta stellen Wolff meldt dat de tweede subeo n miaste van de pariementaire conuniasJe van cnderzoek uit de nationale vergadering heeft besloten de openbare behandeling van het onderzoek in de kwestie waaMp de vredesbemiddeling van president Wjleon Is nigeatuit in F ebruari te hervatten IntusBchen zullen de beschehlen over de diplo mutieke onderhandelingen tusschen Benba tn Washington m zake de Wiiaon actle ea ver de toebereidselen tot het Duitache vre esverbod van 12 December 1916 gepubliceerd worden gpoobo paeeeii de kiauier op ea iioer zij werd hcea en wcor gloeilinigerd Harl tJi li ticlljko gmioelens v rvuldien haar maar kerker dan al de luide sleiuiien dan T ii ej toorn anas en IbceohuXdlgliig kloHik de taohte ateni an fiot medelijden II kJonk haar iu de ooren Heeft u de cifbil i rde hleé e gjeraiohten gezien van d 2 rouw en die tliulö behoatt kiodo len hebIxMi Deee lieden dlo niet leerden ziel Itehoer heu zooals gij wea rvan VI kil iiir t Iti ntwikkuliog ezatón nltt h gosoiHX W verstaiul om al os juiflt op te nenitn ei ti be ijlpen IM 76 iiieti heli u wiiir hoogde ooraucrfifi het is cMi iivau 1 ill iNwtian it veroveren zoiwipr da g p I kBoho ontbering om op Zondag een wftiidtlftig te kuiiien doen en ten lo e 111 een Lgen bed te storveö n rmtoo 0n Voigt kromp luotn klonk daar nltt etn gUIt nde krwtf Ja d t wns de kreet di idln hiH geria op het lag el J oAomttind Steeds luider eteodw ge utldigor werd hij hii zwol a n toè de ioijd rende flteni an k n orkaan doze reilt an de geheolo w r 4d die den on dergftüg te pemoiH gaat Onder ng oudergAog Haar gedachten ioog n door hiar hooid zij raak h d onrii 4 mot lueer kwyt ij was als ïLinartekl haar geiioor w 4 ovonpriikeld lil th stilt an haar Jtan er meende zij zells iets te booren afj Tep naar het raam Mnar rwlt fi de straal oadev den sonibwen Difvt mberh Del gjf Jdloofl vie len sneeiiwTlolHken nJs 7RCht dons nMT Een jMuw oude vrouvea veegdm de vlok omlagavomt in lo het gebouw van den itiksdaphet eer te congre van de DaUaclie Ontrumapartü begonnen De BeJerache votkspirty die een week geleden heeft besk t n met langer met het Centrum amen vtrwfiWMrt n Ot it komen let dat iimmi non ni nrn 04 lde ix n wOiidorl iteii dan kon iMt iM ter wordr n Vo ihU op aanle tn tn dtn nH wtoh n aui wt lbonaj en de tl d doJirvoor zoi ar siju Pnt ini n toch Hlktii daf z o luet on gKiild op di courant ii eRt wanWii Dt gèiteniaUivoiiBw ke i ik oj Ie klok het iiAOwH Ifld wan er nogl niet Al ol zoon U y pipW kon lfrt ii en waar do zul tfto luuvr vfrianiKt Men nd iwli w U mr i n e o i BWiblikkin rul M r wanntii ni inr hoo de li leiix n n aan AT CflH w vrtn verslaigen m vb hti nd te riiiïtpo veiis hoe bot onoplioiidftlUk verttur gi 1 Si U1tl lIoekariMl en I lo Hti gtno iiun Dut wann groot oogitmi Uk n iitoar telt 4iM9lttfr oogf nblikj t n De oor nK irtiig rler lui let I blei f hetFreirdi till wnni iiogl Iki ti dag ehtr er want h I wpfd iiUt nucr giwïnWi e i edrai 5f n Win hid Ml nog gwhiltli Votlde zii zelf nlot ftn koori aciaigf mmt in zdfh l mocht niet nu er morrtn De gen raoJi vrofiw kwwn op dti ginlatJlili om naar Bea H iu te rtizi n zij ver lanifilo n4KL init weg U zijn lUt dpz ritjlte hiep waarvan zij aialerw twth zoo hhll l e f i te wiiA vreMtollik martel d haar kwami hinr voor aii tiet zwij ifm dee dood Ztj had nleti te doi n in d tfld iiiaar zij kon wHi w t betleokea ittP gMn fcoopen al w he maar om een door ïrukk graten U loopen om in liet 9edrai 0 genoodelMkt e worden adit Ie g Aen Ofi utterHJktfnden en niet t ei nftir do laooriij v atetn lufattren ij nam m l een bcoli £ ü rrrlitjili Ming om lil vtrgffrn om door het een of araliiT fg leid te wonten van pljaüjka gy kiolkteti lo Hi Zij in dtn treLi ntnptn bevond zij z h ploMüng in d4 zel le ootipA utet baar iHiiinnan I it vtiw Hnaneim d Ooheimraaclt ii ht rkonrIe Ihih tuuwelIjkK in IkM heffdltiA r D ftklerw zoo veiwlg pijnHJk Mitï man ABg t r ook w riibopig uit I ïli had zitn ovtrj ohert dichtgeknoopt zifn dfu ft fig riifs Imi fJitden füj irAf en hinr fii t l n Ilij at dicht auiatzljd vrouw ü Kleh nrc wel tn Am hoek had gr flikt m keek h lar onafteï oken van Itrïiijde aan kch illii aniu tneneoiteii hadiMl nmgen AftvToiiw voii XRt Ht hun zoons de iiiü ilijk t ysLH der heWijP tdagen In H Ih ié i II het eprMe offeneW uu de JMiie gKhikkl ha Utn doorffmnAaJtt maar tiHn wae dt ou l e uil Riw4 nd na r Koti mrnkt g aAn en dawr ging het eleedii zoo nel voornt é t een btninbi bemwel nk t zou bertik n en dii onderin nleta van hem zotiden iHKweii De jonn te had dtti vnerdendon gliv van diwe t elde mou ohen lf t uit dat IwAr onruKclg niaalkle of l ijf liel infeiiKOhlf i allein non haar atgaa steraiiBlii r Zn overle nog b siolttaU iU iteaü fliot T l t kt op ten paar kmdortn ingen zoniet uil®Q8tiikti lutiKlen Dat allw za er zoo t i llg uit zoo 0111 ruB I te zitten lx l iaji l k oiii rur4i £ In te slnpen Mur n kou 0eeti rust vinden Voor haa oogtn tvwaiiien de geziohl n dl zij hee pnKseti kenrio die zij bijna dogietljk zag 8n wio ZIJ wist dat w zij wier man tl velde is ler zoon dexe ne rft vgf jongt kiirifc ipii die daar ziwen dio h n U l 0Holu41eii dw gaitk onibos t i den Htdtn voni zij do hek i ndo gezich t 11 iK s bbeKw nog mevr Iwidinikt nog IHiiwLiorlijker dan aiid ff Hoonip zii daar idft iMuJini f HfH r ivn wminr en nog gein eAvtk rei ÓH ik dtrde winter dl iï wij tnoften dooibren wi onder vree en i tx en wiser ten Kof tfini voor de daur m troo eloo iK dfiiiiia il tn Kwrsinaeht wnarln ooi on l klnd nn iii kirethoom branltHil htbtxn g f tK Opt dagien en weken tn inaajdMi wil tulil en geweend da en en w ken n iiuinndüjoi wat mi wat nu De