Goudsche Courant, dinsdag 20 januari 1920

fWl 4i H do r Ds Kuiphniijzen van Mo TTdrechl mam di or D J Börffev Concert UtrecAitseh Stedelijk Orkest Het pixrgramma van het Concert te geven door het Utrechtsch Stedelijk Orkeut directeur Jan van 0 ilse op Vrijdag 80 Jan inden Nieuwen Schouiwbuo is als voigt 1 OuvertuiiB voor Goethe s Treurspel Egmont L van Beethoven 1770 1827 2 tSymphonie No 1 op 68 c ïtl t Johan ies Brahms 1883 1897 a Uu poeo Sostinuto Allegro b Andante Sostenuto c n poeo Allegretto Graziosoj d Adagio Moord I oiidiii naolii werd lo Mjmo en Vermoord li j ri u Cl Feat i e vormoedolijko ider ieniftnl u lt Oroei+l eek i aun eliou 11 I o oorzaak ti deae misdaad moet 11 iiinslle zijn Een bolsjewlst Illordagö ond in li Ziivenaer aa n nel sluiion gi arre rtorird II Kruis inotselaar Ie lïiiirliofcich dlo et olgo rnullioenon inarKen I ll lols wisit sölie papii rcm in een tascli 1j idi droe Kruif die dit allee uïl l it l cli aiul Uad gittiutld had pi in een on iiiii or iifiar AinFrtep b in to vervoeren BOSKOOP In de rga lerlngi vun de rtumnisisletof Weriik vau Sohoojvtirzuini aijn Eo lenen n voorei tor gelwozfin do liopri n 1 E E ers eui H v Kl ef en tH len en 2en secrctarifl de ht oron J v d Graaf en U Ve pin n Sr an de ltijk tuiiibi uwwin erHiclw oJ alhier 7 il bij voliioende dit lni ning met ingang iii rii ij ili mlH r wn Indts he iirslie geopc nd wörflen voor jongf in en dte zich ueii cben oor I ereiilen voor eon werk I iSni in le dötiiren van NiHlerlandKohIndif De burgemeester van Angerlo verdronken o l if a vond vertirok dy bungoniec tor Vut Anxoil j jhr H M J K vaai üroli idifiils van do soojliteirt to Dooeburg mot i uio iwi H in dat bij por tiofcs naar Aagerlo zon torugkoeren Öeiert dien beeft nu n nU t meer van lu in vw ioineiR 5 on onii KfU dit hij l ricFrp nken HAASTRECHT I i Raftd d znr giinie nt is iniei tig roeivn tegen Wfi iï iiiia Jl an a s ile vüiTimlldiagH 10 mir ui do orde komien Hroco i Oiidiijk Infr tnioiie Giinv MMitoJ ode WilJKÏ n ML otrl oh iietlritf VlviwjvgLiig pmija eleotrl ch licht Keedn g ruiinen tijd geledl n wonl te WatlilinKVeeii van dei iietr K nit deUe g iiotn é een liut t geeuole 1 De dader heeft i ie gesto eu fiets evemvol tu Boedcoop iufini iiilit ie en en medr soilldd rijwiel en l et Ie wm gewialen fiets daiar achtür l gelukkig liezlLttvr van de Üetsi van dm heer K meende to U dat wanneer liij nMuner en merk opzond aan de njwk l 1ii ri u dit zou leiden tot d oJlif tt ki ing den dief van zijn gioe rijwiel AMuguTltiMJe Toen Week echter dat do tk A Kh mr iioii n he ip K uit Uaastreeht ho op rtlp Nianier wrer la It t bezit kw uii van zijn fiets maar ïet Ide 11 et fi itlekking aii den tlli t y her K alhiei die zijn fiete aln viiloieii IhwoIiouw Ie kooht reeds een men en hiM fl er nu twe Maatregelen ter bcs trt ding van het onredelijk opdrijven en hooghouden van prijzen firhcbonon i het Voorloop4g VorWla o o drt wei fintwerp Moinii c lo i n bctrourden ho dat dit H l onl wc p niet eonior M pnl ingwHond VeriKolio idoao loden l orsti rdon gi n hoo sïc voi wiiotrtingon van do jjfftot schp resul liMon van Iw omtwerp Wrorft IngiriJiieiL van de overlioid in do pr i iiote ziT naar d iiieonlng van een auiini IkIicii niet aoliterfl fge niigon blijvo 1 ial1 ii indordaadi verinoor oriiiig van lo prod ioiio daarvca t verwuch en is Andere Wen meenden dat zoo ooit dUur geprfldiuooortl wordt iW g ohiclt n do 0 Ti ieldsholirlj von F Tnig ied n waren vaa ro eni ig dat liei vragon van wot ltcj jsnjzi n ctMi ern ligvT Errijp ifl H St ift de genioi ii oliap onidat niid allei U Irt inU tu nwiar ooii do ogl ooti it il ep hc slax i itTffor van wordt lp d lnv d4 4 M iHNö won lt dn plrcj opdrij V iiig daii ook alfl o JV iiiA ihid ge oejd dj elron bohourt te wo rdon gi Mraf MOORDRECHT 1 Hat iinnie vereenigpng Enterpo direr ti n I heer 1 Sceenlwrtien zal ileelnrri eii a in het Coacoinr op Ileine vii nLili Ui houden t Aimnrirwtol en op 2en l i il ri er 1 ti Hoiteriiam OUDEWATER n adiiii ii Lrateur Min lu t tmoii nii i h l nbe lpiit d her F A van lk ek is In KilM e iHTi i kKiiig lienoeind aan de InWu M huik te notl rdani MM niKlngi H rd np d kausmirlit slechts f t p irtiii aa v i oeni i a ongeveer nIcrbtilf uiir met hc vriclitii op de niiinu 1 lir bfn a in I9 d eigenaar nmni De uitlevering van den Keizer Sridr i Miloi li ng van do iii levenng nott Run i iy H g v ring sein Uenter int r ir il aiii do Tri l vraat rtioiilon lo lot do Nederlandïsohe ropoorniyj pelooven do mo oii llhelon Ijf t bi izond or iiarikkir duarvan te uiteten dooii uiikoiiien Zij Ivebbon den jillofd de toin miV w rI i K ii 5 verzekeren vin art 21 v in het viroiicH erdpag zwider zioh tè laInL opliotiden diH HPgiiiPiontati omdat ho ii r iivf l gï ldt In de e onistaii Iigliwdien eo i o e iilnr aflu lu lit n e jiirÜïsch kan kier voor s oovo d n g rondslig iMsfireti niHfli een dn ad van liofigi Intornatiowilo pulilioti opig ie door liot opiniijaair geWetj ii M aitrlii do r olit v innuu alleenlijk zMii vooir ion oti am Jen lio otuildial 00 1 coii plex VHii vaflriH rgen U gipven van Dudüid jen aard al lui piiblinue roelil nooit hooit gt kond L i nioiBenlliodcn hob Viii d overtii lfln dat Ned rlan l dnt h1 odi oerbiel lioofl botiLgl voor ivotti ht en heo getuigil van zijn U ll Vair reclit uianHgluJd I ll dad alsi et ii dor oenrte zijl ptaaH 4n de gomoeiificiwip der natk H lioofl of gevorderd ni t inet zijn moreel ge yh d Hclienriiing z il wilVii dokke i van w en i kn byinsclon dor Hidilul it tt tii BL ht ii lU natlpin en ov en eer er l oang bij iM oft IieiJjal mg van wn den liikeoUini rife O verbinderon FINANCIBELE BERICHTEN Ken Nederlandsch rrediet aan DuitMchland nrrcit e Ni iiL s Ji n de Uiitóohe eii Ne d r in Uili reKeei ingen mcxIitI eertlgt i ti il I i peiide oriTisrliaiwIelm viL o er bel erlet iien an I en Nixïrtrl inll ilt StaAt cndn t aan i ii it idilniid verüi ejiil de lel Ib t be Tt tt een O di a uii M mi lioi a lil ten tall j V Olgt iw den koer van he il n 1 inilliaird Vfurk Daarvan ulIenfUO 111 1 iiii n votfr di ri aankoop van gfrondstufii ii It f 1 0 uiUlJten vojr don aaiitioop van liMcn niiiildri e rlSencn lïet crediet wnnh MM 10 jaar Tleend on zal iiaiien v th ii yl wonlen iridilen Ihdttwhland zijn v rpl i Ib in ieii niikonit DnitsoliKand Viirpliein ii b ijner ijdn de gronilsitoften en IiVi ns mi i Meii lu HoJ and t Mreki en n taat iwviiilli i ain Ne lorland ef ndge voor on liivlb Maiigri k e Orioini eht vooncteolcn oe 1 uai I tr fl de levertii van kolen en I onids nn hg van twnkoJeivelden aan de l i iil chN ed TlaiidBihe grens De bljzonrlere b teokenJf vaa d w e f WnoiJii wht ovpreen ki irfit li l dvua in Jat hfer fM r het eerst fftntW het shiUen van den 1 een neutraal laid a n Dilt hlnrul eet stiaieon iiet verleen De zeven urige arbeidsdag voor müiiwerkers Naar w ij veruenion Inbindt de iv er mr dr Koweji Ül div Stiftt iniijndiirc oJi eu dttttiUiir der Kijkrtkolendi itributle zioh In Siiibtirigi tonoindu abi v jo oirziUer dor z g co ilirac5trc inii J li waarin de bedde mijnM rk THbuitflpn en U ilvijnilireoVieHi vorlo gouwoofnligid zijn A on terhamtel iigen te Uidioi ovoT don doir d mij nwerkoraorganif iiioK gfMielden d h van invoeriiigi van den zevonuri n arbeWadagi KUNST ToMieel Onder li t opsührit Wiriem HoyaairLls n de Kou Vt leest niea in hol llbb Naar wij neülen is do heea HiÜoin l o i ii d i dwr Acii Itaad van JkVie r der Kon Vur Het Nederhndtwli Toen el wii irvan de he r Ed Veirkadie nog JH i tiiigïnoodigd de powilie an dwn heer vkri o aU g e ielegeerd I d van dien Haid ia Ie iilonien OTdt nu beve igd d u do Öobiïitt nirgcunnn Bsio haar ainvankelijk later we t r i iii TilioiKk 1 besluit heelt vwnie iwd om ieü heer Koynurl aU h sp der van d n SiodHBohottwlning aiau te bevolen d n U or heit 8tïHïUwburgvraag9tak in AiiwierdTn eiiTdelijk een oploeBln p gevowJpn die ïer V i en Zid hevreilgieft Geen gaskolen uit Amerika Hij do iüikrïi iolendi rlbntiiei 1 tegi n het eindo dor vorige i eek telo a l eh Iwrwht iii K koine an onzon ban leb btlajch to WbH iijigton dit nil Aintirika op liet pogenIdlk aJleien K enlrolen kunnen wordl n ui K oer t donh geen yaakoleni Het raadslid Wesseling in Amsterdam Hot raadslid W fttiUtif in Aiw tt rdain zal wtiend dtnikke werkzoamhedoin ala raad Ud a trodeu De heer Kolfheit volgt hem op lie lij si dor S P op te werken had to h een groot aantal afgevaafdiflp en gestourd Oe vergadering is door Trjinbom dan vottpiitter van de Cen trumsfractle in de nationale vergadering tfeopenu Trimbpm iwoea r p d t leeiFs Ly de verkle ing voor de nationale vergadering uit alk krin n der p rtU de reorganisatie van het Centrum werd verlangd Nu it het congrea eindel k werkelijkheid geworden Trimbom stelde voor het voorzitterschap van het cancrrei aan Fehrenfrach den voorzitter der nationale vergadering toe ie vertrouwen Onder applau van het congrea nam Fehrenbach döorop d leiding van het cossgnê 09 aifch Tot viee voonijtters werden gekozen de Pruisische afgevaanl gt c Porwh het vroegere lid van den ryk dag prins Loevenstein en de joumaüat Elkers Hongarije is in rouw Alle Boedapenter bladen verBohUnen met een rouwrand alle openbare gebouwen hebben een rouwvla uitgestoken en de schouwburgen biyven drie dagen gesloten Met de hoofdstad rouwt het heele tand over de verpletterende vredeii Daar de verkiezing in Januari gehouden wordt uilen de kiezers zelven over d onnerteekening beBlisgen BUITBNLANDSCH NlBUWg DUITSCHLAND Uü i K ai 8 or £ i 1 m Op 14 l obr hii nt h t proctw van don vuonnajigieu i iiitHclicii m izvr togfu ilt n IOüin iiflpWi T Fi nai ianJ fJonn den buKun dfL i X iiMeliiia van ff lilt llll i 1 Konn liad ooais nipu zioü zaj tiL rljïiiön n do taittkittuijoeilieid eluui na do rov oluhe oy tTf Jeii ai hcwldporeoon ia d bpivcnde Kaiiteaüiaii Wdhelm 11 aai door don BcjlijnsoiifD uh ocaat tbr Alaborg worilcu vorte enHoorthxd liet pHocea tegoa lleUfonch J t I3erllju i g ij toron bcgiünneii hol pro ci fc wc eiiB btiüiiuiipiiig viuii Tyii rijKam iiL lM vïuii fiiwiioieni ilrabergor Ugt H ihm vroc f jren HiULft iH K rolao dr ilnlfiorioli Aanjokiii bjt h t pTv oo wbö et ii reoKs rlikül Ti welitö lifillorljJi in Ju i on Augufttu ki do l reuMiöOiifi Zfilung tu L I gepublieowd I ll lÖD iliBiM a a broolmro ontlir dc i trti l Ucg UU1 Kr berg T veriWlR ieii Wi gi iie df diwiriii vcrvatti aan i IUfn die hij ais tt ge i zijn peiPöoonlijk iiig viool i idi i BcJiL Ud b 4 iiou wti lieea Erzbcrigor oeu vprvoi jjiig inge tcll Uü swfll bood weiT hi t t piaohe bcjolil ran t ea lnteri Haiit proctw Vi or Jiet porl i wap wa giroot ajuul niaiiMohuppcu van de viAUgiieidtflpoJdic opge told du dü loglimifldeIx Wijzcu vnji de i iruiciuri ilfiul u i gen L c voorzitU T niofljido beijc partij 1 aan in deÈe aflAït U nlietd waarin da politu kv haB 43toclitfn milenst womi lMx g zullen oiilxaiM zahi lijk te i lijvt n en purnounlijko aanva lcn ti veruujd n Dl TOoTKiUcr kondigde dan aan dat ho pnicca wnarHOhijiilijk HXtk i itngi za l dureu Diarip vofkI de voorlezingi pjnai vaji Ie in de go ncriminfurdo m do iirootiun viLi llvljforioJi er sht nun aatiivpli ii hett f n vpi eöheidono urcïi duurvte BËLtilE I vin a Lftop old löi rt Vlaamse li iJe koning lici t aan dwt V laaaiibOiicii Irltcrkim Üffi illtVinan loirflnck 0 i g aRi n aan pnlnfi Lpopo ld K h ie g n in do Ni IirlniiJw ln taal K n o e 1 o r ij i n lOi nigcn tijd gi t l n o llon tcn do autoritrtlen te AiUworpcn dat bfllangnj lie lioovoothedpii Btc nküol voor BjjoouIiiddeduoUfmdeii bleken t worden aan wond lüon cqi ü ie iMid de anrcwtrtlio lengki olgo vanden diri cloiir on Ion chof diT lxieKhoi iding vun hol k jU iil okl4on V ui Mon wi gene on woiügpn buidel in Bt oukooi AU£RUCA Soil eop 8 b ra it J Volgeiifl yii x pKovangon draadioo bericht wIjiM liot tran porltwlidip i owt aUn up 51 giTadoii 5 mimiton wr tcrlongiie n hn iiil De pontpen dlo valg olooi en zijn wortceu niet iii cr liet waior wast voortdiifond Naaiverwicht wonli zou de odr e vTOoft In den avond op do plaate ii hiH onlit d zijn MX paaHaMiers bonndci killam b OTi l Aan i odrio la draadloofl iiioi l le ld dot iiK do p Sö iors iiwei jv rnemon inriiea Itó woer dit k oi t BINNENLAND StaaUloterii Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging der wet van 23 Juli 1885 tot regeling der Staatsloterij zooals die gewijzigd is bü de wet van 10 Novem er 1900 De minister van financiën acht het noodig in den financieelen toestand der coüeeteurs en collectrices van de Staatsloterij cenige verbetering te brcgen hetgeen op eenvoudige wyie kan geschieden door het bedrag hetwelk de collecteurs en debUanten bij verkoop van loten mogen vorderen renigszins te verhoogen Het wetsontwerp strekt daartoe Door een verhooging van den prüs der geheele loten met ƒ 2 wordt verkregen dat Konder noemennwaarde vergrooting van het De hoadi g der S D A P inzake den Volkenlwnd Naar de Te verntenit heefl de Zondag t AijH eriIun geiioudem partijraad der S 1 A P I o lolea dat do Kamerfracli ï dezer pa rlaj znl i t iSunen voor htt wWmiOwtTp tot iunnlultl bij den volkt nbon t Na laiw duiJgb iK t pr ngen wen eeareHtliitlo uiiingenoinon wJiiT n de motlvocriii u ii MHJT dit be iiiti zijn ff rrmileer l GEMENGDE BERICHTEN rtsico der apelera de bruto ontvangsten van t kleine collectanten van 100 loten welke ee voorkomen uilen stagen van pl m j 18O0 tot circa ƒ 2400 Oni te voorkomen dat door dozen maatregel de inkomsten aan de grootere collecten verbonden onnoodig worden vermeerderd kan het aantal loten lie collecten door den minister zoodanig worden verminderd dat de inkomsten daarvan ongeveer gelfjk bt fven en kunnen de viUkomende loten worden toegekend aan die collecteura en collectrices die thana slechts over een zeer gering aantal loten be chikken Vdorts wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de collecteura ook nog tot verwisseling dei klassikale loten of gedeelten daarvan verplicht zijn op den dertien dag voordien der treeing der volgende klasse Artikel 12 der wet bevat een leemte De eigenaar toch van een vernietigd of vérmist lot of een gedeelte van een lot geldig voor alle klassen hetwelk in een der vier eerste klassen ia uitgeloot kan thans wel H tbetaling ontvangen van een laarop gevallen prijs of premie doch niet van het deel van den inleg waarop hij bij vertooning van het lot aanspraak kan piaken Dit is in stiijid met de biliykheid Heeft een belanghebbende het waaj schijjnlijk gemaakt dat hij de rechthebbende is op een prija of premie gevallen op een vermist of vevniet gd lot dan bestaat er geen bezwaar om aan te nemen dat hij ook gerechtigd i i tot alle voordeelï n aan dat lot verbonden Voorgesteld wordt de wyaigingen in werking te doen treden I April 1920 met dpn aanvang der 423Hte Staatsloterij Staatsgirobedrijf De gestidcn bi ikbiljetten In i i n na l he4 p l ii neu4 dor 1 en I 41 riolift dïein Hordor w rCi er do aanöaolU op j rn o Jtji l dat het nagaan van de lagUokoiting vai de vöriniate bank ii jiitten net nil t eoii oiuttJite ni i dd 4 i dat eventueel l j t oijjiR po riiigi zal kunnen eide o Pe 0 hn i orio ft bankbiljetten van f H iH voorKÏon an den diiiiiu 22 Octolitr K de seaie 11 K baii ibiljett i van f KKI iMt lol datsini 13 October lillü fdwiii V 0 MIjoioii van f lOOl welke on o in junerl en zoimler orieJettorfl zi n en iJiTitp de boid4 l id1 ciiltonin en l elprat 1 1 v iorin ontfffeJiiHi gcdateerrl zijn 10 Jiun I 19 Ingekomen is een notavan wijaiging betreffende het wetsontiwerp tot regeling van de ink msten en uitgaven van het Staatsgirobedrijf voor het dienstjaar li 20 De voorgestelde wyzigijigen zyn in hoofdzaak het gevolg van het voorstel om de inrichting van den postche ue en j rodienst tot Staatsbedrijf op 1 Januari 1920 n plaats van 1 Januari 1919 te doon geschieden Verlaging van den sajet prijs 1 il Cnleiinliorg wwnlt gn inold ann do l i l De versdhiMonxIa eajetiabrikanteu i i Iht land liolVien den prij dotp gjrovoro i Uon lOffi f2 iO pnr K G verlangd Uitvoer van kalfvee our kativwi cliijnl tüianH noj aI e tgo fd lo vimden de eipoui hiervan wordt spl llg vorwacMit iizo Tiijjoeriljig overwee u Üen ui V er in kallwee toe te staan zoo l zeii v in l e Vim en VleosdihauJel i cli i e ipoin binnen enkele digen zou bo H nnon zooals wj vtsrundiM teid woiilt ii geheel onwaar IPhijnlijU i oii ro ge 11 ng lip don e entueolen uitivoor i nog r iel eoni geilroflon Unze regeer 1 1 zou Ki i i g iioL ooii3 ntelö1eLse laten vnPon ali i ei K lit T wt inig Trta voor het builuij iiid waM en dus de Inndel vrij ge e i luin woixlen Xioi miwaartiohiij niij k zaj er voor Uelgie vri I vM VFa g zijn en is dus be orkin 0 Ifii ii t oer oowlii in dat gev J zii l i i ny orrijjij tllo in kanw via eoii citen di e iiiityoei iK ril enienti r n Pon ro le I ll de ri iizen zon bij oenige i drang tot iii 11 T ook ong eftenwölite ver oirTMig soboppen Wil gx oü on net dat dB uitivoer van ki if eo eai roin van b teekeiüa za zijn bi i do daling der veeprijzen t l nood dl HO konion tit meT ncmnale veepnjZi II vn lii i iti een ving lernpo Voor ƒ 5000 corsetten gestolen Ik Iit ll a giiloopen nacht ir ngJeljTokeii lil den eo sttitonHÜD rteJ van Hnnkeïnöller ï exis in do ÏÏiÜoirdijkWiraai te Amffterlirnii I w mon nfl l omepkte men den dietstid ih daU i M zijn door een fcuiinelraarn boven diwiiiktddoiir biniiengekomon Br wortloii ooTrtHton vermlHt lot een hodrafj Viin f iOnO De poIlLio ia or m g efilaagd dm bn i ie ontdekken die in vijl balen ei o ii znk vias ver oipt in een hiiisaan il M iraarl ai iimrw en der verdac ite i i iloor de pditiie van hoti ImPonii l anTlerpraoht opgefiivwni De crisis in het transportbedrijf U Nexl l oloralle vanTriii+poirtarbiiders hult BfrilorfML im lioltcmWii viTgadopd na ir aanleiding an een nhrijvon vanden voorzlilor van l n Loonraad de lioer Paul NilgJi waarin do werkgevers heit govraaplie tandivardfloon van 18 por da gaif ijzen Ken niiiile wond aanigei 0 nen w iai in ge e id wordt dit een maBMolf aking In liet grool trans ptbrtlpiif onvepiiiii ido i k s Hot 0011 van f 7 por dag w ordl o ivoldoondo g iobl do toon li v m 1 wordt gehandhaafd Een fusie N mr lU Tet vrneenit zijn ée AlKeiii Neleri Tiniinerlii denlKwd en de ntrah Hond van BonwwVurlkeidere In u gCfJiiKilten en ie uit die twe j iOnden een nieuwen lK nd go orm l genaaand de Algo iiii ene N lerianlsolte Houw vak arbrddersbond Do nieuwe l ond is 29 Dooenrf er in verkin gelrinlen Aan den bond Is een werkloozoiikn Verl ondon lUo de werklooZLi ka t en van de Ijyide vpje g re boetaan d or ani niee heeft overgonomen Het reglement dli r ka I1 reed goedgekeurd door den ininleter van Ai4 rfd De Watersnood Ondanks de val die gisteren gemeld werd verwekte de hooge waterstand bij Amerongen veel zorg en angst liet water ataat thans belangryk hooger dan in het begm van Januari Met veel moeite tracht men nog steeds het water bU het kasteel te keeren de geheele kade wordt opgciioog i er wordt nacht en dag aan gewerkt Indien het over de kade heen stroomt zullen Je gewezen Duitsche keizer en graaf Bentmek hel kaceel verlaten en tijdaHjk hun intrek nenwn hij graaf Bentinck op Zuilesteyn n Leersum Uit Arnhem Hoewel reeds Zaterdag uit Keulen vul verd gemeld en Zondag van daar 63 c M val geseind werd bleef de lïijn hier voortdurend wassen Zondagmorgen was de stann Kl Ol M + N A P en in den loop van den dag werd nogtnaala eenige centimeter was gemeld De toestand wordt hier uiterst kritiek De brewle rijweg Onderlanga is geheel overstroomd alleen het voetpad langs len heuvel ia nog begaanbaar Aan de otido kraan stroomt het water uit de haven reeda over de straat en de brug over de rlv or ia slechts over een breeden wat rplas te bereiken Aan de overzijde is alles water een bruine itibbenge watermassa knabbelt aan den hoagen Eldenachedijk den verbinding weg naar Nijmegen Tal van huizen staan hier onder water het water spoelt door het station van de Betuwsche tram de stoomfieephelling ia nog slechts met moeite beleikbaai de terreinen worden overal door l et water omspoeld of staan reeds blank Bij de electrische centrale wofdt dag en nacht gepompt om het water uit de kelders t j houilen daaa anders de accumulalortn onder water komen te staan De dijk naar Weatervoort is een smalle loonveekte strook in de geweklige watermassa daar aan de overzijde van den dyk het watcT nagenoeg even hoog staat als in de rivier Het geheele Arnhemsche Broek i i in een zee herschapen de spoordijk vormt rog de scheiding Het water schuurt overal langs den dijk welks kruin nog slechte eenige decimeters boven het water uitsteekt Met gi oote voorzichtigheid rijden de tvoi1 en op nit traject den verbindingaweg naar Zevenanr Ook de spoorweg naar Dieren en I aitphen wordt door het water omspoeld Uren en uren ver is het hier alles water Naar den kant van Velp staan tal van bcertierijen onder water In Velp heeft men honderden dakloozen een onderdak moeten bezorgen van gemeentewege Daai de wind steeds Westelijk blijft is ren f inke val nauwelijks te verwachten en slechti bij een val van een meter of meer is eenige verbetering te wachten Pij Lathum dreigt het meeate gevaar ii ndat daar de dyk het laagst is Men meldt uit Deventer üisteren was de Usel tot 6 70 ge itegen Westervoort meldde 5 was en Keulen 6S val r oheen het aanvankelijk dat de IJf el nog m ar Wein g zou stijgen en was om 12 nur j middags de stand 6 74 bereik om 4 uur 18 het water met hernieuwde kracht knmen opzetten in zeer snel temp Maandagmu gen 8 uur was de stand o 07 bereikt Jat s 12 o M boven den vori r hoogi=ten stand var C Jan Om 12 nur was de itand re Is i ü Uit Keulen werd 5U va gemeld lift oordcr itadsg i lij te ki y t het thans hard te verduren Verschillende atraLen die min of meer in de nabyheid van den Usel Lggen en het Zwolsche kwartier staan blank Men ia Zaterdag in dit kwartier begonnen met het dichtstoppen der riolen terwijl een locomobiel werd opgesteld om het van binnen toevloeiende kwel en huiawater op te pompen Blykens de reöullaten is men hierin echter niet volkomen geslaagd Kr schynen van het oude buiïennet nog open toegangen naar den Usel te ziin zoodat men inplaals van het binnem ater direct toegevoerd IJsehvater zou oppompen De stadsgrachten zyn over stroohid het ttadspark onbegaanbaar De politie doet den bewoners van het noorderkartiei gedeeltelijk hun woningen ontruimen de zieken wolden per brancard naar het zier enhuis overgebracht Pe waterkeerdijk buiten de stadswijk Noordenberg wordt nog steeds sterk opgohoogfl Hy kan nog 15 ü 20 c M water hebhen dan zou hij eohter overstroomd worden of doorbreken Het water strekt zich in dit kwartier uit van den Zwolschen weg tot den Tweelooschen dyk een breedte van ongeveer 4 K M Wat het stadsgedeelte san de havenzijdc betreft de industrieterreinen zijn daar thans geheel overstroom I Industrieel en die van plan waren aldaar een fabriek te vestigen en daartoe reedd stappen by de gemeente hadden ge laun hebben hierin aanleiding gevonden van hun voornemen af te zien De watergasfabriek is thans voorzien van waterkeeringen en kan onder alle om =itanuigheden blijven doorwerken de andere fabriek heeft door fel stoken een gasreserve gemaakt dank zij welke het mogelijk zal zijn lie stad toch van gas té voorzien zy het dan ook sterk gerantsoeneerd indien de fabriek onderloopt Het dorp Gorssen wordt thans door ht t water ernstig bedreigd De dy k bij het gehucht met den veelzeggenden naam In duizend vreezen vertoont zeer zwakke punten Op verschillende plaatsen spoelt het water reeds over den rijksstraatweg De scheepvaart van en naar Zwolle is ge tremd daar aan het Katerveer niet meer ivordt geschut Uit X wol ie wordt gemeld De Usel wast nog steeds Op den dyk by Zalk zijn kisttlammen aangebracht Het meest bedreigde punt is echter de IJseldiJk bij a Heerenbroek In de gisteravond gehouden raadsvergadering zei de burgemeester van Zwolle dat er des mUMags Voor den dyk aan de Overijsselsche zijde geen gevaar voor doorbraak bestond irfaar dat by onmlddallijk gevaar de bui ery gewaarschuwd zou worden door het luiden der klokken De verbinding met den Achterhoek is ifoor stopzetting van de tramdienst DiurenDoesburg verbroken Ten Noonlen van Doesburg bij Steenderen loapt het water nog stel ker dan by Angerlo o vei den rechter IJSeldiJk Sleenderen is dan ook volmaakt ven de buitenwereld afgesloten Men wandelt het dorp In vüf minuten rond De bewoners der laag gelegen huizen zijn er in de school ondergebracht waar m i gezamenlijk leeft van de voorraden winterproviand die de boeren iiebben opgelegd Uit O 8 De Beersche Maas is sinda gistermiddag nog ruim 10 centimeter gewaseen Het water ia troebel wat op nog meerderen was wijst Verschillende bewoners zijn he lennacht hun woning moeten ontvluchten wegens den snellen was De n enFchen worden voorloopig in de muziekschool ondergebracht in afwachting van eventueele hu svesting by anderen De spoordijk ten Noorden der Beersche Maasbrug wordt bewaakt Men is bezig deze met zakken zand en rails te versterken en aan de bedreigde zijde te verhoogen Voor doorbtaak wordt niet gevreead wel vreest men dat bij meer leren was de baan ten plaatse zal overstroómen Op de grootboerderü De Elzenbui g staan 80 stuks groot vee op ruim een meter met takkenbossen verhoogde stallen Blijft de was aanhouden zoo zal dit vee op vlotten die men bereids boEÏg is samen te stellen gered moeten wordem Tusschen Rosmalen en Nqland nabü de stopplaats Nuland is uit den met dubbel spoor belegden spoordijk een stuk geslager De lijn Osa sHertogenbosch langs het opgaande spoor is daardoor niet meer beieiktaar en het verkeer wordt nog onderhouden iver do lijn s Hertogenbo h Oss langs het afgaande spoor Men tracht nog liet ga te vullen daar voor verder afbrokkelen gevaar bestaat Uit N f t r i k komt het bericht dat de Maas langzaam vallende is De sluis daar houdt zich goed Tiet De Waal i sinds gistermiddag 6 cJVI gevallen De aland van le Waal by Nymegen 8 13 33 M + N A P met 3 c M val Ktulen fceint 5 c M val Tengevolge van de over tromming van den Ooypolder ia de Ubbersche weg ondergeloopen De tramdienst Nijmegen Beek 13 stopgezet By Wageningen is de steenfaibriek van den beer Jurgens overstroomd waarby 1 200 000 nog ongebakken steenen verhoren gingen Het lyk van den burgemeester van An Rerloo Jhr Grootenhuis is bij Gendringen opgehaald Aan de ligginR van het rywiel heeft rnen kunnen constateeren dat de burgemeester len y hy door het water fietste de diepe £ looten langs den weg niet heeft kunnen onderadheiden zoo lat hy daarin is geraf kt en verdronken Jhr Grootenhuis die den leeftyd van 33 jaren bereikte was ongeveer een jaar geleden als burgemeester van Angerlo in functie getreden KonÏMklijk bezoek Naar het Corr Burean meldt was Z K It de Prins by zyn bezoek aan het overstroomde gebied in Noord Brabant vergezeld van het lid van het hoofdbestuur a n het Nederlandsche Roode Kruis schoutby nacht J Vorstman Deze heeft met den burbomee ïter van Cuyck nader overleg geoleegd omtrent de hulpverleening van het Roode Kruis waartoe aanstonds stappen ryn gedaan Door het hoof lbe8tuur van het Ne ierlandschp Roode Kruis werd gisterochtend met den trein Van 6 59 waarmede H M oe Koningin vertrok een groote partif wollen deken medegegeven om te dienen voor de vluehtel ngen bij den watersnood te Cuyck Dijk verzakt Meiv seint uit Tiel De Waaldijk iu bÖ Ocfiteil verzakt over een lengte van 100 meter Velen bergen vee en draagbare have De ateenbafriek Van der Loo te Uzenuoorn s ingeloopen 5 milüoen steenen zün nedoi ven N B Rc ï ijft in het Vad Nog pteeds ataat de algemeene weerstoestand in Europa onder den invloed van groote en diepe stornwlepressie welke uit Westen opkomende over de Noord zoe en over Skandmavie trekken en vooral in het Westelijk deel van Europa storm weer veroorzaken Onder die omstandigheden ia tot diep in het vasteland de wmd algemeen van een WsMtelyke richting waarby voortdurend fen sterke toevoer van lucht uit den Atlantischen Oceaan piaats heeft Die machüge met groote snelheid zich voortspoedendoa luchtstroom voert voortdurend warmte uit een betrekkelijk warmen Oceaan naar het vasteland Die lucht is tevens i ar beladen met waterdamp zoodat dan ook voortdureml overvloedige regens gemeld worden ook uit plaatsen in het Oosten waar de neerslag andera om dezen ty d van het jaar Èf gering is óf in den vorm van sneeuw valt en dan blijft liggen Er is dus in het gebied van den bovenloop onzer groote rivieren si reeds gedurende geruimen tüd veel neerslag gevallen want de regenry ke periode was al vroeg in December begonnen on duurde bijna onafgebroken voort In de tweede plaats heeft die voortdurenle warme luchtstroom een grooten invloed op het smelten van de sneeuw in de hoogfeebergten Naarmate de winter voortbchrijdt zal de sneeuwgrens steeds laffer komen en daarmede de sneeuwvoorraad In e hoog bergten voortdurend kunnen toe Kcmeii inNovember was bet in Mhident ui opa vnezeiKl weer tlaauia is de temperatuur gestegen en hoewel van ongeveer a lol 8 januari lichte voibt m Duitscn anu Mcni waargenomen heersclite door elkuni leeds verscneidene weken achtereen een iathte winter Under üie omstand glioden ui de in November gedaalde sneeuwgicnd JiOOgstMaarachynlyiC daarna gestegen zyn v sarby uit den aaitl der zauï enorme aneeuwinassa s gesmolten en de boveniiVieiL n steik gevoed zyn Vandaar een buitengewoon ruime wateraanvoer op den Ityn en e zeldzaam hooge waterstanden op unze jjroote rivieren Met ue buutenffewoon hooge wateratanuen op de i laa8 is het een ander geval De abnormab wateruanovcr van de bovenrivier li een gevolg van meer dan gewonen regenval in het gebied van den bovenstroom die chter weer een gevolg is van de vele en uitgestrekte stoundepressies waai van hic boven sprake was In een der jongste berifttttcn van de overbtrooin ngen wordt de hoop uitgesproken at in Duitschland spoedig vorst moge intieden Als de weerstoestaml een keer in die lichting mocht nemen dan zou natuurlijk dadelyk het sneeuiwsmeiten in het hooifgebergte ophouden en daarmede al spoedig de overvloedige wateraanvoer op de bovenrivieren behalve die van de Maa natuurlylt Tegelyk zou ook de neerslag verm nueren want vriezend weer is tevens drüog ueerslag arm weer Maaj die verwachting iii waarschijnlijk voorloopig nog niet ve a d worden Wel is in het Zuiden eenige stijging van den barometer waargenomen gepaard met wat teniperatuurverlaging dn Frankryk en met opklaring van het weer rn dus ook met vermindering van den rtgen althans de weerljerichten van Zaterdag uidden daarop zoodat er kans is op verbetering van den waterstand langs de Maas maar de algemeene weerstoestand vertoont nog geen verandering die een ommekeer van ht weer en invallen van de vorst belooft Daarbij komt dat wy langzamertiand den tyd naderen waarop sterke en langdurige vorst niet meer waarschijnlijk is èn omdat de warmtetoevoer het lengen der darren normaal het warmteverlies meer en meer t aat overtreffen èn omdat de stee is hoogere zomerstand hoogere dagtemperaturen dus m nder sterke vorst op den dag veroorzaakt In den regel ziet men dan ook dat na Januari niet anders dan kleine vcitpenoden van weinig beteekenis optreden en dat eer in F bruari beginnende sirenge en lang aanhoudende vorst tot de zeer groote pldzaamheden behoort Voorloopig isiet de weerstoestand voor do lioor het hooge water en de overstroomingen geteisterde streken nog niet hoopvol uit en iedere nieuwe daling van den ba1 omete kondigt wee r een depressie aan 11 e het stormachtige en regenachtige weer tot diep in het vaste land met een paar dagen verlengt Opgemerkt dient nog te worden dat voor i et ontstaanyv an het hooge water in Nederii nd een dubbele oorzaak van het werk is fieweesi n l de overvloedige neerslag aller pge die ook de kleine riviertjes heeft doeil zwellen waardoor sommige streken van jns land thans erg in het water zitten en de iinjienietn zachte winter die zooals lr orbn en reeds is gezegd veelt smeltwater in het Ijovenst oom gebied van den Ryn heeft ver lorzaakt STADSNIEUWS aoni 20 Januari IP20 Afd touda Vrijz Hervormden De afd Gouda van de Vereeniging voor Vri z Hervormden houdt op Woen sda 1 1 Januari des avonds 8 uui in de Sop De li unic een algemeene ledenverga iering Uroodkaarten w r de dJHlï broodkinT jHfldode zuren w ttohpaHlkjairtt iiï aiinvnlliiig kAarleii M or wiifitubrool eu dagbrooilikaairton ge 1il n de kaarten voor hot 125fl e tijd ak i n de groonn kleur voor het 194 al6 tiid I V UL de roode rleirr voor het 12i J e tiidvifck van du z art e kleiir en vomr liet U le liid V ik van di pinrHe kleur Ili Te ka lipton hf lihi n een gelen omjergroii l Aanvragen voor beschuitbioem Ier kennin vau bosoluuldjaj vkenv woult iraeht dat iidoiiwe aian Tagen voor bent linitJ lo im op 21 Januaiil nioiten ig ingiv on ten aan deu wocr van Beewlntiiiliakl eTMfaJirikan pn MauritSfttxant 10 DoiMrecbt Vergunning Hinderwet I ol Kur iniee ter en tfelhoiiderK an Geiida ÏM het vnr Ofi c g Ticlnt doir 1 i 1 Heeeeii Jr en 1 C W licigeea tot b t oprichten van een sohoeucntiibriiMv waar k de ven h llendo benOKxHgtle niaahiaosi ooflis ps u pt rw uljpoet H a fïap en doorna ii iiiflohine in weipking gebracflit zulif i worden door e n electromotor van 2 t K in lit t perceel gplegen lurimarktno 108 en iloor de Dtrectio der oöporatieve KaH prodticen j n Vereen lg ing tot Expioitaih vaffï Volve Goiidi Whe Kane onder l iiksiuerk te Gouda om vergunning tot h T oprichten lan een Kaa toriliBlM Ttiirlchtuin t n v n eei in ailta iie voor h puslenriseeren koeien en reinièen van vol o iiM tk aoliter de perceeJen geleiden Wnchle traat n ts 57 en 5H p DflSlag 5 Februari kan tegen de Re raa l i viipgiui ning n Itez waren worden iiiftebmaJit BUbelIezlng M n verzoe ti ons le meljlen èv deWjbellK h g In de Kleine Kerk op ffoe isdag ü ond 21 JaTiuart nl l geliouden zal wor 422e STAATS LOTERU 6e kl Trekliinr van Maandag 19 Jan ƒ 1000 n a 1604 5796 M44 18918 f400 nos 9172 19007 ƒ 200 no 9370 14266 ƒ 100 nos 4218 6117 6368 6660 7381 9814 9848 11239 16134 16886 17691 21388 l rljMn van ƒ 70 13 41 268 406 428 662 1626 1652 1669 1766 1849 1948 2189 2559 2679 2726 3011 3160 3232 3376 3660 3887 8888 4617 4783 4761 4824 4944 5298 5547 6559 6642 5978 6186 6361 6628 6672 6917 7239 7266 7694 7796 8112 8262 8281 8289 8397 8489 K68 l 8694 8962 8972 8973 9050 9176 9669 9682 9696 9764 9814 10156 10171 10377 10486 10603 10673 111746 10767 10827 10865 10917 10973 11078 11150 11214 11241 11442 11707 11742 11948 12206 12260 126 13 12682 12642 12739 12827 12869 laOdl 13069 13112 13193 13245 13281 13318 13469 13609 13666 19676 18726 18fl24 13874 18890 13969 14036 14241 14242 14268 14276 14448 14473 14482 14511 14596 14614 14670 14784 14818 14947 16016 16041 16267 15280 16294 16302 16366 16486 16746 14866 16922 16082 16247 16262 16417 16432 16486 16866 16866 17089 17167 17224 17266 17288 17320 17339 17378 17432 17664 17676 17678 17867 17943 17964 18126 18190 18267 18641 19013 19195 19216 19249 19386 19412 19480 19771 19966 20046 20164 20180 20299 20411 20494 20831 20912 20969 21102 21186 21411 21461 21481 21619 21802 21874 21881 22039 22079 22240 22392 22809 22892 Nieten 45 76 116 188 237 267 282 286 348 443 674 607 661 692 736 816 819 844 978 1068 1092 1128 1149 1229 1343 1367 1619 1628 1666 1682 1685 1869 1807 1987 2028 2086 2138 2169 2236 2239 2262 2267 2264 2341 2342 2854 2389 2398 2443 2467 2481 2634 2639 2688 2772 2779 2803 2811 2849 2883 2895 2912 2979 2994 3082 3090 3261 3553 3597 3602 3631 3649 3659 3676 3684 3870 3873 3884 4039 4063 4086 4099 4106 411 4142 4165 4192 4240 4266 4333 4863 4388 4790 4791 4904 4911 4984 4994 6060 5086 6196 6226 5227 6282 6301 6326 6328 5416 5420 6480 6482 5640 6681 6691 6663 6720 5810 6836 6980 6030 6083 6103 6130 6184 6209 6285 6370 6401 6581 6636 6637 668 6699 6704 6709 7018 7079 7086 7096 7122 7147 7162 7194 7263 7306 7399 7466 7749 7781 7795 7891 7892 7897 7940 8070 8096 8146 8192 8194 8209 8405 8430 8436 8464 8462 8475 8485 8609 8648 8663 8712 8737 8800 8805 8821 8863 8964 9065 9068 9093 91 84 9136 9159 9303 9506 9627 9544 9693 9692 9725 9727 9738 9781 9869 9889 10102 10105 10433 10636 10563 10571 10649 10663 10683 10693 10765 10782 10787 10849 10896 10990 11048 11154 11166 11169 11219 112 32 11269 11279 11366 11466 11644 11661 11681 11725 11731 11862 12120 12134 12289 12583 12610 12767 12833 12869 12886 12931 12973 12994 13045 13063 13072 13098 13221 13288 13362 13401 13429 13524 13536 13696 13611 13621 13626 13649 13669 13732 13780 13797 13863 13937 14001 14119 14146 14328 14386 14449 14463 14481 14654 14767 14881 14924 14952 14962 14964 16003 16085 16105 16145 16161 16247 16250 16287 15289 16308 16344 16428 16436 15477 16630 16667 16682 16626 16660 16693 15716 16726 15744 16760 16799 16828 15832 15844 15846 16862 15894 16987 15961 16067 1C078 16124 16157 1619 16213 16297 16336 16372 16381 16407 16409 16469 16461 16463 16480 16631 16586 16590 16605 10618 16636 16666 16700 16766 16771 16777 16871 16929 16930 16951 17048 17066 17126 17128 17198 17209 17296 17310 17440 17474 17496 17538 17666 17618 17651 17689 17823 17879 17946 180O9 18018 18042 18052 18148 18203 18263 18276 18281 1S2K3 18362 18384 1841218463 18604 18637 18539 18666 18661 1857818693 18662 18 82 18698 18750 18807 1882918871 18884 18930 18941 19029 19041 1904319062 19132 19166 19189 19263 19281 1930219313 19321 19330 19386 19430 19468 1961019708 19721 19725 19744 19769 19776 1979719826 19963 19983 19998 20006 20032 2007820173 20263 20266 20337 20353 20423 20428 2 i430 20462 20646 20651 20713 20738 20754 20869 20913 20933 20943 21018 21032 2104721054 21118 21181 21313 21394 21495 21611 21649 21670 21586 21601 21682 216 34 21646 21692 21707 21774 21828 21832 21889 2189421941 21961 21990 22134 22138 22210 2224722260 22296 22314 22402 22406 22439 2256822560 22602 22618 22748 22885 22950 22982 22994 Ie kl TrekkinK van Dinitdafï 20 Juii ƒ 1500 no 14229 ƒ lOUO no8 8672 9409 18560 ƒ 400 2648 2638 15502 20481 ƒ 200 nos 2161 9398 22679 ƒ 100 non 1639 4457 5103 8278 9356 16146 17S78 Prijzen an ƒ 70 132 176 453 479 647 575 685 831 1003 1106 1183 1624 1610 1749 1858 2210 2674 2681 3068 3122 3833 3687 3894 3928 3964 4016 4080 4208 4355 4476 6067 6106 5142 6166 5173 6466 6661 6670 6679 5766 6778 5806 5926 5987 6045 6176 6292 6682 6808 6812 6962 7083 7105 7134 7441 7813 7876 7938 8096 8172 8346 8427 8482 8698 8866 8883 8929 9013 9143 9246 9632 9666 9772 9776 10164 10461 10472 10494 10534 10682 11302 12607 12627 12 539 12662 13137 13406 13440 13602 13656 13965 14064 14223 14878 14878 14418 14527 14805 14807 16427 16476 15600 15605 15671 15689 16746 16877 16883 16029 16090 16233 16300 16309 16356 16498 16640 16016 16829 16970 17261 17463 17607 17644 17762 17769 17789 17808 17897 17937 18248 18264 18447 18618 18620 18723 18891 1891218928 18940 19035 19169 19304 19836 19678 19712 19736 19892 19919 19990 201 39 20144 20168 20265 20419 20466 20688 20940 2138221907 22119 22371 22394 22634 22536 22637 22649 22972 Nieten 37 74 87 375 412 427 436 467 488 494 616 638 680 611 622 739 907 999 1047 1087 1110 1169 1177 1267 1446 14877 1621 1646 1593 1613 1722 1737 1798 1827 1877 1878 1913 1945 1977 1993 2009 2083 2143 2164 2206 2261 2320 2440 2476 25V6 2636 2683 2607 2696 2733 2790 2814 2859 2892 2893 3018 3023 3062 3077 3083 3092 3109 3142 3128 3204 3218 3250 3382 3638 3698 3642 3656 3714 3725 3897 3933 3992 4027 4034 4087 4196 4217 4239 4266 4348 4394 4453 4473 4606 4616 4649 4666 4670 4682 4806 4927 6029 6090 6167 6182 5269 5299 6306 6373 6422 6676 5607 5636 6649 6707 6747 6775 6971 6071 6079 6121 6126 6182 6383 6369 6421 6608 6632 6809 6868 6911 6931 6962 6970 7026 7097 7106 7166 7229 7262 7406 7414 7630 7682 7703 7736 7766 7812 7906 7929 7981 8007 8036 8062 8064 8111 8116 8M7 8iet 8217 8257 8411 8463 8470 M7S 8491 8604 8643 8661 8617 8024 8631 8709 88 2 8882 8898 8958 89 7 8991 9028 9036 9081 91184 9Ue9 9090 9136 0175 9197 9248 9311 94 2 9625 9013 9l23 9742 9812 9840 9851 9803 9905 9986 WOO 9972 9991 1U006 10026 10047 10080 10083 10108 10143 10200 10236 10249 10296 10807 10325 1033 10478 10670 1069 10662 106 6 106 8 10 22 10763 10777 10i8tl 10822 10826 10852 10877 111013 10950 10964 11268 11284 11287 11297 11303 11344 11413 11484 11643 11606 11616 11842 11968 12006 12034 12287 12706 12712 12 29 12 71 12 72 12816 12826 12856 12866 12905 12929 13007 13084 13092 13145 13206 13207 13208 13297 13339 13354 133o6 13403 18444 13492 13566 13677 13637 18681 13720 13776 13 85 13807 13913 18917 18994 13997 14049 14131 14136 14230 14257 14281 14310 14384 14430 14460 14485 14600 14591 14662 1466 14682 14683 14 40 14773 14 76 14839 14883 14933 14940 14996 16002 15066 16104 16116 1611 16130 15166 15208 16366 16405 16426 16463 15468 16467 16664 16671 16696 15602 15616 16623 16677 16734 15766 167 9 15 98 15837 16850 15905 1690 16936 16948 15964 15969 16984 16229 16241 16307 lOUO 16472 16479 16611 16626 16712 16718 TlO 16728 16787 1678 16816 16822 16887 16900 16904 16960 I7Ü47 170 i9 17088 17119 17160 17242 17322 17337 17360 17364 17372 17531 17648 17622 17643 U648 17664 17694 17711 17837 17999 18070 18075 18247 18261 18320 18887 18363 18392 18471 18478 18488 18562 1866 18 42 18 43 18869 18991 19086 19121 19161 19163 191 19206 19211 19256 19276 19348 19396 19443 19490 19606 19609 19617 19640 19642 19687 19817 19869 19806 19964 19966 19980 19982 19987 19993 19999 20071 20091 20115 20149 20220 20269 20444 20449 20460 20477 20606 20666 20668 20617 20636 20662 20732 20766 20776 20824 20862 20869 20969 20988 20999 21068 21064 21067 21104 21140 21208 21307 21426 21427 21470 21477 21478 21518 21519 21632 21648 554 21683 21675 21633 21705 21797 21807 21820 21844 21901 21933 21944 21 5 22021 22036 2204 22101 22216 22318 22338 22422 22454 22500 22612 22527 22651 22652 22681 22690 22641 22660 22696 22836 22841 22920 22942 22996 Vorlgo IU t no 46 moet z n 36 MAKKÏIIEKICHÏEN KotterdalnKhe Veemarkt 20 Januari 1929 Aanvoer 165 puaulen 1 veulen 461 vette runderen 618 vette graakalveren 208 nuchtere knlveren 28 bigffen 26 bokken en geiten I ruzen Vette koelen Ie kvv ƒ 1 66 1 75 2e kW ƒ 1 46 1 66 3e kvv 1 26 1 35i Oasen lo k ƒ 1 60 1 70 2e kw ƒ 1 40 l 50 3 kW ƒ 1 20 1 30 Stieren Ie kw ƒ 1 25 U36 Handel matig röleiyke anovoer teruggaan Ie prijzen MelkkofRn ƒ 206 626 Kajfkoeicn ƒ 300 650 Stieren ƒ 130 00 l inken ƒ 125 176 üraekalvclen ƒ 6B 136 Vaarzen ƒ 140 200 Werkpuanien ƒ 250 650 Slachtpaanien ƒ 175 250 Kiilveren ƒ 130 275 Fokkalveren ƒ 20 40 B ttgen f 18 32 Handel matig lomelyke aanvoer teruggaande pryien GEVESTIGDEN K B kker commies KOksbel uit Bergen op iiooin m Cronjéatraati 34 K Ualk uit V Oravenliage in is oorderstraat iU M Jipiisohop Lit Schüoniioven jn Keize straut 84 C Bionk uit Hanlinxveid in GrofincweK 55 N Boei uit Wad linxveen in Goiwe 30 W Boer u t Hekendorp m Karnemflksloot 17 i van Dam uit Hoogezand in öntffstraat 37 J van m End uit Ede in Walvumtrait 25 M J l aaae uit Boskoop in Bleekerssingel 26 W G lie Graaf uit Baam in Kl wog 106 T Grootendorut uit lltjswuk in Hockenbergfatlaat 7 R A Hagemeüer uit üororeclit in Kleiweg 76 J P N Hamigraaf 1 it Bremen in I Piendeweg 47 H J llarlier i 11 t IJoesburg in van Heverningltlaun 38 J W Heinen uit Leiden in I G lloth traat 51 L H Janssen uit Leiden in L Tienden eg 73 P C Kansta uit Bussum in n S Zeeduk 7 G Keuker uit Amater lam n Westhaven 12 I Kuiiken uit Am iterdam in van Beverninglilaan 35 S Lu tjes uit Almelo in W Tombergstraat 46 M Nieuwhof uit Woni eiudeei In Westhaven 6 J Prang uit Maassluis in Vorstmanstraat 46 A V Schuuffel uit Nijmegen in Markt 5a H B Tersmitten uit Lokkerkerk in Ko tiujnstfog 20 A J Wempft uit Schoonh rt en in Spieringstraat 89 I H J M de VERTROKKENEN J lie Kek en gezin uit Houtenstraat 1 naar Waddinxveen K 29h M P S Baaker o t Oüsthaven 51 naar s Gravenhago Anna vun a tsenstraat 60 A L Diestelhontt uit l iuweelensingel 31 naar Utrecht van Hogen lorpstraat 27 W Ku s uit l retoriaploin 7 naar Rotteniam Oostmolenstrant 28 A J Butize uit I Leijdsstraat 7 naar Kiittenlum N Zaagmolenstraat 8 N G Baan uit Wiüielminastraat 42 naar Dor liecht Hofje de Vriendschap 18 A Frugte uit Veerstiaat 4 naar s Cravenhage Maassliaat 149 P J de Keus uit Kaam 346 laar Amntenlam Baliestraat 141 A van Maaren uit üostiiaven 148 naar Hilversum Geuzenweg 160 J L Hombergen uit van Beverninghluan 16 naar Leiden Vischmarkt 20 P C Alblas Uit Heerenstraat 143 naar Goaderuk Stolwükersluls B 232 A B Abbema uit A de Vlschmarkt 3 naar Boskoop E H Verbu uit NIeuwehaven 326 naar Alphen a d Rijn Kerkstraat 66 J E W Harmsma uit Croniéstraat 37 naar Middelburg L J Kurvera uit A de Vlschmarkt 64 naar Rotterdam N Kerkstraat 100 J Thierie uit Crabethstraat 66 naar Overveen Straativeg 167 P Piket uit Parkstraat 33 laar Utrecht Gruttersdük 38 G A van den Hoven uit L Tiendeweg 72 naar Utrecht Zadelstraat 39bls C van Oostrom uit Lombardsteeg 7 naar Boskoop Nieuwatraat 25 L Boer uit Gr Florisweg 49 naar De ft Handboogetraat 10 J Slinger uu Zwarteweg naar Maarsbergen J van Leeuwen uit Vierde Kade en H Blok uit Koijnsteeg 49 naar Albl aerdam Hoige dijk 126a J A van der Haoft uit Markt naar Maasalui Govert an WUnkade 113 M Bubh uit Fourtevi eg gaar flOra venhage Wolmeianstrajit 201 r TTw i m Berg uit Westhaven 67 najir Rottotuam Ooitnedilk 296b H Pols uit WUdstraat 27 naar Amsterdam van I ennep traat 814 K Harinsen uit Noordrratraat 23 naarKolt nlam Zsoffmolenatraat 181b H Sverta uit Bogen 20 naar Amsterdam Hiurl Houttuinen 77 I OHZt ORAAttLOOIE UEimT 6u uf Ador in PiiUn 1 1 AjR1J3 2U Jan Uuataaf Ador oudpre aident van Zwitserland ia Maandagmorgan te PnrUt aungekomvn H wen aan h t station ontvangen door Dulong Zwitaerach goHurt Ador xal met len Oppersten Itaad overig plegen over het tocir d n van Awtt serlaod tok den Volkeirirand Hét nltuwe luWntt PARIJS iü Jan Donderdag waunoiir hat nivt we IcabiAt xich voorstelt aan de Kamor zal de prmidrat van den miniiter luad een mmisterieele verklarii voorleibn waanvan de tekst ia vaj tg tt ld in een Mini terraa l op het Klyi e gehouden onder voorzitterschap van Polncar4 Lhopiteau minister van Justitie zal de verklaring in den Senaat voorleacen Deitehanuil ontvangt l AKIJS 2U Jjin Deschanel heeft Maan ag Uoyd George die vergeield was van lord Derby ontvangen heeft zich godu ende ongeveer een uur met hen onderhotden Nitti preiudent ran den Itallaanschcn mii iKterraad heeft den nieuwen prewident Aiaandug bezwht Vwlaad en d geaUlMnliii i AHiJS 20 Jan Rnkele marlnecênlife dvn hebben Malta verlaten omler bevel van admiruiil Robek naar t schgnt naar de Zwarte Zee Twoe dreadnoughts en verHciiuuiene lichte kruisers züf reeds te floastantin ipel Het Is waarsch nlük dat de geulliflenle vloten met inbegrip van het grootste deol van fict Britsche Midd li ndi hc Zoeeskader aUe maatregelen zullon nemen die de toeetand in Znid Rualanci al noo lig maken LAATSTE BgRlCHTKN Vergaan K il K VJiAGKN 0 laii UK Am ri Kii4 Éjiir4clu i Ntttliuui dat Vnjday vau or IiUt im aangolioiiieii n dnaovp w i i vcrtroK U jjiwek iiafliK bij iitopniwf r in hft K ifti tiwi onx V or 1 iniji uU do uri k ictK kUMi vergaan a u d W iedvn ilir l wiinniiing U coit do iwcedottunr111 111 jforol Ik iiiidr n 19 irnan ziju v rd uiihrn Arrestatie van commuofaten IkKliLiJN M Jtm Ï g61ijk inrt den e Iiv d r oiiailuiiki lijh fii iJuuüïlg ziju nog iiii t Oiimiunli tr Ul idirri gtiarrt Hofnl o n vlWftIm lU van dt cwitWe en notxa ii iii i u iHxirijtMrttdfu undw weUen nmm ÜL c Muiiiuaieicu zlolt vertH rgeih ï 11 tjitn ulii ii oorUiurcB lit h it onde i 1 g b ck n il t tir ni OumnMiniMlHoh i 4 n lU ln mbti Ih n h i il t lh rtüK idi ilirf irftapraak itiM nd lil liuogiiT iHTOi i V iroordpeld li C StadiioiiiUv lie Hit W van Gooi te lircda wtn Ititt lt V n lx roi de ot 15 aar fevauK iiuniraj 1 i elnimiik li ItniU liail Ii©k1 i ürilui lii ut tUni lfilo Mraf Staking b j Van Gend ft Lom il liTi ijryfii is tl AH 4t r l HH wu Ntakiiife ui4 i rt Ki ii oikW do rijdoni tm üct iH oL k1 iHTsuiu i l uii ke rinna Va lul in oH lilt iiie ri nJxii iter un Kcr 1 üfiiijpcf louwfc bij Iwi uwdwiifu I r ii ix t i i il rt lïoui dooW dt aU ing i i r iiftJiii Td Iniiasa d oi puiMttii UI Mt Kciw t en hoiifij ili lil lAiOng oiii nt M iiwn M t b ik j 4i i tU TBLEGKAFISCH WKEKBËKICHT Verrtachting tot den volgenden dag Zwakke tot nuttige later toenemende Ueste uke tot Zuidelyke wind toenemende bewolking later wellicht regen aachUr B URUERUJKK STANÜ iHJlïXK iKli iMl Iti JaiUJ Ijrtdertu z v K La VHij m N d Jong C ielU Julwniia d V A Ilt ikli iKx eu 1 0 nii ij doi U d V ilab n au K lu ii iKfiHi n M Jrtk V o Hor biiMiiii fi M f Siciioutwi Waltw 1 H do oiabfs Q e A TJi J 9pel Mnn orn i ltt J v li Lelij en Jtf I olinn Wdiwdnriii l i vni Ra 1 v i vtu 1 mu u vn 11 M Iletjffm 18 Jan n 1 ha a i WH th d v J van der Pool van l t wi i n KlJJJ DH 15 Jan Vrfo Dekker 73 i 1 i lari Mttrlmm ft H 44 J 17 Jan rneii van dea ll Hivei ÖÜj lUrilKilonifiM Ilfloiyp 70 j Itmi 1 A d s i rw u r j IS jBtt Johanna Slnit T imn A de Ronlng W J BOSKOOP Burgerlijke Stand van l tot 15 Januari ÜKDORBN Theoiioius Adrianu t v J Rodenburg en H Bosman Adrianui Arie I V D Byiam en A Adema Adrtana Maria Harbera d v W C Verbakei en A G Ungelaan Johannes Hendrikus P J de Rooü en M v Beüere B Henegouwen Herman Baatiaan i v Klaveren en S Ooeterom Gerrit v H Wimlhorst en M K jxer Cornel Marinm z v J H Vei y en P M Wildenburg Maarten c v C Bekankamp W M A Molenaar GETIÏOUWD P Kwanue en J de Brain OVBRLBDBN Arie Stigter 8 jaar Mnarttn Bekenkamp S dagen