Goudsche Courant, dinsdag 20 januari 1920

Later a flosbaar 64 82 4949 7800 10637 13114 15745 1820 107 2838 85 8025 40 65 15819 26 226 64 5041 57 87 66 80 58 69 67 48 69 10751 88 15878 18317 71 2900 69 76 82 94 81 34 88 62 80 87 10810 13307 99 18401 ai9 88 5166 8100 66 92 16025 18504 48 90 86 8 96 94 32 44 50 3101 5200 8208 11025 13422 42 18607 68 14 5332 8220 38 13585 16118 22 407 16 84 65 11145 13718 16225 18990 5J 53 5533 69 46 60 40 19046 61 58 46 75 55 74 60 51 51 J 93 84 8308 79 13818 81 59 29 98 5646 55 90 14080 16324 71 81 H 3257 5719 8460 93 82 33 19171 i 92 5855 72 11313 14198 34 78 80 3J50 5928 8519 64 14209 35 80 9011 62 39 8672 87 10 54 19243 67 3456 71 95 92 43 62 44 1 11 3504 6052 8719 11464 54 16452 58 y 9 6101 24 83 86 16528 71 JO 19 19 38 11562 14382 62 86 1241 64 27 8902 11648 14417 92 19316 59 36U 47 10 55 14519 97 60 6 Ib 77 9083 72 25 16812 194 IIOO 45 87 8124 11808 14609 34 57 39 61 81 58 69 80 16900 79 54 67 94 94 92 14731 21 19543 89 08 6283 9286 12035 42 48 73 9 7 6324 9428 12170 50 83 85 14 lt 3711 50 56 85 98 17018 19644 C 5 6406 82 86 14809 26 52 45 81 40 8044 12252 18 58 1 10700 1561 38W 72 55 72 62 73 19818 81 67 6f25 66 80 81 06 86 8J 3928 92 8712 1 12327 14919 97 26047 lfl4 4007 6 08 34 35 41 1 17132 20158 84 19 34 47 45 68 66 73 175 1 45 411 59 58 84 17248 98 1848 48 694J 64 66 1 15001 17309 20238 51 4169 60 73 99 5 23 95 l fll 4254 96 97 12435 15 36 20386 46 58 7028 9811 12511 52 79 20665 59 91 29 12 12675 15195 17538 73 2092 97 98 28 1 713 15263 81 80 2139 4300 7121 39 15 15314 17609 07 48 446 43 61 71 19 15 a072B 2207 71 7277 84 82 26 25 52 2314 4520 7321 i 9943 12807 67 81 54 24 1 65 54 or 34 77 17759 67 40 68 7466 10166 41 15429 83 20e 48 4611 7500 82 68 81 17846 2578 11 22 89 12941 91 03 94 7610 10293 13002 92 179H 2650 4751 86 10329 8 15523 71 2704 480 772 54 10 24 IS0I4 II 16 40 10534 U 70 74 14 72 4j 73 88 15617 18118 28 4927 47 87 93 54 63 Vo 9 L t stond 4 95 m z 965 209 ai 2094 118 1 m 11836 13947 mi 134 11919 mi 11649 10 9 ontnreekt A J OPSTELTEN HOOGSTRAAT 8 Teleph 120 5W 20 Appelsipoop in fraai gedecoreerde bussen inhoud 5 ons wiw g OAni pwr pon fl Uitgewogen Jam PRIMA KWALiTFJT 00 o nt pap pond AdTertentl n en abonnementen np lt blad worden aangenomen voor Rerksnwoade Onrp door A BOOM Berkenwouda voor Betkanwonde Acbterhoek door mOMEII RiJineli STIIWIII No 14217 Gy kunt het zelf wel weten of ook gij dooi de algemeene k aal van onze dagen aangetast zyt De zenuw zwakte IS de kwaal van onzen tyd Slapeloosheid gedurige vermoeid heid gebrek aan eetlust hoofdpjjn die op vaste tyden wederkeert aui zen in het hoofd suizen in de ooren angst zenuwachtigheid en prikkel baarheid zyn alles verschynselen van fwakke zenuwen Die zenuwzwakte maakt uw leven verdrietig en ongelukkig Wanneer gij die kwaal met vrucht wilt beatrij den neem dan s hiorgens dadelyk na uw ontbtjt en des middags een uur vóór den maaltijd één eetlepel SANGUINOSL Gq zult ei al heel spoedig de goede gevolgen van onder vinden Prjs per flacon ƒ 2 6 fl f 11 12 fl 21 Verkrygbaar bq Apothekers en Dl ogisten I WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag I FleBschen worden teruggenomen N V DE TIJDGEEST TrtrHhinq van 700 nummers ten overstaan van Notaris H Q MUblE Dinsdag 20 Jannari 1930 tViJj van I 5000 615 I 122 10 12584 11654 I 200 109H 100 3480 4103 6276 6729 7887 9608 10227 13682 14143 16177 PrlHoi van 190 eigen geld 21 2402 5638 8051 9993 12048 16046 18267 68 2755 56 BI 10 10209 85 I6I9I 18370 243 71 5852 57 24 12151 18264 92 435 76 6177 8234 10321 73 16307 18474 462 3126 97 17 99 83 18 18701 509 3356 6209 8354 10440 12219 16461 18819 67 66 46 8478 10605 31 96 18907 738 3483 94 8653 10704 12503 16654 14 831 3759 6380 8700 6 12611 71 28 iai2 3832 88 8825 59 12729 16796 19056 22 76 6468 8911 76 64 17007 8286 4057 93 60 10960 12880 172Z7 19294 1316 4107 6524 62 11015 13215 17428 19542 71 34 43 8043 36 41 40 19884 1491 4294 1 7 45 90 71 43 19948 1950 4330 7014 9148 1II5I 13342 69 20038 62 4657 49 9206 11266 91 I75Ï7 20206 1617 4780 7117 20 80 13568 63 49 33 4838 47 9332 96 13635 17612 68 40 4900 92 49 11362 13928 17777 97 88 5014 7252 9569 11463 61 17858 20301 1714 79 7306 76 74 I4II7 17942 20459 53 83 89 9657 11586 14395 18019 87 1967 5141 7724 9770 11673 15225 61 20653 2285 81 7831 9823 11705 15473 18130 20968 94 5285 52 38 11829 82 87 85 5565 7912 8909 52 B3 18207 vooi aile onréchtvpATdigheid om hen heen met hein aan t Jioirfd sullen e betere Ie xensomstajidigheden beveohten en htienne heeft inderdaad het ffoe te voor Doch a ter ivonneer de staJnng grrootendeels ten gevolge van icyn agitatie uit ebioken n et het gewenschte succes heeft en hij vooi 2 et dat hy de gunat zigner kamei aden aal vei liöuen omt er een aogenblik ciat Mmnfi verlangt dat een kogel mt het gewoei v n een der soldaten die de nifynen moeten bi fohei men Jiem al treffen een dePgelyke dood lijkt hem tie eervolste manier om bit j oe moeiiykheden te komen Aan deze jje i hiedenia moesten we denken in verba id met de laatate berichten ovei rn het ve nioedelyk spoedig uiteengaan van den Op persten Haad Eeni heeft de geheele wc leid daarnaar opgekeken hy zou immn 9 kpec aal Luropa opnieuw construeeren n er voor zorgen dat een rechtvaardiger viele zou WO tien gesloten die m tie toekomat an ejre oorlotfen ou enniatfelvk keii Het if unniera geloopen het e ne vredesverd dj na het andere dioeig alle kenmeiken van Fen geweWviede en de regeling van llfi lei kwestieh heeft heftige kr tiek u tgelOKt Vooral den liataten ty i heeft de Raad felle aanvallen te verduren gehad niet n t n nst n ï iankiijk waar men de metn pg lü toegedaan dat hi vooi niets oploss hfeefl 1 indt en vooral ten aanzien van RuslamJ e I leest trnll ge ge Iragslyn heeft gevolg I Je leehtache peis bchimnpt ovei ile lieiTatting lan If handeUbetrekkitten met Ruaianc tnder de bolejeuiki doch de sociaii ten I preken tameluk nonisch daaiovei hun vieugdf uit Finilelyk een fcegin van wys leul juichen zt De wyöheid komt wel wat laat want de Opperste Raad zal nellicht tinnenkort van het tooneel verdwynen CIt menceau s aftreden als minlater president ni als voorzittei van de vredesconferenti maa kt de zaak al heel eenvomlig immers hier n 1 een gereede aanleiding te vinden rm de tegenwoord ge conferentie te ven an gen door een Raad van ambassadeurs De Opperste Raarf kan dan met eere ten grave worden gebracht en de gezanten moeten dan maar zien alle hangende netelige kvves t Cflot een goed cmde te bi engen 7oiS Clenienceau er over hy ver Haastrecht Ab anemeflt n en adTectentiin voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT woin n te Haastrecht aangenomen dooP onsen Agent J SCHEER HAA8TRE tl I t Moei a de rootcMok lu doozvii van SOvnBOcenl bij Apoih n Drogiafen enkt Dochters van Hecuba door CioARA VIEBIG aeiMUoi Bei rertoüos vw WVIR J P WESSEI INK T BOaKIM Nadruk TWiMdt J 70 Abonoerrt U op dit Blad Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeehg adres COHEN Co ARNHEM Fabrl k TM RoiiuikM lllirUutii Zaantiohtrimn TanUn Dskkiaadin I 36 Agmt nor Snill m omitrdiin H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT li OOUDA folot Baar baifet e de ouHt tiMV Ikoar De Geielmraed poop workluiigelyk naar ijn hood eu toen koeik h4j httur onn zöó hodteagewoon droeMgi tui laren l dac CU hanig vormotHliPn i ali van haa moi ter maakte i vrwiiv nam 11 haft gK lieel ffaiLn no litie van hflian Zij wtaairie oor aüi uit dft o derwot cahe kmptJthoeö etond at lüijd een wainlig te ver naar viorea ft 1 rhoven oip lipt giad geötreivïTi haar ij ZAK ootioHcegilajk Maar haar handen hJeld zij niet rustig m den aolwot oiioikhoudalitk trok de reeb terhand aan de vlagfere van de linker etn twen dWiv Pwvelend ttlde de vixwv van den Creheinijiaad Fn weer wn twee dHo IjaoC dai hxdi moedertje zei haar iiaii Lat daarna nnaekendi fieve An u t Bij ls ile ujQ baad op de hare Bii iHald jtoo dé oanuM e v ii n vaat Wat iiaa de arate viouw looh y Zij AGEND2k l J iiHian Ö uui Sbif de Kóiinite Alg irg IA Gwiila jO Jaruiapi IV uur Ishjuwo tscihoiuwiMirg oiuk rt ItrechtHcli SiedUijk CMiaat 25 laa lOii uur v m Hotel de Zalia Ledlemvangadenng Roel en Zeilvoreenl giiigi Otwda STOLWIJK 21 Jnnjian i uur Genowterfiad HAAÖTKEOflT l JaiHiari 10 uur v m Geineen T ad Beltefó erzoeken wiJ seretfeld Ujdj medodeelinigi te moigea ootvao en vaa tot gad ii on ooooeHen vemiAkelijUMAHl eoz oon deze In onze aifeiida te ver melden ElMtrifldM DnlduTlJ A BfilNUIAN 900N r GOUIU Heden overleed ot note diep droaf held ni en kortilondll ilekbed Hchl eo kalm onte tnoi U fd en Borf ame Echt aoot Mo der Behuwd en Oroormoeder CORNELIA BAKKER i K BBUIKIKI ia d n ouderdon na ruiiD 62 jaren A BAKKER ANnaz ANDR BAKKER M BAKKER TAN Dam A M DC WILD Bahü 1 en T DE WrLD klndereo C J BAKKER I j T BAKKER Hai uiNOMAN I JOH C BAKKER J W SAS Verloolde Hiiilreclil 18 Januari 1930 584 25 Heden overleed ch en kelm onte geliefde Behuwd doeblcr en Zuiler CORNELIA BAKKER eb BEUKERS in den ouderdom van 62 jarenUit aller naamJ 3 16 ANDR BAKKER Sa HaaMrechl 18 Januari 1920 In n HandwIsM 685 13 wordt GKVRAAOD eèn Bediende Cttla Of vrO voor hulp in de boekhoading BekendhBidmet moderne t lan trekt tot atnbeveling Fianoo bneven letter R Bareau Gondscho Ooarant Markt 31 Wiskunde LESaEN voor H B 8 lynn aot Boukbouden M O Adrea Peperstraat 70 R K HKNKKI S91 11 Oa an l r witk L O cand M O FirflüDlKri 80 BaokkapilÉD beschililiaar 1 en 2e hypotheken renie laaf conditiesbillijk Brieven onder oo 574 bureau QoudacheCouruil 574 6 Firma P COHN VOORWILUENS 18a Pakhuis KARNEMELKSLOOT 173 Bindt aan alle 9d 60 r soorten WIJNEN SAMOS f 1 20 en ƒ 1 40 per fl BERGERAC ƒ 1 20 en ƒ 140 per tl MUSCATEL ƒ 1 20 en ƒ 1 40 per fl ROODE PORT f 1 20 en ƒ 1 40 per fl WITTE PORT ƒ 1 20 en ƒ 1 40 pei tl MADEIRA ƒ 1 20 en ƒ 1 40 pei fl SHERRY ƒ 1 20 en ƒ 1 40 per fl ZOETE ROODE WIJN ƒ 120 en ƒ 140 per fl PAUASTINA PORT ƒ 1 20 en ƒ 1 40 per fl ST JULIEN ƒ 120 en f 1 40 pei fl CHATEAU MARGOUSE ƒ 120 en ƒ 1 40 pei fl MéDOC ƒ 1 20 en ƒ l 40 per fl SPAANSCHE WIJN ƒ 1 20 en ƒ 1 40 Al deze sooiten w n van de Fnina P COHN zyn ook veikrygbaar bij G WIENTJES Lange Tiendeweg 44 T leph 512 A Je OPSTELTEN HOOGSTRAAT 8 Teleph 120 595 20 Speciale aanbieding Ista k valil lt PLANTENVET o e nt p p pond ROOMBOTER Rllkamopk 1 70 por pond Niirilikta sibuminuzls bissszlakta zitkt dtr urlnswtgsn aambtisn Htontat punl zwakta onwillekeurige urine loozing op eiken leeft d geheime liekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie enz Volkomen en snelle genezing per brief door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN verBChiUena voor elke ziekte Men vrage brochure No 85 met bewijzenaan bil den Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Rottardam met nauwkeurige om ahrtlvliit dn lUU 48t1 U Broekenmakers 592 91 bekwame Confettiebroelieniiiakers K ESDERS Hoofdsteeg Rotterdam Uij knnt het welen N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda Geveati d te GOUDA De onderfeteekenden berichten dat op WOENSDAG 21 JANUARI 1920 van des voormiddaKB 9 tot den namiddaRB 4 uur de IKBCHRIJVING is opeofrosteld op f 3 200 000 6 cum pref winstd aand A f 3 200 000 6 cum pi f winstd aand B ea f 1 600 000 Kewone aandeetei der Koninkli ke Stearine Kaarsenfabnek Gouda te Rotterdam bu de RotteidamHche Bankveieeniging en bU de Heeien R Mees Zoonen te A nnterdam bij de Rotterdamsche Rankveieeniging te s GraV6nhage bU de Rotterdamsche Bankveieenis fng tot dep koers van 100 voor de 6 cum pref winfltdeelende aandMen A 100 voorde 6 cum pref winstdeelende aandeelen B en 200 voor de gewone aandeelen De inschr ving op de gewone aandeelen ib uitsluitend opengesteld vooi houders van gewone aandeelen Nos 1 1280 op de wijze aU in het pmspectus nader om schipven terwyl bÜ die op de cumulatief preferente winstdeelende aandeelen m9chr j vmRen tot gelyke bedragen op elke der beide soorten de voorkem zullen genieten bo ven inachrijviiïgen op eene der beule sooiten afzonderlijk Prospectussen en inschrÜvingsbiljetten en exemplaren der jongflte statutcnwljzi gmgeQ zyn by de inschrijvingskantoren verkrygbaar ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING R MEES ZOONEN T SCHOOL Weslhaïen il In verband met uitbroidmg en reorganisatie is do aohool tot 1 Pttbr a S ge 4loton S PKBRUARI as hnrvatting der lesflon Door aanstelling van meerdoro leeraren wordt 2 Febi a onderwijs gegovon in allo vakken en voot ulle opleidingen LA Plln04in I Alle lesson in ciit ti dvak vallende kunnen in robruari a s ingehaald worden ZatePdao 31 Januari houdt de direotie der Pont Sobolen zitting van 10 VI v m en 2 5 6 8 n middag tot t geven van inlichtingen adviezen inHchri vingen enz Gelieve allo briavon ts zenden tot 1 Febr aaar de direotie Rijnkade Ifi Leiden 590 60 DE DIRECTIE ROTTERDAM 14 Januari 1920 478 126 THUERE s THEE ia frlsch van smaak en fun van geui zfl is goed waterhoudend schenkt heidei af en laat geen drabbig bezinksel achter Pi us per Vi KG ƒ 1 49 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden bu L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V V h GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaa 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmaikt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EUK Turfmarkt 101 6828 50 Adverteert in dit Blad 68e Jaargang i Woensdag 21 Inuari 1920 mÊmÊmf mtm wmm VbKSCHlJjN l UAGELIJKS J ca ej= ©xx AJ BEHALVE ZÜN ËN FEESTDAGEN INOIUONPEN MEOKDEEUNOBNi 1 4 ngeii iji Ifee jifel naar tU Op de voorpagtna 60 booger Gewoae advarteatlin aa lageiondea uMdadMUagas bU eoattaet tot lear esadn aanlen ijcüa Gioota letter ao raadao wordeo berekead Baar plaatandmte Advertaatiin koaaaa woidea lagemadaa doei taaaehaakomat raa wliede Beakteadelarea AdverteatiebuMaux en onie Agentea AWHfNEHBNTSPBUS per kwartaal 2 ie per wedt 17 cnit met Zoadagabtad par kwartaal ƒ 2 SO per week 22 aal averal waar d beiorglag par loopn gradllwit f raaco per poat per kwartaal ƒ 2 76 mat Zondacablad liVS AkuixmMtni woidan dagalijks aaagenomeii aan oaa Bareau i Markt Sl GOUDA btl UK akestui dag haakhtadal en de poatkaatorea ADVUBTSNTIBPRUSi Uit Gouda en omatreken belKwninde tot dea l as r kriag i 1 6 revels ƒ 105 elkea rtgel meer ƒ O 36 Van bnitaa Goada en dea bexorgkllngi 1 6 cesels ƒ 130 elke regel meer ƒ 026 Advertenbën van publieke vermakeltikkadaD Wi rant par regel AdverteaUda ia bet Zaterdagnummer 20 teealag op dan prija Borean MARW 31 GOUDA Bedactie Tel4 f loterc 54S Verdwijnt de Opperste Raad De Opperste Raad becritiseerd Vervanging doot een Raad van gezan ten of verplaatsing naar Londen De Adnatische kwestie byna oiH e loat Ëen defensieve poIHtek De sovjet mobiliseert Naai den Duitsctten eenb fdsataat Terugkeei dei krygs evangenen Ont hnUingen van Sims ONfe OVERZICHT iflola teefceait m ïei nunal den man trekt itaai Egypte en il van L o I fctienne naai wien de m inwex erBl een Geoigen wensch dat de aak op denzeifdcnkorte poos opzien als naar een reddei uit oet wordt voortgezet weta hooren 1 oiit e ollertde hy heeft hun de oogen geopend Admiidstratie Talef fotaic U Naar verluidt hfÉldt d Annunzio rog steeds vast aan de viporwaarden die hij voor zyn oveigave heeft gesteld n 1 dat hü en zyn leger niet aullttil worden vervolgd en dat de Nationale R die hy heeft m ffcateld met tei verantwiwrding zal worde i geroepen Actueeler is op t oog nblik het Kiusisciit vraagstuk waarover te Parys druk wordt geconfereerd Het feit tot maarschalk Su Henry WiUon iulmiiual Öeatty en de im ristei van oorlog Uiuttihill aan dt beraad iagmgen hebben deetg pomen wijst ei op i at ni litaire plannen wonten beraamd Vooral Churchill s ian ezigheid geeft te tnken By de Bntsche arbeiders staat hy bekend ah een vechtluitige waarom een felle campagne tegen h m wordt gevoerd luist dezer dagen noemde de Daily Heraid hem schuld g aan Bainenspanning to en lanatok ng Van den oorlog en gaf het blad de volgende ontboezeming de ex kci tr was faisoenlyk genoeg om den tioon te vei Idten zil Church 11 eventeel tataoen bez t len 1 11 van zyn ambt afstand doen en vei lolgena den Volkenbond verzoiiken hem te oen vervolgen wegens het muMlryf 1 or I em aar lie menschheid gepleegil Geen vvonder tlat de Bntsehe arbeidi ib net eeuig wantrouwen iien naai hetg eu hurchU tlians te Parys m lyn schU Mert Zal opnieuw miiitatr worden ingegicpcn tegen de bolsjewiklT Dit schynt niflt u de bedoeling te I ggen al zai den eh pen die van Malta naar é Zwarte Zee zyn gedirigeerd nu niet h wM i le zh leisje zijn toegedacht In de kringen van de Britsche delegatie icht men het zeker dat er geen plannen bestaan tot het nemen van offensieve maat legelen tegen de Bolajewjkl noch van m litaii en noch van mairtiemen aard zoo lang tk BoLjew ki de nabuurstaten net bet ie gin lot dusver zyn slechts defena eve 1 aatregclen getroffen tei verdediging Ier br tscJiê belangen H ertoe behoort blylwns een verkh 1 n ian Hoovei ook de opheffing dei blokxa ie D Rusfaen nullen hieniooi omieiT nden dat ie eller ie met te wyten is aan de geall cdtien Evenwel ook tie bcatrydera der bolsjewiki zyr op hun quj viive Reuter verneemt dat Denikin s positie ge mireiKi de laatste dagen begint te verb teren Hy houdt zich staande op ie lyn Don Sal Geallieerde schepen beheerechen de Zwarte zee De roode troepen bevinden ich nog op uanrienltJkeD afstand van Odassj De afgevaardigden van de republiek Ueorgi loheuttt laeretelli Avalof en lie van Aserbeidjan Marrfan Beek en lopctil Iwiilel lebben in den Oppersten Ka d ver kiaard dat li bergvoiken bereid waren l n stt d tegen dv bolajewiki aan te blndea an e bolsjawiki m hun landen gevangen te lemen al ze maar wapenen en ammunitie hadden L vestigden de aandacht op het leit dat de beivolikingen hunnei Landen tjl de mees waardevolle gedeelten van het Kua t iwliö leger hadden behoord UundeiTlag j I ib te Helauigloiii do conté lentie tusschen de Oostzee statten Pinaod letland Ijitthauen en Polen geopend Ven nola 4le eerste mlnifttei vatn J Inland wenl tot voorzitter gekozen en tekle in zyn upe ningsrei e lat de beiiprekingen ten loei had ten gemeeiutchappeiyke verdedlgiiifa maatregelen tegen de babijewlki t nemea De conferentie koos vervolgens dne c m missies wier beraadalaffii an gejieim ya maai uit gesprekken an leden der confeicntie met joumakaten blijkt dat de vertegeavvooril i ers van alle betrokken statea n lUtaiie samenwerking tegen le Sowjet lepubliek en voorts een uniforme buiten laml cne politiek on een owerenkomat vooï e pobteryen telegrafie en pnonv gen ii nsclielyk achten Het longres van het Duttache Centiuai brengt de pUnnen tot vorming van ea tenheidsHaat die in veiachtUende deelea efa lykb et veroninvaardigmg aldn ont vangen Mfer op den voorgrond Trlmboni leeft een piogram ontvouw l voor de ei ere ontwikkeling ivan Duitschlaml tot len cenheielsstaat Op het economisch eD t eesleH k gebied moet het heele volk mee Meiken om het hoogst mog lyike te berei len daarnaast moeten alle stammen aa 1 et Duitüche volk in staat gesteld worden I un eigen aard zooveel mc clyk te ont j looien zoonel op economisch a a gess e 1 k gebie l oiJ Ut tegenover een kracht ir lykabestuui een gezoi e lietentraliBat e J omt te staan van een levenskrachtige auto romie Men moet komen tot een eenheid e gegrondvest is op het zelfbeschikkings eeht vin allen die Duitschei willen yn en lie onvenleeld is naar gelang van wat o geeatelyk en economisch opzicht byeenbe hoort Deze ondecdeelen moeten besch k ten 1 KTer polit eke en economische vertegenwoor c gemL lichamen die opklimmen tot aan Ie Itykskamei en Ie Rykakamer van Arifiil Veidtt IS in Ie vergadering van het Cen ti um gesproken over het aluUen van den vrede Flauwtjes teekende zich de oppo t e tegen ile frattie in de Nationale Vergude ring en tegen den R jksminister van Fman cen rrzberger zioh af Er werden sohuch tere pogingen gerlaan om de houding van ie fractie in zake de onderteekening van ten vifHle te kritiseareo en dt afgvraardig lien baron van Kerltkeriog en graaf I roacli ma spraken de Qie ttiac uit dat man niet genoeg rekening houdt met de moiiafebiati ttche gevoelens van de UentnxmkiAMrs brzberger wees in een rade da Utgm da C entrumfractw lagalMiichte bMchul it iDgen wegeaa baar houdiDg in de vredM quaeatte met baalutiieiid van de hand HfM Centrum had za volttrakt niet aadart kua nea handelen ens het zou niet mogelijk z Jn dat Clomen ceau De Vdilatibche kwestt rfchynt de oj o sing naby De onderhandelingen kunnen ian van volen af aan beginnen Intusschen neemt dertgeering te JRome toch ai maatregelen omsan d AnnunzJO s bewmd in I iume een te maken Als zoodanig beschouwt de 1 mes de aankomst van drie regimenten lulianiich infantene te Suasak De gemeenteraad van Sussak heeft den dichter nogmaalsformeel vwrwrwh + De vrede van Versailles wordt koo laa hoe meer aan kiitl c OBderw i en au htt itanxomt op uitivoenng vaui hat ramtrajc met name de tlitlevenDg der Bohuiditfaa bi engt heel wat pennen in beroering bvea wet de tiuniJiea d i krUcicevaiifeBen ii I ranKryk zuilen aicii genuUuaiijk m t dca Het vervoei der Ümtaohe kr Jgata an e non IS elndat k ibegonnen De eereCa treia i gisteren te Herbetshai aanfoluunaB la tie eerste plaats worden de in het gabied inks van oen R n thuiabetwohtnde gsvau enen terug TMOnden lot Vr daff Bul f agel ks dne daaroa vyf feraiaea r de elk mei JOOO man Va Luiopi hebben de VureeiUgde titatey hun onthuUhifen dank a de uutiaeretiM van admiraal fauna di heeft ceopenbaard ut voor zyn veftredc aaar Jituropa om da aatieve medewerking van de Amerikaaaiche vloot voor te bereiden 4eniaiid aan bet Amenkaanaohe dapailwnant van marina had ham d velyaiMla IwtkiainMti y geveo X aat de JsdwalscJien u geaa zand u lie oogen strooien we wiUen met voor kas ie kastanjes m bet vuar Jialcn Bedask tlat wy evengoed tegen de Singeiickaii ala tegen lU Duitsokera zotMlen witlao veck ten De correq oDdent te Waskinjirtoa vaa da Morning Poat voe t hieraan toe dat dexe bewering van Slma een nieuwe ff i BDaiiheid zuilen gaven aan de Britich Ameri kaanscne betrekkingen die teo minite aaa dezen ant van den AtiantaacheB Ocaaan m tiechtei staat verkeeren dat 1 in Jaren eweest zyn Want het reaultaat van dan Mrkg IS n et geweest wrfjving te vemuiidtrtB doch hem te doen toenemen een toerovging die op zjch elf ook en oatkul liag i3 Natuurlyk heeft de Amerikaanacha minister van marine Danièla Sims bewenngen t gen iproken De mmiater ia m het beult van den brief met de ittStructi N dl oaa f im waren gegeven en met de betuifioff om voorzichtig te zijn Deze brief van d minister wordt thans overgelegd omdat d be schuldig ing van Sims van invloed mo t V ezen op de jntemationaie betrekkingen formeel verzocht te vertrekk nV Alle beschuf dl gingen door den admiraal ingebracht tegen bet departement vu marine lullen worden ondewocht Z uilleton mm III IJ I oill ff Ml e sLond aili e B volkoim n hulp m w4l ooze I iigzaiuii loffind z lte ifj haaj voeit a neer lp kil PolediaininHrpIM was een groot udwiii ij biivoroieu doh pIo Helip£f In e II clkuttr duwoudL j ewondeanH iiir otiai iiiain L L t oouratuton vericoopMT criiroeuw 1I4 r ij £ wuuden bun extra btadeit aar vau d cinikirikt luig U t geheet droo ai retl 3ambod vaa de Leiifralt u wat Henuinc von Voa meen d b ilrooitiien ffit aohreauwdon de men Hf II Vred s ajaiïl od v n l ii ll dlilandy lioiwlorii liwir II V FbH rt nhnid n vm ilei fui 10 tiaarna fUe eei opkoniea 1 v H d 41111 itM ni iiil n van man lot man van vrouw tot vrol w Mn eilkjimr aanzien e 7v i gend ift ile tog in vnigeii zo i lie vtf rkiilitk w ar zyn vt het geen m nri u iilw h 1 N hsv neon daar Ritond hpt Ininm ti lwf i nhtfllik hcvks achttgit liet duld li k woOiKlai tir keanle van de pIihIp wereld IJpiJiwohland doet b vred anlxKl I vbwid het ató slooht me Dulieolrland daj h vr i inoea maken tot Jkmprfiw UI GodRwHt De giiiKraatavroiiw trok d n h e i ge hnM iwdt n couiranttOiiviirk op r hrtt Wad ivl dt hand haar oiQ eu vlog 11 over dn rcgïl 7 tud dtti arm van 1 vrouw van d ii fjehiimrettu hwignlfli 11 nw be4dt hfliiden Ijliold ziJ 1 oqw nt vaet die tril i tn rk ld ZIJ koiPhrt papier i Hlllhmideti Zij ft Is i et zIj haniop Itw Rondom tiaar veii t oiigen zioh de tiH n Ktii Uedeninvidd oiii twaalf uur ia te HerUjü Wewieo l Ta n KoöBtonUDo pel au de verteffeawoordlvin der luu null laind it llft de wg voor de 4 au gil der ondarJmtni van do rt aKraJr ta ten o i nii genomi 11 tiel l en een noia ovtrhindl l ter uitreiiking aan ite oorlog voerfmh maclAjn van de taj mpariuj Gi firttgnu iloor ht bewu t ijii van hua militalni en eiüononuwohi kraoht tn tn roul de ii hm opgei ogen stnjd oo noodig lot hyi uitTöte voort te 7 lt n niaar fc n bc Kld door dtn wwirtch HIU11 ij tl diroomde ij © n gUukkigea ilronijï Hermine vou Voi groep nuar hanr voorliooJS dt l lttin lant Iitar ploN liiig VOOI do oog II IbfiiH en aarde tit I riiim plein en al il muiMihi n dmai fii 11 liaar hei n iij gvutld aa ein ifiwoWigïii scihok im ttfffliik e n onlw Btbrijfiiike verosrfng l was nirt dn noo lkre it vau en gemartelde an n aan d overwmmngr wanhopeïidi Int was ht velkonien i owiis e we l ov rltwl bi ftluit viii h ii dlf Hl zijn kraoht paveKigd hl Herdenkend ondanki alh teg ttKi M itl nul tj wvertiouden it en de rvlnlijki overwinning ttig inoci gaat 11 4 wftH b plotattltnff gekoiiwvn Üt do diepMt viT ag ulu4d tot de hootCMle t e iiioedigïn B wio kon dat in t n IdMnth n l itrwani fitairde Htinnin vm Vojft op de daiJSiaidL It tlwrs En ti ii int iwohen otn baar iMHtri 90 het ala baar wa hiid geiubej idetfnand vaaede li C ooff xli te v Tbaigeii K n eu ivfAA f ha door de menHfte at vm ixt bevrUd adeiaba Maar wat zouden de vrouwen iqM ni 1 d aipme vrouwen de bondenien de dwl raodeOf ea uo oetiH hiizenden dt oioediw de fiohlgtoootiüi dt verlo riden de zuMetf d docfetor Fm bljn ovenr digïnd zalig vool van hoop n rviel op ffi iw Hemrino von Vbigjt hm het mo h k zjjn wodel O dan zou eau laohdo g fc Men veAeMeren deze aroiB Monbere betraande gMiohton Nii komt or vrwle xH heel UiMl i iwind naaat haar H i wa de oude Qeheliiiraad He het Mv HIJ ti de zlja anii m kt obotiderfi van aljoi onvanKtül i imH arendo oogiti naofit bem Maan d v ioiiw nna hpw jo ho i lieve An a oua keteer maakt vrede Yirai etamnhff de vrouw betn na Met waren altwhtn do ktankeu amarÓM 7iti hati zijl oojT niet b gr u Haard ariji aSaof plolaeUn r mt t dit ene oord haar bciwuwtaiJD waw t ïTi B re r irtfdan haar arende aogi n eer evendic ZIJ Vrede ha toen titrooniden baarpMftellng dH tftanen uit dr oo Mi nMa zoona O mijn zoon l BfMe handen om d H arm van Immu man t laande Het d rooedfr kaar dpor leed vyrwoetit gelaat u naar dea keauil zag er tooh gwhool m de war f AU plofcoiJiigie whirtk oierviei di raaisvrpouw De GeheEinraiad hooig ziob naar haar m CU flnH fcn ic h ar m He hebben vanaiiO ïigeiii Ininoht gH regen t zullen Imideu wed n uvwll OiH GwtewrtI De vader knlktf het trilde in ztjnge tiolit k i i wlinjfi bet iiu on e Wlhf u vanmBt bij Piourft Va set ytor Tij thnr f JovomfMr MÜju ftiid rt o ifen jh ait de Arfiö vsXX 11 Dat kwwr nu li i ri Oï d k rtjldi II ijdL He W li4 Ip i cl voor A una Feri tïKx dn jw pldï tfe vrouw I aIl den gnhtmiiruiail Dpi zoonfl o r y w Jaar de Oud 1e lil WPB MijÉi ariii i ünn llreiirlff noliu I d Ie Oil h man liet laxrfd Mcvpoiiw vou Voigjt g ro i naar ijn hand aau het Imd hW i v lrri ut poepen Dat tt veett I1 ved Zg Iteri oh op dt Uppeii 7ij kon odeis egg 11 ZIJ dinikt lo ht deee nniie liand y II daarna zatefl ïj wij geiid n Ifleek Xt iSjprtoTtT elkander toliat dis Irein IWhj i biim nu tooinide Wflor Wilt u li B gaan Ka ik u met et i behuJp aa ii zijn Hij gaan naar htt InfopniatlpJmreeu In Jm nuiiisteni an Oorl Sliju zoone wj ren toch rfftcier inJ wcbien Is daar iet iit r bekeml Zij wikJo ui 4 alleen aobter blij en met alle g we4d wiou zij me mij mc agaaiu Kom Ueve Anna Hl greep aijD vrouw onder dan arm Die