Goudsche Courant, donderdag 22 januari 1920

vi mm tv M 14219 SAlVGlJIl Osi Viniiin SMifnÜROBum in vnciio Aanbevoten tegen Upelooahrid Kcbrek aan kracht en energie rimIu rige vermoeidheid lUNteloonhi id ea motdelemiheid iuBteloosheid n moe delooiheid zenuwhoofdp n gehttk iian eetlUHt pUn in de mJ g in dt it rug en de lenden kortom lenen alle vernchun elea van lllgeilarinoiiletflZMywzwaiite Prje per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Wacht U voor namaak VAN DAM Co De Klemeratraat 2e 4 Den Haag Te verkregen by Apothekeia en DroKiaten Fleaschen worden teniggienonien V óOa 20 X Waddinxveen AdiertentléD en aboanementen of dit blad ironleii aangMaonca door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen N V DE TIJDGEEST Trekking van 700 numtners ten overstaan van Notaris fl 6 MUUIE DondMdag 32 Jannari 1920 Pr van I lOOO 13053 HI77 11325 I97S9 I 200 19 8531 10788 f WO 79 8ia3 13788 20 2352 4725 6541 S7 I0 10935 13714 15598 im 332 2407 30 9791 9846 MOOI 9915 04 I 93 13 4807 6862 9066 71392015827 84 526 26 5013 J092 9154 61 1401215963 1801 1 55 61 74 7158 65 11246 6816319 4 1 648 2602 77 7224 9276 97 14320 7 183H 69 74 98 42 34011062 47 16422 93 9428155234 48 9547 1111214476 3019473 860 47 5351 7361 9628 15 91 3219608 937 3385 5423 7527 9718 11858 145 16158 5S 1117 7 5500 34 381195114603 16841 36 30 93 II 7631 4012007 58 1690819604 1282 3431 91 49 9824 12205147811713419863 1340 46 5602 7108 1008312347 14894 73 DS 83 3833 81 7895 10206 12455 95 17425 11IB7 1462 3952 5142 7946 41 91 14901 118081 1532 4339 5909 8162 10301 12761 83 18409 JI 1111 1 25 8274 581287215024 18676 35 84 34 8402 1043013009 93 95 99 4445 6085 8544 521310115217 8820155 2015 4518 6 125 8679 10688 83 4tl8740 2IW 34 41 91 80 9313294 15316 65208 56 4609 6401 96 10785 IIW 13426 18844 2 Later afloabaar 48 2372 4162 6306 8703 12142 13480 1569718660 105 82 4243 6436 66 11176 13549 15965 18703 36 2447 4365 6512 74 11248 7B 16029 4 51 87 72 25 96 50 93 48 19 240 2535 95 39 8153 84 13828 10245 18830 82 4K 44UI 80 9059 11485 13723 61 18903 339 62 21 6604 68 88138 16310 15 76 70 22 5 9110 11533 58 46 50 18 2617 13 10 9275 9213940 74 54 1 0 1 4 67 12 9324 90 7810478 7H 97 2102 76 48 30 11606 14006 1659119062 556 69 4505 83 45 24 15 166I4 19142 682 9 31 0865 52 39 II 34 81 85 284 43 979 9407 79 14103 59 19431 111 07 7010 4611148 34 1671319631 m 73 4614 46 9505 51 14200 25 94 848 96 4706 Ub 10 81 21 9519725 4 97 48 6 7174 911926 6116853 30 920 299 41 9 1 9602 31 14352 62 41 18 JÜI9 45 7211 113 60 8516916 5J 62 2 96 43 14 12027 14400 47 M 97 24 4933 55 2012221 12 54 73 1IX 8 70 36 85 30 73 21 621983 81 88 50 7358 15 12321 41 94 40 1101 31 1 öö 7494 9713 76 56 17008 74 1206 47 5046 7515 9810 81 58 10 87 72 3202 5143 19 9929 92 T7 17207 93 97 II 59 20 45 9514540 24199 1118 29 5240 7630 621241314607 64 60 24 330 5165 84 92 99 46 8 5 34 14 96 7713 10077 12508 7517340 83 92 24 5414 7847 10120 7114759 9620098 94 JS 75 0 27 90 89 17502 20123 14113433 84 7930 64 12609 14824 17660 20257 4J 57 95 42 10201 24 84 lT793aiB 6 1681 58 5573 43in50S 31 8517804 21 a 3713 96 74 74 J7 15022 1820413 90 44 5627 8132 7J 12718 5317911 2 171S 57 39 5110410 20 15180 14 31 7 61 94 54 3712918 70 6820535 1869 3874 5716 65 41 92 81 89 72 78 78 5833 85 12130491520218126 82 8 90 40 8229 61 56 26 46 90 I9d 3910 45 13 1052913133 47 18218 8 91 33 5942 86 57 72 51 2220736 2028 56 59 8 191061413203 25313 29 01 61 r fl 3 30 34 08 18 183l ai 2 211 76 23 62 97 33 59 72 33 11J 08 63 8415 10702 13305 6318104 97 01 516135 53 10811 25 15471 2520iea 70 88 63 8530 33 96 14 82 W 84 4 29 12 38 36 91 8518509 2151 o 99 53 91 1340815644 49 H 50 6 72 8600 11010 49 7 18657 Min aiwic sujK uo uuiraacnioeven aangef cu Wat tal het doen Morgen loopt hei ultimatmn af dfan moet het dus beslist hab ben of het ich wil neeileggen blj een r geling Waann het zelf mets te zegge leeft gehad aftt t © Parys heeft allei Nitü deelgenomen aan de conferentie waa m het compromis werd opgesteld of za h de bedreiging van de gealüeer den met it uitvoering van de Londensche overeenkomst trotseeren in het vertix umen dat AmerUc op het laatste momfflit tusadienbeide zal komen Üjt de Vereenigde Staten komei erichten die er op wysen dat men zich daat met meegaat met de beslissmg die thans dé Parys gewwnen is Officieel ia medegedeel at er in de houding van de Vereenigde Staten ten opzicht van de Adnatisch kwest a geen wyzigmg 13 gekomen aindfa de verklaring door Wilson te Pat ys afgelegi De autoriteiten zyn van oordeel dat ceit i vereenkomst die zou mdimschen tegea Amer Ita s atapdpunt wel niet de goedkeur r ng d Vereenigde Staten zou wegdrage tji zender deelneming van Amerika ten ui voer zou moeten worden gelegd Hoewel lueimeo uit lrukkelük wordt verklaard dat AmerÜia zifh Sftrder ma da aaalc mata aaw trekt geeft deze uitlating de Zuid Slavea wel eenigen moreelen steun Oveigena de keuze is moeilyk geeft de i egeering te Bel grado net toe op een klein punt dan loopt 2e grot geivaar veel belangrjker veri ezen tt lijden Wei kryigt ze dan F urne maar ae aiet ziah de geheele Dalmatgnsche kuot n andei grondgebied ontgaan Afwijz ng van he ultimatum is dus een waagstuk e m er c aai het geschil tusschen Zuid Sfa vie en de Italianen langzamerhand wegfce jmolten is tot er een betrekkelyk klem pönt IF overgebleven Het bezwaar van Troêni bitsj en zyn coileBra g tegen de aangeboden voorwaanien hgt m het afstaan aan ItaliS van de PraaMe strook land welke Fiume met Istne vertundt terwy ey voor Fiume zelf vragen dat het geintemation i seerrl zal worden in plaats van er een vryatad van te maken met het redit om haar eigen buiten landsche vertegenwoordigers te kiezen Er zyn nog andere punten van geschil zooals bv de beweging van de Zuid Slaven Jat de concessie a n Italife in den vorm van een mandaat over Albanië een grove onrecht vaardigheid js tegenover een volk dat het volste recht heeft op volkomen onafhanke ROSS DURHAM N ar hot Bn Ia oh ram BAVW riAJjL G authonBeer de Vertakog TM M Tr J P WESSEUNK ROSSUM N lmi vortjixtoii 2 Ik heigirijp het beet welk woord u ook K bniint 7 id Durlmro giunlaehenl IIij drwni daerrijft u paer vmgpri oau u gtela n aB hfi OOgenl Uk al fal Ai Elth r TfïoIredht lot ha r v uiMi merkt m rouw lïufiP dat de hjmpaUite die oo moodKakelijk in tuflöchcn gpneo wor en patiënt Heeti wba De buitengewoow sj aiuiinfi iirdwo ii an Vagelasi gelaat l aar houd n j Ik za l iiaar naar de wachtkamer te niigkeflTon win in Pouw Rufcu en be gaf jsicli onmiddf llijk naar do t iw An gv a druii e en im 9 n £ ota Iiaar tenig to H Ijf binnen I t bt reik 7 01de l ir ham fcMD hii di d ur oor lawur open hifJd Mtt rou w liufue oeJdo zi ïh vreemd vrrficht Il wart zloh u ch bewust van o n niuwi z uuw oic htjL flipaumnig zij gitiA di j KbuIo door hawr polilict n inaaK ten onder het toopen eeu zietht rilAelend gf f ifi i giugi de kamer wew in waar zij was hliuienc elaten 71 nam j laate aan de tateï opeQd eea va de UlustrMiw o b roieti tearaao kantongerecht GOUDA Liittprajitn van 21 Januan IH Wegbm ovi rtrediag Motor en ÜUHi l wet c il b V H te itottenuun ƒ Xtw ub uu a BD DU KUtHt u d A A K te Vvuti uaiLVeeu f b auos ö d J J te i mceiUiaKe ƒ e suuA a a J l te boddeimic j A urn iX t a JvüLte MoeuwyJi W J M te ueDacfiop JU V te Jileiswgjc ledf r a su s 1 weeic tuscattfcliaol Vïegfeüi overtreüjog ftiotor eD Uywjelwet ea vii Miuea naam opgeven J D te Waal lorp ƒ 1 atw ld en iu subrf 20 d 1 V u te evennuuzen a auJDs 2 d J t T li te Vvaouinxveen ƒ 2 sub 2 d Al V Ie wieawioop ƒ O 1 0 uM 1 week tuohtscli H V il te Gouda U Mibs i week tJctit aciiool Wegena overtreding Vlssohervwet O J te üouua 2U aubs 10 d M de ü te Oouda X ƒ 10 Bubs 2 X16 d en verbeurdver kiarinjf viscsituigen ü K te Reeuw k ƒ 3 abtu 2 weken tucntachool en verbeurdver kiaring doutera C J te Keeuw k ƒ 1I suh 10 L eit verbeurdverklaring dobbers Il D V d b te Uellt 1 aulis 1 d en uitleveriB hengel of ƒ 060 ub 1 d O W t A te B üravenJiage 2 X ƒ o 60 aubs 2 X 1 d J V te Kotteram ƒ i subfi 1 d en verbeurtl verklaring hengel Wegene overtreding Spoorwegwet Jl A V 1 en A H C beiden te Waddinxveen leder ƒ O 60 subs 1 week tushtachool J MP te Oottd ƒ 2 au ie 1 d H A N te Clouda ƒ 2 auba 2 d M S te muda ƒ O 0 ubB 1 week tuchtscbool E H te Oouderak A K B te btolwok en II C li te roiida ieder ƒ 2 aubB 1 d Wegena opgeven vAlschen naam G v li te Ikuuoop 20 suba 20 d A U te Uo koop ƒ 20 auba 10 d J B te Amsterdam Hl ü J te Gouda ieder ƒ 26 aubs 60 d J t i te Oouda 20 auba 20 d Wegene algemeene Keur Waterschap Woerueu H W te Amsterdam ƒ 2 60 tiuba 2 d Wegen overtreding leerplichtwet ƒ 2 2 dagen Wegens overtreding Trekhondenwet t X ƒ 0 6U aube 6 X 1 d WogoiüB overtreding Alg i olilie Veror dening tioiida P v d ü te Gouda ƒ 1 subs 1 ween tuchtschool C D K te Gouda ƒ 1 subs 1 d H A te Boskoop ƒ 1 sobe ld DdeJenJvdV beiden te Gouda lader f 1 subs 1 week tuchtschool M ü t Gouda 1 Bubi 1 d J B e Utrecht en M J L te Rotterdam ieder ƒ 2 BUbs 2 d J b en A K beiden te Wad cinxveen ieder ƒ 1 subs 1 d S B v d II It Goud ƒ 1 subs 1 week tuchtschool J i te Wyk aan Zee H K te Nieuwkoop en C de J te Gouda ieder ƒ 1 subs 1 l A M de B te Gouda O 60 suba 1 d C v W te Usselmonde E P te Goudol ak D T R te Beeuwgk J v d L te Watergraaf meer 1 v H en J beiden te Gouda leder ƒ 1 sub ld NvVenHv beiden te Gouda ieder ƒ 160 subs 2 d JtV LAGDenLvdP allen te Gouda leder ƒ 1 subs I d J S te Reeuw k ƒ 1 subs 1 d Wegens overtreding Vuurwapenwet F J B te Amsterdam ƒ 26 subs 60 d en ver beurdverlUaring pistool Wegens strooperu J v E te Gouda ƒ 2 Buba 1 d J J H te Gouda ƒ 2 subs 1 w tuchtschool Wegens loopen op verboden grond J C S te Gouda ƒ 2 subs 1 week tuchtschool J V te Gouda ƒ 2 eubs S 1 W M G te Gouda ƒ 2 subs 2 d AD S v W en D B allen te Gouda ieder ƒ 2 suba 1 week tuohtachool Wegens nachtiuat verstoren A J v S te Unge Ruige Weide ƒ 3 aube 6 d W S te Moordrecht 3 subs 2 d Wegena overtreding Arbeidswet W V te Beeuwuk 6 X ƒ 6 subi 6 X 6 d W de J te Reeuwijk 3 X ƒ 6 aubs 1 X 1 d F O te Reeuwiik ƒ 6 sub 6 d IDVKRTENTIeN Ondertrouwd OORNEILLE DANKELMAN GtRlETJE H A OUDERKERK Goüttl 22 Januari 1820 Dubbele Buurt 7 Gouwe 206 620 12 plaala ai kaarten Heden overleed plotulin ooxe hev Moeder B huw4 Grootmoeder en Zudcr lIMi Marti MoilagliiD nu SwIlDilregl weduwe vah den Heet P GLAVIMANS ia den ouderdom vin 67 aar Uu aller saam F N GLAVIMANSGouda 21 Januari 1920 Ciabelhalraal 60 618 20 ONDERWIJZERES vraagt gem Kamers met of onder PENSION Bnevenonder No bl7 bureau Ooudsohe Oourant 9 GOUDERAK Advertentün slMiiiieBwnteB tv dit Wad wnrdMi aantnramai door L VUKKIEEBT Qoidenk Arbeidars Zangvereeniging KUNST EN STRIJD Afdeeling QOUOA na iMi fu ArtiMmniitnrtmIglagM Direoteur OTTO W DE NOBEL ZATEROAS 24 JANUARI 1920 savondB 8 uur CONCERT In dtn NIEUWEN SCHOUWBURO met modewerking van da hearen A J A VAN DRIEM Vlooi GOUDA A VAN STRIEN Tenor AMSTERDAM en Mejuffr N VAN TRIET 619 34 Piano GOUDA ENTBEB SO CENT AANVANG UUK PBECIES In de Vlteselilial op Stoiwijkersluis let vooral goed ef het adres Verkrflgbsar PRIMA fel noDd en lÉeoiivleeiieli vanaf O eo par pond GEKOOKTE HAM 80 lenl per pend GEROOKT VLBESCH 80 MET WORST 50 CORNED BEAF 50 LEVERWORST 40 621 21 AanbeTelend A M V d HEK Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeehg adres COHEN Co ARNHEM Fabriek TM Rollulkan Mirklezan Zoonasaharman Tantsn Dakklaadan na 36 Agent oei Saudi an cmitrakin H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA 1B8PIJN TANDPIJN AANOEZICHT8PIJN II binnen 1 half uur jenezca door het gebruik van VISSER S KIESPIJNPOEOERS Probeer dill PrlJiTOol p dooije WORMEN i n SNEL en ZEKER Ir verdn ven door het gebruik van VISSERS WORMPOEDERS Desk om Uwe kinderen laat hen met met wormen loopeo daar het e tel en alle organen daardoor te lijden hebben Prijs per doosje f O 40 Pabr P VISSER Enmererf SolieldenTaen Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wijdttraat S H v LOON Markt 6 te Oudewater bij Wed E T D BRBGGEN S033 30 Voor entrot B ME1NDER8MA den Haai Sociëteit ONS GENOEGEN Gouda ZONDAG 25 JANUARI 1920 s Avonds 8 uur HET NEDERL REVUE enKLUCHTSPEL ENSEMBLE Dir B OKVAN Aiaslerilsai Neileflaoil je heot fiopil IJaafil Groote Revue van Henri Orvan en John Streletsicie in twee bedrljveu en een prolooa Schitterend flemonteerd Meer dan 200 cfatereeoTol eade avondea opleroerd lo Cmioo Rotterdam Pel ii roor Volkavlijt Amiterdam eo Scala Den Haa A emeea oordeel der Pen Een pr chtl e decente chitteread aan el leede revue PRUZEN DER PLAAT8BN Lo a 8MlleB Diet ledan f 8 Bilcon olel leden f l tS Leden der Sociëteit 1 60 Leden der Socieleit l Galerij voor leden en met leden f O U Alle prifKen verboo d mei 15 aut unrecbten Plaatibeipraking op den da der vooritellinj van 10 12 en 2 4 uur 61t 70 20 GENTS PEI KILO AFGESUOEN Eerste Kwaliteit VET RilNDmESCH Te Gouda by ANT COOPS Drogist Wijd8traat29 en Mej S VAN LOON Drogiste Markt S7I0 88 Ü op dit Blad kVOOR i HET KOKO een tulvere heldere en nielKvette vloeistof bevordert den haargroei versterkt klieren en h at wortels voorkomt het splijten en uitvallen Hoofdicer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het baar dan wrijft men bet uchl in oederwaartKht richting en borstelt link Verwaarloos nooit Uw Haarl WU stellen geen dwaze of onmogelijke elscbcn aan KOKO maar wij zeggen en houden vol dat en ander preparaat KOKO als een zuiver geDccamlddal voor het Haar kan evenaren WAARSCfft WINGI Let op onilerslaand Handelsmerk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit los zonder vcnc gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht PrU riOSkUlni 2 20fflUdan INgro tiflMGli KOKO Shampoo Poeders f 011 per pakje V rkrtlfhMf bIJ Apolhaktr Dt I Im F rfwMrt han4alar it j AGEN0A 1 Januaii 8 uir Nletmp hohouwburR onkien aldl Gouda Artmders ZBnffrfT oonj jn Kim t en Stnjtl 25 laii l i uur Tm Ho el do Z to lxxHfliVftr rJng l oiA en Zt IV e ni iaigi Goiidft 2 Inn uur Arii I tigi Verswferilig vaik lie Kaanor yim Ari M voor if ilonwjjodmj on O lanuari 71 uur Nieuwe Scfaxiwhol loiwert IJlPochteeli Nlcdhlijk Oii aat 2 I rtbnian 3 ii Tebouw Bouw en Vlo liln l dDl OndorfilantJsaoiMiilBille Ar iiie zot tel nuirï RamonetMuit ehe Kerk U 7ln door Mr Aug M R Begain te Voflcburg Belerfd veirzoekeii w giite elil tiJiU mededeelin te mogen ontvaa raa ver HANDE13MERIt enz om deze la onze aJalid M nrnMldea Vmkrggbiar traat en to Goada bn ANTON CWOPS WddSohooahoven bj A N VAN ZESSI mwWMiw Dnkk A BKNXIUM ZOOM OOOIU 58e Jaargang Trijdag 23 Januaii 1920 VERSCHIJNT DAGELIJKS GOllMHE COURANT ÖEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDKN MEDEDEEUNGSNi Op at KiipagiDa u hooger Gewone adrerteatUn ea lageioDdea nadedeeUngan bV eontraet tot a ar gaM i arden jr ja Gruote lettere ea raadea wordu barekiead aaar i aalanüMte Advertaatito kauan woxdan iagesoadea door tneanhe fcomat van salMa BniJfcw daluren AdvartemMnuaaax en oaaa Agantea 1 4 VKeU ƒ 3 OS elke regel meer f M ABONNEHENTSPRUS p r InrartMl S S6 per waak 11 cent nut ZoBdi abM par kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cant sveral waar de beaorgmc per toopar caachiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 76 mat Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnemantea wordea dagaltfki aaiigwioinaii aan ona Buimui Markt SL GOUDA bIj enie agatan den boekhandel en de portkantoran ADVüUtTENTXEPRUS Uit Gouda en omitreken behoei iide tot dan baaorckriac t fi rtiréle f 1 0 eiken regel meer fOJ2k Van buiten Gouda es den beiorgkrlnc l regelb ƒ 1 JO elke regel meer O 25 AdvertentiKn van pubUeke vermakeltfkkeden IZV i cent per régeL Advertentidn m het Zaterdagnununer 20 toeslag op den prDs Redactl Telef Interc 545 Burean HARKT M GOUDA Admiaktjrmtle Tritf latefc M De Adriatische kwestie Wat zkü Znld Slavië antwoorden Amerika handhaaft zyn vroeger standpunt £ en compromis voorlaopig onmogelvk Amerika en de Turifcsche kwestie Rouw in Hong r e Protest van het Banaat Sehaarsehte In DuitscMand Het economisch gevolg van de afscheiding Onrust in Ierland ONS ovi rzicht Zoid SUwië kijn de duimachioeven aangcf j Ukheid Het is hter mogeHJk dat de Sew op oveieenatemming tUat De voornaamste möoilylÜMid sohünt t ztjn die welke botiektfiog heeft op de terkte van het aantal stemmen van Groot nttanme en jc Ver Staten Len sterk minderheid dreigt te zullan atryden booImÉ toWat het aantal stemmen gelyk is gemaapt Er ifl dus alle kan het vuedaaverdrag tot inzet van de eampag hij de president r verkiezing wondt gemai De regelmg van tie Turksche kweatie ho eveowel verband met talryke andere vWöfcfBtukken die voor Aimerika van te grwt i l V 1 et fcyn zianwvttzo hierovex OÜM zou bekend m ken waaneer evantUAal conferentie dit punt in behandeling z brengen alvorens I de partyen in den Sen o n overeenkon sthebben getroffen WilsO Iwftft reeds latea wetpn at Amerika gaeS Vblkenbonds nian dAat voor KonftUntma zou aaiwaarden mets U let hem eciiter di tandpunt te verlaten nneer de SenMt van koers zou veranderen en met lanj r aan de Monroe eer als aan een heiMbffHMl dogma you iasth nuien Inmitdets heeft de S aat zyn meemng niuler aangeduid door waileming van een motie tot onttersteumng W aanspraken vau jnekenland op het gfffaele door Turkyt opgegeven gebied vaa T racie onder vooi waande dat aan Bulgar een uitgang nan ue Ëgeische Zee wordt afund De geallieerden kuna i hiermee dus re 1 ening houden en zeker wllen ze dit doen Juist om het belang dat Ajnerilta heeft b j ie regeling van de Tut a h kwestie zyn de gea lieerden hUiveng 4 aangelegen hhdg wel eanlgen tgd biyvA rieepen t Kan 1 ng duien alvorens Turk Je het vredesver ag mag teekenen Anders is het gesteld met Hon u lje dat nog doze maand moet antwoorden op de gefrtelde voorwaarden De geruststel cmie vel klaring van Apponyi die groote kius j eeft lan t hoofd der regeenng te komen als goiivemeul die iyn volle vertrouwLU n den Opïwrsten lïaad heeft geuit en met een g optiimsme sprak over eventueele vei zachtmg van het venirag heeft de gioote menigte niet opgewektei gemaakt De rouw beto ingen homten aan o a zouden van daag volgens een besluit der vertegenwooi gers vaji alle kooplieden in Boedapest alle winkelü ten tee ten van louw den ganschen dag gesloten blyven Volgcnfa de Neue Tag wordt Hongaryj door d vredesvoonwaarrfen van 350 000 tijt 100 000 vierkante kilometers verkleind Van de 21 millioen inwoners behoudt het er on geveer 8 imllioen Hongarye verlieat 40 z ch ontwikkelende tdeden waaronder vyf der grootste industneplaatsen Het veriie t alle bauplaatsen in de Tatra en de werel I b end badpJaatsen Pyetian en Trencbin 19 pond tarwemeel n F ivaverinwi lO pond peu vruchteo 17 pond suiker eb 8 IjlO centenaar aard appelen Aooden ook de verscÉuIlende ge Jiedadeeien waann een volkitatCTamiBg moet plaats hebben voor ona verloren gaan dan beliep het totale verUes per hoofd i r reitteerende bevolking Van Dultschtaiid aan xiAnlyk meer dan t Ctr meel meer da 4 Ctr aardappelen 14 pond peuWrucMa en II pond tiuUcer De al te sdteUaa geoaetMeelen leveivlen het Dultsche voUc SÜ an alfa meelvetfcrttlk iets meer dan xüm sujJcerpantaoen 1 8 meer dan ilJn aard 1 ppelrantaoen en 4 maal zooveel paulmMli ten uU het in het gunatigsta fMnal kreeg Uit Berlijn wondt opnieinr vaa i d ent hii de ontnijnung mekHiw genwakL De Franache chef ran de Ia Ti acÉtlaCal Dangekomeii Ent ntecommuwie iaeUa 4a tntruiming van Alt TirwAUegel dat wl gens het vreideaverdrag Duitaeli ao btü en Hij stelde een uXtlmatum tu M var en dreigde met een yeweUkUdlCe beiMUav der rtad Te beroegder plutse weidt de etieli tel ontruiming onreëbtmattg veriEtaard Hat luet d Polen in Parijs gaalotu vmdrag bepaalt nat Alt en N u Tirsebtdefal tot de I efinltieve vaststelling der grenzen door de Lntentccommissie tot Duitachland beboo ea De steden zUn tian twik niet ontruiind In Ierland voorKekocnen Pe BratKihe arbeulersafgevaanUgdiB t U mri aawl WaMktaM pst mi Thorlaa rvtaf schap Tipperary waar men Hun de hoiSM winkeh en kantoren toonde Ue DlnMtef nacht zijn vermeld tm gswlga van het schieten De politie en de milltairM wonleii be chuldlgd de stad tot gisterochtend ttm ta hebben geterroriseerd en salvo na aalvo te hebben afgevuurd n woonhu MB inkt 1 l schalde wonit op £ 000 geschat Maui Heuter seint ia Rerbnond asdstaatcommiir arts van politie in den iMurht van Dinsdag op Woenadag in het centrum au iJiblin op Htraat doodgeschoten TeiiliU Vetdei verlieit Hongarye 14 000 Uuitscbland per Jaar 1 iranu fwrweoivw K M spoorwegiyn dwz driekwart van U pond roggemael 10 pond peu vruchteo Me lynen Van den bodemopbrengat ver liest Hongarye tusschen 50 en 70 en h t moet liet derde van het hoomvee en ie scihapen en de helft van dt paaiden en ie varkens uitlevei en visch Kroatisch Sloveenache regeermg op cit punt een aangeboden overeenkomst aaar vaardt Het eTgÈt by dit geheele geschil zegt de correspondent vun de Daily New 13 dat men te I arÜs Fiiwne het symhool er van gemaakt hee § Dit is te Rome en Belgrado eveneens het i eval en dut heeft niets meer to mdken met den werkeJöken toestand Ie Fiume zelf Het is een feit dat Zuid Slaven en Italianen op de meest vreedaame wy e te Fiume met elkaar handcldryiven op vrg groote schaal en dat de lewensmlddelea Aaarvito d Annunzio en ain soldaten eten op heei ge wone wyze gekocht cyn vaa Zuid Slïwnsche handelaars en eerlyk b taakl Over den loop der onderhandelingen rut len we misflchien nog wel iets naders ernemen trit den mond van Nitti die op de terugreis naar Rome is en daar dezer dage zal aarJcomen Wegens de spoorwegstakmg die b alve te Rome zoo goed als algemeen In en te MilaAn Turyn en Pisa tot Birefttaties aanleiding heeft gegeven moest Nitti over zee zich naar zyn land begeven AtanflM Dla tiSSh lz8 Flümc alzydl f houden Je wyze waarop de zaJten in iLjru pd geregeld worden laat de regeermg v adiui gtqji met geheei fcoud en e diplo inuten dei geallieerden wenden huu o g Lvemnir van de andere zyde van den Oceaan lil lelkens wanneei een nieuw onderwerp n behandeling komt wordt de hoop geu t odt de Vereenigde btaten aan de desbetrtf lende besprekingen kunnen deelnemen Jo 0 a vvai aangaat lurkye welks toekomstaan t c nd van deze maami te Londen doirdo reg tringuhoofden zal w 01 den behamieldMen vemvaoht dat hieiaan ook een Ainenkaanscli afgevaardigde zal detlnemen een Men plaat te Washington jver een looi promis en over ratificatie maar dit praten 1 aalt niets uit met het vredeswerk komtmen geen stap verder Invioefiryke senatoren hebben verklaard feiteJyk alle hoop tehefcben laten varen dat het venlrag dezei ittiag geratificeerd zal worden De 3emtoren cie de jongste conferenties tuaschenlepubhkeinen en dwnocraten steeds hebbenbevorderd geven toe dat men niet dichter by een compromis is en er geen voonutz clit Volgens de Magyar Onaag hebben le bewoners van het Banaat en Bacika b hoorewle tot vier nationaliteiten tot de Fn tante een memorandum gericht waarin iJJ den eivii stellen dat de Zuid Hongaarsclr bieden bü Hongarije zullen bleven en iat zy autjnootn zullen worden Ingeval de Entente fcwyfeU uan de geaindhejd der bevol 1 ing zoo svordt een volkaatemmlng geh eischt ft anders de instelling eener lentl ale r publirir Verder Wordt er op geweien dat d b o1kln9 van het Banaat en Bacska beata t uit 05 000 Magyaj wi 578 000 Duitscheri 4 9 000 Serviërs en iji2000 Roemeae ïoodat beide eerstgenoemde naWonalitttlWi een overwegende meerderlieid vtirmen 1 het een gi ooite onreohtvaardlgfaaid aou afjii B twefi bedoeide landstwrfcen by vretm te ftaten te voegen zUn weer ont r t Ub laB By dm weemoed om wat verloren suat komt m Boedapest de materle l ell nd V eroorzaakt door d schaarachte Bl keub de laatste te Londen ontvangen benditeil beerschc in de Hongaarsohe hoofdstad eiHi vrceaelijken toeatand De stad verkeert Is uogeoblikkel ijken nood aan leveaamUldelen en de menschen vaUen in de straten lie i it gebrek aan voedsel De voedselvoorraad a de ctad is kleiner dan hjj ooit li ga weeab De iittu Mimaef eMmriaair 1l e ft onmtddcllbk stappen genomen om hulp te zenden BUITBNLAND8CH ta BUWS Zóó tieung als in Oostenrijk en Hongaiije R e levensmiddelen toestand in Duittich land w l niet doch de voetiselvoorziening il er nog lang niet zooals ze wezen moest Op het mtemationale Re i de kinderen congres dat in het begin van deze maan i te Gentve bqeenkwam is o a het woord TLvoer I dooi mevrouw Adèle Schreiber he er op uees dat tie noot in Duitschlftiid zith iot nu toe had verborgen achter een naar ei houd ng respectabel uiterlijk maar lat het land desondanks gedoemd m tot een Ungzmnen en zekeren ciood DCITSCHLANO lit I prooowwEjez i ör gni llohteriah IW procetmErxlH i r Iel W4eh w fftl0la11 rm wn ynA üminr Ae doaOgm dia idi wiigwn iifkto veroutowihuld heb im iKUiiittt itfAi da ro tiMPb 4e l AH llivHwn Sa lang devtaUeo werd belt lm hem In nia wordn tf hoorvn Hi f w nljn vvrktaring voort en ifid dat fcrzl €iger zmr nrdn4fllljk pp Be gebiedaa stand doet aan do levens middelen voorziening geen goed In de ïrenzbote heeft prof W Halbfaas gewezen op Ie economische zijde van den gebietUafstand en van de nog aan een oLkbstemming te onderwerpen gebieden Feuilleton Geheel afgezien van de geweldige hoe veelheid veevoeder van de opbrengst der vele handelsgewassen en vam den rijken eet tare in Noord Sleeswyk en West Prul I i en profluceenle het reeds afgestane goh ed voor letleren Duitscher in het reirteei endt fivriP wtnudht dat ze i fiaü worden 11 iReMald Wi kunnen ht bopalefl op Piji Ineiiiopgpn odn ho I tfeu bn iKt tó iMi al Djodordfvst Waarom iiiu u zoo n hmM hy zijaf Men moet lal tot wait kuiuwii wwnneti aan dl d iiik Ik ld rfeide n Olll ZI Q ha waar zal het raoetpo g eur0n auKiJdt nwfViroiiw Hiifiw Cö Pla Gwjiif NtH n Sit xoii ii M gowAikt zijn lu nujn iut A dokter Diirfiarn U weet liov nuin luii i4 Het Ou htm eon groot gemMv n do iiIh hi u vftn d pimé kon zjjn iMar b n ik vain ov rt Jigd maar iBe rouw Ivdf iH hp m t m n til een rifk oJ dH d MWtfl i M i3 h IV inrich titig an nxiiiiMrotiw MacKiUir in t i 0 1 f hire S6ri n nit U meest pati nUm van niij op w j JiowUn g HH Ihvh plsjifc kun nou Wnden bewf fcgr ait oJ m met haar vo t wild Ik iMik dAt rij er ti geuop Mi tioa hm Jgim Inn ihmidhi In d wnrU brtagwii i wi a ji gewooïJijk jaoh iülf w gioéJlli rm iinor id dat oif Een ztekmtei t Hh u afec iuweUfk omuituiuU r Ik a Jle nl0t toeetewu en Uau OU ivoedMid wtz n Ir weti ng Itlt tui iMt HtirkHijk £ OU iOU B lil i gi liMl dird irüliping hWtbon looi ml tloi t r Diirtioiii h l kaüi gi hkkilijk ga oitkL wordtm IHni thiiM 1 gKtni oogoiiWlk aan I ir ia lil g4 val gpi ct Ik d i Ik i bpti r Olll mn nan Oo ofHiiif iStreil to Iwu ilin vijf eken to Ponifrtdin te bllj wv il rtond ondir bet preitwi op ea b o I luur langt iv rip hand btio neB naii 1 tnjkJu i 1 4 UJd an dokW UirhMn tv koatf a ir i n ila4 v oi tittn wi Mnrgarnt bMm wH DU aau Mijn U d k tn uwer brtMOfi kkki0 zrt do l r l irh in vriiMidelijk 11 1 frawig l i linrd lijn i m r w trmi vWr K iitiwm tif vtvzAi iWi op Kijn Uut fk glhiii de iti Zl k t flcfeoonheid op aan de h Idfi VTOiiwwi de ef w 11 onttelten dl II nootl dt Hiidi r al ttwijcnoiiwiiter ah u WJ op dit otwtflrfjjit dt Miohamng van nil r U tiuuiht tol tielprn IIH wax vrtuwl oofttutb ih lat nwlt wAvte nutkw uil iiMMT hft KnuHMldt tuHSciifn hen on H r nkrliaa nden Vaarwil m ik iank u tHt M vrouw Riihw draalda et n oogwJbftk mn IhirhAln rtiit I itit it tUiiiit rtyn n n w r kan Ui u een oog nblik ai A n pn tiil iUioot mi h t uKMkakenjK 011 II tlU g iva gt h 4 I tn tlbin be p jpen Ihit ff 4oor Ik flirt n iO i dk blJ ttotIl Hl nwiar imiRen u t moiiHBu of u Mjf uur oalat Ut uit bei zitk ituiw kotti Ik Ht vaiuoWdag if i t uur Vwarw fMi k ilftnk II 11 4 Hdlttjnt dat u Iwutr nu rtH I ut l Mh fpivlaan IHi vt r t4le haar tot aan tfc deur maar uicvrtHiw 1 Ivde keertte ïtoh uietoui eii zei beu ook niet voor den twe lm keei v ed nda Wndt v r l l dacht II v 36laigi a op pJaAeiï en woorden Mjiar d t iiuiskiikte oUoomien Deoroa oun d Il n ha ir rftofj terugi tn deed haar bcHi otu belaag te toDei iji do nio Uj l h reiivouLig Biaar airnaiaKvol woreu inuar Mtffgaret itulins hia d ajtijd moer belangstdling getvoeiti voor mannen en rouwen Hn Ml iroiiw Kufu z H r I Hl i or m Hl owlktwwl hn i ui VhIkoi a di j ij zèsli hai ri uUu kit nd Er iw g 1 0 1 lii ii uriitf U l0tt ji kom n t If l I t li riuii 11 hft 7 Ml uu idiH Mm i tl vnttitl liju iijji hm If waarlu lrt iiin t lil raïii t Iwrlctrttn lu wtudg til ook n nt Ia iiimi totgfflfliikht I iiirf titnii K briilkt IX y xax I wann luuir oOtHikajal vóór i kon U LnJiou eiu t ti t j Mtt ZK h oil Ir liitfM n r DurjiAjit MvfMUMrvanuig rij raakti ffht unoet T Hit Aialiwii gebtwrcii btrItaaTli nnvrmiw Kuhw ti rw Ijl vij baanvillage tuur tol gediUil dwoiiw Fr uKM i lütii aan A ditoii gMincd wor dm Ht t 70II de ItHijrti Htniolia ziju DokttT Uurbaut zsst dat ik over dH vaKeu ttitüa zal weaeu tu Atüatt k van dat hij 7 tl I plan t nwr i tijd mvt Lh tiid die uu vo fgéei afaheen haar our ifriig lU g In werkeliifchdiri was Ut 1 wU alibs eon kwardi r IXaiw 7 nuwaoh ife 0 M indliiriig n am eil oOjgieaiblik too zij w h opiyetttóari n ti p dte kmtw r op en neer tol aij ii bel hooj lö Ho gievollgü Wfrd loor lilt openen v vn ie dt ir ea hi t ver hijnen an hrt dionstnieiaje Mmt oun dbi t r Durhaui verzookt uin ZJ kaïktci bPbt T tfït iQh mot grooto ioeito en volgrie hoj moiaO doof It h il il Aug a zit nog altijd m den tftoel haar g elaat drofig et n io k0mon kalme I iiriikkanig a baar ka n t hedaoagÜAr ftard die dadeUjk fon flcmigwüw blijden i lpoop deed hooren Hel IS noei zoo arg aJs wij vreeadenl zeide inevroMw Rufue Ik joen wei dat lok r Dürhaa het zpot hoopml inziet I iir4iani chudde even zfjn hoofd Jtf vrouw rijdo is IxwonderotfcSWaarcUg nujodigi Het gmat U erafta K ofsohoon zoo iIk u al v rmoeiit iiieC hoi elooel ila4 wil le goa ik ben er zeke vao vtoor zoo ver het metwcMijkerwijzc rao ffJijik ia te tiirakenv dat de ukkomst oed aal zijn püa zaè er e i ofMAille nioetoii eb i Ja en aoo ofotOig mottaak akifxoaw