Goudsche Courant, maandag 26 januari 1920

f riK j pfT i jrc smjw aasEs ifW No 14222 Mwkt 9 B C NVentuu lut Utmciit lo L Tiendcarag 41 J van der Pol uit Goudc lak in Westhaven 51 C van der Slik uit Rotterdam in Kattensuwel lOboven H J Verleün uit Watergraafsmeer in Peperstraai 1 4 A WalAun uit Helder in Wude Poort 13 J J Woudenberg uit Schin op Geuüo lm Markt 39 ADVERTKNTI N De Heer en Mejuffrouw DE MKTTER FovTiiN geven hiermede kennis vnnde elino ie van hun zoon NTOON HBNDRIK Gouda 26 Jan 1920 705 10 ZÓÓ ZIET EEN DOOSJE BESTE POETSPOMADE 691 ER UIT i KUNSTTANOBN Oude kunattanden en gebittenworden tegen de hoogste waardeingekocht b 10 Ziltiag DINSDAG a a tuaaofaea 6 8 uur M lkaalon HOLLANDIA MARKT Springveeren TE KOOP AANGEBODEN dubbel hnovple r rkoi erd 692 10 7 8 n 9ile slag SPRINGVEEREN PpIJs 10 13 n 17 cent Mru DE VRIES t VAN VEEN Botariloal 40 R dam ROSS DURHAM Naer h t Bnfelaih va DAVID EYAI Gtanthonseerde Vertaling VM M vr J P WBSSELINK t ROSSUM Na drufr rwlwdM ö Dat we ik eo ik hc beni jneardao epjiB geschre n om hem ée danken ifc zal heei giroBg komtn aU niovrouw Clvde builen gebaar i 71j gHiven elkaar de hand on Durham ek t het porti pr vim liot Wjiuig Op de W cp olMVrfe hij den br dJfl ftfechts kole iTOiOB deii bavatte blijkbaar haastig gfftChröven in jan h n maar kdrailtens ttóv handwciinft Me vouw V ton Clkde zal dokfer Dut bair aeor orpU sht aijn indien hij zoo Welijk vanavond fe Pla Gw ii Upper AvMiu © Road wüd komen Neven invloedcii iAirham was mi aoht jaavn in tonden BewecBt n oen van de la t 0€ ewijdp burgem geworden fflj bad er w rd ri g a een poeWo verworven en v tm daar oprectïl dhakbaar voor nooU beding hii d9 oQhcOefijkbeU om de ated dIeheiDbad wcgemnMCi mW aeo plaatB raa vxbm LANDBOUW De dalende prqzen W laJiuijK inn de vp Pftz Mi Wljïtaaii hottdt 1 IJW bafgon MjutodAg op di laaark t u 1 1 Anwitecdreni au ItoaMfltÉani wuifff uu dKt kat TiTTT Boo door IV luctaiigi V hf N V d D Uflt iam tQPb idoli gaui a44 met de mar kHi UD lEDDiKBi dift ttapolaofl blij vo Ual u r u iU inout Urt utua iuuofu Tcate HlJ u ttf J nuiï bti L u raJiderm $i efrlv t ji ImH vi flitxku gmnW rU 2U1 jfiuIidtitL Uuur zijiL viirluüAii aO jaar d M Uf rh gtiüCMlit uu iu z vetaau dt iiiuuiii KouKn aiuvaii t üt imh r cl iiiiui r uu 1 iuj UT iMJT gct betdt au iMiMuuiiDU HIJ OOK aht iCHiJl tJMW kr meatrMofi iaUug wonieu len üenjLgiiii uu ifiu ica oo utd iiW gmiUjk te itpulen vvlfb udü Vif k zul t imiaurs etjr UgK r zijii i iftirUouT uuuiK mt zoil tU UMx i ttUKülikT UiujiU ev Awel met on kr te Kuuuou Ais t 3iuo duocgiout is r lu vi u gBttii et heem et r Wio i iar oiii m i ebruttPi w t uw urp ojwot zaj venito4 loujk mi Mxm euu good iiMu i i tieii l n lAi viivi dat de iwelAprij erü U ru Loopwi otndat ut ziUttui zwnuuiMm m de Jiit dmn den ja y diar vorsctw luïffti AfU ln zttiDörprijö 10 of IJ toq Kij u tt hiK rdön zuUa itut vermotxieu lut Vpr i iii viaji ti ooai ditaar bov tam du hoer dau ijiit rukouwig u a j tMvi E cu uoorouidifutit vn9M l ai ouu iooiu vm tt gmi du t M euidoo t mut d rurMii uo t Lh l mo uWitpriii i vati vóór d u oor lofC warüu aoUdocelÜ up iu vueipiTijzeii i a t iiiiluiran ia Ittoaou kO zmr tny M rtidr ö ttjaibea vaji dti tji r ii ztdl teu iMsniouil r wwnuuplituiioiktr t linjU ai hij lului i H vimloM m Jujur hadWXMf i jO a mi de liuurtijd oiu w viwigtda öl naai f 7ö huur per jaar iw verpliCft iiS oof 4 jaar ti t skeiijon ItnAoiu iaze Vfl liKHid r uw daa iiK et hij ziju itnjf M op liti hollt ruJkJUii M ziju haivfl bwlirijf iu zijn oisoautani teomwu hjj w d ji iH dt Stgwnaar prwOtiUgi gn diifci maar dH boar tlraia adie rieaco Witlk i wlfti ler Uab huurhiLiw lx woonf wofftJ Wjna H 0 p A 0 g ada u woalf dettti boor pwöltf TV ijo zoo nfaai lief o er l l t eAgtiiaAm wofcu Imh gwwJ d 1 bo r buroü ioo i want do bi i W i dfiji ïit luj vioti dvui tij De diiiLrt bü irijdeiil Vrfumngl Mum wTöaroru WMirdt duai toc giuiauju daldegromil rf i 1 il de mtlk dsiur luttuki ijjuuMi d iiuu jvriidepH zlcJi tooii vooraj iiogi wai UH i totluigigtMi up htt £ okkeiiL dB kan Tia ii wtJelijU iiogi po€ ln ir tat Mi l m J w ifcraJü wm tuk v w kumicji lu voe Mfn nMisii pMdam d wuliioudiftrw htaaii Ai aMktrhanwoTB er loor oor graau Wflrdwt pHtii HuKctHbwttin vlaw zal ook kt jftJir ni I ned gpld mak kuiifii i ondiji ffir irLttl ii jaar praalflud wüitiomTt biHVI z l ki vTCt d pvailN hIh ik Rjroud dOi ir K j iïi elilkt L M 1 VHHl lrHIIMOd dl IKt Onil bl hlok giiiiJ d iijL waiOJd opgi TtH x ii JÏ T liin Ki erKW 7 l liet Idmi on r iS fl n dijkMTUjbt VERTROKKENEN h J vaB Ark utt Ooi huven 10 naai Som mtladuk A Knoop uit I C Bothutraat 80 naar Moordrecht M J Boot tut Spoorstid i naar hisue Vierkant i A de Koninx uu Tür marlrt 66 naar Gouderatk L Vellenian uit I oclokade 17 naar Buasum M f c C ruul lilt Veerbtal B naar Bocbo tz t U M ran Velzen uit Gouwe 86 naai Kottei rtim Kaasmarkt 8 A Pranjr uit Vorstman straat ob naar Muaüaluja Mare traut J 6 j Laniera uit Kejzerütiaat b4 naar Utrealit ftiUemBtnaat 4Z B van der Lecii uit Zwart rteg 8 naar i jraveöhage hngtlen Uurgatiaat Zïë I Jvromp uit Protoniiple n £ 6 naar Dor irecht HelltnK A W er 1 u an B IJ i ark 2 naar Utrecht bin geld w Tistraat J btf J M Zuu lw k uit 1 NoodefxUtraat 5 nriai Haarlem Bloen erl teeg 7 W P Kyutveld uit TumiitraHt 7 naar Moordrecht GEVESTIGDEN J Aurdewyn uit Utrecht Kujperatraat 24 I Boom uit Haastrecht in Fluweekn wnj el i M A Hetrkens uit Rotterdam In Variinmarkt 17 J 1 de JonK uit Lissc m Groenemiaal yOboveo K de Kwaastenie uit Gouderak in Broekaejr 6 H C van der Lm t uit Stohvylt in ICrugerlaan 31 A M Mm Lijnden uit WjIIirc Langeralt in Spoor wegHtraat 27 M van Nederpelt uit Klaas waal UI Gr Floriaweii 38 A Schouten uit Heeireuk m Raam 62 W h Speltie uit S hleddm in Cronjéstraat 28 G Wassen uit Ut eoht m Kleiweit 81 G de Wlede uit Gravenhage m WJdstraat 7 A van der Wyk uu OpiterUnd in Turfmarkt 66 W J TMi Andel uit Schoonhoven in Bleekersan gel 26 J H H Bleucnberit uit Utrecht iii Nleu eliiiven 364 P J Happel Boot en gezin u t Maaaaluia jn Wude Poort 2 J C P van Duuren U t Maarn in Zwartc ec H van den Ewi uit Ede in Pr Hendnk Btnat Ii2 V J van Ham uit Dordrecht in Nieuweiaiven 19 R Huiiinga uit Water graaf smeer in Gouwe 44 J L van der I n den mt Niettwerkerl a d Uael in Nieuwe iakTU iSit O Nadarlof uit LeMaB in H den overle d xacbt eo ksli den ouderdom v a ruim 57 jiren om beite Mas Vadar Behuwd en Gi vader de Heer i JokaD eiirisliaaii vsd der forrea Hoogheemraad ran RiJDland J C VAN DER TORREN Ohkfi aak E J VAN DER BURG x lff VAN BE ToRRPN i W t VAN DER BURG en Kind K VAN DER TORREN J C C VAN DER TORRFN ffetUrtmdem F T KEBNDORP Verloofde Bezoeken kuneen met worden af c wacbi G B blo ai a plaat liebl en ren 12 uur ie 790 33 Oe be rafenia t Woeasdai 28 Janui Waddia ja veen Gouda 24 Januari W20 H den overleed zacht en kalm m den ouderdom van 57 jaren onse Broeder en Zwager Jobao Clirjsluag van der lorren IfaJJiKgiitn C M VAN DORT KROON VAN DER TOKRFN G VAN DORT KROON liouja J H VAN UER TORREN K P J r VAN DKR lORREN OOSTHOFK M C SPRUlJI VAN DFR rORHFN A H SPRUIJT ehlen 1 H OPPELAAR VAN DKK TeitKKN J OPPEI AAR ravinhagi H J VAN DER TORRFN Rpri 24 J oQ n 1920 701 25 1 plaats van kaartan 1 1 Hedeii 1 diefde 1 moader overleed zachl en kalm onze 1 Moeder Groot eo Overg ooi 1 1 Johanna Maria van Loon weduwe 1 BEFK vio den Heer L VAN DER n den ouderdom van 81 jaar 1 1 Uil aller naam 1 1 1 VAN DER BEEK 1 1 Goudi 25 Januari 1920 1 Griar Floniwei 31 69V 18 Heden overleed na kort tondige aiekte onze gcbefde Moeder Bt kuwd en Grootmoeder Wilhelinjoa Inaa de Haas lemkeo Wvduwt van Phlll ipui Vsrmats in dea ouderdom van 75 jaar M VPRWEU Vprmaes P VER WEU B VERMAE8 A M M VERMAES W EM t en kleinkinderen a Gravknkagf 25 Januari 1920 Prin Hendrikatraal fc Geen bezoeken De leraardebeilelliDg zal piaala hekben Dintdaii na op de Alfjeoieene Begraal plaat 703 2h Vertrek van het Sierfhuia te 11 uur Volttrekt enige kennii£cvin £ Bij vonnis der ArrondiBsemonts Rechtbank te Rotterdam d d 23 Januari j 1 i 1 VAN DER LINDEN klompenmaker wonende te StolwijkerstuiB gemeente Stolwijk in staat van faillissement verklaard met benoeming van den E A H Mr H W M van IIfltfn rechter in gemelde Rechtbank tot lechter commisBaris en van ondergeteekende tot purator Mr R RENSMA Curator Gouda RegenteaRepl ntsoen 1326 Jau 19 20 702 19 hslil h Miirk lij L nJIIIH i ZOttL X GEVBAAOD in klein gezin een et Mtotofe of UFFROUW alh hulp m de buis houding Hulp oor hot ruwe werkIndien gewenacht extern en Zondags vri flftiari f nsdei overeen te komen Hrieven ondfi nummer h l bureau GoudBche Courant l i WINKELCHEF atVKAAÖD tgdelrik te Gouda met kans op vaste aanstelhng Salaris f20 p w en niovisie Bor torting f 500 in contanten Br fr onder no G9B bur Goudsche Courant Markt 31 14 Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig adres COHEN Co ARNHEM Pabriek vaa 1 Groote J Prijsafslag Rolluiken IIUu Muan Zonnasdtmmii Tanttn DakklHden BK 36 Afltnt WW Oaudi tn omitr k n yfyb A tmn Hmm Hnschhald Kaelplle riiiWnwflrincinonverpakkmg murwflAiwn ¥ Mlkkan oaiaii inin an i H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA i WIJDS Waddinxveen verminderde pri IW so CMIIS KVIMBA aAZEL FILIAAL HILVUnUM h Qoldent Aaotlialia Batal Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen doo A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen Kleermak ers en H aaisters GEVRAAGD bekwame Broekenmakers Kindercost naaisters Culotte naaisters Vast werk t 9 j 00 voor confectie Brieven E ESDERS Hoofdsteeg Rotterdania HUISHOUDGOED DORDRtCMTiCME MtTAM WAKENFABWeN I voorh en Wed J BtHKEB l ZOOH DCmDl tCMT Ca MICHAËLIS SoKoenmaker r 832 BOELKKADB 132 211 Handel in Lederwaren w Oa Damestasschen Portemonnaies Portefeuilles Sigarettenkokers enz H TIMMBRMANS Firma H A IHMyELIKHIST Itotr Biljart en Maubtliablak ILEIWEe 17 Tllafmn 168 MVOA DiV£R5 £ 2620 16 Boekfi É H GEVRAAGD in het bezit van ot e U of M O om leB te geven aaa particuliere innchting Sollicitaties onder No b94 bureau Goadsche Courant j A J OPSTELTEN HOOGSTRAAT 8 Teleph 120 704 1 Roomlrater RUksmeik t BKV 9 nt i POitd Roomboter M toinfl 90 oent p r po nu Fijne Leldsche Kan o o anl p P poitc SAl illI OSEY Vinum hatiKumoHum in vacuo Aanbevolen tegen alupeloonhpid gebrek aan kvaeht en energie edtui rise vermoeidheid luntetociht id ri moedeleoHheid luRtttloooheid tti moe delooflkeid aenuwhoetdpu ffolvek aan iMtluxt pijn in le mA in den Tug en de lenden kortom et t n alle verschuoflelen an BloMiaFmgediNiZBiiiiwzwikli Piijh Ki flacon ƒ 2 fi 11 f H 12 i ƒ 21 Wacht L voor namaakVAN DAM lo Oe Riemarjitraat 2r 4 Den Hauj Te vertfTijffen by Apothekers n Droffjaten FleSBchen woiden temnffenomen 608 20 AbonB ei t U p dit Blad AGENDA 1 laii imr rti Uigi Vergaderwgvam Af Kaïner au t h v v oi d JHoiiwibijdriiven i l IiLiiuari ly IHIT Nusim oiwlmfg on fr ITtrechtfwJi hnttl li k piv t 1 Hbruaru 1 u Oïebouw Bonw en ff riin qD e Wu nd pwtimbwonimwflie Ar IIX IMSe Tt t Febniari R noii trani cbe Kerk ng door Ntr iig I K Ueffiia Voflipburg 1 ¥ eil rnaTi Soo n loiioe t n Hal MERG MlBi i 11 2 iMKion 7 mir a e vau Zo t i 4ii 9 litleeld verzo keu wij giaregeld fejtii nieded ejinjg ie iiK gt n otMvuiigen aD guulenn n ooaottrton erinakalijldWfl B eoz om dflze in ooze agenda iDeJtUn ElMtii eh Dsukterti A BSDnUUN ft ZOON OOCPA 58e Jaargang Dinsdag 27 Januari 1920 mmmmmmsèi fioiiMHË rnmmi lNri© a ws © aa d Trert©XLti©ToleLcL oor G o o d su © aa OasöaStrofeeaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVL ZON ËN FEESTDAGEN AI0NNEMENTSPBU3I per kwartaal 2M per waek 17 cent met ZoudCKabUd par kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de betorglnr per looper ffeachiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagflblad ƒ 3 40 AboniiaiieDtea wordea daieUJka aangenomen aan os Baraaui Markt SI OOUDA btt enae affenten den boekhandel en de poatkantoren ADVliBTENTlEPRUS Uit Gouda en omatreken bekoerande tot dan beiorfkrlnKl 1 tetiels 1 03 elkea regel meer ƒ 0 20 Van buiten Gouda en den becorgkringi 1 fi rege s 1 30 elke regel meer ƒ O 26 Advertentien van publieke vermakelUkkedeii llVi cent per regel AdvertentSiin ia het Zaterdagnuramer 20 toeilag ep den prtl INOSZONOEN HBDEDBBUNOBNi 1 4 rwala l 0 alka r ei man Qp iK tl iiia ina 50 honger Gewone advertentiün en Ingeioaden medadeelingea bl coalraet tot aeel aerdan tirua Gniote letter ea raadea worden beiekead naar plaalMUlaato Adverteatiln kunnen worden ugaundan door taiachenkemet vaa aelMe delaren Advarteatiobureaux en oaaa Agantea Redactie Telef latere 545 Bureau HARKT 31 GOUDA AdmliüatraUc Ttlef latan tt bestuuL gisteren II werkplaat ien wegene gebrek aan rentabiliteit geeloten y tullen na i i Jan heropenu worden op het oogen jiik li tt du arbewteis chrifteiyk toeeuMu men in de wcdarmvoenng van hot Btok werk en deu b iurendag walke dooi de meerderheid der arl eiderB worden gevraag De looien zuilen door itet nieuwe tarief ve beteren dat de betaling vuoi stukwerk aan eniyiv verhoogt Het spouiwegbestuur verwacht een groote vermeerdering van ar bonibprestatie en bygevolg een sneller uer htel V R het poorwegmatenaal Duitschland zal oindelyk by inteindtio aalt besprekingen een wooi diê in t muiden kunnen brengen Uieteren h te I arys lift inUrnaUiHialt bureau van de Arbeidt conferentie byeongtkomen waannee zouaiit men te Lomien meent de Volkenbond zyn praJttiech werk is begonnen Voor het eerdt nunien Duitsche gedelegeerden aan de be sproiungen dtel In t geheet waren 4 iif gevaawkgtlen o w de heei Uudegee t viwr Nederland aanweeig De legelende om raissiei van het internationale bureau van nibeid welke bij het Volkenbondsverdiag zi n opgericht zuilen vei gaderen om tie fo meele zaken welke het gevolg z van de eerste verga lering te Washington at te andelen en te bespreken op welke wyze Ie besluiten dac daar genomen zyn practiaCT kunnen wflMen toegepast welke besluiten betrekk ng hadden op den achturigen werk tiag I n nachtarbeid voor vrouwen en km lieren m fabrieken de regeling van den ar b idst jd de beachemuxig van kvaamvrou wen en den arbeul van kinderen beneden lie 14 jaar De Times zegt dat miaschien de meent hoopvolle voorteekenen voor deze commissm ie een gzmdheid en dt rmst zyn waarmee ie vertegenwoonugers van de arbeiders en e werkgeverfi de vraagstukken aanpakken welke hun voorgelegd worden Van en meer politiek belang is het htie ven na II een mtemationale gro peering De overpenptemming tussohen Spanje en de uid Amerikaunsche staten vindt haar te genwicht in de eenheid van gevoelens welke tr bestaat tU8s Aen Scamlinavie en Neder land 1 en tweede conferentie die de volle be anghtelling verdient is gisteren te Parus bijeengekomen n I de Raad van ambassa 9urs lie de Opperste Raad moet vervan K en Milleraml heeft deze eerste vergade rng goopeml Aanwezig waren de Amba adeurs te Parya van Groot Bnttannië Ita i en Japan De raad stelde het antwoom Han Diitschland vast mzake de commissies voor grenAepnling en dat aan Zwlteeriand betreffende zOn toetreding tot den Volken bond Haerin worrlt gezegyi dat de mogend Iie ien onderteekenaars van het verdrag van Versailles by artikel 435 de waarbor Aanslag op Erzberger Twee schoten op d n Ministei van Financiën gelost Lichte verwondinsf De dader gevat Afscheid def i jkstroep n Actie voor den zes iu en dag Tegen Iuntr kkeru B eenkomst van het InteinationaalAt beidsbureau De Raad van gezanten Zwitserland ea de Vi enbond Geeft 2uid iavi € toe Een Hongaai sche weigering Actie tegen Bratianu ONS OYËRZICHT aanleiding gaf In QtmtiMf gaf inen uiting Bun zijn leedwajwi door de vlaggen lialf Btok UI te i teken en m Flengburg weid n i t troepen door d n opperborgemeeater toegesproken Nadat d Duitsche troepen waren heengegaan hebbftn geallieerde pa trouilles voor het intemiliiticwiale commi i ie die toCBcht op het piabiloiet moet houden ae wacht betrokfcwi Do oppositie t eu de lutlevenng wordt mot den dag grooter De vroegere rykab Btuurdei Swtnhufvud de r ctor der uaiver üjteut tl HelAingfors en anbt en twintig pro feasoren en vele andere vooraanstaande pei feoonlykheiden van Finland publiceeren een ap xï brief waann zij de uitlevering van len Puitschw keizer eU van Dmtaehe hm fieis ten liteSste veroonieftlen De uitleve nng ia volgens hen in attijd met dtf begin selen der Haagse VMrentie van 190 on met he volkenrecht De bewering dat DultMhland het ei ze f mee eens is gaat niet 4 daai de onder teekening van het vredeaveidrag met ge weid ld afgedwongen De berechting is in fetrijd met de elementaire oischen van het retht daar rechter en aanklager dewlfdo I eraoon zijn Doch het blyft niet b de moeilykhetlen ie Ie uitvoering van het verdrag van Vei sailles vorooizaakt andere kwesties berok kenen de regeenng groot torg Eenerzy h iIj de levensraiddelenproductie onvoldoende tengevi lge waarvan de vrees bestaat lal binnen enkele maanden Id d gfoote Duit Klie steden deulMè elMife Kal heerachen kIs thans te Weenen en daartegenover staat net gebrek aan prbeidsluat Ondankd je waarschuwingen van de betere elpmenten on ler ie mijnwerkers en de toespraak van een V rt genwooïxtiger van defl minister van arheid die er op aandrong den grooten erntt van len toestand met te onderschat ten heeft het Mynwerkersverbond een nio tie aangenomen voor invoering van éen zes urendag in de mynen Ken voorstel van de opposite om m februari de invoering van Je zes iren arbeidsdag af te dwingen door middel van staking werd echter verworpen met 182 st amen tegen 36 Wenl tydens de uren dat de arbeiders zich op karwei bevinden nog maar gewerkt De regeering heeft met alleen te kampen tegen liet dryven om den arbewUdag stee In meer te verkorten en tegen de staking woede maar ook tegen de HjntrekkerU Om deze te bestryden is ze overgegaan tot shi ting dei spoorwegwerkplaatsen wat over iet algemeen zonder incidenten is geschied Natuurlyk heerscht onder eenige groepen eer arbeiders eenigc onruat In Frankfort zyn g tterochtend vroeg op bevel van het ryksweerminiater 6 radicale leiders der hpoorwegbewegmg in arrest gesteld In totaal heeft het Pruisische spoorweg 4en hebben erkend welke door de acta vaa A Novembei Ulo ten gunate vaa niaer lünu zyn gusUpuieerU Mot ia duid lg dat de xe araeatung üe mogeodheuan U4 tia r gwaan heUR en bindt ISwibörgers s poipulanteit begMi den laai sten tgd bodenkel k te tanen de Duitschc bevolking kan hem eigenlyk mooiltik ver igaven dat hy den on voordeel igen vrede heeft onderteckeiid an daarb komt nu nog dat de belastmgschroeif pijnlijk voelbaar werd langezet waarvoor sonamigen dfn Diinister van financiën permonlyk aanspra kelyk btelden Vooral de rechteche partyen hebben een geweldige actie tegen Frzber ger gevoeni en hiervan is een jonge inin een vurig patriot zoodanig onder den in druk gekomen dat Qty m den staatsman een vuand ilea volks i § gaan zien die hoe eer hoe Jiefver uit den weg moest worden ga ruimd Giateren heeft de twintigjange Olt wig van Hirschfeld gepoogd Erzberger vin i leven te berooven t is echter by een poging gebleven iwant de minister van i nancicn is sledhts licht gewond De aansUg had plaats toen Fraberger in gezelschap van zun advocaat mr Friedlhnder het Ge lechtshof te Moabit verliet Voordat hy in zyn autf stapte bleef hy nog even met den advocaat praten waarop plotseling een goedgeV leede jontfe mah o hem afinvam en Bchoot Friedlhnder draaide zich om en Eprong op den aanrander toe Op hetzelfde cogenblik loste leze een tweede schot Erz berger viel toen volgens verhalen van oog getuigen in z Jn auto en de chauffeur ree l weg Het eerste schot trof Erzberger in He chouder het ti eode m de buikstreeJt docli dit schampte af op een horlftgeketting ilie Erzberger droeg De ministei gaf zyn chauffeur last naar een arts te ryden d e hiecht8 een lichte verwonding constateerde Inmiddtls had het puhliek den jeugdigen da er geslopen geducht afgeranseld en hier na aan de politie overgeleverd Nadat hy m het gerechtsgebouw voor loopig verbonden waa weH de dader vooi de eerste maal verhoor I Hier werd hy ge identifi eerd als de twintigjarige Olliwig von Hirschfeld iie by zyn ouders te Steglitz woonde Von Hirschfeld was weliswaar zeer opgewonden doch maakte ovengens den m dnJt volkomen normaal te z n Tot het uit breken van den oorlog bezocht hy het gym naamm daarna werd hy vaandrig en b zocht thans weer de school Hy beschouwt de aanhlag als een vaderlandslievende laad Naar hy verklaart was het z jn bedoel ng tijet Erzberger unmogelyk te maken aan Ie regeering te blyven deelnemen De dtuler blijft voorloopig m arrest Voonlat de da ler naai de gevangenis Werd gevoerd schreef hy nog een bnef aan zijn oudeis waann hy verzekerde leeht j zljn vaderland te hffbben willen dienen De Abend zegt m een kort commentaar dl revolverachoten mets bewijzen ten gun te of ten nadeele van Erzberger De da ior kan niei eens verzekeren dat hy de gevoB lens van een groot gedeelte van het Duit eehe volk vertolkt want het Duitsche volk beeft ei juiBt dUe belang b j dat doo r htr pioceg dat thans wortlt gevoerd de po tieke floudïng van Eniiergei du del j aan den dag wondt gesteld Iedereen zal Ian ook len aanslag veroordeelen De politiek van de straat die reedi zooveel ellende aan het Duitsohe volk heeft veroorzaakt js ateetls en oiveral een nnisrfaad tegenover de ge meenschap Tot zoover de Abend De aanslag kan F rzbeiger alleen ten goe d $ komen Sympatihie en med lyden liggen hfeet dicht luuist elkaat of beter het eerste iB dikiwyls een gevolg van het tweede en daarom kan de aanslag voor Erzberger een uitnemende reclame ajn Hoewel de dadei naar alle waaMchynlyk heid geheel op eigen initiatief gehandel 1 heeft en geen lid van een organisatie 3 heeft men te Berlyn uitgebreide is dat een gevolg van den aanslag op Erzberger Of vreest de regeering dat het vandaag den verjaardag van den Ke ztr tot monarchistische betoogingen zou komen voomamelyk ala gevolg van de demonatri t e van Zomiag m het Cireus Bush waar van we gisteren melding maakten Duitsrhland beJeeft in ieder opzicht moei lyke tyden I e uitvoering van het vredes Hot antwoord vaa Ziud aiarlè op jiat uttiimatum moet na het T rle iM uitatet morgen ta 1 arya aankomon bartolKea oit lioigradq geven den indruk dat de irpttnfcart meening geneigd ia tot aaavaarëwif tmi Im t cloor den Opponiten Kaad nmigaataUa urgelgk lacake ftumc t welk de Jkroatan on lovonen tot dusver van do hand livblMB gewezen De priM regent en xya bamseJia raailsuulon doen uitkomaa en dit argu iBent zHi wel indruk maken op d ikroat diit lialie door af t uen van bet acliter ian l van l iume on iich ta vergenofl ui met tte Btati uid Mftvjo m de gelegenheid Mtelt e en aantal rasgenooten die Iwt volgen da vioegere ontwerpen xou hebben veriMM Uinntn zyn grenzen op te oemaa De sjnallti strook tuatchen UXtié m l lunM en de ontworpen Oostgrens van latrit a v it tweo hoofdbezwaren vaa Aüd iSlanit tegen de voorgesteUte reeling I tn uAbtel van enkele dagen mü noodzakelijk zu tor raadpleging van de roornaiunste leiders von het Skoepajtina diU op reces m Zal Mongarye weigoren den vrada t ta kenon Men weet dat in het gedieele la 1 e n lieftige verontwaanligii en teleuntelling heerschte over de harda voorwaardan oat overal geroawd Is en dat v radtai iS gebieden tegen de voorgenomen achatdiag lebben geprotesteerd Naar t B rtt lL varimdt guat graaf Ap Jifc j o an iiar week naar Par s om aan de fintentï da plechtige weigering van de HongaawchJ regeenng om het vredesvenirag tn njn t tnwoonligen vorm te onderteekenan mju ta eelon I e e afwyaing cal weijirïuccae rebbeji tot het voeren van nieuwen oorlog H Hongarye natuurlyk nieti staat loogst na kan de weigering een g nge verzachting ten gevolge habben v ai het zich evenals Duitschland c s t bfia tü onderwerpen Inmiddels hebben de te Neuilly vemie militaire vertegenwoordig Hongui t overste Lang majoo titibay en kapitein ter 2e Voy j ir v lmuchtig Ien v n de Ent it een manwramlum overtiandigd waarin gwe wonlt op het onmo eH k van de militaire vo mauHen n het vredasveivlrag De 11 000 man die de Entente Hoagar a wil laten houden zyn met voldoende otn ondet jle eguiwoordige buitoniand he m binnM landscho onie te hantlhaven de graua van hat land te beschermen taffen hatWaj i me en het naleven van de vrtdawooi aarden te waartwrgen woi on jyilleti Fej de wtöTo kiüfrw hj Jtl Vvciiuie Uofltl in hJuir bütüovenog gevangen Plas Grwyn pipoveldo hiji tierwijl hij don bnef boitt k f io Ziij mt WUee of Ze hf bbeo bun liuis geHkoiaeii van Iemand uit Wales Cl döl Zij zit t er uli ain oen lortwhe iftt rijtuig giflg plotrti iiig töT ijdo vta h ld stil aan het tpoJtoir voor 4 en klt ln hek m eec groftnjjout omheumog Een hoog © igjufiterfieg g K de boven de h 4 ning uit ea veiH org liet hui vooi üd gcizciit iK naam v m get oliilj kni op e ii uii I de lage groane pilaren l iirliumi bc tnalBo zijQ koeteior en 4 hem dat hij nii t b Jioc d t wachtten Didtlijk iras ij hoog a iJio lïeötalte in de lat i wane jn tiplort n ai iter dt bff öhmWt ml 1h Inn lNiiteng woori echul rachftg huis mol fji lagen voorge el lüo gebw l txidtki wn iiie Hsn viirlgroodtii wingerd Ktoiwl e n güad cund twrug op eisi ruim ro Wd dat 2i sli ook d araclitt r so iten u t tt Btrekkoin Er wareu eoii gBw l aojital litooii oude booinea om I va nteaitte al zondering te virzektrcn m die teg iijk aardSghwid chooaheid aan de plaim B Itijna in liet Iwrte vau 1 1 widen g IngïMi kou hof wel wn ar idlfWhts luhi bo ZIJU Het kwam Durhmm m U ge daclïte toen bij dw brwMk lage De deux nttond wijd open en hij Jon reaht lu de in4caiiAe bal siun wvar etn k ein houtWuuT vrooHik knetterde i i ni hÊM vma cepotiiat etaal Er erhlrtiixi KifciTidtu op leii lonU T giijM litu rd n loor n iDoieji van briun eUcn hoiil ix Q panr actukifirijtm en itopenn vaztu waarin gol ihrjwaiiU muiw tod den Do U l kt iik aoiit week n zond wdliildtMuie kSioib do r i H Iwii lot ijo is movroun AHihtuu Clyde ÜHifcf Ja nh n H r De lippoii van den uögw HcOKidddi zich tot dl 11 flOelien laoli rfi © h n tot d n aaog iiaaiii t n ix liende inde were I nwaJik IVz n kant op qIk Ii t u bliott Ill Word door ie i 1 aiiK r en door eeo optiK laaiui pjam aaar dfo tirfn emu de Bfilit wijdt gi twacht i Hnr oihIw de Ooo i w r mn ktejj tuiul ii j liw n pg irt ht Het wa g lie i lUMniw m s ot lrofct njn lifooi vaii biuten l urliaiii nwiklH idt dal dy ruwe loelijkhaid liet gf tieoit iiltzioht aclitPr het bil büdï rf Htt bod e ndeur nici in lood gevatte nilrüiw die de neger ojiende en waardoor bii t itrhani i iiUi neiigaan zander hom a in te diouoii Ai a waa daar allwü zij ziit in een langen stoei vww feu lagen ttaard ilij bt opi nen van de d ur mwid zii HiatXig op en glog hom tegtfUKMM Nu hij Itoar zonder hoed zag vond liij haar gi aat lueer lwJHi gweikkuid dan mooi en zeer venuoeéd zei oml Hot Is heel vriemiJcHjï van u da u gekoiDMi m Ik vrew M ik U i oi wooas heb gevraa l ui k zij Het w e een ongeiwooe vnu gnraeat r clK dat hij bilj was te kunaen koimm naar Dtirbaa Mi iroaf dd 9kmUm kMi o Vijf mn gWi den ainda w de iuorgeu syraKm i r sobem aooveai u llo t plaats neïiHHiy ut heOow fW bij hm hui lai bo w Q üt tob luir andl vo r h t vuur Z t nV Hil i ao Ijlnn heol goielllg ma i h Mon u 1 1J opwuiarue 1 i i kun ol 111 1 owBt pi ta mo I t onI m de euimen j Sr I r i De gmone grt j Iwlhul hoiidw k h u ktwüala 1M b hiOT M Bpi 11 p4 u n U nw 10 h W w te oiidli y eon O u il UohaaHijt g d Ml lurlijk l g l WO h no n rt ir h r o i O i ro ind n naam w tar ig Ut h 1 Mjv ort ld n o rtft II r T II l teHo Z l r aii ctirijfehl nuiir 11 laat n dawttoo BW r bn Indien k j j i r BIJ aio v r e ïï ii MK ank dan zijn bat AmoT nifig te wjeouüuwoa Zija hart iiiueiit eeui gemiate n het lanil vaai zyn geboortowo zen maar hij had ziju levonmiork te Lon um gevonden o ii waatfdoeidt dat fot ten vo k De aard van ziju w Pk braiobthüanovor a en had zijn bUk ooeflnopolitiMsh go nioakt Het ziekenhuia omctfifihwn dagpJijkB In iiauwx uaiirakfljig uut d lIjiienulL a UMt en do won tf4üQde niiddmkla£ 0 ter WIJ zijn jwanEiuuiiea werk fifflu in de hui zou der rijken braoht £ lr wsron weiiug gBd eJlietn aa Londen die hij net bt zocht hftd h 4 noontólijk giedeelle daar owlfer kgropeu Uampitead en St John R oai keti l hsj door ou door HOOFDerPUK I Wlwll Jo n zijn rijtaigije hun snul door üel i BO k bradtt lil d n faemw ai zoane mn mi dm ou beriiiiddn ew degel blfidwen viB i wtrd bij met wn i nm Iingyn en ctfierpcn drang tenitf voerl naar de oowiöoleii vaii im j ugd aij ner imionjB zwh den geur vao de aoh i i op d kaie HofJ aoden die uftzicht gaVen op d grijze zee hel gloeieml rood der Uol kH an de wilde ro en de bes d r ha HoofiTw n de heggeu iPrreeen ak een vwioTO He wae i onvwTraOhte maar mei onwelkotne lenméng Ja ze liad een Ved rt zwaajTnoedigJheid die hem vertokte H nt zi n beaigi ijveanjg lev liet m weinig tijd toe te ge eii aan 2u Ke aan doeiuiigen Hij had in ktigwi tijd iiiel inagft do A enue Road gered w m het zichle Mciit zag he4 er mooi u zelfs da hulzen met hun Ipelijke gepletterde oor gweld ach i n hun sinakelooiAeld e liebbtai ior l All s g e ii g oei van ruM de kaJTut vao eau bitUcarwtJit vftu