Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1920

67 58 72 jf Jj J g 31 2020 4225 79 75 7813555 6218423 20924 31 37 6919 8928 82 63 66 32 tJ 40 4338 37 6311100 84 83 47 M 55 4408 45 89 57 13609 96 60 S6 75 39 93 9003 69 4615805 18513 7S illO 86 7040 8 70 66 17 59 16 4524 60 60 7213708 61 18609 32 83 71 9109 83 11 15903 21 63 4683 90 7711296 80 33 54 2201 4700 91 9318 8713803 57 5g 12 08 99 3311317 82 89 90 A 2 24 7139 6S 27 416018 AGENDA f tfi ïj 3pf t iS No 14223 GEVRAAGD 2500 Roode of Blauwe Holle Pannen oude of dito Krulspannen l door J H MOHR Boskoop Waddinxveen Advertentiën en abonnementen lae dit bbd worden aangenomen dooi A NOTCBOOM Boekhand WndiIInxveeii Ppivaatles 25 cent Cpai ponij Ned leal Rekeaen Frentch Duilich Ëneelich Boekhouden Samen 29 o Rt p p waek De leMcn xi a aoo ellerduidelijkil del zelfi ktndereo ze met gemak kunnen volgen Al uw werk wordl door om aaaeitien onder hoofd leidiof van K JkCOBt Hoofd eeoerULO ichoo Amilerdiim Gram Adrei HOLAMHOF AuiMcrdam 1 Trthkini an 95 lummtpj ttnoviritam van Nol n e MUUE Maandag M lannari 1930 PrUe ven I 1000 2740 9451 10061 14276 i 17001 17779 400 8575 11365 200 1760 5059 7293 9467 12076 100 395 4586 6724 I70H 18748 Prllien van 190 tlgen geld 387 2025 3999 6062 9168 11518 14226 15885l l 492 99 4071 6259 9335 91 59l6116ltn 963 2147 4191 6369 9426 11661 U31I 81 637 52 95 6802 9783 11702 1444816290 19B 6t 2206 4301 6983 9834 914547 55 19I33 706 21 36 7084 59 18 9416322 9S 1045 89 84 7431 9902 821465316454 19216 57 2328 4860 7596 10084 94 14752 16540 78 1234 94 4976 7648 8511802 9116668 88 76 2415 5085 795710112 55 148j0 16847 1932J 78 28419182 89 45 11901 9617161 37 1330 94 9224 8079 10232 42 15023 17315 1M21 66 2858 3I0 9610306 52 90 30 32 1417 go 54 821710465 S3 931767011931 66 2979 5418 40 10515 12045 19248 17837 76 86 3064 32 63 7612136 55 S6 ll 3 1517 3129 86 8411 10700 12597 1533317903 JJ 33 84 97 37 35 126 1 561809519716 39 3296 590 88 108O4 13015 9318l532ffi34 42 3359 9632 90 59 RO 1553218298 1691 3466 68 99 99 1J343 19621 18320 1803 36119841836610954 13481 98 78 35 42 87 86941101113720 1572018463 37 3840 5985 8725 88 22 2218520 68 3923 6011 902311207 13942 89 77 1933 26 12 om 11125 14ml 15844 18755 Later allostiai 70 2355 4742 7196 9378 11343 13919 16087 I87II 92 2449 58 7216 9413 92 47 16119 K 99 92 82 17 14 531400316232 lam 128 2907 4822 36 21 89 23 46 39 28 56 56 36 11416 60 94 9t 49 60 78 92 76 46 8816379 55 83 80 98 9593 72 14104 4 63 84 87 7318 9672 11502 23 85 DUO 86 2604 4963 41 97 481426816989 H 318 26 67 45 9708 751432110602 41 32 36 83 82 6211698 11 3 S 51 61 89 7404 9837 11736 33 30 303 93 5097 n 63 601440616741 7 23 2700 5100 B7 67 71 9 84 30 24 57 98 73 91 14 4316804 19M 82 27 69 7577 88 11806 78 51 I9HI 96 39 78 97 9915 2614W2 76 404 65 5225 7614 21 35 O 9 BO 2827 36 44 2 87 73 1WJ 1 1 68 50 84 47 J5 1igO0H729 J8 582 52 92 8 58 12 3J H7 612 93 96 93 74 23 92 17U H9Jt 26 2933 5312 7705 82 37 14812 68 IM 711 46 20 7801 10007 120J6 47 17116 41 17 3046 74 e 812191 01 1 209 40 48 86 26 14 12216 98 43 97 65 86 30 18 3614917 44 91 TI 69 93 39 45 98 35 173U6 88 98 5416 44 67 12359 61 351962 66 3169 96 7908 6812109 15003 50 31 824 3317 5526 9 91 64 40 58 3 930 3301 28 5010101 69 45 78 IW 16 74 70 11 72 54 119701 47 80 8007 42 125I5 56 92 3 1011 74 5642 16 10204 23191101741019890 35 76 49 22 16 81 U 15 I 75 T7 82 06 6812600 161751019901 1126 3416 5721 90 63 56 22 12 11 37 43 32 8102 10352 78 56 13 5ti 42 65 44 58 68 87 15230 30 H 84 84 53 84 8412737 50 97 W 99 3522 5861 8272 88 82 531763220011 1251 28 5912 9610432 91 57 42 II 1352 56 26 8301 91 12817 77 45 21 50 91 T7 38 98 22 99 17763 31 65 95 6032 42 10579 31 1532i 68 26100 1422 3620 33 48 10644 12901 421781020 57 25 54 91 53 89 69 23 3S 90 8427 1071213018 88 35 Heeren Rookers Heden is begonnen do OPRUIMING van een groote hoeveelheid puike Tabak Pryzen 50 et 75 et ƒ 100 en ƒ 1 20 per pond SigarenverkoophulR 581 10 Turfmarkt 54 Gouda MFVROUWI Iaat u even op de TURF MARKT 54 een ons melange China Thee k 22 et p ons en een pond prima Koffie 42 cent p half pond halen en u zult er e r OTer tvvreden eijn 582 6 Eischt voor Koffie en voor Thee VAN DER VlJVER s V D V TE HUUR GEVRAAGD eeo Muis of een yedeelte van een Huis tenieubilèer l of oDtemeubileerd 09 24 8TRUIJK Kantoor dei hrrai NKi EKHOnsT oucli 1 olef 40 en 41 Meubelbopjesü Treuwenü Soliedt Saloa d Huiikamcrmeubelenall Tafels Stoelen Linoenkaiten SpiefieliSchilderijen TheetafiBU Eikeobcuten Buffertea Boekenkniten Clubfiuleuili Zijdenpluche Amoublemenlen Leerameublemenlen KapokmtlraHCD Wollen enSfltijndekeoï StroomatraMen enx enz 53 SPOTKOOPJES I I 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET MUWEI IJK8PLANNEN SlillSMT44l lii ve ti uiMiiileSGliieye ROTTERDAM Telefoon 12800 Het ïwhtieke onweer is m Frankrijkvoorloop ir van de lucht De zitting der Kamer van ifistcren die buitengewoon belangryk öeloofile te worden omdat Milleranodoor de interpellatie van GeraW zyn standpunt nader wm uiteenzetten ia rustigeiveriöopen dan ooit De interpellatie ie nietgehfflui ze Is uitgesteld tot Vru ag regtde correspondent van de N R Crt maarde Drsacllooze meldde gisteren hetzelfdebencht eveuwel zonder datum te noemenM a de mterpellaUe ztm voor onbepMideft töd zijn uitgesteld wat het waarschijnIJjkst ïjkt Millerand heeft zioh alaof ermets aan t handje ib als begeleidei vanPoincaré naar Belgiè begaren zoodat teeerste tragen in t Palais de Bourbon geenheftige botsingen tusflchen premiei en Ka merleden kunnen plaats heibben Meen cch ter niet dat de zaak op de lange baan wonitgeschoven dat Milleraml kulm m den m nisterraad den voorzitterszetel zal bUjvén bezetten aliof er niets gebeurd is en dat Je door AlphoHfle Daudet gewraakte Steeg een lang ministerieel leven ib beschoren lotegendee men bloft algemeen van opinie dat het kabinet Milleraad zeer spoedig vallen zal hr heeft slechta uitstel van executieplaat met of zotider interpellatie zal en MiUeraud laten tuimelen zoodm men de guiuti e gelegenheid heeft en dexe zal zichal heel gauw voordoen Den 17en Februaritreedt Poincaré af en aanvaardt Deschanelhet ambt van president der republiek Detraditie wil dat het ministerie hetwelk opdat oogenblik Ihet bewind in handen heeftztjn ontslag indient Men zou dus de inter iwilatiwj eenvoudig bunnen uitstellen tot 17 Febru r dan zou de nieuwe presid it vande republiek kunnen zien of hy in den politicken toestand soms aanleiding vond eenander met de samenstelling van het nieuwekabmet te belasten of indien hy er Milleand weder mee belastte zou deïe kunnenzien of h soms met beter deed met enkeleportefeuilles anders te bezetten Deze op loflsmg die Pen parlementair medewerker van de Temps aan de hand doet heeft deKamer miesdhien al op t oog In Duitschland houdt men Ich met eenromisterieele kwestie van ander n aard beï De moordaanslag op Erfberger heeftnatuurlijk heel wat stof opgewaaid en een imigen pennenstrud Uitgelokt tusBchon deIinkflthe en rechtsche pers Eerstifenoemde beschuldigt haar tegenstanders iwiiiect 1 I GOUDERAK Advertentiën en abonnementen op dit blad wolden aangenomen dooi L MiEHGEËBT 6oDdiT k 17 92 90 6140 98 96 57 92 1521 3709 88 8541 61 36 28 6248 49 63 92 66 60 67 10843 1606 3869 79 74 57 49 3975 6363 32 15447 0210 34 6017947 II 72 65 64 31 T7 72 66 51 84 15517 97 01 92 2818041 2041 58 7J 87 98 8658 85 13152 48 65 II 1719 92 6415 67 90 80 53 7720 22 4010 50 87091093013216 90 84 71 55 34 6519 14 45 211560518121 42 1804 46 6713 29 72 31 78 02 91 7 53 78 36 79 78 91 18219 207S 42 77 89 54 84 91 15717 51 O 60 83 6800 59 93 98 B 18321 96 4109 7 87 97 13306 49 5820I ig 29 19 8803 1101913402 56 64 I cr 7z 4 e J fe éasm Boelhuis te Haastrecht Adverteert in dit biad nm DAVID nïAIiL Geautlwriaeerde VertaliBg Tta Merr J P WESSBLINK t IWSSUM Nadiulr Ta M n 6 VanwAsr hobi a deze oudo i rttruiresi ge kr Ben Xk ou er graag eeni voor mJjn fvgetk hute heMjen maar Kaai den tijd niet vtndeu oin or naar to zoeken Het zijn waarfiejiijnliik örfctiikkeiïr J eae 6rU kvraroen uit Ballyvoo In Weïfoni mijn oudi e4 u i I dacht w ei dM een lenscho waa Dufl u hobu o er mi gedacsM zei ze niet eeci ptoteollngi laohje Ja vATidaag v J dat mpnk vym eü Wa n7v r weneNito a mij te afirotmy Het was de aard van Durham dadelijk nwe de Amlf ia hufr te vafllen eo voor h m Ahmn die vraafl ooduuTfifk p eti d Hij varorokroteilda da hij gwoepen wm in zyn kwaüte al doklBr o hij WMWchte te weten wwanMn Mflar do vrouw tijeiroon adin ruiurte vaa jrt aian erf pimt n ter wille van het pratm wcnl oenégwain i irit hwt votó gerfagtfi toor Bij a kortheid die haar on velwIBcod tcMOcfaeeo Vf ben bai dat ft iMt ew iMtge Notans MAHLSTEDE te BERGAMBACHT IS vooiTiemens op Woensdag 28 Januari 1920 des vooi middags 10 uur aan de Bouwmanawoning bewoond dooi den heei G VAN DER GRAAF tegenover de kooinmolen om contant geld in het openbaar te verkoopen 14 kalf of vaarkoeien 1 vijfjarig en 1 zevenjarig bruin merriepaard Bnk BoeienHagen diie ielige Kar Dogcar Engelsche Kaï Hooiiuf Bietenmachine yzeren Balkploeg 1 stol Ploeg en andere Tulgen Boüwerij en Meikoereeilscbappen twee Schouwen Hekken Biuggen enhetgeen verder ten veikoop zal wolden aangeboden 511 17 g Morgens vooi de vei kooping afgenummerd te bezichtigen Een chronische bronchitis Abdijsiroop bedreifjt U als U Uw hocM en verkoudheid venvaarlooat en een chronticbi broochitia raakt U zoo jemakketijk mei meer kwijt Koopt toch vandfla aog een fiesch 7 Imi 8 uur ArU L Vergafertaj IPan de Kaaner vati ArMd M or d llouwttedniven O latuiari IV mir Nieuwe Sohouwlïtillg onwrt llti litó jh aoHljk t ieil lan 8 4 uur Soc Vted l Leien MrfraHiTUig Aid GoudH Zult Hol II preoni Sllg 2 1 elbniftin 3 u CletMmw lïouw en Wonmg iezwh Onder AnrlBooiütni e Armenzorg i FebniAri Kamonslranbache Kerk Lezing doo Mr Aiig M K Beguin te Voorburg FetewiTJ 8 K Meaiiié BERGAMBAOffl Tanuon 7 uur Oefé van Zoeat zing voor de Aid Oouda d Mj V LandiHWnr bet beproefde hoesistillende Blijmoploss nde middel dan kuni U er binnen een paar dagen heelemaal vanal zijn Maar ook ali hel zoover gekomen is dal Uw hoest chranisch II geworden dnn is de Abdigiiroop loch nofj hel middel dat U er bi een volgehouden rbrmk hel spoedigst an ver loBicn kan Ook bi wvrkoudhaiil bronchitis hopjkoorta aliinihovBt hecachheid influanatf sthms kinhhovat griep keelpijn eU n de Abdijiiroop een waardevol middel Genoegen Bal Pri s per flacon van pi m 230 gram f 1 60 van pi m 550 gram f 3 25 van pi m 1000 gram fS Alom verkrijgbaar e faandteakening L I AKKER Encht roeden band met c HoU Koll rdam 634 70 Aboueert D op 41t 6l d ElMtriadu DraUniO A BUNKMAN ZOOM OOOM DTEBTENTKN Dca 24 Jaauari OTerlced te Oouda oese chM Pelroen da Weledele Heer JOHA CNRISriMII VAN DER TORREN ia dea ouderdom T B ruim 57 jaar Dal hij ruite ia vrede Uu aller aaani 71S 6 AVO BERO Waddiaaveea OEVRAAGD tci Rotterdam eeoB nette Dienstbode voor dag on nacht v g v Loonf 300per jaar Waircbgeld f60 Adrci Mevrouw FELKEVIA BnrEomepstor Meines un 74b 716 10 GEVRAAGD in kloin gezin een net Melsie of lUFFROUW als hulp id de liuishoucliDg Hulp voor bec ruwe werkXod na ewensoht extern on Zondagsvnj Salaris uader overeen te komenBrieven undtr nummer 697 bureauQoudflühe Courant it 13 BOSKOOP Advertentlén en abonnementen op dit blad worden aangenomen door f A WKLL£B Zijdeweg72 N V DE TldDQEESr ISI67 19899 207M lOlOJ 140 16190 9010 11559 136S2 l i 20509 4781 5241 6619 13793 14101 1S94I Trekking van 9S0 nummers trn overstaan van Notnrli H Q MUIilEIMiitilat 37 jBimari 1930 h i via 25000 19847I 1000 7078 I 400 1032 j 200 2326 15904 I 100 3182 72 ia 17891 Prlliea vae 190 tdgca geldjn 1915 4322 7100 9150 11033 I34H 15924 IffiM 3K M J6 63 922311116 13657 16067 1 il8 II 46 4418 72 62 48138 75 a 7 64 4779 95 9315 M 91 77 18753 2150 484 7295 408 Wl 1 15 16157 54 0212242 5189 7314 55116 4224 645118836 2377 5227 7505 75 I 28 74 8742 84 5307 7784 79 1 14409 16576 19050 BS 3481 75 7828 952111793 95 84 19434 7W 3640 92 38 43 11874 146 16647 IWtl MO 2712 5454 46 9668 78 4216911 6118938 8 5570 8068 78 11999 1471 i799 54 UJ3 5811 8106 9748 1J0I2 14950 1700 i1 i 3 64 V772 55 49 70 1WI3 891 J6i 1110 3492 gu05 8248 9886 88 84171632 102094 152 U 56 1914 91 9917319 70 12 0 3 XI 82 8417 llJOaO 12111 1 1 II17477 8674 15 9b 8562 1014 55 1531 523 20288 1346 59 6217 8616 80 O Jf 59 2032963 88 98 701026512500 831762320405 1456 3707 6475 8723 10387 12805 15673 IT73S 92 ira 19 dl 89171052712960 83 67 20655 1 sa 4 41 10799 741570317815 68 M 3880 6 1 58 10807 13065 11179692074539 4130 74 68 2213110 44 18M4 75 2 55 6935 9011 87 35 74 37 20101 1745 56 10 9100 10948 13328 77 18452 601819 4208 7066 41 9913427 15879 58 Later atlosbear 32 Ml 5290 7575 9605 11785 14095 17016 18 J 47 84 37 8614113 22 19011 90 D 7611 4111812 22 40 3S 39 86 3001 4 20 75 20 44 52 191 I 6 81 40 64 9752 33 71 94 21 Hl 82 lAi 68 7D 37 14 44 17M16 711 36 SI6U 90 95 77 44 N2 11 8i 313 63 62 7729 9862 11959 84 13 8934 65 5060 42 6412043 87 14 192472 3 5722 56 W 55 14127 89 8341 S 91 110 9998 12112 5617247 19 24 08 79 5 ID 78IH KKMII IH 14494 111 8 5906 51 II 18 14531 81 4993 3318 43 70 1 b2 16 8 1 51472 46 49 89 30 72 48 17JÜU 71 1 88 87 796510174 87 84 17451 6 94 93 81 10202 12228 98 64 194U1 579 34116040 8037 10122 U 14821 76 Jll 88 35316113 53 5 12J1I 14794 88 4 91 44 25 86 1 7 98 11815 17661 19504 O 3619 44 8140 8312491 11 17710 J2 33 34 68 53 9Ü 91 39 20 7 i 733 05 75 7510436 98 17 27 87 74 74 6204 92 42 1231 1410 3 191 11 860 82 21 97 48 77 II 4j 4 4 3734 41 8243 08 89 23 51 19721931 n 49 4510511 92 Jó f I 18 a 86 66 71 o 12601 15010 9 4271 ea 84 78 39 77 48 17eO 451040 96 96 80 44 127 0 15173 20 7794 jaOO 7 8327 58 43 80 40 96 1104 2 6 36 72 12811 97 74 97 5 39 95 9d 15222 83 19809 1648 15 92 39 1728 80 30 81 61 94 67 1121 72 99 1817 4231 1949 89 30 0 4386 II 4410 80 0 52 41 10618 12916 36 90 42 H 3B07 84 97 91 51 44 17901 19906 X 8 6453 8487 71 6 87 72 63 1301 16 67 951072913017 94 89 20062 97 32 6530 8503 48 71 15422 18091 20143 1311 62 54 8602 55 73 30 18109 67 1438 89 6688 09 67 97 155Ü6 29 71 I9S3 40I2 6709 18 97 131112 15715 18268 20210 6 55 10831 60 26 18319 20 16 8310907 61 86 54 72 33 8715 59 87 15818 75 70 54 60 68 13206 55 77 82 57 8911042 4511952 8J20304 73 8809 58 69 9318407 23 120 42 95 87 97 57 20404 82 54111131330016060 90 8 124 81 23 13302 1612018524 14 43 8031 26 26 69 32 57 90 94 63 2916216 37 60 35 41 68 80 2107 74 7009 i46 11205 2215 4539 20 73 e 30 j 79 40 7316341 I86I6209I2 99 75 T 89 47 13406 16413 52 48 27 W4 9 711 611411316 37 35 71 96 62 4622 44 21 3 39 71 9030623 8 44 81 32 5713504 16504 18729 M53 46 7337 921811400 12 16677 33 964748930043328043 74 2 2 51 JS 76 1362216727 4420702 73 90 DO 4811542 26 34 98 3 MO 4747 91 80 69 62 36 2 90 3t 4843 7416 940311601 13703 16894 18800 20818 7 4988 99 41 22 17 1 30 31 8 S040 57 43 96 30 e 30 ia mi 96 79 9511 8913814 74 42 44 13 96 91 12 89 40 84 9B M 30 1134 gg 261170313011 96 63 71 30 30 7907 30 10 2910009 II W 3123 93 S 33 31 21 00 291802230000 5l3 3033sr773e3S 32 M IT 001400011104 N 01 44MMM4I o II 8 w v l W J u u 4U M ma JJ15 98 4982 im mi Woensdag 28 Januari 1920 58e Jaargang fOÏIRillVT aj ie a wrs © an d Tr©rt©XLtT © Tols d rroox O o vxcL ® © xl Oaaa stxelceaa BiLHALVE ZON E N FEESTDAÜEN VËRSCHiJNl UAÜEttlJKS INGEXONDSN UBDKPBtUNGBMi CH de MirpagiB 60 hoogtr Ocwou adv rt nt B ea lacMoodm iMdMlMUncM M eoatnck tot wm rdtD prtta Grooto lattan raidn wofdM Wiwkwd aaar plut alnrt Adv rt Btila kttAMB worUb iagMoadM door tnwrti kwart v a MUad 1 deUnn AdverUntlabarMtu b oom AfMtm 1 4 AIONNiniENTSPBUSi per kwartaal t2t per wMk 17 cmt nat ZoBdatdM per kwartaal ƒ 2 00 per week 22 ceat everal waar de beeor aiT per looper veaehiadt Fraaoo per port per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagiblad ƒ LM AbonaeuuBteo ordea dateülke aangaBomea aan enj Baraau Markt 91 OOQBA W eaaa akentea dea boakllaadel ea de po tkaator L ADVEBTENTIEPBUa Uit Gouda m omitrdEaa bdueruida tot dm b iorftatli i l rersls IVS elkearegelmeerfa20 Vaa buiten Gouda m dea b n rgkrüi il iregele ƒ 110 elke regel meer OJS AdTvtentiiB Tan publieke vermakelijkkadea 12Vi cent ver regel AdvertenUia ia bet Zaterdi mimmai M toealag ep daa piVa Uitstel v£ n executie De interpellaties uitfceateld Mtlferand naar BelKÏë Een één maands kabinet De aanslag op Erzberger Volksstemmingen Aaquith weei l n tooneele Slnn Fern s agitatie Onzekere houding der bolsje wiki Een bolsjewiekach MUtopla ONS OVERZICHT uen aauslag te hebben veroorzaakt door hun voortdurehd gestook t en den mimstar van Redactie Telef Uitere 545 he tft het openbaar nünii wegens poging tot mooi De eerste procureur heeft reeds een aanva voorafgaande onderzoek Volgens een Wolff M gelsche en Italiaansche t ai vragen naar Ersberglrt toeataind De datum waarop Duilachland lekertièid krügt of Saeeawyk al danW Duifcich bl fft begint te naderen Het Aiaciet m bepauli op 10 rebruan Minister ajwen heeft nitegedeeld dat de uitslag v de atemm ng m de eerste zone den tiendoi Pebruar oumid delltjk na de stemming xm worden vust ft steld zoodat het eindresultaat ree Ig t mid Vmacht bekend cal zgn Op de algemeene v fadenng van de münwerkerabond werd e motie aangenoIl en waarin de gedelegeerd van Opper Silezié o w tien Polen protcat aanteekonfen tegen de afscheiding van het ï uidel ke deel van OpperSildzife door een machtpspreuk oie aan de arbeiders het aelfbeacbikkinifsrecht ontneemt lot alle OpperSilez sche nr bewiers w onit de vermamnÉ gericht om v n hun stemrecht gebruik temaken tvtv ie ntematjonale mynwerkafcféderat e worit vcnzociht haar steun t TerleeneB in den stryd voor een herziening Tin het vre Icsvenlrag In S hotland begmt dsow dagen esn felle veikiezingastrijd Asqmth d leaier d r li beralen die in December 1918 zyn zetel n iet parlement verioor teeft kftns xijn platfts in de Britscbo volksvett ft wooft j r Bg te heroveren Zyn aanhangers hebben hem can liidaat gesteld voor de vacature te Paisly een kiesdistrict m de nab heid van Glas gow Asquith ziet tegenover ïich twee candidatcn nl Biggar voor de arbeiders en Mackean als coalitie unlourt Men vernacht algemeen dat de laatste slechts zt weinig stemmen zal krygen de meeste coa tiC Ii beralen zullen waarschynl jk voor Astiuith temni n De gi oote strijd gaat du tusschtfn de arbeiders en de oppoaitie liberaieii Die beide partyen hebiwn hun beste mannen naar Paisley gestuurd voor de campagne Asquitn zal worden bijgestaan door Sir Do nal Maclean en kapitein Wegwood de tnee meest gezaghebbende oiq ositie Uberu en uit het parlement en door Sir J Simon dAi oud minister van justitie Voor Biggar zullen Henderson ClynM Thomas Ramsay Mac Donald en Snowden het woond voeren De geheele politieke wereld In Eniel nd ziet den uitslag met panning tegemoet Asquith is Zondag reads naar Schotland gereisd Aan bet station te Glasgcr viel hem een gee t lnftige hulde ten deel welke op touw gezet was door de liberale étudeaten der universitoit van dje atad De aud del met Rusland door btmiddelliw dar oeeperatlén en zonder eHtanalBf vaa d fl cieele rc reehng der Üuauach republi k met veel misaM te beaelMMivea Het u duideli k dat de oleuwa politiek van de Entente alecbte langnutm sb IMÉ groote moeilijkheden voortecbnjdt en ket ii gemakkelijk t voorqwllesi dat ooriogMWektige kringen bun b ët wUen doen de baail U verbreken die p het punt ataat Weschen e Eatonte ea SovJet ltaalaMl U morden geipunen Maar het ia duideUJk u t de nlAkve politiek ten slotte nwel triomfeereo daar de eeooomiaebe maekia b die tijdens den oorlog defect Is gatmakt alleen weer jn werking kan worden c taU tiiHuhet herstel van een InteniaUoaab ui wiaseUng van goedaren Dat klink wal wat andan dan t nrlfla bericht Mau wekk tft an dt JaM vattiAS Ur eeriat Mr f mjoister dankte en vro c de itudentea om in zijn atr d te ataunea H t groote Lngal che pubUak beeft ech ter andere onderwerpen waarvoor net sloh meor Interesseert Mea houdt bet oog li et genchl op bet kleine iwekje van het groote igk dat l aiaiy heet doch n r de areri de van de lenohe zee Man vreeet en weuwea opatand in Ierland finanden Enkele uiterst rechtache bladBo erkennen dat hun artikelen den jeugdigen dader kunnen hebben beïnvloed Erzberger s lijfblad de Germama poogt van den ge wonde een heilige een martelaar te niak n Het scnryft o a oo heeft dus heden de rgJcsmmiater van financiën Erüflwrger met njn bloed voor de reinheid van z n zaak moeten pleiten Hen schen die den toestand begrypen hebben zulk een einde reöda lang zien aankomen en wt die Epzbepger kennen weten dat h j xolf hierop elk uur voorbereid was elfa het levensgevaar heeft hem geen öogenblik oen weifelen by het voeren van een pohtioK die hy als juiet beschouwde en die h daarvan zÖn w j overtuigd met len eerlykaten wil doelbewust nastreeftle In de oogen van ledet aanhanger van he Centrum zal de daad te Moabit den ryksmin s r van financiën slecht te hooger doen stügen De rechtache per laat zich minder hef tallig uit De Deutsdhe Ztg zegt om Vooral met het oog op eventueele verOaging van het proces tegen Helfferich het IS inderdaad tot Vrijdag verdaavJ s het voor den gewonde te hopen dat zUn verwonditf met matig zal blUJten dat hy in staat zal ïijn morgen Dinsdag zoo moge lyk even frisch als altyd in de gerechtazaal temk te keeren Terwyl het blad weet Ut de minister te bed moet blyven zet het boven zyn artikel Kyk h bewee rt nog Erzberger B toesUnd is ematiger dian zioh aanvankelijk Het aanzien De achouderwonfl j van Erzberger Is zeer pynlyk er is eén I groot bloedgezwel ontstaan dat bewegii van den rechterarm onmogel jk maakt De geneesheer vreest dat met de kogel ook stukjes kleeding m de wond jn gekomen Gistennid iag is een Rbntgenopname van oen rechterschouder gemaakt welke heeft aangetoond dat de kogel in het sdiouder biad zit en dat deelen van het schoudeiaeen zyn verepLnterd Er is een groote inwendige bloedstorting geweest De kogel kan voorloopig met verwijderd worden De mi mster lydt voortdurend zeer veel pyn en ia zeer zwak De polsslag is 140 de minister was echter vry van koorts In de PruiBische landvergadenng heeft prerfdent Lemert de verontwaardiging van het Huis over den aanslag op Erröerger vertolkt Tegen den pleger van den aanslag De Daily MaU meldt dat 000 Amenk iansch geweren mm dag of veertien eItden AJn de kuat van Uara geland zyn en ddt men er m geslatvd ia ie te verdeelML Volgt na den oorrfla wndwit van de Ti mw ts Dublin wordt geloofd dat do deputatie lier arbeiderspartij dia Ierland bozoakt met overtuigd m geworden door de frgumtnten van Sinn Fein en de lendhe arbeiders teiT ffunate eener lersctie npubliok en sou xij teffw m Vtweüm Het proleet van ooMO gaaehtn abonné m one nummar van Maandac httft een onffetlacht en ouverwaoht snel mwcm fcehad De Britscbe munster v n oorlof Churchill jweft na r jp btnad en ylaa ontwon en door een nieuw te volgwi f oragslijn tegenover de boUJewiki H t Kultaat van sijo overpeinaing n dnvtt Mf mee in de Illustrated Sunday Uerakl De wanid M t hii moet ato velgl van bat bolsjewisrae worden ge vua Da boisjetwiki moeten venameld en naar mm land gebracht wonlen dat i werkelijk nfal hun eigen gebied kunnen beaehouwea Ia en gebjeü dat groot genoeg ia om hea t b i4M i aa en voldowMle oplevert 4Nn dea aanhangers van het bolsjewiune e n b btaan te verzdiercai n oet men hun d ff Icgenhcid geven om hun theorieën voiledif tegenover elkaar In praktijk t brengen I Daar waar geen boeren of wartilia Jen zullen ziJn dia tU kunnm muleidan of v r drukken geen nuddenstanden om uit ta hongeren of vonten n af te maken geaa voegende millioencn die si kunnen nploltceren en geen schitterende beMkaviaf dia zii kunnen uitplunderen souden de apoateten van I mn en Liebknooht de opvolgen vun Rolaspjerre eo Marat van da moeidea van een bloedlger September en het slrevfe regime van een onnatuurltfke ffeltfUeéd kunnen genieten Het is een billijk vooratel Ultisluitend aanraking met elkaar volmaakte vr haid van denken en handelen in elk richtlar lowler eenig beperitlng geen gene hun geesteliike of lichamelijke opwalllngen onderdrukt geen pohtie die hen oppakt iwn kiipatalisten die hen tiitmergalen gee verplichting van eenJgen aard taganwer welke menschelifke en goddeüfka tMteI ling ook behalve natnuriyic da aoodukaIljkhald om hun eigen tevensonderimid uit den grond te halen Boveadi en sou h t hun een niaawlutld De sorreapondent t Dublin van de Times geeft een lijetje van hatyeen de Ifrsche Sinn beiners in het tydvak van 1 Hei 11 16 tot Jl December l t0 op hun ge v Gt a hebben Vemioonl weitlen 18 personen sohiaten poUtieagenteu autoriteiten en twee bur gers geschoten werd op fiO politiea ent ii militairen en 14 burgers aanslagen werden gtpleegd op 46 politieagenten en U burgers tot 20 maal toe werden g w d adigc pogingen gedaan om wapenen en munitie machtig te worden en werden 70 branden gesticht en 210 dreigttrieven ge behreven Voorts weidan drie huiaen waarin zich ffolmeageattn bevonden in brakd I gestokm ea 88 Ue d e oi hwt t e m waren be woond Op t oogenbl is bet rustig in Üa Htad en de politie doet als gewooniyk dw lenst op straat hetgeen echter niet belet heeft dat b j een bU postkantoor door die ven is geplunderd waar selfs da zware brandkast werd weggehaaJd en meegeno men zoodat h t er allen echO an heeft tiat daar een talrUke bende aan het werk inoet zyn geweest De politiek van de geallieeideu tegenover wvjetHusland mag niet duideiyk lön het IS ons evermiin helder welke houding de f ov et tegen do entente wil aannemen Koi oraadlooi bericht uit Moakou zetde dat Je bolsjewiki geen hervattinj van den handel met de geallieerden wensohen wanneer nut eerst e n wapenstilstand weid gesloten 2o dreigden zelfs de schepen der entMite in ua Rudtfiach havens tot xjnken te brengen wanneer ze het handelsvwteer onder aan 1 e voorwaarde te voldoen poogde te her vatten De Manchester Guardian heeft pu een radio telegram veneens uit Moskou opgevangen lat een andar licht op de zaak werpt Dit bericht luidt bitiritgen auCwoiordtte zij Ataaar ik gelooi dat ik u wlkie vrafen ot Üc n iat a l eB voorbij zal zijn ven 0ietk zai wozon aid ikc viroegier waei Of ik viet een Indaea pf dat verwaoJLtte antwoordde Duriiai zou Ik ii dezen morgKn een audprt D raad bobben gegieven Ik verwaoht dat u gieheol heri 6e kl zult iijn maar godiireode eenden tijd zal or nAtuuitlJk zorg in adw moeten gipnomon worden lur zal VOOI 11 gozongri moften wonlon laat Ik m liever zóó uStdOfliKlton Ik b btill dot iat inoeiiijUMdonzal gm cn wamt pt is niemand om vwr mij Het IS niet mogeUyk h t besluit van den Oppersten Raad ten aanzien van deo han Zij taohto oen ueAo i en boof haar hoold ui het v ur liet eeoigsidaa geijogfim All haar iwudkig looade de ovvaüig llj oen van hMt estalta die bült mg owDoa jiniftdtg wuï voor haar lareii li ben in het Dabeel ojlet beug roor dj opcraëe zeiido ze dn moe u goej bogrljpea Maar ik beu heel bmsg vow wat daarna komt Vant ïk ben oo noo vooï méjn duo m voor m n wertc dat do gaiaófkto bent ntfet te kumwn h pen ma martK ln voor mij ie Wki het vw r hem xai zijn dB ur ma U tdel aan denken Ln zyn boek moet jiereed Kf Min zootfra bij te Xjonden terugkomt Jlm boek iM moeten waohfen aJ dat van 11 afhangt antvoo rddo Durham kalm ik Ik zou u hl elk fval vetiêsdea dut u jpduroDde de eerste drie maanden maar eenigmin zoiidt tni afinoit met uw gewone plicMen boot gewoon gnhooilttsaiud te wor din zf z mot oen vreemdwi vngen gliiiMadk op haair pon Jk beneowoon to getioorzanifMkl H cal voor u dao des Ie geniakkaiMker zijn mi te gBhcmnEanien antwoord de bij Zoodt u tM brotaai van mlJ vinden tndiftfi ik u vroa boe n uw man h Ipt ik bedot wat de b zoialeraa den van uw arbeid iljmy Ik doe aMMf roor hcui en beb datal tijd giiUaik Uc Imii zijn mctitorNwid aot woortftfe raj ntdtukkeitjli Ik ben hem soo rwodlM enrordsop 0 blJ ieebtii kan wer4 alff b j hem bm IttDtenrt M a AêaV Ja niogolijk parent U lUt rk lUt Itij b H i vi t vaa u vo t aiMvoorckk hij J n ik aal menearUiyda zi or zoggen dat u in de toakoowt 1 zulk iK bespaud moet wonba UIj pmk beal koei ai iiamaé dtofMw giiwone bijzondüii iedeu nfell gHe t hlJ nooit eea betuUen iac k e t niln U weet Biat waawver u apwakt zei ün vrwa0bt M Ut vetoed u Ms la gien menear ia te lesffoa Het te mijn eet bedo ar Juist om b t lail dat U ziok ben voor beu t vrtTbciTpesi h wordt xoo senMritketJjk lerneergednikt ea hij wea zeer vwmoeid loeo bij lionteft verüet DM w u oafct Ja maar Ik kom pövOg weer MJ U n tet 0i ed bai rij wa van booveel belaag dete zaak voor m J it en u mint mentat MmaMea nl een Inrono patUote Ir luio om u ecowlBtt om u dU aliea leaet f n zoodat u bet van txtrwrn zou waten Ik begrijp voikunea u bojodki aww bij nlot van r UnJng bent u mlja paIndlen Ik voor u van nenlg nat zal cijn dan motd ik tiH p lvllef dal tk als dokter heb knoow aanwendea Zij keek naar xija vMiiemden gebaat naar dea moad die Ofi I t v bltL aeer tnoff wna en tm gaveel vao ziin knuclit aofaeoaa baar mat te ffimM Un oiMtw vmtm A ttwm a batr oogvn ludleii Ic rfeoMn een vffJaMMkwMbhoe heerttjk aou M dM ilK U an ov r te flavMa vwvovLJ ROSS DURHAM Naar het i urhjun liep heli verird op e neW Hij werd ongeduküH en g voeId a o grot Maar do uicdnikJuflij op hot goimt vau mevrouw dvOe sdtieea iw a te waaraolni wen ijn woonfrm te w i on Zou het met beter ziju Uaar mx reeds op ojiaasïgeaajiie dingen voor te Ijorellpn daar zij dïe wch wel op liaaf v rdorrti k ansfWBg zaj omd vind m Y l zalb haar oo atfostoufai zien en mij b i Wjpen Zingt u iimj eaoB 0 ng mavrouw Hufitó draen nmdriaig naar uw biia Irrugii Üat is onzin zrt l irhïun een bee e ch rp U heb oen edilgwjoot kindfTï n Jür mort gwiiwa kt woiden dbt zij voor u mrgm maar waarebhijnlijk heb hiu zJj dio a napor ng niet iioodig Ik hob altijd voor hen gezorgdl gelooi too zo zijn gebee hülpotoot Daa woitdt het hoo j jd dat zij hier in MaJn1n to oMtiipn jaar maar ze zou VBO Roen mit wo7en zo Ï8 j eheel ver N ild m H haar kun iutth en het kan Z4 ttK zJin dait zij hb r naar het tooaed fifiii G ra d Praviw oen indftme vriond Rn mijn man te buifc nr pwoon werian RCud dat wii oiï7e toeMrtiimtng zullen g v pn 1 wacht nu op de trrtig onwit van haar vader Hu seiooft dat hij baar na KeMn i een kaw kan vw j heeft dm ülhtswiMd m betnti voor aattag la dal d H l zij anÉwoorddo bij of raft Dat dacfit ik wel Vertelt u mij 0f n VI ai h ZIJ ovor mij gfflepC 1 7 Ij in eon heel trouwe vrlondia van u berpkl u bIj tti ataan In al o onwtandiiyhedon Dat wedt ik maar ik zou g raai wllnnii dlng i Ik xou liaair graaff zoo lang I i weten waairom zIj ntaor u toogli T en wal iïii u hMt verttnld ZIj mijn zeer ffO I vHofMÏn m d Mroin 1 ze luelhoc l nohtvaaidfij tqgwnover andere im 8 oii lo het tiijzonder nii tog i v mijn oohtgeiioot Wat h eft zo over hom geoiefQdiy H t besock ww verlrounrfaj k tk zou ut kunnen li rfa dfln wat mevroirw Hn f II nnj hevit inedegüdeitn antwoordiltt Durban zondor do iiilnJ b aurZi Hnt De ftlolflom van Iiaar opmariougw woa itat dt Eiid eokomeu k waarop het alttceerst ain 11 KfOiKiÉ moet worden kim daarniffts afm ik uitiiivlUk Iw toH fat