Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1920

15f r fp Miifulten om d lutiUteud van hun theorieën te bewyzMt om Mn voonbeeld te geven tuin t£a acl terl j £ wereld ea door hm e ea ontspwimng zonder andere hulp het Utopia van hun veHi e Minff te verweien Ujkeii BUIXSNLAJNDSCH NIEUWS L Ö QU igo ixuentit vvioivli Vleier UArand den Hen JaauaH tot hd du d iu ociuuü seKuaen vk nl don l ei Uu dooir iltiuT aml uigi iioodugid k o uit iwUu van he nlouwe kahinpt nioar w ïgivrd oJndHt Juj zioii lui i g iwi rzaaul vuuilH wia dO iJe oju lai atiibli ftc jeKle L Oauimö l u huduiat t wer k lj k óóit traPMoluiuji die zich iUt t gt iiM g niii xxKjirbareld aolii oor h baantje aii ir4iiff4 ü r Miaar uM di n teiiugcu f rmittdanan JiBd niea uiocdea benouiiien Jiy was atj tg eon gw inoLs i g wtu RUSLAND hGh vruuweiljke f ezaikt Ntuur uk KoiHio wonlt gtuiutld hc t de iCufii wc3u nügeeruitf Ao fjüua Jlaubbaiiot lot lioar dLptiauuiU e evie M v wx AjjaU r tn ItAli Ijeiiotnnd An jeluotit ia een der go ÜUCht i oigi wietBt tye pagjaudiHtco Jlot vororsiku vroegor eovjdgezaut in IStock Jtoh Iteeft ij Langeu tijd liet oUcieole orvcaoft d lïoolla Intemattonale ualgegeV u UI het RumBtooli hei i roioétch en iiet Ldi iplBiöh iHtrtuurd i ü vraag Ih of de tniLaaufeUie reg ering z lla al zou kij de wit4 WV4 arkenueo lieuar al poiHona gim la zullen aaounartea BINNENLAND Hel rykalcMitoor voor ateen en de handelaren ia iMuwmaterialen Door het hoofdbestuur der Vereenijfing a handelaren in bouwmaterialen in Ne tlwland wend d d heden een schryven aan ilen mmwter van Landbouw gezonden waar m protcBt wordt aangeteekend t igen den mhoiul van een aan den minister door het Ne ierland ch Instituut voor Volkshüitves ting genoht veraoekschrift Het daarin me degedeelde alji ouden over het algemeen Ie ateenfabHkanten geen Bt en meer heb ben te verkioopen en uus de prxJsoi druviog het werk tün van len handel acht het hoofldbi stuur geheel bez den d waarheid Er i jn betrekkelijk wemig hande aren aMma vervolgt het bestuur zyn schryvei aan den mimater die groote hoeveeIhed n iiteen m koop hebben en voor zoover zulks het geval is zyn tii ook voor het grootate gedeelte weder door verkoopen gefcondon In tegenstelhng met ihet een het Neder lamlseh Instituut voor Volkahuisvesting aan voert voor r jn verdachtmaking kan het fonatateeren dat de ramp der eteemndustrif oweikomen voor de meeste handelaren een Mtr belangr ke schadepost zal 2 n Uit den aard der zaak toch zuUen de handelaren die partyen steen in koop heb ben zeer veel moeite hebben deze geleverd te krygen waar hun leverancierB dat zU ie fabrikanten zich zullen beroepen op for ce majeure terwijl de afnemers van den handelaar van dezen levering vorderen Jftet inatemming is dan ook door het hoofdbestuur begroet de insteUing van een fiiJkskantoor voor Steen en het meent dat het beter ware een degeiyice samenwerking tusadxen dat R kskantoor en den hamlel te bevorderen dan op de wgze als door het Infltituut voorVoUcdiuisvestinc geschiedt doir verdachtmakingen partijen tegen elkaar n te nemen Door het hooflclbestuur U reeds aan h t R k k ntoor medegedeeld dat dit op z n volle medewerking kan rekenen Het echr j ven besluit met een dringeend verzoek aan den minister geen gevolg te geven aan do voorstellen van het Nederlandsch Instituut voor VolkiAuésve ting maar te willen bewerken dat door een loyale samenwerking van alle betrokkenen het algeme i belang zooveel mogelgk wordt gediend BlectrUche tranldn Den Haay Lciden lit ori and nut dm aanjoig van e ui ioctt wKi traanhj den Iljiag oortourg1 cidrti bw ot drt LwttlHöho g ti eeut ira d Ki br ravomli toi nt iKiHiinis van eealgie per cn fini in Je tótinontflad lenomdt aaai duiitn der li ik aofi tM eiiide der llreotAraat Vkuimen lonjjten Vervallen van het Udmaatuchap van den Raad iCttiinpubvHxt HïaUin van ukl4l iotbind hebben d n h ier T IJinkker smid to l ibbefdHm De verjaardag van den ex keizer Ier 0pl4lgiëiiih€id van den vettaerdflffi an dtn rac JtHaer fi 4eTV a kwamen vele man dtn blwsnen op Amerongpn een o l o vdonden ApIeffreminM bijna A mt lAilleoli tand hr w gMerenanrond een diner waar aan ook Graaf Benthick van uyle f4n mi de hutweineeeter vm Ameroniden aamatea Oenieenteraad van tiouda Zittfnir van Dinadag 27 An 1 B9 nm 1 uur Slot De Raad besloot conform het voorstel van n e i W eg et verzoek om sidMidie van de Veroenigmg voor Volkstumen Gouda de R K Vereemging voor Volkatuineu en de Chnst Ver voor Volkatuinen afw jxend ie beschikken Aan e onle werd gesteld het voorstel tot inatelling van een dageJijksche groentenmarkt De heer Potharst lichtte namens zyn mede voor tellei ¥ dit voorstel toe Hy kwam fr tegen op dat in het voorstel zooaU iit was geredigeerd te lezen is dat het U ontstaan dankt aan den woeker der groen tenboeren Spr heeft dat geenszins bedoeld Hf las een eerder door hem g nbliceerd stuk te dezer zake voor Spr had zich n ijedacht dat B en W een onderzoek zoadeu uoen mstellen in den Bosch N megen AvA hem eA waar sedert t den zulk een gruen tf njnarkt bestaat om daarna te overwegen op welke wuze zulks hier mogelgk ie door penbarc verpachting of anderszins T e Voorzitter maakte bezwaar tegen dat woord oeker hetwelk niet in het voor stel voorkomt De toelichting die de heeI otharst thans geeft had beter b de in dienmg van het voerstel kunnen worden gevoegi Uit het onderzoo destyda is gebleken lat er by lage pr jz i aan de veiling oor de huisvrouwen vry algemeen IS geklaagft over de ontzettend dure prUion tiCr groenten Die prö en hepen toen ook zeer sterk uiteen In dat opsicht kan de m stelling eener gromtenmai ct zeker een goede werking hebb i B en W zu l i gaarne tot de totstandkoming medeverken Komt er geeti verzoek van de belanghebbemien zelf dat zal dit van B en W kun nen u tgaan Het voorstel crd t st aangenomen In verband met de toekenning van een maand extra salans aan de leeraren van het Gymnasmm werd de Gemeente4 egroot ng voor 1919 door af en overachr ving van een post ad ƒ 2200 wlijzigdi De Raad bealoot B en W te machtigen om aa H M de Koningin voor deze ge meente aan te vragen de verhooging van het bu Kon besluit van 19 Juni 1918 no 28 verleend voorsöhot voor den bouw van 120 ééngezinswoningen op liet terrein ge egen buwestcn het Van Iterson Ziekenhuis met en bedrag van ƒ 90 064 81 H alzoo tot een totaal bedrag van ƒ 650 760 811 en tot t kenninjT van twee buitengewone bijdragen van ƒ 978 81 en ƒ 11 048 26 Mi voor den verhoogden rentevoet en als aandeel van het Rijk n de hoogere bouwkosten In veitiand met Ie invoering van het ac tieve kiesrecht besloot de Raad de dnc kies klingen dezer gemeente onder te verdeelen in 1 slenulietricten De betreffende veror eningen werden m verband hiermede ge nijzigrl De g neenteib6grootmg 1920 werd in verbanil met de stichting eener nieuwe 2e Burgerschotrf voor Jongens gewijzigd door af en verschrgvmg van een bedrag van ƒ 200 000 Wethouder Van Galen lichtte het voorste toe inzake de toekenning 8n een gemeentelghe ondersteuning uan het gezin van wUlen d n iterk man Tuinenburg aan de GasfabrJ k Spi s van meening dat op dit oogen blik nog geen steun noodig is doch dat de Raad thans moet uitspreken oat wanneer het moment daarvoor geikomen is dat dan I jrect teun kan worden verleend De heer Sanders saI achtte het mo ment tot steunverleeniog nu reeds gekomen op grond van een onderzoek door hem inge u id bpr achtte het geen juist argumenu iat wanneer de gemeente steun zou verlca iicn wellicht uit het gezin zelve een Jeel van het inkomen waaraan zou worden ont trolcken De heer Van der Want ui wilde □ iet op de details ingaan Het gaat bg hem cm de zaak zelve De man m qua ti € is 22 Jaar in dienst der gemeente geweest en nu IS het de vraag of de billijkfeeid me cischt waai deze man om een of ander re On met in het pensioenfonds is opgenomen e wediwe toch een uitkeering te geven Spr v ndt de quaeatie te precair om hier uit te maken of het al of met noodig is het s rijns mziens biilgk Gevolgen voor andpien kan dit besluit ook niet hebben De heer Van der Brug es noemde df toekennii van een uitkeeriijj geen weel de daar de weduwe thana reeds geruimen tyd het inkomen van haar man mist Do heer Koiyn ar meende dat het wellicht niet m het belang der wedtïwe zou kunnen zyn indien thans over de uitkeering wenl beshst Dan zou daarmede de zaak oor goed zyn afgedaan De heer Van der Want ui stelde voor dal de Raad zou besluiten de weduwe Tumenburg een uitkeenng te doen getven en het bedrag daarvan te doen ontwerpen door te commissie voor de Lichtfabrieken Wethouder Van Galen achtte dit met gewenscht en handhaafde zyn standpunt in het voorstel van B en W neergelegd Het voorstel Van der Want en Sanders werd in stemming gebracht en a an ge nomen met 16 st voor en 8 tegen Tegpn de heeren Van Galen Kol n en IJfPselstfln Aan de orde het voortitel lot regeling en In gebmikneming van Provmcialc Eigen dommen langH de Tarfsmgelgraebt Zonder discussie aangenomen Hienia kwam aan de orde het voorstel tot verhuar van Aen vom mahgen Beukmo len aan den tegenwoordtgen huurder M J A Endenburg B en W stelden voor dit penveel voor tien Jaar te verhuren en den huurprÜH die thans ƒ 2WI per jaai beilraagt tp verhoo gen tilt 4f Van de ficma Revet was een adres ingekomen met het verzoek huurder van den voormaligen Beukmolen te mogen worden voor ƒ 600 per jaar Op verzoek yan den voorzitter deed de seerrtans voorlezing van dit adres De heer v d Brug chra vroeg of het B en H bekend wac dat de firma Endenburg het huisje dat tot den molen behoort onderverhuurt voor ƒ 1 60 per week Hiermee mag met het bepalen van den huurprijs wel rekening worden gehouden De Voorïfitter wees er m zjjjn antwoord op dat de firma Endenburg veel verbetenngen m het gebouw heeft laten aan brengen De heer IJssetst n ui twvestigde dit De tegenwoordige huurder heeft net huia enorm verbeterd en daaraan in 12 jaai t ls ƒ 10 000 ten koste gelegd Het zou on billijk zijn nu een anderen huurder van deze verbeteringen te laten proflteeren De heer K o I i n ar herïsoerde er aan reeda in de afdeelingen gesproken te hebben over de vraag hoeveel meer zou kunnen wonlen bedongen voor den Beukmolen Dat deze meer waard is blykt uit het aanbod dat door den adressant was gedaan Spr zou het ook met fair vinden wanneer een derde pro t trok van de aangebrachte verbeteringen by iied aan den Beukmolen by openbare iii üryviiig te verpachten dan heeft de firmpi Endenburg evenveel kans als een ander De heer ifsselatijn ui verzette itch tegen het denkbeeld van een publieke verpachting De gemeente heeft altyd een goed huuixleratan Endenburg gehad ze zit dus moreel aan hem vast Daarbij komt dat de firma den Beukmolen niet kan mis wn ais de Raad haar ƒ 800 huur vroeg zou ze het moeten geven Hoe duur de prys der materialen ook ie het gebifuw is prachtig onderhouden de gemeente bouwrmeestei heeft daarov mets dan lof Dank zij de daaraan besteede zorg is de waarde van den Beukmolen venlubbeM t gaat nu met aan dien publiek te verpachten dan immers zou met degene die ze heeft aangebracht doch de gemeente van de verbeteringen profitee ren Dat de huur verhoogd wordt is alles Zins billyk In de sectie vergader ng tei voorDereiding van de gemeente begrooting heeft spr dan ook voorgesteld de huur te ver dubbelen Dat hebben de leden der commJs sie kunnen hoeren De heer Potharst rk interrumpeerde Ik met De heer UaseUtyn ui bleef by zyn betoog De heei Potharst rk De heer IJsselstijn heeft dat met voorgesteld In de Commissie iB er iets over gezegd en dat dit den heer sselst n nu omluidelyk voor staat wil ik hem vergeven De heer IJsselstyn ui U hebt niets te vergeven Er is volgens u een hoo gere macht die vergeeft De heer Potharst rk Ik vergeef het u toch De heer IJsselstijn nl U raaskalt De heer Potharst rk Dergel ke uitdrukkingen ben ik al gewoon van den heer IJsaeuitülB Het voorstel tot verdubbeling van de huur is met van hem aficom stig De heer Van der Want ui be schouwde als de hoofdzaak dat het bedryf der firma Endenburg zich by de lokahtei ten heeft aangepast De firma heeft zich altyd een goed huurster betoond laat de gemeente nu op haar beurt bewyzen een goed verhuurster te zyn Wethouder Van Galen ar meerde eveneens dat de gemeente moreele ver plichtmgen heeft tegen de fii ma Endenburg Te meer nu niet vroeger iiesloten is tot publieke verpachting is het ongewenscht deze alsnog te doenpl aats hebben Wethouder Dr Hoffman zeide te heb ben opgemerkt dat de Beukmolen uit een houten en een steenen gedeelte bestaat Kunnen daarom met beide firma 6 ieder m een deel van t pand hun bedryf uitoefe nen De gemeente moet de industrie van alle burgers te hulp komen Wethouder Van Galen ar vieesdc dat wanneer dr Hoffman s voorstel werd aangenomen in de toekomst andere burgers die hetzelfde bedryf als de firma Revet uit oefenen eveneens een gedeelte van den Beukmolen zouden willen hebben Bovendien 18 aplitsing bezwaarlijk vooral ook met het oog op den ruimen voorraad van de firma Endenburg Laten B en W desnoods pogen van de firma Endenburg meer dan ƒ 400 te bedingen De Voorzitter was van meening dat wanneer de firma Revet voor het emde van den huurtyd met haar verzoek was gekomen daarover te spreken zou z n ge weest Ze heeft echter het voorstel van B en W afgewacht In t algemeen is het geen regel dat woningen en gebouwen publiek worden verpacht Wanneer de heeren in t zelfde geval verkeerden als thans de firma Endenburg zouden ze het niet goed keuren wanneer het steeds goed onderhou den gebouw met opmeuw aan hen werd verhuurd Endenburg heeft recht op de voorkeur B en W zyn bereid met den tegenwoordigen huurder m onderhandeling te treden teneinde hem dezelfde huur te laten betalen als adressant wil geven De heer Van der Want ui vond deze houding niet geheel correct Omdat nu een bnef van Revet is gekomen moet Fn leninirg meer huur betalen De heer Potharst rk Nee niet omdat er een brief is gekomen maar om dat we nu weten dat het gebouw meei waard is Spr sloot zich aan by den Voor zitter Wethouder Van Galen ar zag mhet feit dat Revet meer dan ƒ 400 wilde betalen met het bew B dat de Beukmolen meer waard is doch eerder een uiting van con currentiezucht Enkele stemmen Juiat afgunst haat Wethouder Hoffman rjt viel veront waardigd uit We mogen hier in den Raad geen onzer medeburgers verdacht maken iien heeft geen enkel bewgs voor die op vattmg Hoogstwaarschijnlyk heeft de heer Revet met vroeger van de zaak af ge weten De vraag is of de Beukmolen in twee gedeelten kan worden verhuurd zoo niet dan moet de voorkeur worden g geven aan Endenburg De heer VanderWaat ul weosch te dat het voorstel van B W verhunng aan Endenburg voor ƒ 400 In stemming zou worden gebracht Wethouder Hoffman rjc kwam nog eens terug op het denkbeeld de Beukmolen in twee gedeelten te verhuren Over de mogelykheid daarvan kan de heer van Galen met oordeelen Wethouder Van Galen a r Dat kunt u met bewl en Van verschillende zyden werd de heer Hoffman verzekerd dat zyn denkbeeld niet vaUiaar was voor verwezenlyking waarop hy zyn voorstel introk Het voorstel van B en W werd m stemming gebracHt aangenomen met 11 tegen 8 stemmen Het voorstel tot ovememiag van stoepen aan de Raam van de Pla teel bakkerij Zuid Holland werd zonder discussie aangenomen Het voorstel betreffende verlaging van de lichtprUzen voor minder gegoede ingezetenen werd toegelicht door den heer Rietvetó Op voorstel van den heer S a n de r s sA werd een kleine redactie iv ziging aangebracht waardoor ook de gebruikei $ van clectriBch licht voor vennlndenng in aanmerking kunnen komen Hierna wöpI het zonder hoofdelijke stemming aangenomen Het voütstel tot wijziging der gemeente begrooting dienst 1920 m verband met de toekenning van presentiegeld aan Raadsie den van Com missie ver gadermgen werd z h t aangenomen De Voorzitter werd gemachtigd om wanneer Ge lep Staten het besluit mochten vernietigen in beroep te gaan b j de Kroon Het voorstel tot verhoogmg van het aub sidie aan de Vereeniging De Ambachts school voor Gouda en Omstreken werd goedgekeurd De heer Lafeber sd klaagde over het onvoldoende onderhoud van het gebouw der Ambachtsschool De ventHatie laat te wenschen over reparaties worden met behoorlek verricht etc Wethouder Knuttel u4 merkte op dat het gebouw met aan de gemeente doch aan de Vereemgmg behoort Deze draagt dus de zorg voor het onderhoud Tenslotte werd de Voorzitter gemachtigd f 1000 toe te staan aan het Comité tot ateun lengero ge van de mobilisatie Interpellatie De heer Van Berkel rk stelde de volgende vragen yn aan B en W bekend de herhaalue iytoi ngen m het electnsch licht in de buitengeineenten waarvan de gemeente Haasi echt dt dupe is 7oo ja kunnen B en W dan mededeehng doen omtrent de oorzaken dier stonngen Zijn of zullen door B en W stappenworden gedaan om hiei m verbetering teorengen Wethouder Van Galen aivlwoordde ud 1 Ja a l 2 De oorzaken moeten gezocht orden in den slechten aanleg der leid ng ati 3 Natuuilyk zyn B en W bereid mnde weiking te verleenen och zy herinneren er aan dat ze reeds by den aanleg van het net bezwaren hebben geopperd en m het contract is dan ook nadrukkeUlk bepaald dat de Goudsche Lichtfabneken zich niet aansprakeUik stellen voor het net De heer Van Berkel was verheugd aat de Goudsohe Centrale geen schuld heeft aan de storingen Hy vroeg echtei nog uf het B en W bekend was dat aan de Centrale hooge loonen werden betaald voor overuifn noodig geworden tengevolge der storingpn Wethouder Van Galen verklaarde deze kwesti reeds in de commissie voor ce Lichtfabneken ter sprake te heb ben gebracht In t vervolg 24 1 er voor worden gezorgd dat de gehieen ten zelve het overwerk betalen dat nood g IS wegens defect aan haar eigen leidingen De heer Van Berkel rk KunnenB en W geen opdracht aanvaarden om eenbespraking te houden met de besturen van le bu tengemeenten waardoor Haastrechten onzp Electrische Centrale gebaat zullenzyn Wpthouder Van Galen Aan dere ba l rekingen zouden we niets hebben De bul tengemeenten hebben verbetering m eigen hand De heer Van Berkel rk Dan rest Heen maar er vooi te zorgen dat de Goud sche Flectnsche Centrale niet de dupe wordt Hierna gmg de vergadering over m gehejne zitting tot het behandelen van aan blagen UIT DE PERS De weigering tot uitlevering van den ex keizer H i Ik4 antwoord d r Ned Sogieerliigi Hort ii ihviw inwir I nlJinwJacttMj pers s einineri ihoo rd ilct h ii iol ic m Hfgt nnigMUad do Daily hronifl driiigit op Interneerting aan Dl titaliiefrdiL regttirliiigen zoo zogt het blad tml in diozu ectlste wksigierKig vaa Sftwanü verwac ht 11 sbij zal vraaawcWin Ji k nog jqocii r nd nBikwi aRn dft dipio niati kö g JaOli4ftn M is i gi Wij twiifejen er uin of men t i ► ottt op lloHand druk 7h oefeiijen oin dwn vrot mm k tzeir oVeir t Rf in liiaofr h t kan miaBohien R won gf 1 wapêi tl om hem t itU rmce reu en herii t dw ngein rblijf te k eeon opoMiplaats dm imndw gt JiiitiikkrtlMk gy lc em ia dan n roJigin k flTgiiiiieiit 11 die men daairby ÈPgen lloilml Hl gniiruiken zouden vrijimoedig ffi fifMidl knnnen worden op de tmog b laiigpii ian de gt lie nlen en den vrede a 1 de wereld en wii eiwi nle hoe do Nc riaiideohc regiewrfng dnar dbol voor zou Umnnen MJjvpti V Tdflr i Ar do ootrJMK emA nu op liot oogt bl k dbi itij 4udigdi WBH er oen atett arguiiiotil IttUi ervoor platte om WChelni 1 I zijn In de WHÉe i eiti B ia het een ve tMDiit gieT peat om het deflTikbooM to vst i vaii eon reedïteigBdjng tiegen dtsi kei 7iT lyen reoht ged ng wa i evenmin moxa Iijii ala tegen Vap oon dfen omtto voor viodeiriLit iiKtr grooter wijelheiid naF ir 81 fItleiMi ve tw nden om eeavouigte redenen V oji poÜitielv In d twicedo pleate ia de lange tijd dtcr uiejL hecrtt lat m verloopon eea bt Ic 1 mcriiiii De i ti it UI ijiHtei Gazettu iiioont d 1 k Nc4ten andsohe Te detina he aatHoord gieat dat Ook dt Star had niet aiudleim vtr ocK en lieKedt do horria die giemiaaiit n over dti v rkstz iii iielfjfjin jj © tufiBaheii Uu hi lii vcrkhe g in l alKloy zeigt net blad iü jfiitü bijtijd gekoiijea om geUuL a Ie zijn 9ai de lozaiuoiing van de derd © gro Jrt VLipk ioziiiigsb He de lane van Hang doiii keiiaor opl De herrie over jL iilliHiah Biifl moirt gedwwii oii wotrdftu om te lieleidu m mei etn lu p iDtH9i baisoo gtröudlgtl Lr Weei nog een eokole Ok stAri ataii doHL ooak lelkoonv de lous Huig dtn Ufe r 0 v Nu f cef Holland geweigerd ou don Kei 7 r arnt de nn htbamk van Ae gei li orden ovyi lo lederen De löUIera van de ooah Ue iiiixitefl m de eörate plaail v gewötLQheb b Ti dat sgieen souverelu van eeai onalhan ic li ktMi Hliaiat etr ooit In zou toestËumiiuu mm zijn vija iden een pdlitieik vluölitekng ovk r U o eren wiens mndiadea bedreven zjjn n iijn hoedaaiJfeheid van souiver n rr fietrdiH Zou de gewezon Vaaajt uitgieJe vuil zijn alR liij ntaa Nefktneaid ontkon II v a 1 de jv jetirogioetimigi gewenech Itjid hein in ItinsIlaiiKl terecht te lat aË taan Voor ziin v rantwoordfllijlkh 4d voot de diüodenlijpt van het rteiflKft van de verb ning naar Sttli iraijy Hi goodl ugieHohte personen vvwten dat dfze IfcloflC an Lia d George om den kh l t r voor het gt rooht te bsremgem apt kool wBi A Me oinflltuohitilgo argomenton V iu 11 plentibc ongeiw van dl ooaliüo enhun or ii ion lii Pairijm ulilen de klacflitm t lahgor iii stand kumfieti houdon Het aot t nidmiildtl van een prooew zonder i n knzpr zad de liaiM eteon zijn dit cin gpoot viejrfiieöwag edirfcK zal itticliittfpkktn m le Fraaifiot o biladeii iwSfinen wede clair Potit Journal en de Pe til Pariöien IJ oiitlef men aan de E o 1 a i r Ht t aiilwixird toont aan dat de N der laiidHdie n georing evenaeer ale iict Neder laiidwolw volk onSer dim Invloed van de I lbwaiTigiein van Berilljn heeft giesiaiwi En aaai hot I otI Journal Wit kaH condor BeJX gjvoel van diepen nioreelowi wrevel en onlroeriingi de pasea Ui li l Niöilieriandf eiio aiubwoordleeon waar lit Wih ni II woird gelijkgeeteld motdt V t pwoïiïK nen 111 internaitonahi oonllio t 1 Da iiion zicJi boroept op do onvol konenh tid der wotgievlng kan er oogi mee djooir maair af raein den aiHgetredeitt inon aroli wient Iieetraffinigi door niilLo icn fllacaitoWonfi gpöifiolit woirdt giaati beeohott we als een overwonnene dwz oen oigeliikuige eeril r aje een impdmlEge rai n solmidiiget dan wowlt daardoor hot teer gpfvoel der volkeren belecdigid li tbijl vfJTtrouwt dat de g eelllp irdie nwgondheden goen genoegpn zullen nemen met dit aiHHDord Heti noeiot Iwt zeer tocvaliig dat f il doAiment t lijk U gei uSiihc eeivl mot de wm iïifeolie ov erwniKoiiïit tuSRChfn Dijlischlland cm Nederland De P e 1 1 f Panelen merkt op dat Ne letflaod audai het gewezen heeft op Hot ontbreKcw va i oMi artBujl dat tot mt ettiig 7 M no eai zicii beroept op do eer d he belet etn aansjag te doen op he a ylre iht Di rwht nu Ze t het Wad ie all en u reBt eicteeren waoneer het een pcT ooai Mreft die zeï rtepectabel ie en da I 18 njot het gevaï met deugeno dioWj Il E verkjlaiTen van den ooirlog daaraan al gerarfSineefttlirttea van den terreur h U verhondK n Op do eer kan du geen h n e gjpdaiun worden fcn gunato van idiiaruf dm lan alle wr herft a teod ge daan en het doet werkeli k zonderhngaan dat luiBt de regeering m den Haaig zloh 1 lApant dm hem te btwchermeo die zicli bti verd heelt ai Ie voonwhriften te sohen dKn van de ooaferwiHe die eenige jaren tPNoren in datzpIMe den Haag werd ge bauden V oï ns een draadloos bericht uit Lyon vin k het IneCtuiit voor ïnteraafonaaï Hecht heh antwoord van Nederland juist ïooals Jiort kunnen worden verwaoht u t een oo mt van Intemiaitlonale wetgwvlng Hoe on iffv an ft men ook de daden vaui Wthetoi j ï beschouwt niet zaj kunnen wojden omtkend dat deze hondleaneen een pt tiekm Bfc HeïTftwnd hebben mi ebt het een Rlgvniren aan ienomen r el Ir dat tniul liwitfli uiiltVöT voor ulMladenilie n ppUÜ karakbw dnu Q Do eeidg miuiltr w Nederland te dwuigen zou zijnj iinlelbng van een vreediEame blokkadelil a buUengewo HK gov aftrlijk siwei worij i e9cÉiouwd Veneauola onderglBgi zuilke u vnx ame blokkade in 1 03 UuJlaohland l vtiiflin cecbt om em Nedartand de auüe vtr ng van dei ex koBOer tevri eo tcoalj DuliSDliiand iKsn wil be liuldfcgen van dï I tal moord tJ e i an flirp w ttiliijke miadaad 422e STAATS LOTERU 5e W Trekking van Woensdag 28 Jan f IMO oê 2923 8182 14657 14931 3ël nos 7733 7974 8065 10615 10929 ivtM 14188 fm M 1 270 10481 14780 18696 fiOO HOS 1836 4461 8113 10162 18628 20318 20714 21603 Pitlzea Tan ƒ 70 103 113 349 617 619 688 704 814 860 904 9Z0 1116 1142 1324 1364 1376 1666 1719 1796 1818 1824 1844 1861 1886 2026 2111 2149 2176 2302 2392 2483 2649 2668 266 2636 2720 2919 3009 3013 3233 3337 3462 3460 3608 3637 3678 3832 4067 4268 4309 4825 4346 4382 4462 4612 4631 4800 4970 6032 6120 6283 6294 6300 6363 E406 6499 6M3 6628 6019 6193 6222 6261 6286 6366 6391 6418 6742 6868 6968 7173 7377 7486 7490 7492 7604 7780 7860 8668 8696 8664 8760 8783 8841 9122 9127 9140 9280 9440 9476 9608 9621 9820 9840 9866 9903 9960 10369 10726 10768 10871 10977 11132 11175 11340 11464 11493 11774 1176S 11874 18608 12629 12661 12664 12706 1Z736 12780 1279 i 13068 13070 13091 13191 18192 13263 13386 13731 13924 13966 14117 14118 14162 141SJ 14300 14480 14688 14790 14896 14976 16005 150S8 16081 16146 16210 16276 16313 16330 15686 16697 16869 16066 16181 16287 16291 16337 16362 16401 16649 16691 16603 16637 16682 16731 16736 16830 16881 16890 17002 17194 17227 17803 17361 17473 17647 17696 17796 17907 18079 18160 18368 18424 18426 18624 18642 18670 18680 18621 18733 18861 18978 19107 19110 19147 19394 19399 1962 19689 19716 19926 20006 20228 20604 20609 20636 20664 20708 20783 20876 21036 21114 21161 21227 21231 21327 21378 21393 21487 21635 21560 21624 21761 21808 21863 22060 22071 22084 22243 22697 22606 22611 22717 22790 22806 22860 22916 Nieten 60 86 133 161 167 182 234 364 390 403 491 532 642 646 553 686 601 616 636 703 942 981 992 1010 1102 1132 1161 1179 1210 1317 1329 1378 1430 1441 1491 1670 1682 1690 1669 1679 1726 1934 1968 1966 1972 1978 2000 2006 2014 2060 2069 2060 2066 2108 2160 2167 2177 2206 2216 2219 2232 2274 2306 2340 2632 2618 2668 2729 2756 2794 2827 2908 2914 2916 2948 2967 3021 3031 3051 3061 3102 3219 3245 3298 3303 3305 3319 3369 3418 3427 3448 3464 3471 3687 3627 3683 3694 3696 3747 3748 3768 3772 3794 3808 3857 3914 3918 3960 3970 4061 4075 4077 4122 4124 4126 4128 4219 429J 4308 4316 4341 4367 4465 4488 4522 4527 4646 4666 4616 4623 4716 4786 4876 4963 6036 6037 6043 6148 6151 6168 6193 6197 KM 6205 6248 6278 5318 6S62 6446 5466 5489 6495 6603 6548 5645 5662 6730 584 6866 6914 6962 6966 6968 6011 6085 6169 6196 6239 6253 6289 6315 6346 6406 447 6456 6464 6486 6642 6674 6679 6609 6622 6696 6728 6740 6785 6817 6878 6912 6914 6939 6966 6998 7035 7048 7163 7161 7183 7M6 7359 7486 7603 7566 7692 7611 7829 1 83 7866 7862 7886 7918 7978 8017 8021 8166 8198 8294 8297 8346 8360 8367 8381 8394 8395 8414 8445 8462 8532 8640 856li 8669 8689 8692 8699 8710 8790 8806 8874 8890 8948 8966 8949 8987 8995 9045 912 9249 9251 9257 9299 9305 9309 9367 9369 9394 9400 9421 9426 9428 9568 9590 9674 9700 9788 9830 9831 9867 9879 9881 9896 9900 9920 9930 10002 10022 10037 1004 10101 10129 10212 10213 10222 10281 10291 10383 10468 10466 10638 10646 10669 10680 10704 10718 10747 10838 10863 10874 10891 10906 10928 11008 11099 11120 11146 11191 11179 11222 11257 11291 11346 U394 11440 11492 11682 11753 11788 11814 11824 11831 12022 12086 12089 12105 12206 12262 12307 316 12369 12422 12468 12604 12667 12568 12666 12580 12620 12662 12674 12713 12759 12840 12862 12980 12992 13012 13064 13067 13089 13097 13104 13240 13278 13280 13284 13290 13300 1330S 13372 13378 13427 13472 J3530 13638 13553 18576 13692 13609 13622 13662 13658 13760 13764 13796 13821 13862 13880 13894 13932 13987 13990 13993 14002 14023 14076 14086 14129 14130 14138 14162 14177 14260 14287 14304 14365 14391 14408 14469 14493 14498 14505 14646 14662 14566 14689 14608 14608 14639 14640 14676 14714 14801 14830 14909 14991 16004 15022 15030 16053 16066 16066 15076 16093 15106 15152 180 15306 15816 15367 16423 15636 15538 15673 15998 15733 16807 15866 16878 16940 16969 15988 15996 16998 16186 16201 16280 16293 16317 16310 16322 16367 16373 16393 16402 16420 16441 16446 16460 16483 16602 16617 16677 16627 16676 16720 16773 16813 16816 16949 16958 16959 16974 16984 17041 17061 17127 17149 17180 17181 17196 17197 17262 17369 17422 17470 17657 17594 17637 17656 17681 17682 17697 17698 17701 17747 17900 17944 17996 18008 18026 18030 1 036 18113 18140 18150 18171 18187 18209 18212 18230 18231 18279 18284 18285 18348 18402 18414 18420 18492 18495 18650 18686 18692 18611 18661 18676 18735 18766 18802 18828 18830 18852 18860 18881 18886 18893 18949 18958 18992 19007 19044 19066 19094 1920i 19204 19233 19237 19269 19267 19310 19341 19359 19382 19401 19424 19429 19451 19460 19495 19466 19467 19610 19614 19576 1959 19667 19690 19810 19867 19870 19882 19885 19903 19913 19 8 20026 20033 20059 202S4 20278 20340 20370 20522 20664 20610 20619 20633 20671 20681 20699 20733 20758 2076S 20773 20794 20804 20836 20846 20864 20904 20922 20934 20966 20973 20977 20987 20991 21056 21066 21097 21100 21143 21148 21152 21238 21264 21299 21346 21349 21359 21864 21395 21401 21424 21439 21449 21456 21474 21605 21634 21640 21666 21680 21687 21706 21741 21766 21768 21840 21857 21950 21967 21997 22046 22062 22126 22128 22159 22178 22189 22193 22195 22287 22308 22330 2238o 22397 22409 22428 22460 22467 22470 22504 22649 22619 22689 22706 22736 22747 22763 22803 22832 22839 22840 22847 22869 22907 22908 22967 22993 22999 Vonge Igst so 8292 ontbreekt no 19I2i noot ign 19124 GKUBNGOE BKRICHTlSN 0 po8itle tegen verpUdlte ZondagiwlultinK 1 g I ï iU rafl l van Apelflo urn al3Ul u l iifjH t eiüi Mronksiijifi op d vorpLcjito M1I l lfcltut ntt M VilMkliu ook jOlkUc t niiiikiü wonK uorg Oure oi AlKoo Mu Wi aalteen tri t güreawiQKoiBra inof d kn iH iir ot liuant ziuten tot nUo iiid 11 Iftx uur opuKl li Wjei jiuld g u dczo Een NederUndach achlp op een mun geloopen til Nislorlnndscliy zAlutiüit hnptraa c au Ijuntuinui naar t rt ilianl uii lai p e II iiujii gjooiipm en geaoiuteu Co lie iiiaiuuiig M gtirod De Johanna lit Kixel wordi aaiï de lol iït u ld lol iKig Uk U Iwjt niet luogen gehlitltiu d u op IA Vlleuoim t tntrajudbn umeiniet M lMKiiK r Jujiaiina af to roieii n utt lut ZIJ IL ourzaak un het amÜK dend nt TllidKllUgO WodlOr J uir iRil jlikp l k IS gpwordwn ttuelt lull lit II 1 xMopumilp aan lioord brocbl M 11 tiouipl iiti hit albrefi n te alagon M UKtr du vknd ot iugt daii i Oo t ot Sourloi t wonit IA letHpljoiot Aeaifltoiit n eoa ioetu bliii iT lïgyen vóór de Itot geiloo ttjnwnie ftM tenLi to huiUK vcrleenpn aTAO NlËUWS GhUUUA 28 Janiiau 1020 Uit den Gmtdschen Raad Het overzicht van de gisteren geèoadea zitting van den Gemeenteraad wordt normen geplaatst Herbenoemmg De commissaris der Koningin in uidHollaml heeft met ingang van 1 tebruan u s VOI U den tijd van 6 jaren benoemd tot jecretans van de Gezondheidscommissie alh er dc n heer A H Teepe lui diei commissie verggnnmg krachtens de Hinderwet Burgemeester en Wethouders van Gouda brenger ter algemeene k ims dat op de Secretarie ter visie is gelegd eeu veizooii met b agen van D de Wollf te Gouda om vergunulng tot het oprichten van een Car tonnagefabrlelC waarin de benoodigde v erkluigen zooals cartonschaar cartonbuig en snumachine in werking gehracht zullen w orden door ó eiectromotoren n 1 1 van 2 1 van 114 en 1 van P K m het perceel gelegen VoorwiIIena no 1 kadastraal be xend Sectie K no 1961 Op Uinsdag den 10 Februari lÖ iO les voormiddags ten 1 ure is op het Raadl uis gelegenheid om bezwaren tegen de geviaagae vergunning in te brengen gedurende une dagen vóór dien dag kan op de Secretarie der Gemeente van de ter zake mgekomen schnfturen worden kennis genomen BOSKOOP U heea B n O hoÜn Jr aiMer fas t L ift gtsfllaafid voor h t caadLdnatsexar lu II lil il hiiiKU ulc StrMd i p öitultpong van den l o d van üui tt i aiKlis jnt haïidelaren htnJt de Min van i iidboiift iin het begin van d t jaar mtge iatiirdi gH een uiBvotrveriiod van plaft ca Üt lk t ktw pwctia boomlvwetkerslitreeiuging Ln dt V ireenagng GOUD£RAK Gihl Ttn tietJt de tmmerman 1 Verkaaik ii eunebg mgdulv gehad liij la von tw n la don linmerinantf winKel waar Iiij u ii t werk wan tiaeir beneilen gevallen w ar hiij txwiiiwNoow werd opgeoomen l r li k iikanip die spoedig ttsr plaalaewart or ïatierde in wtndi gi0 kuou ingon 1 ar raitïaid werd naar zijn wotiIhh vor voerd Hm ht ovtM zotlion van eon paard en wagta geraakit iiaaiidaia de voorman fr C Büwm aliiier it waCiir Hot pawd ging to vhif dy veerpont ut zoodat geiWEHiide trniaii ut hej water werd gvdrai Mi t tH n nat pak llei dit ongeval dat Kei waA ern attgc r hnd kunnen iijo nu gtliikkig af HAASTRECHT Miianilbg ï oiiui Im de beur Ur P J Oud lid vaii de Twt edo Kamw voor de Elfcl van deo V U Bond als sfpreker opg releit met het oroierworp Ptiüfceke loetvtantt Dl heer Oid zette ap Aédelijk ea ca kelijk WIJ zo utten hoe Ai tooAand thaiu Ie A an dt gjelegcdiheui ot ditbat werd ghjon gt br iik gemaaM aUeen worden door de heeren D E v d Uroek ga M lerlaan ud Stolwljk eem vraffea geOteUt dte tl or de a Hproker worden bearatwoocdL Aan het eftod van den aviond dandOe de vjcijRiUer dra qireker voor xija atere sanlr pe ie en c publitfe voor M huw daohdig leMoor UUi ÜiVVAlIbK I tiiKiKl rtiai voiiit M Jau au Hf u i t jit 1 ur MMuaie0iig saa i eu4U o nui 1 ouv ii J io0 M II uiA tt J b iiOt ini UKt itf giftji Haierleitboigjnearijl 4 ueiMeUiftu ge u iniU 4 ii re j ak3aooligakticjul r te warUal Ut i UMiv MU UN oWluti N crieeiung mü ecu vuotspiioi ad lUUiU aa dt nomiitplMU w erefu giuc NuliOvltUlHViiHiUIg 1 iur Ka d V b it B iuJ a lièbr urd i iüa n ita iut i a iond lu r e 1 lUroijat oi e oe l ttMie Kina tf 4 en U HaiKpot irtMi Beult avouueo w ia veti puotiek aanwtz LM Aiiul r n atobeu IN uejil g t edU EcQ oord v ia waOir Utvriiitb tK toe aan den v oorzia r Oei niM t ao lAMtroon dti locila htj sell oaa liut V Ueik iiK deaL JJc vOa vtujl luooilo tl ijd hemt moüAou igeHpoMeii ooi aec sLik de kiiuiereA m te prtsteu Uuèdeavou dfi zijn iM aüjoup dtir voofitelliiïg oeoti kouu e M vjorUraöhtiQu 0egiov B t weJuie zear i 1 d u 4itH iih vlrten ijuu ltug V vdvai alider door de t ijk fK itio oangtiiiDudm eik naar LUreoU ovt 4 1 rucuic de vuiuutien t A Ëtaiie i en i vaii Stni VtlHpel tot het oudenBAU van tilt daigit n giavaii EuWMlfiaui m oastroo lH rij LANDBOUW De melkpnJa lA wrl Holian iHChü tuMii vau v nuudi ro en dis vitretniguntg metiirilttin hl Ue VUiiM einror iing litrmea lobbtu in Pil giwiertft g tMhjuiHii V irguiCienng etn mo it aavi oomititii waatna goppowettx rd wurdi lcg n iKl i eoUiut van het iUmvelmintwr o 1 dieiii uijHltg vau J cioni door bet Zui vt kanioor aian de ittBlKinAiahtmgfu voor U winter node lVlllf l toeflpze uog Witihit lo doen betakaa tot 1 itWruari lerwijl du iiiaaauiMm verkoopprijs van o ceiiiM goltawiiaaai biijttL Uwaj o tief i ig van dn n liijMaig zou uoerKoinoa op 1 rinliiKUt O iiiia Ier m irgio met d uen a b ï ij van dm int lKnu iUi1iiiiigieu ót vau de eJiwudtsm IX zt iiiutbe a auu tkm iinaifltur van antiixmw 0eeondeo lltM edeiitaiiid oh lijdbohrill voorJUtit II iti d it ajht zijn oonteei te kennen nt t dut iiot deze innouhug van den l ij lag we vHSiü een mefrfwotf logi Kan oiB miuu Verklaart óeav aaak aJdoe Lu oorzaktn Tan leder b i KkcIijk Imv pTotdtn Het tgaat inati den exjioin van zul t prodluicttti tnis tu nu UkingH Iket ui kjimoor geen gold genoeg meer ia het laa lj ont dt Kostetii der medk oorsientog nog kuiger op te brengen tiet be ui daarloe zal ook vt tigeuiakiA oItji t zjjn oindait eveui en op de lAunen IftudK he malF u dèi t Jzen van boter en Kaas tPinigloopen Zou inoci n de bljala gt II Mioudtvi dan zou dit bcteet enen dat dl pnj V wi oan uinpt i H kum ftniatig op 1 oent iBAoop zou b aaid blijven wftardoor tr etn zt r gTJOt wHnverfiou diOK oii ontstean me 4ien den prijn van i i lu 4 einelk en tbeu van oooMuiiptit nelk III iH liegpijpc lijk dw hei ZiiiveiKantoorVoor t eiL kun iuDlig tii on oiiiiDVvettfdprijhvirscshn uleÉ de veraatwoordüng willuftgen tn door hel bfeiult twa de bijfrta gi c U doen voDva3len er toe melowwkt dn £ voorlman dj prijzen dwr melk weer fHipaaW wordtHi door ii feiiciijlte laiCtorBu U lol Ie op onderMNtc iiitg pgiaan en OT tbe onitAeik xtn0 geHtofiu tiet de tnj lag tilt voor de Hlijter was btvloeid tooi de en zejvem aan de veehOudorsi wordl aif 1aau omdat hhUwi dni aW gieMoiiledl Il bjivn h i Jt uwlk weigaron te eve n n Ufficteel Ikhe hrt wei dat de boeren lUit nittr tDogen vragen dan Ut oent per liln fif oerltrij dioh dt praktijk toont aaa M aan dli l f aBing met de hand worl gil hoiulen Vereeniging Het Kaaamerk I n In het IifHlLinr m Ik zitting vefttfien woor I g iv der luiaeiooi rMeM4 aifaiiét nier tt tntkde ik I van de AatiooH t fieMlaoil V orttMlollaiid Ziiidithdland i4atioiu voor volvf te L voo iUet volv t e kaitfl te reeW tfH dngetijkMcli bentiiur wordt gevwind dtKii lie liL wen d bma te Snoek voorzAuttr A van VFiJnen ta Ujutla ge crntaT 4 en G Nobel te Ui ewlakel 1 vtreeni ing Meit zÉCb voor t Leiikiu tten ahnek vwi kaaMiihrkf ti Hi vx pioióatit te br vigefi 8CHEEPVAABTBERICHTEN IKKI I b KD Wl Ift U YU Gt eritot r ftoOerdair naar Jai a ir 7 5 JftT U OUibanip oD Djebre vertrok 21 Tan v liatnvia n R dam hlndiRiu Rdwn n ava pa Jti Jan Muite llOlbLVND AMBHIKA hlJ Soiiiimfadijlv New York n lava arrt 34 lan te DuHban UU S bDBRIMNU llamK KanR ftn vertrok lï Jaa v A dMn pCardW HnetlniH KosaHo n Adam vertrik ÜÜ INGEZONDEN fi itM vorantwovrdelvltbeid der d i j ruijuu£i vaa den bglantingbe la lM te l e middenstand heeft geUl gmo g Kjlup hem maarl Betalen kan hu nooit te vroeu Pluk hem maarl Er IS een ruk koopmaaastand Druk twn doodl Ook zun er nvv ren tn h t land Hiei hun loodl De rentemer tie kleine man De humaan d advocaat Zu allen lUkken van het geld Als d fiscus het hun laat De Staat vraagt altijd duitw Al kan ie r ook beat buita De stad doet mee en knüpt Tot man pJept t Gewest werkt met opcenten Voor ambtenaarstractMnenten Men amyt met t geld t is vlug tjch Opgediept Weiaan dan middenstand schep moed Sluit U aan Vereeoig U en doe t met apood Volg ooz vaani Gti mannen van het koopmansgUd Vlug ertotjl G uljv ren eer g i xijt gevild 2ii auitjl Ën rentemer en kleine man En huisbaas advocaat Rust niet voor de belastingdruk j Heel vlug omlaag weer gaat Ned Bond van Belaatingbetalei a HAlKKTBERICHTEN llUl l Xat V iN a Jan lyJÜ Aaavow H parttjtiL waaronder u iiwt UijkiiMikrK J 1 iHtu H we G do pi in ld204 G Trij UoodBiAe kaa Ie stoori 0 U t Hoon iü W Haiidel ilauw HUfKDlLiN J lan 19 AaavwV i3 pirtijiu PiriJB Gou baie Kans Is Mmt l A l X oorfc f Hamlei Tlug et Luohivaapt Ldiehtpoat I htoht metltezorgiera van dim l nilenTarlj luohtnittiidiensi ttelihen nu 22 wekea ji t elion IjondlB en l axije ge logen en nh 4g iH4nafide Ih oug tiwige we r op 105 digni 214 lucLiirtis M ujiiigovoenti Waar I41 ze nirt ea g uildÖNfah siulhtHd vtiiï ruim 100 mijl per uur 4 V i niijl hrfjbcü ais y e0 KUNST Liquidatie van het HoUandacJi Teeuoi 1 N vrigiuiIfring vtiii 11 ind tlliii uddrs vaa dt S V Met linlkMkdsolt JooiMtel di ntlctir l it df VilWiH h Jt tM dotntot lirfnidflUu der N V over tt guutflodoKi I H lnep a 4Tig v an art 3 en 2S van hair t tuieu aau tkaar dirMMnir o idtr tot7teltt van de oomin SBari ten op t dru ONZE UKAAVUUZt UkllST Regeling der achuldea PAHUh M Jan lenemule de schui lt n eu order ugen van voor den oorlog tusswhen de l ranacben 1 Duitschen te regelen heb ben de mimstent van l iuaaeien en van Handel den Aiinisterraad tloen goetikeuren nco wetsontwerp voor de vornukg van an bu leau voor schuldvereffening of juister vaü twee bureaux éen in l rankruk en een a Duitschlaod Het pnncipe van deze in iiel ling is dat Duitschland garant wordt voor de sctiulden van zun ondeivianen zeif mdien deze macateloos itjn nuu verbintenissen na te komen Andeizo li Aordt de i ransche staat debiteur in ue jlaats van onderdanen die vorderiogon op Duitschen bezitten Deze worden betaald eencrzuds door middel van een maandel jkache u Ikeenng door Duitschland te l Ëtaleo vervolgens door een stugmg van de 1 ran ache schulden in Duitschland en tens otte door de liquidatie van alle Duitsche goeie ren jn IrankrUk Wanneer deze middelen jnvoldoende blUken om de Duitsche iichulden te betalen sal de Duitach regtenng z ch v90r de reet aansprakeiyji stellen De mededeeling van de instelling van hei baleau voor compraisatia zal Duitaehland voor den Ilea worden gedaan Peinew iH BeJIcle lAKUa 2S lan PoiiyM tn MUlerandhohht n IXneda vojDd Parije vanuit totdari Ju Clcmeneeau naar Egypte l AK lüS Jan Dm Petu PiM des aieJd diKt OkeoKfioean wiA 9féA t uü lo rliefietl om naar Sgypte te cun a ff t l dtr WtrekUBgMi PAK IJK 28 Jan WtoWmvWayfr Uifiwh gesani te Parije zal Ooadntd g op 4 i Qiiii dOn f xljn gelooMhrievra imi mII ernnA overhandlfm ParysMiaara naar LMMlea I ART ia iH Jan Ren delegnf öit denINwijf t ien tBeent lnac gnje door zijnvoorzitter Adriii QtuSn U JDtMRtMD nawl vnden Tiw r kfcrir Laatste berichten De verkiciing u Utrngartfe UUl ÖAflt l 37 Jaiu De verklaatnfeu out do Sotioitale V fffadéritifl efeut eu UH 1 emi overwiiiniuc van tuit hriMlolijk NetioualB illotc tot dn v fko eiwo beitooren o a ror ah éleiie pr jteetantaone faeaIt jkeo lint rem aal vIlmit de IwereQ la v MQ BHHEinEl De huri ljke tupuneo tijen Mibm tvn groote tiederlaac ffetadeu Vif hau otuuÜda ea lareeg sela de nMndavait IUikM UeUir eh een ndnderMtl Mtkkerkt viel té tecenoaiuËtdaM van dt fi iidnister van oriog Frli r Oh Apponji en Schepen naar de Zvarte Zee i AilUS 27 Jan De ho de Par nwtdt lat een I ranacha vloot van 8 aehepen V o verscheidene kruiaers benret heeft gekregen naar de warte ee te stoomen Het KngeUche Middellandsohe e eeka der IS eiveneens in zee gestoken Ken h ruoach ËDgelache vloot zal binnenkort naar de Dar d inellen vertrekken Verwacht wordt dat een algemeene blokkatlé der Znid KttajUM he kuat wordt begonnen Pokheo it Ai itiMMit Zijn gMienn iweo tÊ0nm ioUkoitigt vtt lett XMOii at ni De Torenbrand te Zullen Omtrent den gewekilgen torenbrand te ZutlCen waarb een monumentaal bouwwerk n tatvan historische bijzoDiierheden aan het vuur ten offer z a gevallen worden nog de volgende bijsomterhedea g mald De brand la vermoedelijk door kwaadwilligheid ontstaan Het vuur kwam aan In het naaat deo toren gelegen perceel waarin de heer H H van Kempen een tg vliegende winkel dreef Gisternacht li uur uit eer café thuis komentle is hU met een branden de petroleumlatfip in de eene hand en een lampetkan in de andere naar boven gegaan en toen gestruikeld waanloor brawlbare waar in brand vloog De brantlweer die dour ht t niet voldoen de werken der alarmeermncbting eerst een uur na het uithrtken van bet vuur tet plaatse was kon weinig uitrichten daar de toegangen tot het brandende perceel deer kisten voor de deuren waren versperd De eigenaar woonde sinds October te Zutfen en had In December een verzekering r sloten blj de maatachapp van De Jong Co te Amsterdam De voorradige goederen en de venlere inventaris waren verzekerd voor vier en veertigduizend gulden Het met hypotheek bezwaarde pand zelf bovendien voor vuftienduiiend gulden ter w jl er varder een bedrufsverzekenng be stond van vyf en v ftig honderd gulden De heer van Kempen die het huia alleen bewoonde koeeterde het voornemen over eenige weken te trou vrn HtJ is wegwiH door den commissaris van poUUe anwutg geachte omstandigheden ter beschikking van de justitie gesteld hoewel hl ontkent den opzet gehad te hebben branti te stichten en daartoe ook door kennissen niet in staat geacht wordt Atte telefuonl nen in de tad slfn gestoord doordat de van den toren neerval lende steenbtolcken het luchtnet boven het teelfoonbureau geteist ni hebben De burgemeester van Zutfen Mr DtJckmeester nam zelf ntaande oq het dak van het Wunhuts aan het bluMehhigswork deel Om kwart voor twee werkte de motor Hpult doch deze kun geen grootere hoogtf dan 30 M halen Men moest dus deiw toren wel laten branden De compagnie wielrUdera onder comraan do van den kapitein F ü tie Veer die zelf van eeit brandlaiider viel doch gelukkig niet matig gewond werd ver richtte b j het reddingswerk der vele eadheden schitterend werk ilJ vormden een schakel van het tnuseum af tot de leeg staande apotheek daartegenever waar een en ander werd in veiligheiti gebracht De cavalerie was belast met het afietten der straten Van d klokken zijn er enkele totaal weg z z n niet gesmolten één zagen wij he denmorgen nog op de Groenmarkt liggen Ook werd he Ienmorgen al iemand aangwhouflen op de IJnelkade in het onrechtma tig bezit van een jklepel Voor vele menamen Is het een antiettMide nacht geweest Men wist niet naar ken kant de toren zou vallen gelukkig la deze op de leege Groenmarkt terechtgekomen vrijwel loodrecht naar heneden val lend hetgeen met een eqttettende knal gepaard ging De ramp ware met te ovoiiien geweest indien de toren m antlere richtmg gevallen ware op de omliggend huizen Het WtJHhuis waaHn het Hnseum en twt telefoonkantoor zlfu geveatlgd t n op beurHpolis verzekerd de torcoi a de Wang niet Steun aan toooeeitpHerB M 1 ne lHt re nlt toRordmit 1 NaH V arÜ ton m naiaici alhitr Mf lx gl ren ond fit iiespreltti gcibau I II V iibaud inet dk M kiii0 uw umn ti lei Na af ixw Dumoot anoreMri t van de NmL entrale ArtlutoO Vervwai iiifi m Uarttwn Ül vmx ht4 hoofdfaefltuur van de M N l TooittainK na J wwrtwe ifl 4 i ir hf t woaa d as 9ev en ov ir im Brtandtfi 1n bet t h ij tfte drfir i vre ie iK ISig btdwBven en ot gewweo wtm q uk Ie t oft m p4 f mr vMdauwi V t ilitoHfnit gevt n weid TimiJam ver f4 wl dtt Ro Tt mschf muslel aoowtl m n H al ffnaiieieel st m ziillfn qt efti vn ftji U HtakuMkt loon Wt jM tffHt TELEGRAFISCH WEERBERIC HT Hoeg mua WAS te BoeitepMitiMi e and TS I te Aoroain at in f 4 ïen ni4 ennni dnc w ki e k marigK ZtifJooateUikeWZoM wwMilkc wind bf t Xkte lot cwwMTb wfl W wmwmètmik ntm uM MHIm iMdnar v W A A V