Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1920

AS4l S Sfc 4 tJ T wi MiMoipjisü Trmwii Soiled Selon en HuiikeoiermeubeleneliTeieli Stoelen Llnneokeiten SpiegeleSchilderi eo Tbeet feli Eikeob uten Buffeilea Boekenk uen ClublauteuiU Zi denpluche Ameublementen Leerameuble menten KepokmetreMen Wollen eoSadjndekeoi Stroometratieo ent eoiS396 SPOTKOOPJES III 20 BESTE ADRES VOOK JONGELUI MET BUWELUE8PLANNBN SIM0ISmiT44liboKDliiili ii li ilGScliliikadt ROTTERDAM Telefoon 12800 58e Jaargang ARKXSX yui A Adnloistratk lUtf poedige indiemog aan van een wetaontweip nopens de atichting van een Vlaainsche hoorfeschool met behou der Franach te Jent Braum de burgemeeater van QaBt was degeen die t€ en het in behandeling namen van het ontwerp Van CwiweUerl stemde Dit la naar de afdeellnfen m I wezee Verder bealoot de Kanter een edRUnlMde te benoemen ter beatodearlng van de problemen die de talenkwMtie opwerpt en 0 losslngen voor te beredden De commiaaio aal uit 21 leden bettM dte tlooi een stemming volgens het atateal van evenredige vertejrenwoorcüging benoemd zal worden De eonunlaaie aal Toorstallen kunnco doen aan de Kamer De Kamer zal alle tafenkweatlee naar de eeMmiasie kuaiten verwezen Vinum SaDguinosum in vactio Aanbevolen teg en alapelftoshpid Kebrek aan kracht en enerRle gcdunjfe vermoeidheid luHteioosh id f n moedeloosheid lusteloosheid i n moedeiooaheid zenuwhoofdpUn gebrek Qon eetlust pjjn in de ma ig in di n rug en de lenden kortom teffcn alle verschuDsclen van BloeilariiioeileenZenuwzwikte Prus p r flacon ƒ 2 6 J1 ƒ 11 12 11 ƒ 21 Wardit U voor namaakVAN DAM i CoDo Riomurrtraat 2c 4 Deo Haag Te vei i1jg n bd Apotheker en Drogisten worden teiruggenomen 608 20 Büli MJNLAMDSCH W IBUWS 11 k 1 4 1 1 u ii r O O e 1K4 pruc uu ioU IuM i ta UMtpvi im V4 i Ui FoolUtMtiu li gItiHtVnU II M I u rM iiiUir Vfn lu i H it t 4 ve KI iMi itui ertiuu v oni o nuiu leM j 1 n a l pr K ee jiarlon ua A tt Mfr uifiok m an Hot v tl tu iiu HMi uive J41 1 lUJKiiuii lunx ueii rthp ors vaitue ei iiroxit op SMOjntdeti t a lur it ei iiiiu iJp ii tuiWii tH MOente atM gu i4 i M iici r4 iyuiit o tiii 4kiea ii ii iOufri uiiMM d H4itixiai £ 11 ut gitHJMi va VwR me i vu i fi7iCUh uHe m ao rr 4ujit uat uece 1 it j tüC nwouruig wwi loon HAhooel Aain I iiin h n wuwtu i ei aaji Aiarieo o4 1 Oat 4aiiiuruiat h lavtfi had pMlaan ew ut iN ui lugou i bouutii en aiuue duhuv ji I iiafeig 1 kil uon iitouni w w g mi nioa ue Hwaa ta luioKt £ ju bewM lii en abuUbieeM 1 etiTvio ei aJJoB Kuiuien iwMy ien gpitiutMi ie auvooaieii zijA op oawvi ij Wljüt blJ dit pXOUO op UVyUvl fOi fMU i vu 4piv 1 lie zaa zoo htsianfiiga OM uu Kii Tiijae ruultjionk de toM moei umivKUUhtm c vn nutlitilrc reolHbMia aaa liier Uut vokloen ohffiiMvt aliB U v rütsitagan van beUaame M uilffu vmt groot aaiitaj gonii u lo huofVD o m mt1011 v ii Kivwei ttöiüÉüJird eu atL eft uiiyw die do üeiaii4pryfc te perawiien uU proüoe Alarloii zijn va iHüii Uogo dtaotWM ia M pwoew ver uoisigd oui lorat di ikxir de venlealglac gt uWale mtguu te tioorea üKpoor we g otta i uk GiHtetaior eu om IJii rtwd fi D treln lii7 u rbVw prliju tm guvulffi aa een Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig adre COHEN Co ARNHEM F brUk vaa Roliulltin Marklnan Zonnt ehsrmsii Tsiitsn DalililHdaii eaa 36 Agant nor Bmdi ni Dinitrilnn H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA i 1 T i WUDSTRAAT 21 OOUDA A vit in Btaaing gegaan Ge1 vreesd wordt dat de staking zal overalaa vHrik wd Bigikw4 op ht Wwi J a oaop lijn abtandaii uuiilaireu ValD tore btrlubha kHoiniu blJ hal Mrmoev oui ltf34 luvea terwijl gitiTond wtvdeii IV louo mollel en aea jiaair we fcuri van d u IXrein uvutMla wt f t vau den miiiteiirvu u éa weiden wHQir bewsbadigd iKt wbm dvzuUde O tri ilMi eoi u tfulM B teii0evolge lun verradMrUjaitt aünf bw btj tidwiel I ttoe honderd vliegt iilceu verbrand I li Mio de Pat ui Kl uk Z Onoh dat bij den bmmi la de haiwar noWir ucmUnde ui t 7ü maar MO vlic tuifaii aljn verwocMi i brand sqUJt4 aan kwaadvU r ftxwnide hij iQei dkit fd 1 ttolie teo waarin geen lemn wae HaAr afaobjoa die woorden zonder eouige uittlmikklof werdrD geaegd volledeii zlJ lUinbaoi i n oa wohe vriandeliJkiH M Kwam inzljnooflao JCijk m mijn jon pMk ng i urten vwrdPr we kunnen uu n ol I at hl uur het néilagnkaal uM ra gebnii in U Ik wed da u Mi i beetje opvwolij it3ii DOodig bobt ale je nxieder van hidii Jn 8 geval aull n wij de kwaaért van dm kantMTHtoel vau a le IftaUenfM keii Graav nnnaer tk zal i heej Ijf vinden otu t kouiMi tfau wooot a Nummer US Harlt v f lrer eaa fe DMkkfftJk waodaUng Vaarwel en Wb i e veel ovwr Je weaier ik al Md roor haar saf u IfiJ teukte de hand van Am ioogao o aproo lu hot rijtuig dM we nnk Drfo néi tum latirr bad hij de Hrdee voor M Qogenhttk uit zijn gêda 4rea varbaatneaaA al zlja aanaui aan eeu ander gwvaj egeven J4fao rivde atond bkx ii ioo d m op bei ti ttoir htt rijtuig na te i si met A uI dn Ua r i Icanaid dU ttaiph aefiog apgetuvm vev a t Durban tad veel iii4ot w rtc la de laaMa jarra vbuMM Jat waa lohMftiÉaa de eeiaNe pa li Mft Waddinxveen Adveitentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinzveen RHEUMATIEK SPIT ISCHIAS SPlERVERREKKINaEN Allen welke bieraan lijdende zijn worden uttgenoodigd éénmaal gebruik te makea van VISSER s RHEUMATIEKOLIE Zii kunnen dan de hetlaame werkiDg ondervinden Prije f 45 Voor onvermogenden Il deze beroemde olie grain bij den fabnkaot P VISSER Emmer Ertacb Veen Verkrijgbaar te Gouda bij ANTONCOOPS Wijdatraat 8 H t LOON Markt 6 te Oudewater bij WedE V D BREOGEN S033 30 Toof Mgroi Fa B MEINDER8MA daa Haag Hxbo orWInd OM li ltaa iMklMlj JO lecfau nveo mundcn oud P C CLEIJNOERT Ji J C W CLEIJNDERT SciHALi Oouda 2 lnoiMrt 1920 738 Eaiil kwiili e ln 13 VEKEENIQINO VAN HUISEIGENAREN DOOR EENDRACHT STERK TE GOUD A VERGADERING VAN Verhuurders van Woningen op SOJANUARIe k rlesavondiSuar in het Cdfé t Soiiaa ksord aan de Kleiweg alwaar al iprektr zkl oplredan de Heer Mr Steinmetz r n Amitcrdam OM bM ONDERWERP De Nederl Wetgeving tegenover den Nederl buiseigenaar Vnkuurdwi NIST LEDEN Dpilail loa Nfl iiillf Tooriieo TiD Btree bewijf Ie bc koaaa Uj d butiiunledaii u aroodi n Mil 6S9 34 HET BESTUUR NIÏUWE SCHOUWBURB QOUDA SOCIËTEIT ONS GENOEGEN CONCERT op VRIJDAG 30 JANUARI 1920 U layan éti M UTRECHTSCH STEDELIJK ORCHEST Mrtff Wding nn lm Hnr JAN VAN LSE Balr t TOOr Leden der Sociëteit bunoe Deoiee eo Kioderen Lo e Stellei of Beleen f I per perfoon NIel leden Lo e Siellei of B con I 1 25 per pereoon Galerij I O SO per penoon Leerlingen der Sladi Mueiekicbool kuneeo ca persoonlijk bcwija ven loc eol bekomenToor Lo e Stellet of Belcon ren f 1 perperiooo 740 38 Alle rrtim rtln nrkrafd lait tg n r Mtturaftchttn PLAATSBESPREKINQ en i DONDER OAO 29 JANUARI 1920 re morlen 1012 en eneaiiddeli 2 4 uur k f O 10 Bi Zieldniran big m gtdiinndi tt ultvHriiig g r MaiMituktm gnIiitM Het ktt lig op hit nrtrat niir Utrwkt ui M CONCERT nnngm 7 Vu uur preelts Eind half tian in de lleedlal op Slolwijkt sluiü let goed op Ja Adres verlirilgbaar per pond Prim RUNDVLEESCH t O 60 PAARDENVLEESCH O 60 OEKOOKTE WORST O 50 CORNED BIEF 0 50 VARKENSVLEESCH 0 80 GEKOOKTE HAM 0 80 Aanbevelend A M V d HEK iin kricbalioi m de ktt haeichbeid Terkoudbeid Gebruik iHERMO TABLETTEN Zi tuiver D de moodholU Imacn bel ilifai op en g nexen u ho l In doozva Tao SO ea 9t Bij Apotb D DroiiêV 739 25 PONT SCHOOL OOUDAi Westhaven SI VOLLEDIGE KllliTOOIiePLEIDIIIIi In eup uss n KOSTEN VAN DEN OEHEELEN CURSUS I SO MACHINESCHRIJVEN STENOORAFIE NEDERL HANDELSCORRESPONDENTIE InsohrgvinR 31 JANUARI van 10 12 2 4 30 6 nam Aagivang der lessen 2 Febr aeS ProipectuB en inlichtingen gratis 737 60 MEVROUW I heeft U al eens vleesch besteld bfj M J VBRZML Klalwaa 3a T l faon 37a het is eerste liwallteit en de prQs Is beneden alle concurrentie 729 30 LAPPEN POLET GEHAKT ROLLADE RIBSTUK ROSBIEF BIEFSTUK OSSEHAAS KOE VET per S onn f 0 90 1 50 120120120 25 125 120 Prima Blank Ralfivlaaaoh per 5 OOIKALFSPtLET f 1 20 KALFSSCHIJF 1 10 KALFSLAPPEN 1 POLET ea GEHAKT 1 KARBONADB 0 90 KALFSOESTERS 1 40 ZIET PRUZEN EN KWAUTEIT A1 1 n 1 1 e Sa V p Vanaf beden 732 30 geen f 4 60 maar f 2 50 voor een paar HEERENZOLEN en HAKKEN DAMESZOLEN on HAKKEN f 1 75 JONGENS f2 KINDERWERK naar maat HEERENHAKKEN f 0 75 DAMES I 0 50 JONGENS t 0 60 HET WERK WORDT DBSVERLANGD GEHAALD EN BEZORGD Het edr i daarvoor II Sneischoenmakerlj P WIEZER Wilhelminastraat 13 a HUISHOUDGOED DORORtCMTSCMt MtTAALWAREMfASWÏK ïoorhMn Vt6 J BMKCRS i ZOdVDORDHtCMT 1 Advepteapt in dit blad J 3 zvmms KOKO ccn lulvere heldere en niel vettc vloelitof JA bevordert den haargroei versterkt klieren n haar M wortels voorkomt het splijten en uitv illcn Tl Hoofdiccr en roo verdwijnen nadat men KOKO M een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op hel haar dan wri H men bet tacht In oederwaartKh richting en borstelt ÜlnkW Verwaarlooa nooit Uw Haar f Wil itellen geen dwaie of onmogelijke elschcn aan KOKO maar wij zeggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO ala ccn zuiger genaaainladal voor het Haar kan evenaren WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handehmerk voorkomcode Op elke Icfcb KOKO wordt nnolt los zónder verzc gelde bulten verpakking met HandcUmcrk verkocht P r U a r 1 M UalM LtO nUdtn I M gmti fltwh KOKO Shampoo Potden f 011 per pakje HAHDtL5nERR VerkrgKbaar te Gouda bri AlffTON 000P8 Wrid raat en U SohooahoTen bg A N VAN ZESSE3 Haastrecht AbonnenMatcn en adverteatüa voor de GOUD8CHE COURANT en de HAASTRECHTSCHB COURANT worden to Haa trecht aangenonwi door onzen Agent Ja SCHEER ♦ HAA8TBBCHI N V DE TIJDGEEST Trikhmg van 950 nummers tin ovintim vm Notaris A G MUIilE Donderdag 39 Jannsri 19 hg van 1100 000 654S t 1000 4S78 13989 17994 400 7554 13413 14561 1551J 16080I 200 7952 15152 163 1I51Sr 1100 645 2118 502 15437 6452 6527 7744 8757 11597 132M 13731 13877 16328 16 B 17099 Prqm vu 190 eigeo gildj 712396 5017 773811190135111536116873110111 355 97 61 5911300 20 7516984 38 439 2472 5164 6811420 35 87 96 13 97 723 5210 7921 ll 19 891540517043 17535 3060 87 63 2113014 37 8119211773 91 5419 8094 95 1 661713818314815 3108 5503 814311723 6 15525 681 I 63 34 09 8205 731374 I i790 1728619989 82 3436 5653 851611817 69 9117388 20072 98 40 6737 900 311380 158221740020191 1007 3506 71 9000 86 1 42 3220211 96 53 5883 0274 1191l3Ki7 15909 20311 1183 61 94 955 48 38 1017713 8 85 3680 6197 9691 7214028 25 84 20434 10 93 6212 9758 98 14164 16129 17S 520Sr4 1280 787 57 9821 12003 99 671800220825 1381 3998 6416 M 514217 82 15 34 162 4072 17 74 57 31 89 50 79 32 414 6730 10214 12320 14318 16231 I8J69 20125 61 4216 6884 10479 85 14405 57 18410 1839 27 6968 10li22 12722 7416312 69 54 62 7182 2512865 79 25 79 2089 4307 7228 ll M20 67 14507 16412 18517 2122 449K 7389 109S1 13043 14870 16523 18629 44 4504 752 85 13388 14930 83 18735 2149 M 7657 1105113403 90 18627 18825 l 4871I 7713 111 50 15014 16724 34 Later aflosbaar 24 1923 1716 7397 9588 11796 14184 16715 186 28 44 22 7547 9611 96 14220 51 80 54 2013 62 59 1211815 95 54 92 108 30 63 76 48 1914343 9018704 53 J 94 7607 84 JO 74 93 27 64 81 4859 26 96 41 1442416802 97 71 90 74 41 9723 82 19 2 118807 84 93 94 46 9822 89 72 42 9 95 2171 97 ei 5411934 14504 44 27 217 OU 4924 82 7712056 17 48 52 118 2251 35 77 11 85 69 14628 86 18919 51 2322 71 16 89 77 3510931 85 77 2418 5128 22 9944 79 47 JO 94 402 27 55 2j 8512117 51 W 99 16 32 70 73 10020 12244 14711 1 9 19014 18 84 5320 91 97 48 4 79 22 2527 38 7807 10132 74 9617039 B 41 32 45 21 38 94 14807 51 15 lO 2028 90 24 52 12J2o 8 7619124 66 27 0 5472 J7 10226 44 13 78 1 224 0 2811 5501 01 28 12428 2317108 32 91 19 13 bö 30 53 43 27 39 517 41 5611 7911 53 77 53 53 48 22 2950 35 1 1O402 87 06 75 64 46 72 43 29 18 12516 Ui 84 19121 640 3061 83 12 48 34 72 94 91 51 3118 87 08 76 361494 1 9819426 87 2 5708 8012 94 99 9717210 40 700 54 12 8103 10537 1263215020 79 82 26 72 60 9 52 44 46 82 89 51 98 901 56 99 2 57 9219506 63 3226 35 7110607 12707 97 173J2 39 71 2 5904 8222 26 6015103 53 04 829 3 8 35 52 8515203 67 19622 14 ai 17 8305 92 12816 8i 81 82 44 80 20 3110708 211531117401 95 68 JJ04 29 90 21 12912 97 1319724 96 12 66 8421 10806 15 15413 JO 32 903 68 6028 24 24 11055 55 45 33 36 92 66 2j 41 5815546 i 75 50 3406 8153 30 10936 68 5617561 87 68 9 6201 83 67 1310915609 68 88 1022 24 6308 93 11018 21 10 7119813 J8 42 34 850S 64 62 89 82 34 41 l 40 64 70 781570917676 43 77 49 72 8513202 21 17806 78 tK 57 8634 11109 32 24 17934 199001102 J508 6455 87 28 36 47 35 74 48 21 6551 1713 12 50 51 49 8 72 67 52 31 42 5615643 7920011 1235 3646 76 93 49 64 51 81 43 90 96 95 8820 8413313 15900 87 48 93 3714 6601 5211209 33 6218012 85 1301 20 84 60 14 13415 80 5920121 41 M 87 8022 91 30 90 75 O 5538239703 4011307 40160491811620 89 47 53 48 10 44 58 21203 99 3901 9830 50 18 87 68 31 T 1431 39 39 74 42 97 69 57 34 93 4091 46 771140413506 84 80 81 97 4138 73 9038 29 9 93 89 8 1525 66 89 56 39 391610118200205 8 72 98 63 41 52 73 59 4220 6932 69 981370916242 63 96 26 79 8811539 33 591830120930 67 39 7013 9105 58 34 74 39 O 88 56 51 1711600 84 16326 4720 90914303 7129 9238 1513878 70 80 J 1912 4420 39 9346 38 70 731844120001 54 88 86 58 94 99 91 18540 68 4527 93 9410 6013945 96 70 89 51 09 19 71 7016493 74 g 1738 57 7233 30 Tl 14044 91 18614 1840 717316 4311706 6616964 23 1908 4990 46 44 5614190 73 31 Vorige lllst 10913 m z 10943 10947 mz 1091 AGENDA 9 90 60 97 74 9S 16913 42 20 76 75 9565 80 7 l 711 45 O Kiuian 71 uur Nlouwo Sohoulrtuïg oiioor UtrechMoh StedMut OitoH 30 lun 8 lur Soc VkadsboM Loiaa erg leiiiig AM Goudlt ZnUHUoi IJsM reow ing 2 robnian 8 u CtobouV Bouw □ Waning Mzlebl OwJntitUKkHaramiRAi Artnotiaoie 1 Fobnuirt Romoiislraitlaoiie K k Lozing door Ut Aug H R Be n n ta Voarbnrg 1 Fetmiarl Sou m Qanoegen Bal Moequé Beleefd verzoekau wij geregald tijdla mededeejing te moigea oiUvas n van vergodeiingen ooooortHi vennakeliJUalH enz om daaa In mt ageada tt T r DraUarii A BUnaiAK 4 BMH oonu P P No 14225 Yijidag 30 Jamia rilggO GÖIDSCHE COüMlVT X Ie Kedaetie Telef Interc 545 tydü de voornaamste teg wiidw dei boUjtwiki Maren Ze heeft nu et fog gt ncht op de Polen die al eea alod Rusland zyn binnengedrongen De gealheenlen zul Jen hen nu den steun verleenea rhe eeit J ls bovengenoemde legeraanvoerders genoten j wat ten bericht uit Wai schau altfcaju dw I vermoeden Gemeld wordt dat fa Polen a hoofdstad driehonderd wag hs Amerikaunsci oorlogsmateriaal x n tugekoi len die te oblene van het AmerUiv he ge yn aangpkotht De inhoud van Hete wagoniai woixien gebruiKt om het Fdolsrhe Icrpi yit te luaten an de uitrusbngw aan te vu len Hel Vmerikaansche RoodftKruia hpeft een gioot aantal kleed agatutóUn uchoenm tnuen fn dergelijke veracliaft tn een uieu we heating Poott e soldaten dte met ti n der dan 800000 man bedraagt la biJna Te heel uitgeru t in de uniform Tan het Am rikaaa clie leger Het raaerondeel van de Pool ache soldaten die zich ui liet frunt bervindpn di ia ook de Amerikaanache un form en er zyn 70 000 Amerücan ouder j Het antwoord van Zuid Slavië De ruad van volkscommiaaansB n heeft i en comniiasaris van buiUMuandi cli t t ix n opgedragen b de eerstvolgende zitting in i ebruari van lu t Pan Russisch centraat uitvoerende coniitié de plechtige bovaatigiag te verlangen vaiv de lynen welke hierboven zyn aangegeven als grondalag voor de politiex lei sovjetregecnng ten aanzien vao I olen Da raad van volkscommisaarlitsen ie van ineemng dat by doofde publicatit vuu ü e De actie lie aohter de schermen door de entente wordt gevoei d om tegen Rualand op te trekken heeft hy de Bntsche arbe dera etn reactie gewekt De Loadeasche bladen maJcen een manifest bekend van een luntal urbeidersletders ouder wie Clynes waann de eisui gesteLd wordt van een onmiduellyken vrede mat h t bolajewutiache Rua land In het manifest wordt gezegd dat de omlerteekenaars zuA uit alle macht legen een oorlog met Rusland verzetten en dat de aiboidersparty wanneer zy de regeenug m handen krygt aich niet gebonden zal achten ioor de geheime militaire overeenkomsten f een volkomen leekerheid Manifestaties in Spalato Oe tweede rre desconferentie Koltsjak s uitleverinR Steun aan de Polen Rus hiBChe verklai mg De Britsche arbeiders eischen vrede met Rusland l oenemende werkwilliKheid en staklngsneiKlntr De Belgische talen kwestle ONS OYBRZICHT i ujii È lavie accepteert de legeling d oi i lièl Opnieuw naar le leonzoJ Weg met de i aaav n ii i r irtj iiMMwoi weg met de Entente neder met Italiet Weg met het I vertiiag van Londenl Leve vereeaigd Jatgo Slaviè Lang leve moeder Rusland I Na af oop viin de meeting demonstreeixle de memtrte lil de sttaten en aan d hairem Dq politie kon met verhinderen dat van een italiaanache pasaagriersboot de vlag werd neergehaald Ook werden de nuten van de Italjaaneche club tngMlafireo en twee Itaiiaansclie winkela geplunderd k entente voorgesteld het vtaagt eftkt e Entente nedAr m rt Tfj ii f w l yzigmgen de berviache lejfeermg wei ert de keuze aanvaarding van de oatAor Mi üplosBing oi uitvoerjng van het vei dtdtf an I oiMlen aldus luidden de lunchten e kaar aJiel opvolgden Zooals de ententd rt wensohte en zooals het antwoord ju erkeiykheid is zou de titol kunnen zyn an een bespieking dei Adnatische kvsestie e Belgradosche berichtgever die meei de lat 8ervië sou toegeven heeft de plank nus eaiagen van toegeven aonder meer schyrt Teagevolj ran de voortdurende veitiagmg dia de onderhandelingen voor zouveiei van onderhandelingtn kan wonieu g topioketa luet uui hiavie ondervinden iaice Adriatische kwesUe nog met geiegcidzyn wanneer de tweede vredes onfereutie I te Londen bye ikotnt Misschien zal helServische antwoord inderdaad noodig makendat hei vraagstuk van voren af aan A nltbezien en daarvoor biedt de Londensche l V cnkonist dan een uttmuntende gelegenheid want naat de Daiiy Mail meldt zal beliu vcMUleiand ook Nitti zich naar Londen begeven om met Ltoyd Geoige van gedachterte Wisselen Het aigenlyke doel waarvoor de ontmoe ting der t taat9hoof len is geariangoeiil i pen nadele beschouwing van de pulttielk Ju tegenover Rusland dient te worden gevoerd Wat deze betreft bezorgt de entente on telktnü ijieuwe veiTassingen Nadut het gt upenderhand bcstrydeji der bolbjew k door de tegenstanders van de atvjtt te steunen met geholpen had en ook de Oüst3eeblokka le weimg had uitge erkt p obeeiuen de geallieerden het op een ao dere manier Ze kondigden aan met Ru t and handeUbeti dkkliifen te wiUen aanJmoopen maar de bolsjewiki die zich nu maai nit t Udeiyk wiUlen laten lymen eischten als het draadlooze station te Moskou goed waa ingelicht de ervaring heeft geleerd dat de ludio dienst het niet altyd by t rechte em I Ik eft eerst wapenstilstand t Is net bcKend of de geallieerden hierop hebben geaiitwooKl misschien zal het niet noodig zyn want opnieuw koesteren ze zoo lukt iitt plannei om tot hun eerste methode ti tug te keercn Niet waai on revient toujour £ 1 ses pieniieres amours en ook tot geliefJe nie Iicamenten Denikin en Koltajak hebben f htor afgedaan Denikin voert m Z Rus grd nog wei een wanhopigen stryd maar al bevechter dei bolsjewiki heeft hy mets meet tt betf kenen Koltsjak is te Irkoetsk dooi e fsjeohen aan de sociaal i evolutioDuii ire regeel mg uitgelevenl uit vrees dat ze ycen toestemming zouden krygen naar huih te gaan De Fransche regeering heeft den rranschen commiesans in Sibenë vei zocht aan generaaf Janin een lapport over dit m cid nt te vragen en de invryii KieatflIing van den admiraal te eischen Of i t gebeurt of met de entente heeft mets meer aan de twfie generaals die eer geea sprake te zyn hoewJ het antA oo d 1 veï zoenende tennen moet 2ijn genti nl De bolsjewiki bepioeiven ou met de Poj sche regeering op goeden vo t te koii en Volgen d een bericht van het Hollauabch Nieuwsbureau utt Moiskou hééft de iiovjet aan de Peolsche legeenng een rerklanng geaooden waann o het vetfaade vorlt gezegd i Het jtaat aan de Polen om te bestiasen of het al of met een besltiit li nemen waarvan de gevolgen voor de Jbewolking der fceule landen gedurende tan e iren zeti nootllottig kunnem yn Alles i lst ei op dat de iwgngen der uiterste umpenalisten dei i ntente aanhangeis of agenfeHL van Chjr chiil eti Clemenceau ei op gericht jsyii om Polen n een oorlog tegen Bualawi té w k kelen uie onievhtvaardlg krankainnig en mit dadtg IS Om dit te rooritomen verklaait de laai van volkfloonunlsaarfa n Ie iat de politiek van de tocialistiachu itetleEatieve republiek van sovjet Rusland te genover i olen uitgaat van het onwankel baai beginsel d at iedere natie bet levht lieeft om ovei zijn eigen lot te beachuken De regeering van aoTJet Ra8laji4 ltent na drufckcHjk Polen s onafhankeigWleid Ie De raad van volkscoinmissariBsen i ftndhaaft de vredesvoorstellen welke op 22 December j 1 dooi den volkscommiasar s V in buiten and8che zaken aan Polen ge Jaan zyn De loode troepen zullen de huidige gienzen van Wit Rusland met overschil oen die ongeveer volgens de volgende punt Ji getrokken kunnen worden Dnssa D s n i Pojpfk Borysof Paryosi het station Bielocorolrozi Wat het Oekraienache front bc tl eft lerklaart de raad van volkacomniisbtnswin in zyn eigen noiam en in den naant van flc voorlopige regeering van Oekraitna dat de sovjet troepen van de fedeiatievo re publiek geen militaire operaties zullen vue len ten westen van de huidige bezettingslinie die ongeveer loopt ovei de punten fzeoednof Piliawa Derazma Tsarbar Ie De raad van vo kflcommls ai sen verklaart dat de sovjetregeenng noch met Duitschland noch met eemg ander land een overeenkomst gesloten heeft welke direct of indirect tegen Polen gencht zou zyn en oat het karakter en de geest van de internationale politiek der sovjetregeenng reeds uitteraard de mogeHjfcheid uitsluiten van fergeltike verdragen J ll llll lil IIIB Btuiischen voonichtigheul is ook nu nog wdïaAelgk den inlwud van het antwooid hennen we nog met aangezien h t veimiuat Ie Paryn is ontvangen Hiervan zal te Be irado kennis worden gegeven dan moec htt pniouw geseind worden aoodat er nog we nkel dagen zullen verloopen voor en a De Duitache arbeider gaan gedeeltelijk eieren kiezen vooi ilmn geld Het krasse middel dat de regeering heeft toegepas de siuitmg dei spoonwegwerkplaataen heeft uucceu £ r hebben zich reed een groot aantal aibeidery met name uit de kringen der ouderen aangemeld om onder de nieuwe Minder gunstig la de toestand in het koIpngebied Nadat de door de radicale münwerkei s orgamsaties gestelde term u tot Let vervullen van de eiachen een uitkee nng van 1000 markt in eens voor tederen myrawerker 62 mark loon voor den leaurigen werkdag verstreken ia zonder dat deze ei4chen itiigewilhgd werden z n gii te ren 57 7c van de arbeiders in het GiogauOelsnit7er distnct m staking gegaan Ge vreeswi wnM i er men het ZuldnSlaviAche standpunt p e lee kent De gealiieorden kunnen met an era doen dan de Joego Slavische geUele ireerden een nieuw uitstel toestaan De Pa che bladen loo n mtusschen de pubhi atit an de Servische nota vooruit gisteren vet lamen we wat de Petit Pansien o er tn inhoud meent te weten en vandaag borpikt ns de ziensttuze van de Eclair Volgens dit I Iwl wordt door het antwoord van de nd blavische regeering de grond der kwi 1 1 e ieei geheel op U sse schioeven gezet De r uid Slaven houden va t aun hun eisch om il dooi WiLüon aangegeven gienslyn in ld trie vaitgesteld te kiygen Zij willen nek lat er getn teintoriale verbinding zal kr men tusschen Fiume en Italië i De inlichtingen van de Avenu kouien I rtwnee overeen Laatstgenoemd oryaan mwot te weten tiat het antwoord van de egeenng te Belgiado op het voorstfi t t egelmg van het A lriati£che viaagstuk ge aseeid ia op tie volgende punten 1 Servië veraet zich tegen de verp dating van de Wilsonlinie die volgens het merikaan iche ontweip de grens afbakent tusflcheii het aan Italië toegekende giond gebied en dat hetnelk aan Zuid Slavie oi Itomen naar het Oosten t aar het Zwickaüer gebied Het Saks schiministerie wil met toegeven De Daily Mail meldt dat de Duitachf regeenng aan den Britachen zaakgel aatigde te Berlin heeft doen weten dat zij de oor logsniisdadigers niet binnen een maand kan arresteren en uitleveren zooaJs In het vredesverdrag geèiacht wordt I in een run oerige zitting heeft de BelgiMhe Kamer gisteren met algemeene tem men op één na besloten hetwetsontwerp Van Cauwetaert nopens de vervlaamaching van Ie hoogeschool te Gent in overweging te nemen Mechelynck liberaal kondigile e 2 Servië protested t tegen het afstaanian Italië van een strook land iangs detust van Ihtne bestemd om Tiiest en Fiuiiip me Itahe te vei binden Verdei doet het antwoord de overwegmKtn uitkomen welke volgens Zuid Slavie de mogelijkheid uitsluiten het verdrag van londpfi toe te passen zoo de Geallieciden iet vooracTnen daartoe mochten koestelen mlien een poging om tot overeenkomst te geraken werd verworpen De Times verneemt dat de Joego 3 af ven te Spalato een monstermeeting hi bben phoudf ii tydens welke talryke redeyoennfeit ft enden gehouden die telkens werden mderbioken door kreten als Oorlog aan Ita W j iH iiia al I j letnigikHaui en merk d Ttt r haer iiiinuand anders wae dan liv 0111 oor lieni te zat m zoa hij mij waanwhijnlijk neersohieften ok Iv h ml 2 tj Mauio 4 p ïakelijKeii Imd rfleeft al I aJi £ al uioiei aiMdig weeën zaï haar mot dor snel E olkl r Diuinltain hedt be loi7fd dat fk o er dino weken w oer thuid zal M u Je vader komt eer oveir vijf wokeu terug Da f ff butler IV at gohukkig dat het ge brifJcn kam ItwijI hij weg i ZM hel V pl piin dfcwQ I Lnirhfloii ging naar de deur Hij herin mTd yjidli oJeê eeidgen spot hoe hij ge daoht had da iDevrwiw Kuliie oreróxoei Umi ZIJ bran de finnlie Olyóe beanAreirf Mi koJttó ntet doonhit e geen gtuvoel hel lM nt zei mevrouw C yün ijfibt loen 711 pen oogenblik met tmn op de stoep i l invl ttij zjjn gdea meiXKtieii che loi ajin orvönftfveii gevioedtgbt kl ovrtnpevea dnai w noOJt vtoel ti d voor ffovpeeat Velfcoerd gepkatete gevoeüghafd Ie oen laM maar ctr Kijn tljdem pd gel igKnhpden wnarop de a£wesf itfi ervan onnatiuirbjk IS HH doet me z w Iwd oor w me Zeilfa minder welkon dan mtepHaite g V ei lö ongiPVTJWgld medpJijdm ride 7ij Durham waa in het mim rfffj uit het U ld 0e daKefi HIJ boog zch eenvoudig io er baar band en vewftween terwijl W td dat bij hoopte haar den vioHpnnden Óf f te AiJen alm Hli vaa zicii bew lat van eea vceealile Jeui leton t Ik O oeeii ik ben olemand lu heb guii Mem diktvIJI aonsflli ik dood e Crfl ifl acfaooJ Neeo als vader t irugikonit zal w wor dt ii lie lo iw wat ar iik naj alaan niot wordtin Ik bon op ealwol gowwst maar ik vïtrt met boo ftet komt Ik Iwr looh olt tfl tMIs iete niei In orde 7ljn teni wa dof zijn nMiwweu waren Wugigetïokkeu maar veriiMXMloiMlp dat de joiagen voor zijn dunit o vod gpzogilUa l kpproeJdie OuriMm hem aan tt iiwtHbgea voort te giaaa Uk gieiiW dat ik tn dm handp zal ga in miiKcèien op het kantoor van me atipr HliJiia Uïjn intmW 4 heet al inlioh lingipn iftgowonnm ntapr dp bwdi ic f moe raolitfn op de tbin konu t v nn vader Durhaja kpek ki itooh luar zijn bkwte boofd en befWondeide net bfead © voortiootl Ik geèool dat er ip4 Vf ite td i z i hj zefclM meer tot ztcttxeelf dan lo dett Jongen E ti kactowatoe je zuK ernle van houden mfja ionp n IVoVt ddtvHWruftzicht Je aan 3tti keu me olet acMm Aitw wat Ik w oscb la om op fe e i V andere Dtaalor gekl ta vetdteoen I ffaalrfvoor Het te Irte oo awoon dal On na woata U iteb oa gekl beicomme JK4I Ik weet zeker dat dit olet dn I op JOUW teeltijd Ik etood klur veoriede wn ond ug adpii kreek en kon mpnt naal ternauwernood aan laremifevaar of aia gebroken Weoaaéeo oitbaapfMm maar Ik W seker IM Ik Bi vwa aan geU Mt JQjn noadv beeft M kmIUm ROSS DURHAM DAVID CYAW Gaauthonaeerde Vorlaluit wr J P WESSBLINK T OMUM Nadiub TBkota 8 beerücJtte een oogoDbWc odlte Ue Ike helder g at J o f Mppeii terwijl zij tol ov T k U booR en haar rMhfc weakbreu eD atgnjaelgki was alles watiezoi ueaureude eenigo waken Zal n be L l wnarn zed geen wotmi H png dT Jr L Mi ottimddeJIijk ft l leohoon hij nooit toe rf aan m v evoel Durliani onaacgenjiam H ke k koola e g e S r kllTf t M ik 1 hot J n noetkiT elke oiuiangMuwtihdd b a i r wien II I oud n x om hjer P u i uamaii ütTcu bt rooidou oprj uaar Hot groene hl I ofliop Hm wae eeu Teemde huishuLdiiigl UKth stelde bij er groot belang III Tot ijn vorliaamig vond hIj den jou gpii Lrftou op scra utnan ilouaood togen d heining iktJe meter lan M ht Hij had zi ln banden In de aakikea on er lag pen oiiverachllSge iiMdiukUug op Ti 1 giolaat Maair DuTban wist dut hij op h 111 wachltt Pd bleW een oQ genl lIk tawi e wth iito mii a ii Pn sprekeal Ja wai was hot drfj u ovw ludji moeder zel Ik kon daar niet Wijvtm Juiste re Ik had oen g voel alsol IJ zou stfe kP I I 8 Ielijk vopJdp Dflirham zi verlioht pn hij dp zijn hand vwiMid jk op den lioudier van den joo n p kimt etvii findjp am me mev loopcn nfp jP will t I U li een rlj ilg vlnJ iliii zoJ ik het zoo goed ala ik kan uit Crraatg l wilt loob niet zeAS Q dit n Ptler zal sterven ze hg me Brofttpn angst Diaf Mliigen aniwooidde nie w bij hield zi D geéaait ftijjeweni Ie Hi heipen fnd t ia dat kon iel Durbem om te iMOran wu ZÜfer ton at mmmmmm ms f m M