Goudsche Courant, maandag 2 februari 1920

No 14237 ntoom in Joopt ia nog zoo erg niet men beloopt dan slechts de kans dat er n paar verkeerde kuikens uit het broedaol zullen vallen Loopt er echter n verkeerde haan bij den toom dan is het heete broeiisel in waarde veriai Wanneer nevenstaande duidelijk is dan vloeit er vanzelf uit voort dat aan dien haan ook bgzonder zorg besteed moet worden althanH wanneer men van hem fokken wil Goed Ingerichte hoenderparken hebben afzonderl ke stallen voor hen heel bescheiden n goed nachtverblijf met een uitloopje Daar blieven ze in gehuisvest tot n drietal weken vóór men broedeieren van de hoenders wil rapen I et eens op hoe temperamentvol zulke dieren dan zyn hfte ferm ze zich van hun plichten kweten zie hun hoffelijkheid voor de hennen spiegel u aan de opotfenngen welke ze voor hun ch rie aan den dag leggen door haar het beste hapje voor te leggen en met eerder aan den voerbak te komen alvorens de anderen verzadigd zijn Die zelfde hoffelijkheid speelt hun wel eens parten ze vermageren wat Ook hier houdt de foker het oog op Voor den haan heeft hü n lekker beetje extra n korstje kaas restje vleesch wat schraapsel van het hakblok van den slager verkregen Zoo houdt hy de fut er in en mag zich er van verzekerd houden dat de fokwaarde grooter is dan die van een dier dat soms van kuiken af aan altyd door bü de hennen geloopen heeft en daardoor wat versleten 4s Dieper witten we op deze zaak niet ingaan daar we ons dan onwillekeurig op een meer wetenschappelijk terrein zouden gaan bewegen Op n aardig geval willen we nog eens wijzen We keurden eens bÜ een boer een fokhaan en boden hem een anderen haan aan daar de zjjne nog at fouten vei oonde Hy verzocht ons alsjeblieft zyn dier te laten houden omdat dit met de hennen van s morgens vroeg tot s avonds laat langs slooten en over weiden trok waardoor ze zoo goed gedijden D beteekende geld voor hem minder voederkosten meer eieren n Ander wilde ons z jn haan niet verknopen omdat het beest zoo mooi kraaide En een jonge dame vertelde ons eens dat ze altyd zoo geïrriteerd werd door t schorre kraaien van n haantje dat zich te vroeg ontwikkeld had Zoo ziet men dat niet alleen het oog maar ook het oor wel wat wil Ir ff l 7tndt it ih Ii hH tiit rijU i4 v vllH i I rf Htiioool liit lï lffrti U H f4tk Mwir rirfin r imhib If M rn oni M u l i fgi ii N wi c l u J ifl ii U Imn ii xmi vwi g cd t kot oif i n iV R vi rti ofi l U vcr luioifjrn ihuirn hwlwn nicii x n r pwilcuIJcTfn de jdcgiTfllwid ip opMirn W gf hcrfp nUilMOen voor Ich wWiJit in iyén kivp t iuwTHii wr r low vitH niIi Mf MNikw un A hTaiw jMof voOr tciiJiig H ri p V iT Ht p cfl mifiiitc lt lvori III g t 4 Ik Miicl voor ffi TfwHlHi miinikf Ik hw Wh Ie zlift V 4 fc d in JiiU üoo n ooti pirlij hr TiHM r lt riKjk Iti hoix IckiqMi zijn wti iiefriiS r iïiB vc ritla rf ir It en ln elji royowl iiirt dmi voB rfliui ojiigt prörjgi u V f üljn IrftorWol lij kHno i rtijfj Mmi i vi ei iitovdto fii o i ft f iiK c t iini rtil worflen i niiiiKw i1 fl tvic wti jBv ildc otMBiT lucK Ei Boii zijn le menHOhrn rtan in ino Hll lth lra gvt a kt Maar ocii i t lu t rdct EDO fWft Ms M vorni jaar ttxft uien i fliii irandHLofii4 Ën k m MpreUen Wf kn on rluri iiju Ofidi r vpH in t rf oin w Mt lOfflf wt W n öUHit tdjfwi 1 l nOO ton kolcfi Km a KI n w wmi ontttolfkwi iiioctc it wonlpn ftan de tfHtuM rl Ht t fe Min h 4 ttlkwïflroolftti IÏW n ctsi lei wi i iillord k n oorMM K n Kn düwmit k4Wi rU i aan odaoftl worden n emtrft Wm © Iw te Planii Een iladitoffer van den woninKnood io M aarUt iia p iluk HuLpWtoou U zea WIJ lu4 voJlgtiiide lien éeaua ytstvm tio zicU op oilb Bureau Jat ii img had zi f ii peoeldii gi ïrt veii iji een n v nflic Ud Hi pt nwioii luntJ go d aaoigraoliritveiL iit wooiidMi t r hjiiiUw bij hHor in I n lijki JmurprijH dien ij vctur d woning had ij ta kl iii t haas mi vt ij soaii ImmItijIhwiimt waarvan zij iimh liear lH j tHr ck looeder dia Itij haar iawoomli Mioorhjk kotx im aam VeH dt n jaar weitb htH Itui naairln zg VTOOndo v rkoctit iJitf iiicuu cigt ia r fg 1 1 liaor di huur op liipidoor kwfliu zij natuurlijk iD ti giruutMo on ete tMaH4d Ken aaidoro wotüng luircny Uic wa er nM Ben huw k oopi iiy L aartoe Jiiul zij nitft d jnWa on Voor am aankoop jfeld kH nen No g w ffen van di inot ilijklic i oiii alk eon K ming Ie Bliiitpn wan het do vraög of pen p riaton in oen toi d U Rlenwoo1 i Bo prijKfn e Tooht luns n n dfcnwid piiw U uMiktMi wa t l wwJjl ij noff n4ai con oi los in ï Koclii Hcp de Imiirtieimiéin af en stondeij roet ia r n l op rtraait WwBjeer de goBllieeitien op raue repliei op hot verioek tot uitl voi m van den exkMzer met eeo m me not zullen terugtomen mogen we aannemen dat dit antwoord vfèUjvwwogm en van ftll tydea bekaken ia het Juurt laag genoeff eer we officieel te hooren krijgen hoe de g iiUeM üffn mze wergering hébben opgevtó wat waarsfhünlijk lüeraan is toe te chrüvrn dat E9 2elf nog nieth tot xrereensf innniiDg zijn kmnen omtrent het laatje probleem t mtmit de verroJgring va Wühelni II Anders is het gesteld ten oattwen vai Ie uitteverüiKskwestie der overi e chnldlgtn De ly i t van degenen die ter beschikking van de entente moeten worden gaiiteld t leCinÜ ïef g reed ze bevat 890 namen en zal ttf FbruBii een raaaad u do in werking treding van het vtedesvenhu aan de Duitecbe regeenu worden overgelegd VandiAg houdt de conferetttie van 8inba iaadeurs zich be ig met de voorwaanlen wftaronder de overhanditring van de iy t ml geschieden De Echo dfl Paris publiceert de namen der Vi4 f§i0i pdtBche militaire en marine ken wunJen geï agd Prin lEiipprecht van Beieren wegens deportaties uit NoordFraakrÖ k de hertog van Wurtemberg wege a het ter iiood brengen v tn burgers te Namen Sommepy enz von K uck wegen den moord de g xelaars van Senlig en het doen dooden van burger te Aerschot VOTi Bulow wegen brandstichtingen in de Ardennen en het fusiUeeren van burgera Mackcnsen wegens diefstallea brandistichÜngen en executies in Roemenië von den ÏAncken wegens het ter dood brengen van raij Cavell en kapitein Fryptt admiraal von Capeile wegens aanslag op derzeeërs von Sanders wegens moorden op Armeniërs in Syrië Stenger he het bevel gaf geen gevangenen te maken Oatrowoky wegens de plundering van D euze en het rennoorden van 103 burgeis von Tesny wegena het t r dood brwgeii van 112 inwoners van Arion de gebroede s Niemeyer wegena hun optredan tegen iSngolsche gevangenen m het kamp van llslzmmden majoor von Görtz wegene wreedheden in het kamp van Maagdenburg luitenant Rudig r wegens wreedheden in het kamp van Riïhiebcn generaal von Cawel wegen wreedheden in het k4mp van Dobcntï ma Hignalen uit een andere wereld Mystificatie of werkelijkheid lieuierH tt egraao otldior bovenstaand opflichrtt in ons AvornJIjlad vau giisieren oiid r do lnul nla ndf he herlOhten opgenonftn biLijkl oon beol Kort reawoné te zijn vm oPn kol miienJaneo uiteenzetAng in do DaÜly Mtól welk blad aan hot giWol Itoviendlien wn Herieu hoofttaa+ikoJ wijdt De im óedeo iS van Cloimiio ndatorfï DAVID LYAU OMQthoriBeetde Vertaling Mwr J P WBSSELINK T tOfiSUM 10 iDe SedoeJing wa a i efMfen umHen u veo ani dat ik opeobUotigl preek jtan It u aegiBan da ik oM vond dal u gebpeant nio©H wonleii maar dat u als en nian voor uw vewMwooltleiijüiiiHid lAirham deelde dozo lueeciiing maair roeVroii w dyde Oivej tenidiB oas aiflMk Hen W 4 eantiemoa da juj bot Iwt beste wiet t r lw oad geen awneiie aauing bttelve oiuw4 ucUi wenscih om u te Mren ellce kttoa op uw l Hrt je te geven naar zooals ik zal h t ww aen ov vire die w Anlgi vrouwwi In deze om Bn Cbde keek naar den gtwti 0p vabeU zou vereddUoOd hebben kunt o zijn De ofwMi was zeer ern ti0 I ntJc eem aaa den oolReMenden mdok en ftEMibuwel jke indien mj gc rfVMi waa ïk zoti hot nooit ie iMren ijngekemwl ufl gflifaUvff Duriuun beloolrie dal doop i o gMd HHt afioQi en rergmf mlJ Jil T Ier itn W lniiHiai iHft i iig W lfH liuddt yj ti R im i iaar iiwvili naar AuiiUtfltuii en vnui iMT op i i AoUk rüaim i tjc om 4llak Hjj wijac i an K oeiit ii iiiiar wmongrijk nictilrfw or f vi tl T MiK i ii rloopïg i ri lU vnnigtTv wimiiig intwi Whi iHi Aij rlUv i ïli ittlMM Uai Hl ilo i raiil Kurui Zij Bich aaoltood ai hiuMunwtiit r ol al IfMtWiT vaji BC11 pi ikf oii Zii imtMfi ürtn panr ti wHij J Han ii h u autltrti iii K OiiM Imrwui w j ntot 4ji rfcJi wwnWe tmcJHb w r v oor hanr lo tiK i hIh iii j lwMnl tpr H 4ar zij i tt4UAftiirü vond iiW U haar ider ïij w l iiudiWtmrÉin Iftjllljd U ouA iJaaiMij konii dat zij niei dati iii dien a eruikiTHU ii nood aji uaaj iiKH Jer die haaf zorg nirt nt iT imtWrcn km wM soheüoii H ij n o ten iiaav gfxui oorloopig ict wjiJf k ggt ook Htj pu i T geen OjiK rKï voor ZiOnderlince verhoudinKen Ltu d ructii d apoOTH egHiitUiMlIuKppij tsu hcliiieii aan ih lioufdlw l uur van hot OiKliT ijZi m GeiiooiMCuap bi nolil dut ondiTwijisi iM niet in aamnorkutff luinnen kotiieo O0r oen wuriTnian a art Ijij t lozai van di c borioia ie nt©n atinVHiik iijk ïemoignJ urf te rocpm Wa een vraag Kon oMcrwijzor if nu wmiKuU gi t n wertiiiaD in den gaiiw r ii zin van j4 t woonU GEMENGDK BERICHTEN Muiw liij nadore ow chainMni ai wvu tiKh tot do m MdLng ovorliolloji da de sjworwtixïualitmoihaijj ijon irkiiiarij tlaa M lar ail i w Tkt r njoHicn lt i ft en uitii ie n Want lii t naat ten rtlotut inuar om de d l heltitv n in onze tij lpn kan Ihj iwv n s Kcr hooM warkinan u dji eiijkt HpuDrru 4j er l eti r of d an bij de niiL oHte ouikxv iJ r dif vxMir t al nioetttn reizin b v om ergenA les t iieiiit n ol t govea Nu ifl t waar dai ziet iiler een oenigsriDM zotÉiloriing verüichiot opent WdTit inien lU oiMfcrwiijKef wèl aaron diin niot dji kantwrbc llicnde d üantti lK iKij or Op fd en rvéHiko ten de kortom waamni dan niot ieder voor n broodje roizond nietiHoh ddo lUet Kennelijk meer ii lvojnen heelt da Oe be Mauldi weckiitan Eii eoo Züud n dan de apoorwi giniaat Iwppijen Wj consequüiït dot vo iriitiKi ni Rrftnrtlite Üe aan i hii clu W aar wtelieri varii werfaimnrfkttarU n teii romlBlag liül al te weinig t f ioorlijkJiota4ei de pasmigieris ovwliondeii om MiM aKiert4Teuien 11 Ivunuen lattin l jopen Wani oiitter lU lK l i t aaiI le werklieden dii op t eii wepknwiifiJiöarl ntogwii reizen ijn tii enlwoord zeier wel van ii 1000 ADVERTSNTIiN VERHUIZINGEN onder Garantli F VERKLEIJ GOUDA I liripiiib mr Inboeilels Eigen BeJiinBerij en Stoffeerilerij Kantoor UVNQE TIENDEWEG 17 T lf 449 EIGEN HAARD IS GOUD WAARD £ A SCilOENCREHE OOK GEEFT ZELFS BIJ REGEN NIET AF WMhl V voor waardeloozp n maak Ut op d 8 letters Zeer oude GENEVER 74 30 per Liter inol Krui OVE RAL VÈ RKRIJGBAXff pw ia r av inkomen W vprmoedwi If tk er op workiiMOBkaarton rolUn dln no In el wat iiww krijgen Ue inaatHii tta ppi xb In on i da eu vr ent Ill IIK k UlT oor zoover r ïan v ni limiKkaarziUt nike kan ïi n fLetniw N 1 A tBiiit nt en hoifikneejit UiiMiwi gaat hoe iaingtr luw nwr opg dw4ï sehnjft dr iHnkti 4 in lijd hrlU V Oene watuiid miar innleldlng MUI Tm vohïend uit TX utwolw ined fto ïlierddlr De attUhfttAon n de lkwHijiM QlBL zw Kcitbuizen ItoWjöu he © MiMHsnileJietidwir voorin xeikeial dat uie £ umolii ii uiteu iiKtie ie arts m etin ziobiiBihiJih 470 nwrk in Toinen heelt de qnUrAicdiniile l 7 u de oppaflWiT 574D mart Di ongielee rde bcditnden kdig i daarbij rft ondmllj k ftuaid our nSai vn rk en hebijen hun dit Kbfklleei en on nÏMt Ziilki vorj fljkttiflo lIJ ttieM zoiutflii oo t kler prrassentli iwtkonisten opdevweo en ov rttl tot dozelMe gevoJliïtreikkiBg anleid tii A on ONS PLUIMVEE De haan Hoe kort ia het nog geloden dat nhanengekraai ons Opviel t Waa in den tyd van het erwten en boonenapiksel toen maia tegen f 4 i het mud clandestien werd omgezet en ander granen alleen als smokkelwaar in de voerbak kwamen De hoenders werden afffeelacht en de haan die toch geen nut deed was gewooniyk het eerste ulachtoffer Voor den Pluimveehouder was dit vrijwel waar maar voor den Pluimveefokker ging dit toch niet op Duidelyk werd daar door het algemeen bekende feit geïllustreerd dat men de waarde van den haan gewooniyk onderschat M verliest uit het oog dat een kuiken twee ouders heeft n haan en nhen zoodat ze als fokdieren gelijk taan men denkt er heelemaal niet aan dat een stel broedeieren afkomstig is van één haan en meerdere hennen waardoor de waarde van dieïi eenen haan gel k is aan die van meerdere hennen dus belangryk hooger dan van één enkele hen In de groot veeteelt is men daar beter achter Die koloaaale prü zen van tienduizenden gulden voor één hengst van duizenden Iruktens voor één stier welke menigen leek verstomd doen staan van zulke groote uitgaven zjjn toch zeer natuurlijk daar men die be lragen moet doelen door het ntal der prima veulens an kalveren dat men van dien vader verwachten mag en lan wordt zoo n prüs tot heel gewone verhoudingen teruggebracht Vóór den oorlog betaalden wy voor een prima haan van een populair ras graag ƒ 26 Men vond dit wel eena overdreven en toch hadden we er nimmer spijt van verheugde het ons zelfs wanneer we voor lat betlrag op een prima dier van een doorgefokten stam bealag konden leggen Als er eens n verkeerde hen tuaschen Db ikoodsoorteo van de 2602 25 Brood en BeschultbakIcerIJ G J Goedewaagen munten uit door kwaliteit MACHINALE BEREIDING Verbrijgbaar bij den heer P G VERHOEF MARKT hoek Oroenendaal UNSE TIENOEKVEa 27 TtL 3t3 HEEFT IN VOQBRAAO Blauwe druiven Mandapijnen Sinaasappelen Citroenen Bananen Tafelperen en Appelen Nieuwe Vijgen Kastanjes diwAPse soartan noolan Blikgroenten ti in sterk toncurreerenile prijzin Motorbootdianst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT T l 9 T Oouw 99 1S69 20 a O u D a V n IramMrtM mtor Bur Ito ptaatMB opent Iket idtzicAlt op de ntoetA ver xiiig wtekrtidfc moR iikh€ U i n Ik t i traag of wij thaw op de gr t der grootMlo ontóekkiog in de gi idM u iTf t Mit ïledieiiit MaruuniH medetieelineeti konitii up bei vutgeude neer SlndH eenigen xjA wwd diii aanda fctvaii nttun rti lt i zoowol te Londen oJh te i Vurk gietrokken door Mgnalen beataaD i ii t AtvtPs oniieBriJiJölijke Je ercoinl naü ÜnnU liet Ando van den oorlog liet tnien V mtl de UH eile zorg eiio e ird m onderzoOÉit Wv liebbeii wacM eooinen aklu Marooni dat Wj deate gignaien die onae gewon iHriohten teikene onde nmüten Rpmniige itlterift vaiior voorkoïiien dan amleie En iü zo teöieoe zijn de drie punten die In liet Morse söelsel de letter s aanduiden Het nHTkJH aatYl iji e woedt geaoJU oorftl Hijgen m de oinSLftndlglhdid det dewg n leii fxp Htaiioius op gtrooten al tjad va cikandtT geleden zo la m En siatiÖ eti Anie rtka me deeeWdo aterklc wotOmi waargenomon Dit aciiijnt er voff3n a i con op te wijzen dat do teokfui afito stig zijni vtti Wil zeer ver verwijdtW vorïentd aJionj Twee mogela kh bn ou dtJretelt Mmooai zc t die Daily Ma r De eerste hypotiueso ohrija do myfltorieuz veirBoiiijneeleo toe aan elfwln che stocmaa op de zon zooale die welKo m i wol aia OOI zaak bestaliouwt van iiiagnetiflöhe atormt n op do aarle l€ig©n diaze oadoretellüLg pioit ocilrter do regelniatige temgKeer au bepaaldle teeKeiw De tweede loonam UKcher verkjamng spreekt van iignaliea gtgev ii diooabewonerH van de eone of andere planeet KienMntreni ondervraaigd antwoordde iWar conï d poiimtiek Ik flüdiit die mogelijkhttl mot uit mdar or iw geen bewijs ivoorïiaindion Heit kam zijn he t kaa qoa ZIJ 11 van niei Alvorenaj on uitapraak te doen nio€ en deae verachijnfieleii veeil niwiwkeungon wordiem ondemoolrt WeteB ch ppelUke BerlchUn Mairconl vertelde vw rt dait zij rends voob den oorlog waren opgienvea kt de gctK urtenie en tljdew den krijg ba en een Rpedaiftl ondeirzoek oormgelijk geinaakt De vreemde gelulden zijn overdag even talyij k als snaoht hun Irequeiilie ift ovttr aille niren van het otmiial gblijkalitk verdeeltl i JDfiMiy Mjwl wijst In dit verbaod op do ui telprak i van den AiDerifcöa itfWhen asitronoMn prof l ookerllugl die opgpnnd zijner lanjgdurige waameimingon opnieuw do nio ijkbeid verd edlgit det de pianert Mafcs bewoond ie en het n eti vooir Oïiwaajw flChiijnliik houd dat de daar levemle maenwv een zöo hoo 0en trap van on w rkpJinp hebben l eiroikt dat zij infltipiimentcu h bl en v rvaardigd weJke hen In staal U Uen inet aiwWe planeit n vrtrbtndSng m zoeJcen Fa W r ZANEN 30 0 Haven AUUar yoor il Moderne Portret Fotografle s SPAARBANK VAH DE HANDELS EN LANDBOUWBANK Gewaarborgd door de Naaml Veno Handels en Landbouwbank eveatigd M GORINCHEM DORDRECHT GOUDA SCHOONHOVEN GRONINGEN met een Kapitaal + Reserves van rülm f 3 000 000 Rentevergoeding 4 pCt ingaande daags na den inleg Gelegenheid voor inleg enophaling van apaargelden ten Kantore der Handels enLandbouwbank ü 777 56 M ERFPRINS m Rookt ERFPRINS prima 7 et Sigaar ADMIRAAL fijnste 8 et Sigaar WINKBUBRS PABIinUCSrilMS r K BERLIJN Sigarenfabrlkant Tel Interc 589 Si Anthoniestraat 16 Goud Eè lifliiilscliB llraclilaute Diiilerieiiii Vervoert goederen binnen en buiten de italH tegen zeer billijke prijzen Gelegenneid tot Stalling van automobielen Reparati tofiettling OPLEIDING TOT CHAUFFEUR W K v d BURQ Aanbevelend RAAM 202 F C MARBB Oarage 6888 40 GOUWC 133 58e Jaaigang Maandag 2 FetaTiari 1920 DSdHE VËRStiHUNl DAGËLUKS l Tio s oix S d erte3=LtieT=la a r öox OrT ZZ S ra BEHALVE ZON ENj FEESTDAGEN AMNKRlIENTgPBUBi pw kwsitul 1 2e pw WMk 17 eott rat ZondxiU l par kmrtaal Mt par week 12 cent versl wut it bworgist V looixr gMcUadt Fniuo par poat por kwutud ƒ 1 79 mat ZowtagaUad ƒ IM AjMuwmaBtaD vorda dafaltlki aannBomai aa ou Baiaaui MarM tl OOUDA bï aou agratan ilaa boakkawlal ai da poaUuurton ADVERTENTIEPRUS Uit Gooda a omifaalni bakoaiasda tot da baaai M g i l i rerels ƒ 1 03 olkea regel meel 0 20 Van bulten Gouda da bwarfkriafl I rageii ƒ 1 30 elke regel meat HM AdvattantUa vaa pubüdn TanukalUkkada 12 ceat per regel AdvaitaatUfai ia hat Zatardagiunmar 90 taaalag ap dHi prUa INOUONDBN inDIKIMUM Nt I btflf t M Aa n al mar ftM Op ut vuuipagiaa 10 Iwogar OavaM adrartaatW e t aswlaB maitad NI aoirtnat tot a laanltn iirQa Grtwta latten a raKlaa wonUi bankanl Mar ptaataraiaita Advartiatlia koaaa woida IwaaoMlo daol t aaaha kaut ra aalia a BiiMlui Mwm A4 a tlabiiia a aw Ajartm i Adiafahtoatlej Nsf lalwt ttireaa HABKT 31 Rtdactto Telef latere SU de zaak niet verbrt ren De gemeenterawisvergaiiuwng waarin deze keure wenl ge i an htti een nuttig veriovp D repuMIkeinsche vlag was op het stadhuii gehc MheH onder gejuich der menigte die ah in de t Uu veraasndUl had De afg rttdeii lord nu Umraiiee O NylI pmideMde en dead verslag van t tn eigen ervaringen met de Britse re eriikg HU zedde in zijn rade dat de soldaten v4n den koning ïtlne dea burgemeesters ruiten bmken doot de ramen dicht te hamiKren mot loofigima erktuigen en dat sijn openbare veriili plaats door soldaten en door do poJibe werd besodtt terwijl h velf eo dU familie openlyJc en op grove w jve werden beieedigd op aanatiiehting vnn den ew sten den buten ge B h bbende op Dublin Caatle Applaus Hy harlnneMle aan Kally s werk dia in het anticonscriptie cotnifai n in dex gemeenteraad gedurende mfer dan 20 j sitting had Op zulk een man flwie hü heeft de Britsche regeering haar band gelegd h j wend gedetineerd door de autoriteiten lowior eenigc aanklacht zonder eetiig proce en ergerlijker behandeld dan de af obwvelukste mlwbdlger terwijl hij in Q m Engelsche gevangenis wenl geworpen waar hg in verband met xijne iwakke genondheid aan groot gevaar blootatond l h werd besloten geen voordnwht aan oen onderi onlng van Ierland te enden voor de benoeming van een high aherlÉf daar de gemeenteraa l weigert het recht van den onderkoning om dozen te benoemen te erkennen Intuasehen ijn H Dublin nrnkfiem mm l Mal d i e § m n bet gvmeebtdbestuur van Dublin gekomen waren Zateniag morgwi door nuiitajren gearrefteerdr een maatregel die geen ander gevolg aal h 6ben dan een toeneaoenirle verbittering tegea de Britsche regeering ereeni ple Staten om Europ financieel t steunen wat blykt uit een brief aan len veorzitber van de Kamer vap Koophandel in de Vereenigde Staten wa ri de mmi tor van financiën Glass veiidaarde dat d iDe nteeiite Bertijnache UiOea bespi ekon ti4zen brief op een vaak biUwen toon van teleurrfeUmg De Daily Sinmicle legt wy hopen dat dit ndet bet lajittte woord i maar als t jmm nwcht lijn dan moet de internationale fl nwiUpe le confeimtie toch plaats ht ben en in dit gevel KOU de voomaaanste tak moeten itjn nuadtlei te beramen wn Europa in rtaat te teliea het onder Amenkaausche producten te oen Om te beginnen raadt hef blsd aan bU oen volgenden oogst Roemeaië an Hongarüe ïooveei mogeiyk van rwegmateriaat te voorzien oni graan en oüe uit dpze landen te krijgen De fmancieele kwestie vtmontkakt n n blaten regeeringakringen In Engeland vetl zorg De gewezen Engelsche minister van fthanciftn Mc Kenna nu prwident cMnint mtiÈ van een groote bank he t de aanüacM gvyveatigd op het feit dat de belaiiüng in Groot Bnittannië booc r is dan n eentg ander land ter iwereld Een deskundige m wisaelkoerspToWwnen wüat in de Daily Chronicle ook op eenig interesaante piuten Sinds den oorlog heeft Oroot Britr Utm nle alleen een giwrt lwt op ziJn ÉCfeouders genomen waar oog de laeten van andere Buropeeflche lamien Ze hebben alle om voedsel en gronstoWen geschreeuwd en deze eiachen zijn nog allefdwhftlve bevredigd GrootBritUnniö heeft al raeds wonderen gedaan tot vermeerdering van de productie en zt n uitvoertiandel neemt snel toe maar de moeU jkheid i dat het grootste deel van den uitvoea dient voor relief v erk voor landen die er tot du v r nog niet voor kunnen betalen mtt uitvoeitarc artikelen Deze deskundige legt ook den nadruk op de behoefte aan internationale aa menwerking by het herstel van de credieten en de levering van meer grondetoffen by welk werk de deelneming van Amerika een factor van groot belang i De kalbinotsnwd heeft de kwestie vaT den wisselkoers besproflten station traden lU aaer raw vf rokloa d Ihiitachon beambten di achtv wmren gab ev n om hun dienat over te dragsn de iijstgONi af sa aamea Mlfa aui cltaf VM e4n goudereu ti a goMuitva Het fpear uriga rtaUng i okMktttd wm i d viri indittg met Dantelg m B ri vMbrckè waa Ook bet pMtpwwnn aa ua d bikkinr daeL Mai éatüA geaiMtdOMUat v T de ondergMW balaadigint a uHtdu iüke mvr jhatdatdling nu dta gwrrMtttrden ambt naar Er aU oodwIiMJalln g4n gaand aar d B 44nacih blad i tMktea hMft zièh volgens de thans oobvaagwi rff e eU b lchtenm alle M r r r rk la taM du op last vnn dan Pruisuehén miaMwr na Sfoorw gen muren tMloteo op de aiouwa voorwaarden ees n o groot aantal aibeidani Aangcanald dat alle bedrijven het wark Ua nan kort wel zullen faemUtaa Een vergroot beatuur van d a OuitirkM Spoorwegboihl bestaande uit 4 tadaa k l na eeh conferentie met 41 t c n 18 sltM min het besluit genomen om het stnkvM in de spoorwegw rkpIaata n als t daM kM noodmasAreg tUdeaa dan baataandan eo nomiachen toeatand in Dultachlaad weer la Ir voeren Het stoomacMp Uabe mat sdniraal von Reuter den commaadant van de idi peti die bij Scapa Flow tot zinken werd ff brtriht aan boord liep om 12 uur de hwvaa btaneti waar dalModin van lattaobm op da kaldnt ge eh4MP Unde dl rQk vtniard was De chef van de admlrallMt Vaa Trolba begroette de naar hola mfkeuwdaa zeifie diep bewogaa Ik ben hl gekomen om o uit naam van de Duitadhe marine en van het gctlefde nderiand hartetijk welkom U beeten Of staat hier als de laatsten van onie leevlool die eertijds gewend wa te zegeviam Kff mij Schepen bwnigt gij niet mee Op tn eenzamen poat h b £ tH het bevel tot het doen xinkan T vloot gegèVeti toen gQ iiieemlet lat de ooriogatoeetand weer iDf traden was Tot slot spoorde Adniriraal von Trotfaa da lerugkeerenden aan mede ta vrvikm aaa des weder ojAoww van het vaderland Admiraal van Reuter bedankte in etn ko t toaapraak em eimiigde met eaa Jlocbr op te Duitsehe marine De Ujst der schuldigen Uitlevering van 850 schuldigen Geen compromis Amerücft weigert finsncieelen steun Beroering hi lerbttut OtOtaeUand ïorgon Toenemende werkwUUgheid Voo R uter terug Hongiuije krijgt uitstel Een nota aan TurMje Letten en bolajewiki ioedooitsj in vrijheitb ONS OVERZICHT gars generaal von Majiteuffel vegena hel m brand steken van Leuven luiteiumt Werr ner coinmaadaat Valeotanor en commaauant Försfcner allen van de marine wegens het in den grond boren van honpitaaUchepew I e wraakoefening woKlt dus voortgezet alle wrzoeningBgeninde stommen aie ook in de landen der gettUieel ddl weerklinken ten spijt en toch durfde Léon Bourgeoix Jn Bijii redevoering die hU Vrijdag hield ter gelegenheid van de groote Volfcenboadsmanife tatlc in de Parijaohe Sorbonne bewerra dat het vredesverdrag met in een geM van vervolging en haat moet worden uilgswMPd doch in en geeat van atiriUe en onveittttdell k reftttvaardigheid I e maeningen kuj ien vwBohillen orw t begrip reohtva igheid doortrefeldng van consequenties kan leiden tot een bespotting vtit het pmncipe zoo ou al te groote rechtvaardigheid in den zin tllen de entente daaraan gen m hetzelfde kunnen beteekenen bet aaien van baat De uit Toudeni Aa t É U ii i M rl Wig d en mïP moer tr luisteren naar mannen als Asquith die in zyn redevoeringen t Paisly het verdrag van Versailles aan ernstige critiek onderwerpt en o a nog heeft aangedrongen op herziening van het verdrag van Versail lea Dit heeft nog altijd niet de goedkeuring kunneri krügen van den Amerikaanschen Senaat Een kans om een comproin te krijgen is m nevels vervlogen Vrijdag ij de conferentie van de republikednsche en iemoci atische senatoren over het vrcde verdrag opgeheven zonder dat men tot overeenstemming gekomen is Dit laatste iB te wijten aan de weigering van Lodge om ie peserve omtrent ai takel 10 aan te nemai welke ontworpen waa door Taft en door de democratische s uatoren aangeboden Hitchoodt heeft aangeikoodigxl dat hÜ zal voonrtelten om den lOden Februari het vredesverdrag in den Senaat aan de orde te stellen Veel opzien baart dit bericht met men wa er half en half op voorbereid dat Amelika het vredeswerk zou bleven vertragen Meer ongerustheid wekt de weigering der Juor Vod Bidow wefBiu verwouUaK van A r sIiot en het fuaiileereii van 150 bur Finanoieele en economische aangelegenbeden vormen niet alleen ktfesties die de regeoring veel zoir geven De toeirtand in Ierland is verre van rooskleurig moordaanslagen aanvallen op politje bureaux e d i tt aan de orde van den dag en het feit dat Kelly die is Engeland gevangen zit tot burgemeester v n Dubün is gekoxen zal Over de vnAvMmimAmmMhké Is weinig feiteiyk nwnwa D MttiMrden Mu en eooals trouwens te varwsidkten waa aan do Hongaarsehe vredmdHegatfe maifadeOd dut zil de verlenging van den ternijfn om opmerkingen in te zanden nopens hei vn detverdrag tot 12 FAruari biwilMgea Nog onwuttender dan de zorgen der Britsche regeering zijn de bemoeüngen die de rogeenng te Berl h aft De vraagstukken di ze heeft op tf loeaen zijn vela en velerlei De uitwerking van het vredesverdrag is in menig opzacht fataal bet kweekt ontievre leohei l in plaats van de xoo noo dige ecnsgezindJiekl werpt talrijke oconomieche kwesties op en geeft aanleiaing tot minde gewenschte incidenten o a liaddcn bU de gebiedsoverdracht van Dirc ian bij i antzig ongeregeldheden pIcMta De Poolftche troepen kwamen eerat 2Ï uur hadat iie Duitacher vertrokiten ware ho vt dit met in het verdrag voorziea wai an Laatstgenoemden hadden bij hun verrek hult gehouden bij het standbeeld van Tilhem I en dit met rouwfloen bekleed Toen de Poolsche troepen Vrijdag de s ad binnen trokken maakten zU vooi4 ereulselen om het standbeeld omver te halen waartoe het achter niet gdi Mnen ia Ook aan hat Feuilleton Wil in uw plaafc zouden gjeen andem fovjffcns giekOfBterd hebben don die vim gioote danikjbaarii dl 3oed voor zoover bet 0aat antHOoidde Cij e waar er zijn rewuWate die diepfw Jngirijpen eu Dovi iiuvloediMi die f iiiotfilijk tel vwkiajvii zijo Ik zie een vevaohi iimmt opgewektheid ie varu o end vooral alfl zij niet oprecht 10 aatwoorddo iXyé lir z ig n nn in eoihipenooto ie een v and rde vrouw Z J óaaiti nu e v d aan zichzelf Zij herft g at jjd over voor jnij en wij a tttirk vroeger In p4 e le ze mij i uhia loiiinde iwlrtepowr m zija atwleu be ou we r met bet btjiknippen van sijn twiiii la liïj kon lyde nfet nüjven aanziet zooder xijn iaoiriijke i edMiÉifcn te rraden a begrijp dai het UT vronw waw nb jwtw Clyde bij desev Durham brMW wat we i n van b m jn w t en altee tot zijn vwideri wiert aat Wi vijf jsren getecbn be ler van Düjn doditer beelt ffir Bd en sind dien tijd üMQ aJjn r apdtaöe kMoflmal 4o Ik boor aftiid over J irii i l prdttfi niet ajleett ale een aDfailfatwnd maar ook ato een veilig ditrurgv Maar wat aooct mwi is hiJP HfJ MJ t In wondMÉiJk korten jd een butawnronen InvtiMé op mij vnmr m um op mtja tmmm hebben pjfll w Mtf niijn zoon i iliftoii vervo iwcn en t j reekt fi over eveneens dokter te wiUeo worden Dot tredtt me niet aan bet i oOr gC und tvi ik u ik wil het niat heii beo Itu u aiKifooinldo uit t Va eeu pooeja vroftif hdj ll bt u Ihiriiaiu gezïeoiy Nuei4 m ik vorlaoig daar ook niet ar 1 doed beter wei met hem koanlg t ma fen bet zou do Worfirte weg tut uw giMieiing iijn l w vw jetWfcjj ia ziek ge wordai Clydtf Durham ziti u gpowdiger gwitzeit tbin U W ajidtrs Hij ie e en gfy zond aiI de nftjedenwiiirf dia wfct t vanuaai hij koiiit Evii flöiw zed J dlq met een zuur gezieh H inat ei Iroep Waar mea Ihu Mt ult ki iMterkunde geuenATuodle o zhktMi i i mju oaveï inif jk se wenuAmx du ee4 de ufreU voor zMb tk kar iiMj iiiet btfH ijpen wosrout zg ii zulke 0rootcu gjetil faler wwden gKxlnl II y i ncUKirk den room v i allow en hebben n et cvna do fftaAin om de wtrrijheéd te briiennwi die bun en pla jt Varsohaft ftufuH iotkntk lamg in ijn oe o lociitc uttecet trni ki Hij vocMe geen aftteer ta en b t ftihoEwh rwn et telle er v Ka4 t k Q ondM zJju gaeA vriemlea Ude wh McdiwHi hein op het oogtnhlik in h Hdht van en 0alk yreémvtm kinl d t uH itjn bunwür aa en niet wlsi wie hij dMTvoer ntoeM khkea aHIj tociit v r hw zijn vpouw Mldtpeerd zou sijn zij heb n l i vMi dM ondortiotat boorde en Iioe verfriNMwnd hMr n BiflrkvagKn zouden vr Êm Ijs0t ivarrwm OifÓa dm vwiMNlk Biet au den h om da pMi db ali vw iiirn ZiJ n Vrouw bad hom er dikwi lbvin vu U luaar eerM nu waa bet ffxA I0 hi iii doosindkongen N u p T siot vau reknUqg kan am mu bfi KtWW zander en boH raow hIJ ta et ana tiepHed zonder zijn vTourw m tmi w 4 zitik i en Vkhïw atol de taw v Ml hij ki is tiJ b etcs ziJn boa op m vettM M lranb ar l 6f i idool de deiir aohicr hem en vn ejf he tntaloannMmroer aan ljn tula ti UavM M Zijn vTonw mtwfMOMt ttem oniii l IM ik r je hoed op xe hu itMt spaaMU n rlJtHigjh in v Pafifll Ik Ui i Aar diRijet n om wnm Se Iwi6et Ik Ikébie Ji MlMMlelw ft vwftrtlno M r ir rttvnde v ifb wp toe en k Ua l vktg mn Zulke nitnorriig fVpm vaf In f geh nM onffpwoon ze irai ii oMffpWe intne railni en hff vaa alllTja n gwn tri voor ben aMBHK ti IJii Toco het njMije voor dt deur vnohct rr iiniM MtlhIfM wat te Imr imhi baar op bi troAolr 111 hetoak dm koeMer uiiTÏtt lerliope op lat hMr hoed tiaar h tV igk ooo iroed alotid o braofat Iwiw Mnn o Kitfiw waa daar h ifoA en d M fr P h Mu aWJd bf Mt i vonï da d M v wa Mohlkt ttMtie mor ben Ueve Ik baH iniun mempn mo tM ROSS DURHAM NMr bet u op z A placiu tc nrynea tr kw vartuny O zo hè ft niet gt w 49e4Xl maar te g CBt ia niet dwseWde er i g i n yinpfttb r TÏIj 0 krit Mi gpwoiden waar zij yrofgi r nlKolifo taJWMVH Mirt vrm rtal divikt II dnarvnny uhm iJHnMdo een ooflMOdJb t b kwe U la A sA iNiitwi zijn lijn maar htj bon rL Bdi te praa lwfce zak kenoi tocpnrtwii pWaiTMrfiijnbJk Ui Iwiar gev i d K haar lhT brK limlMiDHijke gecotwttield A ierp r gfn onlw zei bij HndMijk Iwwwr Db U vtvUin boe Im o mii worden ipnMtuwVI u Kn Nbi pJre in £ U U e ae ntet en zfKriil u wei i Mmm ik kan mijn fpvofgtTfUiagfuj niake en Dn ii het nilj vraagt I vilb Kto op Indka hdj gMhoofttbad door dit oiidfwbxM yinpathi te varwerviii ziff Ui zi 4i donrln b dra n JtiJ k vk oabertnmt lOod w op bM ütquwa J oi ï W art hj l ik uïbl om alleo er weMd dM Jt nfei naar Zw tM4anit w m aaa Ik l n m niet bdpen maar Ik sloof M iina vrouw mtJ tv nM opa Ht loe aa f iV hMA Tk vreM da het b4 k noollt ülaar koonn TwvMnnleri i het al op oen nerpaikle datum belmiM maar boe kan een man ctMd w irk Mn Kb Mj xoe ivl a icAUn en zorgen basltt 2ij b 4jpw M nlrf U liedoel mauMn ahi DufliMn rM ijn ziUiwe inaterisIMpn Ato Ik I bejiE zlS zal Ik bem t M fttnk dr vaarta kl a WHk i vamlÜ KufnM s 4 nA wat hij kK nmaUJk dat Dtirtuin wwnmnjuiijk t ai hem op DwnMMu waw iHj k tn n al vwl sb ovaf bat ooMVte