Goudsche Courant, maandag 2 februari 1920

n K c li u V 4iil H 8 lym i a IS 0 Uortii il H 00 0 U 7 ii rt IS i HI VrtiMiun 11 1 15 4 mida n S KuopoiMt H i JI V V W 10 8 3 at 87 18 1 41 i Ji S 1 U 4 4 lO üi 1 37 v o f 1 5 4 8 a lB 17 183 L V V 15 9 2 4 au Ö U 1 H tüiiw 17 4 6 JO aü W 1 18 IS 4 6 5 14 tó 3l 0 M Aj 1 I niirl iii IS l 4 8 1 28 26 0 89 ll F 11 4 3 7 111 1V I9 U 80 8part 15 5 2 8 13 18 28 0 75 A FC 15 6 e 8 13 14 2e 0 75 V V S 9 10 tl S7 0 5 i Jiiiok 15 9 1 11 7 1 V38 0 47 V A llrt ildi golaniii doornMtiaac sohn V II C mat eVM tiw 4 1 aïinaJtanen van lo p m i ill mmimAng vnn liot KunHJnt nog Kroot gBwoni 1 we In onae Uwpre Miigon mn Jit ring jl l k vemfte don HI UV £ m ÜV V wlalan fKUtm eftr paar pla eri nur bo m ta wlppwii wwljl f aÜTOoaii n OonOonB aaaiCBka drw disideiv Hl hl da Brul la toW nu StomtoM 14 10 1 S a 81 13 t nO V V A i 10 4 ï ü s ao X US VI 8 2 7 18 SS a6 1 06 ii F r 16 7 7 W ir7 1 II D V S 18 5 6 5 16 in HO 1 W F C 16 5 5 15 sa a 0 M 1 aoat 1 S 5 6 15 14 17 0 94 sv v 17 5 5 7 16 14 15 am FflIJamMnI 17 7 1 9 H afr M DM CotiotmH 16 l 9 U 21 a o v t C 17 S 1 ïl at 0 T7 ifcrali 1 t tl t Voor de 2e klM A lev W OowtaglH t Yeii iauai4u id vk dbor In AiiffMdai If en UortuM gelijk pe Nwik ore u tw eal4vn Toch U he p aar v udeifritivio vo r l ar ni vau tU lucht J e lM ldt AnMkvdaiiifHie iili eii Me 1ltl dt nil t4 jMVt 11 de UouiLt uieitfN MHi U tW e a Kl ce ontiivoeUitffMi gHxgen n ei oor D Juiste ind voor fteae tlfkvHnK t 11 3 1 2S 56 7 im 8 18 2ft 12 1 4 16 31 14 t 16 4 15 2l lft 1 16 7 14 17 W l 1 7 tl lft 0861 6 9 lO lÖ 0 82 san 3i n o 7 9 IV 0 70 9 7 10 26 0 50 oör de Ao Uaiwe wlat Kxoei J r met 2 0 vdn luwr pl o iw to Traiwvaila te Imtpii en dainfiwr haar po tR op de ifi lw plaato te vei eren tnifair JTWV ï 4BF 3 Hortib Joiiria O a M t l invaller TOor Koolmiee teok Gouia Ri8U rv iv naar hd steriiei UoAmm in Am rtliJin IXroOt word oiitiJOuMaaeaangepiKt waird jor llortuR w n wekits v ei va Wi wenl inaar zich niet g lwet IU hcïnfliieiiriwren in b Hir a wa Uouda to H V rMiH SAnvaliend waairiloor de sMJd heeit ciL w HT giolld4 m hei puhU t genoot vsn hit vliiijiwp Nped Tot Ti s4 WW de Oouda L liiti tf tKMle wi BofTO ai ui Ihet bojll haar do4 l Ntfno Ie IkMidcn iTwIJl de long eit Itot t veooeitf oou solJede vcrdediclnc teffintovw zk voalen en ook dau doelpuiilnii Worden oarl o aen Nn de ru t w d n lieteHfde tenipo rdi r gt 6pei4d utaaf lanf wnierband nam llortiB do ovrttiluwd M Uowre lOroooewau l eii de Giruijf Msm eolKer a goede oooitiik tHi zor tfi op nldKH od wijle vo r dt re i wJil do CïoudHOhe anoval W i i iiign kKirlxrafteii wist te orcoere Mfi bbuVieo tand koadt le de MtuidS rtiolit T h 4mlp aan ea U n TweeiUi i 1p bid Gtoud dtt 2 t BtkOtta ploegen opolfi n UTr dn een ko tt a r pun e onUuMfM pr I Laurier 4 pr C H HolÜHiiJsen 5e pi C HolthuÓ en 6e pr F v d Post 7a pr M A Holthuijaen 8e pr A Pruiucn 9e pr J Snatene 10e pr C Dtntk lic pr C V Vnen 12e pr G LIsselBtün 12e pr P Perlijk 14e pr D Luidjes l6e pr A Maartsdudkerweerd ICereprijsen wenten behaald door J Holthuijxan voor de swaarate viech L Laurier voor de meeste visoh en C Donk voo de Ut tste visch De VerMkictaif betaalt ub de Comnüsaia van d Émuui op StohrV1 nluis e ne jaariiJkMiM UMnge van BO Hienwnr kragen de leden der vereeniglng nKht op MB bëwiji van toegang tot dese baan voor lich en bun gezin met uitzondering van kioderen boven de 14 Jaar h l BO per Jaar en van ƒ par Jaar voor lüleenstaande personen De contrlbatie vaa ƒ 1 60 en ƒ 1 behoeft niat bataakl t worden in dia winters waarin er geen berijdbaar Ui fa Ziedaar een buitankaiuJe voor de leden der ZiüdHoU IJsvereenigiagl Ze kunnen nu de il ataen reeds aanbinden en van de ijssport ganleten waaiwer de verbindingswegen nog niet sterii genoeg x n en hunne kinderen kunnfla tü mat een gerust hart zonder vree voor ongelukken naar dit veilig terrein staren De Beschermheer der Vereeniging burgemeester U J MiJB juichte het voorstel van het bestuur toe hoopte dat het er toe zou bijdragen om de Gouwenaars het genot van een ijsbaan meer en meer te doen waardeeren en de groeten plaanen van het besbiur te verwezöilijken HOOOSTRA Gouda 2 n 20 BERKENWOUDE Terwijl heden de bn odbakker C A S alhier zijn klanten bediende gimg op een gegeven oogenbLik zyn hit met den wagen op hol Vanaf de Coet cmder de gemeente Lekkerkerk tot bijna aan hui ging het rechtuit zonder schade te doen Op het dorp nam hy den hoek te ruim en gliV tegen een muur De wagen bleef staan en de hit ging uaarna met een gedeelte tuig naar huls De wagen kreeg eenige averij overigens liep dit ongeval goed af JDUDERAK Zaterdagavond hield het neutraal ziekE fonds haar Jaarvergadering De voorzitter opende de vergadering waarna de secretaiis zijn jaarverslag uitiaracht Dit erd goedgekeurd Uit het verslag van den penningmeester bleek dat de ontvangsten zijn gewekt ƒ 296 79 de uitgaven ƒ 242 7 batig sajtdo ƒ 54 52 zoodat titans m kas is een böilrag van f 466 93 Tot befltujrslid werd herkozen de heer S Speets In de plaats van den heer P M van Kersbergen die zich niet meer beachikfliaar stelde werd gekoaeiï de heer A Verboom In de commibBie vao toezicht werden herkozen de heeren M Blonk P Kok en L Stam In deze gemeente doet zich weer een typhusgevaü voor MARKTBERICHTEN RottenlamKbe Vcaaurkt 2 Fabraari 1920 Aanvoer 469 vette roderan 129 vette en graKkalveren 153 varkens S66 schapen en lammeren Prijzen Ie kw ƒ 1 90 1 96 2e kw ƒ 1 80 1 8Ö 3e kW ƒ 1 66 1 76 Ossen Ie kw ƒ 1 90 1 96 2e kw ƒ 1 7 6 1 0 Be kw ƒ 1 55 1 65 Kalveren Ie bw ƒ 2 76 2 y5 2e kv ƒ 2 46 2 60 3e kw ƒ 2 15 2 46 Söhapen Ic kw ƒ 1 20 1 80 2e kw ƒ I IO 1 16 3e kw ƒ 96 1 06 Lanunersn Ie kw ƒ 1 20 1 26 varkens Ie kw ƒ 1 67 ï 65 2e kw ƒ 1 40 1 50 Se kw ƒ 1 20 1 80 hoht soort Ie kw ƒ 1 16 handel redalijk enkel prima iets boven noteering SHOKI HEKENDORP Tot voorzitter van de commis tot wering van schoolverzuim is benoemd de heer A Bos en tot secretaris de heer J Kramer TaathaL Uitada en WeeleUjke aAieeHnff Ie klasM An r af j Bl a iwWlit aP € Q 0 Dep nai i H B 8 V F C M UftLrifniii H J C Qnlok 3 1 sVUrdom SjhiTlA V O I M XnHti nliin Ajax JlaarkJn l Ü l i l mi lïVV tUT V 2 1 Vventiiiifciwoinpetkie i i m kAiTdk 9iannvo pah 0 1 riïluiwtf UOacl 8 V V 0 0 f ruolit H fl nJ W F f lr 0 Kchied in H DuV S Feij KW rd l O Aii lttrtlaiu Spartaaiïn r C 2 1 De Haawi Vr v Vi V A 4 3e kkuMe A Anifitenlinnï Hwtufli Gouda O 0 ktime C llotlfirtli n KïOelBior TWi vnUa 2 0 Mvvi 2e klaeaii A ï ir Jrt 11 V V I l viB5É r 11 Overziohl I wotlBU iJdi n an g Meren zijn vooröf Ie klaase geen enkele ui jpuzondonli uiteriH ftpannona gciweosi zooal nog geen mikM progxnnmia t tdgf ftiüi 3 gelijxe ap 4eu t 3 gewoiuKtii parliljen ntet 1 doelpunV M irctiil ZooaM WO vorwachtten heeft H V V gewonnen dauk zij he4 aetuVerenil Hpfl an Jhr FeiiJi die bijraa üIöb van n l wMekenl owiibtneoronde Uer blnjienli o oii UirwlBlw p uil lieoS kieniiede de lelliii m ll B ï m evgeaomea Du K riittiIlgu Meiers zijn gi duiwide Iwt j l wlo Np Uwker g weeh dooh war n oor ikx l niinder doottasteiul terwijl Börm iiaii van At J riüH oiid zijn doel whoon hiiild D P eirrt 4rfte evcneeas gHul wvrk Jor tegen d a rtsdloortiieaMften i t ii e ijiv ftpvl te t rooereo dank zij het f ftUi H p 4 t B v ITeuKrt In Kotterduu tteti ij i He H igMi irijd tUe voor nuti lHt n t ji uwT güUiii Dtaar n ruM Sparta dl o trliaat Ix aorgde Dw ae jr titirnüLirg r wr l Hgtl n eoltter cMliivend ti rwijl lil h MMt mHtaiiUti V Or a keeper na ite pwntvrt ii wtth Ajax wist ta een iitfdcnt v4Un tnjd do overwiamnjj op tiaaaitem UrjtJuthxii lerwijl II F C zkti van den bat 4 n plaatx wint af id werken door een k ii o verHiniilii g op liet HaagüciieQulok oor dezt öjnüpetttie n fc rea wouaufl OUDEWATER Ia de Vrijdagavond gehouden raadsvergadering werd met algemeene stemmen tot directeur van het gas en waterleidingbedrijf benownd de heer Muiswinkel uit Utnechi Itfet 6 tegen 1 stem wend benoemd tot gemeentesecretanis de heer den Boer te Alphen a d Ry n Aan de genteenteweHklJeden wend een toeslag van 5 guldon per week verleend tot Juli a s in afwac4iting van een njeuiwe regeling Verder werd besloten acht boomen te rooien aan de Lange Burdiwal en 10 000 gulden toe te staan aan de woningbouwvereeniging Voükshuisvesting tot het bouwen vnn nienrwe woningen mits zij met andere plannen kmnen voor de woningbouw STOLWIJK Door de gladheitl van den Goudscheweg veroorzaakt door den velen legen had Zaterdagmiddag een wielrijder het ongeluk van het bestraatte gedeelte te glijden en in de Gouwvliet terecht te komen Nadat fiets en berijder op het droge waren gebracht kon de drenkeling met een nat pak de reis naar Bergambacht voortzetten De opzichter van het Electr bedrijf had Zaterdagmiddag het ongeluk door het breken der ladder die tegen een paal van het laagspanninggsnet waa geplaatst van een hoogte van 4 meter te vallen Door den landbouwer Scheer naar huis gebracht werd Dr Kievit gewaarschuwd welke ontwrichting van den sehottder constateerde en eenige dagen rust voorschreef U V V 1 t Olynipl 11 2 1 lé rfa pecdie Olympie 11 met een iji liandlcapt eKtal Uigen tè sterke IJ V V r d viM te rtr M ht Voor de nmt tüdden oil iredxt fio tt n Mind moe vn voonvune l k tdtMvlour haildt n zij hrt wpi hatden D Vffwiïowlt OftinbliuWcl a a Ug maar voor de Haai gekonwj wwl te vei l gcuoneeld ntrti nhletim iVennekfliw ni wn ktmrigi olKit van riiHuMjk dai de Ü V V do 4men imttr ftfi kon wn erken Na 30 iiiiniiiteiiL apel nauUtte Mooctoijf von grootctii ilrtanl zeer torhürC ijlf eien doelpun voor d OouwemarM ofc Bak ier NU meïJ4T werd san il m i n f i voeld doc i hi i zubTnle rijn doH Na d nid wa l VV Hleed In de meenlM eia Oeverdi digli p van Oiym rfi rort v Kernen san h i lv ofd work£ t ulHtekend tloah laan nl t vi rWnderen dat D VV nn rn ooonle 1 1 T ri z 4te l VV er aVe op tard wphI eeliter vi ir I dig l EwM lu Av aatat twee niTiutcti kwajn h it wtnneivie punt voor I V V 2 1 Dez t liMag tn voor Otyuvpls Eoiir bmTeiU efid AU u tWnfenm normen Wc bii hiar yan Kwfwn en liaiik Nle mpIjiT tiirwljl ook PlereiiM i n di i rwcon vrr9Son li k rk I v rd n m ORUOLonzF orritsT De atllavcrlng fAltIJ8 2 Febr De conferentie van ambassadeun die Maandagochteikd bijeenkomt moet alch beai oiuleti met de overIhandiglng aan Duitaehlaod van de lijst der schuldigen violgens art 228 van hei vredesverdrag Deze lijst is alada langen t d vastgesteld Ze bevatte eerst 1200 namen maar aU gevolg van een bijeenkomst onder pieaidiuni van lord Btrkenrhead Britsch lonl kanaelier heeft le bi zondére oommin ie betast met het onderaoe kder lijst ze teruggebradit tot iets nunder dan iMM Frankrijk dat 500 per uien eiMbte heeft dit cijfer verlaagd tot 334 en BelgiÜ vraagt een overeenkomstig aantal Onder d sdiuldigen wier uittenrering Frankrijk vraagt bevinden sich de twee zoona van den exkeixer de kroonprins wiens uitlavering I tsdiland aan Nederland moet vragen prins Eitel Friedfleh verder de generaals Von K uck Huidenburg Ludendorff etc Oe lijst zal waarsohijnltjk Maawkig overhandigd Tvoniten aan vpn Lersner die Mayer die voor enkele dagen naar DuitstMaod s teruggekeerd verraogt De AdrlatlMw kweatlc PARIJS 2 Fabr De Petit Pariien wi dt zijn hoofdartikel aan de jEait nt tu edien Frankrijk en ItaliS die op t oogenbttk noodiger ih dan ooit en geeft dan do volgende mededeeling Volgena veVacnilitfide beriohten in de Italiaanscbe pen versohener is aan de andere si de van de Alpen het gerucht verspreid over eMi m fel ke wijziging van Fraakrijk s pojltiek inzake de Adriatiache kwestie WiJ liJn gemacht gd deze geruchten tegen te epruken De Frsnache rejeering wenadit geen enkele wijziging te brwgen in de houding llo turt heeft aangenomen in overee na teir a wing met het beslmt van den Opperatan Raai Tan den 20en Januari Dit was genomen als gflFTio4g van een nota incediend door den Italiaanachen minoaterprealdent Nitii waarin deae iidi van ledar ii itiatlef zotgTutdif oDlMekl De Fiypache regeenng is nM mindar berud alle aaaaporiatvan uit Itotne afkomstig in ontvangat te nemen dan di uit Betcrado in t belang van ten fBaU rcffriinc van da A d ri i tf a dia kmafcla INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkiieid der Bed IJsvermaak pIannen en wenschen De Zuid HoU IJsvereeniging afd Gouda hield j l Vrijdagavond een buitengewone algemeene vergadering Op de agenda dezer vergadering kwam meer geheimzinnig dan duidelijk een truc om de opkomst grooter te doen ziJn dan zij in het Loodlceesche Gouda op dergelijke bijeenkomsten pleegt te wezen o a voor plannen IJsbaan De truc had niet veel succes want de vergadering was maar matig bezocht Misschien hebben de leden gedacht weer en tijdsomstandigheden zijn er niet naar om ijs te mogen verwachten ea er naar te verlangen Kan zijn maar diezelfde leden zouden praats hebben voor zes wanneer er mooi ijs kwam en hun de gelegenheid niet verschaft werd hun hart op gladde baan op te halen Het is voor mij zoon der Noorder stranden altijd een ergernis dat Gouda zoo prachtig gelegen om een druk centrum van ijsverkeer en ijssport te zijn op dit gebied verre achtersüat niet alleen by andere Hollandsche steden maar zelfs bü de omliggende dorpen waarvan het eene al mooier en prachtiger ijsbaan bezit dan het andere Ik noem het een schande voor een zoo gunstig gelegen stad van pl m 30 0Q0 inwoners dat zij zelfs in onzen tijd wraarin de lichamel ke ontwikkeling zulk een groote rol speelt nog altijd verstoken is van een terrein ter beoefening van de zoo gezonde en vergelijkender wijze goedkoope Ijssport Inderdaad naast spojitterrein en roelvlakte mocht Ven flinke ijsbaan hier niet ontbreken De Zuid Holl IJsvereeniging alhier heeft meermalen beproefd in deze leemte te voorzien edoeh de financieele eischen waren van dien aard dat zlj de kraditen der vereenigingj et haar veel te gering aantal leden te boven ging Dit wil niet zeggen dat ziJ nu de handen in den schoot legt en haar ideaal naar het rijk der hersenschimmen verbannen heeft Zy blijft actief in dezen en vleit zich nog altyd met de gedachte dat de lauwheid der Gouwenaars eens plaata zal maken vcKir een weldadige warmte Om al vast iets te doen voor hare leden heeft het bestuur j l Vrijdag het volgsndevoorstel ter tafel gebracht en met algemeeae stemmen alen arniirniaa Naar veriuidt zullen fadnnenkort de drie ti rstc mmist rH Uoy i ieorgt Millerand en Nriti te Londen bijecnkonten om de deUnitivn reffeUng rler Oostenehe aangelegenheden voor te bered en doch enkel ile grondbeginselen zullen te Londen worden vastgelegd en de Petit Pari ien vertekert uat het laatate bedi ijf de onderteekening van hM verdrag met Turkye te Panj zal plaats vinden De Neue Korrespon bent meldt uit Konblantinopej dat de GcalUeerdcn e n femeenschappelijke nota aan TurkUe hebben gericht waann w rdt vaatgesbeW dat de tegemveondige troepeiriMwegiagen in KlelnAzië tegen de voorwaarrlen van den wapeiwtil tand indruischen De Letten hebhen Revai verlaten en zullen de vredeBonderhandelingcn met SovjetRiialand te Moskou voortzettMi De Letsche commii sie yaat naar Moskou onder den naam van het Letsohe Roode Kruis De AWsjeiwiki hebben volgens Zweedsche Malen verklaard dat de Letten ved Inschikkelijker zijn dan de Esten Het vredesverflrair tusschen Estland en Rusland is thans vertaald en zou Vrijdag of Zaterdag worden geteekend In de rawlstaten heeft het fe t uat Letland in het geOlelm met Rusland heeft ondeiiuuKi en dit er zelfs een Letsche delegatie nwu Moakou gaat heel veel opBchu MÜng verwdit Dank zij de tusschenkomat van de geallieerde missie is generaal Joedenitsj die fioor do Satlamlsche regeering te Revat gevangen was genomen weder In rrUheid gesteld BUITBNLANDSCH NIBUWS DUITSCBLAND E o g o v o 1 gi Daar hij dv laatól giiöiouUlvi zMl mg van tii i pTJiwtJrzljergop HelllonHï g Iokeii U ort do d4r ïteur de N V Ol4n pa iiiiaibnuK htt ft i uiiaaJit aii d a aMiii Hr tiergiit Iier4t hc4 O M owiiSddelliJti oen InalrwMH gen Iwtn 0uop Jiitd FRANKRUK Juifn veroordeoJdijiUrti a U t ja ir v H iiiK MToor tikl wiign nw vw stuftdiiouding imtdeiiiMj riii Dtt oor JTixif i lij ke ltiiui wi l g f iig tlu luj tmw üavull tn bvnnitui i r iniH rt imM Ml liebbon gerteld ti d uit u ttjdc iL4 tt lif tudekinff laten ra4l4 u ZWËÜËN S Ojbel pr IJ zon Itv liitfrpaJoiiwijlitre gronj van dcu nttxiHcb o njhMtlag hoett Uiiuktu iiiddeg u r j iw ijiv clie voTjjaniiTatijj wuden llt k it i wenl auhn liet NoWt oonéió van l U NourstOio SöTlihig afe cajulutdiéii voor o Vraikivmjwwi 1919 en 1920 a un tebc vcit O Pi LViMk Qii tMlemi en Hu L Langt il4Ji aljgenkLt OMi HooretknA van itc lQtc4 pitik iirandihru l nie DENEMARKEN iU iio oiil£age i worot gtWK ld H Wiwol in ie dtTde weoi ongii Vtvr It O gi fl leu voorkwautfii worlm In do slgfttoopon v KHtik to fll l a nltHiwe Bamitiudiii gi i wan g t p ooivaivgen MWi hrt oog op ilh onvt uenie niinute lO Ie zMc intku n xut imni de toekoniM dlonKiv iii iuuigrau ii Ou door gW rok nan voldocndt xdioojr v i pJn Jnt f erHoaii t geeii a dociide togeniiuwtr fOt d ii gcnonMi kunnt n wxmtea ZWITSERLAND Do gfriop Il t gin v p duiiiic iui Znliscrlund ïjreitH Itli ë v uil T wordi U iiwderdMbnfcHiHu alkqi nuhiit uU du voonoA uuuo Htideii l i lUmi iüil io 7 üxifiH wenAg ifxdor Um lo UeJióve jh Uazt i ut not aantal gevaltiii gpooi Kr sterVDn ocititK r u ci vtt i inunSjbHi In liet kautoi lek iuv zljn c jciibare fueeteu verbodett en itu v e di HrtcUii de mciiooi gü lot n Eau merKwaar ilg uawee vaii d ffl i soort v n daapKkilc i Viiko OM j iwi algouieen nooddorigi Vffl lDopt Ër worden U van zuIk doods aM a venncM AMKBXKA Oa glPKeipiepidiemie Da gf iJk ktunen in New York bijna ztwiltiizevidi uUUwti gevalledjvuiitnK uenKa voor w o tif griAMiderd gevalVn vaa k iKgpntMfiLtn In d afji loopMi iei eailmintig UUT stijven vi lóO paütHiiton BINNENLAND De gedwongen leening Het Hbld verneeant van bevo e zijde ctat de regeling der aanslagen voor de gedwongen leening reeds zoover is gevorderd dat venmoedelijk reeds de volgende week Maandag of Dinsdag de aanslagen op grond van de aangifte vooo de veniiogenad elasting verzonden zullen kunnen wolden De aanslafpen op grond van de aangifte voor de RijkeinkomBtendKlaating kennen vermoeitlijk ongeveer een week laier Wat den termijn van storting aangaat waarvoor aanvankelijk begin Apnl was vastgesteld deze is sindsdien definitief bepaald op begin Mei in dier voege dat als laatste stortingadag 7 Mei zal gelden Men zal dus voor de storting een maand langer den tyd hebben dan volgens het aanvankelijke plan UUvMrittg der InvaüdUeltswet In een vergadering van commissarissen der Centrale LafuttMuw Onderlix ea van d commissie van toexicht der TuinbouwOndeiiinge is met nadruk geweoen Op Ie zich hier en flaar openbarende stroomingen om de InvaUdlteitawet niet na te leren en ia b e a te ten al het mogeiyke t de n em Uuiid en tumbmiwere te bewegen ueH niot aan buu verpjicfitingen te onttrekken Daarnaast werd echter opgemerkt dat h t gebiedend noodzakeliijk is in de wet zulke nijitgingen aan te brengen dat de ultreering belangr k vergemakkel kt zul worden Thans worden haadteekeningen gevraagt op een adres aan den minister dat als vo gt tuidt De ondergeteelieiiden z n overtuigd dat 4iet goed is te wrgen voor invaliden en oudere van dagen die zdven niet in t x it liJn in hun onderiwud te voorzien Z q zijn ook overtuigd dat het goed Ig deze zorg wetteiyk t regelen De wUzc waar in de Invalidito tsAet leze zaak geregeld ie heeft echter hun instemming niet ZÜ verlangen in de eerste p aat fn algeheele verandering in de wüie van premiebetaling opdat zy verlost zullen wovdtn van het plakken van zieltjes Z verlangen vrijheid n de bij hen inwonemóe kinderen wel of niet te verzekeren Zij verlangen een grondige verbetering In het opbrengen van de kosten der verzelienng om lofl e arbeiders daaronder werkvrouwen naaister en dergelijke begrepen Zij verlangen dat onderlinge organiaaLts ook proctisch de gelegenheid zullen krijgen d6 uitvoering der Invalidtteitswet zelf tec Ixand te nwnen overtuig als zy ün dal alleen op die wijze aan hun wenschen Jcan vo den voldaan Op grond van het vorenstaande vragen zïj len minister van arbtód zoo spoedig mogelijk een voorstel te doMi tot wijziging der Invaliditeitswet in den door hun gewenschten zin De aardappelvoorziening De directeur van het Rykakantoor voor AArdaj peten en Aardappel verwerking heeft aan de gemeentebesturen een circulaire gericht waann hu mededeelt dat het kwantum kleiaardappel en niet voldoende s om ue bevolking tot het einde van het seizorn Ie voorzien en waairin verder liet volgende wendt gezegd Bij en goedkoope beediikbaarstplhng zouden uitsluitend klei aardappelen wonïpn gegeter en de voorraad waarachynljjk legen becin Mei aijn uitgeput In de maan len Mei en Juni ou men dan alleen op zundaardappelen zijn aangewezen die in oezc maanden voor rle consumptie minder geschikt zyn geworden Daa Pom ig het de wensen van den Minister dat nu reeds nu de zandaaitiappelen nog van prima kwaliteit en uitmuntend geschikt veor de consumptie ztjn de bevolking in de geiögenheid worde gesteld om tegen billijken prü j oeze aardappelen te bekomen Mitsdien zuilen prima zandaardappelen voor gemeenie siuren coöperaties groesiers etc bij afnamen van minstens 10 000 K G voor den prijs van ƒ 500 per lO OOO K G vrachtvr j plaaU van bestenuning voou de binnenlandfiche consumptie verkrijgbuar worden gesteld onder voorwaarde dat d ze aardappelen in den kleinhandel voor hoogstens 7Vi cent per K G worden verkocht Best Uingen moeten wonden ingedicn i bij het Rükfikantoor voor Aardappelen Jan l ietersa Coenstraat 1 den Haag iHet Rü kskantoor deelt den besteller mee aan wplken refifeeringscommissaris de bc Ltelling ter uitvoering is doorgegeven Aan dezen regeeringacommigflaris moeten do gel oen na ontvangst dezer kennisgeving worden Ingezond Orders waarvoor de gelden niet ziJn ingezonden wortlen niet uitgevoerd Klei aardappelen kunnen van hetlen af slechts voor kostprija worden geleverd iijntk ƒ 7 60 per 100 K G vermeerderd met de ten dage der afname by den vei bouwer geldende bewaarloonen en de eventueele kosten van vervoer Voorwaarden van levering zijn J ij de circulaire gefvoegil De gewezen Duitsche keizer De gewezen Duitsche keizer heeft nai r gemeld wordt besloten als herinnerinj aan ijn i eablyf te Amerongen aldaar een kl m Ziekenhuis te doen bouwen ruimte bie iend voor acht patiënten De be ioeling is het gebouw n eigendom over te dragen aan de Commindarij Nederland der Johanniter Or e welffe dan de exploitatie van het ziekenhuis op zich zal nemen Ofschoon de bestamming dezer inrichting is dat zy in de eerbte plaats aan de in womers van Amerongen ten gocnl zaj komen zal zij ook van groot nut zyn voor de naburige gemeenten Graaf Bentinck van Amerongen heeft een t T©in aan den Rijksstraatweg beschikbaflr geetel l Het salarisbesluit der Rüksambtenaren over 1920 Bij Kon besluit van 23 dezer opgenomen in het Staatnb ad no 37 ziJn regelen vaWgesteld ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren Het besluit is zoo omvangrijk 180 bladzijden drukfl dat het onmogelyk ia het In zijn geheel op te nemen De regeering heeft de regeling laten voorafgaan door een toelichtende inleiding Wij ontieenen er het volgende aan De regeering heeft bij de vaststelling der salarissen onder meer rekening gehou den met de gezinsbehoeften Daarom ia be neden 21jarigen leeftijd een aftrek toegepast en geldt de diensttijd vervuld vóór het bereiken van den 21 jarigen leeftyd niet voor de periodieke verhoogingen Het bedrag voor aftrek wegens genot van kost en inwoning is ihwns vastgesteld op zeker bedrag naar gelang van hoogere of lagere bezoldiging Zoo zal bijambten met aanvangswedde van minder dan ƒ 1600 per jaar dè aftrek bedragen ƒ 600 bU die van ƒ 4000 en hooger ƒ 1800 Men zal hierdoor eenheid krijgen zooveel mogelijk ia den aftrek daar wmar en voor lo er zij nodig Ia De aftrdi vaa IS voor iet genot vu Woning steimt op de veriiouding aaichen huurprijs en Inkomen in normale t den veetal geldende Toekenning van bepaalden dienstt d bij bevordering i niet vaorgeschreven 4uch natuurlek zal ze in bepaalde gevallen dienen plaats te hebben ten einde te oor men dat men utt latere bevordering voordeel trekt zooaJu het gevat zou z n indien b v adjunctcommiezen met onderscheidenlijk 8 jaar en XI maanden en 9 Jaar en 1 maand dicnsttyd in hun rang tot commies werden bevorderd onderacheidenlyk op ƒ 2900 en ƒ 3000 zonder dat diensttijd voor toekenning van verdere periodieke verhooging in den nieuwen rang werd meegegeven In de hier bjj w ze van voorbeeld gekozen gevaUen moet de op ƒ 2900 benoemde commies 11 maanden en de op ƒ 3000 benoemd commies 1 maand diensttüd in zijn ni wen rang meekrggen Op deze wijze handelende blijven goede verhoudingen ia de anciënniteit bewaard Voor de vaststelling van de bezoldiging op 1 Januari 1920 van de op dien datum in dienst zijnde ambtenaren komt in aanmerking de diensttijd welke op 1 Januari 1920 IS verkregen ingevolge het Beioldiglngflbeitluit fiurgeriyke Rijksambtenaren 1918 Staatsblad no 641 of een krachtens dit besluit getroffen regeUng met verwaarloozing van gedeelten van een maand Het aantal periodieke verhoogingen wordt met het aantal dienstjaren in overeenstemming gebracht iemand die een diensttijd heeft van drie jaar acht maanden en 26 dagen krijgt dus op 1 Januari 1920 de penodieke verhooging die paat bij een diensttijd van 3 jaar en op Mei 1920 aangezien gedeelten van een maand worden verwaarlooj i de verhooging die paat b een diensttijd van 4 jaar Indien aan etn ambtenaar met ingang van I Januari 1920 of een lateren datum een buitengewone periodieke verhooging is toegedachtt en de daarvoor benoodigde gelden op de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 beschikbaar zijn gesteld behoort ie volgens de overgangsbepalingen berekende wedde verhoogd te worden met het bedrag dat voor die buitengewone verhooging b twhikbaar is gesteld Tot zoover de toelichting Voor de belanghebbenden verwijzen wij verder naar het boven reeds genoemde Staatsblad no 37 Het Vad verneemt hog dat de door de regeering vastgestelde regeling in vele ambtenaarskrtngen ernstig ontstemming heeft gewekt Men keurt het sterk af dat de regeering met haarbesluit gebleven is onder de voorstellen der Permanente Salariscommissie en vooral is by de posterijen en telegrafie de ontevredenheid groot De commiezen hebben f400 minder gekregen dan de commissie had voorgesteld ook de hoofdcommiezen worden lager bezoldigd Bovenal echter heeft men er geen vrede metie dat van alle salarissen 7 gekort wordt voor het weduwen en weezenpensioen Dit is vooral voor de lagere rangen een tegenvaller Zyn wy goed ingelicht dan zal men niet berusten in de nieuwe regeling doch zal op duidelijke wijze aan de ontstemming blijk gegeven worden door meeting of hetoogjng gembn 0 e berichten Ernstige brand te Eindhoven £ en pianerij uitgebrand Te Kindhoven 4 tlftstond gisteren een groote brand in de an Ned Flanelfabnek der firma W van Jloorsel en Co ten gevolge van kortsluiting op het electriach net Brandende lampjes vielen van het plafond m oliestoffen waardoor in een oojo enk de spinnery m lichte laaie stond Vele machines zijn verloren gegaan terwijl de electrlsche leiding ook geheel vernield IS De aapgerichte schade is aanzienlijk alles 18 echter op beurspolis verzekerd Mond en klauwzeer BiJ den veehouder M Barens te Zoeterwoude is mond én klauwzeer gecon stateerd onder pi m 45 fetuks ve Grenscontrole I d iïeniliii ii i I d KiT dugifi ven UvSim ii pjij i ïl T w iirre t eTd tl e inlillofu inirk artii l uit iöli jMijtier lii4wolk iaj m ijn kli r ii hul t nft W iiaur Noi rii troclit uiil lo vocm d Het gicld wor Rcriwurd M k aard U a aflrMc o den uü oer vm alitTiitin iv nrtj fir iia r oiw landl ia te Jic Ul nie iti o fl ioai pr dm igüdunoridls hai dlpoi oor g omUr ui oerveTigiujiiilii Hf Hordeo ttoeiK uiil gwH gopd ipon laeeip doorippiateïi UeImMc tiwgf ftijn dwmtfsi ovol o groot piiin ii 4i h viile nrïikplöii twt ind vooriiftvwr ill ln ag gliirwiipn zoo lat tal van ikpiimii ik snhr n M Tdoor gjCKlupetird zijn dK U heb zoo go aiW omiogyflijk geworden op d ioic nnaiiid HLleiiiitiei wkB4ir j Mi voor tut gren erlvper naar I hiit hi H ld ld rfiaefi De trok naaa IXdlschiniid Viwi golegpjiiïii Ilekooper U ilan ooïlot Ht iidnlTnmin bopii li Ilhld REfCHTZAKEN De Ht ciiLl aflk ti KottttTlam lH eflt giaö teht t r i n i S reci4 vl t nie vareahcmon en J J O S 5ti jaar low werinwn te tiouii i wijgene rovperjj door twee v ré niiiil pArWjiicn vooir de eer 4 bij horlMVlii é Iio Kriiajuin aan len IJsol vnn een liw et lheii airdappelew eigendom vanden l tii i1 o iweip O Verkerk ajitaar den efirato ir wokicn j angWii iral en don tweede ilO hocU Atihiï IQ d n ihechtenlfll J K joesen werkman en de J Biii irM 6r i T bftkinn 18 jaar Ie Gouda wegHTiH dieïitaj doir twee vcreemiisde perfionpii meeruMilfni gepleegld leJkeTw vnn ewi boe ylhoid tood of kopoi weggienoOTeilfUit d t gebouwon dor Kon KaajswiTa hRfek G nidn to Gouda iwler VBonlen daiffen gevan ron f KUNST He rl Brondgeest Naar we vernemen heeft het Hofstadtooneel Henrl Brondgeest geëngageerd ook als regisseur 422e STAATS LOTERU 5e kl Trekking van Maandag 2 KebniarL ƒ 1500 na 21717 ƒ 1000 non 6478 11513 146M 17417 ƒ 400 noB 8679 3088 9110 13312 14227 ƒ 200 nos 3049 126 r 16644 17791 19709 ƒ 100 nos 474 1838 2107 8788 4883 6562 10882 10368 17217 19619 228M PriJz n van ƒ 70 38 111 414 509 616 691 809 828 842 905 1109 1216 1258 1460 1616 2019 2128 2245 2426 2449 2482 2540 2624 2632 2667 2731 2913 2929 2968 3054 3104 3231 3347 3691 3930 3945 4141 4154 4247 4256 4431 4436 4452 4459 4620 4669 4851 4864 4865 4914 4945 6108 5118 5145 5184 6377 5382 5399 5414 5424 5432 5452 5586 5685 5733 5959 6066 6261 6272 6367 6490 6506 6694 6755 6792 6748 6950 6955 7160 7179 7457 7673 7677 7734 7762 7887 7902 8220 8365 8408 8409 8416 8447 8618 8714 8844 8896 9016 9038 9131 9S43 9262 9417 9611 9643 9664 9842 9946 9967 9996 10018 10201 10224 10354 10362 10392 10520 10666 10756 10764 10878 10957 10962 10980 11116 11218 11270 11552 11601 11900 12007 12269 12297 12308 12387 12347 12349 12659 12666 12698 12795 12805 12949 12950 12999 13044 13114 13119 13148 13334 13481 13710 13754 13774 13820 14121 14317 14382 14605 14656 14684 14697 14733 14836 14951 15160 15319 15343 15429 15439 15473 15506 15525 15532 15803 15806 16021 16118 16197 16354 16421 16469 16518 16688 17024 17874 17420 17484 17511 17T20 17870 17901 17977 18023 18274 18289 18318 18434 18523 18676 18630 18642 18685 18775 18790 18822 18977 19006 1902 19060 19115 19160 19206 19271 19279 J9355 19364 19388 19420 19439 19453 19520 19746 19814 1992Ü 20237 20442 20470 20497 20542 20625 20640 20650 20740 20803 20921 20929 20936 21017 21023 21037 21041 21138 21314 21328 21338 21841 21421 21479 21747 21790 21811 21897 21060 22066 22160 22263 22320 22468 22490 22522 22582 22626 22676 22769 22773 22910 Nieten 63 108 120 179 186 187 200 305 377 429 435 459 489 500 629 559 661 684 637 643 647 666 731 765 838 867 955 1014 1024 1035 1042 1104 1155 1159 1277 1367 1402 1419 1426 1486 1481 1628 1532 15S4 1566 1680 1587 1662 1738 1842 2042 2048 2165 2193 2268 2308 2350 2408 2416 2444 2501 2520 2623 2582 2585 2591 2652 2721 2734 2744 2755 2771 2776 2784 2806 2809 2880 MSI 3067 3060 3064 3080 3084 3100 3176 3206 3260 J33fel 3338 3360 8366 3383 3387 3421 3458 3472 3485 3604 3 36 3637 3692 3596 3643 3660 3781 3790 3791 3868 3919 3941 3948 4p21 4031 4079 4185 4145 4205 4221 4235 4385 4357 4386 4386 4524 4667 4601 4667 4681 4696 4708 4760 4769 4854 4876 4880 4906 4908 4922 4943 4946 6014 5056 6066 5084 5111 5134 5143 5159 5174 6176 5178 5217 5253 5291 53Ö4 5372 5376 6397 5411 6428 6492 5498 6513 5668 5618 5624 5664 5690 6693 5780 6828 6829 5834 6913 5979 6027 6036 6101 6102 6123 6162 6262 6308 6310 6382 6431 8470 6492 6601 6651 6562 6593 6594 6695 6606 6676 6680 6687 6730 6769 6790 6797 6919 6965 6977 7010 7073 7176 7241 7247 7297 7329 7342 7415 7417 7426 7440 7488 7518 7524 641 7649 7638 7646 7694 7760 7778 7801 7874 7884 7976 8001 8023 8064 8087 8110 8159 8224 8238 8243 8278 8315 8404 8421 8432 8457 8622 8646 8563 8635 8687 8702 STll 8733 8746 8761 8784 8854 8886 8906 8920 8978 8984 9024 9043 9064 9101 9119 9139 9146 9307 9340 9356 9389 9437 9472 9503 9518 9621 9637 9662 9567 9607 9666 9761 9777 9810 9839 9870 10019 10061 10078 10097 10132 10144 10151 10169 10226 10263 10260 10274 10327 10368 10373 10462 10577 10684 10589 10795 10796 10817 10863 10880 10908 10934 10935 11094 11177 11196 11224 11229 11272 11274 U277 11280 11306 11319 11321 11359 11382 11424 11778 11779 11843 11861 11864 12009 12016 12024 12131 12135 12164 12288 12313 12336 12340 12374 12398 12409 12676 12662 12701 12779 12785 12813 12821 12899 12941 12964 12970 12976 12978 13008 13018 13029 13042 13055 13087 13090 13107 13134 13144 18157 13169 13172 13183 13235 13271 13294 13306 13333 13336 13344 13390 13433 13499 13533 13531 13639 13725 13738 18819 13885 13889 13910 13920 13922 13943 13972 13980 14005 14061 14063 14077 14083 14090 14097 14160 14143 14156 14163 14216 14267 14277 14282 14326 14333 14360 14404 14419 14512 14595 14597 14630 14726 14731 14749 14786 14804 14906 14925 14949 14994 15084 15143 16162 15196 15258 15262 15885 16292 15298 15339 15345 15352 15426 15478 16479 15491 15643 16620 16705 15707 15735 16834 15967 16985 15991 16039 16104 16132 16182 16212 16261 16269 16295 16298 16314 16353 16405 16412 16423 16439 16509 16511 16654 16679 16592 16623 16658 16688 16690 16717 16782 16758 16772 16811 16833 16869 16912 16941 16946 16981 17010 17013 17111 17118 17124 17137 17205 17225 17237 17262 17284 17393 17467 17498 17514 17630 17668 17687 17611 17653 17676 17746 17749 17834 17880 17917 17996 18001 18013 18014 18048 18094 18214 18233 18234 18315 18360 18371 18437 18446 18528 18541 18604 18659 18663 18695 18707 18713 18715 18721 18726 18739 18770 18786 18849 18872 18877 18964 18983 19037 19042 19064 19072 19102 19141 19153 19171 19198 19236 19247 19298 19301 19337 19353 19418 19446 19476 19496 19618 19628 19637 19639 19685 19667 19686 19701 19742 19746 19749 19840 19862 19931 20047 20083 20118 20141 20169 20205 20221 20236 20241 20286 20300 20316 20320 20403 20416 20437 20581 20586 20624 20629 20676 20729 20742 20818 20851 20890 20928 20983 21074 21098 21105 21108 21136 21170 21172 21203 21210 21224 21240 21262 21273 21329 21333 21339 21392 21466 21476 21499 21516 21546 21568 21686 21602 21678 21712 21773 21778 21783 21806 21838 21932 21834 21940 22002 22055 22077 22085 22099 22102 22124 22141 22176 22212 22220 22230 22267 22278 22376 22377 22436 22613 22614 22562 22606 22652 22662 22710 22726 22764 22810 22842 22868 22930 22938 22954 22996 Vorige lijst no 17367 moet zijn 17827 no 17590 ƒ 70 ro z 17560 ƒ 70 no 22386 m ï met ƒ 70 no 22332 ƒ 70 m z niet SCHEEPVAARTBERICHTEN Stootniogger vergaan De logger Clara Greta IJM 800 ia Zaterdagmorgen te IJmuiden binnengekomen met aan bbord de volledige bemanning van den hulpstoomlogger Heini IJM 420 welk schip vermoedelijk door een ontploffing in de machinekamer is verongelukt en gezonken Er hadden geen ongelukken plaats Beide schepen behooren aan de reederij Busman en Koningstein te Umuiden STOOMV MIJ NEDÏÏRLAND Oranje vertrok 31 Jan van Amsterdam naar Batavia ROTT LLOYD Goentoer uitreis passeerde 29 Jan Ouesaant Rindjani uitreis vetrok 26 Jan van Suez TTamboro thuisreis passeerde 29 Jan Sagres HOLLAND AMERIKA LIJN Haartenadiep arriveerde 81 Jan v§n Baltimore te Rotterdam KON WEST IND MAILDIENST Delft arriveenle 1 Febr van Valparais te Amsterdam STOOMVAART MIJ OCEAAN Teiresias van Shanghai naar Amsterdam arriveerde 28 Jan te Singapore STADSNIEUWS GK UÜA 1 Februari 1920 Overvloed van Cfrites Naar ons ter oore komt moet de Gemeentelijke Lichtfaibrieken alliier over een zeer aanzienlijken voorraad cokes beschikken een voorraad die van maand tot maand met een i roductie van 8000 ton toeneemt Aan brandstoffen ia hier dus waarlyk geen gei rek Integ ideel wanneer niet een boüuideiule afnatne van dien vooraad blonen korten tyd plaats heeft zal de gasfabriek oezen zomer een berg van cokes hebben opgestapeld fke in geen enkel opzioht erenroilig 11 aan wat een normale voorraad kan worden genoemd Wanneer dat zou geschieden zou lat voor de Lichtfabrieken en dus voor de Gemeente een niet onbelangrijke financieele c adepost beteekenen Waar de Gemeente Lichtfabrieken niet eigenmachtig tot aflevering mogen overgaan doch gebonden zijn aan de bepalingen van de Rijk olendistnümtie zou het wel wenschelijk zijn dat er toch pogingen zouden worden aaogewend dat de Lichtfabrwken tot aflevering van cokes zouden ïuif nen overgaan waarvoor ongetwijfeld genoeg £ fnemera raillen zijn Als t gaat zomeren is h et te laai en heeft de gemeente de Btrop Voor den nood in Weenen De collecte gehouden op de tooneeluitvoering van 1 1 Zaterdagavond van de vereeniging Harmonie in de zaal Concordia beeft opgebracht de som van f 12 14 Aanhoudingen Aangehouden zijn de 23 jarige werkman A J P en de 30 jarige werkman K W beide alhier die rasp 8 en 14 dagen gevangemsstn moeten ondergaan Ze zijn m t Hui van Beiwaruig te Rotterdam Inge Op hol ZateidagmJdda geraakte een paard gespannen voor een wagen bestuurd oor JS uit de Prins Henii rik straat in de Wijdstraat op hol Het daer rende voort o de iich ting van de Hoogstraat waar het door twee agenten werd gegrepen voordat porBoonlijke ongeJukken plaata hadden gehau of materieele sehaide was aangericht Waju achuwlng De Commissaris van Politie te Tilbiiig geeft bedanghchbenden in o erweging bil hem inlichtinigen in te winnen alvorens handelsrelaties aan te knoopen met A P J Me jers van Houtum wonende te Tilburg aan de Heikestraat no 42 Historisch Genootschap Tot lid van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht ia met ingang van 1 Januari 1 1 benoemd o a Dr N J J de Voogd alhier Marijke v i Scheveningen Zoocls Zaterdag per advertentae reedt bekend is gemaakt geeft de Goudache Operettevereeniging op Donderdag 5 Februari a 8 in den Nieuwen Schouwburg les avondj 7 uur precies een opvoering vüH het Oorspronkelijk Zangspel in 4 acten Marijke van Schefveningen woorden van H ter Haar muiziek van J H Coldewey Voor dexe opvoering zijn kaarten ref krilgbaar in het sdgarenmag azijn van den heer Markus VoUwgaarkeuken In de afgeloopen maai zijn in de Volksgaarkeuken verkocht in de zaal 2207 porties afgeliaald 763 porties tezamen 3060 porties MaUegatsluiB Scheepvaarbbeweging door de Mallegat tluis gedurende Januari 19201 1991 schepen met een inhoud van 230695 M 586 stoon sehepen met een inhoud van 54437 M totaal 2677 vaartuigen met een inhoud van 286181 M ep 8 houtvlotten uitmakende 62 koppelu Utrechtscb Stedelijk Orkest Op dit tweede concert vroegen van Gil $ en zyn schare aller rst de aandacht voor een der voor toonoelwerkèo geschreven compositie van den grootmeester Beethoven d muziek tot Goethes Egmont dateerend van h jaar 1810 Het woord Ouverui e doet denken aan een voorspel van een Opera maar een Opera Egmont bestaat met Beiethoven beeft slechts één Op ra gC maakt de Fidelio en daarbij heeft hij het gelaten De ouverture Egmont behoort tot Beethoven s z g tweede Periode en hij heeft daarin weten te g ven op ongeëvanaarJe wy ie een aangrijpende wedergave der d epstg8ande aandpeningen der measchenzlel Het stempet van het genie Beethoven jgt voor den ontvankelijken hoorder we duidelijk op drt praohtwerk g e lrukt een kunstwerk den grootsten tj nïdichttfr der 19f eeuw wsAnüg SSooali de ma i Wwt hoï it trouwens aanduidt va t meester vun Ncderlandflchen ea n Men gfl aal heb yja we dt ze veelgespeelde RgmjntOuver tore a gehoord maar steetlj opnieuw boeit on éf schittereode concfp e pe uitvoenng was een f c H het zoo ter g geschoolde orkest reageerde gevoelg met foote volgzaamheid op ieUere fitemrning die van Gilse daann lag hetgeen wel grooU bewondering afdwong HeL orkest was Vrijdagavond op vol j sterkt Het hoofdnummer vormtio Wrahms Ie gyjnpüonie in C moll Brahms tomi r li in it werk den voirypen meeit r welk een jjjK inspiratie beaielde deft componiBt bij f scn ppen van dit gehia e toonstuk Miin hij de pabsie van zijn k nsienaars leeft weten te leggen Hoe straalde uit Andante eostenuto dat ven uitkelijk klinkt ett vol is van ontro reide schoon heid een kalme en dietpemstig rubt en wati pd het orkest hierin geleg ïnlieii tot bewdodei ng hobo clannet en fi i t gaven indit gedeelte prachtig samenspel en de eerste concertmeester gaf gelegenhe d n deingevlochten vioolsolo vdn z jr zeer vei sorgd pel te genieten In Kei AndanteGrazioso kwamen we ondei de bekoringvan d t prachtige gedeelte hnet haar trouwens door de heele symphome loopende gesyncopeerde beweging Hèt rapt vuur gespeelde Allegro klonk beheerocat aldus beantwoordende aan s componisten voorbciunft in de partituur Allegro uon Ircppo ma con brio om over te gaan in ppn jubeItode climax Een nauwkeurige analyse vandit meesterwerk dat wel den grootsten indntk van dit concert achterliet zoli teveelkoiooimen vergen Volstaan we met nog dfta het schoone adagio te vermeden beginnend met piziziccato van het rfcheeleitrijkkwartet tlaama aanzwellend tot etnindrukwekkend foitissima om dan weerover te gaan in een rustige stemming alsna stormweer Na de pauze de pompeuze muziek uit Wagner s Lohengrin zoo indrukwekkend voor vol orkest De breede maj tieu8e Ujnen die Wagner hierin heeft gelegd werüen door van Gilse meesterlijk weergegeven Hoe juichend en opbrpieend van levensblijhei en zich in vrijheid boven alled uit wetend laat de componist de beroemde Feestmuaiek inleiding tot het 3e bedryf schallen De uitvoering lokte luiden bijval uit Jan vsn Gilse s variaties op het bekende St Nicaloosliedje Daar ginds komt de htoomboot enz gaf meer dan een geestige kjirakterlstjek het geeft blijk dat de b gaafde leUier van het moderne orkest ook ünafhankelyk weet te schrijven en dat het ordinaire hem vreemd is Zeer mooi van conceptie was o a het duet van fluit alt daarna van waldhoorn en cel Zoo van Gilse nog meer composities gemaakt heeft moeten we daarvan bepaald nog eena wat hoo ren Het lotnummer vorm le de bekende Rkapsodie Espana van Ëmm Chabiier öen frunschen operacomponiat aanhanger der theorie van Wagner Deze compositie geeft een zeer gelukkige karakteristiek van üen landaaid van het heetgebakerde Castiiiaansche volkje tambouryn en triangel inotrum inten die by de uitvoeringen van eerste klas orkesten vrijwol non actief pl ijen te zyn hadden nu hervorragende rol Het ift genoeg te zeggen dat de vertolking aan de hoogste eischen voldeed Het UtrechtBch Orkest en van Gilse verdienen dank voor het uitgelezen programma waarop het ons vergast heeft Alles bleek vrtortreffelyk voorbereid en het geestclrLftigf applaus vooral na de hf ertijke vertolking van Brahm s Symphonie was alles ins verklaarbaar Moge het orkest zyn kranigrn leider voor wien dezen avond hier in Gouda een triomf is geweest toch voora behouden we hopen hartelijk dat de geruchten over een te vreezen vertrek v ii Gilsp eiken grond van waarheid missen Het publiek was in vrü grooten getilecpgekomen f De Hel Het Amsterdamsch Tooneel dir Jan Nooy heeft gisterenavond in den Schouwburg een opvoering gegeven van De Hel bewerkt naar ChaxancLe s werk La Traite er BlftiwJies In 4 bedrijven wordt In dit spel dat een noodkreet t£ en de ontucht wordt genoemd een beeld gegeven van het werk der paiar Sleten die zich leenen tot den handel m blanke slavinnen en van de allerdiroevigste ÏOTolgen voor die siachtoffers zoodra zy in hancien dier andere hyena s der maatMJiappü zijn overgelevend Wij zullen hier niet m geuren en kleuren verhalen de afaehuwwekkende tooneelen die er zijn vertoond en waaraan de regie niets heeft gespaard om ze zoo sen atianeel mogelijk te maken Indien de bedoeling van dit stuk moet zijn walging te wekken voor het menschonteerend bedrijf van dit uitvaagsel Jer Diaatachappü en een waarschuwing te doen hooren aan joi e vrouwen en mannen misachim dat het zijn nut heeft Maar t is niw Onder de uitvoerenden waren enkele g ede en enkele minder goede kraditen hêt fipel was vry vlet Dank zU de mededeeling der tooneeldirectie op de affiches dat Jeugdige personen niet weiden toegelaten was de SeiMuwburgt vrij iroed bezet Hengelaaraconeoura Ds Hengelaarsvereeoiging Bliek hield gisteren een oitderling concours van nh Reeowijk De lu ijzen wenden als volgt beiiaaW Ie de Jonff 2e pr Jan Holtbuttzoi 9 pr O LAA TSTE BE8ICHTKN Hlndenburg s meiaolraa bKlOilJN J t hr tUndentnïrw a mé to TOH zirilei In Maart veiBChIJnen f ti irzen a V rl i v onder den titel A akliwn Uhcn IM boekwerk TMaoWjm In dne ultga 1 Uu ul ga ve w ar n sLaobt 100 rtwmi 4arw wofdaw VCTv l Ml voUwuUffm en mb alf nptno uitgave Geni Poalach RiUHUadM vrede van ltul uiam l e ÏMkmi l atok diehler Q iv douTf an Lwaltii iw r t ar uiiMu veriilw verklaar le dat l oleu d m de övuorw aarden van i uet H iita l niet zal aawiMitcu Ub wriog teftui öe boitinwiki zal verder gevoerd wonkm loi fo 11 ri do l bur JMu ia Oaan kaha U fiagalitBd Kirt J MbUilüN 2 Fel üroolUrittan nU IteuA dan kuloulétvot vodtnHg ge Iua4i Lte ulivoer uit t BhuMami to tlV CKi l voi mWh uit Kii laüd Li de Hit oiT ooc niet vivbodon iiiaar tooh itetsH gti u eaJXifi UK r pUató Mmi v rtwt lt ibf dk in eH aiHl i ia mei ilft nadooaÜmh der tiilJiMm en als fr Vokg Oearvai wu drviii ml rtwking uwt het oofwaw ot de rtigeerlitf eMr aoo flroot mofalijkM kt kni utfrr tad wil voniHSk Oiid MlaliM r Kayyat Zondagntifidac ii de oud mliiiitar Dr A Kuyper bii een wandeling in dan Haag op straat uitg iflad n en met hat hoofd op een hardataanen raamktnt neergakotuen Bloedend wenl Dr Kuyper een winkel oinnei ieviragen wenl daar veiitonden waarna faij per auto naar n wvo werd gebracht Na daar opnieuw verbonden te a n werd hij aaur ziJn buM overgabracht en bracht aan onruatiga oaobk door Hadenmoiven waa de toaataad dal wel vOar van vaa Met aelierheid kan wonlen gunaiM dat de uitvoer van vaa l worden vri gaff na behfudans veryUcht veeartaenljkowllg onderzoak Optocht aalarlsregeUng overheldaperaouaKl Zaterdag fn Zondag wenl te VUraTvnImga la h k door én Conanbaia voor i l ehartifing van de belangen van Overhaiditparaona be a Orawenhaga b ivero pon coograf beirioten tot het houden van aan optocht waaraan deelnamen een imuh dti zend perwoen die met xich voenlan do kail die opschriften droagaa tot verbetering tan aaluia Geen uitvoer vaa sAarM ÜM T wi uit goede bron vameman la van opheffing van feet uitvoerverbod van riaraa geen ipake De meenlarbald ran tcanafartarbaMan voor itaklag lu lie sita ren te lUitL nkuu fgaboaéta v rHadwvji j vau W tMi iHM Mi MW W f4 UH ivtj dcf t diU d kdeit l r Ned tpAÊ t k Dv FiiKbruu zal ouifUMihir U OUu ladtin tiij ilt iti Akkinff FHMr MLk t waarvwn 80U1 zM IMrfi vMxeiKüi Min ini ihw tAA aau dt M iiuiJtig konieu det uwnen V btd n irijk ujiiiit liav iuurtMMt w tW lb btwlAgoku iKticd UMI k Ac iritt44ijKo t Mtailtt4fUw i M oMiieii wijl aaar hun luercikig IM hiui up V roejitre aderii fiBa hit maki eeu MaMltelijJott kaMtuidnff o urbo ii t IIIKUktt 1 Unhturdaui zjjn HiltMid ul fubradu V nieiiuitcffi taarvsA waren r 24 IG itt éak iig dta M eu ïJ UaiiM m 11 van upikwnairde f U AmMterdam alja ul abraobti M iiirnM iii wnorvan iiOT vóór turtle 2U te u i u U vaa onwanrdu Vwa ii4t fcOUO leibu uAd aan do eiuiittiiiK lMkUI ri kuuiHHk deibtemen beborn er iln rij 10 iMui nii ikitgobrauta el tiU piocoitt hTwij4 4cU t Ulu dkbi oor M H o nnt utMM it uu MifMHikm of hu pruwnt MU hot jMd aanbit nélffcbraonte Wi iiKinun IV aiMe dtf t i4 iij i4uft d er KaUÉOlM tlie urgttidiMMitt k vtior d 4v iuiiB Kotterituu oAfital U deu 4 0 vóór lAjMag ti tt f eu 4 Kii B JM De UceUnig AnM ar data atiitd ted SM vóór lAiiUnff 10 tt tf Mkinc 1 Mm Utt Kaïboliake ocgaik Matie heeft zJuit dun te AjnsMlil lOif z o t l ftlet tv Hotiantaoi eg n de a a kiiu varkuaid Van b alledintf liottetdam von dib Nul llOTMl van f hrlttellik t HavtviertieidiT zijn In tota l 4J5 etmionen uttf nioaMaU ui Mkf al of itM auklac Lkmrimi w nn S 2 Mtounntm tn jen 211 v 6r A 7 va It omwaarde ïfaord U II iiM4 k om uU Uostn UMetwrond luK Ueii wtvd een sohol gdoat op L v 1 it Ho itelt liL de Uiurt van atjawoiiiuM c v od fkn koflel iro hma In 1h dijtwn Op iKt ceraaN kwaia Un liree iet V V d B naar tnlHa sBielUM warurop etn tweede schob vM IjaaliHi WK inde werd VfcnoadwMM In t hnoM letrofU a en w op a ag doo4 VaulMlM M deam iMord wotét A W 4le door it iKrfitle wo gf o D V d Bi la iit vi rple in bM zl eoiiuia apVtoa TELEGRAFISCH WEERBERICHT I h Btttfl 1 iH u t lenaonl l agHte aUnd 753 a Vi fNUM fciKiig ïM den M tij£ v tjdeiiür weinoht kraeMlfa tttf Kh U tot Wmwrlijke lad w anrt uwrotfct t I HindcKan c4nlk al cm MfM ÜBd trtliïM ra or