Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1920

0 w Jo 14229 1920 58e Jaargang Nlsnltkta ilkniMili Miasitokts siskts dsr srlatw MkilM ontaL pljnl nrakte unwillekeurlire urln kxiiUli op elkan leeftijd johoimp ilekte raauwing vloailnsen leawelien impolen tie eni Volkoman en nielle Eeneiig par brief door 1 woI l ltare pr ÏJ xtracten van DOKTER DAMMAN ehillenu voor elke ilokte Men vrajo brochure No W net bewlla aan bU don Heer SNABILIE ai Mjrkt 8ott dam atet na wkeiri aaki Ttei ar iMIa 4W7 j BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN i INOBOHDaN MBMHnuNtttNi 1 ifdi l li In awi Mae f IM Op ae V H rpagina Ml fn hoegar Oawona BdrarteaM aa m aai a Uaa aMdadaaUagaa b arden prUa Orooto letten aa raadaa wordaa barak Ml aaar plaat kati A4variaatila kuaaaa wordw iaiaaoadaa iloor IniinkiakiBal na dalana A nrtaotlaburaHui aa oaaa Agaataa Adadaiatntiai Tslaf latare tt 2 fcovjet Rusland wonlt geweien op v Iscë passen reisen i e passen neamen beo als verbonden aan het ReoJe Kruis De Dultflohe onafhankelijke sociaUsUn zouden trachten de regeertng omv r te wor pen geholpen tloor Lenln De Duitsohe regeertng zal vwadaag of morgen in t bezit komen van de Mj t der oorlogamiadadigetv wier uitlevering door de entente wordt geèischt Giefeeren Is ze aan Von Leraner ovorhandtgid Reuter bevestigt oat de naam van den Kroooprine aan faet hoofd van de lijst staat en dat xe o k Ie namen van andere soodb van den Koiier van von Hlndenburg Livleadorff H ckL n i en en Rupreoht van Wurtemberg beret Do Deutaelie Stg heweert van goed ingeUoMe Ude te w ten dat de Duitsche rijkBregeenng van de Entente mededeeii tg heeft gekregen dat de geiitlieerden onder geen voorwaarden zullen afzien van de uit levering der Duitsehers dde zich schuldig gemaakt hébben aan overtredingen van h t oorlogsrecht Men heeft de Ehuteche regeenng er opgewezen dat de kwestie der bestraÜing rauoeze personen een internationaal jundiichvraagstuk Is dat tie geallieerden verplichtzvjn op te lossen Duhsehland is eveneens verplicht alles te doen om aan de ultleveiing mee te werken Ook moet volgena izelfde blad de Engelsche zaakgelaeigdr teBerlijn er de Duitsche regeerii op attentgemaakt hebben dat de strmfvervolg ngtegen deze schuLdigen met de grootate vbJectlvltcit zal woirien gevoerd De t eklaacAm snllen aUe recfliMai dn ve MlrrK hdbben De Dmtsche regeenng zal orer deie lowestie nog deze week berasdslagoo Het kabinet zal vermoedelijk wel iser sceptisch staan tegenover het denkbeeld van de objectieve vervolging door rechter lie tegelijkertijd aanklagers zijn Het Handeliblttd publiceert een uitvoerig artikel voor ter weerlegging van Kautsky n boek De achr jver die ongenoemd wenscht te blijven doch dde volgens de redact e ut kwestie zeer goed kent en In staat is er een nieuw liflht op te werpen komt tot de alot som dat men de Duitsche politiek wel ver wijten kan maken dooh dat de documenten en Kautsky s réeumé daarvan voor degene die het gebeurde als geschiedschrijver be handelt den oorlogswil van d © Duitsche i e geenng of van deh Duitachen keizer tp geenerlei wijze bewijzen Men stelle een in ternat onaal gerechtshof samen uit de meefi geziene geschiedschHjvers der neu trale lundctn en men geve hun het recht tot navraag en onderzoek in Du t8ch and zelf b iedereen van den keizer af tot den laagaten ambtenaar En hun oibjectief oor deel zal nooit voor bewezen verklaren dat de Duitsche keixer met leugen en trquwe looiiMM dtn ooriog heaft befooBük Dit M beweren en to vlUen b ri j i UmC m zich Duitaoher noemend aoM w veeitehouden die niet als wetsneeheffpetWr M en historicus doch als pleitbsMfcar 4m tegeivarti over Wilhelm II spiedt w aohrifver die uit moti van van partljpoUiiei de Teroendeeling van den keieer voor hit forum dwr vmweldgssiAlsüiils wtt m n den aMvnaff af wriM Iwefl idbMJioB ens wiei Iwoftl wordt volgepropt m tUlertei wetenawurdigihiadon Mir innfB V4 i Alledem üo dimun ent a op 90f nltlik van toei aBain op den tonitand h de vroegere DuUwI ntonarduc en pe laal op dien UI Hongar e De bonohten die ut BoAdapeat ontvaogen worden laten veel t giwen over en waaneer men e ipoogt te comlbineeren komt men tot verrawende of tot ffeen reaultaiten Na den uitslag der ver kjeiinfliTO die een groote overwinning vaor Ie monarchisten brachten atond het vaet nat Hongur c we er een koninkr k zou nor den en dat waarschvinluk voorloo ig een gouverneur aüa JiooÉd van den ataat wu worden benoemd Herstel van t koningBchap w 8 sleohts een kwestie van tjjd on Kontj enwtige b nnenlandsoh conflicten tontden de reactionnairen hun wenacn kuu nen doorvoeren Nu meldde giBtereo een telegram dat de oppei evellwbber HorUiy ceo ittaatsgreep v lt rbereidt om aartshertog Joieph ais voorloopig vorat op den troon te sebtpn De tege woopdiig miiufitei vim oorlog Pnedddli die tot de monatxaKiitJ Bche partü i ehoort wni daa tot kab netsf Hmateur worden b noen d t Bericht klmkt nJet ij i J mii iiÉil l i Jliiin tl ir at nog du fltertIera r i6Öi öfÜHadoTte l i iam eveneena uit Bo dl eBt afkomut g wainn wordt gejtegd dat Horthy beblotcn Jwft den mimater president Huszar te eteu nen Huazar vertefiienwoordigt de demov a tiBche partij ib dus een tegenstander van Fnednch die volgens deze leoung eveneens n staatsgreep m den am heeft doch mach telooB ja zootang het leger Hussar blijft i teunen De beide mededeelingen ataan auA iynrecht tegenover éUcaar Eén hou vast u er 1 dat de sociaal demoQ aten bijna eheel hebben afgedaan waaiTau de oimnumston de BchuW krygen Een va i e oudate arbeidersleiderB van Hongarije heef lot den correepondent van het Neue W e ner Journal het volgende gOMsgd ove Hp IongiMrsohe verkiezingen J e tragedie van de Hongaarsche so tiaaldomocratie is verschnkkelyk het werk van tientallen jaren is vernietigd En dai allei 15 aan de vervloekte krankzinnigheid van Réia Kun en zon bondgenooten te dan ken df Engelsche arbeidersleider Hender wn heeft zcide hy gelijk wanneer h j be weert dat de communiaten de doodgravers van het socialisme rijn em dat t met hun economische buitensporigheden de reut tie in haa allenidierpatan vorm uitlokken Uit De vrede nog oo oherp ikun fc age wr Duitschland tie eeooomiecho toeMsMl m u gelieete werstd aal Hun weUleM wtefw bumenkort een andere poUtMk die iMer eenageddadheld nastreeft k MW des vijand U voeren De daliog VM d i arkkowB 1 snel gevolgd door waardwisraUadc ring van de franc en de pead SÉHrJiag begint bedenkeluJc neiging te teeae dsnielCoen weg op te gaan Dit iMsrft üt Ifki jein id groote oiwerustheU gewekt met JmI f volg dat gisteren beeprekinv B MHk MBf vangen tusscdien den kanselier van de sdkat kist en vertegenwoordigers van veneelUllen l fmancieele en commercieele ilnj tiUiHgM en van politieke partijen ever de tetenialienale wiseetkaemen De beimadelagfiigw dragen een particulier kwnkler Volfeiu ie Tunes is men m de City algeniesn van op vatting dat het NsuJtMt dew beraadalftgingen aal stia dat tateraalWnale eonfs reatie ia worden bijerageivepait om zich met dese aaagedeffenheld beelg t houden Gedurende eenige dagen heeft Ie regeering aich in veriiinding gesteld met verac llcatde det undigeB op finMWM bied naar aan1 l4fiB van de nadvellge tenlafidaohe wisseUtoeresna Men verwaebt dat le leiders van de artMsderspartti o a bet parlementslid Thomas deel millen nemen aan de conferentie welke ook wordt b gewoond door de roomaamste beoklere sn politieel In Paisly heeft Aequith geen iwnakkelijken verkiezingsstrijd te voeren vooral la Mc Kean een candidaat door de unionistes gesteld iB een gevaarlijk tegenstander Intusschen heeft Asquith te Paisly weei een belangrijke verklaring afgelegd H hesfl Zich n verklaard voor Dominion Home Rule voor Ierland me een controle over de iou ane door hetf lereche parlement Aan de mogelijk is gedaoht dat wanneer Astjuttk in Paiüty verslagen wordt hem een leredk mandaat zal wonien gegeven maar de Ieren verwachten hlijkt aar meer heil van de ArbeiderspaitU Inmitklede is het see goed als zeker dat Asquith weer la t par lement komt Naar de Evening Standard mebK heeft de ooalitie liberaal Britton sich in een oe sloten vergadering van de Itberale fsdera e te Bristol bereid verklaard zijn partements setel in Oost Bnetol t ruimen voor Ae itg 1 Ik ploo nie dat Y j zoo nrnMig noH Dczf modï rne mannrni hatdwi teveel un op a t rwi h zijn mtt andiorw dan et nt4 k aM on elef an levende riteren v M 10 zt gfcfn dat dit heeh geval inlj U K nBbint PU Ajm oetrt en kotr dnt Ik dien iHrrbaiu oiUTiMM sal tl hetn inljii me olng icgg u l aiii iiioet jij mij i de eifl te pjaate la kpu AflJiton MeiuiricA en inij want op oo e aj iw porin Wg zij naar hem tOe zWde mnToim Riifii kalm Werkiflijk Ut be lïrijp j n Lk kan h iiirii Je gwrtc ts piim iritt a xiben nig la 7W or iiW al n anitf m ruwh i 1m iirm DTW Wr gewi rdfn Hn gii f lk t04t masir i b niet meer d n iw die tij wan toen ik heenffing I k 4 iltp dB ztj iiiLuler aOwmknliJk in dflt Ij z ob nVlaiBtihin wat nt laat pldpn nirf T fcp mevtwïw Rjifii itoiiunoe dig op Zn h Wl 7ieh oq d et nc ol andere ma xtcT ipgrti iTidi gflkant ttwweatA Hyde p M t wekk goevVn kamnrairlen wij ge itp t jn hoe oft rffWhrfdiJIjk ijmrtroljn nf H ifrhondtui wat Ik vind nu at lm an dpis n lk h n wanhopmid Iwttcm een nn ploirtiliiifE i lieroold van zijn inxpl rstiei an het wo pii dJU eUc werkelijk sue PO uK ijk inswkt dan ze0 lk ie Art hij ni t wtK t waarheen Wj rl wenden moti Ons huwt ilk wen vpo iï jr kleaal wat bet mi iH wtH I lk ntM Ouiiuwn moigki twar i iK si hr4 wn aiv dis een rf aiul r tuihamelijk kwaat ïat wtt V niet ontkennen p Ml beeft haftr Unrdbuigeu met Ijn g a niMBiaiindiriMi ssM n toMal dj do Ai vK v i ijn invlortt verwijderd fil zijn iA rr tushchen on geen mrwo werkiitg eik mijn bof dat de kroon n ee Ktien op het werd va mija gnheete leven za noo t wordwi vollonid VfargprrO zat i g iM cnfl apcnl door d lornm a an iHitiigfng mn d n nMUK Mar ten zij UiJeihnIe ff wr rd sAi d d ir gctfct en het war te hoofd van ipio vieureeheen l ktf KosR Ihirham meneer lk binv niet thuM voor doctw fhirinm öofpio Mnrwarrt leunde vworover 1 ami niwi IM oi lw4e ld wil je toiA niet sfjn Ash iMi tm alln w t Uj vtior AngeU he laan iUTv nClcn zul je httm M eeomial iiiw n anknoe e n tVnarom n vandAa x HM lal ook beter zijn M M et gemv T liim uh reeH Ssn zul a weten waar jo aan toe bnnti Zul je Hn hli Uwyarttr Fr kwem en kMne verander op baar veJnet en haar rnont jWe X H zal hf 4 owiMiKHMMItn sljn mae ta Mer dan dat je htm 100 onbsteeM niuh wtioiftiren zal bltjv1J pJo rtep lyd mf4 een lach kom ttrug i ut meni brnngwi DAVID XTihU Gwuthonaeende Vw aUag M M vr J p WE36SaLINK T BO UM Nftdnit veriMte 12J HWtf gï4aat droe een zrt riiyattge uifr nadat j a chefaj ha 1 genoinon ft üiiAis a zioh n ar h wpsfctu vmi de lloiWe Hij l d htar z k fl hW ot teu gegeven tai voïdo ado onierach fj geheek inidti im baig fc houden i en ever dta lo uiur böMikite ztj l iw ïi mear vy iui Ua Ut zaJ giedool ïk toet bfamengaan Sd P zddo ZIJ tot deu ketide die haar beal ffaar U mmew CHyda In dw bdnkamw m n pouw ur altnid n daar i het meneer zal dnar iku wol ttJ brengen Wil i K oör Clyde gaan vwigea of nlj 1 kaji onjraiigwi 0 wfitiM even ilt zal wei gaan Üj brariit haar door de eetkanwr P ii laand raam naar IW gwim L nd iiflar u de onfiblari nte taJtke v i J t b aikebo neu dia gjorte ubwiaak Op WomtdiA 4 Pabni r hopen H m lallafde ouden P VERSEPUT G VERSEPUT SUS lmiMM jM lfaIaM r MililM i hetdrakei II4 17 B Heaee 4aahbare K ier a f HiMIrecU 2 Februari 1931 i meim m mmtuuH imm i S Dienstbode GEVRAAGU hoog loon voor direot Adrei Mevr HEËSEN 8Ï7 lü Torfmtrkt 108 GEVRAAGD een Meisje oiWerkstef van 7 S uur o m Zondag vr AdrM Firma B DE JONG Ooawe 91 93 829 U ioonlna TE HUUR QEVRAAQD Hl iitti lüieEIWONINE of BOVENHUIS Huurprlja nader overeen te koaanBr ondarno 825 Bureau OOUDSCHBCOURANT Markl 31 IS VWMiilglim VOLKSONDERWIJS MMliat HantTMlit Opeoliare Propapnla afODl r VRIJDAa B FEBRUARI l i Il iMt ikww Coiitordla dM midi 7 mr mm door dt Z fimBlglog ZillElllST leBeiltpTto Dlraotout it HMf I VINK prekar dt Htu A H V d MOST vaa Bodefravao oad r p ndracht of Twitdrieht Vardar afwfaaaletid pro iamma HUMORISTISCHE VOORDRACHTEN SOLO ZANO ea eaa TOONBEUSTUKJE Toe an aprl i U Ram O iO Il l I O W Ladoa Trlje toadaaft buia enoolan van laden kalve pt a 828 92 NA AFLOOP BAL ANTON COOPS DROOIST WUDSTRAAT 29 Verbandstoffen Verband kisten i Advertmrt in dit Blad BIJ da HOLLANDIA DRUKKERIJ Ie BAARN varacbaan 2S01 10 DE SPIJSVERTERING door Dr B F TEN CATE Speciaal aru Rollardani 3e heriiane druk t 2 in an r 2 1 lab plui 20 loeilaf Bahandall Maal darm ao laveraiekten met inba rip Galalaenan Valauchl Suikaralakla JIcbl Nier lakla Blaakauchl Populair laacbravan GOUDERAK AdvcrtcntiSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gondenik sliGiJÏNÖsr VlnniD Sanffuinosum in vacuo Aanbevolen teffen slapelooahciri irebrck aan kracht en en r iie Mu rlgc vcrmoeldhetd lusteloosh id rn moedelooaheld luHteloonheid en moti delooaheid zenuwhoofdpUn sebrek aan eetluil pUn Jn de nid iK in dpn rug en de lenden kortom legen alle rBchijniielen van llonliniiiiiliinZenvwzwaktB Prijs per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Wacht U voor namaak VAN DAM t Co De Riementraat S e 4 Den Haaf Te verkrtlgen bü Apotheker en Drotiateo FIcBKhen worden teruggenomen 608 20 WADDINXVBBN Advertentiln en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Wl J iW WIJI i i ill ff 108 TURFMARKT 108 QiJ wilt flo d en goedkoop bediend worden Koopt Uw Schoehen en laat ze repareeren 108 TURFMARKT 108 i Meubelkoonisü Trouwen Solicde Salon an HuiakamermeubelenaiiTafeii Sloeiao Linnenkailan Spifl eliSchilderijae Theclafoli Eikanheuien Bolfeiten Boekenkaaten ClubfauteuiU Zijdenpluche Ameublementen Leerameublamanten Kapokmatraiien Wollen enSatijndekeni Stroomntraaian ene ana5396 SPOTKOOPJESIII 20 BE TE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlllSTIIll 44bl ovenhui Dlideliclilekadi ROTTERDAM Telefoon 12800 Wagenmakers GEVRAAGD voor vraohtwagenwerk loon van 60 tot tiO cent per aar Adrei Z H Wagenfabriek P KRAAUENVELO Loosduinsche weg 623 den Haag 823 16 kVOOH 1 het J ï=i 1ï zimssm Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP KOKO ccn lulvere heldere en nlel vette vloeUtof JA bev rdcrt den hajirgroei versterkt klieren en hiar M wortel voorkomt liet splijten en uitvallen il Hoofdicer en roos verdwünen nadat men KOKO U een paar malen heeft eebruikl men sprenkelt ccnvoit dig KOKO op het haar dan wrijft men het lacht in nederwaartsche richtioB en borstelt tlink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wl stellen geen dwaic of onmogelijke eischen aan KOKO maar wy cgB n en houden vol dat geen ander preparaat KOKO al en zuiver geneesmiddel oor bet Haar kan c enircn WAARSCMUWJNG Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende Op elke Hesth KOKO wtrdl nooit los iftndcr venc gcld builcnvcrpakking met Handelsmerk verkocht Ptu 108kl lnt 22DniNdtii sn roottfl Gli KOKO Shampoo Poedcn f 018 per pakje V rkijijtbav Wj Apo htkara Dro bU a farluMriahwd lH Voordeehg adre COHEN Coa ARNHEM Fabiiak van Rolluiken Markiezen Zonna lebirmaii Tantin Dakklaidin é aan 36 i m Agent nor Bsudi an omttrekan H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 QOUDA Bij Bloedarmoede bleeke geleelikleur voortdurends Termoeidheid eo iwskte veriterkei MIJNHARDFs staal tabLetten bat lichaam ververicbeo het bloed en laven een caonde bloaende lelaatakleur HANurxsrftwv Verltrggbaar te Gouda bii ANTON 000P8 Wnditraat en te Sofaöonhoven bg A N VAN ZESSEN In dooaan vanaf 90 et Bl Apolb enDioiialen Fabr A MIjnhardt Pharm Fabriek ZEIST Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon N V DE TIJDQEE8T Trekking van 97S nummers ttn ovcnttiit nn Notarli A B MULIE Pinada 3 Febrnarl 1910 fVla vaa i 1000 10891 Ml 15 HiW f too 187 207 7005 7567 200 56 10283 H38i jeon lUOO 826 1109 2337 6t l u 10211 11008 12357 l i7 12 H7 15008 l7M i jJ2 PriUM van 190 eigan 9 ld 78 2217 4808 6722 8932 MISl 14911 I8l u 165 2482 25 6605 4112549 2918227 6 75 99 6912 901312597 15IJI IBli 70 25219094 7103 87 I26 K 18330 WO 624 2644 6110 7282 9271 3115 765 2937 46 73H3 9328 51 19499 lattSS 84 48 88 7492 9490 12708 15559 iSb 870 66 9226 759 1 9999 1299 IWXIIÜSmn 73 09 9 7627 OliOI 11119 46 n 83 1039 5436 59 9 1128 15767 18748 n 1008 43 71 7822 29 1J3I5198IJ IS835JM II a 89 M90 29 9778 11420162 11 61 ail 1122 3 r n 89 9890 2816313 97 U 96 3603 81112 94 l5l63 11974 90 98 X 68 82 9832 8124 IU269 I167II 1 47 18927 S 1225 92 9982 78104941383311 0 1 832011 42 3681 6018 8213 10906 130O3 6j 19009 2I I 73 3737 0298 53 45 81 84 1920911 1104 94 68 8306 6814027 169IB 39 1904 3913 811 96 92 29 71 I0II7 11 4003 6328 8495 10796 14196 17328 10209 1679 4124 67 711 1821 8917444 02 1873 4214 6491 906 1128914350 8619349 93 4328 0903 32114261492311398 371090 4413 71 48 II9Ö0 90 76 602000 4050 6639 Al 11761 14022 17827 632189 M 64 8661 1224714759 89 75 18 4700 6714 B824 12310 14879 17940 19412 Utcr ailoabaar II 237S 7 6704 996912002142471664618111 2S ai 43 6n4 91 4 6016noi8ill 44 3499 96 6909 9e 9 1714345 97 99 60 83 13 80 24 64168131900 3 2901 4810 29 9809 93 79 80 S 762591339906 84 86871 91 66 98 33 24 921443816906 S 216 85 4929 59 9012198 78 49 19ITI 27 2670 38 7019100101220014502 56 11 90 97 93 7178 71 6 16 63 94 2802 99 726210110 17 49 170II 20 9066 72 16 4914606 41 IIOI 76 94 325 49 67 7319 30 55 37 49 ï 61 5113 22 J6 67 78 60 X 72 18 71 61 75 85 2l9m 75 36 98 8612394 89 79 II 05 94 68 7411 10210 9614702 9J a 430 2914 9212 22 10307 12430 16171 49 90 77 24 78 75 feWWI 501 70 81 7510 50 12524 14817 83 5346 18 PO 37 80 72021 601 3011 68 05 63 54 83 18 18 27 5426 7810403 91l 956l7i92 J 30 33 28 91 81265Jlj037 99 3110 41 7661 25 06 42 76 4 44 7727 7012705 74 82 ITOI 98 27 93 31 10904 36 8017412 I72 33 67 66 9 53 15100 67 IHl 745 38 5514 7010612 5J 3236 18 7805 21 75 8d 72 35 14 29 88 38 336 1 54 33 07 12844 4J 65 81 75 68 54 40 79 5618 7969 86 00 I9348I g £ g loSi g ü 1105 1O6 88 113 89 29 3711 5727 8118 99 97 15535 54 8201 10861 I3O6I 1417515 15 20 45 57 78 4215297 06 16 48I532Ü 72109111 55 17706 98 a 34 5820011 2S l J71 76 tA 81JÜIII 1211 82 07 830911074 81 8117826 S MK 18111521310315601 34 S ï 1120 28 40 17918 H 49 20 5919 26 67 53 61 H V 3 22 8537 9 69138291805 1 H S S 620 1112 1 70 50 6920 1128 55 92 39 26 90 5218108 fl i S 36132 15955 5J20 96 3936 53 m 36 76 7218216 S TZ S 51 99 48 81 88 44 iïH33 8765 711132316033 5020 1455 420Ö 6128 B872 83 31 40 54 I 72 28 55 80 11411 61 43 97 31 99 33 83 8967 1513464 47 86 88f8 12ï 71 I50O T3 624 1 II 4136 65 2 S ü I 2 95 78 71 2 22 9 94 16162 a IS 25 SS 77115101 914 70 9 0I SI S S 9164 18 271620418403 4 1703 30 644 79 90 69 38 21 11 i 5 11640 76 44 10 4 IS 82 91 8 11 27 13600 I6TO 1850320114 g Kl0599627225 ulS S 2 89 41 2720841 80 64 6626 8911804 82 16901 84 81 36 3213876 2I866320O 19 83 31 27 18708 94 38 21 81 69 73 7218811 JJ 1 9 4600 86 12 43 97 S 29 4913932 213 21 i 2 ggoi 91 79 S 35 2311906 88 2319 M 38 39 9614002 n 41 07 97 91 74 M 18 91 I4l3ti 106 9 Itl I9822 m O n I 322 m 90 1 J 19121 n 90 6a m 90 i 610 17 1 1V 12061 mi 12063 AGENDA t I ebniarï RemonstowniflQbe Kflrfc Lening doo Mt Au M R B fliibi t Voarburg rcbnuari 3 i ir Gehottw DtailÖl Verw bandcnirau F H B O ehr 7 uur Nieuwe tSohomvtMU tfonaao Opera FAiwi 3 o Oo Genoegen Bal Bele M vwoeken wij seMfakl igdlff raededeelinc te mosen oo Tai oB tm varSMterin en oowMrteo veniakcJijUMilea nz om dfu tat onn agenda ▼ 1 Dnikfcwtl A HBranH ¥ A SOON ooiiu ¥ o6D8dag 4 Febmari fiOlIBSCHE VERSCHUNT DAGELUKS J t iWNNmBMTSPIlUS par kwartaal LM sar waak 17 eaat aiat Zoadavblad Mr kwartaal ƒ IM par week 22 cani aroral waar 4a baaortiac pat loo ar aacUadt maoo per iwat per kwartaal t t met ZoDda ri lad t M AlMWUHMatan wordaa dacaUlki aansanomaa aaa oaa Buwi Markt SL OOUDA M aaia agaataa dan boakkaadal an da poMfcantoraa ADVKRTENTIIEPKUSt Uit Gouda o omatrakan bahoarwla tot dan baaorfkrtiicli 1e rerel ƒ 1 6 elkaa regel meer ƒ lUS Va ballen Ooada en den beaorfkrlagi i regels ƒ 190 elke regel meet f0 2S AdradwIMB van publieke vemakalUkkaden UK eaat per regel AdvertantUn in hat Zatardaimiminer 10 toaalag ep den prtji Redactie Telef Intetc 645 Biu u MARKT SI GOl A Staatsgreep op til GenKhten over een coup d état en over oorkig Polen en Rusland Devnde met Estland Agitatie in BerlUn De lijst der schuldigen overhiadlKd Economische nderhandelinRen Asquilh komt in t parlement Voor nationalisatie der mijnea ONS oviRzicirr D galieüde uJjtdruJcking van de J uit8che ue raauitirten van de Uongntkraohe verk o Aingen kan men a lelden dat de Kehe e natie om front te maken tegen het bol je waame tie lEÜde van de reactae heeft rfeko De eenige troott die overblUft ie dat het ongelulr Van de Hongaarsche aooiaaldema cnaten voor hun gveatverwanten in andere landen een le zal x n ora den communis tuichen drljrerljen die het sociabame meer faohade beroikjtoenfln da i de reactionaire tor reur zoo apoedig mogeiU en vtk o m l draaien De bendtten over een coup d état zijn niet de eenige zonderUnge gemehten den Boedapest de mode doen Te Weenen heefi men uit UaM r ilJe vernomen dat ei sprake IS vBtt n oorlog tegen Duitach OoBtenryk waarvoor de twronsitan dageiyks pft a ganda maken en Hongaareciie bladen apre ken over een evvntueelen oorlog ais over een vast aand feit Budapest Hirlap gaat lelfe zoover uit de uitingen van een u aar zegiBter reeds munt te alaan In deM u tin gen wordt als t rmyn voor het begin der oorlogshandelingen teg n OoBbmryk VI April a s genoond Ib all HwMaanah Uaden wordt een mededeellng van den regeenngAOommlGsar 3 VOO West Hongarye graaf Sigray op genomen waarin gezegd wordt dat Hou gaiu lu geen geval afatand zal doen van de ingpvolge het vredesvendrag aan Oosten ruk o er te dragen gebieden Deze propaganda veroorzaakt nmr aan het Hbid woixlt gemeld an Ooatenriik na tuurlOk grootc bezorgdheid De ongerust hei i ia vooral daarom zoo groot omdat volgens betrouwbare berichten de witte ter leur ZiCh ook nog tot andere han loimgen voort ei eidt die op nabunge landen een on aangename terugiAerking zouden kunnen hehtoen De terronsten hebben nl het plan nieuw bloetloffers te eiachen Het betreft utmaa met terroristksche leden van het re gime De a Kun maar politieke leidert d e niet naar den smaak der tegenwooru g machthebbers zyn waarbu tusschen com munialen en soc democraten geen onder dieid gemaakt mag worden Naar verluiot zullen 11 personen die onder de sovjet r geenng openbare functies bekleed hebben geëxecuteerd worden onder wie de loc em Haubnch de voormalige coirwnandant van Boedapest de als verwoed idealist be kend staande professor Agosbon e i Oe houding der entoite t g OT i te bolajewiki blijft raftdaaladitlc Vvlgen den Üoekarester cofwapondent de Daily Herald hadden Bntache mllit lre autori teiten getracht Roememfe t bewegw tot een gozamenlük offensief m t le Polen te gen Sovjets Rusland Polen ont ing iwwa we on angs ulteentetten al steun van Ame rUcaansche zijde wat ihet aanvukeUik lec boalUJten het vredesveraoek vaa de sovjets regeenog af te M JBen zooal de PooUcii mUu tor van BuitenLamlaohe 2aken Patek had bekend gemaakt ïïvenw de zaken xun ander geloopen Boveii eno mde oor lestpondent deelt op boog geBftg mee dat de Roemeenaohe regeedng geen ueel uonacht te nemen aan eemgen aanval tegen Rusland Uoyd George heeft nu naar be richten uH Warschau melden gaweigcnl Polen te steunen tegen de bolftjewiki en de i egeering te WurKhau geraden te trachten tot een vergelijk te komen m t de sovjets Polen die zicih daardoor vr jwal van alle hulp verstoken ziet heeft z n oorlogHzucht ge neigingen laten varen tenminste ala het bericht juist 18 dat de voortwrtldlngen tot een veldtocht tegen sovjet Ru l nd sUn ge taakt Intuaschen ia het veiükandig lez tyding niet al te zeer au serlwx te nemen aangdzien ze ons bereikt via lIJMkou en Der lyn maar m vert aml met Lïoyd George laohte wenk is het bericht tedtenend fci n Poolsch RusMsche vrede ia lUat geheei u t gesloten Deze zou dan volgen op den vrede Iu b bchen Rusland en EJetland waarvan we reeds melding hebiben gemaakt By het ver d g van Dorpat erfcent ItaalJlBd W toU uige onaühankelukheld van Estland betaalt aan Eetiand 15 milljoen roebel in goud en verleent de conceaalA voor een spoorbaan van Reval naar Moskou voor de ontgion og van 1 milhoen H A bossohen In Estlan I ggen 17000 Russische soldaten ziek aan vtaktyphus Het gemeentebestuur van Re val heeft een crediet van 1 millioeo hoo derdduizend mark toegekend om de vlek typhus te bestrijden Het Amertikaanitche Roode Kruis heefft 20 artsen een taluj c personeel en deainfoctie stoffen gezonder ben vertraagd telegram oit Tokio aan t f Westminster Tazette meldt dat recda aen 2ÖLn Januari de BolsjenvikJ de verb n umg te Nikolak hadden doorgesneden vvaanloor Wladiwostock v rfkomen gei o leerd as en dat de Japansche troepen n et Lu8 chenbei ie Icwamen Feuilleton De bolsjewikj hefclben weer het oog ge richt op Duitechtand Tusschen Petrograd en Be lun bestaat in t geheim een leven dvg verkeer uaajibtj naar een draadloos telegram officieele uit Londen meldt fit Bolsjewistische agenten aan wie het over brengen van berichten omtrent een wij i vertakt revolutionair plan tusechen Beilyn a ngea Imjihje lo mouwa H iudioor nrtreJ £ boveflOmil bui mgewoon Vshton Vngefe WTTd pit een r tj 7p iwat iiig o er toen j naar de zuJvt ninncèniyj Ingi maar het lukte haar HUT oJIew iKjtljdw gereed W krijgioft Wat g elli u waam tf h t vmdt jetietgt en prachiln derUtbi W Ju M e ïl r n Bla i d likt ftiyjd man hol gemaJc van i dftr oon till fiUroiiKle iete en nun ztjn Bi paeir weer 11 di n uioud Maixarrt trad iwuior n nam pliaW tlK Il lit in i vuur leJ op d v plooiem ftn Itafu Iniuii ftnwwlen jApon sn op den glano V H liiralr hkend haar haar tJaat ha l fw 1 itiiÈffhaJiiw rbijhliHird © nltdnikkln r I i ttLl IwtA J jptP gf dfaan Ik i h jo fio 5 noiit ih t ztKiin kilwir geoon Ik lioop dol j j htolwna fjord votJt laUKiJiiü ik klaag air nniwoorddeihij en wi g wwo Ji vin U j dut AngeJa r urttiPti Ht I f xA inaar voorAsti ik heem f ng neb ik nip opgiPinerkf fnd zij w p Ujk 7o bwk wan aït mei tifH iiUj nu vooTB jrtt dan had nlwiiand hot r mi heen tt latem gian oiwW r iJ vui op die lioogtt te frengen H geJiee l ï gt al OlnjiK imj onnooiHg en ougioisrond Margan tiiafclH Hven adi m jHeb J dokt T Dtu ham geffp oKiiji We A itonj Jf iiio t geik z Jn om oo tm apre M41 ttlpet JO wal dal het Itfiar eetUgl leveiwdiaiis w s Ik sou Uevtar g riud bebben dac e arddtv zijn oonÜBHl over i Icireetle lind ga ROSS DURHAM New bet luin en dactht er weer aam hoe v er zi vtrwijdeni waa vaa al heb riuuoor m dfi dr kto an Londen Deze pink sohemhuar h waiTR t gnp van vrwlo Zij ttWt tegen W glla €indpiic waarna ij 3 opoiwtttod int hiwir bmiieiL ke k IJv bcii hel Artlutou mag ik binnen komeni Hi zat woggedoJien im eenigomakkelijken stoel vootptt a llatminicBd vuur ij itoo liu t vanwaar i atond do toruin van zijn blond huofl Ion Hij rtoud op iiArtchien Khva onbeJpflïl eii nam dt eigaair uitzim mond Naliiiir jk iiit rot Hufiw koii4 u l m ml mwi h o t u zeker wol gezogil lat Aiigtia iHtt thiuö IB nieonand dao C y le lod fiL ik iiw roiiw lUiiuH iiuMlitlJn iH hl nii t Hu a bolter dat ik iiiot hiniion Kon ivvStö 7 111 4 h ar ut rlijl o opcahar Dghei ii maar jo te Tk wil mij Hte liUg al indHngen ik htife e niagi ntet geeitm SAd4 irl rug bttiè 11 hot dat tceek Kom biimein en neem pfoatt zeddo hiJ toon maar zond ir dist er oen laohije op zijn ix il ii kwam I ij had hot gohcele Ru lilg zlu uil zojft fludaotiton veir jannen aodert den morgtfi waapoip liuJu zMt 700 Mi iig detüneiiHiuI had béj oaid Maar het vlet linm iri dat f in 0e f mk med mevrouw Hdfus i w nut laku h bben tumkaiiiur j gra p i n dv Waar i Angola ij piacht watte niff ttn 111 dm middögi Het sohlint dat 7lj au Ti of4 wautielên zeidt biJ dioog A at ztj du iieTeJen van den autowoat UMgnm kMÉ de kwM mkl meloiibe l