Goudsche Courant, donderdag 5 februari 1920

Xt ms mffr M 14231 BÏHALVK ZON EN FBESTUAGBN z o J t rZi hTzXzztilrx b lZïr r Sll l K Bu u M kt 81 GOUDA tl onze agenten den boekhandel en de poatkantoren iPSr ïïf T bokoorende tot den bezorrtrln rJ e xrjjr ettssr Tr orbyroXr Redactie Telef Intere 545 Tegen uitlevering Het kabinet wU niet uitlereren Wi aakoefemng Zelfs dooden gevmagd AlgeiQeene rerontwaardigi isr De rijksluuiselier over den entente ejsch L delUk verzet Protesten in de Pruisische Landsvergidenng en den R jksraad Frankrijk en sovjet Rusland Lenin onthult Conferentie der Scandinavische landen ONS OVBtMCHT 1 alkenhausen chef van den staf van uen ex kroonpnns Von ieb8attel Von Cien mingen Von Hausen die n den eeisten £ lag aan de Manie ontslag moest nemen Von Locdiow Von Morgen n graaf Hae Ier De vervolging van Benutorff den vi oe geien Duttschen gezant in Amenka is wel lieel zonderling Bemstorff jmmera heeft zich k achtig verzet teigeo dra onbeperitten duikbootoorlog en na zun ontslag zich met meer met oorlog of poIItieiE ingelaten Verder eischt de Iilntente van Duitsch iond de uitlevenng der Turken Djem l Pas a Talaat Pasja en £ nv r Pasja die naar men zegt in lurkestan gemeeoe zaai maakt met de Ruesische boUJewiki Ook bevat de lyst den naam eener vf uw nL die vaa mevrouw Elaa Schemer wt gens slechte behandeling van Fransche rouwen m Duitsche concentratiekampen en van een journalist graaf Reventlow de bekende Allduitsche redacteur van le Deutsche Tageszeitung die nooit aau hpt front IS geweest die geen officieele fun t e heeft uitgeoefend alleen maar als scliiu ver voor z n overtuiging is uitgekomen De verontwaardiging en c jiwinding it t t gnjpeiyk en de versiagteneut Mordt vei grwut uoor het leit dat i oion ook uit cve 1 ngtn eischt hoewel het Duitachland ia ü neebt dat het vun de Ku3BiSCiie ovtirneei soiling iieett bevr d Speciaal verdeüigeis van een democratischen republiKe udcoeQ i geeiingavorm beschouwen de nota Ois fcn venuet ging van da hoop om einoeiyk viede te kr fgen en algiuneen aan het weric te gaan Ue publieke opime i overtuigit dut ie Ji ntente weet dat oe uitlevenng van JUJ Ui tschers onmogelyk is Aileen tie ou albanuelyAen en de communisten eui hen üat ie regeering ook deze bepaung v in het vretlesverdrag nakomt e vergeten d it bij ie onocrteeicemng van het verurag Du l jCh lan siCLhts noodgedrongen met deze clau uJe aicoord ging in ae noop dat de cntei te de bepaling zou verzachten Aan poj n gen um ue entente tot mmtoeul te bewegt 1 tett net van Duitsche zyde n et ontbioKtu en hoewel dit alies zonder resultaat ia ge bleven bljjit men te Beriyn hopen dat het iwaar 1 van Damocles met zal vallen Men paait i oh met de getlachte dat de g alli eerden n et een van zin waren ten aanz en van het uitieveringsvraagstok In een ts spi aak tot de Beriunsche peravertegeawüjr I gers heelt de ryitskanselior hierop gtwL zen n 1 en op het jeit dat het verdiag van Versa 1 es onderteekend werd va coattus en op lie omatanaigheid dat by besprekin gen met de entente Duitschland s standpunt volkomen werd gedeeld door Amerika en Japan en door ij ngeiand e officieele verte enwooixligert deze laatste zyn dan buiten hun bjekje gegaan immers hngeiand be Jioort tot de lauden die hebJaen raeegewcikt Uu Vuhtou Ubdu ziuh onosovea door eei fj jgiedrug Utskwaaiuneud lioa Durham liiMti m i oiiLwgfeeii ais h j naar zijn m tUUgotit golaa aiatxr Durhain had wuinig atjiiUjig oor gdt m iadiönzeaet Hiixlta co gcip s tn gnjCoU Ivoerd Hij was ztl UI oen h wxic mUüooI opgevoed hal gfdteHdjjk zi Ikzed otiivn neii on hij oad ü i t li van deu man dia ilduBeii govonind htolt Vrbeid was tot Ou fot dego dai on iiueestureH van zijn leveo en den nuiii ol vpouw die door orbtiJ iJ iua0le brujüi hi zijn opreohte hulde Kotif i l de h o tjrdo hij riteObto hjirtgrondigw mm iclilan ® lotii ijn njtu zich verwijdtiMo van Iter fcwwe hek Ra 1 lafl 6wyn zag hij ige i on haar dochter in de vt rte aan kunu I Hij liet doi k et eT HUilhoudon en ging haar le vot tegemoet Hi bfwon derde bolden zij waswtt edeWg een opval iond panir Angwfa had haar air an mal hpjd vi Beii 71J iiep na met n vTlJ n ve rkraohtlgon tred en o sOfaoou oog e m zekere twj i id over haair uKorhjk bWJ w reu haar oogon heldor on wa de kleur op haar wangien oatuurLijir Ï urha4u wist mei wla hij h t meest bowoodorde ij do don rfknarw ohooaheid uitstekend uf komen t Is £ eker bij ons gwweeet en hebt weoiand thrfïs getroffen Hoe vervelend zeWe Ang eto terwijl zij haar hand har tejijk uiijetak terecht genoegea DUrharo t zien Htrootóe in ha r ooigou enverXcbt 10 baar gola L Hij bad meer voor haar gedaan dan hij zelf wtet eo xij wasdaou bwr met de dnnlcbiarheid van baar gebeele Kiel hetgeen er baar toe bnotit bam niMKliiw vele deutfiw toe to hrlj waanu zich geen Duitsdier rr willig zou schikken De geeifidhto uitlevering wordt m Duitsch laad inrierdaad als een wraakoefening gevoeldr omdat die met veitlongid wordt alleen degenen die ziah werkelyk hebben achuldig gemaakt aan overtredi g van het oorlogji en volkenrecht nor den vervolgd maar allen die een leident e functie heèibem vervuld en boven oien oadergeschikben die slechts uitvoerden wat hun werd opgediagcn Bovendii n ij ae 1 3t met groote i ppervlaklcigiheid sa Hienge teld Herhoaldeluk komt de eifo naam er 2 en 8 maal op voor ook als h t zelMe land de uitlevering eischt ter yl voorts uitlevering wordt geeischt van doj den en vel met alleeo van parsonen van minde beteekenis maar juist van ptisu iien van hooge positie Zoo eischt Franke k de uitlevering van generaal Pritz von Be iow d e m 1915 aanvoerder van het eerste leger was Verder eischt het de uitlevering van den ouden generaal veldmaarschalk graaf i eseler die nog wel slechts als tje schouwer m het hoofdkwartier van den vkroonpnns heeft vertoeft en wiens üood verleden jaar door de geheele Duitsche pers is betreurd Verder wordt da uitlevering ge eisoht van den overleden admiraal vou In genohl en den adjudant van den kroonpr ns von I lamtz die in lyiö is gevallen De volledige lyst bevat eenige kolomm n in de agbladen Ze bevat o a de volgent e namen Hertog ALbrecht v Wurtemberg pntia Kupprecht van Beieren vjer generaals ot Below graaf Von Bemstorff Von Beoe e Von Bethmann HoUweg Bronsart van Schelkndorf dnc Von Bulow a adm raal Von Capelle freiherr von Falkenhayi generaal Von Franjaia pnns I noJi ch van Pruisen geiaal Von Gailwitz d prins van Hessen de groothertog van He sen Von Hindenburg zoowel door J rdjik iljk al België geeischt de prinser August van Hohenzollem Eitel Fncdrirh en de kroonpnns pnns Oskar van Hohen zoUem admiraal Von Ingenohl generaal Von Kiuck Von Linsingen Luden ioiff Mackensen Von dei Marv itz de heit g van Mecklenburg Bdier von der 1 laTi tz prins Kat bor generaal Sixt von Arnim anmiraal Von Tirpitz en de vorst van Lich tenatein de generaals Von Deimling Von jUi Urn iiUdru i kiii Aliar wij behoeven tr met o er te twaston kör mijn ü nk u zeufo DunhMU ik kwam eemvwidig oien aam op mija weg naar HaiupsteoOi oon aai r mevrouw UIjdo lu zien daar ik haaj i ets weok niet öpraK tn ik uoopto ooix u ie oaUuoottii 11 mag u wol openharldig zcgg en dat ik dfze woek aJ nca beaooi vaji u ver Macht had Het w nooit luiju pliJiU geneetiC u t btzotiveti inlwoorddö Jjde het iftdiis goed dat ivij dit gesprek gevoerd hebben h t heeft d © luoht gehuiverd Dunham wa m de leraoeiMHp eea iet wat dheni anwojrd te geven L e aan n utgendo manier a ibcn man ineLzijii bt+ichoröiend gevoel van meerderneid pn keld hein Miiar daar hij bcdaolit dat eeti oo rteettrin vjin dit gesprek ondar 1 etnlg nut Zou zijn vdrlrolt hij eciiJgsjmib haa g EIij ma oit dai hij indruk oip Asibton had gemaaut on dat biJ door zgn opeoMrig rondui t spreken in zija aohiiiQg wiu ge tegea i erROonliJk gal hij er geen zuer on hoe Cljtieover hcjp d ioht bij wae bavoorooadoeld toen hij hem ontmoette nu hij hem gieeien had mia bg veflo ga pünigien aonvuJlen De eu kee oogetibixüktin 3ie hij nif hem ind doorfeeiKpacbt w aa en nieft verloren hij had hem Uobamehjk en geestelijk gewogen ea icb uu enkele woorioa van mevrouw itu tuB heriuneeeud preee hij haar tnoherptei VAR blik Naar HohMun ao geest todotent POUTIK GEVONDEN VOORWKKPBN OpJitlken werlniag deu voormi lcUsit tan len 10 en 12 uur sun aan Iwt Wreau v n politie alhier inlachtuigeu te bekonieii umtrwt tie iuirolc nd aldaar gedeponeerde evondea voorwvrpen l rateofcraoa 5 aimiteli 1 grii e handuchoan 1 xwart want jB 1 liaken Khoornteenkap l ateekspeld 1 JongAiupet 1 kmdertiand schoen tjp 1 Tronwieiuak 1 rmg met een sleutel 2 jnach t ffiiurikiaarteDi 1 bruine handAohoecL Voorts £ Ün bevra ea 1 wiveren gro che bu A Ooms C Keteletrast 21 i km demantje hii Wed Van de Heuvel KAani 360 1 zilveran armbandje b j J Stolenbergr Soheltwna traat 22 l vwarte portemonnaie btj D Vergeer Snoyatraat 33 1 wagen jleutel bu i van de Werken Raam 354 1 iborduonM uuirtje by J van Dneate Turf larict 62 1 daine t ortemoiinaie bü H LuvhUiart Naayerstraat 4 1 R K gebe aeaboekje b L de Jong Kleiweg 18 1 wollen ajaal bii F van VUet Boelekade 1 0 wit kitttlenu antje b G van de Orau Oouwa 212 1 koperen biu van eeta auto bJi B Goroperfl Wüdetraat 17 1 zakje oiet aardappelen hii Vorm Boelekade 1 1 damei Kirtemonnaie b W LangeraaiKaam 124 1 nwenkrans m etui by D Wag ner Turfmarkt 65 l bnune handschoen b A J Valk Raam 360 1 apringbouw bn W Rietveld Gouwe 100 1 roeiboot Kazerne 1 pet b J Nedethof Vlanungstraat 20 1 ffrys kuideiiioatje by P van de Derg SlappttidAl 13 1 paar wollen bwidschoenm Peatkan r 1 cilveren nng btj A Kroon Gr van Bloisstraat 10 1 koralen hai ltet ting mk goudeft alot bij J Maree Giae nendaal 1 1 zwarte mof by A Hamerslag Groeneweg 19 1 knipmes by J Uoatenruk Raam 12 1 bnune handachoen bij A stoik Heerenatraat 12J 1 iiiverhon INwtikantoor 1 bruiu handachoent bfj A Steenbergm Cfr v BliOLUtraat 17 1 zilveren broche DU J H Wiezer Baanetraat 33 1 zilveren oortwlletje b j C van Bekkum Boschneg l 1 nek bu H Spee HooiJiteeg 12 1 ka techiamuaboekje bu C Kalmeyer L V leouAeeg 9 1 lap achortbond bu Vlok Uoe leltade 206 1 dameshorloge met ketting bu van Elk Boomgaanlstraat 95 1 oit ii krans met nikkelen kruis bu A B Geers KeuerstTMit 18 1 sleutel b A Smicli I C Boüwtraat 14 1 iilverbon bu A v n Unen J Kottensteeg 2 1 sigar aaan teJcer bU r Lndenbuiv Westhaven 65 1 baniC bUM bü J J de Jong W 1 ombergbtraat i 1 grOf koffertje bU A Coops Wud straat 1 bruine portemonnaie bu H Leef lang Pruu Hendrikstraat 59 1 bruin kio derbontje bil L Kubms N Haven 31 1 pi whoenJclampen bu W Verwaai Boomgaai tl traat 61 1 kuiderhandschoentje bu K Ak kerman Westhaven 13 1 steekspeld bu J Rond Krugerlaan 8 1 zilverbon bu M Verbrugge Kanaalstraat 4 1 reticule bu A Blanken Slapperdel 8 1 paar bruine haadachoenen by B Houtman Achter ie Kcrii 10 1 wollen ajaal bu J van Lottum St liw jk 1 konijn b W Verschut IJsj ei Uan S 1 handschoen bu A IJseeiitein A de Viaohmarkt 1 1 rozenkrans bg J van Oriekken Zwarteweg 20 1 kinderfrontge by G fipei Vest 101 1 portemonnaie bu I Tan Vliet Turfmaritt 62 1 nng met sltu tela b i J Okkerse Winterdfjk U 1 gou J belletje bü A Nobel Tuinstraat 76 i k n derhaiidaohoen bu B Bocsheun Boeiojcade 9 1 huiaaleutel btj J van d Laan Bocie kade 187 1 grgae hawlsc ioen bu J Ne derhof Vlamingstraat 21 1 portemonnaie bU W van der Hoeven N Haven 260 1 kinderbandBohoentje bu B Saalbach Min netroedersteeg 4 1 vilten schoen bu Tuiloo Wilhetminastraat 16 1 gouden ooj bel bü G van IM Pr Hendrikstraat 44 1 paWiulasleutel bu M Kalmeyer L Wil Iwneteeg 9 1 portemonnaie b T Teriouw Groeneweg 36 1 zilveroi broche bij J Ger wig G Ketelstraat 43 Gouda 2 Februari 1020 De Commissaris van Politie BERTHEUX Advertentien en abonnementen op dU blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp dooi A B O O M Berkenwoude voor BerkenwoudeAchtei hoek dooi J NOOMEN Beiersche 9tolw jk Paatkantoor auda Hjst van onbesteibarp bneven en bi e kttwiwi van veüte Af afzendcrB onbeken I Tel ufronbvang K 2e helft der maand i nviHr 1920 Binnenland Bnaven Bureau Volkscourant Looduinen H Q Caia Amstentatn UeJ van D k Kath Illustratie Haarlem K V i Sloot Sch nKl Stniyck Rotterdam WetterboekhaAdel RotterHani 1 wmder adres Briefkaarten MeJ C Hundc Utredit MeJ V d Kooi Den Haa P V d Uan ZeveniberKen H Raindsra Amatendain J Sloot Leeuwarden MeJ A Tkuil Anuterdan BuitenUnd Brieven PeWer Paria Briefkaarten L Sebloeser Orsta B Brtl neM T Onti ADVBRtBSTHVi üi Hcdeo ODiviDgen vrij uil Brunei do droevige tiJdlDg vsa bel ploiielintovor lijdeo door MD DOodloul ontfevil van ooten fcllerdea Zoon en Broeder MaasLeeodirlidriigDki in dan ouderduiu van bijna 24 jaar CöKrfa A J SCHILT H K SCHILT i K oN Gniii ten J SCHILT fhfrpo C H SCHILT Gouda 2 Februari 19Z0 Kru rUaa 79 Bezoekon kuooea we ena uitatcdlMheidniet worden l ewache 64 24 Beatlat i keanlajtavfatf Heden overleed lo Amaterdam on a lieve Zuatcr aa Behuwdzuatar MefroowdeWtil W LKuDiDg vaoMaamvffiiii A J H GOEDEWAAGEN VAN MAAHflF PI N A GOEDEWAAGENB co lien kunnsn ni worden ffewichlOoud 4 EeWuitl 1920 844 It Bijvardiensta IEMAND m nellc band ichcli cnde vraagt schrQfwerk aan huls Brieven onder no 853 bureau GoudicbeCourant In de let goed op Je Adros verkrijgbaar per pond l nma RUNDVLEESCH f O 0 PAARDENVLE FSOH O 0 GF KOOKT WQRST O lO ORtitD lilEb 0 60 VARKENSVLEFSOH O 80 GLKOOKTr HAM 0 80 Aanbevelend 73 2S A M V d HEK ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 Kaloderma sis lo Ofltine crème Hazalina anow Groote f P afslag iÜ Wybett Tabletten tetan Hoeal Heeachheld KeelpIJn lijn nial mser n carlonvE pakk ng maar wedarom k bllkkan deozan nitnomi n oüd M 900 ut e n Werk verminderde prije nu 80 ranta KV SiBA SAZEL FILIAAL HILVERSUM h Qotdtn Aeotliaha baiai Voor allen lie zich zwak eu lusteloos Rcvoe en die geduriK vennoeid zun zoodat Itun alles te v él is die na uitputlei de nekten niet weer op kracht kunnen komen die te ve l verfden van hun krachten of die door andere oor a ken het weerstandsvermouen hebben verloren ie een vcrsterkmjrsmuldel van den c€i flten ranK dat alle derprelöke m dde len vèr achter zich laat dat snel en afdoende in rüpt m de oorzaak van bovengenoemde kwalen en door du zenden m en buiten ons vaderland met danübaarheid wordt jteroemJ SANGUINOSf koat per flacon ƒ 2 fl ƒ U 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bU ApoUidtera en DrogiBten Te Gouda bti Anton Coopn Schoonhoven A N v Zessen WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM ft Co De Riemerittrut 2c 4 Den Haax Hesschen worden teruggenomen 840 40 BOSKOOP Advertentien en abonnementen op dit Uad worden aangenomen door P A WBLLBR Zttdew g 72 Vlecschhouwerli OOED en GOEDKOOP steeds grooter wordt de omzet b M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 ten eerste wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage prezen B47 30 per S OOI Prima Blaak Kalfavla aaob LAPPEN f 090 per 5 om GEHAKT 050 KALP8FILET 1 120 POUET 1 KALPSSCHIJP 110 ROLLADE of RIB 120 POLET en GEHAKT 1 ROSBIBP 120 KALFSLAPPEN 1 BIEFSTUK ot HAAS 125 KARBONADE OM KOEVBT 120 KALFSOE8TBKB 140 Zla 4 CUIai Zla ria Etalaga Een chronische bronchitis bcdreift U lU U Uw hoeit ea rorkoudheld rerwiarleotl en een chroniiche broachilii rukt U xoo emahkeli k Biel meer kwijl Koopt toch vandacü oo een fletcli Abdijsiroop bei beproefde boeitilillende slijmoploiiecde middei den kuni U er binnen een paar dafen heelemaal vanaf iijn Maar ook al het zoover gekomen ii dal Uw boeit chroniich II geworden dan ii de Abdtjiiroop toch nog het middel dat U er bi een vol ehouden gebruik bet ipoedigil van ver lonen kan Ook bij v rkoudh id bPODohltiBf hooifcoopts sll mho t hoeachhaid influansa athmaf kinhhoaalf uri Pt koolpiini ic ii de AbdijiiTOOp een waardevol middel PHji per flacon van p m 230 gram f 1 60 van pt m 550 gram f3 25 van pi m 1000 gram fS Alom Terkrljgbaar Eischt roodea band met onze handleekeoing L I AKKER Rotterdam 634 70 N V Wessanen s Koninidijlce Fabrielcen WORMLRVEiR OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee mot 34 LIÜNZAADKOEKEN merk ster en W L L l J N IM EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandenid Zuiver en uitmuntende dooi groote VoedingswaardeEereDlploma Par s 1900 Negen Gouden Medailles THUERE s THEE 18 frisch van smaak en fgn van geui z j is goed waterhoudend schenkthelder af en laat geen drabbig bezinksel achter Pr s per i KG ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 f 2 50 en ƒ 3 voorhanden bi L P HOOGENDIJK Hoogstiaat 24 Tel 19 N V vh GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Firtna T CEEBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmaikt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EIJK Tui f markt 101 5828 50 yooR t k HET ö£VERZOU W KOKO een lulvcre heldere en niet vcttc vloeiitof bevordert den haargroei versterkt klieren en haar fj wortels voorkomt het splijten en uitvallen HoofJicer en toos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou p dig KOKO op het haar dan wnjft men het ucht in ncdcrwaartsthe tlchtinq en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wy stellen geen dwaze of onmogelijke cUchen aan KOKO maar wij leggcn en houden vol dal geen ander preparaat KOKO als een zuiver geneesmiddel voor het Haar kan evenaren WAARSCHUWING Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op K elke flcsch KOKO wordt nooH los lóndcr vene M gelde builenverpakking met Handelsmerk verkocht M l r a 105kltint 2 2efflUdM 190grMttflMeli KOKO Shampoo Poeder f O IS per pakie V rknJ bj r bl Apo hik r DroiUt cm P Trai Htk d Ur t ÏVQOBHET HANDELSMERK VerkrQgbaar te Goada bg ANTON OOOPS Wndstraat en te Sohooahoven bg A N VAN ZÉSS Adverteert in dit Blad HAASTRECHT Abonnementen en adrerteaUia Toor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTHECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER te Haastrecht N V DE TIJDQEEST Trekking van 975 nurni7i ra lenoverslw an Nolans R G MULIE Donderdag 5 Februari t9 Pnii van I 10000 20095 I 1000 1602 11881 13749 WO 1570 14905 l 200 2556 5 8 12 82 WH 1 100 19 1315 249Ü 7023 71711 7976 8579 9 tn 10913 II I9I nul 13112 13933 16027 17178 I935 HJ70 Prijzen vdn 190 eigen geld 29 25041121 6971 9311 11 CKJ 14135 15901 lÉJI 1 7 B 98 7018 9519 91 48 SI 98 2639 4436 57 50 92 79 7B 1 lU 2736 80 96 5J117J9 95 9111 248 18 45J7 7101 9619 11866 1 ITO l60 13Hai Jll 62 4714 JO 9720 73 O 7 4 534 83 4812 H 9818 12176 48 16121 Ittll 636 815086 7264 99 13 12629 87 1622111m 81 2807 5192 88 10016 12751 14151 62 H 739 60 5208 7312 00 74 ri IBJ i61 Jl 52 2955 5336 24 10521129 14761 89 t6 67 97 41 755OI068I J91480U 991S0I3 985 3022 43 7628 10781 7 IWl IJIHIB 91 36 87 71 1085411087150 11 9919 4 1002 3263 5155 774S 8 13209 h6 16721 fiO 1214 33 7 5834 7899 80 46 15133 16904 ISSffi 1527 91 66 7901 10901 65 9 17200 SI 93 31915905 81 10134181510 37 K 99 3 155 6100 8121 57 31 37 5919774 1784 3694 11 K2261100 13553 8 9319953 1816 t93 Ht 38 dl43 57 911540117370205211 1960 1024 0115 8758 11101 13653 9 1718120841 66 64 74 9 11355 11831 1570217501 20KI 2130 6629 019 11401 83 81 95 2255 4116 66 9170 11514 13941 317803 2491 1205 671 9260 45 91 15825 17T71 497 06 j6 1139 5011013 JO 17R51 itei ufloibaar 5 2314 4824 7180 686911905 14036 1631218111 23 48 50 7226 85 77 50 43 2i 42 66 4023 37 93 78 81 41 JS 73 73 11 57 8900 82 81 47 4S 81 85 52 7305 4912028 HIP 69 1 101 2417 64 29 9030 69 14 16400 W 10 21 5028 35 41 12104 75 1118572 2 1 23 44 923 1 85 69 79 j6 83 78 55 9j67 16 14204 70 81 76 2503 82 62 87 39 5 8318573 80 69 0125 63 9422 75 41 16591 1B7I1 85 2665 58 70 39 99 U351 1G617 61 97 79 78 7102 71 12201 59 8211841 au 2752 85 7 80 58 91 92 51 67 64 5203 39 89 69 9916712 51 10 67 42 51 9534 123221440716833 24 2801 Jl 7504 57 31 18 37189 11 86 17 69 12 72 41 26 58 74108 40 70 73 77 05 4516 IJ 23 2901 5301 7600 96 60 83 iym jO 2 11 9 9607 1240314552 17024 11 57 20 17 15 38 58 6017122 W 71 35 66 36 65 83 62 64 1J112 508 71 81 54 94 12555 63 74 S7 29 75 5431 97 971512645 81 80 58 62 94 74 7700 9807 46 87 8319221 68 3026 79 35 23 831460017236 42 97 71 89 82 52 93 33 77 73 647 3100 5504 94 7012702 41 17303 1931J 720 jö fO 95 76 21 50 14 3 59 77 25 820 78 81 II 31 2 69 3230 29 32 9812806 94 34 II 78 33 50 78 1 9930 1111725 6219129 802 61 5669 71 63 89 lo 89 9 86 5759 81 70 90 65 93 67 3108 62 88 81 9911802 17101 07 71 72 5849 92 1002312900 1 34 72 78 3519 88 7961 24 33 J J719jlli 906 59 5952 86 27 81 Hfl 39 44 1009 69 70 97 10117 13003 14914 59 40 17 3671 eOJO 8029 29 45 17 98 17 3780 48 82 50 1 57 17527 l9o3 63 86 65 8111 94 62 66 35 97 67 3838 6110 17 1022113112 92 5319711 81 18 o 66 23 IT02I 55 Ijd 3900 30 98 74 64 11176141 3 90 46 42 09 89 76 03 21 61 92 69 6226 8212 Jl I3 J7 151 0 54 K 1107 72 78 15 10JI2 48 31 5919 5 50 4001 89 2J 26 61 47 81 tl 91 3 90 36 31 70 J7 177002M11 1209 89 6361 14 10474 11327 75 220001 48 4161 72 4710512 5415267 15 11 54 87 6404 87 10608 18 2 17 21013 1393 4213 12 99 5613421 9b 35 ü 1415 24 20 8325 70 41 15328 17927 18 63 34 93 10719 tO 52 18M7 1522 77 61 8407 16 1302815415 jO M 1616 4315 89 il 71 loMl 15508 J22H0 53 31 90 Soü9 10812 69 19 18000 O 93 10 6528 7110901 71 69 11206131764 41 35 73 49 11755 15632 13 47 95 83 45 90 11004 75 15780 17 56 1802 4403 55 8618 12 8915820 36 U 63 16 92 J6 13 13815 18 49 W 1937 25 6838 43 45 1615929 96 15 55 57 44 73 53 JO 18127 OI 51 79 94 45 11102 75 31 32 912000 4535 95 85 27 81 38 5820811 30 63 6743 8701 9613904 58 00 22 M 91 66 1611334 9 77 88 JJ 62 97 6832 5311469 24 6718204 2135 96 48 69 11637 5618021 11 38 4608 49 79 47 71 37 872 W 55 13 6917 8311711 83 5718300 I 611 7011 94 20 93 97 10 91 78 4750 81 8800 29 9516145 I 2315 92 7118 19 65 14009 16247 16 27 1823 57 3111961 26 68 63 7210 en 7234 mi 7110 en 7131 10901 ml 20904 20859 u i 20895 AGENDA tebruari 7 uiir Nüeuwe 9chouwt urg Oowlsohi iM jo to ezw cttap Murljke van SOtwvpningMi 6 Februari RomousÉranteohe Kark h zin door Mr Aiiig M B Begudn I Voarburg 7 Bi bniain 8 uur Q bouw D ulSl Ver bandoursufi EHBO U Febr T4 uur Nfeuwe SolMUiiMwia Ni onaJe Qpmit 16 FohcudT 60c Ons QwKKSeii Bil Haa U vereo ken wij negeld IIJill mededeeling te mogen ootvaueen van T r SWlertatieii aauxiteii renukelijldirfas z uu d M ID ouie uda f r B MMke DntfcnD A taOaauM t tooÊ aixao ItaeUand neen op dea e ch tot uitiaTenng na 800 ot erdanen Niet dat dt reiEwnnc h4Uir antwoord al heeft I opgOBteld daai aan is ze nog lang met toe ea borendien wU M dit wel met gehefl TOOT e n FekeniDj doen In breeden kriug meent men dat de Nationale Vergader ag zal worden Ibiyeeogeroepen om haar mee mng te doen kennen wat echter met zeker 18 Wel B n de voorzittera der fraotie ui ae Volksvertegenwoordiguijr naajr Be i a ontiDoden en ook Scbeodemann burgeme j ter Tan Kaaeel en vooraitter van de comm ssie voor Buitenlandsche aangeleifenhoden uit de Nationale Vergadensff is verzocht met de r eenng te komen beraadslager oor en aleer eemg antwoord naar Parys wordt gezonden izuUen nog heel wat confe leoties moeten plaats hebben maar het ftaat toch wel vast tiat dit antwoord n et toestemmend z i zyn J e regeenng neefi W verfclaani dat m het kaJbtnet hierover alge Jieele overeenstemming bestaat dat de ge daehte uitlevering onmogeUtk is £ e regeenng Iieeft zelfQ als ze zou willen geen machtsmididel tot uitvoermg en is over taigd dat ook geen wndere regeenng en gHQ andere artu van Duitschland z il te I Tmden zyn welke den eisoh tot uitlener iig lal kunnen vervullen De eenvoudigste oplossing zou zijn dat de gestgnaleerden zich zelve ter beschikrc ng stelden lyaaitoe natuurlijk persoonlykpn moed behoort Le enkelen o a Hindenburg zeker wel zouden bezitten Echter nu het voomiulig staatshoofd dit voorbeeld n ei ge geven heeft zullen zyn vroegere onderge schikten dit edel gebaar met willen aan nemen en a deden ze het el dan nog u bet meerentleel der schuldigen hun our ibeeld niet volgen Eenigen hunner o a Von Tirpitz die fel tegenover de huidige re ec nng staan gevoelen er zooala van zelf spreekt weinig voor h t haar in deze ge makkelyk te maken en anderen hebben u t moreeic overwegingen bearwaar mt ei n beweg ng zich aan den wraakoefening Ier vroegere vuanden over te leveren onfer wie generaal Von Bulow Deze stelt z ch zooals h j m den Lokai Anzeiger verklaar Je op het standpunt dat de personen wier namen op de uitlevenngslust voorkoiren Bleohts hun plicht als vaderlanders hebuLn vervukl D bepaling tot uitlevenng mue it daaron als een Siwaad worden beschouwd Feuilleton ROSS DURHAM Naar het Eln e4Mh va DAVID jCYAIiL Geauüwnieende Vertaliag Mevr J p WESSELINK v ROSSUM Nadrulr rerb 4M U he imj biblist verboden het ie B pen Hc heb tevoren ook reede dik i bij ïTOuwtm den dwitaon romanti n wensch opg mer t om hua cUo baar irLi bt parM In ha r T K r nat iuri jk nietnoodig in iJr l J oren te sohnjven zij waa j ien z d Jlyde niorech intieT xÜf mevrouw Ruim de t Vrt dm wtn d e gobeolo faamlie f P Ik vind u u r Uyde dat u fcnTÜE u ®® zouden niets Z Z gezondheid Wt Meer heb ik niet te zeggen TT g rde j b d het recht te pr k i kt f M Ik Mijl vto meetthig d t u aw e v s m m f m m 58e Jaargang trtjdaè 6 Mruari 1920 COÜRAIT INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1 4 rwila IW elke ra l mMr t M Op de voorpaginA 60 hooeier Gewone advertentien en infrezoaden mededeelinffen b j contract tot uer gendlieeerden prtjs Groote lettera en Tanden void bankend naar plantatuimta Advertentien kunnen worden Ingezonden door tuaachenkomat van loUade HniIrMP deUren Advettentiebureaux en onze Agenten Bureau M A R K T 31 G O U D A i Administr atie Telef Intere 82 uer onafhaakeJtJk in da iitinf M heffen Ook in RUkoraad i geprotestMinL Ot miniater vao BumeoUnOBche i aken H ui las de volgende verklaring voor Als grondwettige vertegeawoontiguig van de Uuitwhe tattdea aluit d Kukïimad zich aan by het tihanx hakend gamaaktir stoiKlpunt der rukaregearmg in aiut Je ujtJevenog vaa Duitachen aan de Juttente Verre van de wettig ainUEbare dadea oaa behoorltfk onderzoek eo oontoelvellmg vo DuitscJie gerechtahoven fc willen onttrek ken deelt de Kukoraod de verontwaanli ging van het Duitaohe voJJc over d a euMb uer Entente om baar honderden vuuuua uit te evA n Do Uyksraad is orertuigd dat de bere ktng von alle Duitsche laadea hierbij vaatberaden achter de r jicangeerlag staaL Ook hy verklaart met de ryltanceenag du wenscli der JiJiteate voor onvervulbaar D Kykariad doet tegea deaan het Duit che volk aangedanen smaad eo beroep op het rechtagevoet dei werehi De leden vod den AvJcoraad warm b de voorle ng van hua plaataen t icMtaaii a keurden de verktanog goed AlBül Duit chland op t oocvnèlik niet geheel eu ol vervoUd is van de uitlerenog kwestie en voor andere vraagstukken die bU dit eene in t met verzialcen nog Im augstlUng zou hebben heeft d l rangche ngenriim inetnietieB graven opdat de ÏVaasche zaakgelastigde te Berlya aan de Duitsche regeenng de noodige keanisgeving vérstrekt ter instellmg vllui verificatie ea eoiupensiiiebureaux bepaald bij artikel 2VS van het verdrag van Versailles Deze bureaux zullen belast zyn met de regeling van dt Èchuldvorderingen van voor den oorlog tut sohen i ranschen en Oultsoben tn met dt uitbetaling van de schadelooostellingen aou oe 1ranschen voor nadeel dat aan hua gofoeren m Duitschland is toegebracht ooor dt maatregelen van sequestratie en liquiJate aan de samenstelling der beruchte lust ui IS het daarbU renuneod opgetreden De rykakansdier verklaarde verder zeer be ducht te zgn aangaande de verdere ontwik keting van de uitlevenngskwestia We we ten met wat de Entente wil doen maar het kabinet i unaniem overtuigd dat n DultHchland geen regeenng raog lijk ia welke Verplicht zou z n den eisch der Bn 1 tente uit te voeren De regeering hltjn hu haar standpunt zooals dit 10 uiteengezet in de nota van S 5 Januan en zal dit weer on derstreepen maar zorgvuldig elke provoca tie venntiden Om deze reden betreurt ie legeenng de weigenng van baron Von I ersner om de nota aan de Dultfche cegte nng door te zenden B j loolets moet het belang van de gcfceele natie en niet de op vatting van het begrip door een perux be s issend zijn In een andere regeenngwerklanng wordt sezegd dat voor zoover er van tegenstand sprake is alleen passieven tegenstand zal worden gebod Waarin deze moot be Itaan Allereerst zal de Duitsche regeenng een nieuwe nota naar Par s zenden en alu ook deze laatste bede niet helpt kaïmweg meederlen Als jullie kans ziet de schuldi geh te pakken te krijgen kom ie dan halen weten met hoe ze te arrwteeren Naar verluidt zal de Duitsche zaakgelast gtle Mayer zoo spoedig mogel i k naar Parijs terugkferen om de ve iere onderhandelin gen te voeren In di PniuuBche LaiuUvecgwUring heeft oe president lieinert gezegd De e sch tot uitievenng neeft de eer vun het Duitsche voik ten zeerste gekrenkt dit gevoeitn ailen Al hebben wy den ooi og verioien we hebben onze eer met prys g teven Devend ge toeju chingen la de I ramGiie Kamer heeft Milleranu zooals draadloos wend gemeld gistvreo ine ledteljngen verstrekt over xyn buitan ianoscte poutiek len opzichte van Itu taad maakte hy er zich nog al geinakkeluk af door It verklanng dat hy Uemenctau fapoor ai volgen Hieruit kan worden afgeleid wat het antwoord lou lyn op de vol geodo voorstellea dia de aoctalisteo gixelen in de Kamer wikien doen en die om vatten de eischen lo Aan de rranscheo de syndicaiiateo bocialijten zooMel als andere toe te staan zich viyeiyk naar Kuslaad te begevea om den toestond daar t bestudeerisi Ditj de overtuiging van eitien Duitocher De veineUeieode piannen van den tegen btandeis heett de Kuksregeermg steels ab n et vervutDaar en omnogeiylt gcKensciie st ify deze meening sluit het Duitsohe vo k e üe iruifaiscjie landfavergudeiing zich aan Wy zyn er van overtu gd dat er geen Du t scher bestaat die dea ongehoorden eoch zou wiUen inwilligen Levendige toeju chingen J De 1 ruisische landaveigadei g fepreeki haar eenswiiiendheid met het volk uit en geelt uiting aan haar atkeer van 1 c ontzetieude voornemen dat slechts in u ate ix ze wraakzucht zyn verklaring kau v 1 den Um aurvan te getuigen hebben de ieden e er 1 ruisische landsvergadering mek j t zondetmg van een party my opgedragen L voor te stellen de zitting op te heffen luidt toejuiching m het ganaohe huis dat met uitzone enng vun de onathankelyke social tf ten de rede staaode heett aangehooid Het huis echter besloot tegen de stemmfa tl die hij met be at j ik boa zoo tiiij 00 wat ld u tjoh en rMtwonüerouiwaanlig menaoti IJoMO iiwrgon zou U gedaoht heobon dot oet iaat te watfkon gejouren woe doi Atol ton u eoD tfagoar zou ain f ieQl k verzeker u bot Ia alea laonl Uot ver hebi u goHaiwl id on wmt umoei U min U ben lu bat geheet liUc mee d luehl l4 heoriijk nu hot eeu weiai vroetreo Tiueft Het leven njopt la ohj Ik Kan nu4 gelooveo dit ik d ollJe vrouv bi ii Ik bt roef om net A aiMa Juidsritjk ki ma en iiAar or u lelaiwat hij oiet ba grijjit VA if ei Kom anelaaixlea oodag t wtvt dat WIJ dan ali4j l oatvan pea eo il wed dai Veel van de vrloodea vaa Aah ton tiieiii ztlleu opsooken ALh ik in de uad be b zal ik gunm kjOMn maar ik ga Akwijla na buftUn aj r aiPtr raij dU beJet Vaarmll instappen b zij anel tanig Hij Mm zijn hoed a ea het rljt kwium nader Toen Man za dat blJ sou O doKter Durtiom 1 zou u zoo 0raag kii vragoD tatïf komt SnoMn viw awood bij tui Mig ik mceitoinen Ik zou u mm gniag het eohnkierlj lafewx zieo waakwer in inatst nprai Het 4 bijna klaar Ja zmer mdlw uw moeder er nlobte gei becét drt u een be oe r brenft aao f 1 ongrirouwd nMM Miéde JiHurfaMa ter ijl hij hu lachend in bet Wozeode I Vlo nrni Sjtuurlijk waa haar houdi qBVlelead voor hom lllj wot gewoon aau wonirOoeiriug ni zijn kun io eriond werd en hij had 101 conddoel bereikt von een man dte mic Cüti luieti op Ijn pog a maar bior waar 4iAH iiof had nog iets bijzObdorv De oogen vai hi mowilö werden i tti u eÜ ia heUer dt r toen baar bUk op ijn gelaat viel Na d kiile atraoeleer dio hij verlaten had eciiotn httir vneolUijiUieid aid oen zoo om btirn boon to aohijnrw Ik hob den hixr 1 de ou iuoet zei tiij met eonügen tegeuzla liaur afloat word p oww Ing atrak on haar oo en kretjin eon bovroeftle mtdriikking jleeft hij u on vaogeft Ik bedoel hij onj angt zoo wein g nMnsoheo oij geeft nioi om boa Ja ik had ecD gesprek met hem Me vrouw KulUB wa er toen ik inrain nuuir vertrok dodelijk 0 dat wjd beter lUtaxvoret bc kijpt hom en hJJ tieeft altijd vau h iOr gebou den Boop een eindje door Mamie Ik wil evei met doktor Durhai eprekea Het mensje dep door olsdbooabfijkboar met ecnlgea tegenzia Kat hoeft bij U at u gau vroeg zij haaeii Chn de een of of ere reden vind uujn mfWi dat hij slecdit betwuideU ie Das vindt hij maar wij hebben het op een kaïine manier uitgepraat mevroaw UydoL ffCiJk maar lA xoo veroi rtMt l verzeker u allea ia laborde Hij be mij zetEs een Igoar aaa eboden Zij hiuhide even adem het klooit alae t mik o h llebt kwun ton la teitr w