Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1920

f 3o onverwijld de blokJtaide op te heffen ao te besluiten dat tusschen de Sovjet republiek en de Pnmsdie republiek de staat van vrede wordt geproclameerd dat vun nv af handel Bbetrekkingen eGonomiwhe en po Idtieke betrekkingen tusschen de beide nu ties worden ingesteld Uit SoTJet Rusland komen onthullingen In de centrale commrosle heeft Lenin eenige documenten voorgeWcen die vi i een contra reivolutionaire regeenng bestemd waren doch door den koener aan Lenin zgn ter hand gesteld De documenten omvatten een nota van Sasaonof aan de vertegen woordigers van Koltsjak in Zweden met twee bijlagen een cyfertelegram van Hahk metiëf agent van Költsjak in Washington aan Sassonof en een uit Omak inhoudende bevelen van Koltsjak voor Sassonof in Pa rij beHwnd Uit al deze documenten blijkt volgena een draadloos telegram uit Moskou Juule lyk de houding van Koltsjak en van Amc rika in zake liet Oogtzee vraagstuk en dat Amerika aan de Oostzee A olken het zelfbe schikking recht wil onthouden Verder bevat dit stuk een uitleggingr van de afspraak der Geallieerden met Koltsjak voorts uittreksels van redevoeringen van Wilaon tegen de Bolajewiki In de depêche UQt Omsk aan Sassonof van 9 Oct v idt meegetieekl dat Knoic aan Koltsjak mede ueeling van het Lngelsche ministerie van oorlog heeft oveihandigd waarin dat ini msterie de neiging der Oostzeelanden toe licftit om vrede met de Bolsjewiki te slui ten wanneer deze taatsten onmiddeUuk de mafhankelykhe d van de Oostzee volken ericennen Het Ëngelsohe ministerie stelt de vraag of die onderhandelingen met ver jjdeld zullen kunnen worden wanneer men lelf die onafhankelukheid erkent Wy heb ben vervolgens in het stuk daarop knox geantwoortl met een ve w j2lng naai Ie nota ven Koltsjak aan de EIntente van den 4d n Juni en tegelyk hebben w j medege aeekl dat een vrede tusschen de Oobtzef landen en de sovjet regeenng en weiiie lijk gevaar zou opleveren omdat de sovjet regeering daardoor de handen vrue zou krijgen en tegelijk de slagboom t ie de Bolsjewiki verhindert naar het Westen up te dringen zou w orden verw ijderd Wij ver zoeken u mededeelingen in dezen geest n Londen en Parijs te doen Lenm reide na voorlezing van deze stuk ken dal de Oofttzee volken daaruit kunnen iien welke regeering voor hen te vcrk e zen 18 Immers de sovjet regeermg heetL zich bereid verklaard de rechten en onaf hankelukiheid der Oostzee landen te waar borgen die de imperialistische politiek d r Entente hun onthouden Te Krrstiania heeft een conferentie plaat grihad van de Noorsche regeeringen Het Deenact © ministerie van buitenlandschc m ken deelt mede dat de conferentie piaata had op uitnoodiging van Noorwegen en alle vraagstukken behandelde die voor df ie landen van belang zyn In de eerste plaat ac toetreding tot den volkenbond waar van de voor de onzedige landen van bc lang zijnde bepalingen werden bespiokrn Voorts de erkenning van enkele nieuw ge vormde staten Ten slotte wei een o er zicht gegeven van de handels politiexe on wikkeling Men was het eens met het te Amsterdam opgestelde memorauJuni waarin de drie rcgeenngen worden u ige noodig tot een internationale financ cele conferentie Ook besloot men dne deskun digen der Scamlinavische landen niiatre gelen te laten 0¥er egen om de daling van de Noorsche Kronenkoers m verhouding tot de buitenlandache valuta tegen te werken Ten slotte is ook het vraagstuk der sociua politieke samenwerking besproken BUITBNLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND H t t p r o c o t hj rzbergcr Ji M f J r 1 h lu hm prooofi brv rg iHfi noh Kad gu ren p u korU zUtiiig jMlau M p dtt volg ul z tiin c vHfiRndag aa Ai t rzJRTgiDr iV i lör l gttiwoonlig aiju Vrtöpeti l c rof jt i tnii oin i r o lk in 7a Ito hel goval l onibrottThJi IK ze re laöiour aii hit Bwl Iage laU had Hnl ns n HiijirarHuhe tr Hhagtn pn atptiki gesohn Ml Haarin liii HdOwri ti li vw uiUIukiU Ifi door zijn mol wtrkmig do UiilKih Vi VfrikiiansicJK Bank vtrlioii lo i in t do h If oho llank e mi grvrA ConcKSsi oor hr lii ftpl T g kip TKeii liad Cm U t dat dtze Il V diAn oor in givriiitïo had lK ihoo oii U a orti n l a o vert tiit iiii4 zou lator blj do oiUJmidliig li nik ty l gdd ge koat ii t bt n DomI rowKki heelt ko n na hel sohnjven m da a ik l waarioior jk rpM m n uit J TzbtrgwH mni oragt figr liem UHma ilPl aa1 limlirn f r chiafl in het lïorl 1 a vhl rijn e hont ihul hglng mo ten a ii biwlen oiidat do luCTiipdOffliigon onj ilg wa roii Bïj do hnliat fiintif an dt gei a mloftk nojï 4n Ivoofizwk lat Brïbergw b1 mi niBter de bi liandollnig an volft belangrij K yakcn iW ntier onulröl ovorlJe an fV o g n amblujHiirpni oj wie hij lolkomon ver treuwdri l iiïirowökt weig Mo veel te tigiiïtm en WlWhool z c i aohter liet re dict e 49ehctii FIUNKRUK G o fill 7 00 Tc IVurijfl 1b i ttiaiid die eon kamer wel i e hij voQif 750 ïmncs pet janr had ge hiiurd voor 250 franosi per maand B m©u b k rd baJl wlUon otidervertuiren tot acht daigen gie vangenla i en ÖDO franc boote eroordeeld EGYPTE Amei lkanon vermoord HH AmeiOuuw A ODnAilant te Beflroot ƒ a In hl kni rl mont vin iHiilealand mhi Ok 11 l rtt it drtt bantüicUn drie AmelitLdOun ueriuaMUi bij de reÜet Oouiimsdie vil lo btiiin vaiL lijtinali in Sy ié hebben V I moord Dv iiajuim d r ftlaelitoAere zijti nojj mei buki nd BINNENLAND Ue broodrantsoeneenng iiioufki du Miraiidu neeft giskriUiddag m VintMcrJ Un iii lhyl bijecnuuuuit mol TUw woüHJ t ra der ptre laedtg dl jU u it buirgnineoötcr ta W UiaaüLr ornN i pogingen tiij de naioertng jiobuou gt dti n om tot ai ohaitin ati het togen w jotJl iiu tt sJ o i an brooüiwit toeueeniiij X g ratuii Z ij litibUtn Lu overwti iiiig g g n mi voor zoo er buu ttt Auwtor dan di bn otiih u rkn tn aS vn wat daar tnii i iii op Ui hetleflh I i weJuxidir vooj do lovonauiiadüülen V iztitiiiijjj vo t liueraan tji dut naar gi oieii il do ranb o n eriflyi ne icte iri II H lil O jül yii to AinstegMaiik niaar t yiilijk wi iKi gWtütte tand Mtn kan i tio 1 1 l rood ttn at luen wenflcnv door I t d ootginAftiiMto Zi eu vscii ta nte r lijl lil hut iif gel xviH n luvUl ja r b het ver liiiik mi witbrood njvvel t ioiiair gieb vui ji JO hiiu ti Juli UU ofivéin tKrl et l iiotviHMi dius Hu oooc perto i ai I dai eii i rtjrUi iN t € inen hitT U r KA lu 1 Wl 000 K O Uloom h n lu hoi tijoaJs Niar lui oordecJ van dt baiiköFöpatroona 4 lit niltiidt ir 1 uilijkmdtn wi i iircigiLlinaijgïn J€n komtB I lilt vuoirt Int ULy r UtU VnwlerdtUii nut giroott i i v il gukii 1 al ir w inaa rtgdtn genanü 1 UI inimr da t xjöi d j guiikLciMc zuovcil g i al ti u IV iam D JL a du opiu t n il rji inje n 1 inj d rogioeriiig lun II ri 8 iJct n mvitiu U ir iiu Oiüee 1 n J i a in VnkatLrdiuaii ruun tM IXX 1 iHi uid Uaajtii zu il I f mW ddl Ji U rtgitmiy tirgood wordl iAw iou um dw Jdütrioiit nn voor oiizu tilu H i xApaiTUg g fi n 1 J j IXH t ÜvWU p mimd l mi W aonteu 1 aif H n di i aiuwi fJon oc u nd dor g I tL Ik iup4 v raiitwoordi düi bwlnvg it Hi ia rtU 11 11 J li uu M r dut l i nlnni wiA geraiiiil KKitiOcrd zal worden 1 op m ikn wijzt Van d aJökLrM 1 rooiiti Wtirt o y i r fecnr iitg imhI Ie fe n Ja ij ovoT liet lu t t iij 1 HiK vw MFht II HJi liet publitA ml taji niot 1 w r i rln rtil oa Kunnwii ten dan hoi j 1 iw i IM T HX aunLSflie uib twii bak k r t itnji lit ft nx i al meent stwinmon i i o r t l onttoTftUiw iirt ij zoiulan daar do r V lai ull mo i ijktuvlm ntet boa aJ ZIJ a l t a iji B op htt oogt ublak met den lu4 rti t rfii ing Uo iKnidin an d r r ing jh luet aJwijzond ij overwoe ll 1 i w ülionditu gfli loo tl U d I HtelHel zoi I M lirongiLii dad 1 l dobiet van een l akh er giiviuniidi oenig ii Wjd geiijk zou blijven aiaiHT luj kan unnters op Ha vrije nutfkt koojH n w ai hij wonactit tu iwinv iiUiog al I iH k w itiHtd r Fruit jW t ron heeft dt Nedtrtandsatie Vereoii fe g van I r nü po rteur i go esUgtt te f ld a laar uu vorgiidenng gitihou ten m vör I iid nu li fc aan d © conürUo rij ion te rrtrukken eredïet van MO milliocn gul dpii VLs rfwultant van de Iwflpreküigoii 1 oon l grain gezoiiriFjn ain d minu r van IviHid KHiw waann geaf jid wordt dat on d r di l ozoeiieirfl dor vergaderinjg mg bo netoi 4 ïftiOOO KÜ nut welk IruAvoor ln iHiiwnköiid oovonkoopitaar is Dit is RliKihts Hn zo r kif ia gcd ilt an het nu in u i gelioek land aanwezige Inilt 1 vtreitnoigiiiig Ook h v i hei heaaur alle aiisrterO rgeaii Hitie in hn land mtgenoodigrt tot ein V rgiidoringi 7atiordag a te Utroclit te houden De zaak van GroenendaeL Zat nlag 14 dezer zal n blltard de Jaar 1 ikMio Mfigaiierlng plaaég heWien vanden l K LtinburgiBQhen KiezeraiboDd Op d 7e V f FjïaAeïInB zal tevens l osl twi worden ho to handelen tcgpnoi den gevaar dtgde W Tweede Kaïmer voor Limburg ii r H van Oroencnd ej Iq verband niet z in houding ton opzichte der annexaUepri fr yt H van Orocnendaev vertoeft th na bii tenntaod NaftT wij V€R aenKn heeft het KaroeiHd Mtn het bMtUMT ran den Klezerrt ond rmq BMlero verklaiinlj dom toekomen Tan zijnhoulin dan hdj reeds In de Tweed Kanti lie4 atg efd 1 Gezouten boonen dmt Oostenrijk Mtn ir ldit aan de N H Vt dat een cominuw e van i oden benoonid uit de dn in ons laod bestaande zoULecaoreant i ie sihdtirt eBKeJe dagien ïn Oo enrilk i 1 iK iiiiKk inH du rogoeriug aldaar feïon rbinjUim over d i verkoop van den g Iicel n voorraad graowten ooonou 1910 lidm de onderltandetUi n tot een reaul uai kiden h cJt ottve pegtxming bciangtij km fi uimloeien ubaun toegiz De Duitschc gezant Do Kdlmsche Zeitung weet omtrent i e quaestie van de bezetting van het Duitsche gezanfechap in Den Haag mede te doe en dat dr Roseui die voor Madnd bed emd was voorioopiig z n gezantscbapspoBt in onze residentie zal blijven bekleeden Of en wanneer hü door kolonel Renner die zich in den H ag de algemeene acjiting en s m pathie heeft verworven zal worden veivan gen schijnt nog met vast te staan Paaaagiersvervoer naar Indlë Nfuir Vmtii Nwnoenït zal op de o r oenig wtiktn vorln kondt vraditHbhepen iuiiw tn LioiiitNkk paneagior aicoomo da wor loll aaiigebraolit hooMza4 eïlj u I liet wrvotT van poltHfrtroepen naar M Mmilit r o ï niilnU overblijven ill ftii iWve Or left Imwit K r bet er V r ai andere tn 3e kJaa gouver 1 1 vtsjMKwagiers Presentiegeld afgewezen Oedeputeerde Staten van 7uid Holland hebben afwijzend beschikt op het raarrUbe fIu t van den gemeenteraad van Rotterdam om aan de ibegrooting een post van ƒ 7J00 loe te voegen luidende Presentiegeld aan e leden van den gemeenteraad voor het by wonen der vergadenngen van de com missie voor 4e strafverondeningen en van e commissie van bystand als zynde dit in stnjd met art 58 der Gemeentewet Zooals men vreet werd by de beSan deling van dit voorstel in den raad hiet tegen bezwaren aangevoerd doch wiUic men tie beslissing aan Gedeputeerde Staten overlaten Het laaidsbesluit zal dus moeten worden ingetrokken of wel izal bij de Kroon in be oep moeten worden gegaan Hfr I J Plemp van Duivdand Het Hbld verneemt dat mr L JPlemp van Duiveland oud hoofdredacteurvaji de I Nieuwe Courant tydeLyk de funct e van mr Heyligers als chef der peisafileelmg aan Btütenlajulsche aken aal waainemen Mr Heyligeis gaat voor ilne maanden bot henrtel van gezondheid naarCgvpte Het a a congres der S D A P N lar lift olk modwloelt heefl het pHi Ujbefeludr dir Ü il bt Joten hit ïiiiMijkhotu ooii rcs lil t op dl 1 aaflohda n d i giihirtnde HiiK lertn t hou du zul s in riband met oen goode voor lirodviiig m do aifdeellngen van bet iwoia b soLovraiiff iil l o oc kil i llu3 jpuiiw 1 w lor rapiiOTt op Il 1 ooofitti t4 grondslag inoit tfienon r d biilMiftUllng vaai hc i sooialiSsate vrani püik bid nnedegoüeeW dat wanneer J 1 011 ttg nvaJierfi nuer komen hot rap port U gtn half Maari g pnblioeord kan w nl n De str d tegen de duurte Actie der vakcentralen Donderdag 29 Januari hadden de hee en Stenhuis en Lansink een onderhoud met en minister van Landbouw over het Duur te adrea door het N V V en het N A S tot hem gencht Doo de beide vertegenwoordigers Ier Vakcentralen werd blykens een mededce 1 ng aan Het Volk gewezen op den nij penden nood in de arbeidersklasse die dior loonetygingen met te keeren is waanj or in de arbeidersbeweging IH stericer de op vatting naar voren dringt dat maatregelen legen de duurte noodig zyn Speciaal drongen zy aan op maatregelen m zake kleeding schoeisel e d waarby zy er op wezen dat de textielfabnkanten wei gei den rechtstreeks aan de gemeenten te leveren tegen groothandelspr js terwy de organisatie van den schoeiduuidd belette nat de gemeenten rechtstreeks goedkoope schoemn van de schoenfabrikanten betrok ken De minister deelde mede dat de text el fabrikanten zich bereid ihadden verklaard den gemeenten te leveren tegen groothan delsprys Mochten de textielfabrikanten zulks toch weigeren dan zouden de ge meenten zich tot den mimster kunnen wei den De prys zou echter iets hooger komen dan die waarvoor Amsterdam onlangs had gekocrl Inzake de schoenen kon de nunis ter niet eerder wat doen alvorens de Duur tewet was aangenomen hy zou don kun nen laten onderzoeken hoe het met d winst in de fabnkage en handel gesteld was Van de zyd der bestuurders werd opge merkt dat de textielfabnkanten toch zoi den kunnen worden verplicht bepaalde ar tikelen tegen gereduceerde prv en te Ie veren De minister veAlaarde hiertoe niet de wettelijke bevoegdheid te hebben Op de vraag van de Tertegemivoordigerg der vak centra en of niet door middel van de ko lenvoorziening de regeering de text elfa brikanten kon dwingen vei4 laarde de mi nister dat h zulke middelen genraarllijk aditte en met bereid was ae aan te wen dMi In zake d f roentemrootxiening meende de minister dat dit tot de taak der gemeen ten behoorde en dat z i de moeilijJdhc d op dit gebied voar een zeer groot deel voort vtoeidt uit het verlangen d r heroUdng d groenten aan huls bezorgd te willen hebben By de bespreking van den prUs van het wittebrood deelde de mimiter mede dat Mo 10 OU ktinnen worden verlaagd wanneer er voldoende scheepsntimte was om graan uit Zu d Amenka aan te voeren Zoolang echter kolen en kunstmestatoffen ook va uit Amerika moesten worden aangevoerd was echter geen meerdere cheepwiulmte be schikbaar en moest inLandsch graan in het brood worden verwerkt De voorzitters der beide Vakcentralen in formeenlen of dan de hoogere prü D et een gevolg was van de garantieprijzen Dt minister wees er in dit verband op dat d e garant e met 1 April oi hield en de regee ring met bereid was in welke ncthting of op welke wyize ook door garantlepr zen of byslagen de pryebeweging te beïnvloevlen Afgewacht diende dus te worden hoe hoog de pryzen van inlandsch graan van den aan staanden oogst zouden worden Door de vertegenwoordigers werd r op gewezen dat b ykens de mededeelingen fn de pers oe vrachtprijzen voor de gerequireerde 3che pen 7eer veel hooger waren dan h vooi beeld door de Amerikaansche regeenng Va ren vastgesteld De minister deelde mede dat de Amtri kaansche regeenng niet requireert en dat 1 e Engelsche regeenng thans hooger vrach ten betaalt dan de Nederlandsche Nopens de voorraden brei wol eA vc klaarde de minister een onderzoek te zul len laten doen om dan na te gaan of door hem ten dezen maatregelen zouden kun nen woiden getroffen Vooi de aardappelen zou een zoodan ge regeling komen dat zeer goede zandaard appelen kunnen geleverd worden aan ge meenten en grossiers voor ƒ 600 per waj gon zoodat deze m den kleinhandel kun nen verkocht worden voor 7H cent per K Ö of ƒ 5 25 per H L EERSTE KAMER i u tfiiiij V t 1 j tobi 1 t 1 i u h ni b d c n v d J nittii dl It 1 ciiiig iiï t i iioi iido oo IV I jur dt ikou eii va a dtn i ikllectaeo1 u t diLn t iiid en uaaK luuwli ui lui v or bl gLii btpemiiiig der bt lA 4 iigpiaiuieu r r vtr ijt d rii ruig Udör pa HO t iifju 1 ig t i tiio tr d un le vvtUo rilt gxuiltmd op tin btwtoaudi producjJe JZ iA rigccrutg heelt e i taaik tt ver uki l g o ir de Blèrde mojïopOiï I 11 diiti all I HtJ g b iwjgde spr dat likt indi idl 1 ist lo Lf tiiitrtlttvü akistl vtiPio tw rmtz lü bw ©u htt no iaiUi iraclit sjh II lu llij un 1 1 it luk de oorUxg iet gu 1 zou zijn van tiot laiptUJi UMu hc a 1 H diu xrtnnigu et i agj uaioHsUitie uu IcKlun IA re tM i Jiig iiiow ia u ptfL liuai leut 1 iDilnir idd opiifjtuteii óm de ZHcuUtepe 1 au Hl pr uc Ü w hteem t H poait tu II un i inoaopolw w t t v oorbciread Lk liü r 1 V aa l if u 1 ü ï IJ t ar il lit igüw dt Agiterln voor haar buii ii lan ch iKltsidi llij pruttyjueert iiiedu nn 11 V t Ij on k re ktlen U g m de w ij zo uiLr p d lieiur Non hinljden g ereu do UI 1 TiiifcbL wfMi ttT Sprawl ora ht llij lui t aJi op jierzkning dex gro i C reklOH I niet iieb uü op den too iul vun L 1 Uiulbüuw op aiSühailiiig van de oor Jo iiuM laat ng op kraoJulgio nwtatrego I 1 ti i ulixwiodgelHTiuK op iii aai t gieltnil r voorz icfcun In cita wjMLmgnKKKi ju Kun tu ttyi andtit rtjgtkug v i or de g JlKtlHt dlJhu autOIlüUUt geWtlL80llt i h het 1 in der 11 o o v o n c Ji J iiiein k dat wl op den t koerd u weg z j I U n aaitzien der womüngivoorziemng il liutureuniiiiisbiow fj heelt deai wonuig 11 XKI ze i tt V onlerdi I e lu r a 1 K o 1 a d a p motmle i t üiKZL r g truig zojwtil vflji welteiijk iiK rfcl t igUt rd ei intorna ionaal poll lok si uuLp uil i iiiitn it uirlovtding van do i U t ui tr kti er lorooht w igorJe olsclioön Int liun jr ii do borbt e uu dat een der rt ol sl niisdadSgen van de njitoilt de II o lo idor moraal zondea geweten de trrad r vin htaatsgoJiciin i van ziju el on land dto 10 mi lioen doo3ftn en 1 i i liioen gewoiultn op zijn gpweten heeltirij llijleett Uo regferlng nK ot eve iwtl ovtrwi n ol tnttrneerng van den exkiizer alH een voor de ru t des laiade gevuirlijken vro ndelAiig niet gewouftotilj ist z j moet bertid zijn mede Ie werkem til it bertotinng van den man te Amo iigtn hlfl d Vodkcnboiiii oen regelmoti n V onii van reotilBplcigiiijg heeft govon dtn on V asügele S pr vro eg ol hot lele iraar bericht waar t4 aa zouden de uii eenngen aan de vttrkloowi hftv i narbeiders zijn geschorst in tj baiul mot dt staikl igl placinen Miiitst r Aalberse verklaarde dflt bfrpcht voar onjuist Min Mer Kuy de lieerenbrouok tple toe dat de re eoring spoed zal be iTochlen iwt d © rogiedlauf vaa he praoht V raag tuk liMelIng ven StaatAOoniml leeU iv al noodigi omdat tiesdiundijgen nietal lid aan da depairtomeriiton aanwezi sf zijn lntu ien wwnit de InstdEling zooveeJ nto bjk M iparkt De staaTisoonBniseie voor ó CivTOTKÜwotBiherzleiiing hoopt zoo spoedig net haar taik gereed U zijn dat dé wij 7i iiigmoors teURn noig In dere wetgieveodo p riodo m x rete lezing Jomnen word n a gMaan er4KM g ii g der InvadJdUeiSTente kan aan de orde komen bij de algienioone henl Tiing der vfirzakerTngi wettfln Aan de sa menfltffflingi deir 30 altpstneeiV nMaATqgeOeo ooT de invoertnfi der ArbeWewet wordt ni V ottna r mUi wl g w4Tkt n whille fij zfjn rocdl gertx Op H 1 obniarl namt de Hooigie Haatl voor behandeling t Jeen Ho is de Itodoolin dot na toetredli tot ion VoUeiiibond ook de ArbelSiOOMVentio van Waahington zal worden geraiUltVïeetd IK 48 iiinee wcïCweek za worden gehand li afd nk4 Ixihoud dor afTliklnfj unof jlt htid van bodl ijven die dioor buitenila Uohe 001 O urrentjo nut ondengangi worden belreigd Luchtvaart t tti L ige Ah ingviileur Ls vnolgene de uidn bozig met do vervaoirdig van till nieuw BoOTt vli gtuigj dat duenet kan doen op het laiuJi in do lucUK op het wulp lptil onder het w ater Hot Itan op wiekil rljd i het kian op ti watoï vairen aet ka V liegt n t ii onder wnter duilKciL en t zou iwsiteaml zijn voor verkeunwugöa op grto Mi afnlianid IJe t MaiAn geell een a RtU ng van dkt toosted dat waarlijk vag nJlf iiMirktoiL UiuLH is en dait min of meer IJoH dciiktn UkLii itit lang uitgerekt Paaeotktl mot v engafl GEMENGDE BERICHTEN Opkooper gearresteerd iJt ti la gbclie pt I tie lotxde al langi op uu bipaaJu n op ojpeT zoiidfitr euii o Hl tiinitii k KimiLeii viuti u hem ti arrestee 1 1 IX man wj 3 migesla n en Uep b bt mIk mtt ctn feipit e e ltUe ia de tiand om O1 er t L kuiirtea nagaan oi luj ookwoiil g L t lgdi door e n potitnunMui in doniiiiiiL t va u den dtttsta z igen ocnigo reobert uurb htm looptn mei een poin Z heldt I tuun aan do h li j liatl nog gCilfgldnIK 1 Ul paiiv lil liet waitüT te worpiw JAt i zilv r in l insdBig mta den uidwalup siuildi Jn zijn jo tual hij e Irter dor irJingf K gfft uvetren pen welke luj ruitt zoo gauw uU kon kpjgen Oanudde IJ iikiLat dtt v oorwcrp op liem was g UI tkii i rd etii Imurauoking gcJioudeD iiiirb j ttii giroot aantal zilveren voar w rpoi w nl o ntiiei t een gxoote haucUotf 1 V d küwtoare aiiA ü trojmiwlijeei een groo jLuL et i in eiiuukr geslagen liToodni Ul I leptvls or oen taAri neoiie ipen oesttr itt tni£i eau oeoi praontigio ooilectiu va vtjc dwuenïitn e ud na waarüe Ut oj kooptv wtrd oiuniddeiMjk in amrotrt Ktfetcld Wij ondensottk bfcetk het zilver atvoras ii wil did tal lo Vooirbiirg een zg loornraok woarljij e J t het fdot mt de mrre loiiu w b geboord daarna het ekotuit otMi ijjswcllitiidtur ojv teil tk lïe eoh hall JU net mt do d nir van de kamier waailsA n a i t igt l agon lnUiHa 5iien litcii do poliwe ook dr t in buk rs II huilen geltrcgient Ontsn pt V miitidit n VKti 3 jarigo olocïïtaen uü Vm rltin Uit hut luiis wan bewaring te M irav JÜiagt waor hij gedeilïeenl was Ol u pt llij werd eoiUiT op hei dak aa oji jwrettl aa 1 de 1 nnseset raolit weer gtpakt Melk ijii gti iiavtLfuin l Mtein lu 1 i t ealaod zlju jiuit 1 Ken Li g cen lioevoellieid ver 6x i imlh vaar lloliand to zenden De hikziekte oJv Bl Wijk bij Ouuretede konit otn ge il Villi tutizieftte voor l eze peraoon t egoi iVrijiMg te hlKken dat no steada o ri iuu Maasa ontalag m do KwataJaijneKein zijn gisterMK lu ar Ikv l bl van N Jlir ineUt üö roetfjt i 4M 140 iiianiiien ont 3 aigen i o oorzaak uKitt gti7ocdit woraeii in oe feit diat er 4 11 uUvoef iA hen merkwaardige nitepraak lil d Uitspraak d r oentraje ojmnoMi 1 liti m itia lbedrijf belreffeikde de staKiOg iia dt in inineC ibriek Deventer wordt iwtdiL de direct i der labanek g twjel m Mt fctlijk gjtwiLeld nog het volgende ver UianL iJat or gton i ezwiaiar beataay voor w ocw oin 700 men hiertoe bereid 1 ü w ikzoandiiedw iii te vooren welKe dooï d tlireotie nioohten wKirden opgedragea Lo onutüt OoinoniHHie befltaat lUt paIxvoiM en airboid rs Misdaad liij dü sohoawing vaa het te lloogÉBM 11 IkI tinsWiDtierü e opglehaaldie lijk van 1 Pr dflui Betlert de Ker tdai 9n werd trn Ht zijn vorwondin ion aan bet ool g un Aateeinl zoodot ann een mdAdaadffedaeht wotrdt Van een vlieger die wegbleef It I edden 4 giMeren een piarlije in W hmveiijlk getreden I e hruigonn was 1 Vriend n et een aigeantrvUegenie r eo n hut deae het voorneniei te Kennen geg Mn om teawijl het piartje op hel fltad niua m den echt zou wxvrdien verbood Pief zijn mactóno etmjgie vlui Aten roodtfO den stodlhidatoren maken E en derpl elelijke bladon beging c cttie r dB onvoor zichtighed dit voomllt mode te de en tengevolge waarvan zich gjiatermuMagi oo veer half twee wm groote menfichenwailg tü voor het stadihu s beiv ond om deze BO weHtk sl Ke nst waar to nemeo D levmft hadden de legleira4itofflt Men Wi vx orneanen kipnnfa gekregen en den BenW aam hst veraiaind gebnaflht d ll lM vooT de vUeigoiMhlae i et dienden dat hU dem ooiK n U ataomeft l O dreigende uitsluiting in de Textiel InduBtne Ou uwwubtr Wiy l Bcliou een zeveu u üifbeidt tk otrpnotf en iu j fl amttfui neer zonder dat zij do biJ dj ut 1 bet libr öKSTeRi wnenit voorgeschrt tU opz gfciiuii erniiijn in aotii iiuiidn Voijwia dkj uJ dii 85 vMi de iJe tüiiiJw dien dooo net bentnur du l a jiüüuikiiiV er a g ng tvauiigevvwndo poigin It o ii de ari ti ksp die z oh an con iruoibreuk amUilg iiiBiitvtKiii te overlnujjen a tem vtrphüiiiiig om don arboxl lo Qcrv ftttofL niöoiittfn geen r uiitiat opievt jen e öaiAlng duurl voort nioWegeni Btomde ht Ix wuuur van do r abrinanfen Ween fe i 8 zlcdi bereU veiAlaflivlf i n r vadii van dun arboad tu i nderzo4jK in np HoUon nW do g J lnatltoti l an oeiuge aa Kt uiti peKeii der stining door do ar 0ti iers naar vwrou go iraiuUte gir even geen vei taivi IuouAiiül met do Korh Ui t Keering Indim dt rtitaiiorj bu uu tt dusveirrü a uigenoiiJLn Itoudi ng iiloi zeer poedig wij aigen zuIliii it leden van d i al n ivttn tcn Vprcemi yi op Za irüia g 24 dozer oaar do lel viorntoimt hiiiii ie labrieken voor ointKipatïld ü tjd golied t+top moeten zetten HiervMi zal litt giin lg yijn dat circa lOÜOO atiDeiJtn wenjlooa worden De atakera ijm üetiren lotl geoT n iBeerd in dk Landelijke tedieraüo vanloxtieloibe l rn wawtirv u n zij 9ie ji ontvangen Ite Uiok lellen van de luondraclit en de UwtóUPilijke organasfüti h worden nitt on dtPf ttHind Gestolen zilver L pi iul te Rott nliain lial vtruoineudai iV h in oin oató aan do Uiudjit L traat ee n grooia parni ziivor bevond iiHttrmjrgen l og a en z ol twee inspectoun ilaArK ntn üPÖon in oen ariiterKamer 393 atiijis ta f Itilvtr Hu a og on tHiieiyi waair üet nf tmen woi l Aaiiigtiiii udtn wtrdfji in dat cnl do £ g at t ai A ö on iakr In Il faio aian den Goudscliieuwo d Un ichtr t II die niet lifin ia roUlle Htond LANO EN ZEEMACHT Gelden voor kleine gerieflykheden i remneai vian 1 lan af wordt voor un haiin van Ivkme geruMjkiiti n M or loiüaJtn Ixwwwid door ongoniwdo i l ai i besort ll aak ofetwld por jaar voor 1 muindainkn van txMiipiïgiuo u tii i ii Inoromder mtt begrepen f 2j voor dé command tnlUMi van iiulumilleur pelotoiia en voor de re aiineiii oomiiiandjinieu por jaar tb SCtfEEPVAARTBlSRlCHTEN Rotterdam Antwerpen Hu lEJftndolWbla l m Anitwori im gtn lt i nigo ujR r o Pr de ia Jannan tn do hal tua van Antworpfn on Kotterdani bu iioLgekoiitn aohöpüi nn huu nhoud S j oidile ntn ir Int vjli mic aan jednrendo de iiifwiiid Jauuarj woM de Vri ivpHc4it Itavtn Ijt iWKJhi doorjiü chepn iiHilfndo k yunt i 2l J l Ion Diar onJer ztju begrtptn U zeÉboüepoa mettu til i i öy ton eu 4 9 stoombooteo meten de bi 2bb2 ion In JfljuiBiri 1919 kwaauem in onaetiav ii ft n 4j aolitpen met iiio lt 4 33 ton wat voor dit jaair tMMie venifcoqjjiorin het t ui 4 5 aohopen tn 5ji 888 ton In do mimui lanuiri 7ija in de liavtn vai Kottordun 44 sjieiKn adnngoktjnion inel nt t otM o tin Twijl m 1J19 i r i 1 eoliepeo zii n aangokonit i meieudo W 62b ton l e vorg lijkeriJile tabel dw liaveasi van A twi pou m Rotl rdam i alfl volgl nl w rp n o7o eoheipoik metend © 21 1 on lotlotttom 117 sHwpöi metende 524 75b I m ZwjalH men ziot lieef het verkeer In on e hiivm boöliU het blad weer deboveti htm v kro en ol warneer mt h totail on er tonnoniiuiaï met 10 prwcont veriiniioil wii getij yt t M U Houden mot lo iiLRiuti van opnoniilng ooaU dozt te Jiottf+dom geeehMt ONDERWIJS NederL HandelahoogeHchool Het zesde jaarverslag der bovengenoc nde ottertiamsche instelling is verschenen Het radeehg saldo der exploitatierekening btoeg slechts van ƒ 102 043 tot ƒ 124 445 dank 7y een toeneming der collegegelden enz in ƒ 73 309 tot ƒ 106480 Het onderwys wei d gegeven door ruim 40 leerkrachten en bo vendlen door 18 docenten voor het avond onderwys en 17 sprekers voor de avondvoor drachten In het studiejaar 1918 1919 wa ren ingeschreven 584 studenten waaronder 28 Tïiotiweiyke Alle leeftyden van 16 tüt 41 jaren zyn hieronder vertegenwordigd MARKTBERiCHTEN Coöperatieve Tuiniersvereemging Gouda en Omstrckeoi GreenteBveiling Veiling van 6 Februari 1920 Spruiten ƒ 4 ƒ15 ld 2e soort ƒ 1 ƒ4 witte kool ƒ 0 60 ƒ2 50 gele savoye kool ƒ 260 roode kool ƒ 5 peen ƒ 090 ƒ870 Bjalotten ƒ b f 6 90 uien ƒ fr ƒ 11 60 kro ten ƒ 160 ƒ 2 30 per 100 K G prei ƒ O 90 ƒ 3 90 Selderie ƒ 2 70 ƒ 3 80 per 100 boe boerekool ƒ 150 ƒ 2 40 groene kool ƒ 0 80 ƒ 3 per 100 stuks kleipeen ƒ 510 ƒ 680 bergamot ƒ 370 ƒ630 jodenpeer ƒ 6 60 ƒ7 Bellefleur ƒ 10 ƒ1070 Goud niMit ƒ X2 10 per 100 K G Eieren per 100 toka fis STADSNIEUWS GOUDA 6 Februari 1920 Benoeming adjunct direcjtcur der Lichtfabrieken Ter voorziening in de vacature van ad Junct directeur der Lichtfabrieken is door de Commissie van Bjjstafld in het beheer der Lichtfabrieken uit 10 sollicitanten een voordracht opgemaakt welke door B en W is overgenomen en aan den Raad ls aangeboden Deze niet alphabetische voordracht bevat de volgende namen W J W C Bakker in het bezit vanhet diploma van alectrotechnisch ingenieurverkregen te Bingen thans als ingenieurbij de Koninklijke Handel MaatschappijBoeke en Huidekooper te Haarlem werkzaam A Citroen in het bezit van het diploma electrotechnisch ingenieur verlcregen teLuik thans als bedrij f singenieur bij deNV Electriciteits Maatschappij vh Alberta en Kluft te Amsterdam werkzaam 8 A Kuipers Hzn in het bezit van het 4lploma van electrotechnisch ingenieur ver kregen te Bingen thans werkzaam aan de Gasfabrieken te Amsterdam Omtrent het salaris dat volgens de te genwoordige verordening ƒ 3300 ƒ 3900 bedraagt zullen voor de benoeming na dere voorstellen den Baad worden gedaan Margarine Ter kennis wordt gebracht dat bon no 9 van de normaal margannekaart geldig IS van 7 Februari tot en met 14 Februari voor aankoop van Normaal margarine De winkeliers moeten bon no a inleveren op het Waaggebouw op 7 Februari voor 3 uur n m GOUDERAK In de hedenmorgen gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door ongesteld held van den Voorzitter gepresideerd werd door den wethouder D Tom waren alle Ie den tegenwoordig uitgezonderd de heer H de Jong De heer Tom deelde mede dat de Burge meeater de heer Rupke door ongesteld heid de vergadering niet kon buwonen De notulen van de vorige vergadenng werden onveranderd goedgekeurd Medege deeld werd dat P Kok zyn benoeming tot lantaarnopsteker heeft aangenomen tegen een beloomng van ƒ 100 per jaar Aan de onie kwam daarna het schrijven van den Band van Gemeenteambtenaren waarover m de laatste vergadering de stem men staakten De heer de Brum merkte op dat hu m de voiige vergadering heeft voorgesteld de stcretaris en de ambtenaar ter Secretarie een maand extra salaris te geven De Secretaris vroeg hierop het woord en zeide dat hy bedankt voor de eventueel te geven maand extra salaris Spr zeide zeer te waardeeren dat er stemmen geweest zyn voor een dergelyken toeslag De heer de Bruyn vond het salaris van den secret veel te laag een salans van ƒ 1800 18 veel te laag voor iemand met zoo veel verantwoording Het voordel om eed maand extra salans te geven werd opnieuw in stemming ge bracht wederom staakten de stemmen waardoor het voorstel verworpen is BJ een voorstel van den heer Kersbergen om den ambtenaar een maand extra salaris te geven staakten eveneens de stemmen Verschillende ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen waaronder ook betreffende achterblijvende nabestaan den van onderwijzers Op voorstel van den heer de Bruin werd met 4 tegen 2 stemmen besloten dergelijke gevallen zoo noodig af zonderlijk te behandelen Verder was ingekomen een adres van den Vryz Dem Bond en den Bestuurdersbond beoogend dat B en W stappen zullen doen om te komen tot oprichting van een huur commissie De Voorz zeide dat dit adres niet bij den raad thuis behoort maar bij B en W bpr verklaarde echter dat B en W tegen het oprichten van een huurcommissie zijn De heer Vleggeert kwam tegen de ziens wyze van den Voorzitter op en zeide dat de wet alle huuropdryvmg na 1916 verbo den heeft De heer van Kersbergen pleitte eveneens voor oprichting de heer Vleggeert wees op het wetsontwerp dat te wachten is en toonde met degelyke argumenten het nut aan van de huurcommissie en de wyze hoe deze werkt De heer Rook becntiseerde de wet en vond dat nu de loonen ontzettend zyn gestegen de huis eigenaren hun huizen wel mogen verhoogen in prys De Voorzitter stelde voor het adres voor kennisgeving aan te nemen Dit werd aangenomen met 3 tegen 2 stemmen en 1 blanco Hierna kwam aan de orde de bedryfsver ordening voor het veer De artikelen 1 tot en met 5 werden onveranderd goedgekeurd By art 6 vroeg de heer de Bruin of de ge meente ontvanger verplicht is deze boek houding op zich te nemen en zeide dat het niet aangaat hem deze taak op te leggen en hem er met voor te bezoldigen De heer Boer vond dat het wel zal afloopen met die boekhouding en als de ontvanger het niet wil doen welnu dan nemen wij een ander zei 8pr Het arükel werd aangehouden De overige artikelen 7 tot en met 22 wei den allen aangenomen De Voorz zeide nog dat B en W af en overschrijving zeer ruim hebben genomen dan kan zoo zeide spr later b j Ged Sta ten worden aangetoond dat het veer verlies oplevert en dan kan men tot tariefsverhoo gmg overgaan Hierna werden B en W gemachtigd met den gemeente ontvanger te onderhandelen over de boekhouding van dit bedryf en werd art 6 eveneens aange nomen Aan de orde kwam daarna het aangaan van een geldleening groot ƒ 24000 tot dek kmg van het nadeeltg saldo van het tevenamiddelenbedr jf De Voorz deelde mede dat het geld is aangeboden tegen 5 hetwelk met algemeene stemmen werd aangenomen de aflossing moet geschieden in 8 jaar By de rondvraag verzocht de heer van Kersbergen inlichtingen hoe het staat met de progressieve heffing De Voorzitter deelde mede dat dese mogelijk in de eerstvolgende vergadering wordt aangeboden De heer de Bruin verzocht biJ de rond vraag in de potitieverordenfatg op te nemen een bepaling dat het auto en moforb stuurdera xal verboden worden met de snelheid waarmee tegenwoonÜg gereden wordt de bepaling vast te leggen d t niet harder gereden zal worden dan 16 K M per uur In de bebouwde kom der gemeente Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen De heer Kook overhandigde daarna een schrijven aan den Secretaris beoogend te komen tot keur en gewicht van brood en aanverwante artiktlen De voorz stelde voor ook hier een verordening in het leven te roepen De heer van Kersbergen meende dat ook andere artikelen daarin moeten worden opgenomen en stelde voor een algeheele keuring op voedingswaarden te krygen De Voorz stelde voor dit in handen te brengen b B en W welke dan zoo spoedig mogelyk met een verordening kan komen Aldus werd l e8loten Hierna ging de vergadering over in besloten zitting HAASTRECHT Hedenmorgen kwam de landbouwer C Boere uit de Vlist met zyn paard en wagen het dorp inhoUen BiJ de zadelmaker G van Diest reed het rytuig een tentwagen aan die daar voor reparatie aanwezig was v el ke wagen beschadigd werd B den ingang van het Marktveld werd het paard door het publiek gegrepen De inzittenden kwamen er met den schnk af OUDEWATER Dooi Buivemeester en Wethouders aihier ib aangesteld tot fittei aan de gasfahnek A Hart STOLWIJK In Je Dinsdagavond gehouden vergaile rmg der Zangvereeniging Eensgezindheid alhier is besloten deel te nemen aan het concours te Ammerstol op HemelvaartsJag Tevens werd vastgesteld de eerste helft van Augustus een concours te houden voor Gem Zangvereemgingen mannen en vrouwen koren en Fanfare en Harraoniegeizelschap pen Ver chitlende werkzaamheden zijn reeds in voorbereiding Ui erette Manjke van Schevftungeu Woorden van H ter Haar Bzn Muziek van J H Coldewey Zelf wanneer we in ftJEinmeriung nomen at d medewerkenden alleen met uitzon enng van den heer Herre de Vos lut lou ter dilettanten bestaan tot zelfs orkest di rigent on regisseur toe kan van deze eerste opvoering der sedert kort opgendhte Uou i che OperetteVereeniging vooralsnog met tnders worden gewaagd dan dat het ge heel de sporen droeg van onvoldoentle voor bereiding Het orkest speelde byina aanhoudend on zuiver terwyl het blijkens haar onlangs gegeven uitvoering werkelijk beter kan nu mocht het publiek aan zoo n orkesfcbege leiding toch niet worden gtfwaagd ook de uingent hoewel zelf verdienstelyk dilet tant musicus vermocht geen leiding te ge ven had het geheel met in z jn han i en sleept de tempi te zeer Ons dnnkt de medewerkenden zelf moeten deze opvoering tooh ook wel een waagstuk hebben ge noemd Het was wel jammei voor deae eeiste opvoer ng laten de dames en heeren zich echter niet laten ontmoedigen maar dcor yverig verder studeeren en vooral trouw de repeti es by te wonen een volgend mual levancJie nemen Het IS een aardig gegeven dit zangspel dat we echter met zul en vertellen men ga het maar eens zien as Zjndagavond dan wordt een herhal ng aarvan gegeven met dezelfde bezetting zooals een tier bestuursleden kwam mede i eeien het eindigt zooals de meeste tuk ken f ieders voldoening die alte je fech chto welche iioch immer neu bleibt De hoofdrol werd vervuld door nioj Riesz wier hehler en licht aansprekend so praangeluid reeds meer le aandacht go trokken heeft De haar toebedeelde s ni pdbhieke rol vertolkte zy op te loven wyze als sy zich op nog iets duidelyker u t spraak toelegt wblyft er met veel te nen schen meer over Mej Faay die de ondankibare rol vei vruice van Thérèse de Snaayer gaf bly ken zeer haar best te hebben gedaan ie party lag met gemakkelyk voor haar stem en de overgangen van borst en kopregjster konden daardoor niet volkomen door haar worden beheerscht Mej B Markius toonde zich een niet on vertl enstelyke zangeres die vooral aan haar jitspraak zorg blykt te hebben besteed ook hiar spel was los en opgewekt Voor het vervullen van de rol van Gun laume de Snayer bleek de heer P Backers over de vereischte vis comiea te beschikken terwyl de heer Herre de Vos die van den schilder Frans Verhagen sympathiek ver tottcte en men in zyn rustig spel dadelijk oen beroepsartiest herkende De heer Mon tagne als Symen Pronk heeft goede stem kwaliteiten terwyl de heer D J Home man van den visscher Pieterse een aan neemhare vertoUnög gaf De koren der viaschersmeiajes waren wel goed geslaagd en voldoende gereg s seerd Het koor als geheel vooral o k het slotkoor bleef wel ver beneden de eischen ui daaraan redelykerw ze gesteld kunnen worden De heer Hagedom als tooneelleider ver lent geroemd te worden Vermelden we nog dat de zeer amaakToUe costinuns gedragen door Th rèBe de Snayer de gun stige faam van het Mode Etablissement iouda bevestigen Aan het alot zijn allen gehuldigd en met bloemen r kel k begiftigd Wü wenachen deze Jonge vereenicing mhaar verder bestaan veel Bucces en ileuntoe ft Mengelberg naar Amerika Men meldt tut New York aan Het Vad dat Mengelberg het volgend Jaar In Ainenlta verachillende orkesten zal dirigeeien Ook te Boston aal h j een concert leiden Mengelberg zou in vert and hiermede een jaar verlof nemen KERKNIEUWS VrUs Hervormden In Leiden waar een aanzienlijke groep vr cinnige leden aan d Ned Herv Kerk met het oog op de overheerschende oitho aoxe meerdei ieid zich heeft vereenigtl in ie Vrijzinnig Hervormde Vereeniging die voor de godsdienstige behoeften der leden zorgt wordt den last van den vrij zwaren hoofdelyken omslag der kerk sterk gevoeld Dit bracht een aantal leden er toe een voorstel aanihangi te maken om tt komen tot gemeenschappelijk uittreden uit hH Nad Herv Kerkvertwnd Het bestuur dat in zyn nleerderticid laai voor met voelde stelde daar tegenover het voorstel om alsnofr oen soodanig voorstel was eender verworpen over te gaan tot aansluiting by de vereeniging van Vryrin ntg Hervoimdan in Zuid Holland Na warme verde Iiging mi bestryu ng wend in een buitengenvone ledenvergadering Woensdagavond gehouden het eerste voor stel met vrij aanzienlvjke meerderheid aan genomen waardoor het bestuursvoorstel Bedankt Ds Plantinga te Berganü acht heeft voor een beroep naar de Ned Herv Gemeente te Nykerit bedankt Het predikambt verlatenDs G P A Ruy ch van Dugteren Ne Herv pred te Heusden gaat daartoe ioorde tljdrfomstandighdene gedwongen het pradikambt verlaten om eeng particuliere be trekking te aanvaarden Ned i l ÜI i VaethaL Irodrl mma voor Zondag H Februari IWc jjke Video Ing 1 UatiHe 1 lüjüreolil Ü 1 U V WotSirHajii u i lUauw Hl Utj 11 oog li V aparto Vin Uirtiaiiu A I L M t l i v tTgiaiVjisooinpeiifU Wornnirveer tt t C A llinunUn S wmiVogiel V 1 iMh IXMiatwitUar itl DV 51 ïfcilileiaiu S V fceaj uo rd i t ttrdain R t L t tioo LtreoL iiwraila öjtaroaa 2c itlIanBe A Otiinia Ooiwljj hampoiiv l tretliit Voiox uljinpiia UiKer uaii va tüna Ali ii W eirhaaT niH cHl uii UL 1 00 3c Ma w lajuvllngon V E 1 U 1 1 oLUrdani Tran Mia ö ede Hooger Rworvt 2e klaeae Üoular Uihrapla Ï V icfrnlia 2 l tr ohl fltmitee VI 2 Vereeniging De Goudsche Padvinder f lii as Oüieji nfe oJKltr do 1 atiroiiille loi Ui H Likt patiTOHiUlu atzuoUnrLijK Van treden on J uui v m en zorgen om on ge etr 2 iHir lUiis u ijn ihnwaigj van u ir pN iing te kiafl en van 9 Um t Tfitü Uülp blj OngtluxitMi iMrditn bi T Ie worden gcBorgl voor het terug briiig n van d ui vorbainl trommcj rtotviw da 7 uur r p iLltit lecM avond Do Iw mi Hi r r BOH f R FINANCIEËLE BERICHTEN Leening Amsterdam Naa de Telegraaf verneemt is op de 6 obligatieleenmg der stad Amsterdam ad ƒ 10 miUioen voor een bedrag van ƒ 44 millioen ingeschreven ONZE DRAADLOOZE DIENST Von Lersner gedesavoueerd RARUS 6 tebr D Duitsche regeer ng heeft Donderdagmiddag officieel het ge orag van Von Lersner afgekeurd De mi Ulster van Buitenlandsche Zaken Mu er heeft speciaal aan den I ranschen zaakgo iastigde MarciUy meegedeekl dat het huofd van de Duitsche vredeadelegatie gehandeld heeft in stryd met de instructies die I eni waren geneven De conferentie van ambassadeur heeft uitgemaakt dat gene tyd moest verioien gaan nzake het overhandigen tier tLp o matieke stukken die von Lersner heef te ruggezonden Woensdaigavond heeft een oenei van het ministerie van Buitenland scha Zalten z ch naar Berlyn begeven T iet de lysc der schi digen Hy is met denz f oen trt n als Von Lersner vertrokken en moest DondeRlaganrond in de Duitsche hooftlstad aankomenDe overhandiging van de lysi kon dus Vrijd ft plaats hebben en zou door MarciUy den Franschen zaakgc lastigde geschieden De reis vaa Milkvand PARUS 6 Febr De Matm zegt dat e leis van Millerand naar Londen l epaald schijnt op t midden van de volgende week De eerata oonferentie zal Donderdag plaats h M efL Ook Nitti de Italiaansche prt in e zal t i wwoordiff zMn PraakriJk a BulteBlamUehe potttkk PARIJS 6 Febr Donderdag is m de Ka mer het ddaat begonnen ovei de Bulten lanttsche politiek die Milleraml volgt sln s den eersten dag waarop h j zUn minicterie aan de Kamer heeft voorgesteld Het debat zal Vrijdag worilen voortgeaet met een i ede vun Muunce Barrèa en verklanngen van den president van den ministerraad Spoorwrgon gehik PARIJS 6 Febr Donderd avond heeft bij Dyon een ttpoorwatfongeluk plaats ge had ken goederentrein weid in elkaar gereilen door de expres uit Lyon Drie na sa giersrytmgen werden verspLnterd Tot he uen i n 18 dooden en 35 gewonden gete d LAAl STE BERICHTEN De uitleveringskwestle BLULIJN 6 tebr Het sUndpunt dei re geering betreffende de uitleveringskwestie is siQÜB gisteren niet veranderd In paile mentaire kringen gelooft men niot dat by eenrueping van de Nation Vergadering zal plaats vinden in goeti ingelichte knngen is van een dreigende regeerlngscrisis niets bekend De m Berlyn vertoevende Pi uisi Bche ministers hebbtn zich eensgezind op het standpunt der ryksregeenng geplaatst LONDFN 6 lebr Reuter verneemt dat geen venlere stappen zullen worden gedaan inzake het uitleveringsverzoek alvoMOs overleg gepleegd met de vertegenwoeiKÜ gers der geallieerden te Berlijn Betreffende de uitlevering van den ex keizer is een nieuwe nota opgemaakt die echter pas zat worden overnandig l na de volgende byeenkomst dbr eerste ministem over ongeveer tien dagen te Londen xal plaats hebben Dreigende staking De besturen van den Centraten Bond ttn transport arbeiders en de Ncd F ederatie van transportarbeiders hebben een schr ivon gencht tot den heer Paul Nygh voorzitter van den Loonraad in de vervoer bedreven te Rotteniam waarin gezegd wordt dat de organisaties op volle inwilliging der eischen moeten blyven aandringen en ze meeiieelen dat indien de werkgeevrs hiertoe binnen en kele dagen niet kunnen besluiten zy zich verplicht achten de staking m de haven en schetpvaartbedrtjven te proclameeren ten einde langs dian weg tot doorvoering van hun eischen te geraken TELEGRAFISCH WEERBERICHl Hoogste barometer stand 783 1 te Brcsiau Laagste barometerstand 739 7 te Vest maiioer Verwachting tot den volgenden dag Oostelijke tot zuidelgke wiml droog weer om het vriespunt des nachts zelfite temperatuur BURGERLIJKE STAND OUDFWATFR GFBOREN Johanna Maria d v C J van H Iten en J H M W Baljet ONDFRTROUWD Jan Plomp en Johanna Versluijs ADVKRlENriyN DAN KBETUI GING Voor Ie Vilu blijken vin holangatellmg onderbonden bi tt lierdei kin van onze 2ö jarij t chtvfiecniKinf betuigen wi ouzo haiieliiko dank 898 P VLRSEl UT 16 O VtRM l Ul Sii8 en kliidirti HaaBtieoht i Kobruan 19J GOUDSCHE OPERETTE VEIEENIGIKG 2i Opvoering van op ZONDAB 8 FEBRUARI 1920 das avonds 8 uur In den Nieuwen Schouwburg Pnjacn der pUstacn Loge n Sullci ri SO Leden 8 0 0 fl 25 Balcoo f 1 ï 75 CjBkH f O 50 10 50 All vcrhoo d met S cli per plsali voor Auieurirechten Katnverkoop uilaluitend bi den cer J Markus Siisronmaianin Hoo itTaat ca voor toover voorradig avondi aan de sast Plaaubeapreliiiil op Zoadag 8 Februari a van 10 12 en 2 4 uur 897 30 Meuiielltoopjes Trouwen Soliedc Salon n HuiKkamenne ihelen liTafeli S o len Lmnenkaiteii SpiegeltScbilderlica Thanahli gik nliatti it Bul fatten Boekenknatcn ClublauteuiU Zi dcnpluche AnieubletneQten Leefameuble meolen Kapokntatratacn Wollea en 8alt Ddekeaa Stroomatraaicn ena eni 5396 aPOTKOOPJKSIII JO KSTE IkDRES VOOR JONGELUI MKT HUWElUIarLANNKN IIISTIUIT44kbnHliiiii nHiklilekid ROTTERDAM Telefoon 12800 GOUDERAK Advertentiin en abonnementen 0 dit blad worden aaoKenomen door L VLEGGEERT Gouderak