Goudsche Courant, zaterdag 7 februari 1920

l J J V iè j Deurwaarders In een dezer dagen door de Vereemiging van Deurwaarders bü de versohiDende rechtsccllegiën gdioiiden leüenvergadering s doo aanneming met at4teme ne stemmen van een motie besloten lidx tot de Konin gin den Minist van Justitie t de Staten Generaal te wenden met het verxoik het in üifci cht gestelde wetsontwerp tot costuums Het HchÜnt een bizondere motie te geven üm eens ats Napoleon rond te wandelen of als Louis XIV of al Carmen of TjToterln En vooral de omstandigheid dat achter een zwart masker het meest sprekende deel van het menschetUk lichaam de oogen verborgen is werkt mede om vrijheid te geven aan beweging aan vorm en uiting Wie eenmaal de sensatie heeft gekend van de entree in de baliaal waar honderden oogen op u gericht zijn zonder dat één paar daarvan u herkant komt onder de bekoring van deze bizondere verhoudingen in het menscheiyit leven Het Is een achuldlooa spel dat groote kinderen zoet houdt Hoogcr beteekenis en meer waarde hebben deze bala niet Misachien zullen de psychologen die s raenschen ziel tot in het diepste peilen ons kunnen vertellen uit welke deugdzame of wellicht ook ondeugdzame karaktereigenschap de kleed en verkleedneiging voortkomt Ieder mensch wil wel eens ieta anders en liefst iets meer l ken dan h is al is het dan ook maar in het uiterlük Misschien is dat de oorsprong van het bal masquó Ik heb maar één bezwaar tegen deze bals gelyk ik ze hier in den Haag heb gezien ze zijn veel te vol en daardoor te rommelig Het publiek is daarbij te gemêleerd en dit blyft niet achter de costuums en maskers verborgen Napoleon die spoedig een weinig aangeschoten is en weinig keizerlijke taal uitaümt een Carmen die minder coquet en meer hakerïg is weten niet al te best de waardigheid op te houden en tüoncn de onwaarheid van het spreekwoord dat de kleeren den man resp de vrouw maken Ook is het helaas waar dat er velen zü n die van de onbekendheid en onherkenbaarheid gebruik maken om zich vrijheden te veroorloven die over de schreef gaan Het dansen is op deze bals ten gevolge van de volte büzaak geworden Het is haast onmogelijk om de beenen te bewegen Men vraagt zich dan af wat er wel gebeurt en het antwoord is moeilijk Gewoonlijk is het zoo dat deze bals laat beginnen zoodat het tien uur is eer alle deelnemers present zijn Om twaalf uur is het al demasqué en spoedig daarna begint het souper Inderdaad hebben deze bals een charme maar zü zouden veel prettiger zijn als het aantal aanwezigen veel kleiner was Dit heeft er al toe geleid iat zij besloten zijn geworden sommige althans en nu wordt het beter De danswoede stijgt nog teder jaar en ook thans nu de wereld weer wat vrijer ademt wordt er heel wat aan Terpsichore geofferd Ouderen van dagen die nog in de wals en de polka de mazurka en de quadrille gelooven zullen met gemengde gevoelens de Hteps de Jazz en de Boston gadeslaan Het draaien is voorby feitelijk zyn de nieuwe dansen niets dan rythmisch loopen waarbij een groote vrijheid wordt gelaten aan de personen zelf om de richting en den vorm der bewegingen te bepalen Er zit dus schijnbaar minder eenheid in de dansen en van die mooie lange ryen waarin onze voorvaderen door de balzaal draaiden is geen sprake meer Veel variatie komt er in de bal masqué s niet Weliswaar zyn hyper moderne costuums verschenen die meestal bestaan in een zeer bedenkelijk minimum wel komt steeds weer de verguisde jupe culotte voor den dag maar blijvertjes zyn het niet Een speciaal modem daDscostuuni is nog niet uitgevonden Wel valt het op dat het de richting van het natuurlyke costuum uit gaat hetgeen een zonderling atavisme is Voor de heeren blijft het een gemakkelijke zaak de smoking handhaaft zich waarschijnlyk omdat het zoo n uiterst gemakkelijke dracht is De rok heeft gedaan de fladderende pandjes hebben dit voorwereldlijke coatuum van het tooneel gevoerd alleen daar waar weinig of geen beweging dus veel styfheid en deftigheid bestaat heeft de rok de plaats gehouden Het ia in den Haag niets bijzonders wanneer de veertienjarige H B S er in zyn smoking naar het bal gaat Voor nog jongeren blyft het fluweeien costuum en vogue Nog kort geleden bezocht ik een openbare dansavond van een der meest bekende dansleeraren die speciaal voor zyn leerlingen waa georganiseerd Eenvoudig waren de toiletjes der meisjes velen droegen wit doch andere liefst effen kleuren die zyn in de mo lc Daar waar alles onder goede dressuur geschiedde viel waarlyk niet te klagen over gemis aan elegance Het viel me op dat de eens zoeteer gebenedijde wals er nog niet uit is Af efl toe kwam die aan de orde en de jeugdige dansers en danseresjes toonden dat zy in vaardigheid voor onze vaders en moeders in hun tijd niet onder doen Het dansen is een onmisbaar levensgenoegen voor velen Moralisten mogen er veel op aan te merken hebben dit staat vast dat er ook een goede gymnastiek in zit En heel wat eleganter dan die grove stijve krachtpatserij van de gymnastiek Ook daarvan zag ik dezer dagen een staaltje Een zestal meisjes werkte aan de brug Het was afgrijselijk Alleen reeds het opmarcheeren was uiterst leelyk Het waren houten poppen die vierkante bewegingen maakten En toen dat geslinger en gedraai het was een en al onacsthetisch gedoe De Duitsche gymnastiek een kind van het militairisme verdwijne zoo spoedig mogelijk Dalcroze heeft de toekomst dat is zeker HAGENAAR AGENDA 7 Fobruart 8 luir Gebouw Daniël Verhandoursujï E H B O h P e Wuari 8 uur Nieuw Botwmwburg Goudflohe 0per 4 VOTcenlging Iwcede opvooHne va n Marijke van Bclw wenln r m 11 Ffibr 7 UUT Nlouw SolBHwrbiiiig NaMouaie Oipenu IQ Februari Mar u Soo Ons Q no n Bal Beleefd Torzooken wij eregttM tijdig mededeling te niogao ontvangen van ver ptióeHattfn oofioerten rermakeUJkbflrleo mx om d ze In odz ftfpmd t ver raeldoD Een weigering waarschijnlijk De regeering bei aadslaagt Bedreiging met repressaiUes Toch nog Itoop Von Lersner geïnterviewd Voorbereiding tot de voIkBstemming Gevecht in de Italiaansche Kamer Lodge s reserves ONS OVERZICHT ingetrokken wegens de afschuweliJkhaM van den thans bekend geworden eiscih Volgens een ibericht uit Weencn aan ie Mittagpost lal de Entente nog een afzon deriyke lyit van bekUagden voor Bulkorüe en TurkMe puhLiceeran Op dexe lijst zullen o a de koning van Bulgarije ministei president Radoslftwof en een groot aantal Bulgaarsche en Turkache militairen voorkomen Ondti al deze bedrijven wordt de voorbereiding voor de volksstemming in Slocswük voortgezet Volgens een nieuwe verordening mogen de door de internationale commissie u N oordS leeswijk uitgewezen stemgerechtigden niet terugkeeren om aan de stemming leel te nemen Het wordt hun echter toegestaan plaatsvervangers aan te wüa en Bii t e ontruiming van Silezië door de Duitsdiers is het weer tot botsingen gekomen n l te Glciwitz waar de Duitsche bevoJking opgewonden was door de tartende houding der Poolsche soldaten Een Fransch generaal is door een steenworp in het gelaat getroffen Tal van Fransche officieren ziJn door de Duitschers handtasteliik aangevallen Een kcmiisch effect maakt hoewel het verschijnsel op zich zelf treurig genoeg s liet bericht over handtastelijkheden in Üe Over de crisis ZjKjaU de TagÜdie Uundschau den toestand tstaan door het urgent worden dev ULtlevcringskwestie noemt 8 geen verandering gekomen De regeering die bij het afxewfen r laatste berichten nog net in t bezit wae van de off cieete iyat der schuldigen men weet dat um at te veel vertraging te voorkomen de namen Eraberger heeft in een telegram aan leden V n het Centrum zeer beslist verklaard dat de uitletverlng van Duitschers aan hun haatdragende tegenstanders volkomen onmogelyk was en andere ministers hebben zich in denzelfden geest uitgelaten De SakbiBche mmister pre8ident de meerderheidsbocialiat Gradnauer heeft o a tot iournahsten verklaard dat het Duótsche volk volkome eensgezind zich tegen de uitlevering moet verklaren Het moeV de economische 4 Italiaanstche Kamer warover de Westipin ter Gazette een Exchange telegram mtRome bevat Het relletje was een direct gevolg van de houding der katholieke en socialistische arbeider H tijdens de laatste staking Terwyl Cappa de katholieke afgevaardigde het wookI voerde noemden de socialisten hem een hansworst De katholieken antwoordden op heftige wyze en de socialisten noemden hen onderkruipers De katholieke afgevaarnig de Banderai beschuldigde de social sten er van dat zij zich door een fabrikant te Turijn met een half millioen hadden laten omkoopen De afgevaardigde Panebainco trachtte Banderai een klap te geven doCh wepd terstond door den katholieken afgevaanligde Mauri neergeslagen Het gervpcht wend toen algemeen Twee groepen elk ongeveer ter sterkte van tachtig man rukten Jegen elkaar op en wJAse den siigen en scl oppen Inktkokers vlogen rond en tafels werden gebtpken Het gevecht duurde een kwartier De katholieke afgevaardigde Salvatori werd tegen den gromi geslagen twen hi i zich veixiedtgvle tegen drie sociaÜaten waarvan hii er twee neervelfle Mauri wend geducht afgeranseld De itting moest een uur worden geschorst Bij hei ratting van het debat waren Qc kleeren en het linnen van 20 percent der afgevaardigden met inkt bevlekt De gezirfitén van sommigen waren geiheti ziwart In den Amevljjaansdien Senaat duren de oesprekimiH n onyr het vreöeaverdrag voort V ïlgens de Times heeft de Fransche regeermg besloten d reserves van Lodge betreffende liet Vi desverdrag te aanvaarden Ook Lloyd George zou z n goedkeuring gehecht rebben aan Lodge s reserves BÜIXKNLAJJDSCH NIEUWS DUlTbOHLAND ILi piv c ön Rossül l rJi n n 1 Ittt p t ce begonnen U fU u ii tl i Ki S io luv zooai wij 1 I icul lifi lji ii t j ocjil stjat wgvejia tU t uiii v t ivt ii m MdJloh mm htrrtJfiiOUUariijkt iii Kt w fl orhlaardii dat iit het MinIjlijirurfw In gobicüwi dad IVij de bu eioii UI lut MiKKi tM j da irmiiioBiMiiiii atra u iWïtM ii vcroorzadht lutM op t lg j i g on Ko wl WiflH liet ua adloop van 11 ar unii inwU e jis dat ou AJajloli eeo ii kIjc tiioiwt verdwijnoii Von MarloJi tiad Jl n wild Uft prooos onanogï lijk maken Cd dmpüji inoHSt Marbh een uj H o vordwij neti lo n h in van g reciiti lijj o zijès wiwl giniraagd wa ir M i oh wm had hij t elo af aiSeö fe aulicn doeai om n ii te ialen h nuk i n lÜj vTocgi daartop 4h uur tijd aaji he gorM4 KoLorio i ajwl had hfiii t9 n jh jOT dolt FfUi l geig vfin om do zaak maar te laden looppii ENGELAND Mod en b r oip d f a l ï e k e n v o r b r af n d It Liwn ool hoöft een gPOOi iimnd ge woc i dbe grooto metJL en broolfaJuripRen nagenoeg geho ïl ia de Bflch gioie l heeff lk i faln ieken AX orzageni tfll van wtnitel vBu bm waren Er ia voor 100 OJO pond aterling oliado aarigorioht IRoethare ma liuneH en flfmoto oor adlen gmoin e 4ker m tlio © zijn veroSeld militaiVe dwangmaatregelen kalm en vastberaden tegemoet zien besloten pik offer te brengen Do dwangmaatregelen hervatting der blokkade en bezetting van het Rijnsch Westfaulsoh kolenbekken ziJn werkeUJk niet gering te schatten en naar de Keulsche corresjMJndent van t Hbld verneemt hebben de gealiieeixien nog meer pijlen op hun boog Tot de represaillemaatregelen welke de Entente zich voorgenomen heeft om de uitlenng te verkrijgen behoort ook een nauwere verbinding van een groot deel van het bezette Rijnland met Frankrijk in een vorm tne wel niet geheel overeenkomt met een annexatie maar hel deshetreffende deel van her Rünland toch in een positie van afhankeiiikheid tegenover Frankrijk zal blenden in nog soherperen vorm dan thans het geval i met den Saarstaat Frankrük s begeerte in zake de Rijnlanden kwam reeds bij de vorbereiding der vredesvoorwaar lcn aan Un dag het kwam hierop neer dat een belangrijke strook der Rijnprov ncie zich uitstrekkend tot aan de an lere ïijde van de Saar met Coblenz als NoondeÜlkp grens eenvoudig zou wonden geannexeerd Üe vervulling van deze wenscheu is echter even dadelyk afgestuit op den beslisten tegenstand der andere Entente sta ten Deze dreigende geruchten beletten niet dat men in regeeringsknngen biykbaar nog blyft hopen dat de Entente toch noK tot onderhandelen bereid zal zyn Maar op welke w ize m van Duitsche zjjde deze onderhandelingen zal inleiden zal afhangen van de bespreking der fracties van de Nat Vergadering Onder het Duitsche pubUek dat al even wemig weet als wy over den keer die de 7aken zullen nemen heerscht geweldjgu opwinding die de buitenlanders onhejlöoei letui vuorkomt Ondanks of iuist mi schJen teiigevjlge van een proclamatie van No ke tot de bevolkmg om zich waardig te gedragen en de onderdanen der entente d e ni Duitechland verblyven niet lastig Ie vallen gL voelen de Franschen te Berlijn zich niet bijster op hun gemak Velen nunner hebben de hoofdstad verlaten de gi oote hotels worden bij wi ze van voorzorgsmaatlegel bewaakt De plotselingen weigering van Von Lersner om de nota aan te nemen heeft de Duitsche regeering tot de overtuiging gebracht dat het onmogelijk is onder deze omstandigheden het stuk te Parijs door een anderen Duitschen vertegenwoordiger in ontvangst te doen nemen Intusschen is te Parijs door Von Lersner s vertrek een wonderliike toestand ontstaani daar geen enkele der daar achtergeibleven Duitsciie gezantsohapspersonen volmacht heeft zoodat Duitschland op dit oiygenblik bÜ de Fransche republiek n et vertegenwoordigd is Donderdagmiddag is Von Lersner te Berlijn teruggekeerd en heeft hÜ een onderhoud Loegeslaan aan een medewerker Tan len Lokal Anzeiger vraarin hU de volgendo metldicelingen ileed over de beweegredenen tot ziJn stap Zooals gü weet heb ik miJ sedert 13 maanden bijzonder met de uitleveringskwestie bezig gehouden Tienmaal heb ik schriftelijk en 13 maal mondeling geprotesteerd Ik ben mij er van bewust dat miJn houd ng in 8tri l is met de gewone diplomatieke gebruiken maar de samenstelJinig van deze lijst moet door lederen Duitscher als grove hoon worden gevoeld Had ik de nota doorgezonden dan zou ik daarmee Ujnrecht in btrijci met miJn verklaringen te Parijs hebben gehandeld De uitlevering van rond 900 Duit cners onder wie mannen als von H n lenburg moet onder alle omstandigheden worden verhindepd BINNENLAND Ik verwacht stellig dat de regeering hoeweJ zij mii gedesavoueerd heeft in de 1 ao8tie zelf achter mü zal gaan Wanneer regeering en volk den vastei vril hebben niet toe te geven en wanneer op ondubbelzinnige wijze hieraan uiting wordt gegeven dan zulten de geallieerden de onmogelijkheid van hun eisch inzien en het reeds z H verstrekkende Duitsche voorstel aannemen Thans is het Duitsche volk roor de beslissende vraag gMteld Levert het zün voormnlige leiders uit dan richt het rich xelf ten gronde Weigert het echter aan zuüen ook de vijanden weer achting voor ons kriigcn Graaf Max Montgetas de Duitadie pacifist die een der uitgevers is van de door Kautsky verzamelde documenten over het ontstaan van den oorlog en die ook op de lijst voorkomt van hen wier uitterering wondt gevraagd heeft zijn destijds gedane toezegging dat hÜ zich vrijwillig ter ber hikking van de geftllieerden zou stellen bepaling van een vaate jaanvedde voor het vmriciten van gratU diensten ei het beteekenen van exploiten in ptrafzaken met daaraan verbonden pensioen onmiddelliik in behandeling te nemen eve itils het meoe toegezegde wetsontwerp tot herzieming van het tarief in burgertüke rechtzaken De motie vraagt hienbü rekening te houden met de door de gerechtadeurwaaredrs bü hun aan den Minister van Justitie d i iO April 1910 uitgesproken weoawien we ko evenwel Uians ook we i Is te laag gesteld moeten worden beschouwd en voorts onmi iaelUik te bejliuten tot het doen vna een uitkeering aan de gerechtsdeurwaarders voor de Jarenlang door hen verricht koatelooxa dicnbten ten behoeve van den Staat Mr J Kappeyne van de Coppello t Te Amstredaim is gistermotgen 65 laren oud na vrü korte ongeste IhciJ overleden mr J Kap eyne vem de Coppello sinds 1891 3tadBatlvo9aat Jacobus Kappeyne van de Coppello werd 27 Me 1864 te Gouda geboren hij studeerde te Leiden in de rechten on vestigde zich daarna als advocaat te Am Jterdam waar hü al zeer spoedig grooten naam maakte Mr Kappeyne was deken va i den ïlaad van Toezicht en Discipline voor de orde der aavocaten 6 Juli 1910 werl hij lid van de Gedeputeerde Staten van Nourd Holland en in Ma irt 1916 is hij verkozen tot lid van de Eerste Kamer Mr Kappeyne was voo v tter van de vrijzinnige kiesvereeniging Voorutt Tang lange jaren hooftibestuurtUc der l liberale Unie ridder in de orde van i en Nöderlandfichen Leeuiw en commandeur in die van Oranje Nassau pü was een m alle kringen Jteer geziene persoonliikhcid als advocaat een eerste rangs pleiter en schitterend redenaar een man die in venmft en slagvaardigheid met z n vriend minister mr Th Heemskerk wedijverde Met nem gaat een groot rechtsgeleerde verloren Prof dr J G VoUgraff f Gi iVrcii i q U Utrecht overleden 72 jaar OU pixif It J C Vo4Jg raff oiidijioo Iffiraar bij do icultfit der letl rkiin l an Ifijkpftiiii M rhiteit aldaar GEMENGDE BERICHTEN Pokken w o 7 cii ie Ariihe m va luaranleiuo beiindfmk pv r oneii zijii door poititen a nK Ut Kr ziji nu 35 patiwUen in do ba1 lihoii E i pjb üiH oen ki id dat nie utgtviu i i ovcipleden Geen prettig baantje ii II iti uu L iriic L iid SMii htitliljid s i ir u ULk iUug van kliaoJitt n dat vooral Il lajiiLi i eri ovlt hft t ig iiïH ii vct l t 1 1 i j4 li joXjN i jjM n oJiisiltjg z Jaden beliaio il fll dt uaad le loion deze zou ui ge Lrtik gai foite iu drie deö eu te spliöuj u el w iajvan Mer raadsleden o n nauwtiouH un lerZoeA Jift tr de m wuist jn der OoM i it zujk ii iiusteltoEü iv r aiid nM dme njL u e iB i g i fjii dt r rdAi iJ4 J n zijn De actie in de transportbedrijven ji vooiKiiLer l s giyiieeiK hftppoliji ubrijvBiii an i i v ci nu t ijijgesloten sohejiia van Wonon iq rlK i i jo waartlen iB in mijn bezit cjti H d J y u inwuxiw van uw achrij u g vlL niij pUTw l iiÜijk a mïiMidliim loi lul ii iiv n aa o a opmtTkuiig hl nuijii ö lirijven aam de xMubina ie liiist do uib olia elling van laUstgcnoeiniJi n taotor diooT mddael van de inrtt uwe n in Herkiiig in heb Im pn goroctpen i dnjffrt g lmgi maakt Ik t dutniel noodaake i iv buiJm ewa n vooraiclitig U zijn hij iat UM iinen van tooii i eTitioogangi voor rd ning vain den oonsumenl genpBl afgezien van de ovcrigo groode i waarop hot weloverwogiO n en onh erxoopolijiko etandipuiit van iIg wcjikgmers in d e vcnvowibodrijven bftiisit Lasehapparaat gesprongen In AniHByxlum in de Niouwe JÏarkstraat Ls gev e4 ce n inriohSng van we g nifteleii riiaalivwiktnigon In oen P eKeniiaiMrtje staat een autoreen law ippar aat met oarbidi en zuupötoï Gftïtor ivoiid is dit apparaat me een gewelJV g i linail uit elKaar gaeprongen De beide In het karaeo liiiï aanweaiajen werden zwaar gcwonl terwijl de ontploÜlng on groote TTWoerWini heatt vePoarzaaitt Bedolven Te St Pleler MaafitrWbt i ttoen m didftg de l Rrige F R werlcsaom In een m rgiftlgroeve ondn atfaflfcnlTenie mergelblofckpln bedolvm ZwaMr inwendig gb IN tfÉN SPOTHOEK DE NIEUWE ZIEKTE an de ziekte die niet weinig OïtSmmUnen in t geniep Zijn niet velen zpo venijnig Schaad lük als Valu taigriepl Heeft die j eenmaal goed te pakken Dan ben j ook geïnfecteerd En de temp ratuur blijft zakken Tot je bent geniïneerdl Menigeen heeft ondervonden t Langzaam sloopend iGriep gevaai Marken Kronen Franken Ponden Heet dat zoodje met elkaai Idder moet die ziekte vreezen Want ze doet ontzag lijk kwaad Doet men n poging tot genezen Is het doorgaans reeds te laat Ix terü wordt om haar giillen Evenals hasard belet Doch met déze g r y p b a c i 11 e n Is ons heele land besmet Hij die spoedig kan bezweren Deze gok épidemie Zal men eeuwig blijven eeren Als een groot en wys genie ARN VAN RAALTE Jin i H U u il m m i gebrokon ledeniMen werd ai i iiaur hot ge tioht CalVftirlcoibtng overgt braclirt watr hij ee rtigw uren later overleed De Beeraster Kerk en annexatie Zondag WW oi iri do Ned Hf iv Kerl Ie Uwyimtw ai w ii lw el dgimoardigie god tHi nKwefi iiiiig I o predSkmit Ite R A WMi Mc irw hi kl oen rode over Bwm Mcrii MtlrpigKl ze IX itaiid gheil Men weet dat iinm n yid mo Beomster vereenigon wil lu dt god diiciiisiLocionlny die dank zij een adivYJ leinïie in een plAatis lijii Mad diitnianJ d r i bezocht wa zag n en liet Iwvle geini enttl e tiVir vurtogjottwaordiigd m van Meujn iet zingen Gezang Ib Ti 1 en i on sprak toen over tiei wawi k lo pi idp hart vóoir oiizen mooieti pol der BeMusenrInndl Ik heb u lÈef IMiü p ilroeg hij Iteemeier s wl lied vooV ij zii liea iK in niet hebben den vftten Ilwitïster kluit waaaraa door de Gempaib r alm IIR vs on 7 geaongwi nerd Ik word U nauwd van ale zijden ei ri p den Ufi i oo nioeltg ain ni siook Üe lieer i mij tot htilp en sterkte Boven zijn rtle pl atBt de prwlSkaut Psihii It vsi r In ïien Ik u veifixA o fwiiüTlt ïïil zoo vergieto mijn reChtOPhnnd ztcflKwlve Hij w4ldo het geloof Ijcwar n m het onderwiJH goed dioen zijn K niVL t U niaohi Ten filotte wcKt hSj in U oü niid der lleftni Vterl g ai op a Ubfl am TitKi o to dngpn Tot b1 werd iiniide gyzomi ert LiiLlieire Een vaste bnrehL onze Ood een loevluolit voorde ijiwn li ii litt mit nfln dtT kerft ffpeelde het or trl de wijfl van het Beemdt r Vol Wal zpgfc go ervan Wie a lMyshri tf iikRt zwijgt heeft alternif e geizold Itotó STADSNIEUWS GUÜDA 7 Fübruari 1520 Anti rev olutionnaire ktesvereeniKÏng Tot bestuursleden van de antlrevolution naire kiesvereeniging werden in een ledenvergadering herkozen de heeren P A Vingerling en T Zaal Tot bestuurslid werd gekozen de heer G Wientjes Verder werd aangenomen een voorstel van het bestuur om ook vrouwen als lid van de kiesvereeniging toe te laten Broodkaart De directeur van het Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel maakt bekend dat als wittebroodkaart voor het 126e tijdvak hetwelk loopt van 10 tot en met 18 Februari a s zal dienen de Rijksbroodkaart in de roode kleur op gelen ondergrond Kaas Het laatste vierde gedeelte van den exportvoorraad per 30 Augustus 1919 is vrygegeven op dezelfde voorwaarden welke voor het derde vierde gedeelte golden De bepaling dat geen overdracht vergunningen worden verleend is weder ingetrokken Voor de noodlijdenden in Wcenen Hier ter stede heeft zich een Comité gevormd als onderaf deeling van het bekende Centrale Comité in den Haag onder leiding van Ds Dykgraaf en waarin ook het Comité Graadt van Roggen is opgenomen welk Centraal Comité beoogt hulpverleening aan de noodlüdende kinderen in Weenen Het Comité voor Gouda bestaat uit IJlibi J Müs burgemeester van Gouia Voorzitter Mevrouw Dorre Nieuwenhuis Mevrouw De Vooy De Lange A Berthettx Commiasaria vf politie Dr M Steffelaar Chirurg aan het Via Iterson Ziekenhuis A C G Sdioonderwoeid Red Dagblad van Gffuda Secretaria Penningmeester Een artikel bedoelende een beile om hulp voor den grooten nood in Weenen kwam te laat in ons bezit om geheel op te nemtai Wy volstaan dan ook met alleen te zeggen dat het Comité veel geld noodig heeft voor den ontzettenden nood en ieder opwekt iets af te staan en eenigen tyd gaatvryheid te verschaffen aan een hongerend kind De ramp bü Cnyk Zooal kort geleden is medejtedeeld zÜn door den heer A Bruina commies J iJ RÜks Directe Belastingen alhier pogingen in het werk gesteld oon te komen tot de oprichting van een Comité voor Gouda en omligigendo gemeentéb dat golden sou in f zamelen voor de slachtoffers van den watersnood bü Cuyk Dank zU de medowe king van den Burgemeester dezer Gemeeute den heer Ulbo J Müs is than dit Coinité samengesteld uit de volgende personen Ds H van Asaendelft Rem predikant A Bruins commies Ryks Dir Bel Df J E Byi Ned Herv pi edifcant P J A de Graaf Pastoor H H van Heuveln Hotelhouder W Heusdens Directeur N V Kaashamlel Mü j Gouda Dr A C A Hoffman AJrta K U Jongenhurger Steenfaibrikant j C H Klompé Deken en Pastoor U by 3 MÜ Burgemeester Ds T Sap Geref nredikant L J Smeets Inspecteur lïükö Dlr Ilel E v d Werf A J J Voa papierfabrlkant L Ussel de Schepper Dir Kon ï tearine Kaarsenfabriek Er is voor de arme bevolkinflr gro jten steun nootlig De bloeiende streek van Cuvk ïsl wanneer het water verdwenen is een groote woestenü z n met puinhoopen overal Vele boeren en werkmanshuizen zuilen door de golven ineengebeukt zijn Honderden stufcs rundvee paarden varkens n pluimvee zijn verdronken Het zal zeker minstens twee maanden duren indien de Maas een lagen waterstand krygt eer hei overstroomde gebied zal zyn afgevloeid want stoomgemalen zyn daar niet 0e ingekuilde aardappelen de imnnalc en het veevoeder zijn wegjfeepoeld Zóó overhaast hebben de mensohen moeten vluchten dat van hun huisraad beddegoed en kleedirg niets is kunnen worden geborgen en leyerlyk alles door het water bedorven is VolKPna bericht van het Watersnood Comité te Cuyk zijn daar 2500 menschen nagenoeg 7 onder kleeding allen zijn doodarm en woi den in Kpooi wagens gehuisveiït Die mensohen moeten worden reholuen in üiin grooten noo i Het Comité voor Gouda zal de hulp inroepen van een aantal jongedames teneinde langs de huizen een inzameling te kunnen doen om veel heel veel geld vjor de behoeftige Cuyksche bevolking bi ieen te krijgen Tot ïteun van dit nobele doel wordt een beroep gedaan op de Goudsohe ingezetenen de burgemeesters der omliggende gemeenten zegden ook alle medewerking toe De verwezenlülting van het leven Enkele weken geleden heeft het bestuur van de Remonstrantsche Broederschap alhier besloten buiten de gewone godsdienstoefeningen het kerkgebouw te gebruiken voor het houden van voordrachten concerten enz een sympathiek besluit welka uitvoering het gemeente leven zeker kan bevorderen Voor de eerste lezing die gisteravond gegeven werd was een byzonder g flchikt onderwerp gekozen mr Aug M R Geguin uit Voorburg zou n l spreken over Tagore den grooten Oosterschen dichter denker wiens werken o a Wyzangen De Hovenier Chitra en niet te vergeten het prachtige diepzinnige tooneelatuk De brief van den Koning ook in ons land vele bewonderaars hebben gevonden Blijkbaar niet in Gouda want inplaats dat Üet gebouw zooals we verwachtten tot in alle hoeken gevuld was was slechts een zeer iMperkte schare belangstellenden aanwezig Mr Beguin liet ftan de behandeling van ïijn eigen onderwerp een korte inleiding vooraf gaan waarin hy opmerkte dat zooals geen ernstig mensch de Bergrede kan lezen zonder zijn ziel te verheffen ook niemand kennis kan nemen van het boek van meditatie Sadhana de ver vezen lijking van het leven zonder dat zyn ziel verheven wordt tot een hooger plan Sadhana is inderdaad een boek van meditatie geen systematische behandeling van een fylosofisch onderwerp of een filosofische behandeling van een systeem Doch voor spr hierop vorder inging maakte hij den persoon van Rabindranath Tagore begrijpelijk door iets voor te lezen uit het voorwoonl en een en ander te vertellen van Tagore leven In 1861 wft d hy in Calcutta geboren waar hij tengevolge van den vroegen dood van zijn moeder een geestelyk eenzame jeugd had Zyn vader zag hij zelden daar deze meestentyds afwezig was Desniettemin was het geheele huis van zijn tegenwoordigheid vervuld en heeft hy een grooter invloed op zün zoon uitgeoefend De jeugdige Tagore bez t een groote liefde voor de natuur en ai vroeg gevoelde hij den drang zich in verzen te uiten Op 23 jarigen leeftyd huwde hij en nu leidde hij zeventien jaren een zeer gelukkig leven Toen verloor hij kort na elkaar door den dood zijn echtgenoote dochter en zoon Doch deze slagen benamen hem niet allen levensmoed Integendeel Zelve heeft hy getuigd Deze doodstrijd was gezegend voor my Dag aan dag had ik een gevoel van voltooiing al scheen een enkel atoom verloren in werkelijkheid is de dood allerminst verliefi maar voltooiing Voor wien den dood zóó beschouwt aldus mr Beguin heeft hy een groote louterende beteekenis is hij de vei wezenlijking van het leven Na het overlyden zyner geliefden heeft Tagore eerst in Amerika en daarna te stminster Mei en Juni 1913 een achtvoordrachten gehouden die gebundeld in Sadhana de verwezenlijking van h leven waarin de dichter denker de lyrikhe tolk is van het natuuriijke het bovennatuurlijke en van de menschelijke natuur die uit de beiden is samengesteld In Sadhana wordt een pad getoond niet voor kluizenaars of asceten maar dat ieder kan betreden die reine levensvreugde en de liefde tot gidsen kiest Hierna behandelde spr uitvoerig eenige hoofdstukken uit het genoemde werk daarvan groote gedeeltei voorlezend Wanneer We trachten enkele ideeën weer te geven zün we ons bewust dat dit een zwak pogen blijft Tagore kan worden geciteerd üijn opstellen resumeeren beteekent alleen bederf belangstellenden kunnen we slechts raden zelve van het geheele boek kennis te nemen In het eerste hoofdstuk Over de betrekking van het individu tot het heelal vangt Tagore aan met het geven van een tegenstelling van de levensvisie tusschen Oosteren Westerlingen welke tegenstelling hy verklaart door het verschil in afkomst De oude Grieksche beschaving is opgebouwd kinnen de wallen van de stad daarentegen stond de wieg van de Indische beschaving te midden der wouden waardoor de geest lich kon uitbreiden Het doel der oude Indiërs was niet verwerving meer verwezonlyking en boewei er later teden verrezen bleef het hart van lAdlë terugzien op het oude ideaal terwyl de Westerlingen het verkrygen van materieel voordeel najoegen l wee wyzeo z n er om den levennweg te zien Ie kan men meenen dat de weg iets is dat ons Mheidt van het object van ons verlangen en 2e kan men den weg beschouwen als datgene dat ons voert tot de bestemming du als het begin van het bereUten Oit laatste i wel het symbool van het karakter van den levensweg zooals de Indiér djea tiet Verder wordt er op gewezen dat juist door z n afkomst de westerling ait d poogt de natuur aan zich te onderwerpen de mensch in t Westen voelt zich verheven boven andere wezens De Indiërs erkennen ook wel de superioteit van den mensch doch hierover hebben ze bun eigen opvatting i e superionteit bestaat niet in de macht van het bezit maar in de macht van de eenmaking De mensch is alleen groot omdat zyn ziel alles omvat de mensch is van nature geen slaaf maar een minnaar en zyn voltooiing is in de liefde Tenslotte komt Tagore m dit hoofdstuk tot de uitspraak dat het leven immens ia Byzonder mooi was hetgeen mr Beguin vertelde over en uit het derde hoofdstuk Over het kwaad Spr wees er opdat roen eerst een juisten blik Op s menachen karakter krggt wanneer men ziet hoe hy staat tegenover het leed Wanneer men Job in al z n ellende hoort zeggen De Heer heeft gegeven de heer heelt genomen de naam des Heeren zy geprezen klinkt dat als bovenmenschelyke taal De werking van het leed is des te beter naarmate het den mensch meer loutert In dit hootdstuk heeft Tagore niet beproefd s levens raadsel te ontwarren alleen is het opmerkelyk dat zooals Jezus eenmaal in toom ontsteekt tegen de ontheiliging van den tempel oolc Tagore slechts eenmaal toomt n l als hy het heeft over het pessimisme door hem ontwijding van den tempel des levens genoemd Het leven is optimistisch pessimisme is te vergelijken met geestelijke drankzucht het schept kunstmatig moedeloosheid Wanneer het bestaan een absoluut kwaad was zooals pessimisten beweren behoefde een filosoof dit niet te bewijzen Kwaad bestaat om dezelfde reden waarom er een schepping is iedere schepping is onvolmaakt doch de onvolmaaktheid is in zichzelf geen doel Er is een hoogere wet van schoonheid vreugde goedheid en liefde Wat blyft is de liefde In t leven heeft de doodsgedachte zoo min mogelijk vat op onzen geest omdat hy den negatieven kant van het leven vormt als geheel genomen neemt het leven den dood niet au serieux In ieder mensch is lij het onbewust het onsterfelijke geloof in t oneindige Zoo ziet men dat voor het onvolmaakte het volmaakte verwezenlijkt wordt Hierna wordt nagegaan wat goedheid is en tenslotte put Tagore uit de ervaringen de les dat het van den mensch zelf afhangt of het leed dat hy ondervindt zal meewerken ten goede Zoo ziet Tagore die zelf veel vreugde en veel leed heeft ondervonden de smart als de groote dryfkracht tot goede daden In een ander hoofdstuk dat wel speciaal voor dezen tijd geschreven lykt behandelt Tagore de Verwezenlijking in doen en laten Hierin wendt hy zich tegen hen die meenen dat handelen arbeiden het tegenovergestelde van vrijheid is waarbij hij verschillende uitspraken uit het H Boek der Indiërs de Oepanishaat aanhaalt o a Te midden van uw arbeid alleen zult ge wcnschen 100 jaar te worden Sarcasti 9ch merkte hij op dat de men hen vrye dagen vragen omdat ze de vrije dagen niet kunnen vinden in hun werk terwijl ze toch in hun arbeid volkomen vreugde moesten vinden Ten slotte haalde spr een en ander aan uit het hoofdstuk waarin Tagore spreekt over het verlangen van den mensch naar God d i het zoeken naar het Onvergankelijke naar de hoogste vreugide en waarin hy zegt dat het geluk van den mensch bestaat in het zich geven aan iets dat grooter is dan hy welk idee alle groote profeten Boeddha en Jezus hebben geuit Spr eindigde met de aanhaling van het lied dat Tagore eens hoonle zingen door Indiërs die van een feest terugkwamen Veerman vaar me over naar den anderen oever een lied met een diepe beteekenis die Tagore aan t slot zijner voordrachten heeft verklaard De andere oever is niet anders dan deze en niet ver weg ze is gelijk aan de plaats waar we staan en ze is hier De korte pauze in deze interessante voordracht werd gevuld door orgelspel Het geheel leverde een mooien avond die meer belangstelling had verdiend GOUDERAK Dl hier ti r plaat st opgeniclitd woningli jiiwv ff ivnigpUK Heler Wonen hoeft op ijire Htaliileii de koninklijke gwedJteurmg f rlft egeti In OïUMi g inieente dln nog met kaQ roeiiieu op veei vxuruitstreVendlhekl deed ziah Sl4cr n hiot bijzondere geval voor dat een pij r e hWl Imn fimiilio per utJ naar het piiin ii aiii J kw im Ue verwok e Aataiurlijk lA Uikijks HAASTRECHT In den nach van Donderdag op Vrijdi X j I wiTil hpt echtpaar S oinaLreeka 5 mir opgi tfltriht dooff het afvaitlen van an lb ee if i bleek t0€O dab do 9ohoore Penmante i Vi hrai l stond en dat ttojr het verbranden vaav het ijehnn de bordjes gevallen weten f wafl huil nog juïst mo ijk den brinrl te l iHBCftea en vntM ö ongeiak te voor itonifn L e oopz ïik word gezoch a roetval KUNST Johan de Meester Te Rott rdam werd gSMerea ter gelogenhcid van x1jn OOtf Q verioardB geihulcllgi oHin de Meenter do bokende joum li en flcbrijvor vian Klrfn joed adietaaeo en slIhouettffD lÏDn huwelii farijnohp cMmmen Zfrven verWÜn w lWniO d Van zijn latere Allwlel ineiiM i Cï Ue UA zonde hi hot deWgw dorp Oermonl en zijn la lo rwiKW nog niet lu iruk ventoh © nui iiMijPBodn geplaatst Ui de laatste luuiimo van ile Gil WaUwwle lam pöL Jolmn df Ü ft en woTXl In 186ü to fliirdcTwijk gelwren Van 1S77 tot 1880 wb h li j aspirant bij de rs atnO docfe to n d e i zijn vooruAtstrevende geeut hma hot K roep van iournathtt nvlezeti Te ZuCpbai de l hij zJjn entree in dio iourn lwtenwe icW werkte hWer te Rotteirdün m AnwterdJini m werd in 1346 oorresponilent van bet tlMiOr WiWad te Parijs Daar voifclcet Kl fc ot 1H91 toen hij door do Nieuwe ItottidiiiiiRölie Courant lot redatteur voor ieiteroi i kun werd benoem welke bcir kkli lioiu toi rooi aaiuien ijraclK AToan Lankhoui heelt vm M UoncertInMxnn N orbePt Sater te Borüin een oiir K sc iiioiit giekr vtt n voor ien mtofito 10 on leii liooflKe 30 oonCarton in TOrsohBlend fitodiwn van tluropi PREDIKBEURTEN Zondag B Febnuri GOUDA Reraonstr Kerk 10 u vjn Ds H van Aa sendelft SI Janskerk 10 u v m De heer W Deur ber pred te Zegveld 6 u n m Da J E Bijl Kerk Peperstraat 10 u v m Da J Borger Luth Kerk 10 u v ro Da Th Scharten BOSKOOP Remonstr Kerk 10 u vjn Ds A Jager Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Nleuwburg WADDINXVEEN Remonstr Kerk 10 u v m Ds Lindeman Ned Herv Kerk 9 u v m en 6 u n m Ds Steenbeek MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Kniphuyien GOUDERAK Ned Herv Kerk 9Vi u v m en 6 u n ni Ds Bieshaar uit Utrecht Z u n m Ds B J Kanis te Stolwijk STOLWIJK Ned Herv Kerk 10 u vjn Ds B J Kanis Evangelieatiegebouw 9 u v m en 6H u n m Ds Bouthoom te Dordrecht HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds E v d Broek Geref Kerk 9 u v m en 6H u n m Ds J L V d Wolf AMMERSTOL Ned Herv Kerk SÜ u v m D J v d Spek te Schoonhoven BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 9 4 u vjn en 6 u n m Ds D Plantinga BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 9 M v m Ds J N v d HeUden OUDEWATER Ned Herv Kerk 9 i v m Ds Hoek te Berkenwoude Geref Kerk 9H u v m Ds de Bruin voorber H A 6 u n m Db de B ruin ift Avoadmaal MODEPRAATJE Mantels en costuuma voor het voorjaar De voor het voorjaar bestemde jaquette zijn altijd iets korter dan dJe in den herfst worden gedragen doch de modellen voor 1920 beloven kort en vlug te zyn vergeleken bij die van het vorig jaar Ofschoon zoo lezen wy in de Manufacturier van een bepaalde lengte door de teekenaars geen feitelijke opgave Is gedaan zal de verschillende maat dier lengten afwisselen van 60 c M tOt 76 en mogelyk wel HO c M De algemeene opinie echter is dat de gemiddelde lengte van 76 c M wel het meest zal voorkomen Een der hoofdkenmerken zal zijn een niet ovaal even lang zijn van den mantel terwyi punten veel meer nog dan banen een tweede kenmerk zullen vormen Naar we vernamen zullen voor jonge dames twee verschillende aardige modellen het meest in aanmerking komen Dit zyn de de rechte lijn volgende geplooide modellen van verleden jaar en dezulke die sluiten tot aan de taille en verder los afhangen Deze zullen van voren van achteren of zijwaarts punten vertoonen Ze zijn voorzien van allerlei kleine patten en hebben kruiselings over elkaar gaande ceintuurs Vesten en vest effecten zullen waarschünlu k evenveel worden gezien als in het voorjaar 1919 zoo met in meerdere mate Nauwe mouwen en omliggende kragen zullen eveneens veelvuldig voorkomen De rokken zullen korter z n en middelmatig van wijdte Ofschoon er feitelyk niets nieuws is verschenen in het artikel voorjaarastoffen voor mantelcostuums zü n de van tricotine gabardine en serge vervaardigde costuums toch weder aanmerkelijk duurder goWoKlen dan dit verleden voorjaar het geval was De prijs van voorjaarscortuums zullen varieeren van ƒ 100 tot ƒ 125 wil men iets goeds in serge of g ardine dat dan met een solide kwaliteit slide of popeline is gevoerd dan zat dat ƒ 100 tot ƒ 170 moeten kosten De algemeene opinie van de verkoopers engros en detail is dat reeds vroeg in het voorjaar naar nieuwe voorjaarsoo tuums zal worden uitgezien Een onUnga verwhenen nouveauté Een nieuw model sluier vemchenan ml bepaaldelijk bestemd voor kleine hoeden heeft veel opgang gemaakt omdat ze oo n keurig effect geeft Een züden band die op het midden op de voile is vastgenaaid zoodat dus de randen van dien band lopblijven klit lieh precies rond den nek en ordt van achteren tot een lus gelegd Wanneer de sluier vervolgens glad over het gezicht w rdt getrokken kan zij dwars over den hoed worden gearrangeerd zoodat zij dezen geheel bedekt en daarna van achterna worden gestrekt Ze i verkrijgbaar in zwart alsmede in rUke bruine tinten in marine blauw en in enkele taupekleurige en grijze tinten ZUden atoffen voor MUdcnzemer Pnuhtlgc nieuwe zijden stoffen voor mkldcDzomer behooren mede tot d nieuwe ke merken Zy omvatten tweetintig dikke koordaffecten tweetintlgo satinrulten enz alle uitbreidingen van de solide nieuwe xUden van den afgeloopen zomer die zeer In den smaak vielen De prijzen van deze zijden stoffen zijn natuurlijk zeer hoog doch dit maakt niets uit voor hen die over voldoende middelen beschikken Ze vragen eenvoudig wat ala modem geldt voor elk seizoen en laten zich costuumB japonnen rokken hoeden tasachen écharpez paraaola en jiunpera van deze nieuwe zijden stoffen muen SPORT VaetbiL i V I rz ioti I de Ic KlHSvo lieOüoa we uwrguu 11 Karig pfo raju oK il Ü 8 Hue imi t u zal giood doun d jze wul io tfuoruihc i uiu oor do aiuDond oati iioet4igu i op L tiauJ to ijn De Kaï eit voor do Jlluu rti er zijii no njU guaioei vorvliieu al li l cri m vüurioopi de w vhUs püuv aiu dl jH lcrs yaa MuH iiaar ii i tou ümtiiaii it lMi i ff uh lu rtb nog O oaunkoouiigoii 1 6p kMi ndiir dJt die aii nKugon to eui ij Hii twedwtnjd i tegien hpuj la diu iiuincr Lt n spdiuieiid vortoop UwU t II de no £ rcËrtei rendu onUtloe BMigwii gou l V V O C Ajax vu itlauw AU biiiUii tak lieuiAJk iiogi v ei i nu v rUü puulje Iv wacuituii zijU liu Itottordaan de lV Hpimnttiid Irijd tuwftcaien V O ü en ühuw V lti die wel h or dto üoltuinlajiuiiurti zii wopdtMi gi woitiu L toni ijl lu Dordt l V nog idt li eli go onnen daar üo U l L ifre bhul 4 t k voor de po zijn In do Utt r hooft A K C lka r liaoionvitl atii 1I F diaic zloh ki de looWe outiiMK tii g en tltnU Ii6c t opgowonft De vpngnitg f niK Ciüin a iivorguu In ziju jp ia el 111 touw Su la liet ovunwW geen KTu oliitKtproeving nmar allu htgere ploogiii zijn t gon Kvr de niMlfiiirv gi piiat t Pil kuimedi All iK ï oen enKt l verirastdiig jüou la 1 uiorgen tii Je gi l gi nlieHl icli wal op tu werk4 H loi iJinolH witrteti onz stad te noo eii de eer to ontraooUiig in de 2c klxane A tf geu Kampong t winiim Zn BijieW k ti Zon tBg j l in Ainst Tdaiii nog f li k i n zulten duo inorgim rii t ti iN 1 n In dat geval vpoeztMi w h t iiigbl l leldUig H tn hsiulen vam l rof V twr 1 Snaippusr Ulynipia govon we oen Klfiuie t nn idion het haar oriiM Ia als no 2 If edn iisen IV sKriJd zil tiior uitcrni Hpaniii ivl ziji In HlKerMuii zou cf ii o erwinniin van Viotorii do r ouda lu ifs h n nt H van onpa komen daar zij dfiri iiy A VV van pluiitt vcrwl Helon i o DK t hebl oni wn gcmi vri I O I tnskt naar Wardirajft n Mocht hi r orliotido daar wat prOtldcWcvtip op trKÏen al wa gewend ijii is haar de ovwwbmiiig In fiollffrdftin voor d M atli cling M n ipaniuind plant ieiijkn derby lu ïwn TranwvRliT n 9teedi Hooger LAATSTE BERICHTEN Besluit tot weigering genomen K IKI 7 Fobr Iji antwoord op ivii leU üTain DuUscher gearreHleerd 1 Sfr l L 7 Fobr Alhior w aan r ioud ii dl UiltHolwT hrlquHin öend wncïwl dl I va n rH li llon l4 iiiiRdudwi mj lciw ir ln zefliiifi goplf gd Zomertijd PAI JJ 7 Febr IX Stniaat lietJt liet i M twtTp t Invofring van don zonwr t i I aajigonoinoii l zonHTüit tii iiiigiian op 14 KpJmtari BURGERLIJKE STAND iiOVDA IFBOKKN 4 Febr orn ls loliannes 1 W Blonk m G vun kr iuit ONDKlCnmnWl T Mol en 11 S 1 ai I iml n 1 Vh Vcmioep en M f van d U Brirg AKHijhDE N 1 Fobr MJiaWm Ki iini ii T 1 d STOLff IJK CKIlOIItKN lifter z v P Vorkaite en N dl IofiJ i KUa z v K van den Jltu ol en K van don Heuvel liKIM e Molenaair tni M O Hk p ptltlltHUIg ADVERTKNTIêN Verhuring bij inschrijviug voor drie jaren van En pirciel WEI n lOOIUND liggende te Moordrecht in den Oostpolder nabv Gouda belend aan de heeren M BOER en Fr VAN DAM kad Sectie B nr 1436 groot 99 aren 30 centiaren Het land mag eenmaal s jaars gehooid worden daarna moet het worden beweid De huurder moet 2 bekende en soliede borgen stellen 551 27 Xnschrijvingsbiljetten worden vóór 15 Februari a B ingewacht ten kantore van Notaris TREURNIET te MOORDRECHT alwaar de condities ter image liggen TE HOOP AANOEBOÜEN aan groot Kippenhok 2 M l r hooi ruimt voor 80 kippen n n paptlllJ Turf dUi bl iOO uuii Brii ao onder No 66 Bureau Qt ud cha Couranl Markt 31 8 Oavpaaad en LEERLINGEN voor zoo spoedig mogeiljli N V Mode Etablissement Gouda Opi nbap wegens vertrek by iii7 ettin j on afslag op WOENSDAGEN 18 en 25 FEBRUARI 1920 tttlkenti dos mor fKnii li uur in Hotul Dn Vgiuh u kk WiuEN lu ALPHEN ad RIJN tun oviMsianit van Noliiris i J BIII2EVEL0 Ie ZoeKrwoiiili p Het Woon en Winkelhuis wtik 2 Nr 185 mot bvuraubenedeneii bovenkamers en kelder Ijeimvenn PakhuiSi Sohuran Opslagplaata an Erf onder OuosuëtoBN gemnentü Alphftn a d Rl n strekkende van dttn Oudshooi usobon weg tot aan den Kijn in mtii n gnbruik Uy don heer D C VAN DKN liUOHN wegens de gunstige ligging aan duu Kijn tot diverhü doelemdeu gewhikt II HET HUIS ingericht voor 2 WUNINOEN Nrs 136 n 137 met ruime kelder on TUINTJE li flttndü t ut bi p ro 1 strekküiule viiii gunoumdun wt g tot bad percael 1 Verhuurd in en bjj do week totaal voor f 4 70 aan J v d Laars en J Molenaar Buide perceelen te z tmen groot 7 A en van gas en waterleiding vooriien zyn dagelijk te beziohtigen behalve des Zoudagi JlÖ Ö6 AanV iardiug bij de betaling dar koopsom op 15 April 1920 Inlichtingen te bekomen b j ge notmdeu heer VAN UKN HüOKN en ten kantore van genoemden Noturi Notari8 N F CAMBIER VAN NOOTEN te Gouda zal op Woensdag 18 Februari a s des avonda 7 uur in de R K LeesvereenigiiiK aldaar publiek verkoopen de volgrende te Gouda gelegen onroerende goederen SOUED HKËKE NHUIS met gr TUIN en medegebruik van een gang a d Turfmaikt 103 Verhuurd tot 30 April a s voor ƒ 600 p j BURGERWOONHUIS met POORT a d Raam 8 Verhuurd voor ƒ 3 60 p w 3 4 WINKELHUIS en PAKHUIS met boven en achterwoning a d Nieuwe Haven 232 234 Verhuurd het winkelhuis en pakhuis voor ƒ 4 25 de Ixjvenwoning voor ƒ 1 50 en de achterwoning voor ƒ 1 40 p w 5 7 DRIE WOONHUIZEN a d Ridder van Catsweg 64 66 68 Verhuurd voor ƒ 2 05 ƒ 2 25 en ƒ 1 96 p w 8 9 Twee dito s a d Heerenstraat 143 en 70 Verhuurd voor ƒ 2 10 en I 1 86 p w 906 4i i 10 Dito a d Boomgaardstraat 1 Verhuurd voor ƒ 1 80 p w Bezichtiging als gewoonlijk Voor perc 1 moet belet gevraagd worden Betaaldag 17 Maart a s Firma J G SIBBES jmTIKELEII GOUDA HOOaSTRAAT 7 Ttlcf 42S