Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1920

No 14236 Telefoonnummer TE KOOP gevraagd j Aanbieding BLEKKEKSSlNUKLSa N V DE TIJDGEEST TrekkinQ van 1000 nummers ttn overitssn van Notaris fl S MUÜIE j Woensdag U Uebraarl 1920 Ptg van I 1000 7249 9271 InSJ linm IS583 I97S8 1 400 7771 10153 11094 11271 1 200 8584 10916 12984 1544S 16226 16425 1 100 1210 2877 4877 6263 9968 11921 13716 I4335 14654 15058 17552 Prllzen 27 2399 4446 IJl 2431 38 74 4580 83 2600 4692 286 16 97 338 1 47J 83 2758 4881 585 88 4934 801 285a 5HJ 8 2910 5547 1000 V 5 Oi a JI95 22 114 3242 77 1317 65 78 1476 3172 5731 90 3404 70 1564 82 7f 1681 3507 5821 1739 3621 605 1 54 89 t9 59 3735 610 1904 65 30 2003 3805 73 54 4025 Ö582 2165 43 6720 71 47 6928 2280 87 31 233J 418 1 8 l 88 82 712 98 4288 41 1909361 eigen geld 11825 1443716302 U122 84 5916539 12415 60 16608 IBffl 12529 8716811 5 1270914541 I706S sa 41 14631 17145 KW 59 64 81 89 12852 14907 91106411 5615012173111 SI irm 30 6119175 38 68 174S1 88 13111 I5I6I 68200 18 4013242 79 So 9J 8017533 71 13212 15382 54 2Q188 47 15552 17641 20224 4915715 1771220314 1331915812 21 31 51 2817899 33 7 7017941 49 11411 8II80552D433 13538 16 106 8320615 98 171810020737 13044 981828120843 jO 16108 18647 63 79 4018749 86 13944 66 97 5 16205 18843 j4 419087 14288 98 19118 ROOKERS Nu bel tijd dal U w Koor raad Sifarva opdoet het beaiilt voordeelijit adres hiervoor ia Turfmarkt S4 4 4V 8 S a 6 6Vï en 7 oent DAMES Heeft U al 1 om pakje ChinaMelange The i 22 ot en j pond beerlilke Koflie i 42 ot laten halen Turf markt 14 933 9 Redactie Telef Inierc 545 9592 8 l 9018 73 6 10091 10172 10292 1017 10947 95 Rl 8 H2fi8 92 8117 8429 1 8fl5fl KRII Sanguinose VINUM SANGUIN04UM m VACUO Batllst beite middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte Sanguinose ig e n zuiver plantaardig tonicum en een degeljjk versterkingsmiddel voor zwakken en herstellenden Het wordt met vrucht toegepast bu bloedarmen b j zenuw hoofdpyn en zenuwzwakte by jonge moeders by klierachtigc kinderen by herstellenden van typheuse koort sen en in alle die gevallen waar de normale bloedvorming geleden heeft Zy werkt degelijk en geleidelijk en zonder schadelyke bu werking De Sanguinose is het middel voor alle gevallen van uitputting en algemeene verslappingatoestanden Piijs per flesch met gebruiksaanwyzmg ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl f21 Verkrygbaar by Apothekers en Drogisten VAN DAM O NDe Riemerstraat 2c 4 Den Haag9H 40 DuitiKlüami s kradhtitg propa antU m Noord Sleeaw k he ft mets yaholpen dit gebied woirdt ooals de Tia liche Rundpchau hitter opmerkt een groote Duitstflw ïrre denta n Ztud Jutland maar dan tocli een Irredpnta voi enfi den uitdrukkelukcn wenech der bervoiking die zich met een overgroote meerdenheid heeft uitgeaprokfn wr hereeniRUiK met Denemarken De officieele uitslag van het plebisciet 10 Fe bruari gehouden om te voldoen aan de oepaling van het vredesverdrag is nog nici bekend maar de offieieuse cyfers laten geen twyfe over of Noowi Sleeswyk is voor Du t diJan verloren gegaan s Nachts om half vier wareji 20924 atemmen voiSr Duitsdhianu en 55 79 vóór Denemarken ge teld Van een aantal gemeenten is de mt alag nog niet bekend De slotcufers mogen een eenigszins andeie venhouding aandu den dan deze getalteai doch het is met te veiTwachten dat daarmee het definitievt re Ul Uat een gunstjgen uitslag vooi het vroe gere ktjizerrjk zal aangeven Wat verwacht werd is gebeurd Het plat teland stemde Deenaah en de steden s tem uen Duitach In de sti d londern ïregen de Duutso i rs 2S0S stenrunen d D nen slechte 751 In de stad Aperaide hadden de Duit jchers 2734 stemmen en de Denen 2iJ8 In de stad Sonderïwrg werden op de Duit sohers 2601 stemmen uitgebracht en op Je Denen 2027 Het resultaat bewyst wel dat tie bevolking van SleeswuTc Deensch is Op het platteland waar de bevoÜcin dezelfde göblerven is als voor den Deemsch Duitschen oor og heeft men Deensoh gestemd maai de steden zyn gedurende de jaren ver Mitscht Duiteche beambten en Duitsche Koophw en hebben er zich gevestigd deze hAben natuurlek grootendeels Duitsoh ge Htemd De Vopwarts kan zyn sp t over den tslag met venheelen en noemt de stem ming onrechtvaardig Door de en bioc stemmng js geen poging gedaan het e uitaa zoo naiwvkeurig mogelijk vast te stellen doch het geheele gebied werd door de entmte kortweg aan Denemarken toege zegd Ongtlukkig voor Duitsohland aal m de U e I zone van Sleesnvuik waar een en bloc stfmming mogelyk ongrunstig voor Denemariten zou kunnen zyn juist per ge meente worden ges temd zoodat de moge Feuilleton 4 11492 st ll iSó Ql 9J 7 11683 4 44 au 1I7J0 Later a f losbaar 7094 9374 ir 8SM482 16545 li l2 7154 9417 1ie2H 90 49 IT 7207 tl 52 14 iia 00 76 Jl 4H 11710 I lilfi63b 86 T S II 75 J I9I6I t14fil i 83 97 JO 16701 19253 49 2530 4932 72 54 5051 80 55 89 106 2647 95 17 87 5134 30 2768 42 75 56 7308 II ma 74 91 38 87 9il4 41 94 45 87 91 7401 00121 1 92 63 6014707 61 2828 98 77 63 5245 230 83 91 301 2942 5 113 34 535408 84 61 25 99 64 434 67 37 86 40 3003 O 46 85 bl 19353 7919411 12 16H3Ü 37 22 5619510 77 81 15 58 89 89 60 9621 P227 62 51 29 67 9702 41 58 83 90 16937 77 7M1 JO Il 95 17031 5H 51 50 I2J0j 14825 33 hi 79 H2 2H 26 8019630 7659 L 55 57 17172 42 7754 99 71 77 95 1 7 86 08 2 124h 14912 17229 93 7812 9005 70 42 3919731 19 lh 2 iin 75 M 69 7927 2 m 76 H 58 7H 74 15047 17J27 19812 8040 9b 79151II W a 8122 100 9 2519 89 m 49 21 I 232 17411 52 732 3104 5542 44 70 67 Bil 96 5657 62 3221 66 914 60 73 29 71 89 65 81 90 1024 3311 57 43 35 47 69 51 61 1132 81 64 77 3450 81 1220 62 5812 53 3536 67 1302 3612 79 11 29 97 44 41 5900 70 3722 3 Meubelbopjesü Trouwen Soliede Salon en HuiikamermeubelenalsTafeli Stoelen Linnenkasten SpiegeliSchildenien Theetafels Eikenhouten Buffeiten Boekenkaaten Clubfauieuili Zijdenpluche Ameublemenlea Leerameublemenleti Kapokmatraasen Wollen enSalijndekeni Slroomatraaaen enz enz 5396 SPOTKOOPJES 111 20 BESTE ADRES VOOR JONGFLUI MET HUWELIJKSPLANNEN UmililT44l lioveiiliiiiM i deSGliiekatle ROTTERDAM Telefoon 12800 18 40 93 33 92 71 15439 2619931 42 10107 12710 7 62 59 49 28 42 80 91 60 8J07 57 84 17541 61 53 41 9015513 65 70 9 12812 2717647 1405 70 32 840510222 37 30 67 37 38 41 85 3 1 60 54 82 8545 98 12934 54 10304 90 88 20012 61 17711 15 89 19 23 94 32 20107 9717920 56 861510415 13ifi4 5 j08 45 57 24 51 13199 2018022 72 29 9313200 10 31 O 8410562 52 34 44 90 8706 87 79 15748 5220201 43 8813385 55 68 2 50 10045 11423 63 18154 29 64 55 32 71 18205 89 68 10711 67 85 34 8829 22 6915845 5320332 37 2313544 94 76 38 41 92 5615921 18323 8073 10825 72 46 65 828610906 75 68 86 8491 II 13648 831346620415 94 22 13702 16013 18516 20 8903 37 32 15 43 12 63 65 38 46 29 75I3895I61I0 87 1100613930 38 O 82 67 52 521860120540 45 72 67 59 83 84 97 8914034 9026 93 69 4411216 9216251187182 773 82 1714234 68 26 48 9140 18 57 16301 3220862 59 54 14301 63 39 70 920411351 36 65 9920928 7 11+47 55 9718821 74 9301 62 5816424 91 77 20 11532 67 1650318911 42 68 14444 16 84 H 80 49 32I90IJ 60 48 78 1505 3900 84 9 6039 12 WC 49 49 9 73 4017 6I2 I 97 22 17 1658 58 82 66 63 6200 1700 92 71 9 4101 73 13 6 91 41 6310 4221 7676 90 6402 1806 92 10 8 4311 21 19 86 mGroote f Prijsafslag TaUetfen fen HoMt Heeschheld K alpi n iQn nW meer in CBrtonverpakking maar wederom bi blikken dooien vtduij nn ntioud ca 300 lablMMii Gterk verminderde prije nu SO c nts KT OABA BAZEL FILIAAL HILVERSUM h OoIdtnB Aaothttia u 43 6506 52 17 61 20 45 50 1914 78 6602 3043 4429 60 49 S7 8727 2105 59 42 21 4901 se 62 15 6560 61 9081 4602 92 87 39 6859 SS 79 93 22S0 80 6916 63 6 23 3306 4740 66 17 4819 82 2414 48 7007 44 57 27 2506 4909 66 14 22 93 ROSS DURHAM Near h t Ëi elfiob ra DAVID ÜYAIiL Geauthonseerde Vertalmc W Mevr J p WESSELINK v ROSSUM N dru TO it it 19 J iirliam za fle woKx op haar voorhoofd 12 ï Wreep ket volvwopn maar wae niel wJ JwjmJ jii do tmiffiuiiig dip te rdTiJ n Z j Iniafcawla me verhoogd ijieur maar JKMIU hij kon zien dBct zij m t dat Mi o m t spiMk Giatmen oiver vijf yt m i ve dringi gDed tot jo door ziilhsn wn n vrouw zfjal p Röwi praat JDOth et lujr vn on Eetde mutr lete vttu b rjpea ïn ta haa oogmi wwtf w was Jo SBlMt nMh Is zjjB tt n 54 0 49 76 81 mil 84 34 97 54 In het bijzonder wordt Uwe aandacht gevestigd op de nieuwe melanoe DORLAS THEE a 20 ct per o ns Alom verkrijgbaar Vraagt Uwen winkelier Winkel en Kantoor oeoDend middags half 3 7 uur Hebt U iets noodig voor Uwen Tuin Wil PkOOpM 11 kt = TUINBOUWARTIKELEN = Prlj oiH t ZaOCa np ipalla 910 20 A HENORIKSEII ZOOM Waatha 31 Tal 324 Ue SPREEKBEURT m bet Natuur kundig Genootschap zsl op VrQdag 13 Februari dei avonds om uur vervald vorden door Prof Or J AJ BARGE Baas la d f h il a Ca ku4a a RHkaUalnnltalt MLaMaa Onderwerp Ean en andar ovar kllaran mat tnwandlga afsehalding Gewone entree betaling TooganKsbewijsen voor arbeiders tot een beperkt aantal voor den aanvang der leziiifc aan de zaal der Sociëteit de Réanie varkrgffbaar tegen 25 cent per persoon 973 30 Namsna het Bestnor Dr E J HAMBORGEK Secr ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 Eau de Cologne 4711 f Eaa de Cologne Imperiale GROOTE AFSLAG Keukenb jlen a cwt Blokichaaf met beitel 187 Steekbeitels i Breekg nn ei Boren 3 Brossen 18 BAnkwhroevea U7 Duimstokken s Drevel 17 Drilboor met boor 43 Deurkrukken per stel sa FiKuurzaagbofren Fiffuurzaagjea per do D 7 Figuur klemmen 21 Grendels 9 Hamers met steel 21 Hondenkettmgen 39 Halsbanden 49 H al sbandslootjes 26 Kleerhsken 2M Broodmessen Zakmessen 21 87 Passers 21 Rubberhakken 17 Zooibeslag per kaart Gasslang per Meter Schroevendraaiers 6 Scharnieren 2 Hangsloten Scharen 24 N ptangen taai 89 Unsters 29 Zaagv Ien 29 Muizenvallen i Rattenv allen 23 IJzerzaagboog met saag veratslb 169 Zagen 29 Zaagzetters 1 Poken 2 Kachelhaakjes 1 Aardappelmesjes 17 Grendels oten 7 Koffersloten 39 Muurbeitels 7 Eetlepels Allumlnlum 21 Vorken Alluminmm 21 Schee rappe raat 198 Tappen per 8 stuks 146 Gorütjnduimen 8 Combmatietangen 21 Meubelbeslag 7 Soldeer lam pen 298 Grocntenhakmes 79 KLEIWEG 67 GOUDA H H Handelaren extra korting 972 60 Koopt Uw Kinderwagen n Naaimachine bij J W i i WIILIK Boskoop Dorpstrnt 30 TtUfgon 174 BrFiint het ao clkoepsl adres VRtAST mgiinS prtlt ain sfbuMkt dan wlnk 1 h t li Uw oarSsal 86 27 fiM cn hc4 ftêid ufncU vindtnu Mfer difir een pi 0c 977 108 t Aardigste geld is wat U extra verdient Ëaerjiek beicbaafde Dames co H eren welke een corre pondentacbap van DE UTRECHT wenacben wenden xich lot dea Hoofdcorreapondent J G H D BETTINK 97630 T i f z id 6579 i AMSTERDAM A C COSIJN 30 in Assurantiën GOUDA Telefoon No 81 N V TELEFOON APPARATENFABRIEK TA FA Fabriek en Hoofdkantoor Lage der A 14 en 15 Dwarsstraat 5 Telefoon 2682 2771 GRONINGEN Telegram adres TAFA aijk ntor AMSTERDAM Tslsgrsm sdrss TAFAfoon ROTTERDAM Tsltgram sdrss TAFA DEN HAAG Talsfoon H 3243 Tslsgrsm adrsr TAFA Vraagt inlichtingen betreffende onze HuJstelefoon Installaties in aansluiting op Rijles en Gemeente Netten Nederlandsch Fabrikaat Projecten en adviezen gratis DE DIRECTIE Vleeschhouwerij OOED en OOEDKOOP steeds grooter wordt de omzet btj M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 ten eerste wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage prezen 847 30 per 5 om LAPPEN f O 90 GEHAKT 0 50 POLET 1 ROLLADE of RIB 1 20 ROSBIEF I 20 BIEFSTUK ol HAAS I 25 KOEVET 1 20 Zl de Etalage Prima Blaak Kalfavleeaoh per 5 omKALFSFILET f 1 20 KALFSSCHIJF 1 10 POLET eo GEHAKT 1 KALFSLAPPEN I KARBONADE 0 90 KALFSOE8TERS 1 40 Zla da Etalage THUERE s THEE is frisch van smaak en fijn van geur ztj is goed waterhoudend schenkt heldei af en laat geen drabbig bezinksel achter Pr s per K G 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden bij L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V v h GEBB DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendevreg 45 Tel 549 Fiiraa T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EUK Turfmarkt 101 6828 50 Installatie Bureau G A Belonje K lx pstpaai S3 T l faen 14 966 Aanlos van eomplata 25 Licht en Kpacht lnstallatles Vi aaa ppl aof a afVraag ppl opgaaf Abonneert ü op dit Blad f 49 58e Jaargang Donderdag 12 Februari 1920 GoiiDSCHE mvm Tiev s earx d V ext©a a txeTDlsucL vooxQ o o d a © ara OaaQ stxe sceaa VKRSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FKBST MAGEN ABONNEMENTSPRIJS per kwni al ƒ 2 25 per week 17 ent met Zondagsblmd per kwwMal ƒ 2 90 per week 22 i nt overal waar de bezorginj per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 T5 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dageltiks aan nomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA b j onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS I Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bejorgkring 1 6 regels f 1 05 eiken regel meer ƒ 0 20 Van bulten Gouda en den bezorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Advertentièn van publieke vermakelijkheden 12 1 cent per regel Advertentiën in het Zatenlagnummer 20 bUslag op don prUs INGEZONDEN MEDEDEKLIN08N 1 4 nf s ƒ all raial maw ƒ J Op de Toorpaglna 60 hoogar Gewone advvrtentlën en ingetEonden madedaelingaa bU eontraet tot laer garedaeeerden prijs Groote letter en randen worden berokand naar plaatarulmte Advertentiün kunnen worden Ingezonden door tuaschenkomat vaa aoUeda Boa Hw adolaren Advertentiebureauz en onze Agenten Bureau MARKT SI GOUDA AdnÜBlatratie Telef Interc 81 Het referendum in Sleeswijk Noord Sleesvuk wordt waarschijnUjk Seensch Ontevredenheid der Duiische pers Vreugde jn Oenemafken Ultleverini van ongenoemden geeischt WUson tegen vervolging De Turksche kwestie De Volkenbondsraad Jbtieen Groot Botejewiekseh offensief verwaclit Be toekomstige Oostenr ksche grondwet QNS OVERZICHT iukheid luet uitigestoten dat eoiuile g deelten aan Donemarken komen dje b een referendum ennbloc ooit DuitBéh zouden blyven De Denen werken hard om de bevolking der tweede zone Flenshurg te nlie commandanten van het gevangenkamp Hölzmmden Frankrijk eliciit voorts de uit ievenng van veraeihjJlende officieren van deo generalen staf en Mldere personen jie vanaf Keratortis 1917 tot November 1913 voor ie behandeling der krögsgevangenen verBnt woordel jk z jn gww t Teji slotte bevat de B igiache l st een bpeciaie afdeeiing officiM n van den genelalen staf en sanvoerdeffi van Iqgerafdee t ngen die aansprakelM syn voor dé s s tematUKihe onmenschelïHw handelingen hunner troepen Bij het jfroote aantal lege rafdeeli ngen zgn ook hi r talr ke per sonen by betrokJoea Oppi ouiw vaart hierom B kreet van vcontwaardigmg door het laad en de bu ten at ander wordt hoe laivgw höe meer over tuigd liat de korte oonledlTelling var de Dajl Chronicle belaafa lljk de eenig juts te 18 en dat van een weritel jie vervolging wAarop de Franschen zi h gespitst hadden niets zal komen De Temps oppert nu al de mogelykheid de schuldigen maa by verstek te veroordeeLen Het blad schryft De irtt 228 229 en 230 van het vredes verdrag geven geen enkel middel aan om de schuld gen in handen te krygen indien Duitschdand de uitleveniw weiigert Maai wy zyn daarom met minder verplicht voo de militaire rechtbanken vervolgingen m to stellen Er moeten inatructies worden geopemi en de schuldigen moeten woiden veroordeeld aJ LS het maar by verstak Het niet opko men van de besohuldigden sal niet beletten bewyjzen voor de misdadwi te verzamelen en getuigen te hoeren m iU het procea de grootst mogeiyke opmbaarlreid te g veu De algemeene openbare meening zal zyn vonnis veilen Indien de schuldigen uitroe pen dat zy niet gehoord zyn zal men nun antwoorden Uw vlucht bewyat dat gy g en gerust geweten heet Ook js hel ten slotte een straf door het menaohe lyk gesiaciht te worden gebrandmerkt rDe Temps pieit dus nu al te volstaan met het toedienen van een moreele straf en af te zien van eenige andere tuchtiging Wanneei de toonaangeveflide pers m Frank rijk zoo redeneert hoe zullen dan degenen die de veiantwoordelykheid voor ven ere stapper dragen over dit vraagstuk moeten denken Lloyd Cieorge wcnscht de vervoi ging met en op steun vaa president WiLson behoeft Franfcryk heelemaai met te reke nen ft Washington gelooft men aan de mogelykhcid dat Wilson zal antwoorden op het telegram van den ex kroonprins waar n deze zich beschikbaar stelde mits de ge aiiieerc en afzien van de vervolging uor overige sdhuldigen Dit ia nat ur lk niet de bedoeling van de entente Ze wilde althans ooTspro celyk èn den kroonpnne èn de oveitge aangeklaagden berecihten De f gelegenheid rai naar verluidt WiUon be nutten om zyn tegenstand tefen de geallieerde eieohen bekend te maken Van gezaglhebbende zjjde wordt verklaard dut Witson tegen elk uttleverlng gekant ie Mjl eranu die geen geleg nh id onge bruikt heeft gelaten om te betoog en dat DuitBchiand b weigering of zelfs btj aar zeding inzake de uitlevenng de duitnsohroeven zouden worden aangecet zit nu leelijk met zyn handen in t tiaar Hy zal s jn po liUek nu moeten hemen wanneer hÜ pre mier Myft waarop na de laatste motie van vertrouwen groote kana ie heeft daarom al vast de Fransche bevolking tervreden ge steLd door Duitachland bencht t zenden betreffende v erlenging van den beasettingHduur van Kynlami niet wegens de uitleve ringalovestife doch om de nalatigfield bU de kolen1eve il g en nu gaat hij de aandacht van de Kamer op andere onderwenMn vestigen Millerand heeft ajtn de commiMie van buiten lundscdie saken meegedeeld dat het Turksche vraagstuk een voorname plaats zal innemen by de besprekingen t Londen Twee oplossingen z jn geopperd Ie KonBtantinopel aan Turkye te ontnemen en 2e handhaving van den status quo maar onder sti eng internationaal toezicht Frankryk geeft aan laatstgenoenule oploaaing d voorkeur De gewichtige besprekingen K n gisteren of vaniiaag te Londen begonnen waar uf t oogenblik eveneens de leden van den Volkenbonduaad byeen zi jn Gisteren Ihield de Baad een louter formeele zitting wauin Bourgeois een opemngatoespraik vooria i Ook Balfour de Bntsche minister van Bu tenianoiche Zaken voerde het woonl Hij betreurde het dat de Raad nog onvoltalUg v as daarby doelend op de afwezigtoéid van den Amerikaanschen vertegenw ordiger Hierop stelde hy voor Balfour tot voor xitter te benoemen Deze dankte voor Je woorden van lof hem daarby toegeziwaaid en zette Ie werkwyze die de raad dezeii dagen volgen aal uiteen Darna wenl de veiigade ring verdaagd Naai Reuter verneemt zal de Amen kaanscihe gezant de zittingen van den raad van don volkenbond niet bywonen voordat hy lastgevingen dienaangaande van z ne regeermg heeft ontvangen In l kort hebben we ai gemeld hetgeen I loyd George in het Lagerhuis heeft verklaard omtrent Rusland De correspondent van e N R Crt geeft daarvan nog de vol gende aianvuliing Men zal mogelijk zeggen dat tenzy gy het boiajewiaime verplettert het in Polen en Ml iden Europa zal binnenvallen en het met voeten vertreden Kan Rusland een oor log buiten ztjn eigon gebied voeren 7 Het heeft geen transportnuddelea gewi bebiwrlyke uitrusting Aan iliei ind van da lang verbindïngal Dien is heel weinig munitie heel wainig annare artitten Er Is niets van de geweldigie ujtnutingt die Boedig is ai zelfs een iLiiometar vooruit te komn looals in vroegcrre gevechten in Fraitkryk tic Imm niet bang vo r en milUalrKD inval vail d t ol Jewiki De handel ou naar djüb oimmng een einde makw aan de wreodhadaa en ruwttieden vaq het bolaJowlHBe leicenlar uan enige anden matliode Hat ia gMa tweatic van erkenning het ia een kwaatl om handel te dr a mcA en volk dat artikelen te koop n al milmiddd hMft voor wat w het kunnen nu overtuigen van alle voordeelen die de Daen ch © nationaliteit boven de Duitsdie b ejt niettemmv vreezen ze dat hun propaganda xm groRzen unol ganzen wauug succes sal hehiben en lat begin Maart wanneer hier het pilebisciet zal plaats hebben hoogstens enkele gemeenten zich voor Denemarken tuilen verklaren De mtemationale oomraiMie die na afloop der stemmingen de grenzen moet vaststellen kan voor een las tige taak komen te staan Intusachen hchtoen de Denen hun nieuwe landgenooten met gejuich ingïfliaaUi In tal van kerken zyn dantodsMisten gehouden voor den terugkeer van Noord iees yk en de regeermg heeft beloofd haai nieuwe onderdanen te zullen steunen een moeiluk probleftm geeft n 1 de msselteoens aangc zien de mark m Denemarken maar 7 of 8 dre waand is Moeten alle Noord Sleeswy kers hun ge d tegen dezen koers inwisfieien dan zün ze er waariyk treung aan toe ie rftgeertng Jtan echter moeiiyk een gedtion gen markenkoers invoeren omdat dan byna alle Dujtschera zouden trachten hun mar ken tel inwisseling over de grens te bren gen De regeenng te KopenOiagcii zal on dervinden dat deze hereenlging met uit iJuitenti vreugde geeft Beihalve de enkele boven aangehaalde ptrsatemmen zyn weinig Duitsdie commen taren op het plebisciet in Noord leeswyk bekend In de eerste plaats zuilen de meed te bladen wachten op den definitieven uit slag en bovendien zyn allen nog of we r geheel vervuld van de uitleveringskwestie 3et nl gebleken dat de lijst der be schuldigden een paar honderd namen meer bevat dan de ÖOO genoemden Ze heeft een rubriek ongenoemden Zoo wordt zonder eenige vermelding van aantal en namen de uitlevering geeiocht van d ieden van deir grooten generalen staf die verantwcMxrdel k zijn voor plunde Wngep en verwoestingen van allerlei aaid zooals n het noorden van Frankryk n de departementen Sambre en Aisne Alleen hiertiy ie een niet te ramen aantal personen betrokken Verder zyn op de lyst vernield Da voomuLLige preaident der Roaauelie rtjkadoema en ex fflinister van ooHag Goetajkof denkt rmndar Inehlfcartit evBf het bolsjewiatia g vaar Aan een vwtagenwoordiger d r 4Culturllf veriilaarde hij dat volgena absoluut teken bariohta de boUjewlkJ lo het voorjaar een grool of fenelef tegen Polen en Roemenië loudea o demamen De toestand van het Poolaehe proletariaat is vensdirikik li k Polen mI een emstigen bolsjewistischen aaaral iMbben te doorstaan hetgeen ook voor DultMblaud het gevaar grooter maakt Delven da Polen het ondempit dan zouden tU ameni k met de Ruaaisdie bolajewiitcB tegen Duitaehknd optreden GroetaJIcaf be tw feU c het zat gelukkwi d bolijvinki langs Jiplomatieken weg aJT te brengen ran hun pdan om t ren I uitacKland op t ruk ken Ook Frankr wordt ngg bewarist Ambooid van een Fransoh ItoqkitaaladUp la da RusBlflche barones Meyendorff in heebtanla genomen omdat x boUjvwutiacb propaganda en geheime plannen voor Invoerlaf van de aorJetrepubUek in FranluiJk by tlah droeg De Weenscihe bladen publiceaiwn h t otit erp voor de toekomstig grarnhret van Oostenryk dat staatssecretaris dr Mayar heeft uitgewerkt en dat ls grondal g aal dienen voor de bespreking op de eon erwitie van vertegenwoordigers der Ooatanrjjksohe landen en lan de stad Weenen die tar behanLckng van de gr Hulwetkwe tie op tS Fobr te Pfalatiu g b eenkoman Volgens het ontwerp zou Oottearük aan bondsstaat worden waar den laikdea vérstrekkende zelfstoadigheidaiwchtea wordan toegekend De bondsataat is als denweraUsohe republiek gedacht Het bondagebied wordt een afgenad econotmach o telgebied Men overweegt de mvoenng van twee Kamer systeem n I een door hat goheele volk gedcozeo Bondanad en eau door iie tanden gekozen Bondsraad Het ontwerp dat het seli besciuUai be l at was etin Sjpoor op viiSèivi boon Ein ar va geen enkele n den waarom wij liingitT dan één zouden hebb n gewacht Oeen v aoi ons beidem heeft fo aarri dilo aan uttorlijKB tiiiigien iMingib Ik k ii mijioK on zooaJ ik jou Len Retool 1 da Je iitet mmdpr zoudt hob en li gnjiad aj hadden wij db eOTBlfc aar jarei co wat moeton bekrtmpen O fttten daar zou i nirtw oih he l f n gecevenr ik zoii hot preélig hebben g Wonden Maar In pleatB daarv wn hfib jn mij op inijii wtTg allwn jiten l rfftelen en rk b Irnng dia w leM w O npen rep zii u4it a 1at In f lk gir i heb ik dew zm n jaar mijii eagi n leven nK n leven Ik kan mil zfigfsgpTi dnt uk ongï ukklg benge ec r Indien Kvnand workt ain de laak du Inj la fherft im 7p I ov erv lowl v n wi rk he ff KBii hij nooH werkelijk ongelukkig zijn ofachoon hn zijn donkfni uren zal hebben De grirf Ug voor mij in het fe dl t er geen enkele gEidige reden bi tond aa gie eohiKiden te blijven dan dat jiii pi aati 4 plhjhÉBRiifvoe waarov i he nool eipn li A ben kunnen worden Je bfHtt nie4 h eerii k en je bent dat noot giewïiecA ti enovier oom n tajite Knol Roani 1 A tveNi toen d i ti fp twiMtBppel w i er hiAaoben hen oprww Ie vergeet allan wat Ik ai a hen verpttohk ben Eoie sij mij di fnheel zonder geld iva opoMnen wM sfj aan mijn opvoeding hebben besteed en hoe zt mij töt hun eigien dochter habben famaalrt En mi iM oud 1 zvmk zJJB eu D unitljk eeidge Maai I ow hde durt je zoo apnikM o pr gD4 il vrouwen zooais lacMr Hodu iM Lonnifc zijny Ik kirt het omdat M tm te Havo ling en de tyd la gntcomen waan p vti trwUIe van onixteil de vasirhdd ondw de oogiu inoelen zien Je oom nM ti In aiiuii B qiKciohten oen waic maa a der u hij zkA nooit soo djor Un v rouw hebben laten eereo li n Jew ho Ik over tMtar gezondh ld denk tndien Ij de vrouw van een anrnn man wan fteweert mrt een ball doaijn klndefto du z j vóór rtiooWjd klsAr moeai nukMom daarna bet Inveti m to aturso zon atj nn wdiriRftkt gezow zijn Ij pvea Mtf In Wet Ju j om d paMorte deer ts m Zii heeft aJIe iKWandw gw it beml en zij beeft gvvoBlen d van inrvalidfl du duursaamnte f Agtiew l rtiekte huir ehMt mat bebtehand i Zij MSM aoUMd ov haar vc oo d ïij k n dez4 afemm Qg niet in hem SIHb woordci v terartitige krfcfek w n w deeMfjk zooal dW J eeJ wMr w Jk wan zoo blij vanmorgen tom je hrlf k w MMa ajj tuM had Ik maar we wat ar fOu Joooieo HU etood vlak vóór haw n lag baar aan nw die m 9s d i f Vdtenoo t td jn vtvuwatljke patt Um op te hMina hulp v n nsij Tierwachtcn vindt je dat on iwlijk Tl flpropkt afc r Ik ailoon aan mi in iSgon weneehen denik l iïriiaai v w4jdnniin zioh wnigo hre dt 1 V ftn wvar en n hi toruglke de n er wn iiiainikKlng van groot ginduid op zijn gelaat Hei warf allf d oude w t g zóó o id ta hij fff ai miat va ward iimnr hit zou dien tap voor riap nog p i imt iMiar aile if n cwHat iiHj löh 7 If had bfiloold Ht het do IiuUMh keer Mil ztj n fttl l Hbben dat a m w d r tn t e rïproMii ik ben er heel geukkig icwpeiw Ho ze dt zy met vTiur eii lieb nooit t n oof nbük ik w g iw eld v n dat wer i Eii dat maak t hel zoov n zekJe hJj heWg Ik heb niet Kjwi Je OOI 1 Knoi laij k Hl Orpe m 4c rWo griajT dat hij de nnn of smdere plants in nef nrt in h t wereMmetiiet Hij zou een b ire iiuui ffewimflt zijn al hij een andere vrouw had g ad Ik w j ttw wen aJ0 ui vTOuw Knox iDevrotnr Lori iH r o m in wu vMod meer twaad aao den gndNdtMiw dan em Am o jaar dio htvJ vast ti aii iohifflit i t lu ge iB onzLn Jja Am we iiuff Ya oo Miblik l liivpn het l eapreken Ag n v fk hTTiMiPF mi draen ouden Iwoni Riftjii H j is A n woflKlOF dat de Zi giiigi zitt ii waaU em pilo soUnge zwakhcLi eclieen haar to overmeosêffeu Pin gievoif VBO hulip ioflehe d ffaaj o Tef 4 het vros zij flauwtjw 11 daohT dat ie de laatste maanden Heft pe uk W yi f s L je hL vm w roii tieei op nmnd WfRoiU nwri kon ia brlcvm niot eöl zfiftgcn n aL alee p u bri i mofieï b hand Iil wonlco dw i kt kans dat het Hf ir v r1v ord a ben Mij dat ze Jou li blxii oildaan ik kan h 47eHd usfi w o w diö laii jmi U Tfla aflr o fr het ï 59 rtet nii ijq zeven i ee i fiali jiflr vaploofti wpi t en als wij zoo tlf Ji oluiM t meen n ia ettig o Ra wat ziefB je toch vroe r zij en de aohrtile klank in hanr H m veorled haar itmeffiijke smart Maar voor het oofiimbiSi 88 fyj onba rrfiartig Hij hi I h geva voOTuil poed dowdac bt en hij w ift da haj zijn doel wa cht lill niet n ot zaohl woopdeo zou bereiken De tijd wa gdtoroen oon zo duWeliik iQïffelijKto spfeken an baar tot enm beflboanwr te bren ff Zevcu a rav batf iMr r nroL tle Uj