Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1920

T T t f rie w ifïr g f 3 3W i f Ewyr f rtcht eer verachiilende landen op den vaai ffTood plaats en aan Weeaen de positie van een dfstandir bondsland toewtJBt Bch nt er f te w iKen dat de landen het treuzelen der regeennK met het ontwerpen van een nieuwe OostenriiikscUe grondwet moede zijn en thana het in itiatief tuilen nemen BUrrgNLANDSCH MIBUWS UUITSGIILAN0 V4 u KetiBel vjrijjpotaliii Vou K SiT ej uto Heüest reiL aan ginci II iui v K tU A iiig lijat Uk Ui eitun itf li vuim gtvouf texukMit la qp v uouNt l a Ouu uriidlUur iiiiuiair a t do ui cuiteiüti omH U t u i 1 ler uupkgititQ tuuir t ti on lU r iiuflpi Uut uvtrguoTdcJit Uj ltoraiUil uorihüa i L ILiltlU I 1 til IflKJlii II UUatdf irtAiUjtiUt tioti 111 K uuielr iiM oiltlt r vour gn luu M j u ouj ik iur Uk iniua fe4jj raju t it Uo voijj tiije t p uimiMi a iL zgit tktjb u U4 4 1tI4jl l t IlllIH OTpie t llUiit filMt HiltOl jtui om A A ikur u L j iraai nuittkitlig eou V luuii il i ea w uiii ai Iki uur h ru up uuu ijuui i urHd Utiiiuj idiu t nuaiguu au uil tKovi $ ontbijt tji3 uü eauud tiot uivJreKiM mt le ocinteiKlblwIeci oai uuiiil diob v oor iuuu tn mtULtigmiOiü Oaojmagaat luj aait 4 i airtieid 0QiU rbTiw4t lioii oiu E d l uur ü +n üor ii iter b i nii pion luuou bmaiuii4ti lUl MUI kop Üko uat uai ljii scul 81 ruHi cA ii kuartienle wer ndoariid door tot ttoUt uur u avond en diuoort in d Lii £ aq lrU kriii gl i a dduer ixbroKt de mmuaterprv wdiEMii we i zijn wca iUiaim © a iiooit lK e it üij zich vóar audoerjuiaéu ur nmW Hij vtiolt OOSTENRIJK tiUOüdO tV f eTBi br oo4elooii lil Hi Hiiï iii wordt igumeU hAti ooar g viiig oupzaTen oabttaiio stoIvinij tn d Ankfo broodfabriBK zal ten ga okin Ik mmi dait iDorgmiociihenict on j vepr 8 H UUü btwonirsi zonder liroodi zulleiisijii BINNENLAND De heer Rink heeft de volgende vragtn tot den mmiater van Lanicüxniw enz gencht 1 Ia het juiBt dat tengevolge van maat recelen door den minister genomen in Ne derlaul een teer groote hoeveelheid kaaa ligt opgehoopt Zoo je hoe groot is die iWveeüheid ongeveer lo het juist dat de bjouders van diehoeveelheid kaas ich daarral met anderaoan met groot geldelyk verlleH kundenontdoen Ib de miniater bereid te oveirwegen of er termen zijin ten aai zien van dex kaaa oortgel e maatregelen te hemen alsin dezen winter geschied ié met de koelhuisboter dje door de regeering naar Engeland ïb verkocht WUziging melkreseUng Door den Minister van LandJbouw Nijveirheid en Handel is aan de burgemeesterb een eircula re gencht waann in veilsand mot de Teranderingen die zich op zuivelgtbiel hebben voorgedaan wordt medegedeeld lat met Ingang vas 15 Pebr as de volgende WQiZigingen wonden gebraoht m de bestaan de melkregehng van 30 September 1919 a de b Blagen tot dusïerre uitgekeerd aan melkinrK tin en en slijters de laat sten voor zoover leverende in de gemeenten Amsteiidam Rotterdam en s Cravenhag atumeue tn de mynatreken van ZuidLim burg vervallen geheel h Je melkinriclitmgen of comlninaties van sinters die ten genoegen van het ZuivelkantooT kunnen aantoonen dat zij geen voldoende hoeweeUieden melk voor reont eireeksdve conaiunptje hehben kunnen aankoopn krugen tijdelijk op een daartoe strekkend verzoek door tuaschenkomsi van het Zuvelkantoor vöIle melk bijgeleverd voor xootrer dit klotoor aan fabneJcen van nMdkproducten of zuivelfabrieken of ver eeniguwen van kaabereider deze b ev 3 ring kan opdragen Voor de aldus bUge levend melk moet in plaata van tot dus verre een prijs van 18 ets een prijs van 15 ets per liter franco inrichting of ovei eengekomen plaats van mtvangst worden beta ld De vetpbohting tot naleving der voorwaarden en de bepalingen die aan deze b lerenng van meik veiriMmdai zijn wordt geKaiidhMUt4 Een nieuw Oranjeboeb Naar de Msfo verneemt zal de regee nng binnenkort een nieuw Oranjeboek het licht doen rien Dit nieuwe Oranjeboek tal voomamed jk medodeelingen eft stukken rttreffende econtMnische aangelegenheden van ons land in betreklang tot het buiten dnd bevatten O m zullen daarm uiteenrettjn gen en bescheiden worden of genoinen aan gaaode de t dens den oorlog verkregen schepen en de besohietmg vian Nederland sche schepen Wijn en draakwet De Vereeniging van Nederlandsche W jnfcandelaren heeft in een met redenen om kleed en breed toegelioht adres aan de Tweede Kamer vertocht te voorkomen a dat bepalingen in de Brankwet worde opgenomen waardoor wijn ais sterke drank wordt beschouwd fa dat bepalingen in de Draiücwet worden opgenomen waardoor de verkoop van wijn in verlofzaken belemmering zal mdemindeg RayonatelMl mecjfabrieken Men meldt dat het in het voomwnen bgt van den miniater van landbouw het rayon tUÜMi voor de mMlfabrieken in M i of Juni op te heffen zoodat de bakken d i ia eer hun bloem en meel kunnen betrekken van die fabneken die zy self wenschem Duitscbers naar on land uitgeweken Naar aanleiding van het bericht ontleend aan de Prov N Br en s Hert Crt als zouden eenige Duitschers voorkomende op de lijst der oorlogsscbuldigm naar ons land zijn uitgeweken vernam de Tel nader dat Vnijda avond 11 de groothertog van Hesaen en lyn zoon te Zevenaar in ons land zi n gekomen nadat Dondeniag te gen op de l Jst der gealbeerden ingeacftirevoren acht DmtioheM als oorloflrsKhuIdiven dp grens z n gepasseerd Het zecvaartbednjf en de oorlog Een nzender schrijft m Het Volk De uitgave van 4 1oyd8 Register wer 1919 20 geeft een aantal zeer interes eante cyfers en mededeelingen over Jen Ptand der wereld fcoopvaard vloot t jdena en na den oorlog In Juli 1914 waB de bruto inftioud ücr Btoomvaart van alle landen 45 404 000 ton dat der zeilsdhepen 1 050 000 ton De tegenwoordige cyfers zijn reapectieveiijk 47 H97 000 en 3 022 000 ton Onderstaande tabel geeft een goed overzioht Vfln het bezit aan acheepstonnage vanzeevarende landen vÓór en nk den oorlogIjand Ton bruto Ton bruto Perc Jum 1914 Juni 1919 Engeland 18 892 000 16 345 000 13 5 FngeUche Beaittmgen 1 632 000 1 863 000 + 14 1 Aimenka Zee 2 027 000 9 773 000 + 382 1 Meren 2 260 000 2160 000 4 4 Oostenryk 1062 000 713 000 32 2 Denemarken 770 000 631 000 181 Frankruk 1922 000 1962 000 f 21 Dmtsohland 6 135 000 3 247 000 36 8 Griekenland 821000 291 000 64 6 Holland 1472 000 IjM OOO f 6 9 Italië 1430 000 1238 000 li 4 Japan 1708000 2 324 000 + 161 Noorwegen 1 957 000 1 597 000 18 4 Spanje 884 000 709 OÓO 19 8 Zweden 1015 000 917 000 9 7 andere landen 2 427 000 2 552 000 + 5 2 Totaal 46 404 000 47 897 000 5 5 De grootste verliezen hebben geleden Engeland Oostenryk Denemarken Duitachland Gnekenland Italië Noorwegen en hpanje In 1914 behoorde 41 6 der wexeldtonnage aan Engeland en 4 46 aan Ame rika Thans zijn deo cofers Engeland 34 1 r Amerika 24 9 Am riika is gedurende den oorlog geworden van een op scheepsbonrwgebied wlinig beteekcnde natie een land dat bijna aan den spits der zeevarende naties staat aigudn 1 ui oit U 1 uüruan Vüorz VI r 1 J 0 0 H a Btuiiui noni aan d titGièo Oud van auwdjit 4 1 lAiiintra oin op en nadir li iMpaioQ da g oeiii miLTpt laiue to Uoudyn IV l OM r oiiaWAtrjifUl U p oe a in gürMed iMhtt i dcT l tt uigiiii Jiiei uuisilaii l ait k fii Lg UiiiaörOoiUt ri w ft lu xj ri u l Vttii iiav aUï ii zijn inter pvilaii Lu tkOLuluii bij do boiiajueuo van IV iineii oiiiUH AirürU f yiord vorworpen Het ü tuitn ó HttuniiHsi 1 tM er U OK rs trok zijn iiUeirpeila tw oiiTir ik nowlWostand m n l uloJiiptsi ina virsifjoilrijl ui de hetir braat wiide m lerjM itHiTtgi o er lwx g B pt HivioUia prtjztai 1 lU oiiKiiiituikiUrUud vortuMiig der lotiii Mia djt raiut rs volgjeusi e eiuodig ui Oi idiu it Ai tJa l word vurwarpcaii met n u n JfJ riitwiuiion Uot oiUwf wordt z h H aaingiouoiiuou vtiijBilii de wijzj ug dt r II Af 11 lek n t ifrweC i uurt6wot Van d ord kwam hot ontworp nouden ii ii atregii iea Kir sMjijOiag van hut on riil lijku upotrijv vn un boogtlioudea tiu prij AUl M heer vaq Itappard u 1 verwacht H sui vuu hetoaitwerp i ewoiaiai zal vr iH i ui od lUMiKm oo zeJiie apr aan de blotadzuigtËft inüinMiie op du ovorheulflikas Hie HinH o wij lajuir er geim spijt van zul kil ïv tiuM dat WIJ do iooa verlMK gl n geui kintr h l ben Iten houden mtj destij gati dw prijzen Trijsvcrla iig nwet wordt ii viHrtftiiygvn rloor prodlncUiON erhooging juiHt daarom kfovt Av v ortiiig van übar jpiduduur zeer oug t eu ytU Kan bepaieib wat oen redelijke prlje Jt builen dn Radwi nilfwUiigi houden mot d i voorsprong d o ii Ixbrntant op dt ii and T z hiaoben teo voi van Ijn IflToourt inorgfe liidien hot ontwerp nlel uijr wordt zai s pr daaraau niet ziju Bi4 in kuniit g vein IkHT Mare il an t vci noen het oaiv tsrp gotdkoorw peyahoJogie JJat do dui rtciradun de re enn zulten ativ aoöTea It IM beer t3 a K k e r a r ver rlaarde zloö kigitr de Wc omdat hij raeer verwaöiti van niiuitregiel n tco bevordw ingi der productie IV hepT 1 r e u b e b meende flat men bij de oorza cetb van de duurte oorzaak en fjvotlg verwart Er ia vrwsfiv rltiicig tus BOhen duuaitt o emlag ta loonsverhoogtDg Oe duurte La eohtor piftmaér De eoonoml fiobe ineinkiifi zal spoedig ook In dK Westwwebe lanilen komen Spr mtvni eobter dat de regeeffingi een nirmr mi bedmitoiljk Hcfnent van oneeKerbc d Ib de Z8ik eniw r 4 l Mbept met dece wet De beer Ri e ij m e r r k ut 9 ijpc tid karaiiler van de wet die liem clit r te ver gjaat eo waaraan hij zijn fltttu niet zal luinneti geven Ou lieor Hanno s da p beoogde dat ik duurte de arbeiders leert dat zij ii miin nitrtven aan den opbouw van een tui uv iiiaar cbippvUjK wtn t Uevreead wordt dal eeti j i we ld eOoiUHnWclli criflkH In aan tochi iB IV vefigBdiürtnft werd liierop vienlaogtl tot hodeiL 3 uur EERSTE KAJVIER V vuMdeiiii g van 11 l elv it o r ooLin Jui Litie Ut JiM r jHlcadela dapj dirong uuii op larvonoiuig der eAraivordoriiug op ur inU ptaiilen en vrjictg oen maficiale granen voor do balioozc burgerlijKe doiinqucu U 1 dit Alij htolieirs waren v n de i tinor iiiul Lijditia opélóLiUi bureaux nïjeboa wor diii iiigeneht oiu ko telooz Jii reoUtabiJsUud k eriot ntai Spr getA do RigieenDgi in overweldig di iintu etgeroaro uit erndtf i overoi piig t 11 zwantii burgmnbjken dieoi plicut op e ke aa doah uit liet tiiiUtaw verhand te otii laUA 1 i lieer tokker ui wld bij du nor jaiiiBdtiv der poli ld do poiUju umu sunsneu rij Kitain t iwuhr maken iliafitt r Ii oeiiia erk gai de noodzakelijk b d an vcraicéking der polillo toe lea aJLuiiu an ons strafstetsel wacht de Mi luwiiw lM t rapiport al van iw CoütraalL Ik go voor de iteclaiiieoeriiugl dat luj om aihkïi vroeg l ii wetsaiitikd te Tioden dat de beeiiiei tiiiK jiuH $ v ladhtseutkteu mee suoces Ue nidi aJl allerminst gemawkeiijk aijn Ikt ontwierp wijyi fuig van het woL ioek an stnafvojvleniigi zal spoodlg in de Iwee d Ka iii nordien bdnamtdcldL Voor mama feriitic voor bunBoliJk delwqueiiten gevod pr niet wel voor net met vervol ii van oriueiangrijKe U kkai iaug geleden ii tpl i bipp aolu hot verieeneo van k sU loo2eu bijstiuid in atraXzakon beiioo nidc bil rtet adivokateneven hot njfc mag z 1 Ikt vüor de alvoicatea niet bezotui Na ropli tk in wierd do l eBr iC zonder lioof l li U H enufaingi i Oedgioiteurd Ilinm nlaiidsoiie aken 1 1 liter tri nsöen rkj vroeg r 11 k hteim voor pajticuiiero kraoiuTzIjiniigen gi UolU U U Iwicii van der teltz vdj beHlrnil d oxtna he binigi op hoofdielijkeu om A io oil geinecuiilelljko lakoiniBteaibeilHstinjg aU lil strijd nteè JUBt jgeaiieonltereohil Üi lu er Qctrij m ui bwpraik de 1 imw nHvlinaiwaöBi Ik vwgBderlng werd daaropi verdaagd lol hiden 11 uur TUINBOUW Boomkweekeri j i i4 irt iii icii te l tjx oiit veti algjemtHinc v gttuui LHff gemoaüiL a van de grwv 1ïoo iu kUieKifij va u den I UjK nn iKt daai uD iiooir dtu S4Mrci riu de II ne er H i Jdeton uU ö L raveiLiia utgeiomeiblu aarvurBlag ilueeiu ua liii ut van dt Aiaa iAaiUimiUi gloonzea vour iiei ovtTgToo ie deel vau do l X iuK vvtitui ü rijpre iuo eu aan het beOiriji oen lUeuwui liarkleu Bia tOQ oraaJifa ixin guasuige u t ui jckvUng op dv aJigeiiieentt uialaiae vormt d ruoiwboöiiienouluiiir eu dfcJ vhju v rue üt M üiiu iularlagtiiij en rozen bij tut t v i leielK vx or de boonuLweekerij werden Jw g rïchjilen aauluui gmnnaaitvt waarvan ia 2 S gevallen de boinoeun ien b erkA bleven u k cjrnjBpokidciifsQ tjeu Drt Neder I lunJbrfuw beurs Diij t voorai bij do ljooüikweo rij in buirgierd Hol Ie dtnuil netuiit nog stoedi toe lie iL 19 lU aai gi V aikfjeni m ruim MO leden is dit atiitU UI het einde van darii jaar lol 411 geitegen Le i niouwo msteUiBigi uiC de groep gi boren de VareenigHogi veiliiigl voor Iwoiukweekienj producten B Arottende de Htt unv r teniiing saii boomkweokers worden iiOi MeeKbi onderhandelingen gevoe rd met den inliitAer van IiinajiCiËn lol vbsl malen wenien klaiJièen geoit over het siechtö vea voor v an booinkvreeKereprodueten per Kpoor ü e Mloten werd dietiaaagaa nde op rui e Holiaai een onderzoek bij de aangeskJilen V ereeiiogliigiefi in te allien In liet vinalHig wordt hulde gebracht m i den higer 1 H lUeter oud lid van iiet centraal l ré ttiLr die roede naar Aineiika ie ver troJticonj 1 ei U kkil ig van tu t teteort en Ier zeti UiiMliig boHtnJdicg door dfc Groep van biiTt luUijnvein werd beelolen over 1920 MPooniri uUo te beflen van f 27 per ntem Alt ledon vau het be tuur weiden herkozen dn tuwren D treta te Uoakoop ea m V d Bom h a te Oudeobaaoh inde vauH hn Galear werdi al i t eBtuuiwlidgekozen de heer O J KlooaterhulH teV nrl ttn Al voorzitter weiO de heertiWs herbenoemd N K U KUNST Hofstad tooneeL Naar hrt S v d D verneemt zollen r n C dp Voa roevrouw Ouata die VohiVxtlman en Jan O de Vca Jr met 1 Maart verboodwi worden aan bet flofetiéIVmneet dlreotte t d t tielaeft 422c STAATS LOTERU 5e kl Trekking van Donderdag 12 Febraari ƒ 2000 met premie ƒ 30 000 nos 19397 ƒ 1000 nos 11263 12393 19684 ƒ 400 noa 767 6594 5331 7372 3417 9938 12660 13719 ƒ 200 noa 1679 4931 10048 10150 10164 10160 16463 19961 ƒ 100 no 2031 8314 4297 8286 10180 10775 14467 14867 16852 19093 19265 22946 Prijzen van ƒ 70 314 884 549 665 673 698 964 1051 1113 1138 1266 1351 1365 1442 1616 1640 1801 1822 1932 1975 2017 2063 2077 2305 2339 2395 2638 2643 2699 2745 2758 2777 2787 2936 3181 3228 3299 3364 3378 3412 3719 3750 3778 3847 3877 3916 3953 4014 4222 4400 4416 4440 4458 4469 4757 4776 4769 4975 5003 5087 5102 5234 5251 5366 5413 5433 5646 6677 6166 6228 6764 6788 6877 7121 7123 7380 7390 7408 7430 7567 7575 7613 7689 7749 7838 7893 8293 8559 8603 8633 864 € 8726 8788 8888 8919 9201 9207 9214 9244 9276 9366 9662 9729 9977 10157 10206 10324 10679 1Ü705 10761 10771 10885 10987 11131 11183 11233 11854 11440 11452 11721 11898 12084 12087 12204 12814 12574 12648 12820 12846 12977 12986 13057 13225 13268 13473 13877 13941 14010 14263 14363 14395 14535 14664 14706 14726 14763 14798 14806 14904 16082 16120 15277 15284 15 U 16396 15410 15449 16471 15874 16587 15616 15703 15754 16917 15926 15958 16046 16202 16243 16342 16398 16489 16494 16660 16692 16812 16819 16925 16927 16987 17006 17154 17397 17450 17590 17686 17772 17856 17878 17885 17931 17994 18520 18572 18694 18749 18841 J8925 18960 18972 19071 19090 19127 19187 19410 19469 19650 19658 19656 19738 19763 20088 20172 20294 20410 20694 20667 21192 21223 21386 21428 21542 21689 21766 21780 21785 21842 22034 22094 22109 22121 22190 22328 22516 22563 22644 22688 22939 22984 Nieten 12 26 32 48 56 62 143 303 331 366 449 462 463 464 469 482 473 484 690 597 649 660 663 718 762 806 841 856 877 883 976 990 1064 1074 1100 1126 1139 1178 1219 1240 1302 1316 1388 1405 1411 1429 1478 1496 1661 1692 1700 1702 1768 1876 1938 2020 2032 2112 2137 2147 2164 2200 2204 2217 2233 2237 2255 2316 2327 2349 2396 2417 2459 2644 2695 2606 2622 2649 2653 2708 2706 2752 2775 2785 2792 2867 2891 2924 2946 2977 3047 3125 3184 3187 3317 3336 3344 3345 3361 3379 3470 3549 3557 3586 3703 3711 8724 3744 3757 3760 3779 3786 8793 3881 3902 3907 3942 3975 3985 3995 399 4110 4127 4139 4174 4209 4211 4229 4242 4246 4267 4279 4294 4318 4334 4139 4373 4389 4464 4552 4605 4607 4626 4629 4636 4666 4695 4709 4727 4816 4885 4892 4894 4966 5010 5042 5071 5150 5162 6177 5192 5206 5213 5218 6219 5226 5250 5252 5279 5317 5336 5348 5351 5374 5462 6467 5589 5595 5619 6626 5647 6749 5817 5902 5912 5912 5961 6040 6053 6056 6118 6152 6246 6264 6287 6293 6341 6350 6389 6404 6448 6479 6487 6493 6691 6714 6786 6814 6854 6956 694 6967 6980 7007 7022 7024 7030 7036 7066 7080 7099 7107 7108 7132 7186 7190 7223 7228 7264 7295 7309 7366 7388 7427 7460 7467 7476 7487 7508 7523 7571 7581 7587 7627 7653 7671 7700 7816 7898 7936 7979 8024 8028 8034 8041 8121 8144 8211 8283 8299 8474 8483 8514 8562 8565 8640 8673 8097 8699 8707 8777 8826 8828 8878 8910 8921 8959 8999 9063 9105 9107 9165 9217 9335 9360 9363 9431 9464 9539 9679 9616 9625 9628 9637 9690 9702 9853 9866 9872 9902 9915 9947 9961 9980 9985 9994 10014 10030 10103 10123 10153 10158 10192 10209 10211 10217 10231 10289 10317 10338 10366 10380 10424 10425 10546 10572 10647 10674 10682 10717 10727 10797 10809 10823 10854 10905 10947 10952 10969 10989 10996 11004 11005 11012 11040 11044 11128 11133 11227 11258 11296 11334 11360 11414 11424 11455 11465 11471 11612 11522 11644 11696 11722 11924 11925 12003 12031 12088 12146 12163 12306 12496 12587 12626 12640 12641 12654 12761 12773 12808 12844 12864 12898 12919 12997 13014 13015 13121 13141 13170 11179 13188 13201 13263 13337 13342 13358 13378 13407 13445 1349 13565 13574 13582 13594 13620 13627 13634 13638 13646 13648 13679 13721 13743 13746 13771 13776 13834 13839 13887 13909 13938 13946 14000 14013 14021 14060 14078 14084 14128 14158 14169 14204 14206 14231 14248 14261 14285 14299 14302 Ü334 14336 14338 14341 14356 14370 14409 14416 14422 14426 14461 14514 14526 14549 14578 14609 14634 14671 14686 14694 14710 14717 14747 14758 14795 14821 14826 14831 14872 14916 14936 14943 15204 16228 16252 16263 16266 16269 16286 15296 15297 16342 15370 15466 15468 16487 15600 15573 15583 15593 15606 15714 15752 15789 16783 15831 15833 15863 16872 15879 15904 15914 15956 15986 16056 16083 16152 16179 16186 16206 16219 16276 16283 16299 16336 16345 16404 16484 16465 16462 16476 16604 16505 16580 16584 16633 16665 16669 16683 16706 16722 16733 16740 16762 16757 16846 16860 16864 16916 16916 17014 17026 17039 17045 17084 17086 17090 17094 17134 17172 17271 17280 17321 17328 17J32 17338 17375 17381 17400 17402 17407 17411 17414 17443 17540 17608 17628 17706 17732 17776 17826 17853 17906 17941 17984 18058 18061 18185 18192 18236 18246 18270 18340 18398 18405 18428 18487 18549 18657 18571 18679 18637 18649 18670 18708 18728 18798 18800 18810 18890 18920 18929 19019 19034 19056 19096 19138 19144 19238 19328 19335 19338 19392 19433 19449 19692 19599 19602 19666 19696 19711 19897 19889 19925 19937 20010 20066 20076 20097 20108 20125 20148 20157 20198 20202 20226 20230 20260 20319 20359 20408 20448 20492 20506 20538 20670 20573 20591 20637 20660 20705 20756 20763 20775 20809 20825 20847 20877 20947 20966 20993 21024 21040 21071 21119 21128 21180 21187 21212 21263 21269 21318 21365 21422 21436 21490 21543 21575 21613 21626 21660 21651 21676 21701 21705 21725 21740 21772 21809 21830 21872 21904 2l9ll 21914 21924 22081 22091 22116 22237 22252 22412 22441 22472 22492 22487 22510 22559 22578 22634 22638 22663 22669 22670 22709 22740 22777 22793 22821 22854 22893 22918 22941 22962 22973 22976 22980 22985 Vonge l Bt no 16618 moet zpn 16613 GBMKNGDB BERICHTKN Kraa Te Rgsbengen bij Breda is een 98 jangevrouw b sraven De Ijjkbaar werd te voetgevolgd door den 102 jangen man van deorerleduie Hsb Het confhct m het transportbedr f 1 t i K 4 JUf llltn L u aai Vuil Uu 1 eUiXU 1 tjoiul vuu iraik pjir BruLUi rs iiedt iLravinid e en tlku ix z x a ü liuiiïWiouJenjtm V ry mrUigi vuudiik iill e iL b tguiuju l jkvuLir tfieu vau den tit nl Aaaweiij waren M V tun T K HH u iw i uarUtiulicw veeuuirbei OiLth UKluMfii e mtooiie lieUfijveji bciu jieiaVüeiiMerw vot riUïüeii en omol porsuihJOi ill iet nkaaUe A vo w deae Ut uilö piaoik r gevailtMi Atet groole meiUürut iU neLuwa de arou ders zion mtgt bprotkou te en liet aanvaarden van de v ei ijfjeve risvoüiwwij n en vuur do eiaKiug uoi de wi rjvg f tSi liei t eia z CJi voordo pig vooir het lu awt poöliutil lH k eprokt ü t i gevtn getm In tle i vergtuienag is liei wi J rd giovoerd luti liet liüoHÜlHiSuuirialfl deti nt eH p urop il doel uer vergiaduniigi wa den intemo uijairt gtku te ue pirenhcn in verUaiid met Iti dreifetnvlo euidiiüt 5n l ot traueportbednjl NitJir un uoik ge deeld wwri wordt hot JLu taL i L ikin ® door neliaiidUu l i in üUJiii e Ie liOLieitiJJiu gt gevm tl t iaüBlmUJeLiig dat de stiiKiug tugiLüjk te oouct uiiii on Aiiifeterdaa iai lutuiCrtX n l e tlaLii n vvürdi uo g i tieim ge iiouüeii Ufver de V Jia of de MtLKin Vlüiaiiiu zal uituuxen wnile iu a beöuur zicti itet uitlaien vri lag zal nog ee yn inaiiMost varsoDijncn Hüuiiii liet be i iiur een uiteeuïellingi vand uA lie zal gievao N i tU Vuigeitó lo 1 ei wordit er int kooriatusli ig höiiBt vil iloterüam gewerkt om dt ioUpdi g retsl te maatoiL eu voor MaaiuUg luik eH ait mt te heulx a iJe volgtJDOe hOtólpen zijn ol gereed Wil vtrLitv ól juOwti üumtii gekoint n tto ord iii di Holiluiii a l aalos a Ui uu bd Viwilia MeJan i raocedco Al aiau 9i La eroeK Ltelplun He erenveea tl aa iü06 iioie sim l Atiiene liienwiiiJT balemo üar imii bl otirewlH Uaasol Ajnetetiij t Aadrtu i l iiciwmbAOh Veclit ïMnnah L ty 01 Iva aolu Oofetzee üoiniond liolywell lovvan barcoxu vur tab lionöonenia li m bi W A L uo en ijacu Juij vaais Uouau Ulioa Bi i rii iumlerdiep lu j iambora li rnia i alcdotai Baniuea Kublijra Maar rmiHdijk Nooirdiu Kijuidam HoiUit Aniao p Oiwweaiina VVoL Oifidrt tut uua Maxu idiovlaiijil lleriiojiuUa KinAOii Mani o l i tt Ztult Lkwmnel Oelcibps Motru Iberia I tmira llieimö Nixe IBoJt Hardangex ijimra Inuespc Mlenc © Wee iNoS a i oinu i am iiiotjrj M z üoiiosjia byloöte Cook Hoofiie Oernay ïï eat l ilcaaco i haitgsliije öcad Lbrecbt Mu lar Men ar nolf VeuJe © a MonI iruem öBic a IV Mo Hl ijCo Japan J W Clx oe Julia IfUCKeu bieli I aiina Vlenwion on rt liwHSke De staking bu de HaagBche Courant opgeheven J e il t t deelt nee dat do st iMiig van d ezon er u opgeh ven lonk zij do be il K tyiti pii vaiL liet vgit i ntfraadfa4id den iittr dr Vi W vanytw MeuJen doaanijez lit was on zijn De M3 JeiUipgi Ie vtariee lun iS i hcrliaolde boaprekiugeo met de bezor gers mei hej bcwmur der htaJkeice en oOit I iLt de dirocue tieelt dr van der Mouien na zieh op do lioogto te luediben geat l Ue luojwrit ivunntm u tnigeö dat de Verhoog d bctoiluig in Januari aangebiMVn aUer lis uaua Miielijk ih guaea de giroote en t tr gewU gen oiUeoöttMi van liet bedrijt vooral de uiorni geött jea pa pierprijzon hl een veiiigadoring waar dr van dtjr Gevolgen van de daüng der valuta Kaair de le4 vcraeemt litieJ de Iirma tliirlog vuin Ksso te Meppgl oea gedeelte vin baar persjneol onititafiea aangezien eze fiwiia moeilijkheden ondonvlndt ïQ den II A er van IniKleii viilea ml wol wejens is 1 ng d T Vdi u a m veiflohiileiide landen Na de ramp te Cuyk Men schryft aan de Tijd uit Cuyk 1 haas kunnen w e de verwoestingen over zien W noemden ze ontzettend en met dat woord overtiryven we geenszins Len wandeling dor het zwaar geteiater de land van Cuyk geeft de overtuigmg dat het Blechts de werkelijkheid aangeelt Op den Veluwschen dyk staande laten wu onzen blik weiden rondom ons De machtige Maas heeft zich als was zy te vreden over haar werk teruggetrokken en nog slechts enkele plasjes zyn gebleven op de plaats waar voor een paar weken een onafzienbare watermassa ter hoogte van meer dan twee meter den dijk beukte Op de plaats des onheils heerscht een groote bedrijvigheid Druk is men hier m de weer met het herstel van den dyk HaWemaanvormig om de geslagen opening heet IS men bezig in binnenwaartsche richting een nieuw stuk dyk aan te leggen Het her stellen van den dyk door dichting van de doorb aak ia menschelykerwyze gesproken onmogelyk Wanneer men al het zand en de 40 000 zakken die de nieuwe dd reeds verzwolg zou men misschien nog geen grondslag boven het water zien Dat gat van metersdiepte zal wel blyven om onze nazaten nog getuigems af te l fi S n van de verwoestende waterkracht die 1920 juist 100 jaar na een dergelyke ramp deze streken kwam teisteren Slaan we onzen blik van deze plaats m m de nchting van het nyvere stadje Cuyk dan kunnen we onze oogen byna met g lo ven Over een vlakte van honderden meters lengte eertyds vruchtbaar bouw en weiland ligt een dikke zandlaag ver spreid op sommige punten meer dan een meter hoog vvaaruit op enkele plaatsen de meegesleurde palen hekwerkn en boomen alecnts even den kop opsteken Hetzelfde schouwspel zien we b den spoordyk Ook hier een gat van meters diepte waann de spoorrails m een groote boent neerhangen Ook luer een lutgeatrek te streek bouwland m een zandplaat her schapen Onwillekeurig denkt men by t zien hiervan aan hoevelen heeft de overatroonung Heen hierdoor de hoop op de toekomst vernietigd Weet daarby dan nog dat deze zandplaat blina d het bouwland bevat van een boer dje door de waterramp al zyn vee m de ffolven zag omkomen lur nog lang met alle verschnkkelgke gevolgen hebben we gezien pe meeste woningen zyn thans weer dnxigvoets begaanbaar j M wegen die onder water hebben geitaaa zyn in modderpoelen herschapen waar nog bykomt dat het woest aangtroomende water op verscheidene punten groote gaten in den weg heelt geslagen die honderden Itarren zand kunnen verzwelgen Ue eerste indruk dien men by het bin nenkomen van een womng in de Hei krygt is met anders dan dat hier een woestaard in dolle dnlt alles door elkander heeft stukjf geslagen Deuren zyn uit haar scharnieren gelicht andere zyn van hun scharnieren losgeBch urd als was het karton De meubels kasten huisraad alles ligt als een waardelooze hoop door elkander gealmgerd De kieeren der menschen liggen als een hoopje vodden vies en vuil op den vloer Allea is met een dikke laag slyk bedekt waann we aardappelen allerlei huisgerei kortom alles en nog wat opmerken Om het leed der menschen volkomen te i ejrrl pen zullen u de ploeterende bewoners eea schildery ophangen van de ellende die hen trof In allen eenvoud vertellen zy u van hun kostbaar vee dat is verdronken hun rogge hun aardappels die werden ver metigd Zy geleiden u naar de gescheur de muren naar ingevallen achterhuizen Verhooging salaris De heer D Bolhuis gemeente architect te Winschoten benoemd tot ingenieur Ie klasse der gemeentewerken te Leiden heeft voor die benoeming bedankt Zyn tricte ment te Winschoten is met ƒ 1000 per jaar verhoogd De twfede voedaeltrem van het Intern Verbond van Vakvereenigingen naar Weenen Maandag 18 Februari as vertrekt Je tweede voedseltrem door het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen voor ue Oostenryksche arbeidersbevolking beschik baar gesteld naar Weenen Bestond de eerste trein welke op 26 ïan j 1 werd uitgezonden mt 38 wagons inhou dende 100 000 K G margarine 10 000 K G cacao 250 000 K G aardappelen 1 wagon eierkoien 1 wagon ddwrae levensmiddelen de trein die a a Maandag vertrekt en onder lading zal staan van den secretans van het Internationaal Verbond van Vakvereenigin gen bestaat uit 40 w agons en zal den Wtienschen arbeiders brengen 105 000 K G kaas circa 50 000 K G corned beaf 10 JOO KG mai ranne 10 000 KG cacao 200 000 K G aardappelen circa 20 000 K G zeep en Iwdgon diverse levensaniddelen De derde trem levensmiddelen van Neder Vwid uit van het Internationaal Veibond TM Vakvereenigingen zal vermoedelyk in de eerste he ft van Maart vertrekken Een zwembad zoek J3y de jongiste overstroomingen i het rwembid te Brummen van zyn ankers ge slagen en een deel is naar onbekende oor ten meegevoerd Een beetje voorhang fcjcn bekende rechtsgeleerde vertelt de volgende anecdote uit het begin van zyn loopbaan 4k had my juist geïnstalleerd m myn meuwe bureau zeide hy en bereidde my voor op den eersten client die mocht ko men toen ik door ele ruit van myn deur een schaduw zag Zonder twyfel iemand die mij wensohte te raadplegenl Nu moet u zich my denken m den vol g enden toestand Ik grijp den mooien g m menden hoorn van myn meuwe telefoontoe Btel en ben zoodra de vreemdeling is hm nengekomen in een druk gesprek met een Swikbeeldigen client ria mynheer S zeide ik ik zal uw ttak met doe heeren bespreken De heer J helde me vanmorgen op hy wilde dat ik enige contracten voor hem in orde zou liake maar ik heb gezegd dat ik het te druk had met andere bezigheden Maar uw zaak zal ik traohten tusschen de andere loor te behandelen Ja jal All right goe den dag Wees er van verzekerd dat ik hierdoor op myn nieuwen client indruk gemaakt had Jk legde den hoorn weer op het toestel en wendfle mij nu naar hem toe 3ïynheer Pardon mijnheer zei de kerel ik kom uw toestel aansluiten op het net Rott STADSNIEUWS GOUDA 12 Föbraan 1920 Akte examens L o De commisa kn m 1920 belast met het afnemen van de examens ter verkryging van de akte van bekwaamheid bedoeid m art 77 onder a der wet tot regelmg van het lager onderwyis zal voor de arrondiBsementer Gouda Schoonho ven en Woerden otting houden te Utrecht Tot lid en voorzitter IS benoemd de schoolopziener in het distnct Utrecht tot leden de Mh K k gKieaeni in 4 arron dissementen Gouda AmBterdamllI Loenen Utrecht l en Usselstyn tot leden plaatsnrervai ers de sdhoolop zieners in het doctrict Gouda en in da ar rondissementen Amsterdam l Utrecht II en Ze st Vereeniging van Vriiz Hervormdeu Naar men ons meedeelt zal Da H Can negictrr Dz te Borculo vroeger predikant b yde Ned Herv Gem haer ter ste e op 4 Maart a s voor bovengenoemde vereeni ging een lezing houden in de Réunie over het onderwerp Zullen wfj nog godsdien stig zyn Lezing met lichtbeelden voor de Goudsche H B S Vereeniging Op Donderdag 26 Februari des avonds 7 uur zal voor de joudsche HBS Vereen gmg m de Sociëteit 4e Reunie de het r R J Castendyk luchtvaartkundii ingenieur een lezing houden over rHet mo deme vhegtuig en zyn ontwikkeling Ons Belang Voor de afd Gouda van de Onderoffic e ren veieeniging Ona Belang zal he Jen avond in de Sociëteit de Réunie een lezing met lichtbeelden worden gehouden dooi Jpn heer Jaski officier van Gezondheid hier ter stede De heer Jaski zal spreken over Ervai ngen tydens myn verblyf in Iniie Damdnb Met aanvankelyk 12 leden is een meuwe damoLub opgericht genaamd Door oefen ng sterk Bestuursleden zyn C Poldervaart voorz H Bomhof secr en D Vreugdenburg penningm Eerste hulp bU Ongelukken Als de doktoren niet zoo onbezoigo ge keken hadden en kis er op de deftig groen beklee le bestuurstafel met twee bouquetten seringen hadden geprykt zouden we ons gisteravond werkelyk gewaand betoben er gens naiby de voorste gevechtslime in ftn liaastig geïmproviseerd hulp lazareth wachtaiui op de komst van de eerte gewon den die hier voor hun verder tranepirt een noodverband moest worden aangelegi In eer der zalen van het lokaal Daniel fetonjden twee tafeltjes opgetast mot vei bandlinnen pakjes gaas watten etc en met houten spalken keurig glad geschaaf de plankjes van verschillende afmetingen zooais je by een plotseJmg ongeluk natuur lyk ook onmiddellyk voor t grypen hebt Op een stoel een verbandtrommel op den giond een draagbaar linnen tasoh met ü verse ingrediënten een karpet en tegen den wand een ziekenraam Klokke acht hecsch te er o mde illusie te voltooien een at mosfe T van nauw bedwongen spanning passend by de nadering van ernstige ge hourly kheden De deelnemers aan den wed stryd casu quo slachtoffers spraken met dan fluiBterend met elkaar of zagen onver schtUig voor zich Ever later opende de voorzitter van de Vereeniging Eerste Hulp by Ongelukken de heet H Bloot 4e byeenkomst Spr vertelde i at het bestuur lang gewikt en ge wogen had of het organiseeren van ee i on derltngen wedstrijd m het bieden van eer tte hulp we op den weg der Vereeniging hgt welke vraag het tenslotte bevestigend heeft beantwoord Al zyn vele leden steed be reiti hun tyel voor oefeningen op te offe len ze willen tooh weleena een prikkel heb ben voor grootere inspanning De leden kun nen m dezen kamp toonen wat zoo nood g van htm te verwachten is en mogelyk zou den de nietndieelnemers hierdoor worden op gewekt de oefemngisavonden trouwer t be zoekn Spr betieurde het dat niet meei do nateurs aanwezig waren Vei volgens nam dr B G J Evers een der juryleden en leider der oefeningen het woord die bevestigde dat het zeker op Jen weg der vereeniging lag dezen wedstryd te organiseeren Immers het öonooars ih we ken een aansporing tot extra oefening ge weest en het zal ook in de toekomst den yver der leden aanwakkeren Spr hoojne dat de wedstryd een goed verloop zou heb ben en dat hij ertoe zou bydragen om oe sympathie voor rste Hulp by Onge uk ken te vergrooten In enkele woorden gaf spr nu aan vveUe werkwyze by den onderlingen kamp zou worden gevolgd De deelnemers zouden wer ken in groepen van drte aan hen zouden tydens het verijinden eenige vragen worcien voorgelegd over 4e opvatting van het ge val terwijl verder by de beoordeeling zou meetellen op welke wyze en in hoeveel tyd het geval was afgewerkt en hoe het verband wIe gelegd Toen begon de wedstryd Wedstryd t Le een examen en nog wel vergelykenJ examen want van de 33 deelnemers die kampten m 11 groepen zouden maar 18 6 groepen slagen wel niet voor een diploma doch voor één der pryzen die waren tentoongesteld m t zweetkamertje waar de candidaten hun beurt moesten afwachten zich vermeiend met t bezichtigen van de mooie kunstvoorwerpen o a veel Goudsch aardewerk dat ze konden verJic nen of die hun neus voorby zouden ffdiin Ondertuaschen stelden de dne juryleden de doktoren B G J Evers Hamburger en Montagne allen gewapend met een aanteekenboekje aan de dames en heeren die onder t mes waren een reeks van vragen die lang met altyd gemakkelijk waren Uit de antwoorden kon mtusschen ook de leek wel opmaken dat het onderwlja de felyk is geweest al hebben zeker ïiet alle cureisten daarvan evenveel geprofiteerd De béhandelmg van het geval geschiedde vry vlug en sommigen gaven blyk zidh den toestand waarin bet alaohtoffer zioh bewmd goed te hebben ingedacht In een beoordeeling van t werk treden we natutrriUk met d t moeten we aaa de jury overlaten Ook zullen we niet vertellen welk geval ter behandeling werd gegeven V anavond wordt de wedstrijd voortgezet de juryleden zullen den deelnenwrs dan wel een audere opgave voorleggen doclh stel lig zal die analoog z jn aan het geval van gisterenavond en we willen niet dat de candidaten door óns op t spoor worden gebracht Zate Ylag heeft de emdwedstrijd piaats tusschen de groepen die de hoogste punten verworven Daarna prijstutdeeling BOSKOOP tiic Ut tmii dto v A4Ltraue oakkuTij atUier iHl it be n nd tut adnUiUfAra eHir tlw ne er tl I ttalroad II t iiKicu i twfriLuur lyxk iH noenid tot aiiu i4iia ir iHiaMi nteC de uei or e lin a ii iiiuihi t bfirt e ule ver ol ng U r uuoriit r 11 van piüaiiM lijkt u iaUiaitn ite iiei r 11 J lleij luanis omh c zulivb ler v r an t iiig van deu lU M r Ji u itre tpLiiilMfn aan WHm oip ijii vt rzot4t et jvot oal4a£i0vt r kxiid GOUOERA K ji iT luiorgiMi aad op de iOtietip iWirl V lk I dl Infiiia liiakKer ai iurtir J t aiAiu lu Uk oagl lu v bttKuij te EaH ii lUiSoieaeei ij eren plaiit w aroij lilj ZiOli zoo oTaat vi I u enuiiitj lan tki reoh ierbet n dat h j üdui zijn liuts g ivIIiaiijtMi iiiooïit woraoiien zi h Older g iitM ijuiikaaQ Itetianidelln inuefat 4belUi MIËUWëRKëRK a L IJSSËL l li utMi üer l OiiitfiM 4e lot Heniig gui öeiK oh irzii i wiTjeui lierbeyiotMiid tu msi ren A v d Ue rg t In t llout A v l e iiwvti vn I ie rdu B eJlOtnid werd ia d p iats vitia dlivt le tr 1 Ka pteijii iikj L de KUie r Oind TViijzeirt aan de Ie up ibai 4 LagieTi behuol lt t onderuijzert niei vefplictite hoofd UKU dfiiii dl do üoetib Las aottoai Ia beiiiutiiid nitj 1 V Hoorn t blleuabe a OUDEWATfiR l goWüHU raad iMsefi beaLjwa Uw hel In k Hitit van ew lit Il iiirüOinii iisaie l o loüen zuIku door Itnn tm Vi Ji baiboitind wor deu 1 ut HOiaitiir van det imurwaarJe dorper l iilHlt bt fustin vooT hel beLooitingjaar iJ O i aiutr lienoeMiid de lieer II b rJ rol lot bnevea en t logiraiut efcti ler alhier Ui iieiioeniil de lieer Jao de ast l oor de d r x u van de giae aijwk wai n ftf ji waniM taling bij A alhier d © gasui lei wüBV miaöjid De vroiW v n A wiflt cc Wt r paa l t n n t ijeltulp van een buur jin 4 n waM Ivs l liatidig etm kMlLnig aan g iigA waunlMor 7i ii etarjt vra gratirt giiM to e bruiKeii De gwm polit roout eo i U r lonis naiii de vajaieho leiding ga l tn Hl Ijt lag en maakte procifw verbaal op REEUWIJK lot Uiatinf woon feaieentPiVfkl waöh er U doftr de Ooniia dmr Konlngia Jn uld llol ind bemoemd de xm e rgit van li ot lotiiieenl lull H Ditwlerik WADDINXVEEN VIpj J i Wailoart alhier Maat iiO 1 op de voordracht voor owerwijzerpft aan t ii Openibair Lji jïiy bobool te RECHTZAKEN De moord te St Oedenrode oür dt lliKsMiiie luolBoanK neird do i tix l e laindetd t il 1 11 rfcJctilijp T t j r koopman tii VniBtjrjain ö JjUoi óó j 1 lOopiiUij k AiikiLtilUaia en 1 rt vau t n Wilitfiv igi ij jaar üoojwiiaii aikn I irati Ki L bj den afdJiiuw el j i iiKxird o 11 l van kiuijMwijK dl eel ar van iio I I r u mik at la ie tst iMlinreide i pleefe Ji op o April IJIW tt bad aan de betjo AniHleivljtuinnors imgiidKiilJ dt teiiö in de VeeriMsn dagen op de gx lOniiiMie labritti oni eveür I lu UJO bt iiu 11 ivwani üm Cui bedragi bi uauxi n 1 Krijgt t werd d iiiooru gepltM d Ih rt otiWiaibv veToorueaide un l usJtjptfr utvg ao dit jntal ca iiw k iiolit eiid aio iiDord Al jaai Lahtg WtgenH ii£s lan Uliai ltn dood teni evo Urjuuende ea gevolgd dtMir tueir tuJ eve noeua tot 16 ar I t Van den AilJeiDerg wegen medi pUeh ti Rid aan dieuMal on netinij tot 5 jaar hit O At kwam ttg jl de vonau n In b roep 1 iiiMditg liad ia ai op de bebandeltng piaita vtMJi liet gertiohirtkiof in Dtm Hoech lJo r dun prouditHir geaeraal werd geulsoht It gen linllewli pef ea Lubig levensjaog ei D gen WUdeoberg 12 Jaren gevan g 1 n I M ft t p a f TELEGRAFISCH WEERBERICHT llODj ütajid 77 0 te fledaix t iaK 4e Sand 43 b t Memel MiirvvRuhiiig tcA den votffendeti dia MiiHt iDaüfff later nclllohl weer toeneaMnlt v iei elijkc tot zuüwerftelijke wlit o twjiifidfi iKwolUing aanvankelijk Wpi nJp of geen rt en later toenoniande regen kniis zeil ie tcrnju r uur BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 11 Febr Hermanua t t C L van den Hondel en H Wynhof GETROUWD 11 Febr C J Donk en J de Jong HM Massar en H J Bergman L Plwnp en N van de Water P W van Ker rgen en J E Straver OVERLEDEN 10 Febr Adnanuj Croe nendal 84 J 11 Hedda Uuoolj 3 mnd riNAMCIIELE BKRZCHTCN WISSELKOERSEN Offlcieele noteenng te Amsterdam U Feèr 12 ïebr Londen 9 06 9 19 Berlijn 2 70 2 72H Parijs 18 77 18 70 Brussel 18 90 1975 20 Zwitserland 44 40 44 00 Weenen OJO 0 80 Kopenhseen S9 80 39 Stockholm 49 60 60 26 Christiania 46 90 46 26 De lage ataad der laaelkoenca iH I liiWH HclirljU dat de liaodel len gi V itgt van dl n jagcu stand va don wlsst ikoersi vernie Otjli woitdt Korten tijd gelixUm tieiLruty de vraotitprijs voor Ainertkn ii NCh£i cihe ps ruuate 4U doiltre per lun Dn i oü ziju een bedrage van siiUllnga lliHiis bedi jagt de vraolttprijti no 4U dol lars hiuigei tii tvinvix door don laigioastand wn dl valuta voor bugbleiul J36 ahiling I gftwortiitvn of wol een vurhoo iliig van 36 eliifliiig piv ton i tMi vo iig hit iFv au zijn vule tauupee tcho koopluden uk t in etakt denpriJM voor AiiKTikaansdhe iK heef sruimte te betaleo KUNST NaÜonale Opera Cavalleria Rusticana van Piedro MaacagniPaljai van R Leoncavallo Vooral ter meerdere waardeering van Mascagni s opera la het goed geweest dat ditmaai eena begonnen werd met de Cavalleria en tlat bealoten werd met de Paljas In den regel wordt de volgorde andersom genomtn Het lijken twee ooafacheldelijken deze twee werken 4 e ohter alleen dit gemeen hebben dat ze geschreven zOi door Italiaansche meesters tydgenooten en dat mt be len spreekt de zangrijke hartatocatelyke zmderling wiens leven zijn lied s Maar overigens spreken uit beide werken geheel andere we zouden zelfa mecnen tegenovergestelde muzikale uitingen van leoe meesters die nebenbei gezegd elkaar nu met bepaald welgezind waren Beide opera s boeien door haar melodieus vloeiende muziek over de bbretti zullen de meeningen wel erg uiteen loepen Haat troti en liefde waarvan de geaardlield van den Ita liaan zoo de excessen kan toonen worden in beuie opera s wel in ruime mate ambchouvielyk gemaakt De uitvoenng stood met op het hooge peil da we van onze Nationale Opera gewend zyn waarschijnlijk heeft het aan voldoemlen tyd voor voorbereiding in de drukte van het seizoen ontbroken Vooral in de Cavalleria wae er vaak erge ongeliJkheui tueschen koor en orkest ook het koor zelf dat m beide werken Veel voor zijn rekening krygt was tusachenbeide nauwelijks aan het middelmatige toe Van de solisten weiudhen we 8f eciaai te noemen mevrouw Catlir Geysel Gestman die de rol van Santuma inderdaati zeer mooj weergaf zang en spel waren bU haar uitermate verzorgd en de charme van haar heUler en krachtig geluid boeide zeer Da andere hoofdpartijen in de Cavalleria vonden in de damea Jc Zegers de Beyl met haar volle altstevn als moeder Lucia Annie Hofman als Lolo en in de heeren Anton Dirks als Alfio en Jan Steinmetz als Tariddu uitnemende vertolkerB en vooral het duet tuasohen don Alfio en Santuoiza werd zeer vcTlicnatelyk gezongen De opera Paljas die on de tragiek van het artiatenleven zoo treffend echildert werd wel beter weergegeven dan do Ca valler a maar de a o mooie ouverture werJ o 1 niet met de vereisdite verve gettpeeid Van Helvoirt Pel met zl n krachtige bantein geluid oogstte luid applaus na den Proloog Anme LigHhart voldeed zeer als Nel ua de opera heeft in haar een te benyden eertte kracht Schultze als Canio Jos Beeselink a Beppo en André Span all Silvio vertolkten hunne partijen naar behooren De regie was goed verzorgd door Pierre Verstil me van groepeenng en kleur was alles zeer gehütKig Jammer dat de bezoekem die hun plaatsen aan de zijkanten hadden de tiieatervertoomng op het tooneel geheel gemist üiebben dat bij opera opvoeringen in ouen Schouwburg het slagwerk grooi trom kleine trom en pauken in de zaal moet ritten en het ovenge orkest in de ruimte beneden IS voor het klankgeheel met benroruerlyk en voor de bezoekers die in de buurt van de levenmakers zitten niet di reet aangenaam De Schouwburg was zoo goed als uitverkocht Da de Nattionate Opera deae beide in ieder geval prachtige maar toch door de meeste muziekliefhcbberB wel reeda vaak gehoorde werken voor Gouda uitverkozen heeft s uit zakenoogpont begrijpelijk maar we zowlen toch gaarne hier eens eea nieuw werk zien bijv 4 Doode Oogen het zoo n grooten opgang makende meeeterwerk van Eugen d Albert en waarmede de Nat onale Opera door haar verzorgde uitvoeringen zooveel lauweren ooget vriJ durven de overtuiging mtvpreken dat ook hier die Opera hi uit zakelijk in uit a iittiek oogpunt een suoccb lal opleveren We houden ons aanberolenl ONZE DRAADbOOZE DIENST Millewnd te Lenden PARIJS 12 Febr Uit Londen wordt geseind Hillenuid maarschalk Poch Marül Berthelot en de hen begeleidende personen zijn Woensdagavond te Londen aangekomen Hillerand en Uoyd Qeorge hsbben zich eenige mfnuten in t Fniueh met el kaar onderhouden op het perron van t station Vervolgens begaf MÜIe iM i i iiii t r de Fransche ambassade waar hem een intiem diner werd aangeboden Foch en Haraal hebben hun intrek genomen in een groot LoDdensch hotel De eerste eoafenatie zal Donderdagochtend plaaU hebben De vrede met HwcarUe PARUS 12 Febr Aangesien het uitstel door de vredcacoaferentle aan HongarUe toegestaan Donderdag is afgeloopen heeft graaf Apponyl het hoofd van de Hongaarsche vredesdetentie te kennen gegeven sieh Donderdagochtend naar het algemeen secretariaat te begeven om de memorie die hij uit Boedapest heeft medegebracht te overhandigen Hij heeft er aan toegevoegd dat de beschouwingen der regeering te Boedapest een seer omvangryk document vormen De Petit Parisien gaat In dit verband na in welke pohteke positie Hongarije zich op t oogenblik bevindt welk artikel het blad besluit Hen kan het niet te veel herhalen De geallieerden stemmen wat betreft het lot van Hongarije volkomen met elkaar overeen De Magyaren moeten opletten hun politieke droomen niet te houden voor de werkelijkheid B de besprekiilgen die zullen plaats hebben t xij te Neuilly t zU op dtn Quai d Orsay sullen ze tegenover sich vinden Frankrijk Engeland en ItaliD die eens van zin en vast besloten sijn Hun geschiedenis van 7 Januari tot 11 Fdbruarl heft deze niet tot insehtkkeiykheid gestamd Dr Mayer te PariJa PARUS 12 Febr Dr Mayer Dultscfa zaakgelastigde is Woensdagavond te Perils teruffgekeerd De saakgelastlgde lal bat wen k dat von I rsner heeft neei e egd weer opnemen Aan hem kunnen alle mededeelingen van de conferentie der Ambassadeuni worden overhandigd Het plebisdet In Sleemr k PARUS 12 Febr Uit Kopenhagen wonit geseind Het resultaat vmn de Totkastemmingen in Noord Sleesiwtjk ts dat 71000 stemmen voor Denemarken en 29000 voor DultscMand werden uitgciiraoht LAATSTE BERICHTBN legen natimallsatte dar mljttaB LONDEN 12 Febr Het Lagerhuis heeft een amendement op het adres van aatwoiwl op de troonrede waarin de oationatisatie der mynen werd geüiseht verworpen Hongaanwh Oeetenrijkaehe evercenkomst BOEDAPEST 12 Febr Hongarije ea Oostenrijk hebben een overeenkomst aangegaan waari ü Hongarije sich verplicht tot levering van vee huklen en cement en Oostenrijk levering van psfiier en Uaerw ren toezegt De koniagakeuse varechoren BOEDAPEST 12 Febr De regeenng heeft een ondenoek ingesteld ter vaststelling van den werliknng van den Toorloop gen BidatBbestuurder die langer aan t bewind zal moeten blijven dan oorapnmkelijk gedacht werd daar de verldesing van een komng steeds verder af sehUnt Geen Ier tot nu toe genoemde canduiaten komt thans nog ernstig in aanmerking rileg ongelnk HA7EL 12 Febr Een vliegtuïg waann zich 4 perxmen bevonden is nabij Deauw on iBag geatort De inzitbenden werdm onmkklrllUk gedood Bolajewlsme In Bulgari e BAZEL 12 Febr Te Sofia hebben wedcf om arrestatieB van communiaten plaats Te FhiliippoliB x n WQ spoorwegaib derH gearresteerd te Plesna S60 De autontettea hcAiben documenten m beslag gencmaen Utt welke blijkt dat de bolajewiki een twip d état vooriiereidden welke sou plaat het ben op 1 Mei en die ten doe zou hebben de omverwerping van het huidige regime Lek geslsgen Het tjaikschip Zeeland van hier naar Deventer onderweg bi tydens stormweer op de Eems lek geslagen en in linkendea toestand te Delfzijl binnengekomen Stranding Uit Ameland wordt gemrid Het ia leta gebouwd in 1919 metend 8000 ton en gelsden met stulvoederen van NewYoik naar Hamburg is gestraad ten W N W van den vuurtoren van Terscèolling in het Thomas Smitsgat Het sohip maakt geen water doch zit in de braading en is over bft buitengronden heengeslagen De geheele bemanning is van boord en ia gered uoor de motorreddineboot Braodaris VBO TcradieHlng Er rtaat een harde wind en em hooge zee De kapitein heeft met Dlrkawagvr s BergingB Haatsehappi ften contract gesloten tot berging van het schip HARKTBEKICHTEN G KKla 12 Februari 1920 KAAS Aangeroerd 8 partijen 1 kv ft 4 2e kw ƒ 53 67 handel matig BOTER Weinig aaavver Gooboter ƒ 1 S5 1 6S Weiboter ƒ 1 60 1 60 handel vlug VEEMARKT Melkvee gwn aanvoer Vette varttens red aanvoer O 76 0 Ti per half K G handel vlug Magere varkeaa goede aanvoer ƒ 0 60 0 66 per half K G handel flauw Magere biggen weimg aanvoer ƒ 3 3 50 per week hMkdel flauw Si Mpcn weinig aanroer 84 S8 hawtal traag lammeren gera aanvoer Nuchtere kalveren vnj goede aanvoer 10 0 handel flauw Graikalveren geen aanvoer EIEREN Goede aanvoer ƒ 12 48 per 100 Bttiks haiulel vlug GRANEN Door het kWiae aaiébad en de tets lagere priisea sehijnt vew enkeie artikelen iets meer attentie te komen Tanre 29 31 Rogge 26 27 Gent chev ƒ Z 27 Haver ƒ 22 26 Erwten ƒ 26 28 BrttinebooMs f 22 2S aUea tar MM ILO